Kjell Bjørn Veland

Alder: 71
  RSS

Om Kjell Bjørn

Litt om meg selv.

Jeg vokste opp i en liten bygd der alle kjente alle.
Jeg hadde kristne foreldre som lære meg om Jesus og det bibelen lærte om han.
Dette fikk jeg også tidlig lære om da jeg gikk på søndagsskolen og i skolen også.
Det var ingen kirke i bygda vår så alt som hadde stort sett med kristen aktivitet var på bedehuset.
Jeg var bevist i min barnetro på at jeg ville hører Jesus til.
Jeg var ca 12 år gammel da jeg gled gradvis fra han, og gikk ut i den kalde ugudelige verden, og sølte meg skikkelig til, men som den onde og de elder guttene sa, at dette var virkelig å leve livet, det var altså en løgn.
Jeg kom tilbake til Jesus da jeg var 20 år gammel og har fått lev med han i gods dager som i de onde dager.
Jeg ser meg selv som ingen ting har i meg selv og ser at jeg har alt i Jesus.
Jeg tror at jeg ligger i graven til han roper meg på navn ut derfra og gir meg et herlighets legeme som er evigvarende.
Dette legemet er da likt med Jesus herlighets legeme som han også fikk da han døde og sto opp fra de døde.

Følgere

adventistene

Publisert nesten 9 år siden
Rune Staven – gå til den siterte teksten.

Noen (adventistene) hevder at mennesset bare sover og at sjelen også er dødelig, det henvises ofte til dette skriftstedet..

Luther lærte vel også at det var som en søvn, en ubevisthet søvn til den dagen Gud kalte mennesket til dom, noe til livets oppstandelse og andre til dommens oppstandelse som det står, der de skal få straff for sine gjerninger.

Da blir det en straffe utmåling slik som vi har i våre rettssystem som gir utmåling av straff.

At denne straff skal være evigvarende er bare hvis mennesket er skapt udødelig, da blir det en evig pine for de som ikke har eller har hatt mulighet til og tatt i mot Jesus som sin frelser.

Dødsrike må vel være der de døde er.

Gå til kommentaren

tilintetgjørelse

Publisert nesten 9 år siden
Oddvar Sunde – gå til den siterte teksten.

Noen teologer hevder at de som går fortapt går til en total tilintetgjørelse, men det er ikke noe belegg for et slikt syn i bibelen. Det eneste formildende er det som står i Rom. 2- 12

Dette kan da ikke være helt bibelsk, der står en hel del om tilintetgjørelse i Bibelen.

I denne sammenheng vil jeg komme med et spørsmål til alle dere som delta i denne debatten.

Hvis dere tror at Gud Fader den evige allmektig, allvitende, allestedsnærværende kan skape alt av ingen ting.

Tror dere at han kan også utslette alt det han har skapt, til ingenting igjen.

Tar med et skriftsted her:

Job 34,14-15 Hvis Han retter Sitt hjerte inn mot noen, hvis Han tar Sin Ånd og Sin ånde tilbake, 15 da vil alt kjød utånde samtidig og mennesket vende tilbake til støv.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 9 år siden
Oddvar Sunde – gå til den siterte teksten.

Så er vi tilbake til utgangspunktet igjen bokstavelig talt. Det udødelige er lagt ned i oss se foreksempel i fork. kp.3 v11

11 Alt har han gjort skjønt i sin tid; også evigheten har han lagt i deres hjerte, men således at mennesket ikke til fulle kan forstå det verk Gud har gjort, fra begynnelsen til enden

Det ble innåndet av Gud på skapelsens dag. Hvordan kan vi tale om frelse, hvis det ikke er noe i oss som kan frelses? Da er misjonen bare humanisme.

Gudsbildet er gitt og er ødelagt ved syndefallet ja, men orgialen som bildet hadde likhetrekk ved, er velbevart i himmelen ved Jesus Kristus (orginalen).

Slik at det råd som ble tatt i himmelen før verdens grunnvoll ble lagt: 1. Mos.kp.1 v 26 "la oss gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår lignelse.

Hvem var det Gud hadde råd med uten Sønnen som alt er skapt ved og til. Gud hadde en redningsplan klar hvis menneske falt. Det var ikke Guds vilje at menneske falt.

Dette råd ut fra teksten mellom linjene er at Guds enbårne Sønn sa seg villig å bli menneske.

Ta menneskeslektens synd og skyld på seg og skape et nytt gudsbildet i oss som lignet hans eget. Derfor skammer hans seg ikke å kalle oss sine brødre.

Dette gudsbildet ble gjenreist i oss ved troen på Jesus Kristus.

Du finner ikke noen sted i skapelsesberetningen foreksempel da dyrene etter hvert slag ble skapt, at Gud hadde rådført seg før han skapte. Mennesket er unikt og det ypperte han skapte.

Han ville ha et åndspersonlig samfunn med mennesket(ved Jesus Kristus). Dette er det sjelelige som du etterlyser.

Når det gjelder vårt legeme: av støv er det tatt og til støv blir det.

Kjød og blod arver ikke Guds rike!

Hei!

Nå er vel de fleste bibeloversettere enige i at det kan og bør oversettes med ”tiden”

Og det er vel flere engelske oversettelse som oversetter det med tiden også.

Men om så var at det skulle være at det var slik det står i vår norske oversettelse så kan jeg ikke se at dette har med at vi har en udødelig sjel.

Det har vel mer med at vi som mennesker kan oppnå et evig liv, og da gjerne i motsetning til dyrene.

Dette er vel også noe som gjør seg gjeldene i skapelsen av mennesket.

For hvis det ble skapt udødelig, så kunne det ikke dø.

Derfor synes det ut for meg at mennesket hadde muligheten til å leve evig, men også å dø evig, de hadde før fallet en fri vilje.

Når det gjelder evig død og evig liv så forholder jeg meg til det.

Det blir feil og si at død, er liv, død er død.

Som du er inne på så er det bare ved troen på Jesus Kristus og hans rettferdighet at et menneske etter syndefallet, kan bli frelst.

Dette skjer ved tilregning og ikke av gjerninger, men bare av nåde.

Jeg har nemt flere ganger 1Kor 15 og vil her ta med noe som er meget viktig når det gjelder den udødelige sjel:

1 Kor 15,53-54 For dette forgjengelige må bli ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige må bli ikledd udødelighet.

54 Når så dette forgjengelige er blitt ikledd uforgjengelighet og dette dødelige er blitt ikledd udødelighet, da skal det gå i oppfyllelse, det ord som er skrevet:

Gå til kommentaren

legem og sjel

Publisert nesten 9 år siden
Rune Staven – gå til den siterte teksten.

vårt legeme blir til støv, men vår sjel

 

Det er greit at vi kan forholde oss til det bibelversene sier oss og ikke legge noe til eller trekke noe fra.

Mener du at det står her at legemet går tilbake til jorden som det er tatt av, og sjelen går tilbake til dødsriket?

 

 Fork 12,7 Da vender støvet tilbake til jorden der det var før, og ånden vender tilbake til Gud som gav den.

Gå til kommentaren

ødelegge

Publisert nesten 9 år siden
Rune Staven – gå til den siterte teksten.

(Fra ”Frelse og fortapelse” i boka ”Evig liv – evig død”).Legeme og sjel og alle livsfunksjoner brytes ned og ødelegges under Guds vrede i helvete i en evig strafflidelse, uten noe håp om frelse på grunn av sin uoppgjorte syndeskyld (se Mat 25,41,46; Mk 9,48). Mange vil ikke akseptere Bibelens lære om evig død. Angående dette skriver prof. Sverre Aalen: ”Det lar seg ikke gjøre å fjerne tanken om Guds hellighet og straffende vrede over synden fra det bibelske gudsbilde uten å gjøre hele kristendommen til noe totalt annet enn det den var og i dag ennå er. Det skal ikke meget historisk innsikt til å se at det ville være ensbetydende med å oppløse kristendommen”

Du snakker her om to utganger og jeg har på ingen måte fornektet det, jeg skriver og henviser nettopp til at der er en oppstandelse for alle mennesker?

Det er intet nytt det du kommer med her, det er det vår bekjennelsesskrifter hevder, husk også at disse skrifter er noe vanlige kristne har sammensatt til veiledning for de kristne, det er bare profetene og apostlene som hadde autoritet til og snakke som Guds ord, den absolutte sannhet.

Det er også dette ord Bibelen vi som kristne mennesker må forholde oss til i dag det gjelder da oss alle som ikke har den autoritet som profetene og apostlene.

 

Det er greit og høre på andre kristne også, men det er svært viktig at dette er i samsvar med Guds eget ord, slik som disse:

 

Apg 17,11 Folket der var mer vennligsinnet* enn de i Tessalonika. De tok imot ordet med all godvilje og gransket i Skriftene hver dag for å finne ut om det var slik.

Det som stykket mitt går ut på er om mennesket har en udødelig sjel og hvordan de i tilfellet har fått den, og på hvilken måte de har fått den, så lenge vi er bare laget av støvet av denne jord vi bor på?

 

Når det står i 1 Mos 2,7 så ser det ut for at Gud selv gir liv til mennesket men ikke hvor lange det skal leve.

Når vi da ser at livet blir tatt tilbake fra han som gav de det. Da ser det ut for at mennesket er på samme plass som da han gav den livet:

 

Fork 12,7 Da vender støvet tilbake til jorden der det var før, og ånden vender tilbake til Gud som gav den.

Hvis du ser da på hva 1 Kor 15 så er det innlysende at det er ingen som er udødelig i seg selv.

 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
25 dager siden / 1500 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
5 dager siden / 1319 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
15 dager siden / 1096 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
12 dager siden / 996 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 785 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
rundt 1 måned siden / 463 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
21 dager siden / 454 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere