Karl Øyvind Jordell

Alder:
  RSS

Om Karl Øyvind

Følgere

Vårt Lands faste spaltist Ottosen bløffer om et innlegg i Dagbladet, og angriper Oslobispen med basis i bløffen. Vårt Land bryter god presseskikk, ved ikke å la den angrepne få tilsvar på de samme plattformer som Ottosen. Når biskopen trekker seg fra en debatt basert på bløff, trykker Vårt Land et innlegg hvor hun angripes for å ha trukket seg.

Det er nå gått en uke siden jeg i et innlegg på Verdidebatt pekte på «Uakseptabel redigering av Verdidebatt». Innlegget ble også sendt som vedlegg til epost til debattredaksjonen, debattredaktøren, og sjefsredaktøren. Mitt anliggende er blitt ignorert.

Saken er altså at Vårt Lands faste spaltist Ottosen 19.11. fikk trykket og lagt ut på Verdidebatt et innlegg med tittelen «Noen bør skamme seg». Her refererer han, uten link til kilden, et innlegg i Dagbladet 6.11., med tittelen «Skammelig om homoterapi», og gjengir forfatternes anliggende slik: «Veiteberg og Moxnes tilhører den gruppen som forstår. Vi andre mangler innsikt og bør skamme oss.»

Så langt jeg kan forstå, er det i utgangspunktet ikke uproblematisk å flytte en debatt fra en avis til sin faste spalte i en annen. Ottosen kunne skrevet i Dagbladet. Når han tillater seg å flytte debatten, må det stilles høye krav til gjennomskinnelighet.

At han i nettversjonen ikke linket til Dagbladartikkelen, synes å være i strid med en prinsipp-uttalelse fra Pressens faglige utvalg, hvor det heter (kursivering i originalen): «Formidling av informasjon fra andre kilder i tråd med god presseskikk, skal sikre at publikum selv kan ettergå medienes arbeid og kildekritikk. Pressens samfunnsoppgave bør være å legge til rette for slik utvidet kildekritisk vurdering for å bidra til en offentlig, opplyst samtale.»

Her kan det nok diskuteres om en spaltist er forpliktet på dette, og om det er tilstrekkelig at han har oppgitt tittel på innlegget, og dato for trykking i Dagbladet. Men det ville vært gunstig at det ble lagt til rette for at publikum kan ‘ettergå’ medier, uten for mye bryderi. Og siden debatten delvis dreier seg om Ottosen selv, og han benytter sin spalte til å flytte den, burde han ha linket.

Viktigere er det at vi som tok bryet med å sjekke Dagbladinnlegget, kunne konstatere at der ikke sto noe om skam. Dette er senere fremholdt av forfatterne, i Vårt Land 26.11. Ottosen har eksamener både i teologi og filosofi, og må være en dyktig leser. Han kan ikke ha unngått å se at det ikke sto noe om skam i Dagbladinnlegget. Han er også en dreven debattant, som må vite at i et trykket innlegg er det redaksjonen som utformer overskriften, ut fra plasshensyn. Det er mulig han søker å sikre seg ved å skrive at innlegget er «utstyrt» med nevnte overskrift. Det er imidlertid en tynn sikkerhetsline.

Så langt er altså saken at Vårt Lands spaltist flytter en debatt om sin egen rolle og ikke linker, noe som medfører at man som leser ikke uten bryderi kan avsløre hans bløff. Bløffen består i at han tillegger forfatterne av Dagbladinnlegget synspunkter de ikke har.

Men det blir verre:

Norsk redaktørforening har publisert en veileder til pkt 4.14 i Vær varsom-plakaten. Der heter det, i et pkt 13: «Imøtegåelsen skal publiseres på samme plattform som angrepet.»

Dette punktet har Vårt Land helt klart brutt. Veitebergs tilsvar til Ottosen ble riktignok trykket, og var innom nettversjonen noen få timer samme dag. Men Ottosens innlegg har nå ligget på en meget synlig plass på Verdidebatt, som «mest lest siste måned», i en snau måned. Veitebergs tilsvar finnes ikke i samme spalte, f eks like under Ottosens innlegg. Det var heller aldri innom spalten ‘lesetips’, hvor innlegg kan ha en levetid på et par uker. Det finnes ikke engang i Verdidebatts arkiv.

Veiledningen kan ikke med rimelighet forstås slik at når en spaltist angriper på to plattformer, er det tilstrekkelig at den angrepne får svare på den ene, men gis minimal dekning på den andre. Dette må i særdeleshet gjelde når angrepet på den andre plattformen, altså Verdidebatt, blir liggende lett synlig i en måned, og er basert på en bløff. Vårt Land bør ikke unnskylde seg med at når det gjelder hva som er mest lest, er man helt og holdent i algoritmenes vold og derfor uten skyld.

Saken fikk et besynderlig etterspill. Etter et nytt innlegg fra Ottosen, trakk Veiteberg seg fra debatten. Det fremstår som rimelig, ettersom Ottosen først hadde flyttet den fra Dagbladet til sin faste spalte i Vårt Land, og der tilla Veiteberg synspunkter hun ikke hadde.

Men så trykker Vårt Land 6.12. et innlegg fra en leser i Vennesla, hvor Veiteberg angripes fordi hun har trukket seg – det sies å være uverdig og arrogant. Leseren forholder seg ikke til Dagbladinnlegget og at utgangspunktet for debatten i Vårt Land var en bløff fra Ottosens side. Vårt Land velger en overskrift der Veiteberg nevnes ved navn. I skrivende stund er dette innlegget ‘mest lest’ på en rangering på nettsiden, som pussig nok ikke er en rangering av debattinnlegg – har algoritmene løpt løpsk? Topp-plasseringen tyder på at personangrep som tydeliggjøres i overskriften, har store muligheter for å slå an blant leserne.

Når avisen slik forlenger en debatt som dens faste spaltist har startet på en uryddig måte, og som motparten har avsluttet, fornemmer man kampanje-journalistikk, eller egentlig kampanje-redigering, mot biskopen. Det er sikkert viktig å pleie forholdet til lesere i Vennesla, men man kunne ha begrenset seg til å legge angrepet ut på Verdidebatt – eller ignorert det, under henvisning til 1) at det i utgangspunktet var problematisk at Ottosen benyttet sin faste spalte til å flytte en debatt hvor han selv var aktør, 2) at det var avklart at han hadde tillagt Veiteberg synspunkter hun ikke hadde, og 3) at debatten var over.

Gå til innlegget

Uakseptabel redigering av Verdidebatt

Publisert 11 måneder siden

Det må være Vårt Lands intensjon at lesere ikke skal kunne få oversikt over debatten mellom Ottosen og Veiteberg. Det er bare Ottosens innlegg mot Veiteberg som er tilgjengelig på vanlig måte på Verdidebatt. Etter at det virket som debatten var over, legger VL ut et angrep på Veiteberg, fra en leser i Vennesla. Man minnes avisens dekning av siste bispevalg i Stavanger.

På Verdidebatt 5.12. slår man stort opp et innlegg fra en Vårt Land-leser som har en «klar beskjed til Kari Veiteberg». Det ble så trykket 6.12. med tittelen «Dette var ikke en biskop verdig, Kari Veiteberg».

På Verdidebatt har denne saken sitt utgangspunkt i et innlegg fra Misjonssambandets Ottosen, som for 16 dager siden skrev et innlegg om at «Noen bør skamme seg». Det ble trykket, og har nå ligget i 16 dager på Verdidebatt, som det mest leste siste måned. Debattens utgangspunkt, et innlegg fra Veiteberg og Moxnes i Dagbladet, er ikke linket i denne artikkelen, og selvfølgelig heller ikke trykket i avisen.

Veitebergs tilsvar til Ottosen, hans motsvar til Veiteberg, og Veitebergs avlysning av debatten ble alle trykket, og var vel alle lagt ut på Verdidebatt, under vignetten ‘ Siste fra VL.no’, hvor innleggene imidlertid bare ligger noen få timer. Der var de merket med et lite rødt merke hvor det står ‘verdidebatt’. Men ingen av dem ble lagt ut som ordinære innlegg på Verdidebatt.

Det har i mange år vært slik at innlegg som ble trykket, også ble lagt ut under ‘Lesetips’, hvor de blir liggende lenger enn under ‘Siste innlegg’; at de blir 'lesetips', er vel en forutsetning at de kan nå listetoppen ‘Mest lest siste måned’. Men det ble altså ikke gjort med Veitebergs tilsvar, og de to andre innleggene nevnt ovenfor.

I dagens innlegg fra Vårt Land-leseren er det vist til ‘ordskiftet’, men det er ikke linket til hele ordskiftet, bare til det jeg ovenfor har kalt Ottosens motsvar, som har tittelen «Biskop Veiteberg drar vår empati i tvil». Dette innlegget ligger imidlertid bak betalingsmur. Dessuten er det linket til det jeg har kalt Veitebergs avlysning. Følger man linken til avlysningen, får man opp en link til det jeg har benevnt Veitebergs tilsvar, som har tittelen «Bomskot fra Espen Ottosen om skeive og skam».

Jeg går ut fra at leseren nå har mistet oversikten. Det må da også ha vært Vårt Lands intensjon, siden man bare la ut ett av debattens fem innlegg på ordinær måte på Verdidebatt. Tre innlegg var innom noen timer, men finnes ikke i arkivet. Det opprinnelige Dagbladsinnlegget var linket fra det innlegget av Ottosen som finnes bak betalingsmuren – og som for øvrig heller ikke ligger i arkivet.

Summen av dette er at Vårt Land prioriterer innlegg som innebærer angrep på Oslo-bispen: Ottosens innlegg har ligget ute i 16 dager, og etter at det kan virke som debatten er avsluttet, legger man ut et angrep fra en leser. Saken minner om det som skjedde etter bispevalget i Stavanger sist vinter, da en nidkjær journalist hentet fram og trykket et tilfeldig blogginnlegg som trakk den nyutnevnte biskopens kvalifikasjoner i tvil.

Gå til innlegget

Uryddighet i Vårt Land

Publisert 11 måneder siden

I to litt gamle saker har VL søkt å konstruere konflikter som knapt finnes. I forrige uke tok man opp debatter som har løpt i andre fora, men på en slik måte at leseren bare får den ene partens synspunkter; hva den andre part har skrevet, får vi bare se (mis)fargede bruddstykker av. Jeg synes ikke VL skal fortsette denne linjen.

I de siste ukene har jeg ved to anledninger pekt på uheldige forhold i Vårt Lands omtale av saker. Først skrev jeg en oppsummering av uryddigheter i avisens dekning av valg i kirken, der jeg bl a reagerte på at man prøvde å fremstille det som om biskopene nærmest hadde lurt kirkerådet – man hevdet at biskopene hadde ‘tatt innersvingen’ på rådet. Nylig har jeg reagert på omtalen av den nye fagplanen for KRLE. Her virket det som man ville hisse opp kirke-Norge: Først kom bibelselskapets generalsekretær med tolkninger av planen som ikke er holdbare – hans synspunkter ble gjengitt en gang den ene dagen, og to ganger den neste! Dessuten kom det en leder med enda mindre holdbare tolkninger. Mine to innlegg, om kirkevalgene og om KRLE, ligger på Verdidebatt, men man har ikke villet trykke noen av dem. Dekningen av sakene har det til felles at man søker å konstruere konflikter som knapt er reelle.

Sist uke kom det så to innlegg hvor man refererer til debatter i andre medier, på en slik måte at de som reiste debattene, ikke kommer til orde.

Tirsdag 19.11. skrev nyhetsredaktør Østrem om hvorvidt førsteamanuensis Eystein Våpenstad hater karrierekvinner. Anliggendet er problemer ved en «… offentlig samtale der man trekker raskere enn sin egen skygge» (man må anta at Østrem er fan av Lucky Luke?). Utgangspunktet er en debatt på NRK Ytring og i Aftenposten. Men vi får bare Østrems sterkt polemiske karakteristikk av Våpenstads innlegg, f eks at han må ha «… skrevet med CAPS-LOCK-knappen nede. Det er en tekst som brøler». Våpenstads innlegg på NRK ble avpublisert, men Østrem hevder den finnes «… som skjermdump i en rekke debatt-tråder på sosiale medier». Hun hevder videre at «… en ny versjon av kronikken har foreløpig ikke kommet offentligheten for øye».

Faktum er imidlertid at et innlegg fra Våpenstad ble publisert i Aftenposten allerede søndag 17., to dager før redaktøren lot sin kommentar trykke – men det viser hun ikke til. Dette er mildt ironisk. Hennes innlegg har tittelen «trekk pusten før du skyter». Min hilsen er «pust dypt og sett deg inn i hele debatten før du kommenterer».

Dagen etter skriver Vårt Lands faste ideologispalteskribent Ottosen om at «noen bør skamme seg»; dette innlegget er nå det mest populære på Verdidebatt. Her er utgangspunktet at biskop Veiteberg og prof Moxnes har skrevet i Dagbladet 9.11., med overskriften «skammelig om homoterapi». Ottosen har vært utsatt for det han benevner en kraftsalve: om han og to andre heter det at de «… ikkje skjøner kor skadeleg religion kan vera». Han fortsetter: «Her er ingen respekt for ulike syn på homofili (eller ulike syn på forbud mot homoterapi). Nei, Veiteberg og Moxnes tilhører den gruppen som forstår. Vi andre mangler innsikt og bør skamme oss.»

Ottosen fremhever sin erfaring som debattant. Da bør han vite at Dagbladets overskrift, som han baserer sin argumentasjon på, ikke med nødvendighet er forfatternes – faktisk er det sannsynlig at den ikke er det, siden den er på bokmål. Også her får vi bare en polemisk og farget gjengivelse av det innlegg Ottosen polemiserer mot. Det fremgår ikke om Ottosen selv har deltatt i debatten i Dagbladet, herunder om han er blitt nektet tilsvar, og derfor overfører debatten til sin faste spalte i Vårt Land. Så langt jeg kan se, hevder ikke Veiteberg/Moxnes i innlegget at noen bør skamme seg; da er det tvilsomt at de selv har fremhevet skam i tittelen.

Fellesnevneren for disse to sakene er at VL tar opp debatter som har løpt i andre fora, men på en slik måte at vi bare får den ene partens synspunkter; hva den andre part har skrevet, får vi bare se (mis)fargede bruddstykker av. Jeg synes ikke VL skal fortsette denne linjen. Hvis redaktører og skribenter tar utgangspunkt i innlegg i andre aviser, må VL gjøre disse innleggene tilgjengelige.

Og hvis nyhetsredaktøren helligholder hviledagen ved å lese Lucky Luke fremfor aviser på søndager, bør hun lese dem mandag morgen, før hun skriver sine tirsdagskommentarer.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere