Karl Øyvind Jordell

Alder:
  RSS

Om Karl Øyvind

Følgere

Uryddighet i Vårt Land

Publisert 4 måneder siden

I to litt gamle saker har VL søkt å konstruere konflikter som knapt finnes. I forrige uke tok man opp debatter som har løpt i andre fora, men på en slik måte at leseren bare får den ene partens synspunkter; hva den andre part har skrevet, får vi bare se (mis)fargede bruddstykker av. Jeg synes ikke VL skal fortsette denne linjen.

I de siste ukene har jeg ved to anledninger pekt på uheldige forhold i Vårt Lands omtale av saker. Først skrev jeg en oppsummering av uryddigheter i avisens dekning av valg i kirken, der jeg bl a reagerte på at man prøvde å fremstille det som om biskopene nærmest hadde lurt kirkerådet – man hevdet at biskopene hadde ‘tatt innersvingen’ på rådet. Nylig har jeg reagert på omtalen av den nye fagplanen for KRLE. Her virket det som man ville hisse opp kirke-Norge: Først kom bibelselskapets generalsekretær med tolkninger av planen som ikke er holdbare – hans synspunkter ble gjengitt en gang den ene dagen, og to ganger den neste! Dessuten kom det en leder med enda mindre holdbare tolkninger. Mine to innlegg, om kirkevalgene og om KRLE, ligger på Verdidebatt, men man har ikke villet trykke noen av dem. Dekningen av sakene har det til felles at man søker å konstruere konflikter som knapt er reelle.

Sist uke kom det så to innlegg hvor man refererer til debatter i andre medier, på en slik måte at de som reiste debattene, ikke kommer til orde.

Tirsdag 19.11. skrev nyhetsredaktør Østrem om hvorvidt førsteamanuensis Eystein Våpenstad hater karrierekvinner. Anliggendet er problemer ved en «… offentlig samtale der man trekker raskere enn sin egen skygge» (man må anta at Østrem er fan av Lucky Luke?). Utgangspunktet er en debatt på NRK Ytring og i Aftenposten. Men vi får bare Østrems sterkt polemiske karakteristikk av Våpenstads innlegg, f eks at han må ha «… skrevet med CAPS-LOCK-knappen nede. Det er en tekst som brøler». Våpenstads innlegg på NRK ble avpublisert, men Østrem hevder den finnes «… som skjermdump i en rekke debatt-tråder på sosiale medier». Hun hevder videre at «… en ny versjon av kronikken har foreløpig ikke kommet offentligheten for øye».

Faktum er imidlertid at et innlegg fra Våpenstad ble publisert i Aftenposten allerede søndag 17., to dager før redaktøren lot sin kommentar trykke – men det viser hun ikke til. Dette er mildt ironisk. Hennes innlegg har tittelen «trekk pusten før du skyter». Min hilsen er «pust dypt og sett deg inn i hele debatten før du kommenterer».

Dagen etter skriver Vårt Lands faste ideologispalteskribent Ottosen om at «noen bør skamme seg»; dette innlegget er nå det mest populære på Verdidebatt. Her er utgangspunktet at biskop Veiteberg og prof Moxnes har skrevet i Dagbladet 9.11., med overskriften «skammelig om homoterapi». Ottosen har vært utsatt for det han benevner en kraftsalve: om han og to andre heter det at de «… ikkje skjøner kor skadeleg religion kan vera». Han fortsetter: «Her er ingen respekt for ulike syn på homofili (eller ulike syn på forbud mot homoterapi). Nei, Veiteberg og Moxnes tilhører den gruppen som forstår. Vi andre mangler innsikt og bør skamme oss.»

Ottosen fremhever sin erfaring som debattant. Da bør han vite at Dagbladets overskrift, som han baserer sin argumentasjon på, ikke med nødvendighet er forfatternes – faktisk er det sannsynlig at den ikke er det, siden den er på bokmål. Også her får vi bare en polemisk og farget gjengivelse av det innlegg Ottosen polemiserer mot. Det fremgår ikke om Ottosen selv har deltatt i debatten i Dagbladet, herunder om han er blitt nektet tilsvar, og derfor overfører debatten til sin faste spalte i Vårt Land. Så langt jeg kan se, hevder ikke Veiteberg/Moxnes i innlegget at noen bør skamme seg; da er det tvilsomt at de selv har fremhevet skam i tittelen.

Fellesnevneren for disse to sakene er at VL tar opp debatter som har løpt i andre fora, men på en slik måte at vi bare får den ene partens synspunkter; hva den andre part har skrevet, får vi bare se (mis)fargede bruddstykker av. Jeg synes ikke VL skal fortsette denne linjen. Hvis redaktører og skribenter tar utgangspunkt i innlegg i andre aviser, må VL gjøre disse innleggene tilgjengelige.

Og hvis nyhetsredaktøren helligholder hviledagen ved å lese Lucky Luke fremfor aviser på søndager, bør hun lese dem mandag morgen, før hun skriver sine tirsdagskommentarer.

Gå til innlegget

KRLE: Tragikomisk om pedagogisk feilgrep.

Publisert 4 måneder siden

Det litt tragikomisk at en teolog, med mange års erfaring i skrift-tolkning, ikke får med seg det som står i det skrift han kritiserer. Og Vårt Land tar feil når man hevder at lesing og tolkning av tekster blir frivillig.

Bibelselskapets generalsekretær hevder i et oppslag i Vårt Land 19. 11. at den nye læreplanen i KRLE er et ‘pedagogisk feilgrep’ fordi den ikke nevner Bibelen og Koranen: «Her er det total mangel på omtale av verdensreligionenes religiøse skrifter. Det fremgår at han også mener at «… elevene mister et viktig verktøy i arbeidet med verdensreligionene når de ikke skal bruke religiøse skrifter».

Det ville vært gunstig om Wirgenes hadde lest angjeldende pedagogiske skrift, læreplanen, litt nøyere, og tenkt litt på hva formuleringene innebærer:

Som ‘kompetansemål etter 4. trinn’ nevnes «samtale om og presentere sentrale fortellinger og trosforestillinger i kristen tradisjon» og «samtale om og presentere sentrale fortellinger og trosforestillinger i østlige og vestlige religiøse tradisjoner». Disse fortellingene finner man nok primært i de religiøse skriftene. Når det så heter at elevene skal lære å «skille mellom ulike kilder til kunnskap om religioner og livssyn», kan man heller ikke unngå å forholde seg til skriftene, som den mest sentrale form for kilde i mange religioner

Som ‘kompetansemål etter 7. trinn’ skal elevene «utforske og sammenligne tekster og materielle uttrykk som kilder til kunnskap om kulturarv knyttet til kristendom og ulike religions- og livssynstradisjoner». Her er altså ‘tekster’ nevnt eksplisitt – det ligger meget nær uttrykket ‘skrifter’, som Wigrenes savner. Og etter 10 trinn skal elevene «sammenligne og vurdere kritisk ulike kilder til kunnskap om religioner og livssyn»; det er vanskelig å tenke seg at de da kan unngå å forholde seg til bl a Bibelen og Koranen.

Egentlig er det litt tragikomisk at en teolog, med mange års erfaring i skrift-tolkning, ikke får med seg det som står i det skrift han kritiserer. Da er det betryggende at den oppvoksende slekt skal lære å ‘utforske’ tekster.

Wigrenes’ anliggende gjentas i et oppslag 20.11., og i Vårt Lands leder samme dag. Lederskribenten har på dette grunnlag fått det for seg at det blir «… frivillig å lese og tolke tekster fra de store verdensreligionene». Men ingen av de 41 kompetansemålene kan velges bort, og som det fremgår, omhandler flere av målene fortellinger og tekster. 

Videre: Den kildekritikk og tradisjonskunnskap som etterlyses, er eksplisitt formulert. Her hadde nok vært på sin plass med litt kildekritikk fra avisens side, i form av i hvert fall å lese kompetansemålene med en viss grundighet.

Gå til innlegget

Vårt Lands dekning av valg i kirken

Publisert 5 måneder siden

Som aktiv debattant om kirkevalg mm skrev jeg for to uker siden en kritisk oppsummering av Vårt Lands dekning av slike saker, som jeg sendte til sjefsredaktøren. Jeg ba om å få en tilbakemelding, men har ikke hørt noe. Kanskje det vil komme en reaksjon når jeg nå går ut offentlig.

1. For tre måneder siden måtte jeg skrive et innlegg med tittelen ‘Vårt Land villeder om kirkevalget’. Bakgrunnen var at man i en leder hadde skrevet: «Sett fra én synsvinkel er dermed nominasjonskomiteens liste den primære lista, kirkelista, den man bør stemme på dersom man ikke har sans for uenighet eller kirkelige partidannelser.» Det hjalp ikke så mye at man senere i lederen søkte avsvekke tanken om en ‘primær liste’ og skrev: «Dermed er det ikke mindre kirkelig å stemme Åpen Folkekirke og Bønnelista enn å stemme på nominasjonskomiteens lister.»

Det er vanskelig å ta seg inn etter en så klar anbefaling. Når man først hadde karakterisert en liste som den primære, blir det lett slik at det er dette som fester seg hos leserne.

2. I et innlegg for ca to måneder siden med tittelen ‘Surr om vepsebol’ påpekte jeg flere feil og uklarheter i en artikkel fra Gjøsund, bl a:

  • - vekten av forhåndskumulering (Gjøsund hevdet det innebar en dobling av personstemmens vekt, faktum er at den bare økes til 1,25),
  • - bruk av entall om kumulering («hvilken kandidat han/hun ønsker»), når det kan kumuleres tre, - uklart om forholdet mellom kumulering og kupp.

Noe av dette er kanskje pirk, men når valgordningen er såvidt komplisert som den er, er det uheldig når VL bidrar til å øke forvirringen.

3. Like etter skrev jeg et innlegg med tittelen ‘Les reglementene!’. Foranledningen var bl at det i Vårt Land for 3.9. sto: «Allerede i oktober vil Bispemøtet nominere tre kandidater, som landets bispedømmeråd deretter kan stemme på.» Og i en faktaboks på samme side sto det: «Før den tid [avskjedsgudstjenesten i januar] skal bispemøtet nominere tre kandidater til å ta over, noe som vil skje i midten av oktober. Deretter skal bispedømmerådene stemme på de nominerte før Kirkerådet til slutt ansetter én av kandidatene.» 

Her hadde en gruppe på ikke mindre enn tre journalister oversett det viktige ordet ‘inntil’, i formuleringen ‘inntil tre kandidater’.

4. Og i et innlegg for en måneds tid siden, med tittelen ‘Ny preses, ingen tok noen innersving’, fant jeg å måtte kommentere Gjøsunds fremstilling, om at biskopene ved bare å nominere en enkelt kandidat, skulle ha tatt en innersving på Kirkerådet. Dersom noen noen gang tok en innersving, var det da Kirkemøtet vedtok at ordet ‘inntil’ skulle stå i reglene.

I to tilfeller (pkt 2 og 3) dreier det seg om feil og unøyaktigheter, den ene gangen nokså mange, den andre gangen en enkelt feil begått av ikke mindre enn tre journalister. Dette synes jeg er i overkant mye.

Mer alvorlig er en klare anbefaling hvor man bare delvis makter å hente seg inn (pkt 1).

Mest uheldig er etter mitt skjønn forsøket på å fremstille biskopenes nominasjon som noe mildt suspekt – som om de nærmest har lurt seg til en beslutning som skulle ligget hos Kirkerådet  (pkt 4). Uttrykket ‘å ta innersvingen på’ er ikke utpreget nøytralt.

Gå til innlegget

Hjemmelekser fram mot neste kirkevalg

Publisert 5 måneder siden

Når årets kirkevalg nå ligger bak oss, er tiden inne til å tenke framover: 1) Om informasjon om listene, 2) om kirkemøtets sammensetning, og 3) om mulige tiltak for å sikre mer enn en enkelt liste.

1. Informasjon om listene. På valgdagen var jeg funksjonær i et valglokale i Bærum. Valget til menighetsråd gikk greit, siden det bare var en enkelt liste. Men hva angikk bispedømmerådsvalget, var det mange som ble tomme i blikket, da jeg forklarte det lille jeg hadde anledning til å forklare, om hva bispedømmerådet er, og om de to listene som forelå. Det var ikke til hjelp at det i valglokalet var slått opp plakater hvor man kunne se bilder av kandidatene på de to listene – bortsett fra at det ga grunnlag for en vennlig fleip fra min side, om at man kunne se at det var pene mennesker på begge listene.

Jeg går ut fra at det er kirkerådets administrasjon som har fastsatt reglene for hvordan valglokalene skal utformes, og antar at man ukritisk har overtatt de regler som gjelder ved kommune- og stortingsvalg. Det man da ikke har tatt høyde for, er at velgerne i periodene mellom slike valg flere ganger i måneden får vite hvordan partiene ligger an på meningsmålinger, og flere ganger i uken blir informert om hvordan partiene stiller seg til ulike saker. Men med mindre man leser Vårt Land eller Dagen, er det få som er klar over at det finnes ulike partier i kirken, og enda færre som har kjennskap til hva de står for.

Innen neste valg bør derfor Kirkerådet ha som hjemmelekse å utforme en ordning der partiene kommer sammen, og i fellesskap blir enige om korte presentasjoner av sine programmer, som kan gjøres tilgjengelige i valglokalet. Presentasjonene må ikke inneholde utfall mot andre partier – f eks bør ikke Bønnelista kunne skrive om Åpen folkekirke at sistnevnte primært er interessert i konserter, og ikke i at folk skal komme til himmelen. Hvis partiene ikke kommer til enighet om enkeltformuleringer, må det ligge til kirkerådets administrasjon å fastlegge teksten.

2. Kirkemøtets sammensetning. Siden det er fire år til neste valg, har man også tid til å gjennomføre reformer angående Kirkemøtets sammensetning. Hva angår antallet representanter fra de ulike bispedømmene, kan rådene i Møre, Sør-Hålogaland og Nord-Hålogaland få som hjemmelekse allerede i løpet av 2020 å fremme argumenter for hvorfor velgere der skal ha dobbelt så stor innflytelse som velgere i Borg og Bjørgvin: De tre har under 200000 stemmeberettigede, mens Borg og Bjørgvin har ca 400000, likevel velges det like mange delegater. Det enkleste vil her være en ordning der man får ett mandat pr påbegynt 50000 stemmeberettigede – da ville de tre nevnte små bispedømmene få fire representanter hver, mens Borg ville få ni, og Bjørgvin åtte. Oslo ville også få åtte; Tunsberg ville beholde sju, de øvrige ville få seks. Kirkemøtet ville bli litt mindre, og billigere i drift.

Tilsvarende kan Presteforeningen og organisasjonene for andre tilsatte få i hjemmelekse, med samme tidsfrist, å fremme argumenter for at Kirkerådet fortsatt skal være en stenderforsamling, med særskilt representasjon for visse grupper, og ikke bli et parlament, bestående av valgte representanter. Kutter man to stender, sparer man atskillig, men det er mulig organisasjonene bør ha møte- og talerett i kirkemøtet.

På grunn av biskopens særlige funksjon i kirken, kan bispemøtet få en variant av denne hjemmeleksa, nemlig argumentere for at alle bispene skal møte i Kirkemøtet. Jeg ville tro at det ville være tilstrekkelig at f eks preses eller arbeidsutvalget møtte. Men alle biskopene bør ha møte- og talerett, for å sikre at mulige divergerende oppfatninger i bispekollegiet kan komme til uttrykk, ved direkte deltagelse i debatten, ikke bare i form av uttalelser.

3. Tiltak for å sikre mer enn en liste. Jeg har registrert at flere sentrale aktører nå tar til orde for partilister, og ikke lenger vil ha personlister i regi av det avtroppende bispedømmerådet, gjennom nominasjonskomiteer.

Spørsmålet om hva man gjør dersom det i et bispedømme bare fremkommer en enkelt liste, er i en slik situasjon mindre viktig enn det man lett legger til grunn: Dersom et parti ikke klarer å stille liste i et bispedømme, er det et uttrykk for partiets svake stilling i bispedømmet, og dermed nært beslektet med et valgresultat.

Hvis man likevel skulle mene at det er avgjørende viktig med mer enn en enkelt liste, foreligger det flere muligheter (som også er aktuelle dersom det ikke skulle bli fremmet noen liste) – dette blir en hjemmelekse for Kirkemøtet:

1) Mitt forslag har vært at bispedømmerådet da skulle drøfte situasjonen, og kunne bestemme å frembringe en alternativ liste. Mine motiver for denne ordningen var ikke å gjøre det vanskelig å få mer enn en liste, men dels forebygge at aktører ga blaffen, fordi bispedømmerådet likevel ville sikre liste, og dels unngå en situasjon der bispedømmerådsmedlemmene så på hverandre og sa: «Må vi dette – det har jo vært gjort flere forsøk, men ingen har lykkes.»

2) Det forslag som ble fremmet for Kirkemøtet, men som ikke fikk flertall, var at bispedømmerådet skulle ha plikt til å frembringe en alternativ liste.

Jeg har i etterhånd tenkt at mitt opprinnelige forslag kunne vært mer spiselig dersom det 3) forutsatte enstemmighet hvis rådet bestemte seg for, etter en drøfting, ikke å frembringe en alternativ liste. Dette kunne kombineres med 3b) en ordning der et evt mindretall som ønsket alternativ liste, fikk ansvaret for å frembringe den.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
20 dager siden / 1196 visninger
Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
14 dager siden / 1192 visninger
Det vi ikke ser
av
Magne Nylenna
6 dager siden / 827 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 1 måned siden / 652 visninger
Eit ansvarslaust Europa
av
Emil André Erstad
29 dager siden / 650 visninger
Jeg er ikke livets regissør
av
Maryam Trine Skogen
28 dager siden / 578 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere