Jostein Gundersen

Alder:
  RSS

Om Jostein

Følgere

Publisert nesten 3 år siden

Det var ikke meningen å glemme dem. Jeg tenkte mest på de aktive og dem som selv finner å kunne delta på slike arrangementer. Dem er det mange av. Dessverre finnes det mange som sikkert kunne ha advart, men som av forskjellige årsaker ikke har krefter til det.

Gå til kommentaren

Rystende........

Publisert nesten 3 år siden

Det er dessverre svært få (om noen) som ser ut til å bry seg om hva Guds Ord faktisk sier.  En slik lære som vi til tider er vitne til på Visjon Norge og nå sist på sommerkonferansen, stemmer i all hovedsak ikke med Guds Ord (noen unntak finnes det, men de er svært  få). Nå vektlegges følelser, massesuggesjon, opplevelser, såkalte budskap fra "den hellige ånd", "profetier" og udokumenterte helbredelser. 

Når skal noen av hyrdene våkne ? De er dessverre helt fraværende, og ser stilletidende på at det slippes til ulver i fåreklær som påfører sår og skader som vi ikke en gang kan ane omfanget av.  Dette er mer enn alvorlig.

Det er ca 50 advarsler om falske profeter og forførelser...i den siste tid. Hvordan kan det da ha seg at man da ikke ser ut til å ha noen idé om hva denne forførelsen går ut på? -Og hvordan kan det ha seg at man ikke er i stand til å peke  ut falske lærere, falske "apostler", falske profeter..... det må være "søvn" og feighet som holder oss tilbake.......

En liten oppsummering på hvilken karakter forførelsen i den siste tid skal ha:

1) Forførelsen skal bli utført av falske apostler,-falske profeter og falske lærere.
2) Det skal skje under og tegn.
3) Forførerne skal delvis oppstå blant oss selv.
4) De skal forkynne en annen Jesus enn bibelens Jesus,-en “hellig ånd” som ikke er sendt fra Gud, og et evangelium som ikke stemmer med bibelens evangelium.
5) Forandringene fra den sanne lære skal blant annet bestå i å gå litt lenger enn sannheten.
6) De falske lærerne skal være mange.
7) Vi skal godta den falske læren.

Gå til kommentaren

Visjon Norge må granskes"

Publisert over 3 år siden
Hanvold har en mager lønn, sammenlignet med sine yrkeskolleger.

I følge de opplysningene som fremkommer i Brennpunkt og fra Jan Hanvold selv, så mottar han lønn, stor kr. 600 000 fra VN.  I tillegg mottar han i overkant av kr  900 000 i lønn fra et eiendomsselskap. Det er vanskelig å forstå at det utføres arbeid for dette eiendomsselskapet som kan forsvare en slik lønnsutbetaling. Det må være lov å spørre om det er samsvar mellom arbeidsinnsats og lønn i dette selskapet.

Gå til kommentaren

"Visjon Norge må la seg granske"

Publisert over 3 år siden

Kan ikke se at noen av de aktuelle avtalene er meldt til Foretaksregisteret. Dette ser ut til å kunne være brudd på aksjeloven.

Utdrag av AL § 3-8. Avtaler med aksjeeiere eller medlemmer av selskapets ledelse (se nedenfor) mv.
Prinsippet er at transaksjoner mellom selskap og aksjonær, eller nærstående til aksjonær, skal skje på "armlengdes" avstand, dvs at verdien som benyttes skal fastsettes av uavhengig tredjepart.

 Bestemmelsen skal sikre andre aksjonærer som ikke er på begge sider av transaksjonen og ikke minst selskapets kreditorer. Dersom vederlaget settes for høyt ift, markedsverdi, anses dette bla for å være skjult utbytte.

 

AL § 3-8 "(1) En avtale mellom selskapet og en aksjeeier, en aksjeeiers morselskap, et styremedlem eller daglig leder er ikke bindende for selskapet uten at avtalen godkjennes av generalforsamlingen hvis selskapets ytelse har en virkelig verdi som utgjør over en tidel av aksjekapitalen på tidspunktet for ervervet eller avhendelsen.

(2) Styret skal sørge for at det utarbeides en redegjørelse for avtalen etter reglene i § 2-6 første og annet ledd. Redegjørelsen skal inneholde en erklæring om at det er rimelig samsvar mellom verdien av det vederlaget selskapet skal yte og verdien av det vederlaget selskapet skal motta.

Redegjørelsen skal sammen med revisors uttalelse vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, og den skal uten opphold meldes til Foretaksregisteret.
(3) Oppfyllelse i henhold til avtale som ikke binder selskapet, skal tilbakeføres. § 3-7 annet ledd gjelder tilsvarende.

(4) Første til tredje ledd gjelder tilsvarende når avtalen er inngått med en nærstående til en aksjeeier eller en nærstående til en aksjeeiers morselskap, eller med noen som handler etter avtale eller for øvrig opptrer i forståelse med noen som nevnt i første ledd."

 

Jeg får ved henvendelse til VN svar om alt er ok iht. aksjeloven.

Jeg har da bedt om (26.10.16) å få opplyst hvilke selskap det er sendt inn meldepliktige avtaler på, og får dessverre ikke svar på dette.

Gå til kommentaren

TAKK!

Publisert nesten 4 år siden

Takk, Paal Andre Grinderud !

Alt Godt !

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
15 dager siden / 1455 visninger
Morna, Facebook!
av
Heidi Terese Vangen
rundt 1 måned siden / 1282 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
25 dager siden / 1280 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
2 dager siden / 814 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
6 dager siden / 795 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
24 dager siden / 551 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere