Joran Slaaen

Alder:
  RSS

Om Joran

Seksjonsleder ved Hospice Lovisenberg - Senter for Lindring og Livshjelp

Følgere

Hvor skal vi dø?

Publisert rundt 1 år siden - 3528 visninger

Det er fortsatt en vei å gå for å gi alvorlig syke og døende god lindring og et reelt valg om hvor de ønsker å dø.

I Norge er det et mål om at pasienter som er i livets siste fase skal få ha mest mulig tid hjemme og få dø hjemme, dersom dette er mulig. Spørreundersøkelser viser at opp mot halvparten av oss ønsker å dø i hjemmet. Til tross for dette er Norge ett av de landene i verden som har lavest andel hjemmedød, under 15 prosent på landsbasis. Skal økt hjemmetid og hjemmedød være et reeelt valg, trenger helsevesenet et løft når det gjelder organisering og kompetanse.

Palliasjon, lindrende behandling for pasienter med livstruende sykdom, er et forholdsvis nytt medisinsk fagområde i Norge. I 2000 ble den tverrfaglige foreningen Norsk Palliativ Forening og Norsk forening for palliativ medisin, spesialforeningen for leger, stiftet. Begge foreningene har som mål å øke og spre kunnskap om behandling av alvorlig syke og døende, slik at lidelsene på alle måter kan bli minst mulig.

De senere årene har opprettelse av palliative enheter på sykehus og i sykehjem sørget for at pasienter får god behandling i trygge omgivelser i en vanskelig tid. Opprettelse av regionale kompetansesentre, utarbeidelse av veiledningsmateriale og et eget nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen har bidratt til økt kunnskap i fagmiljøene. Palliativ medisin har også blitt et eget kompetanseområde for leger, og andre faggrupper kan videreutdanne seg innen palliasjon. Mange av disse tiltakene er spesielt rettet mot pasienter med livstruende kreftsykdom og det er således kreftpasienter som har hatt størst nytte av palliative tilbud i Norge.

Til tross for disse fremskrittene, er det fortsatt en vei å gå når det gjelder lindring av lidelse mot slutten av livet. Palliasjon bør omfatte alle pasienter med en livstruende sykdom og det palliative tilbudet bør integreres tidlig i sykdomsforløpet, ikke først når pasienten er døende. Tilbudet bør forutsettes å være en integrert del av helsevesenet, ikke en særomsorg ved siden av det offentlige tilbudet.

Regjeringen oppnevnte mai 2016 et utvalg som skulle gjennomføre en utredning innen palliasjonsfeltet. Utvalget overleverte 20. desember "NOU 2017:16 På liv og død - Palliasjon til alvorlig syke og døende" til helseministeren. Flertallet av utvalget ønsker at palliativ behandling skal integreres best mulig inn i resten av helsetjenesten, både i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og i spesialisthelsetjenesten. På denne måten vil tilbudet til den enkelte pasient og vedkommendes pårørende kunne bli best mulig. Utvalget understreker at palliasjon må styrkes både når det gjelder kompetanse og volum i tjenestene, spesielt i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Det understrekes særskilt at man i kommunene må sørge for gode spesialavdelinger for lindrende behandling i sykehjem, da omtrent halvparten dør her. I tillegg må tilbudet til hjemmeboende styrkes. Palliasjon må også integreres i flere behandlingsmiljøer enn kreft, det være seg hjertemedisin, lungemedisin, nevrologi, demensomsorg, barn etc. Slik utvalget ser det, er det kun ved tett integrering av palliasjon inn mot spesialavdelingene på sykehus, at man kan lykkes med tidlig integrering i sykdomsforløpet.

Norsk Palliativ Forening og Norsk forening for palliativ medisin er glad for at utredningen påpeker viktige områder innenfor palliasjon som må styrkes. Kanskje vil dette gi det løftet som skal til for å nå målsettingen om god lindring i livets sluttfase, uavhengig av diagnose. Forhåpentlig vil et slikt løft kunne bidra til at vi kan gi pasientene et reelt valg hvor de ønsker å dø. Vi mener dette må skje innenfor rammen av det offentlige helsevesenet vi allerede har i Norge i dag. Vi må ikke glemme at til tross for utfordringer, har vi ett av verdens beste helsevesen som tilbyr samme behandling til alle uansett bakgrunn. Vi venter i spenning på hvordan politikerne konkret vil følge opp forslagene de nå har fått.

 

Geir Andvik, Leder Norsk Palliativ forening

Anne-Tove Brenne, Leder Norsk forening for palliativ medisin

Peder Broen, Utvalgsmedlem

Joran Slaaen, Utvalgsmedlem

Gå til innlegget

Bred enighet om omsorg ved livets slutt

Publisert over 3 år siden - 277 visninger

Lederen i Vårt Land 20.august utfordret det palliative fagmiljøet om å redegjøre for sitt syn på utviklingen av den palliative omsorgen i Norge. Lederne i NPF og NFPM svarer på utfordringen i sitt innlegg i Vårt Land 1.september:

Vårt Land etterlyser på lederplass 20.08 en samlet innsats for lindrende behandling fra fagmiljøene. Norge trenger et velutviklet palliativt tilbud som kan tilby kompetent symptomlindring og omsorg for pasientene med alvorlig sykdom og deres familier. Dette er det bred enighet om i fagmiljøene.

I Norge er fagmiljøet samlet i to foreninger som arbeider med palliasjon (lindrende behandling). Det er den tverrfaglige foreningen Norsk palliativ forening (NPF) og Norsk forening for palliativ medisin (NFPM) . NFPM har særlig jobbet for å fremme palliativ medisin som et eget fagfelt. Foreningene har et nært samarbeid og står samlet bak Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen. Handlingsprogrammet setter kvalitetskrav til lindrende behandling både i sykehus og kommunehelsetjenesten.

I juni i år avga NPF sammen med NFPM en felles uttalelse til Stortingets helse- og omsorgskomité på bakgrunn av et representantforslag fra KrF om en plan for å sikre retten til livshjelp ved livets slutt (Representantforslag 92 S (2014– 2015)).

For NPF og NFPM har det vært svært viktig å arbeide for at god lindrende behandling og omsorg skal være tilgjengelig gjennom det offentlige helsevesenet der pasienten er, enten det er på sykehus, kommunal institusjon eller i eget hjem, og å sikre muligheten for et kompetent og tilgjengelig tilbud enten pasienten bor i sentrale strøk eller ute i distriktet

Det har vært diskutert hvorvidt det skal etableres egne frittstående hospice eller hospice tett linket til den offentlige helsetjeneste slik f.eks. Hospice Lovisenberg og andre lindrende enheter i sykehus i dag er. NPF og NFPM er opptatt av at det palliative tilbudet i Norge skal bygges på hospicefilosofien, med tverrfaglig fokus på fysiske, psykiske, sosiale, åndelige og eksistensielle behov. Det er først og fremst kvaliteten på innholdet som er viktig og ikke hvorvidt en enhet for lindrende behandling heter hospice eller noe annet.

I vinter kom Helsedirektoratets  «Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling  mot livets slutt – å skape liv til dagen»: Helsedirektoratet mener at en utbygging av det lindrende tilbudet, etter modell av større lindrende enheter eller hospiceenheter kan være en aktuell løsning i tett befolkede områder, og man ønsker også å se på hvor godt hospicefilosofien er integrert i de eksisterende enhetene. NPF og NFPM ser frem til en evaluering av det eksisterende tilbudet og ønsker videre å bidra til at pasientene får et best mulig lindrende tilbud bygget på hospicefilosofien uavhengig av diagnose, alder og bosted

Vårt Land 1. september 2015, Bodil Husby, leder NPF og Eva Gravdahl, leder NFPM. Innlegget er gjengitt med deres tillatelse. Undertegnede er styremedlem i NPF.

 

 

Gå til innlegget

Bærekraftig livshjelp

Publisert over 3 år siden - 306 visninger

Vi er enige med Vårt Land i at dagens tilbud til alvorlig syke og døende ikke er godt nok, jfr Leder 20.august. Men vi kjenner oss ikke igjen i at "ulike deler av fagmiljøet drar i høyst ulike retninger".

Hospice Lovisenberg – Senter for Lindring og Livshjelp har mer enn 20 års erfaring i arbeidet med å gi et helhetlig tilbud til alvorlig syke og døende og deres pårørende. I mer enn 10 av disse årene har vi jobbet systematisk med kompetanseoverføring til eget sykehus, sykehjem og hjemmetjeneste.

Vårt tilbud ble, i likhet med mange andre som driver palliasjon i verden, startet og bygget opp av ildsjeler. Det har vært utfordringer underveis, og vi har utviklet oss i tråd med helsevesenet krav og pasientenes behov.

De viktigste prinsippene i hospicefilosofien er helhetlig smerte- og symptomlindring, tverrfaglig samarbeid, livskvalitet, åpenhet rundt døden og omsorg for pårørende. Videreutvikling av faget, forskning og kompetanseutveksling står sentralt. Det er nedfelt i alle offentlige dokumenter vedrørende palliasjon i Norge at hospicefilosofien skal ligge til grunn for all lindrende behandling. Denne tankegangen, og den store forbedringen som skjedd i de siste tjue til tretti år, er kjempet frem av mange enkeltpersoner og aktive fagmiljøer ikke minst i Bergen, Trondheim og Oslo.

Lederen i Vårt Land 20. august utfordrer det palliative fagmiljøet, og særlig Hospice Lovisenberg, til å redegjøre for vårt syn på utviklingen av den palliative omsorgen i Norge. Vi er enige med Vårt Land i at dagens tilbud til alvorlig syke og døende ikke er godt nok. Det er en stor utfordring i Norge at situasjonen og prioriteringene rundt i kommunene er forskjellige. Det er fortsatt mange innbyggerne som ikke har tilgang til god nok omsorg og lindring i livets sluttfase.

Hospice Lovisenberg mener det vil være bra med flere hospice i Norge. Disse bør ha et særlig ansvar for å være bærere av hospicefilosofien og å være ressurssenter for kompetanse-overføring. Vi tror ikke det er realistisk at kommunene selv skal bygge opp frittstående hospice, eller innføre særomsorg for døende. Vår egen erfaring gir oss tro på at implementering av hospicefilosofien i sykehus, sykehjem og hjemmetjeneste er mulig, selv om det fortsatt er langt frem. Vår mening er at palliativ omsorg må være en del av den offentlige helsevesen for å være bærekraftig.

Vi er en del av et fagmiljø der det selvsagt er diskusjoner, men der vi står sammen om det viktigste: Det er nødvendig med en betydelig bedre helhetlig tankegang og ivaretagelse av enkeltpasienter, og det trengs mer ressurser og kompetanse, ikke minst på kommunenivå. Hospice Lovisenberg kjenner seg ikke igjen i at «ulike deler av fagmiljøet drar i høyst ulike retninger». Vi erfarer et økende samarbeid rundt pasient og pårørende på alle tjenestenivåer, og gjennom våre styreverv erfarer vi også et nært og godt samarbeid mellom de palliative foreningene.

Faktaboks: Hospice Lovisenberg er et av fem hospice i Norge. De andre er Fransiskushjelpen i Oslo (hjemmehospice), Hospice Sangen (Hedmark), Akerselva Hospice/Lindrende enhet (Oslo), Hospice Stabekk (Bærum) og Hospice Austjord (Ringerike). Alle fem er en del av det offentlige helsetilbudet. Helsedirektoratets «Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt» (2015) gir en oversikt over det palliative tilbudet i Norge.

 

 

 

 

Gå til innlegget

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
3 måneder siden / 81343 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44432 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35421 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
8 måneder siden / 28729 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
10 måneder siden / 22818 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22448 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 21346 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20346 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19393 visninger

Lesetips

Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
rundt 12 timer siden / 83 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
rundt 12 timer siden / 76 visninger
Norge bekjemper ulikhet i verden
av
Nikolai Astrup
rundt 12 timer siden / 35 visninger
Hvorfor får ikke norske kvinner flere barn?
av
Svein Rognaldsen
rundt 19 timer siden / 120 visninger
Mangelfull bokomtale
av
Ola Tjørhom
1 dag siden / 81 visninger
Mangelfull kritikk
av
Per Eriksen
1 dag siden / 147 visninger
Stygt og trist fra Amundsen
av
Rune Berglund Steen
1 dag siden / 352 visninger
Kan døden gjøres enkel?
av
Jan Willy Løken
1 dag siden / 304 visninger
Sanksjonene dreper
av
Even Sandvik Underlid
1 dag siden / 93 visninger
Åpent brev til Frp
av
Marit Arnstad
2 dager siden / 219 visninger
Les flere

Siste innlegg

Seier med bismak
av
Berit Aalborg
rundt 4 timer siden / 259 visninger
De godes problem
av
Ingrid Nyhus
rundt 7 timer siden / 447 visninger
The best a man can get
av
Une Bratberg
rundt 11 timer siden / 66 visninger
Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
rundt 12 timer siden / 83 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
rundt 12 timer siden / 76 visninger
Norge bekjemper ulikhet i verden
av
Nikolai Astrup
rundt 12 timer siden / 35 visninger
Slå ring om både mor og barn!
av
Ragnar Andersen
rundt 12 timer siden / 51 visninger
Sjuk islamsk og vestleg kultur
av
Per Steinar Runde
rundt 15 timer siden / 288 visninger
Les flere