Jon Steinar Kjøllesdal

Alder: 40
  RSS

Om Jon Steinar

Følgere

Kullet fra Wales

Publisert 8 måneder siden

Roy Godwin fra Ffald-y-Brenin i Wales har samlet tusenvis av troende til undervisning om velsignelsesbønn de siste årene. Dette er en del av noe Gud gjør i denne tiden for å sette Norge i brann. Kullet fra Wales kommer oss til hjelp!

Kullet på bønnealteret i Norge

På den nasjonale bønnekonferansen «Sammen for Hans ansikt» i 2015, talte Rania Sayegh fra Nasaret blant annet om et syn hun hadde fått i forkant av turen til Norge. Hun så en vekt med to skåler fylt med kull, hvor det stod Norge under den ene, og Himmelen under den andre. De to skålene var ikke i balanse fordi Norges side hadde for lite kull. Hun opplevde at synet beskrev tilstanden på bønnealteret i Norge: Veid og funnet for lett. Men så kom det en hånd som tok kull fra Himmelens side og la over i Norges skål, så det ble likevekt. Guds plan var å forøke kullet på bønnealteret i Norge.

Kullet fra Wales

I samme konferanse snakket Rania også om «Kullet fra Wales». Kvaliteten på dette kullet er kjent verden over. Å få fyr på det kan være vanskelig, men når det først brenner, så er det vanskelig å slukke. Rania opplevde at det var en forbindelse mellom Wales og Norge, og at det hadde noe med vekkelse å gjøre. Hun hadde med seg ti kullbiter fra Wales som ble delt ut til ti representanter fra hele landet som en profetisk handling. Hun oppmuntret oss til å gå inn i en ny form for forbønnstjeneste hvor våre bønner blir farget av den kongelige autoriteten vi står under.

Velsignelsens vei

Roy Godwin har undervist oss om velsignelsens vei, hvor vi som et hellig presteskap er kalt til å stå for Guds åsyn og velsigne folket i Herrens navn, slik levittene utførte sin tjeneste i tabernaklet. Denne forbønnen er en svært aktiv form for bønn, og bærer preg av den kongelige autoriteten som Rania snakket om. Vi taler ut velsignelse over mennesker og områder. Det er en annen måte å be på enn det vi kanskje er vant til. Vi er mest vant til å henvende oss til Gud med ulike emner, og denne bibelske praksisen er hva vi vanligvis forstår med bønn og forbønn. Likevel er det å tale ut velsignelse noe bibelen heller ikke er fremmed for, slik som i den Aronittiske velsignelsen, hvor presten taler ut over folket: «Herren velsigne deg og bevare deg, Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig, Herren løfte sitt ansikt på deg og gi deg fred». Dette er også en side ved forbønnstjenesten!

Bruden våkner opp

Vi opplever nå i landet vårt en oppvåkning blant Guds folk. Det er som i historien om Tornerose som sov i hundre år. Da hun våknet opp, så våknet hele landet til live igjen, slik Disney forteller historien. Og hun våknet ved prinsens kyss, han som hadde kjempet seg til blods gjennom tornene for å vekke henne og slik bryte forbannelsen. Om vi ikke har sovet i hundre år, så er vi gjerne omkranset av tornekratt, slik Jesus definerer det i lignelsen om såkornet: «Dette livets bekymring og rikdommens bedrag». Kjærligheten fra brudgommen, Jesus, og varmen fra Hans nærhet, er i ferd med å overvinne vår menneskefrykt og frykten for døden. Brudgommen er i landet for vekke sin brud!

Norge i brann

Fra alle verdens kanter har kristne de siste tjue årene sett et syn av ild som bryter frem på små og store steder i Norge, til hele landet kommer i brann. Supresa Sithole fra Mosambik beskrev disse frembruddene av ild som små vulkanutbrudd over hele nasjonen. Han forteller videre om synet han fikk i 2001, at flammene bredte seg fra Norge til Sverige, Finland og Russland, og på samme tid nedover i Europa, som en elv av ild, like til Jerusalem. Norges historie som en eksportør av vekkelse og åndsliv er ikke over, skal vi tro denne visjonen om Norge i brann!

Alt stort starter i det lille

De mange tusen deltakerne på samlingene med Roy Godwin de siste årene er oppfordret til å be regelmessig for naboer, kollegaer og andre folk som de kjenner. En slik enkel handling kan hjelpe oss i gang i vår prestelige tjeneste. La oss starte i det små i vårt eget lønnkammer med bønn for våre nærmeste, og fortsette til naboer, kollegaer og bekjente.

Videre kan vi komme sammen på hvert sted i landet for tale ut velsignelse over skolene, arbeidsplassene, de lokale myndighetene og innbyggerne der. Mange har tradisjon for å samles i starten av januar på tvers av menighetene, og andre fortsetter gjennom året med regelmessige treff. 20. - 23. febrauar kommer vi fra hele landet «Sammen for Hans ansikt» på Grimerud gård, for å be for nasjonen. Håper vi møtes der!

Gå til innlegget

Bønn for valget 2019

Publisert 11 måneder siden

Vi er takknemlige for å bo i et velfungerende demokrati, med fred og velstand. Vår bønn er at Gud må få sin vei med vår nasjon. Gå sammen i bygd og by og be for kommunen og fylket i ukene og månedene frem mot valget 9. september. Be gjerne også for kirkevalget i Den norske kirke.

“Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt”. (1. Tim 2,2)

Bønnemner for valgkampen

Vi ønsker å be for alle som stiller til valg i alle fylker og kommuner, og fra alle partier, at de i denne spesielle perioden skal få oppleve Guds godhet og omsorg, at deres familier og ekteskap skal komme styrket ut av valgkampen, og at deres politiske ståsted skal bli kommunisert klart og tydelig for velgerne. Vi ber også for medias rolle i videreformidlingen av valgkampen. Vi ber om at:

 • Sentrale kristne samfunnsverdier får fylle debattene og fokuset fremover
 • Det blir en redelig, verdig og respektfull tone mellom kandidatene
 • Velgerne får et sant bilde av hva hvert parti står for lokalt

Bønnemner for valgresultatet

Vi ber om et valgresultat som gir oss politikere med åpne og myke hjerter, som Gud kan fremme sin vilje gjennom

 • Sannhetssøkende politikere med respekt for Guds gode vilje
 • Ledere med visdom og dømmekraft som tenker langsiktig
 • Folkevalgte som er motivert av nestekjærlighet og rettferdighet for alle
 • Flere bedende kristne i kommunestyrer og fylkesting, åpne med sin tro

Vi ber om et valgresultat som gir hjelp til å leve

 • At barn og unges oppvekstvilkår blir styrket – en mobbe-fri og god hverdag
 • Styrket støtte til enslige forsørgere, familier med utfordringer, gamle eller syke
 • Nødvendige tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke, psykisk syke og andre som måtte trenge hjelpemidler eller ekstra støtte fra storsamfunnet

Vi ber om et valgresultat som gir et sterkere vern om ekteskapet og familien

 • Ekteskapskurs og hjelp til relasjons-utvikling i familiene
 • Økt bevissthet om at barn har rett til å kjenne sitt opphav og vokse opp med både far og mor under trygge og forutsigbare forhold
 • Forsterket bekjempelse av familierelatert vold og overgrep mot barn

Vi ber om et valgresultat som gir rom for ulike livssyn, inkludert kristen tro i det offentlige

 • Sann toleranse som sikrer rettferdighet og trosfrihet for alle
 • Et oppgjør med alle former for rasisme og antisemittisme
 • Trygg og god formidling av kristendommen gjennom barnehage og skole

Vi ber om et valgresultat som tar oppgjør med økonomisk kriminalitet

 • Tydelighet og ressurser i kampen mot sosial utnyttelse og menneskehandel
 • Gjennomslagskraft i kampen mot svart arbeid
 • Avsløring av korrupsjon, kameraderi eller skjulte nettverk som undergraver sannhet og rettferdighet

Vi ber om et valgresultat som gir en bærekraftig utvikling

 • Mot, visdom og handlekraft til å forvalte naturressursene rett og bevare skaperverket for fremtidige generasjoner
 • At hele landet blir dyrket og holdt i hevd, for matsikkerhet og kulturlandskap

Vi ber om et valgresultat som bidrar til god mottakelse av fremmede i landet

 • Kjærlighet til de fremmede
 • Gode ordninger for bosetting av flykninger lokalt
 • Tilgang til arbeidsmarkedet, både for asylsøkere og arbeidsinnvandrere
 • Språklæring og relasjonsbygging, både fra offentlige og private initiativ
 • Rom for kirkene til å bidra i møte med nye landsmenn

Bønnemner for kirkevalget i Den Norske Kirke

8. og 9. september 2019 vil omkring 3,1 millioner nordmenn få mulighet til å stemme fram de neste årenes ledere i Den norske kirke (DNK).  DNK berører store deler av befolkningen gjennom blant annet høytider, dåp og konfirmasjon, og har derfor en sentral rolle i formidlingen av evangeliet til det norske folk. Vi ber om:

 • Åndsfylte og bibeltro ledere for Den norske kirke
 • Livskraftige lokalmenigheter i hele landet
 • En fortsatt formidling av evangeliet med integritet og kraft
 • Trosopplæring som gir barn og unge en levende relasjon til Jesus
 • Den klassiske forståelsen av ekteskapet får sin rettmessige plass
 • Forsterket forsvar for det ufødte liv i hele landet, og støtte til enslige forsørgere på den måten kirkene kan bidra

Blant underskriverne av oppropet:

Alv Magnus, Andreas Nordli, Anne Christiansen, Anne Lise Søvde, Arnfinn Clementsen, Arnt Jakob Holvik, Asbjørn Simonnes, Bjørn Olav Hanssen, Einar Ekerhovd, Eivind Arnevåg, Elin Linde Fagerbakke, Erik Furnes, Erling Thu, Grete Jarlesdatter Vangstad, Gunnar Brudeli, Hanne Eliassen, Inger Tove Simonnes, Jarle Haugland, Joakim Magnus, Jon Steinar Kjøllesdal, Jørgen Aass, Leif J. Johannessen, Leiv Nesheim, Linda Askeland, Olaf Flatland, Ole Kristian Sameien, Ole Petter Erlandsen, Per Bradley, Randi Anne Skårdal, Reidar Paulsen, Sidsel Ranhoff, Sigmund T. Kristoffersen, Steinar Thorvaldsen, Sten Sørensen, Stephan Christiansen, Svein E. Andresen, Svein Granerud, Søster Mirafora, Terje Dahle, Tarjei Cyvin, Tone Sæverås, Trine Hansen, Øyvind Haraldseid, Øyvind Åsland

Gå til innlegget

Jeg tror tiden er kommet for å reise seg og være en stemme for de stemmeløse, både for ufødte og fødte, midt i strømmen av samfunnet forøvrig. Det er prisverdig at JesusKvinner og Åpne Dører stiller opp i 8. mars-toget for forfulgte kristne kvinner i år. Der er det sikkert plass til kristne menn også!

Hovedparolen i 8. mars-toget i år går på å svekke rettsvernet for ufødte. Man ønsker selvbestemt abort også etter uke 12. Dette har blitt aktualisert i forbindelse med fosterreduksjon. Hvis leger skal stoppe hjertet på ett eller flere barn i et svangerskap med mer enn ett barn, så gjør de det helst etter uke 12. Når mødrene selv tar denne beslutningen, blir selvbestemt abort i praksis strukket forbi uke 12 i disse tilfellene. Nå presiserer regjeringen at samme rettsvern skal gjelde for alle barn, og at beslutninger om abort etter uke 12 skal tas i nemnd.

Dette kaller noen en «innskrenkning av abortloven», og de vil rope høyt i gatene om heller å utvide retten til selvbestemt abort. Barna det gjelder blir ikke hørt. De er stemmeløse. En parole som «Nei til selvbestemt abort» ville ikke bli akseptert i toget, da den går mot hovedparolen.

Dette er imidlertid ikke den eneste saken som blir løftet frem. JesusKvinner går i 8. mars-toget i Oslo sammen med Åpne Dører til støtte for forfulgte kristne kvinner. De løfter frem en sak på vegne av millioner av kvinner, som offentligheten nesten fortier.

Mange spør seg om kristne kan gå i årets 8. mars – tog, når hovedparolen handler om å svekke rettsvernet for ufødte. Det er selvsagt et dilemma, særlig i en medievirkelighet som vil ta antallet i hele toget til inntekt for denne hovedparolen. Likevel, blant de nærmere 30 parolene i toget, finner vi svært mange saker kristne kan støtte.  «Prostitusjon er vold mot kvinner – styrk sexkjøploven og hjelpetiltakene», «Norge må ta ansvar – gi traffickingofre oppholdstillatelse» og flere andre.

Den internasjonale kvinnedagen løfter mange viktige saker som kristne allerede er sterkt engasjert i. Ta for eksempel den kristne legen Denis Mukwege fra Kongo som har viet sitt liv til å være en stemme for de stemmeløse, for kvinnene som blir voldtatt under konflikten i Kongo. Parolen om å «stoppe voldtekt som våpen mot kvinner i krig og konflikt» er direkte inspirert av den kampen som Mukwege fikk Nobels fredspris for i 2018.

Parolen «Antirasistisk kvinnekamp mot sosial kontroll og æresvold» berører vold i nære relasjoner som mange i Norge lider under i det stille. Disse kvinnene skremmes til taushet, og de tør ikke heve sin røst av frykt for konsekvensene. Noen må tale deres sak.

I fredagens tog vil de tre ungdomsskole-jentene Ella, Ellisiv og Ea gå fordi de opplever at #MeToo aldri nådde skolegården. Jenter får slengt etter seg nedsettende seksuelle bemerkninger. Guttene tøffer seg kanskje for hverandre, men er ikke tøffe nok til å behandle jentene med respekt. Mange kommer til å gå bak denne parolen: «Jeg går på skole, ikke kall meg hore – stopp sexismen i skolegården».

Flere har varslet at de vil stille i rødkledde drakter fra TV-serien Handsmaid’s tale i forbindelse med hovedparolen om å fjerne abortnemndene. Men parolen "Nei til surrogati – en livmor er ikke en handelsvare!", berører enda bedre problematikken som de rødkledde i Handsmaid’s tale eksemplifiserer. I et fremtidig scenario, kan fattige kvinner kjøpes og selges for å føde elitens barn, med bakmenn eller sin egen storfamilien i kulissene. Hvis for eksempel fattige kvinner i India skulle stille livmoren til disposisjon for norske kvinner, så bikker den økonomiske ubalansen i forholdet fort over til undertrykkelse og utnyttelse av sårbare kvinner. Å stå opp mot surrogati i dag er å sette opp gode grensesteiner for kvinner i fremtiden.

Menneskehandel er et annet tema som flere kristne organisasjoner allerede er engasjert for å bekjempe. Hva om 10 000 kristne hadde møtt opp på vegne av de millioner av ofre for menneskehandel som fins i verden i dag? Vi kunne laget egne paroler med «Ikke til salgs» og «stopp moderne slaveri».

Jeg tror tiden er kommet for å reise seg og være en stemme for de stemmeløse, både for ufødte og fødte, midt i strømmen av samfunnet forøvrig. Det er prisverdig at JesusKvinner og Åpne Dører stiller opp i 8. mars-toget for forfulgte kristne kvinner i år. Der er det sikkert plass til kristne menn også! På den internasjonale kvinnedagen er det en mulighet til å stå opp for sannhet og rettferdighet, uavhengig av hvordan omgivelsene tolker dette. Til lykke med dagen!

Gå til innlegget

Opprop om bønn og faste for Norge

Publisert over 1 år siden

Vi oppfordres til bønn og faste i uken frem mot KrF's landsmøte 2. november, for alle fylkesmøtene som gjenstår, og for alle beslutningene som nå fattes i denne saken.

Som kristne har vi et kall til å be for alle mennesker, og for alle som er i høye stillinger. Derfor er bønn for myndighetene en kontinuerlig oppgave for alle menigheter i Norge. I forbindelse med stortingsvalg og lokalvalg intensiverer vi bønnen, siden disse valgene legger grunnleggende premisser for de neste fire årene i politikken.

Når KrF nå er i vippeposisjon, og samtidig vurderer hvilken side de skal søke samarbeid, så vil dette legge premissene for politikken i minst tre år fremover, og kanskje sju år eller mer. Rekkevidden av dette valget er potensielt stort, ikke minst for KrF som parti på Stortinget.

Vi oppfordres derfor til bønn og faste i uken frem mot KrF's landsmøte 2. november, for alle fylkesmøtene som gjenstår, og for alle beslutningene som nå fattes i denne saken. KrF trenger nåde og visdom i dette valget. Vi ber også angående fortsettelsen etter 2. november, både for KrF som parti, og for eventuelle forhandlinger om ny regjering. Må Gud ha sin vei med Norge gjennom alt dette!

La særlig søndag 28. oktober være en dag med omvendelse og bønn for landet. Dette er bots- og bededagen i kirkeåret, og retter seg mot de som kalles kristne, at de vil ydmyke seg og be, og selv vende seg om fra det onde.

Særlig trenger vi som kristne å be om tilgivelse for vår unnlatenhet i å tale de ufødte barnas sak. Vi skulle være en stemme for de stemmeløse, men har ofte trukket oss unna konfliktene rundt abortspørsmålet. Samtidig har vi heller ikke alltid gjort det lettere for mødre å bære frem et barn når omstendighetene ikke har vært optimale. Mødre har manglet økonomiske støtteordninger som studenter, enslige mødre eller arbeidssøkende, uten at vi har stått på barrikadene for dem. De har manglet oppmuntring og praktisk hjelp fra omgivelsene, også fra oss. Noen har opplevd harde og fordømmende holdninger fordi de har blitt gravide uten å være gift. For å unngå skammen har noen tatt abort. Det påhviler oss et ansvar som vi ikke har tatt. Vi har syndet, handlet ille og gjort urett. Vi trenger omvendelse i våre holdninger og våre handlinger. «Herre omvend oss du, så vi vender om».

Uavhengig av utfallet 2. november, så la oss fortsette å be for myndighetene våre, enten det er Storting og regjering, kongehus, domstolene, påtalemyndighetene, forsvaret eller de mange offentlige forvaltningsorganene i samfunnets mange fellesoppgaver. Be også for lokale myndigheter der du bor, så vi kan leve stille og fredelige liv i all ærbarhet. «Dette er godt og noe Gud, vår frelser, gleder seg over, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. (1. Timoteus 2, 1-5)

Gå til innlegget

Vårt Land og Norge i Dag

Publisert nesten 10 år siden

Det er en interessant debatt på gang omkring avisene Vårt Land og Norge i Dag. Begge avisene retter seg mot kristne lesere og skriver mange saker om kristne organisasjoner. Vårt Land virker å være orientert mest mot miljøet rundt Den Norske Kirke, og Norge i Dag mer rundt lavkirkelige og frikirkelige miljøer.

Det virker ganske opplagt for meg at disse to avisene har ulike agendaer. På mange områder kolliderer de også med hverandre i synet på ulike saker. Og her er det utfordringen ligger.

Hvordan skal kristne kritisere hverandre uten at det blir destruktivt, men heller konstruktivt? Det fins jo mange ulike syn blant kristne på politiske, sosiale og teologiske spørsmål, uten at det behøver å skille dem som søsken. Jeg vil tro at Lutheranere og Baptister i dag elsker hverandre som søsken, til tross for ulike syn på dåpen. Slik synes jeg det også skulle være.

Når VL stiller seg kritiske til Visjon Norge, så blir det uklart for meg om det er på grunn av teologi, eller bare estetikk. I kritikken av Hanevold blir det lagt en del vekt på at både innholdet og uttrykket ikke holder mål etter Vårt Lands standard. Til motstykke blir det fremhevet NRK's søndagsgudstjenester, som har en stram og fin regi.

Jeg sitter igjen med en følelse av at Vårt Land forakter den lavkirkelige "formen", såvel som den ikke så akademiske teologien. Begge deler representerer en stor del av norsk kristenhet. Nå kan jo VL mislike dette, men da stiller de seg også i konflikt med store deler av norsk kristenhet.

Personlig synes jeg til tider at Norge i Dags ledere blir vel krasse, bastante og unyanserte. Likevel har de vektige poeng det er verd å tenke over. Når jeg spiser fisk, så kaster jeg ut beina, og spiser kjøttet. Takke meg til litt uhøvlet prat fra levra, med gode poeng, enn akademiske snirklerier.

En debatant sa det slik: "Innlegget til Ystebø oser av forakt mot alt Vårt Land står for og slår de fleste slagene under beltestedet. Jeg kan rett og slett ikke forstå hvordan en kristen redaktør kan opptre på denne måten." Da vil jeg si at mitt inntrykk av Simonnes innlegg var at det oste av forakt mot alt Visjon Norge står for, såvel som Norge i Dag. Da er vel forakten like forkastelig, om den kommer fra den ene eller andre kanten?

Ystebø legger bredsiden til, på sin måte. Men det opplever jeg også at Simonnes gjør. Han forsøker å ramme Visjon Norge med all sin tyngde, og han forsøker å skille Oase fra Hanevold. Det kan han gjøre, men det er ikke et "penere" angrep enn Ystebøs, selv om kanskje Simonnes "form" ser bedre ut.

Vel, det gjenstår fortsatt å finne en konstruktiv måte å kritisere andre på. Selvfølgelig kan jeg ønske at den ene eller andre aktøren forsvinner ut av mediabildet, men det er vel neppe særlig konstruktivt. Hva ville Jesus gjort?

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere