Jon Kvalbein

Alder:
  RSS

Om Jon

Følgere

Kirken , FRI og Pride

Publisert 2 måneder siden

Når kirken støtter en ideologi som er i strid med kristen etikkDa Jesus i sin bergpreken underviste sine disipler til å være hans etterfølgere, startet han med å erklære dem for salige (Matt 5-7).Han ville at de skulle leve i verden, men uten å tilpasse seg verden. Et slikt liv ville kreve forsakelse og føre til forfølgelse. Dere er jordens salt, sa han, dere er verdens lys.

Nettopp Jesu ord om salt og lys (Matt 5,13-16) var biskop Kari Veitebergs prekentekst da hun i Oslo Domkirke 25.juni2019 talte til deltakere ved Pride-feiringen. Nå adresserte hun seg direkte til dem: «Dere er jordens salt.» «Dere er lys!» Hun gratulerte dem: «Happy Pride! Dere er salige. Vær stolte! La oss oppmuntre hverandre til stolthet.» 

Hadde biskopen bibelsk grunnlag for sin saligprisning og appell til stolthet?

 Bak Pride-arrangementene står organisasjonen «Fri – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold». På organisasjonens plattform, som er presentert på Fris hjemmeside, kan man lese hva som er Fris grunnsyn og målsetting. Fri vil frigjøre seg fra tradisjonelle normer for kjønn og seksualitet. Alle former for samliv, atferd og seksuelle handlinger som er basert på respekt, likeverd og samtykke, er betraktet som positive. Fri er imot at samlivet mellom mann og kvinne blir omtalt som det naturlige og ønskelige. Fri vil utvide familiebegrepet til å omfatte polygami og en selvvalgt gruppe av partnere eller venner. Det sjette bud er i praksis utradert.

Fri vil gjøre det lovlig både å kjøpe og selge seksuelle tjenester.  Fri mener at offentlige tilskudd bare skal gis til trossamfunn som ikke diskriminerer «mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet». Fri går inn for at alle skal kunne bestemme sitt kjønn selv, og forventer at helsevesenet strekker seg langt for å yte kjønns-endrende behandling. Fri ønsker at helsevesenet, barnehager og skoler skal veilede i samsvar med deres egen ideologi, som bryter radikalt med kristen etikk. 

Da skulle man tro at kirken tok tydelig avstand fra Fris ideologi og målsetting. Men ledere i kirken støtter i stor grad opp om Pride-arrangementene. Nå er det et faktum at mange lesbiske og homofile er blitt dårlig behandlet igjennom mange år. Vi må aldri godta mobbing og trakassering av mennesker med annen seksuell orientering. Men Fris målsetting er langt mer omfattende enn dette. Derfor er det grunn til å reagere kraftig når ledere i kirken reservasjonsløst støtter Pride-togene og oppfordrer til å delta i disse. 

Biskop Kari Veiteberg oppmuntrer til å være stolt over en livsstil som Jesus forkaster. Disiplene var lys og salt nettopp ved ikke å følge hedningenes syndige livsførsel. Jesus skjerpet budene, også det sjette: «Dere har hørt det er sagt: Du skal ikke drive hor! Men jeg sier dere: Hver den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede drevet hor med henne i sitt hjerte» (Matt 5,28). Jesus kalte sine etterfølgere til å leve i syndenes forlatelse og følge Guds vilje.

«Salige er de som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult», leser vi i Rom 4,7. I domkirken erklærte biskopen Pride-deltakerne å være salige og stolte over sitt Pride-engasjement. Hun har intet bibelsk grunnlag for dette. I hennes tale fantes intet kall til omvendelse.

Fri-ideologien sprer seg nå i kirken med Åpen Folkekirke som pådriver. I Kristiansand domkirke blir det arrangert regnbuemesser. Nå står Ørsta kyrkje for tur i mai. Sist sommer deltok Kai Steffen Østensen i det første Pride-tog i Farsund. Deretter stilte han på Åpen Folkekirkes liste ved kirkevalget i høst. Nå er 25-åringen valgt til leder av Agder og Telemark bispedømmeråd!

Kirkens bispemøte og øverste rådsorganer forholder seg tause til utviklingen. Sannhetens største fiende er ikke løgnen, men likegyldigheten. Da Peter og Johannes ble fengslet av Det høye råd og fikk forbud mot å tale i Jesu navn, fortsatte de å forkynne Guds ord med frimodighet (Apg 4, 31). De oppfordret til omvendelse og etterfølgelse. Slik var de salt og lys i sin samtid. Slik er de forbilder også for Guds folk i dag. 

Jon Kvalbein 

Gå til innlegget

Åpen folkekirkes troverdighet

Publisert 3 måneder siden

Åpen folkekirke mangler kristen troverdighetEr Åpen Folkekirke (ÅF) troverdig? Mitt svar er nei. Det trenger en begrunnelse.

 «Åpen Folkekirke er en organisasjon innen Den norske kirke som bygger på denne kirkens bekjennelse og dens selvforståelse som en bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende folkekirke.» Slik lyder ÅFs plattform. ÅF vil utvilsomt ha en åpen kirke. Det innebærer at alle døpte er fullverdige medlemmer, uansett hva de tror og hvordan de lever. Men hvordan vil da ÅF med grunnlag i kirkens bekjennelse bidra til at den er en bekjennende og misjonerende folkekirke?

 En undersøkelse blant kirkens medlemmer i 2016 viste at under halvparten av dem (48 %) oppfattet seg som kristen, mens en av tre (33 %) bekjente seg som ateist (kfr. Aftenposten 23. mars 2016). I slutten av 2018 foretok Norstat en undersøkelse blant kirkemedlemmer i Borg bispedømme som viste at 20 % går ofte i kirken og tror på Gud, mens 24 %  avviser kristen tro og går sjelden i kirken (kfr. Vårt Land 28.5.). Undersøkelsen viste at to av tre medlemmer (66 %) tror at Jesus kun var en vanlig mann eller er oppdiktet. Bare 15 % tror at Jesus stod opp fra de døde. KIFOs befolkningsundersøkelse Religion 2019 viser at 40 % av medlemmene i Den norske kirke ikke tror på et liv etter døden (VL 9.1.20). Bare 11 % av medlemmene tror at vi enten blir frelst eller går fortapt.

Trosbekjennelsen er et fast ledd i kirkens gudstjeneste. Her fremsies den felles tro på den treenige Gud – Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Denne er uforenlig med en ateistisk tro. Her bekjennes også troen på Jesu oppstandelse, som bare deles av 15 % av kirkens medlemmer. 1 Kor 15, 17 lyder: «Men er ikke Kristus reist opp, da har dere en unyttig tro og da er dere ennå i deres synder.» Hvordan vil ÅF ivareta sin misjonerende målsetting og kalle kirkens ikke-troende medlemmer til en bekjennende kristen tro?

Joh 3,16  - som er kalt den lille bibel - lyder slik: «For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.» Målet for Guds kjærlighet er altså at mennesker skal bli frelst ved troen på Jesus. Gud vil at ingen skal gå  fortapt, men få del i det evige liv. Dette går tydelig frem av kirkens bekjennelsesskrift Augustana, om rettferdiggjørelsen (artikkel 4) og om dommen (artikkel 17).

Dåpsbefalingen er samtidig en misjonsbefaling: «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere.» (Matt 28,18f.) Dåpen forutsetter opplæring til å bli Jesu etterfølger i tro og liv. Bibelen og kirkens bekjennelse viser hvordan dette kan skje.

I Augustana 12 tales det om de frafalne etter dåpen. De må omvende seg, kan vi lese. Det skjer ved anger over synden og tro på at syndene forlates for Kristi skyld. Kirkens oppgave er her å forkynne Guds vilje, slik at de frafalne får dårlig samvittighet og søker Gud. Men fremfor alt må evangeliet forkynnes til frigjørende tro på Kristus og hans frelseverk på korset.

ÅFs dilemma er tydelig: På den ene siden vil ÅF være åpen og inkludere alle døpte som fullverdige kristne, uansett hva de tror og hvordan de lever. På den andre siden vil ÅF legitimere seg som kristen organisasjon ved å erklære at de bygger på kirkens bekjennelse og ønsker en bekjennende og misjonerende folkekirke. Men for å være troverdig på dette punkt må ÅF drive misjon blant kirkens medlemmer og utfordre til kristen omvendelse, etterfølgelse og tilslutning til kirkens bekjennelse. Men dette er i strid med ÅFs åpenhetsideal! Omvendelsesforkynnelse er uønsket! I praksis er åpenheten viktigere enn troen.

 ÅFs vedtekter viser dette. De inneholder ingen basisparagraf som beskriver det kirkelige partiets trosgrunnlag. I formålsparagrafen finnes intet kristent formål. Man kan forøvrig være medlem i ÅF uten å være døpt eller medlem i Den norske kirke.

7. mars samles ÅF til sitt årsmøte på Menighetsfakultetet. ÅF trenger nå å bli utfordret: Hva har ÅF gjort, og hvordan vil ÅF arbeide med grunnlag i kirkens bekjennelse for at Den norske kirke kan være en bekjennende og misjonerende folkekirke? Hvorfor inneholder vedtektene intet forpliktende trosgrunnlag, heller ingen kristen målsetting?

Åpen Folkekirke mangler kristen troverdighet.

                    

Gå til innlegget

En FRI-gjort kulturrevolusjon

Publisert 4 måneder siden

FRI vil omforme vår tenkning om familie, kjønn og seksualitet

 


 Organisasjonen «FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold» har som mål å endre folks moralske holdninger når det gjelder kjønn, samliv og seksualliv. På FRIs nettside kan man lese organisasjonens politiske plattform. Sitatene nedenfor er hentet fra dette arbeidsprogrammet.

 FRI presenterer seg som en «medlemsorganisasjon for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, interkjønnspersoner og andre som bryter med normer for kjønn og seksualitet». FRI omtaler disse som LHBTI-personer.  En norm er en regel for hvordan man bør leve. FRI ønsker ingen normer for kjønn og seksualitet. Alle former for samliv, atferd og seksuelle handlinger som er basert på respekt, likeverd og samtykke er positive.  Det er ikke bare kristen etikk FRI vil frigjøre seg fra, men alle tradisjonelle normer som er til hinder for den kulturrevolusjonen de ønsker.

 FRI kjemper aktivt imot det de kaller «heteronormen», der samlivet mellom mann og kvinne prioriteres som det naturlige, gitte og ønskelige.  Det finnes ikke to, men et mangfold av kjønn. Alle må fritt kunne definere sitt kjønn selv.  

«FRI mener at barn skal lære at ulike familiekonstellasjoner er en verdifull del av vårt samfunn.» «Alle mennesker uavhengig av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller seksuell orientering skal ha mulighet til å stifte familie.» «Familiebegrepet skal ikke defineres ut ifra religiøse eller kulturelle forestillinger om hva en familie er eller ut ifra heteronormative forståelser av familien og av foreldre.» 

FRI er tilhenger av polygami. FRI vil i familiebegrepet ha med «ikke-monogame relasjoner, mellom flere enn to mennesker». FRI ønsker at også «den valgte familie» som består av partner(e) eller venner skal være inkludert. FRI vil at «det arbeides aktivt for å rekruttere lhbti-personer som fosterforeldre og avlastningshjem», at sæd- og eggdonasjon må tillates også for enslige og at mennesker som lever i alle typer familieformer sikres lik rett til adopsjon.

 I spørsmål som angår bioteknologi er det viktig for FRI at «ikke moralske, kulturelle eller religiøse forestillinger får forrang». Det dreier seg her om en omfattende kulturrevolusjon som vil bort fra tidligere idealer for familieliv. Selv om FRI sier at de vil legge vekt på barns beste, gis det klart inntrykk av at det er voksnes behov for selvrealisering som er det viktigste.

 FRI vil ikke at seksualundervisningen skal bygge på normer som forteller om hva som er rett og galt. Tvert imot. «Det er viktig at undervisningen er normkritisk og fokuserer på anatomi, råderett over egen kropp, seksuell nytelse, seksuelle rettigheter, samtykke og gråsoneproblematikk.» «Forutsetningen for å ha en god seksuell helse er å kunne leve ut sin seksualitet fri for skam.» 

Slik forsvarer FRI også Bdsm-utøvelse. Bokstavene står for binding, disiplin, dominans/underkastelse og sadomasochisme. Det dreier seg om en seksuell utfoldelse der sadisten brukes som navn på den bestemmende part, mens den underdanige kalles masochisten. Masochisten blir oftest fysisk bundet og påført smerter (f. eks. med ris eller pisk). Når dette skjer med samtykke fra begge, vil FRI at dette skal skje «uten påføring av skam, sykeliggjøring og stigma».

  I sin omtale av salg og kjøp av seksuelle tjenester, er det de prostituertes rettigheter FRI prioriterer. «Alle som selger sex har krav på rettigheter og beskyttelse, og det må alltid være det viktigste.» FRI ønsker at de prostituerte skal få «anerkjennelse for at sexsalg er arbeid».  FRI bruker betegnelsen «sexarbeider» og ønsker at deres stilling blir styrket i lovverket. FRI ønsker å fjerne paragraf 316 i straffeloven og dermed gjøre det tillatt å kjøpe seksuelle tjenester. Begrunnelsen er at dette er et «viktig tiltak for å ivareta både sexarbeiderens og samfunnets interesser».

Dette er helt i samsvar med FRIs overordnede ideologi, fordi tjenesten skjer etter «samtykke» mellom selger og kjøper. Samtidig avslører dette FRIs syn på seksuallivet. I FRIs politiske plattform finner vi absolutt ingenting om at samliv og seksualitet er knyttet til ansvar, troskap, trofasthet og gjensidig kjærlighet. Det dreier seg i stedet om et lystbehov som skal tilfredsstilles, og der alle skal ha frihet til å finne ut hvordan de best skal oppnå dette. 

En prostituert som selger sex for å tilfredsstille en kundes seksualdrift, blir her betraktet på linje med en kjøpmann som selger mat for å tilfredsstille kundens sult. Begge deler tjener «samfunnets interesser». Vi vet at «sexarbeideres» fysiske og psykiske helse ofte blir svekket og at deres virksomhet ofte er forbundet med bruk av rusmidler og narkotiske stoffer. De prostituerte, som naturlig nok er opptatt av å få kunder og inntekt, kan lokke ungdom inn i en livsførsel som har negative kroppslige, psykiske og moralske konsekvenser. FRI overser dette.  FRIs positive holdning til prostitusjon er helt i samsvar med organisasjonens overordnede ideologi om grenseløs seksuell frihet.

Jeg kunne sitert mer fra FRIs plattform. Målet er en omfattende kulturrevolusjon basert på deres egen «frigjørings»-ideologi. Det er forunderlig at denne revolusjonen får bred politisk støtte. Rosa kompetanse er en fagavdeling i FRI som blir offentlig finansiert og anbefalt for å gi bistand og undervisning til helsevesenet, barnevernet, skolesektoren og barnehagene. FRI har her fått en enestående mulighet til å undervise og oppdra barn og unge i sin ideologi.

Samtidig arbeider FRI for å frata kirker og kristne institusjoner statsstøtte dersom de forkynner og underviser i samsvar med kristen etikk. «FRI mener at offentlig tilskudd bare skal gis til trossamfunn som aktivt tar avstand fra og arbeider mot diskriminering av mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet.»  Vil FRI frata alle kirkesamfunn og kristne institusjoner offentlig støtte dersom de forkynner og lærer at seksuelt samliv utenfor det livslange ekteskapet mellom mann og kvinne er synd og i strid med Guds vilje? Det sjette bud frontkolliderer med FRIs ideologi. 

Vil FRI sette hensynet til samvittighetsfrihet, ytringsfrihet og religionsfrihet til side? En ideologi som starter i kamp for mennesker som beskriver seg som undertrykte, kan i neste fase bli en totalitær bevegelse som med juridiske og økonomiske midler undertrykker mennesker som har en annen overbevisning. 

Det er FRIs lokale avdelinger som oftest står bak Pride-festivalene. «Fri mener at festivalene skal utfordre normer og endre holdninger til det positive for alle som bryter med normer for kjønn og seksualitet gjennom sine aktiviteter.» FRI er imot kristen etikk. Likevel oppfordrer Åpen folkekirke og mange ledere i Den norske kirke sine medlemmer  til å gå i Pride-tog og benytte seg av en rosa kompetanse som fremmer den normoppløsningen som FRI ønsker. 

Menneskerettighetene fastsetter at staten skal respektere foreldrenes rett til å sikre sine barn en religiøs og moralsk undervisning i samsvar med deres egen overbevisning. Dette er stadfestet også i Opplæringslova § 2-3a: «Skolen skal vise respekt for elevane og foreldra sine religiøse og filosofiske overtydingar og sikre rett til likeverdig opplæring. Elevar skal etter skriftleg melding fra foreldra få fritak frå delar av undervisninga ved den enkelte skolen som dei ut fra eigen religion eller eige livssyn opplever som utøving av ein annan religion eller tilslutning til eit anna livssyn, eller som dei på same grunnlag opplever som støytande eller krenkjande. Det er ikkje nødvendig å grunngi melding om fritak.»

Foreldre som er imot FRIs ideologi bør benyttet seg av muligheten til å be om at barna deres blir fritatt fra slik påvirkning.  Norsk lov gir dem støtte når de krever dette.


Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
4 dager siden / 2671 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
27 dager siden / 1880 visninger
Den norske kirke og pornografi
av
Marthe Kristine Østerud Primstad
rundt 1 måned siden / 1027 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
7 dager siden / 975 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
29 dager siden / 686 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
12 dager siden / 611 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere