Jan Harsem

Alder: 58
  RSS

Om Jan

Jeg leverer presse - organisasjons- og informasjonstjenester til offentlige virksomheter, bedrifter, media, bransjeforeninger og nettverk. Livsskuta seiler fremover med flagget heist: Jesus lever! Jesus er Herre!

Følgere

Politikk eller tro?

Publisert rundt 1 måned siden - 376 visninger

De siste dagene har flere understreket skillet mellom politikk og tro, og brukt dette som begrunnelse for at det er irrelevant å ta stilling til ekteskapet som tema for politikk.

Ekteskapet reguleres av ekteskapsloven, som har innvirkning på barnelovens fastsettelse av juridisk foreldreskap.

Ekteskap og foreldreskap er relevant for bioteknologilovens regulering av diverse former for assistert befruktning, som igjen virker tilbake på fastsettelse av juridisk foreldreskap.

Endringene i ekteskapsloven, barneloven og bioteknologiloven, har nok hatt betydning for at adopsjonsloven nylig åpnet for egne bestemmelser ved adopsjon etter anvendelse av metoder for assistert befruktning i utlandet som ikke er tillatt i Norge, for eksempel surrogati.

Samfunnets regulering av livet til hver enkelt av oss er i dramatisk endring. Språket endres. Arveloven må endres i takt med øvrige endringer. Trosfriheten er under press, fordi samfunnets reformer på familieområdet kreves implementert som verdigrunnlag og praksis også i trossamfunnene. Norges tolkning av menneskerettighetene blir justert og tilpasset endringene som Stortinget vedtar i lovverket.

Alt dette er politikk.

Trossamfunnenes vigselspraksis kan nok overlates til trossamfunnene, men å kreve at dette handler om tro og ikke politikk avdekker kunnskapsløshet. Da er det mer realt å erkjenne politisk uenighet, eventuelt kaste kortene og fristille representantene.

Trykket i Vårt Land 23. august 2018.

Gå til innlegget

Når kommunen er velferdsprofitør

Publisert rundt 1 år siden - 113 visninger

Kampen mot kommersielle velferdsprofitører som valgkampstrategi hadde blitt mer troverdig hvis kommunale velferdsprofitører ble utfordret i samme grad.

Begrepet "velferdsprofitører" tildekker utfordringene i helse og omsorgssektoren, slik det nå benyttes i valgkampen.

Utfordringen må først og fremst være forsvarlighet i tjenestene, uavhengig av hvem som utfører tjenestene.

Alle verger, pårørende og brukere vet at forsvarlighet i tjenestene er en utfordring, uavhengig av om tjenesteyter er privat, ideell eller kommunal.

Når kommunen mangedobler husleien for gamle og uføre, enslige og vanskeligstilte, dropper vedlikehold og drar gigantutbytter ut av samme brukergruppe, kjører brukeren helt blakk, for så å dra bostøtten ut av staten, da grenser det til manipulasjon å gi inntrykk av at det største problemet i helse og omsorgssektoren er private velferdsprofitører.

Utfordringen er å få verdens beste helse og omsorgslov, som Norge er velsignet med, til å fungere i praksis.

Denne utfordringen kan ikke tildekkes ved den vinkling valgkampen nå har fått.

Hvor er samme kritikk av kommunen som velferdsprofitør?

Kampanjen mot kommersielle velferdsprofitører som valgkampstrategi hadde blitt mer troverdig hvis kommunale velferdsprofitører ble utfordret i samme grad.

Troverdig omsorg for brukerne forutsetter samme krav til forsvarlighet og nøkternhet i kostnadene bak tjenestene overfor både private, ideelle og kommunale etater.

Gå til innlegget

Brennpunkt etterlater flere spørsmål enn de besvarer

Publisert nesten 2 år siden - 665 visninger

Brennpunkt fremmer påstander og skaper et samlet inntrykk som ikke har dekning i den dokumentasjon programmet henviser til.

Jeg kan ikke se at kritikken mot Brennpunkts program om Jan Hanvold og Visjon Norge er svekket etter redaktør Odd Isungsets svar.

 

Inntrykket som forsterkes, er at Brennpunkt fremmer påstander og skaper et samlet inntrykk som ikke har dekning i den dokumentasjon programmet henviser til.

 

Slik dokumentasjon kunne f.eks vært anmerkninger fra revisor, fylkesmannen, stiftelsestilsynet, øvrige styremedlemmer eller aksjonærer, men intet slikt er fremlagt.

 

INNSAMLEDE MIDLER: Brennpunkt viser til at Visjon Bibel Center hadde inntekter på 10 millioner kroner i 2015. Så legger Brennpunkt dette beløpt sammen med inntektene i TV Visjon Norge og kommer til at "Hanvold bruker 10 prosent av totalinntektene på 106 millioner på nødhjelp". Såvidt jeg kan forstå går nær 100 prosent av inntektene i VBC til nødhjelp?

 

Hvorfor summerer Brennpunkt inntektene i TV produksjonsselskapet TV Visjon Norge med inntektene i VBC når andel til nødhjelp skal presenteres?

 

TV VISJON NORGE AS: Det skapes inntrykk av at TV Visjon Norge AS tappes for penger, med henvisning til betydelig økning av husleien til selskapet Øvre Eikervei 126 AS, men opplyses ikke (i TV-utsendelsen) at TV Visjon Norge selv er majoritetseier i Øver Eikervei 126 AS.

 

KONTRAKTER: Det fremstilles som avsløringer at Hanvold i flere forhold, bl.a ansettelse, signerer på vegne av begge parter i avtalen. Hvis en person har rolle med signaturrett eller fullmakt, så er det villedende å fremstille dette som noe suspekt i seg selv.

 

Brennpunkt gir ingen opplysning om hvorvidt avtalene er inngått i strid med signaturrettigheter eller fullmakter, i strid med øvrige aksjonærer eller i konflikt med styret. Det gis heller ingen informasjon om hvorvidt revisor har kommet med anmerkninger.

 

INGEN KONTROLLERENDE ORGANER: Isungset skriver at «Det er altså ingen organer som kontrollerer eller begrenser hans makt» og at Hanvold og hans kone har «full kontroll i alle styrende og kontrollerende ledd i TV Visjon Norge-systemet».

 

Mener Brennpunkt at aksjeloven er satt til side i TV Visjon Norge?

 

Er stiftelsesloven brutt for de selskapene i systemet som er organisert som stiftelser?

 

Bryter TV Visjon Norge AS kriteriene for å være omfattet av ordningen med gaver med skattefritak?

 

Er lov om trossamfunn brutt (forutsatt at Visjonskirken er regulert av denne)?

 

Er forutsetningene for registrering som lag/forening/nnretning i Brønnøsund brutt?

 

Er regnskapsloven brutt?

 

Har Brennpunkt avdekket at medlemmene i menigheten Visjonskirken, som formelt eier 100 prosent av TV Visjon Norge AS, ikke har formelle rettigheter til å utøve kontroll over det systemet Visjonskirken har eierskap til?

 

Brennpunkts påstander etterlater flere spørsmål enn de besvarer:

 

Her er ytterligere noen konkrete spørsmål:

 

Stortingsrepresentant Trygve Slagsvold Vedum fulgte opp dokumentaren med brev og spørsmål til finansminister Siv Jensen. Brevet ble besvart sist fredag:

 

I brevet skriver Slagsvold Vedum:

 

«I Brennpunkt-dokumentaren «Pengepredikanten» kommer det frem påstander om omfattende misbruk av midler tilhørende organisasjonen TV Visjon Norge AS (org.nr. 985 257 965). En stor del av organisasjonens inntekter skriver seg fra gaver fra privatpersoner, som det er gitt skattefradrag for ihht. skattelovens § 6-50».

 

SPØRSMÅL: Mener NRK Brennpunkt at stortingsrepresentant Trygve Slagsvold Vedum har forstått dokumentaren korrekt når han skriver til finansministeren at det «I Brennpunkt-dokumentaren «Pengepredikanten» kommer det frem påstander om omfattende misbruk av midler tilhørende organisasjonen TV Visjon Norge AS»?

 

I sitt svar til Slagsvold Vedum skriver finansminister Siv Jensen at «Dersom transaksjoner mellom en godkjent organisasjon og en nærstående part ikke er markedsmessige og dermed tilgodeser aksjonærer eller andre utenfor det ideelle formålet, kan det bli ansett som en overføring av verdier (utbytte) fra organisasjonen som endrer dennes status som en ikke-økonomisk innretning. Det kan i tilfelle diskvalifisere organisasjoner fra gavefradragsordningen».

 

SPØRSMÅL: Mener NRK Brennpunkt at de har avdekket transaksjoner relatert til TV Visjon Norge AS som tilgodeser aksjonærer eller andre utenfor det ideelle formålet?

 

Brennpunkts dokumentar ble i etterkant fulgt opp av aktualitetsprogrammet NRK Ukeslutt i radio lørdag 29 oktober. I dette programmet fremkom det uttalelser som senere er beklaget. Følgende ble lest opp i NRK Ukeslutt lørdag 5. november 2016:

 

«I en reportasje om giverglede i Ukeslutt sist lørdag, kom vi i skade for å si at pastor Jan Hanvold har samlet inn hundrevis av millioner som har gått rett inn i hans eget eiendomsimperium. NRK har ikke dekning for denne ordlyden og beklager dette».

 

Tilsvarende utsagn er også beklaget av NRK Buskerud.

 

SPØRSMÅL: Hvordan kommenterer NRK Brennpunkt at deres kollegaer i NRK Ukeslutt og NRK Buskerud forsto dokumentaren på en måte som i ettertid måtte beklages?

 

BAKGRUNN FOR DISKUSJONEN:

 

NRK Brennpunkt 25. oktober 2016, «Pengepredikanten»

 

Artikkel på NRK.no 25. oktober 2016, «Pengepredikanten»

 

Undertegnedes innlegg på Verdidebatt mandag 31 oktober

 

 Svar fra NRK Brennpunkt fredag 4 november

 

 

 

Gå til innlegget

En alternativ vurdering av NRK Brennpunkts dokumentar

Publisert nesten 2 år siden - 7123 visninger

Etter NRK Brennpunkt i forrige uke om Jan Hanvold mener tydeligvis en samlet offentlighet at de har vært vitne til store avsløringer.

I formiddag har jeg benyttet et par timer til å vurdere dokumentaren med alternativ og kritisk innfallsvinkel:

 

·         Hvordan brukes språket og dramaturgiske grep for å skape ønsket forståelse?

·         Bekreftes anklagene mot Hanvold av offentlig tilgjengelig informasjon?

• Les Odd Isungset i NRK sitt svar til Harsem.

Programmet går rett på sak med følgende intro:

 

BRENNPUNKT: Få norske kristenledere har like mye penger mellom hendene som TV-pastor Jan Hanvold. På TV kanalen Visjon Norge så lover han mirakler, helbredelse og fremgang i livet. Men Guds velsignelse, den har en prislapp. 100 millioner kroner det er det Hanvolds selskaper får inn hvert år i gaver fra minstepensjonister, uføretrygdede og andre tilhengere.

 

Før selve programmet har begynt, er vi altså presentert for en rekke påstander:

 

BRENNPUNKT: Jan Hanvold har mer mellom pengene enn andre kristenledere.

 

KOMMENTAR: Mener Brennpunkt at dette gjelder Jan Hanvold personlig, eller selskaper og formål han er engasjert i? Spørsmålet besvares ikke. Som seer er jeg likevel eksponert for en negativt stigmatiserende påstand før programmet har vart i 20 sekunder.

 

BRENNPUNKT: Jan Hanvold lover mirakler, helbredelse og fremgang i livet.

 

KOMMENTAR: Jeg kjenner ikke Visjon Norge slik at jeg kan ta stilling til påstanden, men Brennpunkt som hevder dette, dokumenterer ikke at det gis slike løfter.

 

BRENNPUNKT: Men Guds velsignelse, den har en prislapp.

 

KOMMENTAR: Brennpunkt påstår at Jan Hanvold hevder at det koster penger å oppleve Guds velsignelse. Sterk påstand, i og med at Guds ord nettopp understreker det motsatte (Jes. 55,1).

 

Mot slutten av filmen stiller Brennpunkt Jan Hanvold spørsmål om nettopp dette temaet:

 

BRENNPUNKT: - Hvis jeg sår 10.000,- for å bli kvitt plagene mine så er det en tørre sjanse for at jeg blir kvitt dem enn hvis jeg ikke gjør det?

 

JAN HANVOLD: - Det kan jeg ikke si, jeg kan absolutt ikke si det. Det vil jeg overhodet ikke si!

 

Jan Hanvold avviser altså det Brennpunkt likevel fastslår. Dersom Brennpunkt mener de har grunnlag for å hevde at Jan Hanvold setter en prislapp på Guds velsignelse, så burde de dokumentere dette i og med at Hanvold uttrykkelig avviser påstanden.

 

Som et tredje poeng i innledningen understreker Brennpunkt at giverne er minstepensjonister og uføretrygdede.

 

·         Hvorfor gjør Brennpunkt et poeng av dette?

·         Har Brennpunkt statistisk kunnskap om giverne til TV Visjon Norge?

·         Hva mener Brennpunkt at det eventuelt betyr om disse gruppene er givere?

 

Inntrykket er at Brennpunkt mener at minstepensjonister og uføretrygdede utnyttes av Jan Hanvold. Jeg synes Brennpunkt burde gå i seg selv i stedet. De besøkte en elskelig gammel dame i Sandefjord, som åpenbart ikke visste hva godt hun skulle gjøre for TV-teamet.

 

De ble vartet opp med kaffe og servering, fra en som ga TV Visjon Norge det beste skussmålet kanalen kunne få: Trøst, oppmuntring og tro inn i en ensom livssituasjon. Visste Marit i Sandefjord at besøket og opptaket hos henne skulle benyttes i et angrep på Jan Hanvold?

 

Mener Brennpunkt at uføre og minstepensjonister ikke er myndige personer med rett til selv å avgjøre hva som gir dem mening i hverdagen?

 

Hva med fakta som ble presentert som avsløringer?

 

Brennpunkt opplyser at et privat eiendomsselskap hvor Jan Hanvold var både styreleder og medaksjonær i 2007 kjøpte hovedkvarteret til Visjon Norge.

 

Informasjonen er ikke ukorrekt, men når bare deler av virkeligheten blir referert så blir likevel inntrykk etablert på mangelfullt grunnlag:

 

Aksjonærene i selskapet Øvre Eikervei 126 AS er i flg informasjon på purehelp.no:

 

·         Jan Hanvold med 4,44 prosent

·         Inger Hanvold med 14,44 prosent

·         TV Visjon Norge AS er selv hovedeier, med 81 prosent

 

TV Visjon Norge AS eies 100 prosent av Visjonskirken:

Brennpunkt opplyser at Visjon Norge tidligere betalte 350.000 kroner i året i leie, og at dette økte til 2,7 millioner kroner etter et eiendomsselskap overtok eiendommen.

 

Enhver forstår at 350.000,- i året, altså mindre enn 30.000,- kroner i måneden, ikke kan reflektere markedsleie for et stort næringsbygg noen kilometer fra Drammen.

 

Har Brennpunkt sjekket med eiendomsmeglere eller takstpersoner hvilket nivå markedsleie ligger på? Hvordan begrunner Brennpunkt det alle seerne måtte oppfatte som påstand om oppskriving til et kunstig høyt prisnivå? Sjekket Brennpunkt om kjøpet av eiendommen involverte långivende bank eller annen finansinstitusjon som forutsatte at bygget genererte inntekter på markedsnivå? Hvem vil gi lån til finansiering av kjøp av en eiendom hvor leieinntektene ligger langt under markedsleie?

 

Alt Brennpunkt hevder vedr Øvre Eikervei 126 fremstår langt mer nyansert ved nærmere ettersyn:

 

·         Jan Hanvold og nærstående har kun en mindre eierandel i eiendomsselskapet

·         TV Visjon Norge AS er selv majoritetseier i eiendomsselskapet

·         TV Visjon Norge AS eies ikke av Jan Hanvold, men av menigheten Visjonskirken

 

Dersom Brennpunkt har annen informasjon enn det jeg finner ved søk på internett i formiddag, så er det uansett for dårlig at ikke påstandene er bedre dokumentert.

 

Svak dokumentasjon / presisering er gjennomgående i hele programmet:

 

BRENNPUNKT: Hanvold har tatt ut til sammen 9,2 millioner kroner i fra dette eiendomsselskapet (TV Visjon Norge AS –min merknad) siden det ble opprettet.

 

KOMMENTAR: Stillbilde viser en arbeidskontrakt. Det er upresist å hevde at «Hanvold tar ut», når det er avtalefestet lønn det er snakk om. Det hadde vært mer ryddig av NRK å hevde at de synes Jan Hanvold har for høy lønn.

 

BRENNPUNKT: Flere av Hanvolds private selskaper selger også tjenester til Visjon Norge, hvor altså Hanvold er både grunnlegger, ansvarlig redaktør og styreleder. Det betyr at de selskapene TV pastoren eier privat, også nyter godt av de mange hundre millionene med gaveinntekter som strømmer gjennom Visjons Norge systemet.

 

KOMMENTAR: Dette er ganske grove påstander. Det snakkes om "Hanvolds private selskaper" når sjekk med offentlig informasjon viser at Hanvold er minoritetsaksjonær i alle selskaper jeg kunne finne.

 

Så vidt jeg ser av offentlig tilgjengelig informasjon, er det kun forholdet vedr de 4 leilighetene i Drammen, hvor Jan Hanvold som privatperson er involvert som utleier.

 

Hvorvidt dette utleieforholdet er kritikkverdig er det umulig å ta stilling til uten å kjenne til leienivå og bakgrunnen for at avtalene ble inngått. Kanskje det gjelder sikring av bolig for medarbeidere? Jeg vet ikke – og Brennpunkt opplyser det ikke.

 

Alle andre forhold, transaksjoner og avtaler som Brennpunkt konsekvent omtaler med Jan Hanvolds navn - og dermed skaper inntrykk av et personlig engasjement - omfatter så langt jeg kan se selskaper hvor Jan Hanvold er involvert sammen med andre.

Dette gjelder både aksjeselskapene, stiftelsen og menigheten.

 

Påstanden om at det er Hanvold som privatperson som er aktivt, korrigeres ved sjekk av hvert enkelt organisasjonsnummer, som viser at det dreier seg om aksjeselskaper med flere eiere, med regnskap og revisjon, en menighet som antas å ha styre og vedtekter, og muligvis også registrering som trossamfunn hos Fylkesmannen, og en stiftelse som dermed er regulert av stiftelsesloven og stiftelsestilsynet med styre, regnskapsfører og revisor.

 

Dette kan enhver selv sjekke i løpet av få minutter, ved å gjøre et søk på hvilke roller Jan Hanvold innehar:

 

Jeg er skuffet over politiske partier, kristne medier og organisasjoner og kjente kristne profiler, som går ut i etterkant av Brennpunkt og gir inntrykk av at de nå må revurdere sitt forhold til Visjon Norge og Jan Hanvold.

 

Visjon Norge og Jan Hanvold eksponerer daglig sin forkynnelse og kultur til hele Skandinavia.

 

Konferansen på Telenor Arena var åpen for alle som ville, og ble besøkt av flere tusen mennesker. Jeg var ikke der selv, men det kan umulig komme som noen overraskelse på noen i oktober hva som skjedde på Fornebu i mai.

 

Det eneste som har endret seg er at NRK Brennpunkt har vist denne kulturen og forkynnelsen i en negativt vinklet dokumentar.

 

Hvis noen ikke vil ha med Hanvold og Visjon Norge å gjøre, begriper jeg ikke at de ikke kom på det før NRK Brennpunkt viste noe som har vært offentlig kjent og tilgjengelig i mange år.

 

Har jeg med dette avvist at det er grunnlag for kritikk mot Jan Hanvold?

 

Nei, og det er heller ikke det jeg hevder:

 

·         Kanskje er det grunnlag for å kritisere Jan Hanvold?

·         Kanskje er det forhold ved forkynnelsen som kan korrigeres?

·         Kanskje er det forhold vedr økonomi og eierinteresser som med fordel kan ryddes opp?

 

Mitt poeng er ikke å besvare dette, men at sjekk av fakta avdekker at NRK Brennpunkt benytter dramaturgiske og språklige grep som skaper oppfatninger av Jan Hanvold som jeg ikke finner hjemmel og grunnlag for ved etterprøving og kritisk analyse.

 

Faktum nyanserer i betydelig grad det inntrykket Brennpunkt skaper.

 

Det burde bekymre flere enn Visjon Norges trofaste givere og seere.

Gå til innlegget

Overgrep

Publisert over 3 år siden - 818 visninger

Overgrep mot baby uten straffeansvar. Hvordan? Kall det kunst og distribuer via Munchmuseet.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Stortrommetakter
av
Gulla Nyheim Gramstad
rundt 4 timer siden / 50 visninger
0 kommentarer
Det glemte bibelverset
av
Petter Mohn
rundt 10 timer siden / 179 visninger
2 kommentarer
Liten tillit – skjør fred
av
Richard Skretteberg
rundt 11 timer siden / 568 visninger
0 kommentarer
Vi som spar møkka
av
Levi Fragell
rundt 15 timer siden / 682 visninger
2 kommentarer
Spa møkk eller bygge?
av
Vårt Land
rundt 17 timer siden / 1383 visninger
15 kommentarer
En fot i bakken
av
Usman Rana
rundt 17 timer siden / 727 visninger
1 kommentarer
Rapport fra Oslo-skolen
av
Lars Gule
1 dag siden / 742 visninger
0 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Dagfinn Gaarde kommenterte på
Spa møkk eller bygge?
30 minutter siden / 1383 visninger
Kjell Haugen kommenterte på
Hva skal vi med treenigheten?
33 minutter siden / 1456 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
“Etter oss kommer syndfloden ?”
42 minutter siden / 707 visninger
Øivind Hundal kommenterte på
Kvinner vet best
rundt 1 time siden / 335 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
“Etter oss kommer syndfloden ?”
rundt 1 time siden / 707 visninger
Kjell Haugen kommenterte på
Hva skal vi med treenigheten?
rundt 1 time siden / 1456 visninger
Roald Øye kommenterte på
“Etter oss kommer syndfloden ?”
rundt 1 time siden / 707 visninger
Øivind Hundal kommenterte på
Jordan Peterson om ortodoksien.
rundt 1 time siden / 449 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
“Etter oss kommer syndfloden ?”
rundt 1 time siden / 707 visninger
Øivind Hundal kommenterte på
Hva er vann?
rundt 1 time siden / 1244 visninger
Toril Søland kommenterte på
Hva skal vi med treenigheten?
rundt 1 time siden / 1456 visninger
Øivind Hundal kommenterte på
Hva er vann?
rundt 2 timer siden / 1244 visninger
Les flere