Ivar Bu Larssen

Alder: 42
  RSS

Om Ivar Bu

Beskriv deg selv her

Følgere

Kirkens svar må alltid være at vi er etisk forpliktet i forhold til de menneskene som utlever seg til oss. Spørsmålet blir derfor om du ivaretar deg selv og dine sex- partnere; om dine relasjoner har en dypere og varig verdi i seg.

Jeg skulle ha ønsket at jeg kunne gi deg et enkelt svar på ditt spørsmål, om venne- sex er greit. Men problemet er at jeg ikke tror det finnes et enkelt svar på livets komplekse spørsmål, og det er kanskje her kirkens problem ligger, at vi alt for lenge har forsøkt å gi enkle svar på kompliserte spørsmål som angår sex og samliv.

Les Mariannes innlegg her

Spørsmålet du stiller handler altså om du som singel kan få kirkens velsignelse til å ha sex. Det enkle og tradisjonelle svaret er nei, i følge kirken er sex forbeholdt den forpliktende relasjonen mellom to mennesker i ekteskapet.

Jeg tror ikke dette svaret tjener til annet enn å fremmedgjøre deg fra den kirken du tydeligvis ønsker å ha en relasjon til. Men et like enkelt ja, blir også feil, jeg tror ikke det er mulig å gi et kategorisk enten - eller svar.

Kanskje er det du selv som må vurdere hva det gjør med deg og dine relasjoner, at du har ”uforpliktende” sex. Jeg tror at sex alltid forplikter, uansett, i forhold til det mennesket vi har en seksuell relasjon til.

Kirkens svar må derfor alltid være at vi er etisk forpliktet i forhold til de menneskene som utlever seg til oss. Spørsmålet blir derfor om du ivaretar deg selv og dine sex- partnere; om dine relasjoner har en dypere og varig verdi i seg eller om dere blir redusert til middel for hverandre. Dette er et spørsmål som berører menneskets sårbarhet ikke bare fysisk men også psykologisk.

Sex er komplisert, og jeg tror at ”kirkens synd” i denne sammenheng er at vi alt for lenge har formidlet at det finnes en fasit på hvordan livet skal leves, med ekteskap og "minst to barn." De som faller utenfor denne fasiten eller normen, har kirken alltid hatt vanskelig å forholde seg til.

Jeg tror dette henger sammen med behovet for orden, og en forståelse av skapelse som ordning. Men livet og vitenskapen lærer oss at livet ikke bare er orden, kaos er også en fundamental del av vårt univers og vår verden, og det har også en kreativ funksjon.

Det er først når vi våger å forholde oss til det kaotiske i livet at vårt kreative potensial som mennesker blir forløst, dette gjelder også på seksualitetens område. Behovet for orden er derimot nært knyttet til underordning, og kan fort føre til undertrykking av de som representerer kaoset, enten det er kvinner, homofile eller single mennesker.

Å forholde seg til at menneskets seksualitet er kompleks, er å ha rom for både ordning og det kaotiske. Det kaotiske representerer det ambivalente og tvetydige i livet, og bare ved å forholde seg til dette kan kirken gi modne og relevante svar på menneskers livsspørsmål.

Jeg tror det er på høy tid at kirken begynner å forholde seg til at det store flertallet av mennesker i vårt samfunn (også i kirken!)har hatt sex utenfor ekteskapets "trygge og forpliktende ramme." Vi må ta på alvor at også de som lever livet utenfor ekteskapet har sex.

En seksualetikk som bygger på et klart innenfor - utenfor, rett- galt, svart-hvitt, er dømt til å være lite relevant for mennesker i dag. Seksualiteten har minst "fifty shades of gray", for ikke å snakke om hele regnbuens farger, og jo før kirken anerkjenner dette, jo bedre er det. Hvilken rett og troverdighet har vi som er godt gift, når vi moralisere ovenfor de som ikke fikser ”tosomhet og tradisjonelle kjernefamiliegreier?!”

Jeg er ikke en forkjemper for "uforpliktende vennesex", men kanskje finnes det en mulighet for seksuelle relasjoner som bygger på åpenhet og tillit også utenfor ekteskapets rammer?

Kirken trenger med andre ord en seksualetikk som omfavner seksualitetens gleder, samtidig som den ivaretar menneskets sårbarhet. Ekteskapet trygge og forpliktende ramme er et fint og godt ideal, men vi må ta utgangspunkt i og forholde oss til livet som det faktisk er, i all sin kompleksitet.

Gå til innlegget

Helt ærlig, om Gud

Publisert nesten 7 år siden

Debatten om Guds eksistens som i høst har foregått på verdidebatt, handler dypest sett om vårt gudsbegrep og forståelsen av Guds vesen. Spørsmålet er hvilken Gud vi argumenterer for og mot at eksisterer.

I år er det femti år siden den anglikanske biskopen John A.T. Robisons bok “Honest to God” ble utgitt og slo ned som en bombe i det kirkelige og teologiske landskapet. Ja, den ble noe så sjeldent som en teologisk bestselger, som ble diskutert langt utover kirkelige og teologiske kretser.

Tittelen “Honest to God” spiller på det engelske uttrykket som best kan oversettes med “helt ærlig”, men ettersom boken faktisk handler om Gud, så blir dette et ordspill med dobbelt betydning, kanskje vi kan si; Helt ærlig, om Gud.

Det revolusjonerende med boken var ikke dens teologiske innhold, i realiteten var den en formidling av teologien til Rudolf Bultmann, Dietrich Bonhoeffer og Paul Tillich. Men når disse radikale teologenes tanker fikk støtte og ble popularisert av en anglikansk biskop så vakte det oppsikt.

Rudolf Bultmann er nærmest blitt beryktet for sitt demytologiseringsprosjekt og sin eksistensielle fortolkning av den kristne tro. Demytologiseringen innebar en radikal kritikk av en bokstavlig forståelse av Bibelens tekst, for å kunne gjøre den forståelig for det moderne menneske hevdet Bultmann at teksten måtte avmytologiseres og fortolkes eksistensielt. Kristendommens og Bibelens sannhet lå slik han så det ikke i dens bokstavlige mening, men i dens potensial og kraft til å fortolke den menneskelige eksistens.

Dietrich Bonhoeffer er mest kjent for sin motstand mot nazi-regimet og Hitler, som resulterte i at han ble henrettet mot slutten av krigen. Slik blir han husket som en moderne protestantisk martyr, etter at han forlot sitt tidligere pasifistiske standpunkt og bidrog til det mislykkede attentatet mot Hitler i 1943. Før dette hadde Bonhoeffer gjort seg bemerket som en teolog som stilte dyptpløyende spørsmål om kirkens fremtid. Han fremmet ideen om en kristendom som var frigjort fra religiøse rammer, og la vekt på en radikal etterfølgelse av Kristus, der kampen for sosial rettferdighet ble vektlagt.

Paul Tillich var en av det forrige århundres mest fremtredende protestantiske teologer, han gjorde seg bemerket med sin ontologiske forståelse av Gud i upersonlige termer som; “det værende i seg selv/being itself”, “det værendes grunn/the ground og being” og “tilværelsens kraft/the power of being.” I likhet med Bultmann foretok Tillich en eksistensielle fortolkning av kristen tro, og forsøkte å forklare tradisjonelle kristne begrep som synd og nåde ved hjelp av begrep som fremmedgjøring og aksept. Tillich sitt ontologiske Gudsbegrep innebar en radikal kritikk av enhver metamorf forestilling om Gud, som et overnaturlig vesen, ja, Tillich går så lang som å si at å hevde at å si at et slikt vesen eksisterer er samtidig å fornekte Gud.

Med utgangspunkt i disse tre lutherske teologene, tok anglikaneren Robinson et radikalt oppgjør med metafysiske forestillinger om Gud ”der oppe i himmelen,” og han fremmet en sekulær fortolkning av evangeliet. Robinsons bok ble møtt med skarp kritikk på grunn av dens innhold, og han har også blitt kritisert for sin sekulære fortolkning av særlig Bonhoeffer. Likevel så innebar ”Honest to God” et vannskille i den teologiske og kirkelige debatten.

Omtrent på samme tid Robinson kom med sin bok, dukket det opp en teologisk bevegelse i USA som stilte enda mer radikale spørsmål knyttet til en kristen gudsforståelse. Ledet an av teologer som Thomas Altizer, Paul Van Buren og Gabriel Vahanian, ble denne bevegelsen kalt “death of God-theology”. Med dette var ikke Guds død en filosofisk påstand fremsatt av ateister som Nietczhe, det ble også argumentert for at dette var en teologisk nødvendighet. Slik kunne disse teologene argumentere for at inkarnasjonen, at Gud blir menneske gjennom Jesus Kristus, i realiteten innebærer Guds død, ved at det guddommelige uttømmes fullstendig i det menneskelige.

I England og den anglikanske kirke har lignende tanker fått fotfeste i kjølvannet av Robinson, blant annet gjennom Don Cupitt og nettverket “Sea of faith". Cupitt hevder at Gud som begrep er de siste tiår er erstattet av “Livet” eller “Livet selv” jf. Tillich being itself, hans påstand er at det for det postmoderne menneske er mer naturlig å relatere til “Livet selv” i takknemlighet og religiøs hengivelse, enn til Gud. Dette er tanker som også kan minne om Spinozas panteisme og Albert Schweitzers begrep “ærefrykt for livet.”

I Norge har slike tanker hatt lite gjennomslagskraft, med unntak av Helge Hognestad som har noen likhetstrekk i sin kritikk av tradisjonell teologi med Robinson, men denne kritikken har forblitt et marginalt fenomen.Dens manglende gjennomslag i Norge har sammenheng med det religiøse og teologiske landskapet vi befinner oss i.

På 50 tallet hadde vi den berømmelige helvetesdebatten som mellom bedehusteologien representert ved Ole Hallesby, og statskirke-teologien representert med Kristian Schjelderup. Denne debatten markerte den endelige fremveksten av folkekirkeideen i Norge, som har blitt preget av en folkelig og inkluderende kristendomsforståelse, der helvete i realiteten er avskaffet annet enn som en abstrakt teologisk ide. Forøvrig har statskirkeordningen og folkekirkeideologien representert en teologisk sentimentalisering når det gjelder forståelsen av Gud, fra å være en streng og opphøyet himmelsk dommer, til å bli en slags godslig bestefar, med en åpen favn, men lite religiøs substans.

Den kirkelige og teologiske debatten i Norge har ellers vært knyttet til spørsmål om kjønn og seksualitet, om kvinnelige prester og homofili. Dette er spørsmål av etisk karakter som berører vår forståelse av Bibelen som skrift, men det har i liten grad påvirket en antropomorf forståelse av Gud som et overnaturlig vesen, enten i form av en himmelsk dommer, eller den himmelske bestefar.

Spørmålet er likevel om en form for “religiøs dyrkning av Livet selv”, jf. Don Cupitt, kan erstatte tradisjonell/institusjonalisert religiøsitet og en spiritualitet som orienterer seg mot Gud som begrep og realitet. Vil vi i fremtiden få religiøse institusjoner/kirker med ritualer og bønner der sentrum for tilbedelse ikke er Gud, men “Livet selv?”

Dette innebærer i alle fall et teologisk fortolkningsarbeid som det kan være vanskelig å formidle utenfor en fagteologisk krets. Men kanskje finnes det grobunn for ”en sekulær religiøsitet,” i rommet mellom humanetisk forbund og tradisjonell institusjonalisert religion.

Debatten om Guds eksistens som i høst har foregått på verdidebatt, handler dypest sett om gudsbegrepet og forståelsen av Guds vesen. Spørsmålet er hvilken Gud vi argumenterer for og mot at eksisterer, er det en antropomorf Gud, et overnaturlig vesen som kan fanges med Bibelens bokstav, eller er det en Gud som i seg selv transcenderer våre forestillinger og bilder, en Gud som ikke kan gripes med begreper som eksistens eller ikke-eksistens, en Gud som paradoksalt nok går forut for våre begreper og forestillinger, som tilværelsens kilde og grunn, som den kraft som beveger alt liv, den Gud som er ”Livet selv.”

Gå til innlegget

Er det fornuftig å tro at Gud eksisterer?

Publisert rundt 7 år siden

Atle Søviks argumenter for Guds eksistens kan like gjerne peke på deismens fjerne og opphøyde Gud, eller en Gud som er identisk med naturlovene(jf. Spinoza og Einstein), som en personlig Gud.

I et innlegg på verdidebatt.no argumenterer Atle Søvik for at det finnes flere rasjonelle argumenterer for Guds eksistens enn det ”en naturvitenskaplig ateisme” kan levere for det motsatte argumentet, at Gud ikke eksisterer.

LES ATLE SØVIK OG FØLG DEBATTEN: «FORNUFTIG Å TRO AT GUD FINNES»

Søvik trekker frem tradisjonelle gudsbevis og argumenter som gir en rasjonell forklaring på gudstroen, og konkluderer med at det er fornuftig å tro at Gud eksisterer. Jeg er enig med at det er viktig å fremlegge rasjonelle argumenter for gudstroen, likevel vil jeg problematisere bruken av disse argumentene og begrepet eksistens når det gjelder Gud. Det finnes nemmelig flere teologer som har argumentert for at begrepet eksistens ikke bør appliseres på Gud.

En av dem som har fremmet dette argumentet er den tysk- amerikanske teologen og filosofen Paul Tillich, som hevdet at Gud ikke eksisterer, men at Gud er hinsides eksistens, og at å argumentere for at Gud eksisterer er samtidig å fornekte Gud. Dette er en paradoksal og tilsynelatende selvmotsigende argumentasjon. Hvordan kan en kristen teolog hevde at Gud ikke eksisterer?

For å forstå Tillichs argumentasjon må vi se nærmere på hans forståelse av begrepet eksistens og hans gudsforståelse. Eksistens referer slik Tillich forstår det til den skapte og falne verden, slik sammenfaller hans forståelse av begrepet eksistens med eksistensialismens forståelse, som er nært knyttet til fremmedgjøring og destruksjon. Eksistens lar seg slik applisere på det skapte men ikke på skaperen selv. 

Men Tillich går videre og problematiserer en tradisjonell forståelse av Gud som et overnaturlig og høyerestående vesen, ved å si at Gud er ikke ”et vesen”(a being) men ”det værende i seg selv”(being itself). Slik argumenterer Tillich for at Gud ikke kan objektiseres, i og med at Gud transcenderer både vårt språk og skillet mellom objekt og subjekt.

Gud unndrar seg å bli betraktet som et objekt, og å si at Gud eksisterer innebærer nettopp dette, å se Gud som et objekt som står ut, eksisterer, i forhold til andre objekter. Derfor ligger Guds vesen hinsides eksistens, Gud er heller det eksisterendes dyp og kilde, som ikke kan fanges av kategorier som eksistens eller ikke-eksistens. Med dette som utgangspunkt snakker Tillich om ”God above god”, altså den Gud som transcenderer vårt språk og våre forestillinger om Gud.

En annen som problematiserer rasjonelle argumenter for Guds eksistens er filosofen Søren Kierkegaard. For ham er det ikke begrepet eksistens i seg selv som er problemet, men å hvile troen på rasjonelle argumenter. Å tro handler for Kierkegaard om et eksistensielt sprang på de 7000 favners dyp. Troen er i følge Kierkegaard ikke en rasjonell handling men et eksistensielt valg der en risikerer seg selv i møte med tilværelsens store dyp. 

Faren med Søviks argumentasjon er at troen blir en intellektuell prestasjon, som handler om å inneha en rasjonell forståelse av Gud. Men spørsmålet er i hvilken grad en slik rasjonell argumentasjon er til hjelp for et menneske som sliter med eksistensiell tvil. Istedenfor å forsøke å fordrive tvilen ved hjelp av rasjonelle argumenter bør tvilen heller aksepteres som en integrert del av menneskets tro.

Spørsmålet er også hvilket gudsbilde en slik argumentasjon hviler på, argumentene for Guds nødvendige eksistens kan like gjerne peke på deismens fjerne og opphøyde Gud, eller en Gud som er identisk med naturlovene(jf. Spinoza og Einstein), som en personlig Gud.

Argumentene Søvik fremlegger peker mot nødvendigheten av noe absolutt og evig som vår relative eksistens hviler på. Vi kan gjerne kalle dette for Gud, men jeg har problemer med å forstå hvordan Søviks argumenter med nødvendighet skal peke på ”en allmektig og allvitende Gud”. I siste innstans tror jeg nok også at Søviks argumenter møter døve øre blant nyateistene, og tjener slik kun som apologetisk tale til dem som allerede er inneforstått med Søviks forståelse av Guds eksistens. 

Gå til innlegget

Hva er tro?

Publisert over 7 år siden

En dynamisk forståelse av fenomenet tro har sitt utgangspunkt i troen som allment og universelt fenomen, som får forskjellige uttrykk i enkeltmenneskets liv og i samfunnet som helhet. Jeg vil derfor definere tro som menneskets svar på Livet selv.

I disse dager tvinges vi til å stille grunnleggende spørsmål om hvilken rolle religion skal ha i vårt samfunn, Stålsett- utvalgets innstilling om det ”livssynsåpne samfunn” har som et grunnleggende premiss at religiøs tro er positivt for samfunnet som helhet. Men hva er innebærer fenomenet tro, og hva representerer troen grunnleggende sett? Dette spørsmålet legger de videre premissene for hvordan vi skal forstå troens og religionens plass i vårt samfunn.

Når jeg bruker begrepet ”fenomentet tro” så er det med overlegg, jeg vil argumentere for og fremlegge en fenomenologisk forståelse av troen. Et av mine hovedanliggender som teolog, er å fremme en dynamisk forståelse av tro som et universelt og allment fenomen. For at dette skal være mulig er det nødvendig med kritikk av en tradisjonell kategorisk og statisk forståelse av tro. En slik forståelse er overrepresentert i kirken, og representerer slik jeg ser det en lite adekvat måte å forholde seg til egen og andres tro. Likevel er det nødvendig å skille mellom en spesifikt kristne tro og det allmenne og universelle aspekt ved fenomenet tro.

Læren om at en mottar troen som en gave i dåpen er en del av en konfesjonell og kategorisk forståelse av troen, som bidrar til et skarpt skille mellom de døpte som tilhører kirken og de udøpte som står utenfor kirken. Problemet oppstår i spenningen mellom dåp og bekjennelse. Hvordan forholder vi oss til de som ikke er døpt, men som bekjenner seg til den kristne tro, og til de som er døpt men som ikke bekjenner seg til den kristne tro? Dette paradokset tydeliggjør hvordan en kategorisk forståelse av troen som fenomen er lite adekvat i møte med vår flertydige religiøse virkelighet.

En dynamisk forståelse av fenomenet tro har derimot sitt utgangspunkt i at troen som allment og universelt fenomen, som kommer til uttrykk på forskjellig måte i enkeltmenneskets liv og i kulturen det er en del av. Jeg vil derfor definere tro som menneskets svar på Livet selv. Ut fra en slik religionsfilosofisk forståelse av troen, representerer den vår dypeste respons på den ytterste virkelighet(Being itself j.f. Paul Tillich eller The Real jf. John Hick). Dette svaret kommer til uttrykk, gjennom menneskets konkrete livsutfoldelse, i en vid forstand gjennom alle dets livsytringer, og i en snever forstand gjennom dets religiøsitet. Denne livsutfoldelsen er videre et uttrykk for menneskets tanker, følelser og moral/vilje.

Når troen identifiseres med enten menneskets tanker, følelser eller moral, er det etter min forståelse en følge av at vi forveksler troen i seg selv med dens konkrete uttrykk. Vi identifiserer troen med bekjennelse, og frarøver slik den språkløse sin tro, vi identifiserer troen med følelsene, og nedvurderer slik troen til den deprimerte og psykisk syke, eller vi identifiserer troen med etikk, og gjør den til en moralsk prestasjon.

Troens konkrete uttrykksformer står alltid i et spenningsforhold til hverandre, og kjemper om plass. Dette kommer til uttrykk gjennom aggresjon ovenfor andre former for tro, og spesielt gjennom en fornekting av tvilens rolle som en integrert del av troen. Bare når troens kognitive, følelsemessige og moralske side balanseres og tvilen integreres, får troen en samlende og sunn funksjon i enkeltmenneskets liv, og i samfunnet i sin helhet. Hvis ikke ender vi opp med religiøs fanatisme og ekstrem tro, slik som bla. Lars Gule advarer mot.

Likevel er det et faktum at troen først og fremst artikuleres gjennom språket. Troen knytter seg til ordet generelt og til Ordet spesielt i en kristen forstand. Derfor står forkynnelsen av ordet og bekjennelsen som følger av dette, i sentrum for kirken og kristen tro. Men for at dette skal gi noe mening er vi avhengig av å knytte an til menneskets tro i en videre forstand, som menneskets svar på livet selv. Det er først når dette skjer at troen får en eksistensiell relevans og knytter seg til erfaringen av våre grunnleggende livsbetingelser som mennesker.

Min tese er at vi i dag gjennomgår en krise i kirken(slik Per Arne Dahl peker på i lørdagens Vårt Land) fordi det har oppstått en sprik mellom det spesifikt kristne og menneskets livserfaring, det er ikke lenger et umiddelbart samsvar mellom kristen tro og mennesket livserfaring. Dette er en utfordring spesielt for hvordan vi kommuniserer hva kristen tro handler om. Her mener jeg at vi må finne en tredje vei, mellom bedehuskristendommens snevre livsanskuelse og folkekirkeretorikkens romantisering av en svakt artikulert allmenn religiøsitet. Bare hvis vi knytter an til troen som et allment og universelt fenomen, kan vi dyrke frem det spesifikt kristne. Som Grundtvig sier ”menneske først, så kristen!” Slik kan troen vokse frem som dynamisk del av menneskers liv, som har sitt eget språk og sine særegne livs - uttrykk, i stedet for å bli værende som en statisk kategori som folk enten plasserer seg selv i eller utenfor.

 

Gå til innlegget

Livet blir kontinuerlig til i Gud, skapelsen skjer ikke utenfor Guds liv, den er Guds liv som utfoldes. Gud er både i sentrum og i periferien av alt liv, Gud blir slik selv til gjennom skapelsen, dvs. Gud aktualiserer sitt liv gjennom denne.

Skapelsen er det naturlige utgangspunkt for et hvert resonnement om livet, troen og Gud. For hva annet er det skapte en det som er gitte, det som foreligger konkret her og nå, livet i all dets mangfoldighet og enhet. Jeg er en kropp, jeg er gitt et materielt legeme som står i forhold til all annen materie, til jorden og alt som lever. Erfaringen av det som er gitt er erfaringen av det skapte, livet som gave.

Samtidig finnes det et annet perspektiv på skaperverket. Livet er ikke noe som bare foreligger, en statisk identitet, det er heller en evig tilblivelsesprosess. Evolusjonsteorien har lært oss at livet selv er i bevegelse, det finnes ingen statisk identitet, alt er i forandring, i utvikling mot mot sin bestemmelse og høyere kompleksitet. Det er ikke lenger en adekvat forståelse av skapelsen å si at det var noe som skjedde i urhistorien, en gang for lenge siden. Skapelsen er alltid presentisk, den er noe som skjer for hvert øyeblikk. I prinsippet er det like lite adekvat å si at skapelsen skjedde for milliarder av år siden, som å si at den skjedde i løpet av en uke for seks tusen år siden. Selv om en kan si at skapelsen startet for rundt 13.7 milliarder år siden med "The Big Bang," så er det viktig å holde fast at den er en uavbrutt prosess som fortsatt er aktiv i dag.

 Beginning from and ending in the eternal are not matters of a determinable moment in physical time but rather a process going on in every moment, as does the divine creation. There is always creation and consummation, beginning and end. Paul Tillich, ST III, s. 449

Skapelsesfortellingen(e) forteller hvordan Gud skapte himmel og jord, og alt som lever. Det er en vanlig teologisk feilslutning at skapelsen er Faderens verk alene. Alt som er skapt er båret frem av Guds skaperord/Logos som er Kristus, ved Den Hellige Ånd, som åndes inn i støvet, i materien og gir liv til alt som er.

Men skapelsen springer ikke ut fra treeningheten alene, denne kan heller sies å være symbolet for den gjensidige avhengighet av alt levende som livet kontinuerlig springer frem fra.

Slik sett er mennesket er noe mer enn forvaltere av Guds skaperverk, vi er medskapere. Vi bringer livet frem, konkret gjennom forplantningen mellom mann og kvinne. Dette er i seg selv en hellig skaperakt der det nye livet springer frem. Men skapelsen er heller ikke begrenset til Gud og mennesket, alt som lever, alle skapninger, står i et gjensidig avhengighetsforhold, der livet blir til på nytt gjennom befruktning og forplantning.

Slik bæres livet frem som Guds selvmanifestasjon, fra tilværelsens dyp(Faderen), til dets konkrete manifestasjon(Sønnen) ved den livgivende prosess(Den Hellige Ånd). For livet blir kontinuerlig til i Gud, skapelsen skjer ikke utenfor Guds liv, den er Guds liv som utfoldes.  Gud er både i sentrum og i periferien av alt liv, Gud blir selv til gjennom skapelsen, dvs. Gud aktualiserer sitt liv gjennom denne.

Kanskje burde vi lytte til buddhistenes lære om ”interbeing", den gjensidige avhengighet av alt levende. Livet blir til i mellomrommet, mellom mann og kvinne, mellom blomsten og bien. Er det noe vi kan lære av den økologiske krise som truer vår ekstistens så er det at det finnes et gjensidig avhengighetsforhold mellom alt levende.

Livet er ikke atomistisk, det består ikke av atskilte deler som eksisterer uavhengig av hverandre, men det består av individualitet og deltakelse, deler som er knyttet sammen i en struktur, i et altomfattende økologisk system.

Kanskje kan vi si at skapelse og ”interbeing” er uttrykk for en og samme ting, livet som blir til fra relasjonen mellom alt som lever. I kristen tanke uttrykkes dette gjennom læren om en personlig og treenig Gud, som står bak skaperverket, mens i buddhismen uttrykkes det som ”interbeing”, den upersonlige prosess som alt liv springer ut fra. Jeg tror at disse to perspektivene er gjensidig berikende, og at når disse to møtes oppstår det et nytt og dypere perspektiv på livets tilblivelse.

http://tankeogtro.wordpress.com/

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 2925 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
7 dager siden / 1196 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 1171 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
13 dager siden / 861 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
5 dager siden / 745 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
5 dager siden / 578 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
17 dager siden / 550 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
2 måneder siden / 492 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere