Hallvard Jørgensen

55    1319

Fiske og likekjønna ekteskap

Publisert: 22. okt 2010 / 2193 visninger.

Fiske ynskjer at Den norske kyrkja skal velsigne likekjønna ekteskap

Mot slutten av førre veke hadde biskop i Hamar, Solveig Fiske, eit innlegg på trykk i Vårt Land. Ho skreiv: "Det haster med liturgiske ordninger for likekjønnete ekteskap". Seinare i innlegget: "Homofiles og lesbiskes ulike erfaringer fra hvordan de blir møtt av kirken når de etterspør kirkens velsignelse over sine ekteskap, aktualiserer nødvendigheten av liturgiske ordninger for likekjønnede ekteskap."

Kva meinte biskopane i 1997?

Fiske ynskjer altså at Den norske kyrkja skal formalisere liturgiar for kyrkjeleg velsigning av likekjønna ekteskap. I det fylgjande vil eg hente fram nokre sitat frå skriftet "Kirkens enhet og troens fundamenter". Dette skriftet vart produsert av dei tre biskopane Halvor Bergan, Odd Bondevik og Sigurd Osberg i 1997, som ei innstilling til Bispemøtet, basert m. a. på uttalingar frå dei store teologiske lærestadene. Det er interessant å sjå korleis Fiskes homofilisyn kjem ut dersom ein tek utgangspunkt i denne felleserklæringa. 

Dei tre biskopane peika fyrst på at "vi ikke kan se homofilisaken bare som et etisk enkeltspørsmål eller som fortolkning av løsrevne bibelord. Saken må sees i sammenheng med en bibelsk skapelsesteologi slik den for eksempel kommer til uttrykk i 1 Mos. Her er forholdet mellom mann og kvinne beskrevet på en måte som er grunnleggende for en bibelsk samlivsetikk." (s. 64) Denne forståinga av Bibelen var også eit samla bispemøte i 1995 - inkludert dei 3 av 11 som ville opne for homofilt samliv i 1995 - samde om. Dei sa: "Kirken må fastholde at ekteskapet mellom mann og kvinne er den grunnleggende samlivsform".

På grunnlag av dette konkluderte difor eit samla utval på fylgjande måte: "Å sidestille heterofilt ekteskap med homofilt samliv er i strid med grunnleggende etiske prinsipper i Bibelen og må anses som kirkesplittende vranglære". (s. 83. Sjå elles ei oppsummering av homofilisaka i Den norske kyrkja dei siste 30 åra her.)

Nokre refleksjonar

Dette meinte altså biskopane Bondevik, Osberg og Bergan i 1997. Dersom ein tek utgangspunkt i deira ide om vranglære, så er det vanskeleg å kome utanom at Fiskes nemnte forslag må karakteriserast som kyrkjesplittande vranglære. Ho ynskjer nemleg at kyrkja skal utforme liturgiske ordningar som nedber Guds velsigning over, og dermed uttrykker ei kyrkjeleg godkjenning av, ekteskap mellom to av same kjønn. Dermed uttrykkast også ei sidestilling av heterofilt og homofilt ekteskap, og ei fornekting av 1. Mosebok si tale om at Gud har innstifta ekteskapet eksklusivt for mann og kvinne. 

I utvalet som stod bak "Kirkens enhet..." sat som nemnt Sigurd Osberg, ein biskop som det er rimeleg å seie at er markert meir liberal enn fleire av biskopane i det noverande kollegiet. Det er difor rimeleg å tenke seg at dei meir konservative biskopane anno 2010 innehar det same standpunktet som det samla utvalet også hadde med tanke på sidestilling av heterofilt og homofilt samliv: Det er kyrkjesplittande vranglære.

Nokre av dei meir liberale biskopane har stadig vore ute i offentleg debatt og pressa på for å revidere dei kyrkjelege standpunkta. Fiske brukar jamvel ord svært verdiladde ord når ho talar om det at kyrkja ikkje tilbyr liturgiske ordningar for dei som lever i homofile ekteskap. Ho seier at dette kan opplevast "nedverdigende og provoserende" og at det er ei "nedvurdering av de homofile og lesbiske sine liv".

Vel, ein kunne sagt mykje om Fiskes argumentasjonsmåtar, men eg skal la det liggje her. Eg ynskjer berre å peike på det fylgjande: Bispekollegiet er høgt ute og kritiserer Gelius. Sannsynlegvis med ganske god grunn. Men Fiskes standpunkt og agitasjon bør, frå dei konservative biskopanes standpunkt, sjåast som langt meir farlege for kyrkja og kristenfolket. Ho talar nemleg som biskop, men hennar standpunkt underminerer like fullt den bibelske skapingsforståinga, den bibelske samlivsetikken, og på generell basis Jesus' og Paulus' autoritet. 

Og for ordens skuld: Eg er også samd med visse folk her på VD om at det er altfor mykje prat om sex, homofili og samlivsetikk blant kristne i det offentlege. Vi burde heller setje dagsorden og tale om at Jesus er Herre, om at Gud elskar oss og har ein plan for å rette opp att skaparverket, om at det vil kome ein domedag. Men den som kritiserer at kristne talar for mykje samlivsetikk etc., bør også tenke over kven det er som initierer debattane. 

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: Fiske og likekjønna ekteskap

Publisert rundt 7 år siden
22.10.10 kl. 22:10 skrev Hallvard Jørgensen:

Fiske ynskjer at Den norske kyrkja skal velsigne likekjønna ekteskap

 

Svar.

Ja , denne saka er tapt for kyrkja.

Folket pressar på ,og biskopane gjev etter. 

Snart er det full velsigning og full vigsel i statskyrkja for lesbiske og homofile.

"Du skal ikkje gje nokon av borna dine til Molok; du skal ikkje vanhelga namnet åt din Gud. Eg er Herren. 22 Du skal ikkje liggja med ein mann som ein ligg med ei kvinne. Det er ein styggedom. 23 Du skal aldri ha omgang med dyr; ..3 Mosebok 18,21

"Når ein mann ligg med ein annan mann som ein ligg med ei kvinne, har dei begge gjort ei stygg gjerning. Dei skal døy." 3 Mosebok 20,13

Svar
Kommentar #2

Hallvard Jørgensen

55 innlegg  1319 kommentarer

Ja, men

Publisert rundt 7 år siden

Ja, du har nok rett i det, Torstein: Saka er tapt. Men eg meiner det viktigaste er at dei som står for det Bibelen seier talar tydeleg om dette. Då vil ein kunne gjennomføre ein ganske viktig "damage control". 

Svar
Kommentar #3

Kristian Kahrs

109 innlegg  2168 kommentarer

RE: Fiske og likekjønna ekteskap

Publisert rundt 7 år siden
22.10.10 kl. 22:10 skrev Hallvard Jørgensen:

Og for ordens skuld: Eg er også samd med visse folk her på VD om at det er altfor mykje prat om sex, homofili og samlivsetikk blant kristne i det offentlege. Vi burde heller setje dagsorden og tale om at Jesus er Herre, om at Gud elskar oss og har ein plan for å rette opp att skaparverket, om at det vil kome ein domedag. Men den som kritiserer at kristne talar for mykje samlivsetikk etc., bør også tenke over kven det er som initierer debattane.

Dette siste avsnittet ditt er kanskje det viktigste her, Hallvard. Den uklare samlivsetikken er et eksempel på hvordan Den norske kirke har mistet sin troverdighet på sitt eget budskap. Apoligetikk har blitt et fremmedord, og kirkens ledere er mer opptatt av løpende politiske saker enn å forsvare bibelsk autoritet.

Og det er dessverre ikke bare Solveig Fiske og Tor Berger Jørgensen. Også min egen biskop, Tor Singsaas som i januar i fjor sendte ut et brev til alle menigheter i Nidaros hvor han stilte et retorisk spørsmål om kirken har noe annet valg enn å støtte statens ekteskapslovgiving.

Svar
Kommentar #4

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: Ja, men

Publisert rundt 7 år siden
23.10.10 kl. 10:01 skrev Hallvard Jørgensen:

Bibelen seier talar tydeleg om dette.

 Svar:

Eg er forbausa over kor mange kristne som  aksepterer homofili og ikkje tek omsyn til dei klare tekstane i Skrifta.

Korleis desse biskopane tenkjer er det ikkje godt å forstå.

Men  dei har nok  eit auge bort på lønsslippen samtidig som dei les bibelteksten.

Realiteten er at det er eit enormt press mot dei som verkeleg tek ordet frå munnen.

Me ser korleis det gjekk med Børre Knudsen og dei som verkeleg fronta abortsaka.

http://no.wikipedia.org/wiki/B%C3%B8rre_Knudsen

Menneska er veldig enkle . Dei omstiller seg etter kvart som dei ser det er nødvendig for behalda jobb og løn.

Jesus seier:

"Ve dykk, skriftlærde og farisearar, de hyklarar! De liknar kvitkalka graver. Utanpå er dei fine å sjå på, men inni er dei fulle av daudingbein og allslags ureinskap. 28 Slik er det med dykk òg: Utanpå, i andres auge, ser de rettferdige ut, men inni er de fulle av hykleri og urett." Matteus 23,27

Svar
Kommentar #5

Rune Huseby

1 innlegg  1078 kommentarer

Dødsstraff for homofili?!

Publisert rundt 7 år siden
23.10.10 kl. 00:05 skrev Torstein Langesæter:

"Når ein mann ligg med ein annan mann som ein ligg med ei kvinne, har dei begge gjort ei stygg gjerning. Dei skal døy." 3 Mosebok 20,13

Mener du oppriktig at det skal være dødsstraff for homofili? Eller er det bare første setning man skal følge?

Svar
Kommentar #6

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: Dødsstraff for homofili?!

Publisert rundt 7 år siden
23.10.10 kl. 16:25 skrev Rune Halfdan Holst Huseby:23.10.10 kl. 00:05 skrev Torstein Langesæter:

"Når ein mann ligg med ein annan mann som ein ligg med ei kvinne, har dei begge gjort ei stygg gjerning. Dei skal døy." 3 Mosebok 20,13

Mener du oppriktig at det skal være dødsstraff for homofili? Eller er det bare første setning man skal følge?

 Svar:

Straffa og dommen høyrer Gud til og vert gjennomført no når dommen kjem ved Jesu gjenkomst.

http://bki.net/6000/clip_image014.jpg

I GT var dødsstraff for mange ting og dette vert til slutt utgangen for alle som bryt Guds lov.

""Noko tempel såg eg ikkje i byen, for Herren Gud, Den allmektige, og Lammet er tempel der. 23 Og byen treng ikkje lys frå sol eller måne, for Guds herlegdom lyser over han, og Lammet er lyset hans. 24 Folkeslaga skal vandra i lyset frå byen, og kongane på jorda skal koma dit med alle rikdomane sine. 25 Byportane skal aldri stengjast etter dagen, for natt skal ikkje vera der. 26 Og alt det verdfulle og herlege som folka eig, skal dei føra inn i byen. 27 Men noko ureint skal aldri koma inn i han,  INGEN SOM GJER MOTBYDELEGE TING eller fer med løgn, men berre dei som er oppskrivne i livsens bok hos Lammet" Åp 21

Svar
Kommentar #7

Morten Slmonsen

32 innlegg  1269 kommentarer

RE: Dødsstraff for homofili?!

Publisert rundt 7 år siden
23.10.10 kl. 16:25 skrev Rune Halfdan Holst Huseby:23.10.10 kl. 00:05 skrev Torstein Langesæter:

"Når ein mann ligg med ein annan mann som ein ligg med ei kvinne, har dei begge gjort ei stygg gjerning. Dei skal døy." 3 Mosebok 20,13

Mener du oppriktig at det skal være dødsstraff for homofili? Eller er det bare første setning man skal følge?

For en skarpsindighet! Du skjønner vel at du med spørsmålet ditt implisitt kaller alle kristne for idioter? Det er vel det som er meningen går jeg utifra? At det skulle være en ektefølt undring og behov for å svar ser jeg som relativt utelukket. Slik sett er det vel egentlig ment som et retorisk spørsmål og jeg burde ikke svare på det. Men fordi holdningen provoserer meg nok, så skal jeg likevel gi deg et svar:

Syndes lønn er døden. Det sier Bibelen, og her er GT og NT i samsvar. Du har ingen gudegitt rett til å leve om du synder, og du eier ikke ditt eget liv. Du tror sikkert at du eier ditt eget liv, og at du er den egentlige herre, men det er ikke det Bibelen lærer. Kanskje kan man si at Bibelen sier at vi er midlertidig herre og mester over vårt liv, men det er en rettighet som når som helst kan bli inndratt.

Heldigvis for oss så kom Jesus, og vi som kristne leser nå GT på en ny måte, gjennom Jesus. Jesus imidlertid ikke at loven er opphevet, nei han sier at ingenting skal foregå - men at han er oppfyllelsen av loven. (Loven er navnet på alle/mange av disse påbudene/reglene). Det betyr ikke at vi er fritatt fra loven, for den som elsker Gud holder hans bud (bibelsitat), men at Jesus blir dømt i vårt sted. Vi var skyldige til døden, men Jesus tar straffen på seg. Straffen er reell, men det er også Jesu offer. Så kan vi altså ikke lenger som kristne utføre Guds straffedom over mennesker, for Jesus har tatt dette på sin kappe. Men det betyr ikke at vi nå kan synde så mye vi vil (Paulus skriver om dette), da viser vi jo nettopp at vi ikke har Kristus i hjerte.

Derfor er det at det er galt med homofili, men at det ikke skal straffes med døden. Dette må vi overlate til Guds dom. GTs ord står fortsatt fast, men vi leser dette gjennom NT.

Svar
Kommentar #8

Magnus Husøy

19 innlegg  4126 kommentarer

RE: RE: Dødsstraff for homofili?!

Publisert rundt 7 år siden
23.10.10 kl. 23:01 skrev Morten Simonsen:

Derfor er det at det er galt med homofili, men at det ikke skal straffes med døden. Dette må vi overlate til Guds dom. GTs ord står fortsatt fast, men vi leser dette gjennom NT.

Ja, viktig dette. Kristne har ikke fått noe mandat til å straffe noen, man skal i stedet vente på Guds vrede. Sånn sett mener jeg at det også blir vanskelig å underbygge en kristen politisk ideologi der man skal innføre og bruke kristendom i politikken (f.eks. med statskirke - som i tidligere tider var tvungen for alle nordmenn).

Svar
Kommentar #9

Morten Christiansen

18 innlegg  10365 kommentarer

RE: RE: RE: Dødsstraff for homofili?!

Publisert rundt 7 år siden
23.10.10 kl. 23:56 skrev Magnus Husøy:23.10.10 kl. 23:01 skrev Morten Simonsen:

Derfor er det at det er galt med homofili, men at det ikke skal straffes med døden. Dette må vi overlate til Guds dom. GTs ord står fortsatt fast, men vi leser dette gjennom NT.

Ja, viktig dette. Kristne har ikke fått noe mandat til å straffe noen, man skal i stedet vente på Guds vrede. Sånn sett mener jeg at det også blir vanskelig å underbygge en kristen politisk ideologi der man skal innføre og bruke kristendom i politikken (f.eks. med statskirke - som i tidligere tider var tvungen for alle nordmenn).

Innetier igjen. For meg blir dette ett spørsmål om integritet, den verdien jeg setter høyest. Du klarer å tenke ut fra ett almengyldig prinsipp, ikke ut fra den gruppen du tilhører. Du tar valg på egne vegner, men tillater andre friheten til å fatte andre valg.

Jeg mener at dette også viser en indre trygghet og selvtilitt. Behovet for kontroll over andre stammer mer fra usikkerhet.

Svar
Kommentar #10

Morten Christiansen

18 innlegg  10365 kommentarer

RE: RE: Dødsstraff for homofili?!

Publisert rundt 7 år siden

Bibelen sier det bibelen sier, og den sier vitterlig at homofili er så galt at det fortjener døden. At Jesus gir tilgang til himmelen til tross for en slik grov "synd", forandrer ikke det faktum at kristendommen ser så alvorlig på homofili.

Jeg kaller ikke kristne idioter, men jeg kaller gjerne ett slikt syn på homofili som idioti. Man bør ikke være idiot for å ha gale meninger, og man bør ikke ha gale meninger fordi man er idiot.

23.10.10 kl. 23:01 skrev Morten Simonsen:

For en skarpsindighet! Du skjønner vel at du med spørsmålet ditt implisitt kaller alle kristne for idioter? Det er vel det som er meningen går jeg utifra? At det skulle være en ektefølt undring og behov for å svar ser jeg som relativt utelukket. Slik sett er det vel egentlig ment som et retorisk spørsmål og jeg burde ikke svare på det. Men fordi holdningen provoserer meg nok, så skal jeg likevel gi deg et svar:

Svar
Kommentar #11

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

RE: RE: RE: Dødsstraff for homofili?!

Publisert rundt 7 år siden
23.10.10 kl. 23:56 skrev Magnus Husøy:23.10.10 kl. 23:01 skrev Morten Simonsen:

Derfor er det at det er galt med homofili, men at det ikke skal straffes med døden. Dette må vi overlate til Guds dom. GTs ord står fortsatt fast, men vi leser dette gjennom NT.

Ja, viktig dette. Kristne har ikke fått noe mandat til å straffe noen, man skal i stedet vente på Guds vrede. Sånn sett mener jeg at det også blir vanskelig å underbygge en kristen politisk ideologi der man skal innføre og bruke kristendom i politikken (f.eks. med statskirke - som i tidligere tider var tvungen for alle nordmenn).

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Guds vrede".  Min Gud er kjærlighet og omsorg og som spesielt tar seg av de som faller utenfor.  (Nå er ikke jeg noen tilhenger av likekjønna ekteskap.  Det burde ikke blandes inn i kirkas oppgaver.  Egentlig burde all ekteskapsinngåelse foregå utenfor kirka.)

Men Guds "vrede"??? 

Ha en fin søndag, Magnus!

Svar
Kommentar #12

Rune Huseby

1 innlegg  1078 kommentarer

RE: RE: Dødsstraff for homofili?!

Publisert rundt 7 år siden
23.10.10 kl. 23:01 skrev Morten Simonsen:

For en skarpsindighet! Du skjønner vel at du med spørsmålet ditt implisitt kaller alle kristne for idioter? Det er vel det som er meningen går jeg utifra? At det skulle være en ektefølt undring og behov for å svar ser jeg som relativt utelukket. Slik sett er det vel egentlig ment som et retorisk spørsmål og jeg burde ikke svare på det. Men fordi holdningen provoserer meg nok, så skal jeg likevel gi deg et svar:

[...]

Derfor er det at det er galt med homofili, men at det ikke skal straffes med døden. Dette må vi overlate til Guds dom. GTs ord står fortsatt fast, men vi leser dette gjennom NT.

Nå er det jo ikke alle kristne som deler din og Torsteins oppfatning av reglene i GT. Noen sier rett ut at GTs regler ikke gjelder lenger, noen tar de helt bokstavelig. Førstnevnte skjer som regel når man diskuterer Bibelens ufeilbarlige moral og en ateist nevner de drøye reglene i GT, sistnevnte prøver nå å innføre dødsstraff for homofili i Uganda.

Forøvrig synes jeg både du og Torstein ga bra svar, men dere kan ikke forvente at alle ikke-kristne automatisk skjønner deres tolkning av bud om dødsstraff.

Det var som du sikkert husker en del oppstyr nylig når en norsk muslim mente at steining av homofile var en helt riktig ting å gjøre. Selv om de fleste (vestlige) muslimer tolker Koranen slik dere tolker GT; det er Allah som skal straffe, ikke mennesker.

Svar
Kommentar #13

Magnus Husøy

19 innlegg  4126 kommentarer

RE: RE: RE: RE: Dødsstraff for homofili?!

Publisert rundt 7 år siden
24.10.10 kl. 07:23 skrev Morten Christiansen:23.10.10 kl. 23:56 skrev Magnus Husøy:23.10.10 kl. 23:01 skrev Morten Simonsen:

Derfor er det at det er galt med homofili, men at det ikke skal straffes med døden. Dette må vi overlate til Guds dom. GTs ord står fortsatt fast, men vi leser dette gjennom NT.

Ja, viktig dette. Kristne har ikke fått noe mandat til å straffe noen, man skal i stedet vente på Guds vrede. Sånn sett mener jeg at det også blir vanskelig å underbygge en kristen politisk ideologi der man skal innføre og bruke kristendom i politikken (f.eks. med statskirke - som i tidligere tider var tvungen for alle nordmenn).

Innetier igjen. For meg blir dette ett spørsmål om integritet, den verdien jeg setter høyest. Du klarer å tenke ut fra ett almengyldig prinsipp, ikke ut fra den gruppen du tilhører. Du tar valg på egne vegner, men tillater andre friheten til å fatte andre valg.

Jeg mener at dette også viser en indre trygghet og selvtilitt. Behovet for kontroll over andre stammer mer fra usikkerhet.

Takk for det Morten.

Svar
Kommentar #14

Magnus Husøy

19 innlegg  4126 kommentarer

RE: RE: RE: RE: Dødsstraff for homofili?!

Publisert rundt 7 år siden
24.10.10 kl. 11:40 skrev Helge Evjen:23.10.10 kl. 23:56 skrev Magnus Husøy:23.10.10 kl. 23:01 skrev Morten Simonsen:

Derfor er det at det er galt med homofili, men at det ikke skal straffes med døden. Dette må vi overlate til Guds dom. GTs ord står fortsatt fast, men vi leser dette gjennom NT.

Ja, viktig dette. Kristne har ikke fått noe mandat til å straffe noen, man skal i stedet vente på Guds vrede. Sånn sett mener jeg at det også blir vanskelig å underbygge en kristen politisk ideologi der man skal innføre og bruke kristendom i politikken (f.eks. med statskirke - som i tidligere tider var tvungen for alle nordmenn).

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Guds vrede".  Min Gud er kjærlighet og omsorg og som spesielt tar seg av de som faller utenfor.  (Nå er ikke jeg noen tilhenger av likekjønna ekteskap.  Det burde ikke blandes inn i kirkas oppgaver.  Egentlig burde all ekteskapsinngåelse foregå utenfor kirka.)

Men Guds "vrede"??? 

Ha en fin søndag, Magnus!

Vel Helge, jeg ser at du reagerer på ordvalget. Poenget mitt var å understreke at Jesu og apostlenes lære (etter alt jeg har lest og forstått over flere år) ikke gir kristne noe mandat til å drive teokratisk politikk - altså motsatt av den ordninga som gjaldt under Den gamle pakt (teokratiet Israel i GT). Når det da gjelder "vrede" kunne jeg kanskje ha skrevet "dom". Jeg mener altså at vi som kristne ikke har rett til å forskuttere Guds dom i form av avstraffelse av mennesker som synder (slik vi ser det i lys av Bibelens ord). Derfor får vi heller la Gud ta seg av den saken - når og hvordan det måtte skje. Heller Guds vrede enn vår vrede...

Det eneste en kristen dypest sett kan gjøre overfor de som ikke følger Jesus er å tilby dem evangeliet samt vise dem nestekjærlighet - så får vedkommende takke ja eller nei. Det er mange nok som trenger å få høre evangeliet, så hvis noen takker nei så må vi som kristne respektere det og heller kanalisere kreftene mot andre hold.

Ha en fin søndag Helge.

Svar
Kommentar #15

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: Dødsstraff for homofili?!

Publisert rundt 7 år siden
24.10.10 kl. 16:32 skrev Magnus Husøy:24.10.10 kl. 11:40 skrev Helge Evjen:23.10.10 kl. 23:56 skrev Magnus Husøy:23.10.10 kl. 23:01 skrev Morten Simonsen:

Derfor er det at det er galt med homofili, men at det ikke skal straffes med døden. Dette må vi overlate til Guds dom. GTs ord står fortsatt fast, men vi leser dette gjennom NT.

Ja, viktig dette. Kristne har ikke fått noe mandat til å straffe noen, man skal i stedet vente på Guds vrede. Sånn sett mener jeg at det også blir vanskelig å underbygge en kristen politisk ideologi der man skal innføre og bruke kristendom i politikken (f.eks. med statskirke - som i tidligere tider var tvungen for alle nordmenn).

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Guds vrede".  Min Gud er kjærlighet og omsorg og som spesielt tar seg av de som faller utenfor.  (Nå er ikke jeg noen tilhenger av likekjønna ekteskap.  Det burde ikke blandes inn i kirkas oppgaver.  Egentlig burde all ekteskapsinngåelse foregå utenfor kirka.)

Men Guds "vrede"??? 

Ha en fin søndag, Magnus!

Vel Helge, jeg ser at du reagerer på ordvalget. Poenget mitt var å understreke at Jesu og apostlenes lære (etter alt jeg har lest og forstått over flere år) ikke gir kristne noe mandat til å drive teokratisk politikk - altså motsatt av den ordninga som gjaldt under Den gamle pakt (teokratiet Israel i GT). Når det da gjelder "vrede" kunne jeg kanskje ha skrevet "dom". Jeg mener altså at vi som kristne ikke har rett til å forskuttere Guds dom i form av avstraffelse av mennesker som synder (slik vi ser det i lys av Bibelens ord). Derfor får vi heller la Gud ta seg av den saken - når og hvordan det måtte skje. Heller Guds vrede enn vår vrede...

Det eneste en kristen dypest sett kan gjøre overfor de som ikke følger Jesus er å tilby dem evangeliet samt vise dem nestekjærlighet - så får vedkommende takke ja eller nei. Det er mange nok som trenger å få høre evangeliet, så hvis noen takker nei så må vi som kristne respektere det og heller kanalisere kreftene mot andre hold.

Ha en fin søndag Helge.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Svar:

Jeg er ingen teolog.  Av prinsipp diskuterer jeg ikke skriftsteder.  Men jeg tror på en kjærlig og rettferdig Gud, personifisert gjennom Velgjøreren fra Nasaret.  Kall det gjerne barnetro.  Vi er sikkert ikke så uenige her.

Fortsatt fin søndag, Magnus.

Svar
Kommentar #16

Magnus Husøy

19 innlegg  4126 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: Dødsstraff for homofili?!

Publisert rundt 7 år siden
24.10.10 kl. 17:12 skrev Helge Evjen:

Jeg er ingen teolog.  Av prinsipp diskuterer jeg ikke skriftsteder.  Men jeg tror på en kjærlig og rettferdig Gud, personifisert gjennom Velgjøreren fra Nasaret.  Kall det gjerne barnetro.  Vi er sikkert ikke så uenige her.

Fortsatt fin søndag, Magnus.

Jeg er heller ikke teolog, men synes at det må gå an å dele tanker om tro og skrift likevel. Forøvrig er vi nok ikke så uenige tross alt. Vi får greie oss med dette i denne omgang. Mvh Magnus

Svar

Siste innlegg

TRO
av
Hege Anita Aarvold Flottorp
rundt 3 timer siden / 71 visninger
0 kommentarer
Hev stemmen
av
Tove S. J Magnussen
rundt 5 timer siden / 90 visninger
1 kommentarer
KIRKENS UNGE
av
Øystein Magelssen
rundt 6 timer siden / 74 visninger
1 kommentarer
Hvorfor Kvekerne?
av
Hans Morten Haugen
rundt 7 timer siden / 80 visninger
0 kommentarer
Konfliktsky fredsbyggere
av
Ingrid Vik
rundt 10 timer siden / 265 visninger
0 kommentarer
Blågrønn trospolitikk
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 112 visninger
0 kommentarer
Drikkeukulturen
av
Erling Rimehaug
rundt 19 timer siden / 334 visninger
3 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

TRO
av
Hege Anita Aarvold Flottorp
rundt 3 timer siden / 71 visninger
0 kommentarer
Hev stemmen
av
Tove S. J Magnussen
rundt 5 timer siden / 90 visninger
1 kommentarer
KIRKENS UNGE
av
Øystein Magelssen
rundt 6 timer siden / 74 visninger
1 kommentarer
Hvorfor Kvekerne?
av
Hans Morten Haugen
rundt 7 timer siden / 80 visninger
0 kommentarer
Konfliktsky fredsbyggere
av
Ingrid Vik
rundt 10 timer siden / 265 visninger
0 kommentarer
Blågrønn trospolitikk
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 112 visninger
0 kommentarer
Drikkeukulturen
av
Erling Rimehaug
rundt 19 timer siden / 334 visninger
3 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Jostein Sandsmark kommenterte på
MØRKRET, DØDEN OG DET VONDE - GUD, LJOSET OG LIVET
9 minutter siden / 2171 visninger
Geir Wigdel kommenterte på
Viktige Venstre-gjennomslag i ruspolitikken
rundt 1 time siden / 209 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
MØRKRET, DØDEN OG DET VONDE - GUD, LJOSET OG LIVET
rundt 1 time siden / 2171 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 1 time siden / 390 visninger
Tor Albertsen kommenterte på
Aulen, Augustin og forsoningslæren
rundt 1 time siden / 324 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Presidentens kulisser
rundt 2 timer siden / 1078 visninger
Kåre Kvangarsnes kommenterte på
Vantro.
rundt 2 timer siden / 1214 visninger
Carl Wilhelm Leo kommenterte på
Presidentens kulisser
rundt 3 timer siden / 1078 visninger
Hege Anita Aarvold Flottorp kommenterte på
Dere kastet meg til nett-trollene, Vårt Land!
rundt 3 timer siden / 1995 visninger
Hege Anita Aarvold Flottorp kommenterte på
"Rett" til å dø?
rundt 3 timer siden / 515 visninger
Oddvar Tveito kommenterte på
Dere kastet meg til nett-trollene, Vårt Land!
rundt 3 timer siden / 1995 visninger
Hege Anita Aarvold Flottorp kommenterte på
Drikkeukulturen
rundt 3 timer siden / 334 visninger
Les flere