Roger Aak

3

Israel

Publisert: 16. jun 2010

Jeg leser i dette forumet at profetiene om Israel gjerne knyttes til jødene i den nyopprettede staten Israel. Dette må være en grov misforståelse, for profetiene handler om FOLKET Israel, ikke STATEN Israel. Da er det ikke så enkelt å si at jødene som bor i staten Israel, er folket Israel. Det må være mulig å være så edruelig at man klarer å holde begrepene fra hverandre.

1. Jødene er 8,3 prosent (1/12-del) av det opprinnelige kjødelige Israel (Juda stamme). Benjamin stamme og Levi stamme hadde også sitt tilhold i Juda. Sannsynligvis er mange av de som idag kalles jøder, benjamitter og levitter.

2. Israel var, foruten navnet på Jakobs ætt, et navn på nordriket. Palestina var som kjent delt i to delriker, Israel og Juda. Profetiene om Israel, handler heller ikke om nordriket Israel.

Ettersom profetiene peker mot et Israel som skal få del i løftene ved Jesu gjenkomst, er det viktig å ikke være forutinntatt om hvem det siktes til. Hvorfor ikke la Bibelen selv forklare hvem Israel er?

Rom 11,25-26 For jeg vil ikke, brødre, at I skal være uvitende om denne hemmelighet – forat I ikke skal tykkes eder selv kloke – at forherdelse delvis er kommet over Israel, inntil fylden av hedningene er kommet inn, 26 og således skal hele Israel bli frelst, som skrevet er: Fra Sion skal redningsmannen komme, han skal bortrydde ugudelighet fra Jakob,

Disse versene sier rett ut at Israel er et samlebegrep som omfattes av to grupper av mennesker. Den ene gruppen er tydeligvis det som man kan kalle det kjødelige Israel, de som kan føre sitt slektskap tilbake til Jacob. Men her en ennen gruppe som også tilhører samlebegrepet Israel, nemlig de som kalles "fylden av hedningene". I Bibelen brukes det greske ordet ethnos om utlendinger eller mer spesifikt ikke-jøder. I denne sammenheng er ordet ikke brukt om gudløse eller avgudsdyrkere. Vi kristne som tror er disse hedningene.

Nå er det ikke slik at alle som kan føre sitt slektskap tilbake til en eller annen av israels ætter, derfor er Israel. Det forplikter å være en israelitt, mer enn å ha den rette ættetavlen.

Rom 9,6-8 Dog ikke som om Guds ord har slått feil. For ikke alle som er av Israels ætt, er derfor Israel; 7 heller ikke er alle, fordi de er Abrahams ætt, derfor hans barn; men: I Isak skal det nevnes dig en ætt, 8 det er: ikke kjødets barn er Guds barn, men løftets barn regnes til ætten;

Rom 4,13-16 For ikke ved loven fikk Abraham eller hans ætt det løfte at han skulde være arving til verden, men ved troens rettferdighet. 14 For dersom de som holder sig til loven, er arvinger, da er troen blitt unyttig, og løftet blitt til intet; 15 for loven virker vrede; men hvor det ikke er nogen lov, er det heller ingen overtredelse. 16 Derfor fikk han løftet ved troen, forat det kunde være som en nåde, så løftet kunde stå fast for hele ætten, ikke bare for den som har loven, men også for den som har Abrahams tro, han som er far til oss alle

Gal 3,7-9 Derfor skal I vite at de som har tro, de er Abrahams barn. 8 Og da Skriften forutså at det er ved tro Gud rettferdiggjør hedningene, forkynte den Abraham forut det evangelium: I dig skal alle folk velsignes. 9 Så blir da de som har tro, velsignet med den troende Abraham.

Gal 3,29 Men hører I Kristus til, da er I jo Abrahams ætt, arvinger efter løfte.

Det sies av de som er såkalt Israels venner, at de skal hjelpe jødene hjem til sitt land og således fremskynde Jesus gjenkomst. Profetiene forutsier at Gud skal samle Israel fra landene og føre dem tilbake til sitt land. Problemet er at det ikke sikter til jødene, men til Israel.

5 Mos 30,1-3 Når da alle disse ting kommer over dig, velsignelsen og forbannelsen som jeg har forelagt dig, og du tar det til hjerte ute blandt alle de folk som Herren din Gud har drevet dig bort til, 2 og du av alt ditt hjerte og all din sjel omvender dig til Herren din Gud og hører på hans røst i alt det som jeg byder dig idag, både du og dine barn, 3 da skal Herren din Gud gjøre ende på ditt fangenskap og miskunne sig over dig, og han skal atter samle dig fra alle de folk som Herren din Gud hadde spredt dig iblandt.

Det kan dessverre ikke sies om de som vender tilbake til staten Israel er omvendte israelitter, ikke engang omvendte jøder. Det var betingelsen for at GUD skulle samle Israel. Dette har altså ikke skjedd.

Esek 37,11-14 Og han sa til mig: Menneskesønn! Disse ben er hele Israels hus. Se, de sier: Våre ben er fortørket, og vårt håp er gått til grunne; vi er fortapt. 12 Spå derfor og si til dem: Så sier Herren, Israels Gud: Se, jeg åpner eders graver og lar eder, mitt folk, stige op av eders graver, og jeg fører eder til Israels land. 13 Og I skal kjenne at jeg er Herren, når jeg åpner eders graver og lar eder, mitt folk, stige op av eders graver. 14 Og jeg vil gi min Ånd i eder, og I skal bli levende, og jeg vil bosette eder i eders land, og I skal kjenne at jeg, Herren, har sagt det, og at jeg også vil gjøre det, sier Herren.

Jeg kan ikke se at det har skjedd en oppstandelse fra de døde. De jøder som vender tilbake til staten Israel er ikke oppstandne jøder.

Esek 37,25-27 Og de skal bo i det land jeg gav min tjener Jakob, det som eders fedre bodde i; de skal bo i det, de og deres barn og deres barnebarn, til evig tid, og David, min tjener, skal være deres fyrste evindelig. 26 Og jeg vil gjøre en fredspakt med dem - en evig pakt med dem skal det være; og jeg vil bosette dem i mitt land og la dem bli tallrike, og jeg vil sette min helligdom midt iblandt dem for evig tid. 27 Og min bolig skal være over dem, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk.

Dette kan heller ikke sies å ha skjedd. Det finnes ingen helligdom i landet Gud skulle samle Israel, verken Tempelet eller Jesus. Det er fordi staten Israel ikke er det Israel som profetiene handler om. Israel er folket Israel, og landet som de skulle samles til er ikke Israel, men Guds rike i himmelen.

Hebr 11,13-16 I tro døde alle disse uten at de hadde opnådd det som var lovt; men de så det langt borte og hilste det og bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden. 14 For de som sier slikt, gir derved til kjenne at de søker et fedreland; 15 og dersom de hadde tenkt på det som de var kommet fra, da hadde de jo hatt tid til å vende tilbake; 16 men nu stunder de efter et bedre, det er et himmelsk; derfor skammer Gud sig ikke ved dem, ved å kalles deres Gud; for han har gjort en stad ferdig til dem (Det Nye Jerusalem).

Profetiene om Israel er så ufattelig mye bedre enn at et bittelite folk i Midtøsten skal ha all oppmerksomhet. Gud har ikke forkastet sitt opprinnelige eindomsfolk. Han har heller ikke gitt løfte om at Juda skal overta for Israel. Gud betrakter alle troende, enten de er jøde eller greker (hedninger) for å være sitt eiendomsfolk. Jeg vil derfor avslutte med noen vers fra Peter som sier nettopp dette.

1 Pet 2,4-10 Kom til ham, den levende sten, som vel blev forkastet av mennesker, men er utvalgt og kostelig for Gud, 5 og bli også I (hedninger) opbygget som levende stener til et åndelig hus, et hellig presteskap til å frembære åndelige offer, som tekkes Gud ved Jesus Kristus. 6 For det heter i Skriften: Se, jeg legger i Sion en hjørnesten, utvalgt, kostelig, og den som tror på ham, skal ingenlunde bli til skamme. 7 Eder altså som tror, hører æren til; men for de vantro er den sten som bygningsmennene forkastet, blitt til hjørnesten og snublesten og anstøtsklippe, 8 disse som snubler ved sin vantro mot ordet; dertil er de og satt. 9 Men I er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, forat I skal forkynne hans dyder som kalte eder fra mørke til sitt underfulle lys, 10 I som fordum ikke var et folk, men nu er Guds folk, I som ikke hadde funnet miskunn, men nu har fått miskunn.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

RE: Israel

Publisert nesten 10 år siden
16.06.10 kl. 19:27 skrev Roger Aak:

Hei Roger

Det er nnoe jeg ikke forstår med det du sier.. Fra moses tid så ble jødene forfulgt og jødenes forfølgelse har skjedd og skjer den dag i dag. Det er ikke noe tvil om det. Men jeg skjønner ikke hva du egentlig sier. De fleste som tolker bibelen i dag av de troende bla Derek Prince sier at Israel og det som skjer der er verdens klokke for hvor vi er i forhold til Jesus hjemkomst. kan du forklare i korte trekk hva det er du egentlig mener.

Kommentar #2

Roger Aak

3 innlegg  1298 kommentarer

RE: RE: Israel

Publisert nesten 10 år siden
16.06.10 kl. 20:05 skrev Rudi Wara:16.06.10 kl. 19:27 skrev Roger Aak:

Hei Roger

Det er nnoe jeg ikke forstår med det du sier.. Fra moses tid så ble jødene forfulgt og jødenes forfølgelse har skjedd og skjer den dag i dag. Det er ikke noe tvil om det. Men jeg skjønner ikke hva du egentlig sier. De fleste som tolker bibelen i dag av de troende bla Derek Prince sier at Israel og det som skjer der er verdens klokke for hvor vi er i forhold til Jesus hjemkomst. kan du forklare i korte trekk hva det er du egentlig mener.

Jeg kan dessverre ikke gå god for hva Derec Prince og sikkert tusenvis av forkynnere hevder er verdens klokke for hvor vi er i forhold til Jesu gjenkomst. Det finnes kimer av sannhet i dette, for det finnes profetier for endetiden som har tilknytning til Midtøsten. Det som imidlertid er mitt hovedanliggende, er at profetiene om Israel ikke handler om STATEN Israel men om FOLKET Israel. Jødene er IKKE dette folket, med unntak av at det selvfølgelig finnes noen blant dette folket som oppfyller betingelsene for å være en sann israelitt. Jeg har ikke noe som helst imot jødene, men jeg er veldig for at rett skal være rett. Bibelen er veldig tydelig om dette. Jeg regner med at du har lest meget grundig de versene som jeg inkluderte i innlegget.

Kommentar #3

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

RE: Israel

Publisert nesten 10 år siden
16.06.10 kl. 20:40 skrev Roger Aak:

Jeg kan dessverre ikke gå god for hva Derec Prince og sikkert tusenvis av forkynnere hevder er verdens klokke for hvor vi er i forhold til Jesu gjenkomst. Det finnes kimer av sannhet i dette, for det finnes profetier for endetiden som har tilknytning til Midtøsten. Det som imidlertid er mitt hovedanliggende, er at profetiene om Israel ikke handler om STATEN Israel men om FOLKET Israel. Jødene er IKKE dette folket, med unntak av at det selvfølgelig finnes noen blant dette folket som oppfyller betingelsene for å være en sann israelitt. Jeg har ikke noe som helst imot jødene, men jeg er veldig for at rett skal være rett. Bibelen er veldig tydelig om dette. Jeg regner med at du har lest meget grundig de versene som jeg inkluderte i innlegget.

 Her skal jeg være helt enig med deg Roger, det var Jakob som kjempet med en fremmed mann ved elven Jabbok helt til morgenen begynte og gry. Mannen fikk ingen rå med Jakob og rørte ved hofteskålen hans slik at den gikk av ledd ( i NT fortellingen om den halte mannen) og sa: Slipp meg før morgenen gryr! Men Jakob ville ikke slippe mannen før han hadde blitt velsignet (og fortalt som Esau og Jakob som fikk kjøpt førstefødselsretten og Jakob fikk velsignelsen) Mannen spurte hva heter du? Jakob sa navnet sitt.... mannen sa: Du skal ikke het Jakob, men Israel. (1.M.32.28) Dermed kan en slå fast at navnet Israel følger et folk og ikke staten Israel.

Kommentar #4

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Re: Israel

Publisert nesten 10 år siden

Aak skriver, sitat:  Jeg leser i dette forumet at profetiene om Israel gjerne knyttes til jødene i den nyopprettede staten Israel. Dette må være en grov misforståelse, for profetiene handler om FOLKET Israel, ikke STATEN Israel. Da er det ikke så enkelt å si at jødene som bor i staten Israel, er folket Israel. Det må være mulig å være så edruelig at man klarer å holde begrepene fra hverandre.

Kjære deg!  Dette blir jo helt feil. Du kan ikke skille Israel og jødene. Jakob fikk navnet Israel, men han var jo jøde. Jøde kommer av navnet Juda som er igjen en del av Israel. Før var Juda avskilt fra Israel som et eget kongedømme. I endens tid skulle Gud gi jødene Israel rilbake som sitt land. At det finnes folk fra andre nasjoner i Israel betyr ikke at Israel ikke er jødisk. Den har et jødisk styre.

Når det gjelder hedningenes tid så er den nu. Da Jesus ble korsfestet gav han evangeliet til hedningene. Jødene forkastet Jesus selv om han har aldri forkastet dem. Da Israel ble fjernet fra kartet rundt 140 e.Kr. fikk Israel navner Palestina av Romerne. Men bibelen trøstet jødene gjennom skriften at en dag skulle Gud vende seg til jødene og kalle dem tilbake for å gjennoppta landet. I 1948 så vi det skjedde. Landet Palestina ble til Israel igjen og i 1967 fikk de Jerusalem tilbake.

Epi ep ethnos betyr fra gresk etniske nasjoner. Bibelen taler her om nasjoner som ligger utenfor Israel. Hedningenes tidshusholdning er som sagt ennå, helt til den dag Jesus kommer å henter de kristne ved bortrykkelsen som skjer før den store trengsel. Da skal jødene gå inn i en tid med trengsler som varer i 7 år, og på slutten av denne tiden vil jødene bli frelst på en dag i det Jesus kommer synlig på Oljeberget. Da begynner jødene en ny tid hvor de skal være midtpunkte og regjere sammen med Jesus. Hedningenes tid er snart omme. Den avsluttes ved at vi rykkes i skyer hvor vi da skal møte vår frelser i skyen.

Kommentar #5

Verner-Ronald Hansen

4 innlegg  324 kommentarer

Israel

Publisert nesten 10 år siden

Tror nok det er riktig det du skriver i ditt innlegg. Dagens kristenhet har Israel blitt nærmest religion. De har mistet hodet fullstendig hva angår staten og at alt de gjør er rett. De blir også å vrangtolke skriften og få hele Bibelen til å gjelde dagens Israel.

Personlig tror jeg ikke dette kan stemme hvis en ser på helheten i skriften. Hvis en ser på løftet til Abraham skulle hans slekt bli flere i antall enn himmelens stjerner og havets sandkorn. De som kalles jøder i dag er kanskje ikke flere enn mellom 15-18 millioner mennesker. Det står også at ifra dette folk skulle det gå ut konger og herskere. Dessuten skulle de opprette mange nasjoner og folkeslag. Dette kan heller ikke stemme på dagens jøder, som kun har levd som spredte folkegrupper over hele jorden, og ingen konger er der gått ut fra dette folk. De har heller ikke vært imperiebyggere eller nasjonsbyggere, men som sagt en skjult minoritet som ikke har hatt noen stor funksjon ang. nevnte.

Dessuten er det klare og tydelige bevis på at de adspredte etter Babylons fangenskap; altså de tapte får av Israels hus, de ti stammer som levde i Nord-Riket har spredt seg til de Nord-Europeiske land, som England, Irland, Skandinavia osv. Derfor er de Vesteuropeiske folkeslag, spesielt i Nord-Europa mer i slekt med det sanne Israel enn dagens jøder i Israel.

Det er også gjort undersøkelser rundt de som kaller seg jøder i Israel. Det viser seg at blant disse er det kanskje ikke flere enn 10-15% som kanskje kan regnes som rette etterkommere av Jødene/Israel. Resten er i hovedsak et folkeslag som stammer fra steppene og hadde et land som kaltes for Khazaria, deler av Russland og Ukraina. Disse opptiok jødedommen ca. år 800 e.kr. og deres forfedre har aldri satt sine ben i Løftets land.

Kommentar #6

Roger Aak

3 innlegg  1298 kommentarer

RE: Re: Israel

Publisert nesten 10 år siden
16.06.10 kl. 22:14 skrev Terje Johansen:

Aak skriver, sitat:  Jeg leser i dette forumet at profetiene om Israel gjerne knyttes til jødene i den nyopprettede staten Israel. Dette må være en grov misforståelse, for profetiene handler om FOLKET Israel, ikke STATEN Israel. Da er det ikke så enkelt å si at jødene som bor i staten Israel, er folket Israel. Det må være mulig å være så edruelig at man klarer å holde begrepene fra hverandre.

Kjære deg!  Dette blir jo helt feil. Du kan ikke skille Israel og jødene. Jakob fikk navnet Israel, men han var jo jøde. Jøde kommer av navnet Juda som er igjen en del av Israel. Før var Juda avskilt fra Israel som et eget kongedømme. I endens tid skulle Gud gi jødene Israel rilbake som sitt land. At det finnes folk fra andre nasjoner i Israel betyr ikke at Israel ikke er jødisk. Den har et jødisk styre.

Når det gjelder hedningenes tid så er den nu. Da Jesus ble korsfestet gav han evangeliet til hedningene. Jødene forkastet Jesus selv om han har aldri forkastet dem. Da Israel ble fjernet fra kartet rundt 140 e.Kr. fikk Israel navner Palestina av Romerne. Men bibelen trøstet jødene gjennom skriften at en dag skulle Gud vende seg til jødene og kalle dem tilbake for å gjennoppta landet. I 1948 så vi det skjedde. Landet Palestina ble til Israel igjen og i 1967 fikk de Jerusalem tilbake.

Epi ep ethnos betyr fra gresk etniske nasjoner. Bibelen taler her om nasjoner som ligger utenfor Israel. Hedningenes tidshusholdning er som sagt ennå, helt til den dag Jesus kommer å henter de kristne ved bortrykkelsen som skjer før den store trengsel. Da skal jødene gå inn i en tid med trengsler som varer i 7 år, og på slutten av denne tiden vil jødene bli frelst på en dag i det Jesus kommer synlig på Oljeberget. Da begynner jødene en ny tid hvor de skal være midtpunkte og regjere sammen med Jesus. Hedningenes tid er snart omme. Den avsluttes ved at vi rykkes i skyer hvor vi da skal møte vår frelser i skyen.

Terje, du bekrefter det jeg har sett av misforståelser fra mange, mange debattanter. Du sier at Jacob var jøde. Nei, han var ikke jøde, han var far til alle israels ætter, inludert jødene (Juda). Selv ble han av Gud gitt navnet Israel i stedet for Jacob fordi han skulle være far til israelsætten.

Hedningenes tider kommenterer jeg ikke for å unngå en spredning av temaets hovedsak. Jeg prøver å rydde opp i misforståelsene om hvem som er Israel.

Kommentar #7

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Re: Re:

Publisert nesten 10 år siden

Her skal jeg være helt enig med deg Roger, det var Jakob som kjempet med en fremmed mann ved elven Jabbok helt til morgenen begynte og gry. Mannen fikk ingen rå med Jakob og rørte ved hofteskålen hans slik at den gikk av ledd ( i NT fortellingen om den halte mannen) og sa: Slipp meg før morgenen gryr! Men Jakob ville ikke slippe mannen før han hadde blitt velsignet (og fortalt som Esau og Jakob som fikk kjøpt førstefødselsretten og Jakob fikk velsignelsen) Mannen spurte hva heter du? Jakob sa navnet sitt.... mannen sa: Du skal ikke het Jakob, men Israel. (1.M.32.28) Dermed kan en slå fast at navnet Israel følger et folk og ikke staten Israel.

Denne mannen Jakob kjempet med er ikke ukjent for oss. Han kjempet med Jesus. Derfor fikk han navnet: Israel som betyr: Han som kjempet med Gud. Jakob fikk også arven overført fra Abraham og Isak, altså landløfte hvor de overførte navnet Jakob fikk, Israel, til det nye landet i kana`an. Derfor kan ingen adskille jødene og Israel. Jesus er jo jødenes konge og han er også konge for Israel. I 1000 år riket skal han være Konge for Israel, og han sier også at han skal frelse Israel på en dag. Derfor ligger landløfte Israel knyttet sammen med jødene som folk. De hører sammen som hånd i hanske.

Kommentar #8

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Re: Re: Re Israel

Publisert nesten 10 år siden

Aak: Terje, du bekrefter det jeg har sett av misforståelser fra mange, mange debattanter. Du sier at Jacob var jøde. Nei, han var ikke jøde, han var far til alle israels ætter, inludert jødene (Juda). Selv ble han av Gud gitt navnet Israel i stedet for Jacob fordi han skulle være far til israelsætten.

Jeg har overhode ikke misforstått. Det er Abraham som er far til jødene. NT taler om Abrahams tro hvor han fikk løfter om et folk som skulle være så mange som havets sand eller de stjerner han så. Jakob arvet løftene videre til de nådde løfteslandet ved Kaleb og Josva. Derfor sa Gud: Jeg er Abraham, Isak og Jakobs Gud...  dette var en bekreftelse på at løftene tilhørte jødene. Ved å påstå at Jakob ikke var jøde, er det samme som å fornekte at Jesus er jøde etter kjøtte, for ætt tavlen til Jesus forteller oss at han er i slekt med Jakob.

Kommentar #9

Roger Aak

3 innlegg  1298 kommentarer

RE: Re: Re:

Publisert nesten 10 år siden
16.06.10 kl. 22:37 skrev Terje Johansen:

Her skal jeg være helt enig med deg Roger, det var Jakob som kjempet med en fremmed mann ved elven Jabbok helt til morgenen begynte og gry. Mannen fikk ingen rå med Jakob og rørte ved hofteskålen hans slik at den gikk av ledd ( i NT fortellingen om den halte mannen) og sa: Slipp meg før morgenen gryr! Men Jakob ville ikke slippe mannen før han hadde blitt velsignet (og fortalt som Esau og Jakob som fikk kjøpt førstefødselsretten og Jakob fikk velsignelsen) Mannen spurte hva heter du? Jakob sa navnet sitt.... mannen sa: Du skal ikke het Jakob, men Israel. (1.M.32.28) Dermed kan en slå fast at navnet Israel følger et folk og ikke staten Israel.

Denne mannen Jakob kjempet med er ikke ukjent for oss. Han kjempet med Jesus. Derfor fikk han navnet: Israel som betyr: Han som kjempet med Gud. Jakob fikk også arven overført fra Abraham og Isak, altså landløfte hvor de overførte navnet Jakob fikk, Israel, til det nye landet i kana`an. Derfor kan ingen adskille jødene og Israel. Jesus er jo jødenes konge og han er også konge for Israel. I 1000 år riket skal han være Konge for Israel, og han sier også at han skal frelse Israel på en dag. Derfor ligger landløfte Israel knyttet sammen med jødene som folk. De hører sammen som hånd i hanske.

Jeg skiller ikke jødene ut fra Israel, de utgjør 1/12-del av det kjødelige Israel. Men de er ikke Israel, selv om Jesus var jøde og hode for Israel. Israel er noe meget større enn jødene. Israel inkluderer alle kristne som oppfyller betingelsene, som du kunne lese av hovedinnleggets bibelsitater. Det kjødelige Israel inkluderer de ti ættene som ble bortført fra Nord-riket (Israel) til Assyria, og som aldri kom tilbake.

Det er ikke dagens Israel (staten) som er løfteslandet. Ikke engang Abraham lenget etter dette landet, som jeg også har vist med bibelvers i ett av innleggene. Han lengtet etter et bedre land.

Terje, prøv å holde deg til det som Bibelen sier. Det finnes så mye retorikk om dette som er innarbeidet i tankegangen at det er lett å tro at det er bibelsk.

Kommentar #10

Roger Aak

3 innlegg  1298 kommentarer

RE: Re: Re: Re Israel

Publisert nesten 10 år siden
16.06.10 kl. 22:49 skrev Terje Johansen:

Aak: Terje, du bekrefter det jeg har sett av misforståelser fra mange, mange debattanter. Du sier at Jacob var jøde. Nei, han var ikke jøde, han var far til alle israels ætter, inludert jødene (Juda). Selv ble han av Gud gitt navnet Israel i stedet for Jacob fordi han skulle være far til israelsætten.

Jeg har overhode ikke misforstått. Det er Abraham som er far til jødene. NT taler om Abrahams tro hvor han fikk løfter om et folk som skulle være så mange som havets sand eller de stjerner han så. Jakob arvet løftene videre til de nådde løfteslandet ved Kaleb og Josva. Derfor sa Gud: Jeg er Abraham, Isak og Jakobs Gud...  dette var en bekreftelse på at løftene tilhørte jødene. Ved å påstå at Jakob ikke var jøde, er det samme som å fornekte at Jesus er jøde etter kjøtte, for ætt tavlen til Jesus forteller oss at han er i slekt med Jakob.

Jeg trodde at det er allmennt kjent blant kristne at jøde er en avledning av Juda. Juda var én av de tolv ættene. Jacob var ættens opphav. Isak var ikke jøde fordi han var far til Jakob. Abraham var ikke jøde fordi han var far til Isak. Dette er elementært, Terje. Abraham er også de kristnes far, som vist fra Bibelen. De kristne er også jøder.

Matt 1,2 Abraham fikk sønnen Isak; Isak fikk sønnen Jakob; Jakob fikk Juda og hans brødre;

Hvis Juda hadde vært far til Jakob, så hadde Jakob vært jøde. Fordi Jakob (Israel) var far til Juda, er Juda israelitt, dvs. kjødelig israelitt.

Rom 2,28-29 For ikke den er jøde som er det i det åpenbare; heller ikke er det omskjærelse som skjer i det åpenbare, på kjøttet; 29 men den som er jøde i det skjulte, han er jøde, og omskjærelsen er hjertets omskjærelse i Ånden, ikke i bokstaven; en sådan har sin ros, ikke av mennesker, men av Gud.

Kommentar #11

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Kverulering

Publisert nesten 10 år siden

Roger....Hva skal være hensikten med denne "presiseringen"..? Er det så viktig å ha rett hele tiden...?Jeg lurer på om det finns tabletter mot sånt??

Kommentar #12

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Re Israel

Publisert nesten 10 år siden
16.06.10 kl. 22:49 skrev Terje Johansen:

Jeg har overhode ikke misforstått. Det er Abraham som er far til jødene. NT taler om Abrahams tro hvor han fikk løfter om et folk som skulle være så mange som havets sand eller de stjerner han så. Jakob arvet løftene videre til de nådde løfteslandet ved Kaleb og Josva. Derfor sa Gud: Jeg er Abraham, Isak og Jakobs Gud...  dette var en bekreftelse på at løftene tilhørte jødene. Ved å påstå at Jakob ikke var jøde, er det samme som å fornekte at Jesus er jøde etter kjøtte, for ætt tavlen til Jesus forteller oss at han er i slekt med Jakob.

Egentlig er forståelsen angående det land som er lovet for Israels folk blitt alvorlig misforstått, landet skulle være et land som hadde fjell og daler og som flyter over av melk og honning: 5.M.11: Men det land I drar over til og skal ta i eie, er et land med fjell og daler, som drikker vann av himmelens regn, 12 et land som Herren din Gud bærer omsorg for; alltid hviler Herrens, din Guds øine på det, fra årets begynnelse til dets ende.13 Dersom I nu er lydige mot mine bud, som jeg gir eder idag, så I elsker Herren eders Gud og tjener ham av alt eders hjerte og av all eders sjel,14 da vil jeg gi eders land regn i rette tid, høstregn og vårregn, og du skal samle i hus ditt korn og din most og din olje,15 og for ditt fe vil jeg gi dig gress på dine marker, og du skal ete og bli mett. 16 Ta eder i vare at eders hjerte ikke dåres, så I viker av og dyrker andre guder og tilbeder dem, 17 og Herrens vrede opptennes mot eder, og han lukker himmelen til, så det ikke kommer regn, og jorden ikke gir sin grøde, og I hastig blir utryddet av det gode land Herren gir eder.

Time`ingen med Israels lovede land er heller ikke til stede i dag i følge Bibelen, for det land de skal dra inn i, skal de snart utryddes fra: 26 så tar jeg idag himmelen og jorden til vidne mot eder at I visselig snart skal utryddes av det land som I nu drar inn i over Jordan og skal ta i eie; I skal ikke leve mange dager der, men bli helt ødelagt. 27 Herren skal sprede eder blandt folkene, så bare en liten flokk av eder blir tilbake blandt de hedningefolk Herren fører eder bort til. 28 Og der skal I dyrke guder som er gjort av menneskehender, stokk og sten, som ikke ser og ikke hører og ikke eter og ikke lukter. 29 Der skal I søke Herren din Gud, og du skal finne ham når du søker ham av alt ditt hjerte og av all din sjel. 30 Når du er i trengsel, og alle disse ting kommer over dig, i de siste dager, da skal du omvende dig til Herren din Gud og høre på hans røst.

Hvis vi leser fra Mosebøkene som er spådommer for endetiden, ser vi at folket skal bli jaget ut av Israel og bo i et fremmed land og trelle der i over 400 år: 1.M.15: Noen tid deretter kom Herrens ord til Abram i et syn, og det lød så: Frykt ikke, Abram! Jeg er ditt skjold; din lønn skal være meget stor.  2 Og Abram sa: Herre, Herre, hvad vil du gi mig? Jeg går jo barnløs bort, og den som skal ta mitt hus i eie, er Elieser fra Damaskus. 3 Og Abram sa videre: Se, mig har du ikke gitt noget barn, og en tjener som er født i mitt hus, kommer til å arve mig. 4 Men se, da kom Herrens ord til ham, og det lød så: Nei, han skal ikke arve dig, men en som skal utgå av ditt eget liv, skal arve dig.  5 Og han førte ham utenfor og sa: Se opp til himmelen og tell stjernene, om du kan telle dem! Og han sa til ham: Så skal din ætt bli.  6 Og Abram trodde på Herren, og han regnet ham det til rettferdighet.  7 Og han sa til ham: Jeg er Herren, som førte dig ut fra Ur i Kaldea for å gi dig dette land til eie.  8 Da sa han: Herre, Herre, hvorav kan jeg vite at jeg skal eie det?  9 Da sa han til ham: Hent mig en treårsgammel kvige og en treårsgammel gjet og en treårsgammel vær og en turteldue og en dueunge. 10 Så hentet han alt dette til ham og skar dyrene midt over og la det ene stykket av hvert dyr rett imot det andre; men fuglene skar han ikke over. 11 Og rovfugler for ned på de døde kropper, men Abram jaget dem bort.12 Da nu solen var nær ved å gå ned, og en dyp søvn var falt over Abram, se, da falt redsel, et stort mørke, over ham. 13 Og han sa til Abram: Det skal du vite, at din ætt skal bo som fremmede i et land som ikke hører dem til, og de skal træle for folket der og plages av dem i fire hundre år. 14 Men det folk som de skal træle for, vil jeg også dømme; og derefter skal de dra ut med meget gods.15 Men du skal fare til dine fedre i fred og bli begravet i en god alderdom. 16 Og i det fjerde ættledd skal de komme hit igjen; for amorittene har ennu ikke fylt sin ondskaps mål. 17 Da nu solen var gått ned, og det var blitt aldeles mørkt, fikk han se en rykende ovn og en luende ild som for frem mellem kjøttstykkene.18 Den dag gjorde Herren en pakt med Abram og sa: Din ætt gir jeg dette land, fra Egyptens elv like til den store elv, elven Frat, 19 kenittenes og kenisittenes og kadmonittenes 20 og hetittenes og ferisittenes og refa'ittenes 21 og amorittenes og kana'anittenes og girgasittenes og jebusittenes land.

Ut fra dette kan vi se at Abram ikke ble gitt noe barn som var født hans hus, og det land han skulle dra inn i etter at han forlot Karan (det er Kanaan) skulle han ikke bli gitt så mye som en fotstsbredd med jord, Apg.7.2: Han svarte: Brødre og fedre! Hør på mig: Herlighetens Gud åpenbarte sig for vår far Abraham mens han var i Mesopotamia, før han hadde bosatt sig i Karan,  3 og sa til ham: Dra ut fra ditt land og fra din slekt, og gå til det land som jeg vil vise dig!  4 Så drog han ut fra kaldeernes land og bosatte sig i Karan. Og derfra lot Gud ham etter farens død flytte til dette land som I nu bor i; 5 men han gav ham ikke arvelodd der, enn ikke en fotsbredd; og han lovte å gi ham det til eie, og hans ætt efter ham, enda han ikke hadde barn.  6 Og Gud talte således: Hans ætt skal bo i utlendighet i et fremmed land, og de skal holde den i trældom og mishandle den i fire hundre år;

Apg.1.6:  Da de nu var kommet sammen, spurte de ham: Herre! gjenreiser du på den tid riket for Israel?  7 Han sa til dem: Det tilkommer ikke eder å vite tider eller timer som min Fader har fastsatt av sin egen makt; 8 men I skal få kraft idet den Hellige Ånd kommer over eder, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende. (I følge Apg.2.17 og prof. Joel skulle Den Hellige Ånd utgytes i de siste dager)

Etter som jeg kan se er Juda hardt trengt på alle hold og mister stadig land. Vi kan lese fra tekstene i Bibelen om den tiden vi nå er inne i. Fra Høysangene  kan vi lese at Jerusalems tårn er som bryster, og er hun en mur skal det bygges tinder av sølv på dem, og hvis hun er en dør, skal den stenges med en sederplanke. Hva når stigen blir reist mot muren, mon den da vil rekke opp mot himmelen? (fra Jakobs drøm på veien til Karan hvor han kom til et sted hvor han ble natten over, der la han sitt hode på en stein og hvilte ut, der drømte han om en stige som nådde opp mot himmelen, 1.M.28.11-12)

Kommentar #13

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Kommentar

Publisert nesten 10 år siden

Det blir hevdet her, at Jesus er jøde.  Han vokste riktignok opp i en jødisk familie, men det er ingen jødisk blod i Jesus.  Hvordan skulle vi da bli frelst, dersom han har noe av Marias gener i seg.

Jesus kom fra himmelen, er Guds Sønni himmelen, som Han var det her på jorden.  Den Hellige Ånd kom med Jesus, og inkarnerte Han inn i Marias mage.  Maria blir da surogatmor til Jesus.

www.evangeliekirken-arendal.no

Kommentar #14

Roger Aak

3 innlegg  1298 kommentarer

RE: Kverulering

Publisert nesten 10 år siden
17.06.10 kl. 06:57 skrev Rune Holt:

Roger.... Hva skal være hensikten med denne "presiseringen"..? Er det så viktig å ha rett hele tiden...? Jeg lurer på om det finns tabletter mot sånt??

Akkurat dette temaet synes jeg er viktig. Derfor skrev jeg et innlegg om det. Det er så mange som tror at landet Israel er det Israel som det står om i profetiene. Ved å tro dette, gjør man stor skade på det jødiske folk. Jødene skal absolutt hjelpes til å komme til Israel i den tro at de da oppfyller profetiene om at Israel skal hentes hjem til sitt land i den siste tid. Akkurat som om Gud trenger hjelp, når profetiene sier at det er Han som skal gjøre det. Det som skjer er ikke en oppfyllelse av disse profetiene.

En sånn pille som du nevner, finnes. Det kan være hvilken som helst pille som tar livet av meg, f.eks. en Ibux. Problemet er at jeg kommer til å få rett da også. På gravsteinen kan de skrive: Ka sa æ?.

Kommentar #15

Roger Aak

3 innlegg  1298 kommentarer

RE: Kommentar

Publisert nesten 10 år siden
17.06.10 kl. 09:33 skrev Anders Helge Myhren:

Det blir hevdet her, at Jesus er jøde.  Han vokste riktignok opp i en jødisk familie, men det er ingen jødisk blod i Jesus.  Hvordan skulle vi da bli frelst, dersom han har noe av Marias gener i seg.

Jesus kom fra himmelen, er Guds Sønni himmelen, som Han var det her på jorden.  Den Hellige Ånd kom med Jesus, og inkarnerte Han inn i Marias mage.  Maria blir da surogatmor til Jesus.

www.evangeliekirken-arendal.no

Det eneste som er viktig for vår frelse er at Jesus ble "født" av en kvinne. Jesus måtte bli kjød (syndig kjøds lignelse) for å frelse kjød. Profetiene hadde forutsett at Han skulle inkarneres inn i den jødiske ætten i rett linje fra David. Det hjelper om ikke annet å identifisere Ham.

Kommentar #16

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Synspunkter

Publisert nesten 10 år siden

Her var det en rekke forskjellige synspunkter!

Rudin Wara: De fleste som tolker bibelen i dag av de troende bla Derek Prince sier at Israel og det som skjer der er verdens klokke for hvor vi er i forhold til Jesus hjemkomst.

Den klokken har ikke vært rettet eller justert på 2000 år! Skriften sier tydelig i 1.Pet.1.18:  for dere vet at dere ikke med forgjengelige ting, sølv eller gull, ble løskjøpt fra deres dårlige ferd, som var arvet fra fedrene, 19 men med Kristi dyre blod som blodet av et ulastelig og lyteløst lam, 20 han som forut var kjent, før verdens grunnvoll ble lagt, men ble åpenbart  en gang ved tidenes ende for deres skyld. -  Altså har han ikke kommet enda, første gang han er iblant oss er nå, men vi kjenner ham ikke. > Jes.53.2:  Han skjøt op som en kvist for hans åsyn og som et rotskudd av tørr jord; han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet, og vi så ham, men han hadde ikke et utseende så vi kunde ha vår lyst i ham

Terje Johansen: Når det gjelder hedningenes tid så er den nu. Da Jesus ble korsfestet gav han evangeliet til hedningene. Jødene forkastet Jesus selv om han har aldri forkastet dem. Da Israel ble fjernet fra kartet rundt 140 e.Kr. fikk Israel navner Palestina av Romerne. Men bibelen trøstet jødene gjennom skriften at en dag skulle Gud vende seg til jødene og kalle dem tilbake for å gjennoppta landet. I 1948 så vi det skjedde. Landet Palestina ble til Israel igjen og i 1967 fikk de Jerusalem tilbake.

Epi ep ethnos betyr fra gresk etniske nasjoner. Bibelen taler her om nasjoner som ligger utenfor Israel. Hedningenes tidshusholdning er som sagt ennå, helt til den dag Jesus kommer å henter de kristne ved bortrykkelsen som skjer før den store trengsel.

Terje, du forteller rett fra vår nære samtidshistorie, den kjenner vi til, dette har ingenting med Israels endelige lovede land å gjøre, se i mitt forrige innlegg, Israel er ikke det lovede land med fjell og daler, men det land de skulle ta i eie,  er nok Israel, men der skulle de ikke bo i mange dager (mange tusenår) men bli helt ødelagt. De skulle bli tilbake en liten rest (se min tråd ”En rest”) som skulle flykte og bo i et fremmed land som treller i 400 år, deretter skulle de komme tilbake (for å reise opp sine døde, se  sitat fra Roger Aak.)

Anders Helge Mhyren: Jesus kom fra himmelen, er Guds Sønni himmelen, som Han var det her på jorden.  Den Hellige Ånd kom med Jesus, og inkarnerte Han inn i Marias mage.  Maria blir da surogatmor til Jesus.

Også du kan se i mitt innlegg hvor jeg viser fra 1.M.15.3-5:  Og Abram sa videre: Se, mig har du ikke gitt noget barn, og en tjener som er født i mitt hus, kommer til å arve mig. 4 Men se, da kom Herrens ord til ham, og det lød så: Nei, han skal ikke arve dig, men en som skal utgå av ditt eget liv, skal arve dig.  5 Og han førte ham utenfor og sa: Se opp til himmelen og tell stjernene, om du kan telle dem! Og han sa til ham: Så skal din ætt bli.  – Det er altså ikke snakk om noen surrogatmor, men en omdannelse fra et kjødelig og jordisk legeme til et åndelig. Jomfru Maria er en billedlig beskrivelse på et rent og vakkert Jerusalem, akkurat som Hagar og Sara er beskrevet som Jerusalem i Gal.4. Billedspråket er slik at det er betydningen av ordene som gjelder, jomfru kommer fra det å være ren siden Jerusalem blir kalt for blodstaden i enkelte vers, og siden den ennå ikke er blitt vasket ren sier Esek.16. Jerusalems troløshet og straff
Herrens ord kom til meg, og det lød så:  2 Menneske, tal til Jerusalem om alt det avskyelige byen har gjort.  3 Du skal si: Så sier Herren Gud til Jerusalem: Du har ditt opphav og din ætt fra kanaaneernes land. Din far var en amoritt og din mor en hetittisk kvinne.  4 Med din fødsel gikk det slik til: Den dagen du ble født, ble ikke navlestrengen skåret over; du ble ikke vasket ren med vann, ikke gnidd inn med salt og ikke svøpt i kluter.  5 Ingen hadde medynk med deg, så de gjorde noe slikt for deg, fordi de syntes synd på deg. Nei, de kastet deg ut på marken, fordi de fikk motvilje mot deg den dagen du ble født.  6 Da gikk jeg forbi og så deg der du lå og sprellet i ditt blod. Og jeg sa til deg: «Du som ligger der i ditt blod, skal leve; du skal leve  7 og vokse. Som blomsten på marken gjør jeg deg.» Og du vokste og ble stor, ja, du ble en meget vakker kvinne. Brystene ble faste, og håret vokste. Men du var naken og bar.  - - - Om Sions datter har Bibelen disse ord:  Og dette er ordet som Herren taler mot ham: Hun håner deg og spotter deg, jomfruen, Sions datter; hun rister på hodet etter deg, den unge piken Jerusalem.

Roger Aak siterer fra Esek 37,11-14 Og han sa til mig: Menneskesønn! Disse ben er hele Israels hus. Se, de sier: Våre ben er fortørket, og vårt håp er gått til grunne; vi er fortapt. 12 Spå derfor og si til dem: Så sier Herren, Israels Gud: Se, jeg åpner eders graver og lar eder, mitt folk, stige op av eders graver, og jeg fører eder til Israels land. 13 Og I skal kjenne at jeg er Herren, når jeg åpner eders graver og lar eder, mitt folk, stige op av eders graver. 14 Og jeg vil gi min Ånd i eder, og I skal bli levende, og jeg vil bosette eder i eders land, og I skal kjenne at jeg, Herren, har sagt det, og at jeg også vil gjøre det, sier Herren.

Kommentar #17

christian berg

24 innlegg  1115 kommentarer

RE: Kverulering

Publisert nesten 10 år siden

 Hensikten er sikkert og sette fokus på den misforståelsen som er ute og går angående dette, ikke og kerulere, syntes heller det er knallbra at roger tar opp dette på en slik forklarende og god måte.

mvh cb70

17.06.10 kl. 06:57 skrev Rune Holt:

Roger....Hva skal være hensikten med denne "presiseringen"..? Er det så viktig å ha rett hele tiden...?Jeg lurer på om det finns tabletter mot sånt??

Kommentar #18

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

re

Publisert nesten 10 år siden

Det er trist ikkje SDA forstår dette med jødane og det som skjedde i 1948.

Tenk om dei hadde greidd å lese tekstane slik dei står.

For å gjera det tydeleg mellom SDA teologi og bibelen så set eg inn forklaringar i parantes.

" Når de då ser at «den øydande styggedomen» (ANTIKRIST I GUDS TEMPEL) , som profeten Daniel har tala om, står på den heilage staden (JERUSALEM)– skjøn det, den som les

 – 16 då må dei som er i Judea, (ISRAEL) røma til fjells; 17 den som er på taket, må ikkje gå ned og henta noko i huset; 18 og den som er ute på marka, må ikkje gå heim etter kappa si. 19 Stakkars dei som ventar barn og dei som gjev bryst i dei dagane!

20 Men bed at de må sleppa å røma om vinteren eller på ein sabbat!(GUDS SJUANDE DAG) 21 For då skal det verta så store trengsler som det aldri har vore frå verda vart skapt og til no,(LES DANIEL 12) og som det heller aldri meir skal verta.

 22 Og vart ikkje den tida avkorta, (HADDE IKKJE GUD GRIPE INN)kom ikkje noko menneske til å verta frelst.

Men for dei utvalde skuld (JØDANE -GUDS  UTVALDE FOLK) skal den tida gjerast kortare.....

....Så snart denne trengselstida er over, skal sola mørkjast og månen missa sitt ljos. Stjernene skal falla ned frå himmelen og kreftene i himmelrømda skakast.

30 Då skal teiknet åt Menneskesonen syna seg på himmelen, og alle folk på jorda skal setja i med klagerop; og dei skal sjå Menneskesonen koma på himmelskyene med stor makt og herlegdom. 31 Medan luren ljomar, skal han senda ut englane sine, og dei skal samla dei han har valt seg ut, frå heimsens fire hjørne, frå himmelbryn til himmelbryn.

-------------------

SDA SI FORKLARING

Når de då ser at «den øydande styggedomen» ,(ÅR 508 DÅ HEDENSKAPET VART AVLØYST AV PAVEDOMET,SJÅ ELLEN WHITE)  som profeten Daniel har tala om, står på den heilage staden – skjøn det, den som les! – 16 då må dei som er i Judea, røma til fjells; 17 den som er på taket, må ikkje gå ned og henta noko i huset; 18 og den som er ute på marka, må ikkje gå heim etter kappa si. 19 Stakkars dei som ventar barn og dei som gjev bryst i dei dagane! 20 Men bed at de må sleppa å røma om vinteren eller på ein sabbat! 21 For då skal det verta så store trengsler som det aldri har vore frå verda vart skapt og til no,(PERIODEN 538-1978) og som det heller aldri meir skal verta. 22 Og vart ikkje den tida avkorta,(TRENGSLA SLUTTA CA 1780.SJÅ BOKA" MOT HISTORIENS KLIMAKS") kom ikkje noko menneske til å verta frelst. Men for dei utvalde skuld (KRISTNE) skal den tida gjerast kortare.....

....Så snart denne trengselstida er over,(ÅR 1798)  skal sola mørkjast (19.MAI 1780) og månen missa sitt ljos. Stjernene (ÅR 1833 -13 /14 NOVEMBER) skal falla ned frå himmelen og kreftene i himmelrømda skakast. 30 Då skal teiknet åt Menneskesonen syna seg på himmelen, og alle folk på jorda skal setja i med klagerop; og dei skal sjå Menneskesonen koma på himmelskyene med stor makt og herlegdom. 31 Medan luren ljomar, skal han senda ut englane sine, og dei skal samla dei han har valt seg ut, frå heimsens fire hjørne, frå himmelbryn til himmelbryn."

Slik går det når ein brukar erstatningsteologien.


   

Kommentar #19

Roger Aak

3 innlegg  1298 kommentarer

RE: re

Publisert nesten 10 år siden
18.06.10 kl. 09:10 skrev Torstein Langesæter:

Det er trist ikkje SDA forstår dette med jødane og det som skjedde i 1948.

Tenk om dei hadde greidd å lese tekstane slik dei står.

For å gjera det tydeleg mellom SDA teologi og bibelen så set eg inn forklaringar i parantes.

" Når de då ser at «den øydande styggedomen» (ANTIKRIST I GUDS TEMPEL) , som profeten Daniel har tala om, står på den heilage staden (JERUSALEM)– skjøn det, den som les

 – 16 då må dei som er i Judea, (ISRAEL) røma til fjells; 17 den som er på taket, må ikkje gå ned og henta noko i huset; 18 og den som er ute på marka, må ikkje gå heim etter kappa si. 19 Stakkars dei som ventar barn og dei som gjev bryst i dei dagane!

20 Men bed at de må sleppa å røma om vinteren eller på ein sabbat!(GUDS SJUANDE DAG) 21 For då skal det verta så store trengsler som det aldri har vore frå verda vart skapt og til no,(LES DANIEL 12) og som det heller aldri meir skal verta.

 22 Og vart ikkje den tida avkorta, (HADDE IKKJE GUD GRIPE INN)kom ikkje noko menneske til å verta frelst.

Men for dei utvalde skuld (JØDANE -GUDS  UTVALDE FOLK) skal den tida gjerast kortare.....

....Så snart denne trengselstida er over, skal sola mørkjast og månen missa sitt ljos. Stjernene skal falla ned frå himmelen og kreftene i himmelrømda skakast.

30 Då skal teiknet åt Menneskesonen syna seg på himmelen, og alle folk på jorda skal setja i med klagerop; og dei skal sjå Menneskesonen koma på himmelskyene med stor makt og herlegdom. 31 Medan luren ljomar, skal han senda ut englane sine, og dei skal samla dei han har valt seg ut, frå heimsens fire hjørne, frå himmelbryn til himmelbryn.

-------------------

SDA SI FORKLARING

Når de då ser at «den øydande styggedomen» ,(ÅR 508 DÅ HEDENSKAPET VART AVLØYST AV PAVEDOMET,SJÅ ELLEN WHITE)  som profeten Daniel har tala om, står på den heilage staden – skjøn det, den som les! – 16 då må dei som er i Judea, røma til fjells; 17 den som er på taket, må ikkje gå ned og henta noko i huset; 18 og den som er ute på marka, må ikkje gå heim etter kappa si. 19 Stakkars dei som ventar barn og dei som gjev bryst i dei dagane! 20 Men bed at de må sleppa å røma om vinteren eller på ein sabbat! 21 For då skal det verta så store trengsler som det aldri har vore frå verda vart skapt og til no,(PERIODEN 538-1978) og som det heller aldri meir skal verta. 22 Og vart ikkje den tida avkorta,(TRENGSLA SLUTTA CA 1780.SJÅ BOKA" MOT HISTORIENS KLIMAKS") kom ikkje noko menneske til å verta frelst. Men for dei utvalde skuld (KRISTNE) skal den tida gjerast kortare.....

....Så snart denne trengselstida er over,(ÅR 1798)  skal sola mørkjast (19.MAI 1780) og månen missa sitt ljos. Stjernene (ÅR 1833 -13 /14 NOVEMBER) skal falla ned frå himmelen og kreftene i himmelrømda skakast. 30 Då skal teiknet åt Menneskesonen syna seg på himmelen, og alle folk på jorda skal setja i med klagerop; og dei skal sjå Menneskesonen koma på himmelskyene med stor makt og herlegdom. 31 Medan luren ljomar, skal han senda ut englane sine, og dei skal samla dei han har valt seg ut, frå heimsens fire hjørne, frå himmelbryn til himmelbryn."

Slik går det når ein brukar erstatningsteologien.

Jeg har et problem fordi jeg stort sett ikke vet hva EGW har sagt og skrevet. Jeg er ikke adventist på grunn av henne. For meg er det sola scriptura. Jeg kan derfor ikke gå god for dine innskutte paranteser. For meg er det ikke en akseptabel tolkning, selv om EGW eventuelt fremførte en slik tolkning. På den annen side er det flere oppfyllelser av denne profetien I BIBELEN. Lukas peker på en oppfyllelse i bibelsk tid, som kom i år 70. Det skal komme en tilsvarende hendelse i endetiden. Jeg synes at det er oppfyllelsen i endetiden som er mest interessant, i og med at den andre oppfyllelsen er historie.

Jeg har flere ganger vist at adventistene ikke står for en erstatningsteologisk holdning. Både Paulus og Peter gir tydelige holdepunkter for en inkluderingsteologi, hvor de kristne inkluderes i definisjonen av hvem som er Israel. Dette forkynnes både titt og ofte i adventmenigheten. Det finnes ikke mulighet for at begge teologiene kan herske side om side.

Matt 24,15-16 Når I da ser ødeleggelsens vederstyggelighet, som profeten Daniel har talt om, stå på hellig grunn - den som leser det, han se til å skjønne det! - 16 da må de som er i Judea, fly til fjells,

FORDI adventistene står for en inkluderingsteologi, må NT tas til inntekt for hva som er "hellig grunn" og hvem som er jøde.

Åp 14,12 Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro.

Ettersom det ikke finnes noe Tempel i den kristne tid, er det kirken (menigheten) som er "hellig grunn".

1 Kor 3,16 Vet I ikke at I er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i eder?

Dette ble sagt til korinterne (grekerne/hedninger). Paulus sier at Dere, den koritiske menighet, er Guds Tempel. Dermed er tegnet i Mat 24,15 at vederstyggeligheten tar plass i den kristne menigheten. Dette inkluderer kristne jøder (kjødelige). En sann jøde er ikke den som er omskjært på kjøttet, men den som er omskjært "i Ånden", dvs. omvendt i troen på Jesus Kristus.

Rom 2,28-29 For ikke den er jøde som er det i det åpenbare; heller ikke er det omskjærelse som skjer i det åpenbare, på kjøttet; 29 men den som er jøde i det skjulte, han er jøde, og omskjærelsen er hjertets omskjærelse i Ånden, ikke i bokstaven; en sådan har sin ros, ikke av mennesker, men av Gud.

De som er i Judea, er dermed noe mer enn de som bor i dette landskapet i dagens Israel. Judea omfatter de stedene der det finnes sanne jøder (kristne), som vel er de fleste steder i verden. Disse må på et gitt tidspunkt fly ut i ødemarken.

Kommentar #20

christian berg

24 innlegg  1115 kommentarer

RE: RE: re

Publisert nesten 10 år siden

Hei roger, fikk du mailen fra meg, hadde et spørsmål jeg lurte litt på, når du eventuelt har tid.

mvh cb70

19.06.10 kl. 14:52 skrev Roger Aak:18.06.10 kl. 09:10 skrev Torstein Langesæter:

Det er trist ikkje SDA forstår dette med jødane og det som skjedde i 1948.

Tenk om dei hadde greidd å lese tekstane slik dei står.

For å gjera det tydeleg mellom SDA teologi og bibelen så set eg inn forklaringar i parantes.

" Når de då ser at «den øydande styggedomen» (ANTIKRIST I GUDS TEMPEL) , som profeten Daniel har tala om, står på den heilage staden (JERUSALEM)– skjøn det, den som les

 – 16 då må dei som er i Judea, (ISRAEL) røma til fjells; 17 den som er på taket, må ikkje gå ned og henta noko i huset; 18 og den som er ute på marka, må ikkje gå heim etter kappa si. 19 Stakkars dei som ventar barn og dei som gjev bryst i dei dagane!

20 Men bed at de må sleppa å røma om vinteren eller på ein sabbat!(GUDS SJUANDE DAG) 21 For då skal det verta så store trengsler som det aldri har vore frå verda vart skapt og til no,(LES DANIEL 12) og som det heller aldri meir skal verta.

 22 Og vart ikkje den tida avkorta, (HADDE IKKJE GUD GRIPE INN)kom ikkje noko menneske til å verta frelst.

Men for dei utvalde skuld (JØDANE -GUDS  UTVALDE FOLK) skal den tida gjerast kortare.....

....Så snart denne trengselstida er over, skal sola mørkjast og månen missa sitt ljos. Stjernene skal falla ned frå himmelen og kreftene i himmelrømda skakast.

30 Då skal teiknet åt Menneskesonen syna seg på himmelen, og alle folk på jorda skal setja i med klagerop; og dei skal sjå Menneskesonen koma på himmelskyene med stor makt og herlegdom. 31 Medan luren ljomar, skal han senda ut englane sine, og dei skal samla dei han har valt seg ut, frå heimsens fire hjørne, frå himmelbryn til himmelbryn.

-------------------

SDA SI FORKLARING

Når de då ser at «den øydande styggedomen» ,(ÅR 508 DÅ HEDENSKAPET VART AVLØYST AV PAVEDOMET,SJÅ ELLEN WHITE)  som profeten Daniel har tala om, står på den heilage staden – skjøn det, den som les! – 16 då må dei som er i Judea, røma til fjells; 17 den som er på taket, må ikkje gå ned og henta noko i huset; 18 og den som er ute på marka, må ikkje gå heim etter kappa si. 19 Stakkars dei som ventar barn og dei som gjev bryst i dei dagane! 20 Men bed at de må sleppa å røma om vinteren eller på ein sabbat! 21 For då skal det verta så store trengsler som det aldri har vore frå verda vart skapt og til no,(PERIODEN 538-1978) og som det heller aldri meir skal verta. 22 Og vart ikkje den tida avkorta,(TRENGSLA SLUTTA CA 1780.SJÅ BOKA" MOT HISTORIENS KLIMAKS") kom ikkje noko menneske til å verta frelst. Men for dei utvalde skuld (KRISTNE) skal den tida gjerast kortare.....

....Så snart denne trengselstida er over,(ÅR 1798)  skal sola mørkjast (19.MAI 1780) og månen missa sitt ljos. Stjernene (ÅR 1833 -13 /14 NOVEMBER) skal falla ned frå himmelen og kreftene i himmelrømda skakast. 30 Då skal teiknet åt Menneskesonen syna seg på himmelen, og alle folk på jorda skal setja i med klagerop; og dei skal sjå Menneskesonen koma på himmelskyene med stor makt og herlegdom. 31 Medan luren ljomar, skal han senda ut englane sine, og dei skal samla dei han har valt seg ut, frå heimsens fire hjørne, frå himmelbryn til himmelbryn."

Slik går det når ein brukar erstatningsteologien.

Jeg har et problem fordi jeg stort sett ikke vet hva EGW har sagt og skrevet. Jeg er ikke adventist på grunn av henne. For meg er det sola scriptura. Jeg kan derfor ikke gå god for dine innskutte paranteser. For meg er det ikke en akseptabel tolkning, selv om EGW eventuelt fremførte en slik tolkning. På den annen side er det flere oppfyllelser av denne profetien I BIBELEN. Lukas peker på en oppfyllelse i bibelsk tid, som kom i år 70. Det skal komme en tilsvarende hendelse i endetiden. Jeg synes at det er oppfyllelsen i endetiden som er mest interessant, i og med at den andre oppfyllelsen er historie.

Jeg har flere ganger vist at adventistene ikke står for en erstatningsteologisk holdning. Både Paulus og Peter gir tydelige holdepunkter for en inkluderingsteologi, hvor de kristne inkluderes i definisjonen av hvem som er Israel. Dette forkynnes både titt og ofte i adventmenigheten. Det finnes ikke mulighet for at begge teologiene kan herske side om side.

Matt 24,15-16 Når I da ser ødeleggelsens vederstyggelighet, som profeten Daniel har talt om, stå på hellig grunn - den som leser det, han se til å skjønne det! - 16 da må de som er i Judea, fly til fjells,

FORDI adventistene står for en inkluderingsteologi, må NT tas til inntekt for hva som er "hellig grunn" og hvem som er jøde.

Åp 14,12 Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro.

Ettersom det ikke finnes noe Tempel i den kristne tid, er det kirken (menigheten) som er "hellig grunn".

1 Kor 3,16 Vet I ikke at I er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i eder?

Dette ble sagt til korinterne (grekerne/hedninger). Paulus sier at Dere, den koritiske menighet, er Guds Tempel. Dermed er tegnet i Mat 24,15 at vederstyggeligheten tar plass i den kristne menigheten. Dette inkluderer kristne jøder (kjødelige). En sann jøde er ikke den som er omskjært på kjøttet, men den som er omskjært "i Ånden", dvs. omvendt i troen på Jesus Kristus.

Rom 2,28-29 For ikke den er jøde som er det i det åpenbare; heller ikke er det omskjærelse som skjer i det åpenbare, på kjøttet; 29 men den som er jøde i det skjulte, han er jøde, og omskjærelsen er hjertets omskjærelse i Ånden, ikke i bokstaven; en sådan har sin ros, ikke av mennesker, men av Gud.

De som er i Judea, er dermed noe mer enn de som bor i dette landskapet i dagens Israel. Judea omfatter de stedene der det finnes sanne jøder (kristne), som vel er de fleste steder i verden. Disse må på et gitt tidspunkt fly ut i ødemarken.

Kommentar #21

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: RE: RE: re

Publisert nesten 10 år siden

Matt 24,15-16 Når I da ser ødeleggelsens vederstyggelighet, som profeten Daniel har talt om, stå på hellig grunn - den som leser det, han se til å skjønne det! - 16 da må de som er i Judea, fly til fjells,

FORDI adventistene står for en inkluderingsteologi, må NT tas til inntekt for hva som er "hellig grunn" og hvem som er jøde.

Ettersom det ikke finnes noe Tempel i den kristne tid, er det kirken (menigheten) som er "hellig grunn".

1 Kor 3,16 Vet I ikke at I er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i eder?

De som er i Judea, er dermed noe mer enn de som bor i dette landskapet i dagens Israel. Judea omfatter de stedene der det finnes sanne jøder (kristne), som vel er de fleste steder i verden. Disse må på et gitt tidspunkt fly ut i ødemarken.

 Svar:

Eg synest du får fram erstatningsteologien veldig godt i det du skriv.

"ødeleggelsens vederstyggelighet" eller den øydeleggjande styggedomen" er eit nøkkelord i Daniels bok.

Du skriv:

"Ettersom det ikke finnes noe Tempel i den kristne tid, er det kirken (menigheten) som er "hellig grunn".

Les kva Ireaneus skriv på si tid:

http://en.wikipedia.org/wiki/Irenaeus

Time, Times and Half a Time

Like the other early church fathers, Irenaeus interpreted the three and one-half "times" of the Little Horn of Daniel 7 as three and one-half literal years. Antichrist's three and a half years of SITTING IN THE TEMPLE  are placed immediately before the Second Coming of Christ

He sought to apply other expressions to the Antichrist, such as "the abomination of desolation," mentioned by Christ (Matt. 24:15) and the "king of a most fierce countenance," in Gabriel's explanation of the Little Horn of Daniel 8. But he is not very clear how "the sacrifice and the libation shall be taken away" during the "half-week," or three and one-half years of the Antichrist's reign.[

Dersom du les teksten i Daniel 11,31 der den øydeleggjande styggedomen er nemnd å ser du at dette er bokstavlege hendingar i Israel ved tempelet.

"Så vender han (Antikrist) tilbake og merkar seg dei som har svikta denne pakta. 31 Hærstyrkar som han (Antikrist) sender ut, vanhelgar heilagdomen (tempelet), den faste borga, tek bort det daglege offeret og set opp den øydande styggedomen. 32 Dei som syndar mot pakta, lokkar han til fråfall med sleipe ord. Men det folket som kjenner sin Gud, står fast og viser det i gjerning. 33 Dei vituge i folket hjelper dei mange til skjøn. Men ei tid vert dei offer for sverd og bål, fangenskap og plyndring. 34 Medan dei er i trengsle, får dei litt hjelp. Men mange som sluttar seg til dei, er ikkje ærlege. 35 Nokre av dei vituge kjem i trengsle, så dei vert skirsla og reinsa og tvegne til endetida. For enno er det ei stund att til den fastsette tid.
    36 Kongen skal fara fram som han vil. Hovmodig som han er, opphøgjer han seg over alle gudar, og mot Den Høgste Gud talar han uhøyrde ord. Han har framgang til dess forbanninga tek slutt..."

Det same gjeld tekstane i Matteus 24. Det går ikkje an å bruka erstatningsteologien på dei. Det vert rett og slett dumt.

"Når de då ser at «den øydande styggedomen» (pavedømet ??), som profeten Daniel har tala om, står på den heilage staden (kristne som er templet) – skjøn det, den som les! – 16 då må dei som er i Judea, røma til fjells; 17 den som er på taket, må ikkje gå ned og henta noko i huset; 18 og den som er ute på marka, må ikkje gå heim etter kappa si. 19 Stakkars dei som ventar barn og dei som gjev bryst i dei dagane! 20 Men bed at de må sleppa å røma om vinteren eller på ein sabbat! 21 For då skal det verta så store trengsler som det aldri har vore frå verda vart skapt og til no, og som det heller aldri meir skal verta. 22 Og vart ikkje den tida avkorta, kom ikkje noko menneske til å verta frelst. Men for dei utvalde skuld skal den tida gjerast kortare...."

Tempelet til jødane kjem på plass no om nokre år. Antikrist (GOG Bush) kjem til å hjelpa dei med det.

http://www.lastdaysmystery.info/will_the_jewish_temple_be_rebuilt.htm


Kommentar #22

Roger Aak

3 innlegg  1298 kommentarer

RE: RE: RE: RE: re

Publisert nesten 10 år siden
19.06.10 kl. 17:20 skrev Torstein Langesæter:

Eg synest du får fram erstatningsteologien veldig godt i det du skriv.

Jeg tror det skyldes at det er litt for høyt for deg. Du ser ikke det jeg skriver med de rette brillene. Du leser det med dine egne briller som er farget av dine egne oppfatninger. Selv om jeg har lagt spesielt vinn på å forklare det så tydelig så mulig, så ser du det ikke. Det er ikke så mye jeg kan gjøre med det.

Matt 13,14-15 Og på dem opfylles Esaias' spådom, som sier: I skal høre og høre og ikke forstå, og se og se og ikke skjelne; 15 for dette folks hjerte er sløvet, og med ørene hører de tungt, og sine øine lukker de, forat de ikke skal se med øinene og høre med ørene og forstå med hjertet og omvende sig, så jeg kunde få læge dem.

Kommentar #23

Roger Aak

3 innlegg  1298 kommentarer

RE: RE: RE: RE: re

Publisert nesten 10 år siden
19.06.10 kl. 17:20 skrev Torstein Langesæter:

Les kva Ireaneus skriv på si tid:

http://en.wikipedia.org/wiki/Irenaeus

Time, Times and Half a Time

Like the other early church fathers, Irenaeus interpreted the three and one-half "times" of the Little Horn of Daniel 7 as three and one-half literal years. Antichrist's three and a half years of SITTING IN THE TEMPLE  are placed immediately before the Second Coming of Christ

Det kommer ikke som en overraskelse for meg at du bruker Ireneaus som sannhetsvitne. Det er helt som forventet. Du trenger selvfølgelig noen som kan gi deg medhold i den futuristiske tolkningsmodellen, som jeg har kritisert deg for før. Å tolke profetisk tid som virkelig tid, er helt ubibelsk.

4 Mos 14,34 Likesom I utspeidet landet i firti dager, således skal I lide for eders misgjerninger i firti år, et år for hver dag; og I skal kjenne at jeg har vendt mig bort fra eder.

Esek 4,5-6 og jeg vil la deres misgjernings år for dig bli like så mange dager – tre hundre og nitti dager – så lenge skal du bære Israel-folkets misgjerning. 6 Og når du er kommet til ende med dem, så skal du annen gang legge dig på din høire side og bære Juda-folkets misgjerning; i firti dager, en dag for hvert år, vil jeg la dig bære den.

Når det er unntak fra regelen, gis det klar besked om det.

Jes 23,15 På den tid skal Tyrus bli glemt i sytti år, så lenge som en konges dager; når sytti år er til ende, skal det gå Tyrus som det heter i visen om skjøgen:

Kommentar #24

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: re

Publisert nesten 10 år siden
 Å tolke profetisk tid som virkelig tid, er helt ubibelsk.

Når det er unntak fra regelen, gis det klar besked om det.

 Svar:

Då må ein i alle fall vera heilt konsekvent.

I Åp 20 :

"Han kasta han i avgrunnen, låste att og sette segl over, så han ikkje lenger skulle forføra folka, ikkje før det hadde gått 1000 år. Etter den tid skal han sleppast laus for ei lita stund."

Åp 13

 "Det vart gjeve dyret ein munn som kunne tala store og spottande ord, og det fekk makt til å halda på i 42 månader"

Skal ein omgjera dei 1000 år til verkelege år. Det vert  1000 *360 = 360.000 år om ein fylgjer logikken til SDA.

Adventistane gjer om 1260 dagar til 1260 år.

Dei gjer om desse 3,5 tider til år og deretter til 1260 år.

42 mnd gjer dei om dagar fyrst og deretter  til 1260 år

Sitat frå Ellen White .

http://www.mothistoriensklimaks.no/mhk15.html

"Tidsperiodene som er nevnt her - de «42 måneder» og de «1260 dager» - er identiske og svarer til den tiden Kristi menighet skulle undertrykkes av romerkirken. De 1260 år med pavelig overhøyhet begynte år 538 e.Kr. og måtte derfor ende i 1798. Da trengte en fransk hær inn i Rom og tok paven til fange, og han døde i landflyktighet. Riktignok ble en ny pave valgt kort tid etter, men pavedømmet har aldri siden hatt den makt det hadde før.

Forfølgelsen av menigheten varte ikke hele perioden på 1260 år. I medlidenhet med sitt folk forkortet Gud den harde trengselstiden. Slik forutsa Jesus den store trengselen som skulle ramme menigheten: «Om den tiden ikke ble forkortet, ville ikke noe menneske bli frelst. Men for de utvalgtes skyld skal den tiden forkortes.»3 Reformasjonen førte til at forfølgelsen opphørte før 1798. "

Daniel 12:

"Mannen som var kledd i lin, og som var oppover vatnet i elva, lyfte høgre og venstre hand mot himmelen, og eg høyrde at han svor ved Den Evige: «Éi tid og tider og ei halv tid. Når makta åt det heilage folket er heilt knust, kjem slutten på alt dette.»  8 Eg høyrde det, men skjøna det ikkje og spurde: «Herre, kva er endelykta på dette?»  9 Då sa han til meg: «Gå bort, Daniel, for desse orda skal vera løynde og forsegla til endetida. 10 Mange skal verta reinsa og tvegne og skirsla. Men dei ugudelege skal halda fram i si gudløyse, og ingen av dei skal skjøna noko. Men dei vituge skal skjøna. 11 Frå den tid då det daglege offeret vert bortteke og den øydande styggedomen oppsett, skal det gå 1 290 dagar"

Ein skal vera ganske utkropen for å få desse orda i Daniel 12 til å passa inn med perioden 538 - 1798 og til og med få med den franske revolusjonen.

"Frå den tid då det daglege offeret vert bortteke og den øydande styggedomen oppsett, skal det gå 1 290 dagar"

Desse periodane er heilt bokstavlege slik dei står.

Til og med dei to vitnene har SDA funne plass til her og ikkje for å snakka om dyret frå avgrunnen-avgrunnsengelen.

«Men når de har fullført sitt vitnesbyrd. ...» I 1798 endte perioden da de to vitner skulle profetere, kledd i sørgetøy. Da de holdt på å avslutte sin virksomhet, skulle den makt som omtales som «dyret som stiger opp fra avgrunnen», føre krig mot dem. I mange land i Europa hadde de maktene som kontrollerte kirke og stat, i århundrer vært dominert av den onde ved hjelp av pavedømmet. Her ser vi en ny åpenbaring av Satans makt"

En slående oppfyllelse

Ifølge profetordet skulle det like før 1798 stå frem en demonisk makt som førte krig mot Bibelen. Landet der de to vitner på den måten skulle bli brakt til taushet, skulle bære preg av faraos ateisme og Sodomas umoral.

Frankrikes historie er den nøyaktigste og mest slående oppfyllelse av denne profetien. Under revolusjonen i 1793 hørte verden for første gang en forsamling av personer som var født og oppvokst i et sivilisert land, og som hadde påtatt seg å styre en av Europas mest fremtredende stater, avvise den mest opphøyede sannhet som mennesker kan få del i, idet de samstemmig fornektet troen på og tilbedelsen av en guddom.7

Frankrike var den eneste nasjon i verden som kunne dokumentere .."

Kommentar #25

Roger Aak

3 innlegg  1298 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: re

Publisert nesten 10 år siden

 20.06.10 kl. 08:23 skrev Torstein Langesæter:

 Å tolke profetisk tid som virkelig tid, er helt ubibelsk.

Når det er unntak fra regelen, gis det klar besked om det.

 Svar:

Då må ein i alle fall vera heilt konsekvent.

I Åp 20 :

"Han kasta han i avgrunnen, låste att og sette segl over, så han ikkje lenger skulle forføra folka, ikkje før det hadde gått 1000 år. Etter den tid skal han sleppast laus for ei lita stund."

Åp 13

 "Det vart gjeve dyret ein munn som kunne tala store og spottande ord, og det fekk makt til å halda på i 42 månader"

Skal ein omgjera dei 1000 år til verkelege år. Det vert  1000 *360 = 360.000 år om ein fylgjer logikken til SDA.

Adventistane gjer om 1260 dagar til 1260 år.

Dei gjer om desse 3,5 tider til år og deretter til 1260 år.

42 mnd gjer dei om dagar fyrst og deretter  til 1260 år

Sitat frå Ellen White .

http://www.mothistoriensklimaks.no/mhk15.html

Daniel 12:

"Mannen som var kledd i lin, og som var oppover vatnet i elva, lyfte høgre og venstre hand mot himmelen, og eg høyrde at han svor ved Den Evige: «Éi tid og tider og ei halv tid. Når makta åt det heilage folket er heilt knust, kjem slutten på alt dette.»  8 Eg høyrde det, men skjøna det ikkje og spurde: «Herre, kva er endelykta på dette?»  9 Då sa han til meg: «Gå bort, Daniel, for desse orda skal vera løynde og forsegla til endetida. 10 Mange skal verta reinsa og tvegne og skirsla. Men dei ugudelege skal halda fram i si gudløyse, og ingen av dei skal skjøna noko. Men dei vituge skal skjøna. 11 Frå den tid då det daglege offeret vert bortteke og den øydande styggedomen oppsett, skal det gå 1 290 dagar"

Ein skal vera ganske utkropen for å få desse orda i Daniel 12 til å passa inn med perioden 538 - 1798 og til og med få med den franske revolusjonen.

"Frå den tid då det daglege offeret vert bortteke og den øydande styggedomen oppsett, skal det gå 1 290 dagar"

Desse periodane er heilt bokstavlege slik dei står.

Til og med dei to vitnene har SDA funne plass til her og ikkje for å snakka om dyret frå avgrunnen-avgrunnsengelen.

«Men når de har fullført sitt vitnesbyrd. ...» I 1798 endte perioden da de to vitner skulle profetere, kledd i sørgetøy. Da de holdt på å avslutte sin virksomhet, skulle den makt som omtales som «dyret som stiger opp fra avgrunnen», føre krig mot dem. I mange land i Europa hadde de maktene som kontrollerte kirke og stat, i århundrer vært dominert av den onde ved hjelp av pavedømmet. Her ser vi en ny åpenbaring av Satans makt"

En slående oppfyllelse

Ifølge profetordet skulle det like før 1798 stå frem en demonisk makt som førte krig mot Bibelen. Landet der de to vitner på den måten skulle bli brakt til taushet, skulle bære preg av faraos ateisme og Sodomas umoral.

Frankrikes historie er den nøyaktigste og mest slående oppfyllelse av denne profetien. Under revolusjonen i 1793 hørte verden for første gang en forsamling av personer som var født og oppvokst i et sivilisert land, og som hadde påtatt seg å styre en av Europas mest fremtredende stater, avvise den mest opphøyede sannhet som mennesker kan få del i, idet de samstemmig fornektet troen på og tilbedelsen av en guddom.7

Frankrike var den eneste nasjon i verden som kunne dokumentere .."

"Tidsperiodene som er nevnt her - de «42 måneder» og de «1260 dager» - er identiske og svarer til den tiden Kristi menighet skulle undertrykkes av romerkirken. De 1260 år med pavelig overhøyhet begynte år 538 e.Kr. og måtte derfor ende i 1798. Da trengte en fransk hær inn i Rom og tok paven til fange, og han døde i landflyktighet. Riktignok ble en ny pave valgt kort tid etter, men pavedømmet har aldri siden hatt den makt det hadde før.

Forfølgelsen av menigheten varte ikke hele perioden på 1260 år. I medlidenhet med sitt folk forkortet Gud den harde trengselstiden. Slik forutsa Jesus den store trengselen som skulle ramme menigheten: «Om den tiden ikke ble forkortet, ville ikke noe menneske bli frelst. Men for de utvalgtes skyld skal den tiden forkortes.»3 Reformasjonen førte til at forfølgelsen opphørte før 1798. "

Dette stemmer noenlunde med mine oppfatninger. Jeg kan utdype det litt slik at det blir klart at de tre tidsangivelsene 3,5 tider, 42 måneder og 1260 dager er nøyaktig samme tidsperiode.

I den gamle jødiske lunarkalenderen, som de fortsatt bruker for å fastsette de årlige høytidene, var det 30 dager i en måned og derfor 360 dager i året. De hadde/har metoder for å korrigere avviket.

3,5 tider(år) = 3,5 x 360 dager= 1260 dager

42 måneder = 42 x 30 dager = 1260 dager

Hvis det kan vises at disse tidsangivelsene har parvis samme oppfyllelse, vil dette bekrefte at det er snakk om samme tid.

1260 dager = 3,5 tider

Åp 12,6 Og kvinnen flydde ut i ørkenen, hvor hun har et sted som er gjort i stand til henne av Gud, forat de der skulde gi henne hennes føde i tusen to hundre og seksti dager.

Åp 12,14 Og den store ørns to vinger blev gitt til kvinnen forat hun skulde flyve ut i ørkenen til sitt sted, hvor hun får sin føde en tid og tider og en halv tid, borte fra slangens åsyn.

42 måneder = 3,5 tider

Åp 13,5 Og der blev gitt det en munn som talte store og spottende ord, og der blev gitt det makt til å holde på i to og firti måneder.

Dan 7,25 og han skal tale ord mot den Høieste og undertrykke den Høiestes hellige; han skal tenke på å forandre hellige tider og lov, og de skal gis i hans hånd en tid og tider og en halv tid.

Her ser man at 1260 dager = 3,5 tider og at også 42 måneder = 3,5 tider. Da følger det at 42 måneder er 1260 dager. Bibelen er flink til å bevise sin egne sannheter. Ingenting er overlatt til tilfeldigheter. Noen liker at det er logikk. Her er det logikk til tusen. Alle versene ovenfor pluss tre vers som også omtaler den samme tidsperioden omhandler en meget kritisk tid for kristenheten som hadde en variget av 1260 år. År fordi det profetiske tilkningsprinsipp for profetisk tid er at dag gjelder for år.

Så spør du hvorfor de tusen årene i Åp 20 ikke skal beregnes på samme måten. Det skyldes at de tusen årene beskriver én dag i Guds tidsregning (2 Pet 3,8; Sal 90,4; Heb 4,9). En annen ting som krever mer fordypning er at det etter en viss hendelse ikke skulle være mere tid (profetisk tidsangivelse) Åp 10,6. Men ikke la det distrahere deg, for det fører bare til ny forvirring og unødige digresjoner.

Poenget er at disse tidsangivelsene tilhører en tidsperiode som allerede er oppfyllt. De tilhører ikke en tid som ble konstruert av jesuittene som et mottrekk til reformasjonen.

Kommentar #26

Roger Aak

3 innlegg  1298 kommentarer

Torstein Langesæter

Publisert nesten 10 år siden

Jeg fikk ikke kommentarer på mitt svar til deg. Det ble litt rot i svaret fordi det ikke ble et skille mellom det som du skrev og det som jeg skrev.

Jeg kan utdype ditt innlegg slik at det blir klart at de tre tidsangivelsene 3,5 tider, 42 måneder og 1260 dager er nøyaktig samme tidsperiode.

I den gamle jødiske lunarkalenderen, som de fortsatt bruker for å fastsette de årlige høytidene, var det 30 dager i en måned og derfor 360 dager i året. De hadde/har metoder for å korrigere avviket.

3,5 tider(år) = 3,5 x 360 dager= 1260 dager

42 måneder = 42 x 30 dager = 1260 dager

Hvis det kan vises at disse tidsangivelsene har parvis samme oppfyllelse, vil dette bekrefte at det er snakk om samme tid.

1260 dager = 3,5 tider

Åp 12,6 Og kvinnen flydde ut i ørkenen, hvor hun har et sted som er gjort i stand til henne av Gud, forat de der skulde gi henne hennes føde i tusen to hundre og seksti dager.

Åp 12,14 Og den store ørns to vinger blev gitt til kvinnen forat hun skulde flyve ut i ørkenen til sitt sted, hvor hun får sin føde en tid og tider og en halv tid, borte fra slangens åsyn.

42 måneder = 3,5 tider

Åp 13,5 Og der blev gitt det en munn som talte store og spottende ord, og der blev gitt det makt til å holde på i to og firti måneder.

Dan 7,25 og han skal tale ord mot den Høieste og undertrykke den Høiestes hellige; han skal tenke på å forandre hellige tider og lov, og de skal gis i hans hånd en tid og tider og en halv tid.

Her ser man at 1260 dager = 3,5 tider og at også 42 måneder = 3,5 tider. Da følger det at 42 måneder er 1260 dager. Bibelen er flink til å bevise sin egne sannheter. Ingenting er overlatt til tilfeldigheter. Noen liker at det er logikk. Her er det logikk til tusen. Alle versene ovenfor pluss tre vers som også omtaler den samme tidsperioden omhandler en meget kritisk tid for kristenheten som hadde en variget av 1260 år. År fordi det profetiske tilkningsprinsipp for profetisk tid er at dag gjelder for år.

Så spør du hvorfor de tusen årene i Åp 20 ikke skal beregnes på samme måten. Det skyldes at de tusen årene beskriver én dag i Guds tidsregning (2 Pet 3,8; Sal 90,4; Heb 4,9). En annen ting som krever mer fordypning er at det etter en viss hendelse ikke skulle være mere tid (profetisk tidsangivelse) Åp 10,6. Men ikke la det distrahere deg, for det fører bare til ny forvirring og unødige digresjoner.

Poenget er at disse tidsangivelsene tilhører en tidsperiode som allerede er oppfyllt. De tilhører ikke en tid som ble konstruert av jesuittene som et mottrekk til reformasjonen.

Kommentar #27

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

RE: Israel

Publisert nesten 10 år siden
16.06.10 kl. 19:27 skrev Roger Aak:

Jeg leser i dette forumet at profetiene om Israel gjerne knyttes til jødene i den nyopprettede staten Israel. Dette må være en grov misforståelse,

 Grov og grov, men misfortåelse er det, eller mer presist; mangel på forståelse av hva begrepet Jøde og Israel inneholder.

Jøde er et mnsk som mottar komunikasjon / gjennomgår læreprosessen for å bli sensitiv til sin bevissthet, bli Messiasbevisst gjennom horisontalt vennskap m Skaperen.

Israel er mange mnsk som har hørt og etablert seg i harmoni med Skaperen og Skaperverket, Guddommelig perfeksjon er oppnådd pga stor forståelse av Skaperen, dvs intelligens og empati i balanse har gitt flere i fellesskap all makt i himmel og på jord.

Å være Jøde el Israelitt har INGEN ting med fysisk rase, religion eller legning å gjøre, ved å bli "jøde" kan du bevisst vekke deg våken.

Kommentar #28

Roger Aak

3 innlegg  1298 kommentarer

RE: RE: Israel

Publisert nesten 10 år siden
24.06.10 kl. 08:45 skrev Svein Nyborg:16.06.10 kl. 19:27 skrev Roger Aak:

Jeg leser i dette forumet at profetiene om Israel gjerne knyttes til jødene i den nyopprettede staten Israel. Dette må være en grov misforståelse,

 Grov og grov, men misfortåelse er det, eller mer presist; mangel på forståelse av hva begrepet Jøde og Israel inneholder.

Jøde er et mnsk som mottar komunikasjon / gjennomgår læreprosessen for å bli sensitiv til sin bevissthet, bli Messiasbevisst gjennom horisontalt vennskap m Skaperen.

Israel er mange mnsk som har hørt og etablert seg i harmoni med Skaperen og Skaperverket, Guddommelig perfeksjon er oppnådd pga stor forståelse av Skaperen, dvs intelligens og empati i balanse har gitt flere i fellesskap all makt i himmel og på jord.

Å være Jøde el Israelitt har INGEN ting med fysisk rase, religion eller legning å gjøre, ved å bli "jøde" kan du bevisst vekke deg våken.

Ja, det kan du og jeg si, men hvis jeg skal være ærlig, vil jeg anta at svært få i dette forumet og ikke minst VL's lesere vil være med på en slik definisjon, selv om det er en bibelsk riktig definisjon. En overveldende majoritet knytter navnet Israel i profetiene til staten Israel i stedet for folket/menigheten Israel. Jeg regner med at årsaken til at så få responderer på denne tråden, er at de ikke tør ta inn over seg at jødene ikke er det Israel som skal vende hjem til sitt land. Det finnes en stor bevegelse i den karismatiske del av kristenheten, som legger veldig vekt på å hjelpe jødene tilbake til Israel. Det samles inn millioner av kroner til dette formålet, helt bortkastet. Det er dessuten et hån mot Gud fordi Han sa at det var Han som skulle føre Israel tilbake. Han har ikke bedt om hjelp og trenger den ikke.

Kommentar #29

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

RE: RE: RE: Israel

Publisert nesten 10 år siden
24.06.10 kl. 15:12 skrev Roger Aak:Ja, det kan du og jeg si, men hvis jeg skal være ærlig, vil jeg anta at svært få i dette forumet og ikke minst VL's lesere vil være med på en slik definisjon,

De første skal bli de siste,men det er tidsnok det å.

Kommentar #30

Roger Aak

3 innlegg  1298 kommentarer

RE: RE: RE: RE: Israel

Publisert nesten 10 år siden
24.06.10 kl. 15:21 skrev Svein Nyborg:24.06.10 kl. 15:12 skrev Roger Aak:Ja, det kan du og jeg si, men hvis jeg skal være ærlig, vil jeg anta at svært få i dette forumet og ikke minst VL's lesere vil være med på en slik definisjon,

De første skal bli de siste, men det er tidsnok det å.

Hadde det ennå vært så vel, men Bibelen sier det ikke helt sånn.

Matt 19,30 Men mange som er de første, skal bli de siste, og de siste de første.

Matt 20,16 Således skal de siste bli de første, og de første de siste; for mange er kalt, men få utvalgt.

Det er bare noe få av de første som skal bli de siste. Da er det ikke tidsnok for de aller fleste. 

Kommentar #31

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: Israel

Publisert nesten 10 år siden
25.06.10 kl. 16:19 skrev Roger Aak:

Det er bare noe få av de første som skal bli de siste. Da er det ikke tidsnok for de aller fleste. 

 Njaaa, det blir nok fulle rom, feite retter, rikelig med vin sang og dans, INGEN vil være savnet.

See you

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
6 dager siden / 2846 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
28 dager siden / 1889 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
3 dager siden / 1377 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
9 dager siden / 1014 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
3 dager siden / 718 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 625 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere