Thor Bjarne Bore

135

Menneskeretter - og Vestens svik

Publisert: 27. mai 2010

”Vestens svik” er et uttrykk som med jevne mellomrom dukker opp i media. Dessverre med god grunn . Vestens politikk er til tider et hensiktsmessig svik mot grunnleggende menneskerettigheter.

Jeg siterer fra fire avisartikler i mai: To tankevekkende resonnementer, to beretninger om synliggjøring av vestlig unnfallenhet og svik mot menneskerettighetene.

(I) Husker du Hans Rosling? ”Årets vitenskapsmann” i Discover i 2007. Hans form for datapresentasjon er en av de mest tilgjengelige som er laget. Rosling er svensk og har arbeidet mye med praktisk antropologi, bodd i landsbyer med mennesker og sett hvor vanskelig det er å komme seg vekk fra fattigdom. Han var gjest hos Skavland.

Under en reise i Østen fant jeg et intervju med ham i ”The Straits Times” som kommer ut i Singapore. Der blir han spurt om hvorfor amerikanere og europeere liker å fremstille seg om annerledes enn de som lever i de såkalte utviklingsland. Og han svarer:

”This is transformed racism. The previous dominance of Western Europe yielded an arrogance that started the myths that Europeans were genetically superior to the rest of the world. After some time, they said, it's a 'civilisation' difference - Christianity is better than Hinduism, Buddhism or Islam.

Then they said it's about institutions - that Asia is too authoritarian. When that started to change, they began to say: 'Oh, they can't live like us, they will destroy the planet.' When one explanation lost credibility, they jumped to another to show why they were superior and should continue to be so”.

(II) 16.722 sko skal nå samles inn for å danne to bokstaver – åtte meter høye – av ståltråd. De skal stå i Srebrenica for å minne verden om en massakre verden ikke evnet å hindre. (Vårt Land)

(III) Massakren i den usbekiske byen Andijan i 2005 skal nå synliggjøres i en dokumentar som viser hvordan Vesten så en annen vei for å beskytte strategiske interesser i Sentral-Asia. (Dagsavisen )

(IV) ”Det vestlige selvbilde bør nok korrigeres slik at det i større grad enn i dag står til troende i vårt møte med den fattige del av verden”. (Stein Ørnhøi, tidl. Stortingsrepr. SV, i Dagsavisen)

Hva skjedde i de to massakrene?

SREBRENICA: I juli 1995 massakrerte bosnisk-serbiske styrker rundt 8000 bosnisk-muslimske menn og gutter over 12 år. Byen var formelt vernet av FN, men nederlandske FN-soldater gjorde ingen motstand og Nato-fly ble ikke satt inn. 6000 overlevende og slektninger har forsøkt å stille FN til rettslig ansvar for folkemordet, men internasjonale konvensjoner sier at FN ikke kan stilles for en nasjonal domstol i medlemsstatene. Derfor reises ”Skammens pillarer”.

ANDIJAN: 23 forretningsfolk var arrestert året før etter at de ikke ”samarbeidet” godt nok med guvernører, de ble dømt for ”ekstremisme, fundamentalisme og separatisme”. Opinionen stormet fengslet og frigjorde de 23 og flere hu ndre ander fanger. Flere fengselsbetjenter ble drept. Neste dag kom regjeringssoldatene og drepte trolig rundt 1000 mennesker ble slaktet ned i et blodig oppgjør. Mange av dem var kvinner og barn. Michael Anderson sier det er over 10.00 politiske fanger i Usbekistan, han har selv vært i landsbyer der alle menn mellom 15 og 45 år er fengslet på grunn av ”ekstremisme”,. Derfor har han laget dokumentarfilmen ”Massacre in Andijan: Foretold, Forgiven, Forgotten”,

USA og Nato vet at Russland og Kina vil komme inn og overta deres plass dersom de gjør seg til uvenner med diktatorene i Sentral-Asia. Derfor velger man å se en annen vei og unngå å kritisere brudd på menneskerettene og den enorme korrupsjonen og manglende demokrati, sier den danske filmskaperen og journalisten. som i to tiår har bodd og reist i de sentralasiatiske statene.

I den lange og blodfylte sagaen om folkemord, kunne vi også ta med hendelsene i Rwanda for 16 år siden, der man finner menneskets ondskap både i i hender som dreper og i hender som toer seg. Nærmere en million ubevæpnede tutsier (og moderate hutuer) ble myrdet på de mest grusomme måter av hutsiene, mens FN var i nærheten og gjorde ingen ting . En canadisk general var et handlingslammet vitne mens det i FN-bygingen ble ”diskutert om man skulle kalle det et folkemord, hva slags farge FN-kjøretøyene skulle ha og hvem som skulle betale transportkostnadene til Rwanda”(wikipedia). Da Sikkerhetsrådet ga sin støtte til at 90 pst av FN-styrkene skulle trekkes tilbake, var katastrofen et faktum. (se filmen ”Hotell Rwanda”)

Jeg har gått gjennom det senteret i Rwanda som i tekst, lyd og bilder forteller om de grufulle hendelsene, det gjorde meg ikke nettopp stolt på Vestens vegne.

Vi kunne også nevne

-Vestens unnfallenhet på Balkan, der man lot etnisk rensing skje mot sivile.

- sykehus og skoler som står som tomme skall i verdens fattigste land fordi det ikke finnes penger til drift , eller fordi det ikke finnes kvalifisert personell på grunn av hjerneflukt til Vesten

- den vestlige legeindustriens Legemiddelindustrien generelle svik mot den tredje verden, behovet for billigere medisiner, en oppmyking av ”patenteriet”, behovet for skreddersydde medisiner for barn (Hiv/Aids), og det generelt urimelige ved at det for store diagnosegrupper i den tredje verden finnes enkle medisiner som ikke produseres fordi det ikke er lønnsomt (godt illustrert i TV-aksjonen for noen år siden).

Slik kunne jeg fortsette. Listen over svik fra oss som har, mot de som ikke har, er lang og tragisk.  

FNs menneskerettighetserklæring definerer hva som er viktig for at vi skal kunne leve gode liv; frie valg, ytringsfrihet, rettssikkerhet, streikerett og organisasjonsfrihet, men først og fremst rett til mat, skole, helse og husly. ”Hvorfor er det da bare vår vestlige versjon av menneskerettighetene vi er opptatt av?” spør Stein Ørnhøi. Og han gir en beskrivelse som jeg tror må være ganske dekkende for vestens handlinger i forhold til resten av verden: ”Vestlig ideologi blender og blinder. Vi ser ikke virkeligheten. Vi ser ikke de kjensgjerninger som forkludrer vårt verdensbilde. Det er den evige historien om splinten og bjelken…..Vi hadde ideologisk hegemoni og oppførte oss som om vi representerte den selvfølgelige norm og den hele sannhet”.

Vi må arbeide for at ALLE menneskerettighetene kan bli virkelig for alle. Som ord for både dagen og morgendagen kan vi ta med oss dette: ”Den som har fått mye, ventes det mye av. Og den som mye er betrodd, skal det kreves desto mer av” (Luk. 12,48).

.

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Lars Hausken

40 innlegg  666 kommentarer

Dilemma

Publisert rundt 10 år siden

Når vesten gjør noe, så er vi imperialistsvin.

Når vi ikke gjør noe, så er vi svikere.

Og det er oftest akkurat de samme debattantene som bannlyser begge valgene.

Vi får vel gå i solarium.

For å skjule kvitfargen på huden vår.

Er det nå jeg skal hente fram pisken?

(Som en god norsk sjølpisker)

Kommentar #2

Per Steinar Runde

223 innlegg  2476 kommentarer

Vyrde eksredaktør - du er einsidig!

Publisert rundt 10 år siden

Eg synest du her er svært kritisk mot vestleg sivilisasjon og kultur. Eg vil knyte nokre kommentarar til dei eksempla du gjev:

Intervju med Hans Rosling.

Spørsmålet han får tek for gitt at amerikanarar og europearar av i dag framstiller seg som annleis enn folk som lever i utviklingsland. Det er ikkje heilt klart kva som er meint med ”framstille” eller ”annleis”. Meiner spørjaren at vi ikkje forstår at folk frå andre kulturar har same behov og ønskje som oss for eit trygt og godt liv? Finst det grunnar for å tru at vestlege personar har mindre medkjensle med framande folkeslag enn andre? Eg tillet meg å tvile.
For nokre år sidan kom ein ung buddhist til kommunen vår. Han vart så overvelda over at vi her samla inn pengar til muslimske flyktningar i Darfur, med annan kultur og tru, at han vart interessert i kristendommen og seinare let seg døype.

Det er derimot ikkje det minste rart at europearar, som frå år 1500 og utover møtte kulturar som var underlegne i teknikk, vitskap og administrasjon, kom til å sjå ned på andre. Det har tidlegare sivilisasjonar i liknande situasjonar gjort til alle tider.

Som kristen avisredaktør og samfunnsdebattant trur vel også du at det nytestamentlege bodskapet om nestekjærleik, likeverd og nåde har inspirert til endra haldningar ettersom det vart tilgjengeleg for folk via omsetjing, trykkjekunst og leseevne. Det hadde ein frigjerande funksjon for vårt folk og har i vår eiga tid hatt det for andre, både i Amerika og Afrika.  

Den dagsaktuelle diskusjonen om kven som er genetisk overlegne gjev høgste score, ikkje til folk frå vesten, men til dei frå Aust-Asia, som journalisten frå Singapore representerer, viss ein då vel å tru på slikt.

Srebrenica

Folkemordet i Srebrenica var frykteleg, og det er ufatteleg for oss at nokon kan gjere slikt. Men også nordmenn tok hemn og avretta medløparar under krigen, trass i at den tyske okkupasjonen var relativt mild. På Balkan har dei vore utsett for overgrep og framandt styre i hundrevis av år, og hatet mot medløparane kan ikkje vi tenkje oss.
Vi skal også vere varsame med å kritisere hollandske FN-soldatar, som ikkje våga å setje seg opp mot overmakta av bosnisk-serbiske militssoldatar. Visste dei kva som kom til å skje? Hadde vi risikert livet vårt i ein liknande situasjon? Kven vågar å svare?

Usbekistan, Rwanda og Balkan

Å gje USA og NATO skulda for det som skjer i Usbekistan og elles i Sentral-Asia, må vere å rette bakar for smed. Primært må ansvaret ligge på dei som står for drapa. Viss det er noko vi har fått bevis for siste decenniet, må det vere at både USA og NATO har avgrensa ressursar og ikkje maktar å skape fred og demokrati i alle konfliktområde, og slett ikkje med våpenmakt.

Hjerneflukt

I utgangspunktet er det folk som frivillig søkjer seg til betre jobbar i andre land i staden for å gjere ein innsats i sitt eige. Når styresmakter i vestlege land ved hjelp av innvandringslover prøver å hindre innvandring frå u-land, er det nettopp media, som du har representert heile ditt yrkesliv, som skrik opp om diskriminering og rasisme. For det er oftast dei mest ressurssterke som kjem. Dei fattige har sjeldan råd eller tiltak til noko slikt.

Vestleg medisin

Det finst sjølvsagt mange eksempel på at internasjonale farmasikonsern prøver å verne sine patentrettar (slike er alltid tidsavgrensa) på nye medisin. Men jammen finst det også mange tiltak for subsidiert medisin til u-land. Både Bill Gates, Bill Clinton og vår eigen Jens Stoltenberg har tatt viktige initiativ i så måte.
Det generøse ved vestleg sivilisasjon er måten vitskaplege oppfinningar er delte med andre land og sivilisasjonar. Takka vere opplæring i vestleg teknikk har produksjonsevne og tilgang på mat og andre nødvendige varer hjelpt milliardar ut av den største fattigdom. Vestlege framsteg innan medisin og vaksinasjon reduserer stadig mortaliteten blant barn i u-land.
Svolt og epidemiar har til alle tider halde folketalet nede. Det er kunnskap utvikla i vestlege land som siste hundre åra gradvis har redusert desse dødsårsakene, slik at fleire veks opp og folketalet aukar dramatisk over heile jorda, bortsett frå nettopp i vesten.

Vi høyrer så mykje om vestleg xenofobi eller det som verre er. Men asiatiske sivilisasjonar som den japanske og kinesiske har i langt større grad vore seg sjølv nok og prøvd å halde framande ute. Les ein bøker skrivne av kinesiske forfattarar, forstår ein også at menneskeverdet ikkje har vore sett så høgt i Kina, verken i tidlegare eller nyare tid. Også Færøyvik sine skildringar frå India kan forskrekke. Alle menneske har potensial til godt og til vondt. Det blir heilt feil og berre dumt og destruktivt å einsidig skulde vestleg sivilisasjon for svik og svikt.

 

Kommentar #3

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

RE: Menneskeretter - og Vestens svik

Publisert rundt 10 år siden
27.05.10 kl. 12:12 skrev Thor Bjarne Bore:

”Vestens svik” er et uttrykk som med jevne mellomrom dukker opp i media. Dessverre med god grunn . Vestens politikk er til tider et hensiktsmessig svik mot grunnleggende menneskerettigheter.

Hei Thor Bjarne Bore.

Her har du virkelig satt ord på et tema som måtte komme, - men som er så uendelig vanskelig å forstå rekkevidden av for oss. - For vi har jo egentlig ikke gjort noe galt vi? - Vi har jo bare levd etter beste evne i det samfunn vi kom til?

Men hvis vi hadde løftet oss selv en etasje høyere opp, og lurt på hva "Gud" ser når Han titter ned på oss her på vår lille klode, - så måtte vi vel antagelig ha begynt å lurt?

Takk for et godt innlegg.

med vennlig hilsen mette

Kommentar #4

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

RE: Menneskeretter - og Vestens svik

Publisert rundt 10 år siden
27.05.10 kl. 12:12 skrev Thor Bjarne Bore:

”Vestens svik” er et uttrykk som med jevne mellomrom dukker opp i media. Dessverre med god grunn . Vestens politikk er til tider et hensiktsmessig svik mot grunnleggende menneskerettigheter.

(...)

Vi må arbeide for at ALLE menneskerettighetene kan bli virkelig for alle. Som ord for både dagen og morgendagen kan vi ta med oss dette: ”Den som har fått mye, ventes det mye av. Og den som mye er betrodd, skal det kreves desto mer av” (Luk. 12,48).

 

Takk for et viktig innlegg Thor Bjarne.

Utover det du har nevnt så kan man dessverre legge på mer som viser hvordan Vesten har sviktet menneskerettighetenes posisjon i verden. All handelen med og aksepten av ekstreme regimer i Asia (for å få olje fra arabiske land og billige varer fra Kina) er et godt eksempel. Gjennom dette har vestlige land indirekte støttet de arabiske landenes verdensterrorisme (mesteparten av terrorismen finansieres av Saudi Arabia og deres fettere) samt støttet Kinas ny-imperialisme (støtten til det genosidale Nord-Sudan, støtten til kommunistene i Nord-Korea, Burma osv).

En annen grufull konsekvens av den vestlige unnfallenheten i forhold til å forsvare menneskerettighetene - noe som burde ligget het implissitt i og med FNs erklæring - er den vanvittige forfølgelsen av kristne og andre minoritetstroende verden over. I stedet for å påvirke og presse f eks muslimske land til å behandle sine minoriteter rettferdig binder vestlige land seg opp i økonomiske avtaler om oljeleveranser. Tilsvarende ser vi i den kommunistiske verden der religiøse mennesker forfølges blodig og brutalt.

Vestens problem er dets opptatthet med "mammon". Rettferdighet og menneskerettigheter kommer i annen rekke...

Mvh Magnus 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere