John Doe

81

Joel Osteen og fremgangsevangeliet

Publisert: 27. apr 2010

"Selvhjelps-psykologen" Joel Osteen forkynner fremgangsevangeliet ("Prosperity Gospel"), som involverer materialistiske, helsemessige og andre "livsgoder". Ideologien går ut på at Gud gir ulike "livsgoder" til de Han favoriserer. Imidlertid er ikke Guds Ord basert på at vi som kristne skal ha alt vi har lyst på av slike "livsgoder". Bibelens evangelium er noe helt annet – et evangelium om synd, dom, omvendelse, Jesu blod, nåde, frelse og Den Hellige Ånd.

Joel Osteen er sikkert god som psykolog – på personlig motivasjon og selvhjelp – men mitt inntrykk er at han er veldig dårlig på å forkynne Jesus og Guds Ord. Jeg har hørt noen prekner av han, og det går stort sett på "hvordan få et best mulig liv" med noen få bibelvers ispedd her og der. Det virker som han er mer opptatt av herlighetsteologi og lykkekristendom enn å forkynne Guds Ord, litt sånn som Todd Bentley og den gjengen der. Det er litt spesielt at Joel Osteen før talen spør tilhørerne om de er klare for å høre Guds Ord, når talen i seg selv faktisk mangler Guds Ord. Jeg er ikke så glad i den type forkynnelse hvor omvendelsen, nåden, Jesu blod og Den Hellige Ånds virkning gjennom oss glemmes.

Osteen har visst glemt at vi som kristne er lovet lidelser og forfølgelser. Vi er ikke lovet er perfekt liv på denne jord, vi er tvert imot lovet motgang og lidelser (Fil. 3:10, 1. Pet. 4:12-13, 2. Tim 3:12, 2. Kor. 12:10). Satan angriper sine fiender, oss kristne, så mye som mulig. Ikke-kristne er jo ingen trussel for satan, er de? Jeg tror vi bør se mer på Jesus; se på hva Jesus har gjort for oss, at vi har fått legedom ved Jesu sår, helt ufortjent, av ren nåde.

Joel Osteen tilhører altså det som kalles "Prosperity Gospel" (fremgangsevangeliet). Det ser ut til at hans agenda er slik: "Vi skal ikke fortelle om synd og dom fordi det skremmer folk, vi skal kun gi dem håp og kjærlighet". Det er en falsk trygghet – og verst av alt – falsk forkynnelse, fordi det å utelate synd og omvendelse fra forkynnelsen er direkte vranglære.

Å forkynne materiell fremgang og perfekt helse er ikke korrekt forkynnelse, ettersom ikke alle kristne nødvendigvis er lovet materiell fremgang, rikdom eller god helse: "For han lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over rettferdige og urettferdige." (Matt. 5:45). Livet med Gud er ikke nødvendigvis likt et liv i materiell overflod eller helsemessig perfeksjon. Å rette fokuset mot materielle goder eller andre "livsgoder", er å glemme fokuset på Jesu frelsesgjerning på korset. Jesus døde for våre synder. Og hva er vel nåden uten omvendelse fra synd? Hvor ulogisk er ikke nåden dersom synden er uvesentlig?

La oss strebe etter å finne ut hva Bibelen sier, ikke hva magefølelsen eller hjertet sier (Jer. 17:5-10). Så hva sier Bibelen, i tillegg til de skriftsteder som allerede er nevnt ovenfor?

Vi som kristne er kalt til å være lys og salt (Matt. 5:13-14), og blant våre egne kan vi bruke langt krassere ord enn mot de som ikke tror. Dette illustreres godt i Jesu forhold til fariseere og til tollere og horer. Selv om syndene til fariseerne og horene var like alvorlige (fordi all synd er like alvorlig) brukte Jesus mildere framgangsmåte til tollerne og horene (Joh 8:1ff, Matt. 9:9ff) enn til fariseerne (Matt. 15:1ff, Matt. 16:1-12, Matt. 5-7, Matt. 21:12ff – og vi kunne fortsatt i det uendelige nesten). Faktum var at mange tok anstøt av Jesu ord, og mange religiøse syntes vel at Jesus var drøy i sine refsinger av vranglæren.

Hvilket fundament bygger egentlig Osteen på? Er Osteen lys og salt? Følgende sitat fra en buddhist (hentet fra en blogg), sier sitt:

"A buddhist says: – I was born and raised buddhist from Thailand, but I listen to Joel Osteen's program every Sunday night and try not to miss it. I think he is a very good preacher, make me believe more that all religions teach people the same, to do good, to be nice to all people, to do to others what you want others to do to you. Same as in buddhism. I do believe firmly that it is human's background and past experience as well as exposure to hatred behavious that make human hate each other. Thanks so much pastor Osteen. I really do enjoy listening to you!"

Hvilket altså betyr at Joel Osteen får en buddhist til å føle seg komfortabel med å fortsette å være buddhist. Da må man vel si at budskapet ikke er særlig evangelisk. Hvor er forkynnelsen om livets to utganger? Hvor er forkynnelsen om Guds vrede? Hvor er forkynnelsen om Guds rettferdige dom? Hvor er forkynnelsen om Guds fantastiske nåde og kjærlighet, som ga Jesu liv på korset for våre synder?

Evangeliet handler ikke om at vi skal hjelpe oss selv til et bedre liv, men at Jesus døde for oss. Guds Ord handler om at vi skal ære Gud med det livet vi lever. Hold et riktig fokus! Ja, Herren velsigner oss med Hans gode gaver. Ditt liv er én av Guds gode gaver! Men vi skylder Ham å leve et liv til Hans ære, ikke å leve et liv som skal gi oss selv materialistisk, helsemessig eller annen fremgang. Slå deg til ro i livet og fyll deg selv med Guds Ord slik at Den Hellige Ånd kan åpenbare seg gjennom ordet og gi deg den trøst og oppmuntring du trenger! Angst og mismot kan fare ved fellesskap med Gud og studering av Guds Ord, ikke ved hjelp av selvhjelps-predikanter som unngår å predike Guds Ord.

Jeg har lyst til å ta opp lignelsen om den rike bonden i Lukas 12:13-21:

"En i mengden sa til ham: «Mester, si til min bror at han skal skifte arven med meg!» Men Jesus svarte: «Venn, hvem har satt meg til å dømme eller skifte mellom dere?» Og han sa til dem: «Ta dere i vare for all slags grådighet! For det er ikke det en eier, som gir liv, selv om en har overflod.» Så fortalte han dem en lignelse: «Det var en rik mann som hadde fått god avling av jorden, og han tenkte med seg selv: 'Hva skal jeg gjøre? Jeg har ikke plass til avlingen min. Jo, dette vil jeg gjøre: Jeg river ned låvene og bygger dem større, og der samler jeg kornet og alt jeg ellers eier. Så skal jeg si til meg selv: Nå har du mye godt liggende, nok for mange år. Slå deg til ro, min sjel, spis, drikk og vær glad!' Men Gud sa til ham: 'Uforstandige menneske! I natt kreves din sjel tilbake. Hvem skal så ha det du har samlet?' Slik går det med den som samler skatter til seg selv og ikke er rik i Gud.»"

Vi skal ta oss i vare for grådighet – all slags grådighet! Hvis vi jakter på materiell lykke, perfekt helse og andre "livsgoder" av ren egoisme, så har vi vist stor grådighet. Det er ikke det vi eier som gir liv – hverken god helse eller penger – men at vi er rike i Gud!

Deretter kommer Lukas 12:22-31:

"Han sa til disiplene: «Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise, eller for kroppen, hva dere skal kle dere med. Livet er mer enn maten og kroppen mer enn klærne. Se på ravnene! De sår ikke og høster ikke, de har verken matbod eller låve, men Gud gir dem føde likevel. Hvor mye mer verd er ikke dere enn fuglene! Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en alen til sin livslengde? Når dere ikke engang makter så lite, hvorfor da bekymre seg for alt det andre? Se på liljene, hvordan de vokser! De strever ikke og spinner ikke, men jeg sier dere: Selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Når Gud kler gresset så fint, det som gror på bakken i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da kle dere – dere lite troende! Tenk ikke på hvordan dere skal få noe å spise og drikke; og vær ikke engstelige! Alt dette er jo hedningene i verden opptatt av, men dere har en Far som vet at dere trenger dette. Søk i stedet hans rike, så skal dere få dette i tillegg."

        
Altså: søk først Guds rike, istedenfor å søke det materialistiske eller "perfekte livet" i seg selv, så skal vi få alt det andre i tillegg! Hold riktig fokus – på Gud og Hans ord!

Dessuten: det Gud gir oss av overflod, om det skulle være materialistiske ting eller penger, det skal brukes til å hjelpe andre som lider nød. Å oppnå overflod er altså ikke et mål for å tilfredsstille seg selv og sin egoistiske lyst, men å hjelpe andre. Det står følgende i 2. Kor. 8:13-15:

"Det er jo ikke meningen at andre skal få hjelp og dere ha det trangt, men det skal være likhet. Denne gangen har dere overflod og kan hjelpe dem som lider nød. En annen gang har de overflod og kan hjelpe dere når dere lider nød. Da blir det likhet, slik det står skrevet: Den som fikk mye, hadde ingen overflod, og den som fikk lite, led ingen mangel." (Dette verset har referanse til 2. Mos. 16:18).

Så skal vi ikke rose oss av det å ha overflod. For Herren sier i Åp. 3:17:


"Du sier: «Jeg er rik, jeg har overflod og mangler ingenting.» Men du vet ikke at nettopp du er elendig og ynkelig, fattig, blind og naken."

Overflod for egoismens egen skyld gjør oss fattige i Ånden, og vi misforstår hva som er Guds hensikt med å velsigne oss med det vi trenger. Dette gjenspeiles også i 2. Kor. 9:8-12:

"Og Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok av alt, ja, har overflod til all god gjerning. For det står skrevet: Han strødde ut og ga til de fattige, hans rettferd skal alltid vare. Han som gir såkorn til den som skal så, og brød til å spise, han skal også gi dere såkorn og la det bære rikelig, og la deres rettferdighet bære rik frukt. Dere skal ha rikelig av alt, så dere gjerne vil gi. Og så skal takken stige opp til Gud når vi overbringer gaven. For denne tjenesten, denne gudstjenesten, er ikke bare en hjelp for de hellige i deres nød; den skaper også en overflod av takk til Gud."

Gjennom Guds nåde får vi det vi trenger, til å utføre all god gjerning i nestekjærlighet til andre. Fokuset er å gi videre av det Gud gir oss, ikke beholde Guds gaver til egen egoistisk vinning. Overflod for egoismens egen skyld leder oss bort fra Gud. Historien om Salomo forteller dette ganske sterkt, at målet er å ære Gud, gi av vår overflod til Guds sak og unngå at overflod leder oss til avgudsdyrkelse. 1. Kong. 9:4-7:

"Så sant du vandrer for mitt åsyn med helt hjerte og ærlig sinn, som din far David gjorde, så sant du gjør alt det jeg har befalt deg, og holder mine forskrifter og bud, så skal jeg trygge din kongetrone i Israel til evig tid, slik som jeg lovte din far David da jeg sa: «Det skal aldri mangle en mann av din ætt på Israels trone.» Men hvis dere og barna deres vender dere bort fra meg, og ikke holder de bud og forskrifter som jeg har lagt fram for dere, men gir dere til å dyrke andre guder og kaste dere ned for dem, da vil jeg utrydde israelittene fra det landet jeg gav dem."

Videre vers 9:

"Da skal folk svare: «Det er fordi de forlot Herren sin Gud, han som førte deres fedre ut av Egypt, og holdt seg til andre guder, som de tilbad og dyrket. Derfor har Herren ført all denne ulykken over dem.»"

Altså: vi skal ikke søke overflod for egen vinnings skyld, vi skal ikke la materialisme være vår avgud. Salomo vendte sitt hjerte bort fra Gud, og Gud tok derfor velsignelser ifra ham. 1. Kong. 11:3-4:

"Han hadde sju hundre koner med fyrstelig rang og tre hundre medhustruer, og de førte hans sinn på avveier. Det var da Salomo ble gammel at konene hans fikk vendt hans hjerte til andre guder. Hans hjerte var ikke lenger helt med Herren hans Gud, som hans far Davids hjerte hadde vært."

Videre fra vers 9:

"Da ble Herren harm på Salomo fordi han hadde vendt sitt hjerte bort fra Herren, Israels Gud, som hadde åpenbart seg for ham to ganger og gitt ham det bud at han ikke skulle følge andre guder; men han hadde ikke rettet seg etter Herrens bud. Og Herren sa til ham: «Siden du har båret deg slik at og ikke har holdt den pakten jeg sluttet med deg, og de lovene jeg gav deg, vil jeg rive riket fra deg og gi det til en av dine menn. Men for din far Davids skyld vil jeg ikke gjøre det så lenge du lever; det er din sønn jeg vil rive det fra."

Avgudsdyrkelsen fikk store konsekvenser for Salomo. Det kan det også få for deg! Trakter du etter materialistiske goder, penger, perfekt helse og andre "livsgoder" for din egen skyld? Ignorerer du budskapet i Fil. 3:10, 1. Pet. 4:12-13, 2. Tim 3:12 og 2. Kor. 12:10 om at vi er lovet motgang og lidelser? Er det din egen egoisme du vil tilfredsstille? Eller vil du ære Gud med det du har, ved å gi videre til andre?

Fremgangsevangeliet er et farlig evangelium. Ja, ethvert menneske trenger oppmuntring av og til. Men vær så snill: se til Kilden: Guds Ord. Se til ditt forbilde: Jesus. Se ikke på forkynnere som forkynner et vrengt evangelium. Hold deg nær til Gud – og Han vil gi deg det du trenger. Ikke fokuser på deg selv og alt du ikke har, men fokuser på hvordan du best kan tjene Gud med den utrustning du faktisk har fått.

- Reportasje fra "60 minutes"
- Artikkel av Michael Horton, som er intervjuet på slutten av innslaget fra "60 minutes"
- En god kritikk av fremgangsevangeliet fra John Piper
- Noe fra Joel Osteens forkynnelse

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Tor Fagerhaug

48 innlegg  1778 kommentarer

re Joel Osteen

Publisert over 10 år siden

Det er vel ikke mer å si om Osteen enn at han har funnet sin forretningsnisje blant alle de andre selvhjelps new age profetene fra USA. Det er penger det dreier seg om, og ikke se det er etter min mening naivt. Jeg så en av hans seanser, og etter showet var det boksalg. Dette er en industri, kanskje noen har glede av det, men for min del virker det mer som en pengemaskin. 

Kommentar #2

sigbjørn killerud

0 innlegg  25 kommentarer

«Joel Osteen og fremgangsevangeliet»

Publisert over 10 år siden

Mektige vitnesbyrd du kommer med for tiden, Hr. Hesselberg!

Takk til Gud at du fortsetter å kjøre den samme linjen du startet med…ja, du vet.

 

Hvis pastorer i dag tar betalt for å si ting som  klør i øret - Hvor farlig er dette?

2Tim 4:3
3 For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, etter som det klør i øret på dem.


En film snutt som sier noe om dette :


http://video.google.com/videoplay?docid=-9046341846462114507&q=false+teachers

 

Vi har alle syndet og mangler Guds ære (1 Mosebok).  Syndens følger trengte gjennom til alle mennesker til alle tider. (arvesynd). Mennesket behøver  å bli frelst fra evig fortapelse (som er beredt for djevelen og hans demoner) borte fra Gud. Frelsen gis som gave til den som vil ta imot i tro. Etter å ha bekjent at man er en synder og bedt Herren om tilgivelse for å ha levd sitt liv på feil måte og uten Gud i livet sitt, ber man Jesus Kristus, Guds sønn, om å komme inn i livet sitt i det man vender om fra sin tidligere måte å leve på. Så skjer dåpen, som jeg synes bør skje umiddelbart etter å ha tatt i mot frelsen, dvs at man på bibelsk vis, lar seg bli dykket ned i vann, i Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Da har man livet med Gud, og har nå sin sak i orden med Ham. Det er også naturlig å ta imot dåpen i Den Hellige Ånd, hvor den kristne taler i tunger, som tegn på dette. (Som på pinsefestens dag. Apostlenes gjerninger). Dette siste var det som tok verden ut av meg. For da ble jeg helt overbevist at Jesus ville ha hele meg, inkl lommeboka mi, kortsagt: Herrren ville ha hele meg. Og aldri har jeg vært rikere enn nå, over elleve år siden dette skjedde, og like før Han kommer igjen! Når jeg sier rik, så mener jeg naturligvis Rik på Livet I Ham. For Han lønner rikelig den som av et helt hjerte søker Ham. Så bedragersk av lucifer å skjule dette i så mange år av mitt liv. At jeg ikke visste av dette, som ung…Livet ble jo som natt og dag, mann!! Han kjenner alle våre behov, og ønsker oss et godt liv. Men det kan også innebære lidelse, for Hans navn skyld. Men hva er vel det, mot hva vår Frelser led på Golgata!! Når man først har fått skue litt inn i dette hva Jesus led, får man avsky for synden og verden!

Satt i godstolen i stad og leste siste nr. av Åpne Dører. Der leser jeg ”Til ettertanke” av infoleder i ÅpneDører, Hr. Eivind Flå. Han refererer til et avsnitt i boken ”Farlig tro” av broder Andreas, om en ved navn Hr. Ahmed. Han har følt på kroppen hva det vil si å være en Kristi etterfølger. Hans hjertes overbevisning kommer til uttrykk i dette ransakende utsagnet: ”Dette er enten-eller. Enten fornekter vi Deg, eller så tar vi imot Deg, av hele vårt hjerte.” Hr. Eivind Flå referer fra Boken, skrevet av broder Andreas:

-Som en følge av mange muslimers fanatiske intoleranse ble konsekvensene alvorlige for Ahmed. Hans tydelige vitnesbyrd om Jesus førte til elektriske støt og slag over hele kroppen, bl.a. på fortsålene. Deretter ble han hengt etter klærne, banket opp og truet med voldtekt. Andre dager lot de ham bare ligge og råtne på en celle som ikke engang var egnet for dyr. Avløpsrørene lekket kloakk, og lukten fikk ham til å brekke seg. Alt dette, og mer til av grusomheter, opplevde han ene og alene fordi han hadde gjort det utenkelige: Vendt ryggen til islam og tatt imot Jesus som sin personlige Frelser. I Ahmeds samfunn er det å konvertere til kristen tro nemlig regnet som en utilgivelig handling. Derfor blir nå Ahmed betraktet som en forræder eller statsfiende. --

 

Ja sannelig – det koster for de som er kristne i den muslimske verden å følge Jesus. Vi her i det rike vesten kan vanskelig forstå dette fullt ut. Enda! For jeg tror at situasjonen med hast vil forandre seg – også her til lands. Hatet og forakten overfor de som tar Guds Ord på alvor og ønsker å praktisere det, kjennes som aldri før. Derfor kan vi med fortrøsting løfte våre hoder, for vår forløsning stunder til! Vi skal nok få kjenne mer til hva det vil si å følge Jesus her hjemme og…. Dette som her blir referert til ovenfor, er ikke enkeltstående tilfeller. Jeg mottar månedlige rapporter i bønnebrevene fra bl.a. ”Barnabas Fund” og fra AsiaLink m.fl. om hvordan disse ”heltene” som jeg velger å kalle dem, betaler prisen for å ta opp sitt kors å følge Jesus. Disse som har lagt ned sine liv 100% for å følge Ham, Mesteren.  Ja la oss virkelig stoppe opp - ta oss litt tid til å tenke, og be over dette. Selv om det er litt på siden av det som tråden, ha meg tilgitt. Hr. Hesselberg! Men jeg synes vi burde ta lærdom av den måte disse er villige til å dø for Kristus, og la det som er av denne mammon i oss, og i verden, dø. For vi skal alle frem for Kristi domsstol. Vi skal jo stå til ansvar for hvordan vårt pund ble forvaltet, hvordan levde vi våre liv? For også her i Norge dreier troen på Jesus seg om enten-eller. Enten et liv på selvrealiseringens behagelige og brede vei – el. et liv på etterfølgelsens smale vei, på nådens grunn. Matt 7,14: ”Trang er den port, og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den.”  --

Kommentar #3

Slettet bruker

3 innlegg  52 kommentarer

Hva er problemet?

Publisert over 10 år siden

Jeg leser ditt innlegg med interesse og litt forundring. Jeg har selv fulgt Joel Osteens forkynnelse på tv, og det har gitt meg samme oppmuntring og hjelp som mange andre av hans tilhørere vitner om.

Og viktigst av alt; jeg opplever at han forkynner Guds ord! Han minner oss jo på Guds løfter til oss!

Slik jeg har oppfattet Bibelen, vil Gud at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne.  Det er mange av oss som ikke blir verken frelst eller bygd opp av å bli kontinuerlig slått ned av forkynnelse om hvor syndige vi er. Det er en lære som ikke har sin opprinnelse i skriften. Jesus slår ned på bedrevitere og hyklere, hovmodige og stolte. Da er han meget skarp. (Som sin Far)Men ellers møter han menneskene der de er i livet, og åpner deres øyne både bokstavlig og symbolsk for hvilke muligheter de har til å forandre tankegangen sin om hvem de er og hva de kan gjøre. Det er dette som er det virkelige evangelium!  Vend om fra din fastlåste tankegang om hvem du er og hva du kan og ikke kan gjøre!

Vi er skapt i Guds bilde og er arvinger til Guds rike! I Jesus har vi fått barnekår og arverett! Halleluja.

Og dette gjelder ALLE mennesker, også buddhister, muslimer, hinduister og you name it…

Hvorfor er det farlig at en buddhist kan slutte seg til det en kristen forkynner? Etter mitt skjønn er han da nærmere Veien, Sannheten og Livet enn noen gang!

Hvorfor er det så viktig å ”passe på” Guds Ord? Tror du ikke at Gud er i stand til selv å vokte sitt Ord?

Og hva er Guds Ord til menneskene? Han vil at vil skal leve etter Hans vilje. Og hva er Hans vilje?

Jesus har sammenfattet det i det dobbelte kjærlighetsbudet. Og så må spørsmålet være hvordan vi kan elske Gud og vår neste?

Bibelen selv sier det bl.a. slik: ”Det er når du løslater dem som med urett er lenket, sprenger båndene i åket og setter de undertrykte fri, ja bryter hvert åk i stykker, at du deler ditt brød med dem som sulter , og lar hjemløse stakkarer komme i hus, at du sørger for klær når du ser en naken, og ikke svikter dine egne. Da skal ditt lys bryte fram som når dagen gryr, dine sår skal snart leges og gro. Din rettferd skal gå foran deg og Herrens herlighet følge etter deg. Da skal Herren svare når du kaller på ham, når du roper om hjelp skal han si:” Her er jeg!” Når du tar bort hvert tyngende åk, når du holder opp med å peke fingrer og tale ondskapsfullt om andre, når du deler ditt brød med den som sulter, og metter den som lider nød, da skal lyset renne for deg i mørket og natten skal bli som høylys dag.”

Joel Osteen har en utpreget trosgave . Han har bokstavlig talt ”sett lyset”, og natten er blitt som høylys dag! Han styrker min tro på at det er slik. Han tror på Guds løfter og inspirerer andre til å gjøre det samme. Han har tillit til at Gud kan overvinne hindringer, viser tillit til Guds vilje og løfter, ber Gud om det som trengs og stoler på Hans omsorg. Han er optimistisk, tillitsfull, trygg, positiv, inspirerende og håpefull.

Kan det være han ligner litt på Jesus?

Det står betegnende nok skrevet i Joel, 3.1f at Gud en gang vil utøse sin Ånd over alle mennesker.

Det gleder jeg meg til! Det håper og tror jeg på, og det har jeg full tillit til at Gud vil gjøre. For Guds Ord vender ikke tomt tilbake, men utfører det Han vil og fullfører det Han sender det til.

Ja, kanskje tiden er nå? Kan du se at dagen gryr?

 

Jeg vil gjerne legge til at jeg aldri på Osteens tv-sendinger har sett eller hørt noe som ligner på ”pengemas”, altså ønske om at jeg bør gi til organisasjonen, og sist men ikke minst, hver tv- sending blir avsluttet med innbydelse til å ta imot Jesus som sin Herre og Frelser, og mulighet til å delta i en frelsesbønn.

1 liker  
Kommentar #4

Terje Tønnessen

150 innlegg  508 kommentarer

Også en ateist, buddhist, hindu, humanetiker kan komme med en flom av lykkemantraer hvis man er en dyktig retoriker...

Publisert over 10 år siden

Helt enig, Andreas - jeg har reagert på samme måte, jeg har sett ham flere ganger på TV og jeg har lest en av hans bøker

 - Joel Osteen kommer farlig nær Jesu advarsel om falske profeter...

Noen spør over her: Hva er problemet?

Problemet er at en som kaller seg kristen pastor ikke forkynner som en kristen pastor - men som en trøstende, oppmuntrende psykolog - størstedelen av NT faller ta bort...

også en ateist, buddhist, hindu, humanetiker kan komme med en flom av oppmuntrende positive råd og vink om hvordan man får et godt og lykkefylt liv - men det blir ikke kristen tro av den grunn...

Joel Osteen appellerer nok fortsatt mye til "den amerikanske drømmen" - også blant religiøst søkende og noen kristne - jeg vet hva jeg snakker om, min far bodde og arbeidet i New York og USA i 13 år og jeg har nær familie som bor der nå...Det tragiske og pussige er at der er nesten ikke grenser for hva enkelte amerikanere kan godta som "sann kristendom"...

Kommentar #5

Slettet bruker

3 innlegg  52 kommentarer

Hva forkynner en kristen pastor ?

Publisert over 10 år siden
Jeg mener at en kristen pastor bør presisere at han bygger på Bibelen. Jeg gjengir nedenfor Osteens menighets trosgrunnlag som finnes på deres hjemmesider.We Believe…the entire Bible is inspired by God, without error and the authority on which we base our faith, conduct and doctrine.in one God who exists in three distinct persons: Father, Son and Holy Spirit. We believe Jesus Christ is the Son of God who came to this earth as Savior of the world.Jesus died on the cross and shed His blood for our sins. We believe that salvation is found by placing our faith in what Jesus did for us on the cross. We believe Jesus rose from the dead and is coming again.water baptism is a symbol of the cleansing power of the blood of Christ and a testimony to our faith in the Lord Jesus Christ.in the regular taking of Communion as an act of remembering what the Lord Jesus did for us on the cross.every believer should be in a growing relationship with Jesus by obeying God’s Word, yielding to the Holy Spirit and by being conformed to the image of Christ.as children of God, we are overcomers and more than conquerors and God intends for each of us to experience the abundant life He has in store for us.

Videre vil jeg nevne at hver preken begynner med et mantra. ( Mitt valg å bruke sanskrit. Ordet betyr å gi lyd til en tanke.) Osteen ber hele menigheten si mens de holder frem sin Bibel : Dette er min Bibel. Jeg er hva den sier jeg er, jeg har hva den sier jeg har, jeg vil gjøre det den sier jeg skal gjøre…

Så holdes prekenen, som etter mitt skjønn inneholder en rekke henvisninger til Guds løfter, med eller uten referanser til bibelvers. Når man virkelig har fått tillit til Guds løfter, tolker man jo hele Bibelen ut fra denne tilliten, og kan fortelle om dette fritt. Det kommer av seg selv! Så avslutter Osteen som nevnt over med en innbydelse til å ta imot Jesus som sin Herre og Frelser, og man kan be en frelsesbønn sammen med ham.

Hva mer kan en kristen pastor gjøre?

På tv sendes ikke begynnelsen, dvs. åpningsord, og evt. forbønn. Heller ikke innsamling av kollekt etter prekenen og nattverd. Men man kan gå inn på kirkens hjemmesider og se gudstjenestene i sin helhet. Videoene varer ca. en time, og du kan abonnere gratis på dem.

Så hva er problemet?

Livet er ikke lett for mange av oss, enten vi bor i Norge og har mat og klær og hus i overflod, eller bor i fattigere land og mangler mye av det som vi her i landet ikke tror vi kan klare oss uten. Men Bibelen forteller oss at :”Salig er den som ikke følger ugudeliges råd og ikke slår inn på synderes vei eller sitter sammen med spottere, men har sin glede i Herrens lov og grunner på den dag og natt. Han er lik et tre, plantet ved bekker med rennende vann: det gir sin frukt i rette tid, og løvet visner ikke på det. Alt han gjør skal lykkes for ham.”

Ikke ta løftene fra oss! Ikke ta fra oss dem som har troens gave og formidler den med stor kraft!

Kan Osteens fremgang være fra Gud? Er det det som er problemet? Jeg trodde alle prester og pastorer ønsket seg en stor og levende menighet. Nettopp fordi de ønsker å se mennesker frelst og Guds menighet i funksjon.

Kan det være misunnelsen som snuser ut i luften og kjenner lukten av suksess?

  

Kommentar #6

Slettet bruker

3 innlegg  52 kommentarer

Jeg beklager

Publisert over 10 år siden

at Osteens menighets trosgrunnlag ikke ble gjengitt slik jeg skrev det inn, med avsnitt for hver setning.

Jeg vet ikke hvorfor publiseringen ikke ser ut som det jeg skrev inn. Det hele ble tungt å lese. Men med litt velvilje skulle det være mulig likevel. :)

Kommentar #7

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Joel Osteen!

Publisert over 10 år siden

Jeg har sett noen av disse programmene med Osteen. Jeg kan ikke finne noe galt med hans forkynnelse. Han forkynte frelsen i Jesus og manet folk til å ta imot Jesus i sitt hjerte.

Noen etterlyser mer forkynnelse om synd, nåde, blodet og korset. Men disse tingene har jeg hørt Osteen forkynne om. Men går det an å forkynne også om andre emner fra bibelen? Eller er dette forbudt? Hvor enspora går det egentlig an å bli? Er en forkynner falsk om han noen kvelder velger å forkynne om hva bibelen sier om seier, økonomi, engler eller Guds godhet? Selvfølgelig ikke.

Hva om en menighet har et seminar om ekteskapet. Så sitter det noen kristne der som sier etter møtets slutt. Jeg var ikke helt fornøyd med dette, jeg savnet forkynnelse om synd, nåde og korset. Hallo, hallo, er det noen hjemme? Dette var et seminar om ekteskapet.

Det finnes da hundrevis av emner fra bibelen en kan forkynne om. Og hvorfor skal troende hele tiden høre et budskap som de har hørt hundrevis av ganger før? Om synd, nåde og hva Jesus gjorde på korset for oss. Det må da være kjedelig å høre bare om disse emnene uke etter uke, månden etter månden, år etter år. Disse emnene passer derimot godt å forkynne for ufrelste. Troende kjenner da til alt dette.

Og en annen ting, en predikant er ikke nødvendigvis en falsk kristen selv om han har fremgang og suksess i de ting han gjør. Det kan for eksempel være at Guds velsignelse hviler over denne mannen. Har forresten hørt at Osteen nekter å ta imot lønn fra menigheten. Hans inntekt er kun fra salg av bøker og dvd.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere