Espen Utaker

298

Er dommedag nær?

Publisert: 19. apr 2010

Dommedagsprofeter får bensin på bålet, skriver Vårt Land. Viser de mange jordskjelvene at endetiden er nær? Spør Asbjørn Kvalbein

Er det egentlig flere jordkjelv og vulkanutbrudd nå enn tidligere? I vinter / vår har det nok hopet seg opp, men har det vært flere av disse naturkatastrofen de siste hundre årene, enn tidligere århundre? 

Har vi ikke en tendens til å lese dommedagsprofetier ut fra en veldig kort tidshorisont? 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: Er dommedag nær?

Publisert over 10 år siden

Har vi ikke en tendens til å lese dommedagsprofetier ut fra en veldig kort tidshorisont? 

 Svar:

Diverre har mange sett seg for lite inn i Guds instruksjonar i GT . I Guds 7 høgtider (fall feasts)

vert frelsesplanen forklara nøyaktig i hending og i TID.

Ved å studera desse høgtidene fell alle brikkene på plass.

Me er no inne i slutten av dei 6000 åra Gud har gitt menneska. Det er enno 18 år igjen.

Desse 120 jubileum eller 6000 år har sin ende år 2028.

 "Så skal du telja sju sabbatsår fram, sju gonger sju år, så tida for dei sju sabbatsåra vert førtini år.  9 Og den tiande dagen i den sjuande månaden skal du blåsa i horn; på soningsdagen skal de la hornet lyda i heile landet. 10 De skal halda det femtiande året heilagt og lysa ut fridom i landet for alle som bur der. Det skal vera eit frigjevingsår for dykk. Då skal de koma attende, kvar til sin eigedom og si ætt. 11 Det femtiande året skal vera eit frigjevingsår for dykk. Då skal de ikkje så, ikkje hausta det kornet som har sått seg sjølv, og ikkje plukka druene av ustelte vintre. 12 For det er eit frigjevingsår; og de skal halda det heilagt. De skal eta av grøda på marka.
    13 I frigjevingsåret skal de koma attende, kvar til sin eigedom. " 3 Mosebok 25

Yom Kippur-dommens dag skal falla 10/7 i frigjevingsåret eller jubelåret.

Festane er høgtidene som peikar mot Jesu andre kome er desse:

Herren tala til Moses og sa: 24 Sei til israelittane: Den FYRSTE DAGEN i den sjuande månaden skal de halda kviledag. Då skal de blåsa i horn og minna om den heilage samlinga. 25 Den dagen må de ikkje gjera noko arbeid, og de skal bera fram eldoffer for Herren.
    26 Herren tala til Moses og sa: 27 Den TIANDE i same månaden skal vera soningsdag. Då skal de halda ei heilag samling, fasta og bera fram eldoffer for Herren. 28 Den dagen må de ikkje gjera noko arbeid, for det er soningsdag. Då skal det gjerast soning for dykk framfor Herren dykkar Guds åsyn. 29 Alle som ikkje fastar den dagen, skal rydjast ut or folket sitt. 30 Og kvar den som gjer noko arbeid den dagen, vil eg tyna midt imellom folket hans. 31 De skal ikkje gjera noko arbeid. Det skal vera ei evig lov for dykk og etterkomarane dykkar, kvar de så bur. 32 De skal ha full kviledag, og de skal fasta. Frå niande dags kvelden i den månaden til kvelden etter skal de halda sabbatskvild.
    33 Herren tala til Moses og sa: 34 Sei til israelittane: Frå den FEMTANDE DAGEN i den sjuande månaden skal de halda lauvhyttehelg for Herren i sju dagar. 35 Den fyrste dagen skal det vera ei heilag samling. Då må de ikkje gjera noko arbeid." 3 Mosebok 23

Uttrykket Jesus brukar "ingen kjenner dagen og timen" er knytta til Yom Teruah/basundagen. Den fall 1/7 ,men folket fekk fyrst vita det når nymånedagen viste seg.

Dette uttrykket har av mange vorte brukt i feil meining.

Teikna Jesus gjev vil sjølvsagt tilta fram mot slutten.

Jordskjelv og ikkje minst HUNGERSNAUD vil snart ramma store deler av kloden.

Alvorlege krigar er i vente. Det som ligg nærmast er konflikten mellom Vesten og Iran.Det trur eg er starten på verdskrig III.

Kommentar #2

Rune Huseby

1 innlegg  1081 kommentarer

Mange dommedager

Publisert over 10 år siden

Dommedag har jo kommet og gått svært ofte: http://www.abhota.info/end1.htm

Kommentar #3

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

En dag skjer det jo noe

Publisert over 10 år siden

Spørsmålet er om man skal vie livet sitt til å engste seg for noe man ikke kan gjøre noe med. Hva ser man for seg at man skal gjøre, be mer inntenst, selge aksjene og gå ut og spise, si farvel til alt og alle?

Spørsmålet er vel om de som tror på dommedagsprofetiene eller selv har regnet seg frem til når det vil inntreffe, tar de skritt som vil være lure i den siste tiden. De kunne jo ta opp et stort lån og gjøre det avdragsfritt og så kose seg med pengene eller gi dem bort til noen som trenger dem. Bankene vil jo ikke eksistere etter dommedag så det burde være trygt for dem å gjøre noe slikt, ikke er det umoralskt heller vel å merke om man bare gjør banken oppmerksom på at dommedag er nær.

Det handler vel i bunn og grunn om tro, man kan jo bli kjørt over av bussen i morgen. Det er dog egentlig ikke noe mer å harselere over enn en hvilken som helst annen tro. Eller? 

Kommentar #4

Kjell G. Kristensen

132 innlegg  13843 kommentarer

RE: En dag skjer det jo noe

Publisert over 10 år siden
19.04.10 kl. 16:40 skrev Lars Randby:

Spørsmålet er om man skal vie livet sitt til å engste seg for noe man ikke kan gjøre noe med. Hva ser man for seg at man skal gjøre, be mer inntenst, selge aksjene og gå ut og spise, si farvel til alt og alle?

Spørsmålet er vel om de som tror på dommedagsprofetiene eller selv har regnet seg frem til når det vil inntreffe, tar de skritt som vil være lure i den siste tiden. De kunne jo ta opp et stort lån og gjøre det avdragsfritt og så kose seg med pengene eller gi dem bort til noen som trenger dem. Bankene vil jo ikke eksistere etter dommedag så det burde være trygt for dem å gjøre noe slikt, ikke er det umoralskt heller vel å merke om man bare gjør banken oppmerksom på at dommedag er nær.

Det handler vel i bunn og grunn om tro, man kan jo bli kjørt over av bussen i morgen. Det er dog egentlig ikke noe mer å harselere over enn en hvilken som helst annen tro. Eller? 

Ja, jeg synes at det skjer noe hver dag uten at jeg overdramatiserer dette, hver dag er jo ikke lik, og slik nyhetsbildet har blitt, skjer det ulike ting fra dag til dag verden over. Det er nok mange som har blitt lurt av nettopp det som du nevner her, Lars, noen har faktisk sogt alt som de eide fordi de var sikre på at dommedag var nær, og så tok de feil og stod der på bar bakke. Når du nevner dette med å ta opp lån for å kunne kose seg mest mulig like før dommedag, da lurer en vel bare seg sjøl, for det skulle visst komme et forbud mot å kjøpe og selge før dommedag, noe som krevde et visst merke av et eller annet slag?

Kommentar #5

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Re:Dommedag

Publisert over 10 år siden

Det er vel  heller ikke dommedag selv om jorden skjelver,hav og brenning bruser og store sunamier kommer over stokk og stein, eller vulkanutbrudd eller krig og mye annet... Dommedag er på slutten når Jesus selv skal dømme mennesker.. da skal han fjerne denne jorden og skape en helt ny jord. Det vi ser i dag er vel begynnelsen til veene som skal gå over jorden i den siste tiden. Husk etter veene og den store trengsel kommer 1000 års rike som skal vare i 1000 år, da skal verden få oppleve et fredsrike som skal vare i 1000. men aller først venter vi på Jesu komme i skyen hvor han skal rykke oss hjem. Det vi ser i dag er tegnet på at dette skjer snart.

Kommentar #6

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

RE: Er dommedag nær?

Publisert over 10 år siden
19.04.10 kl. 14:57 skrev Espen Utaker:

Dommedagsprofeter får bensin på bålet, skriver Vårt Land. Viser de mange jordskjelvene at endetiden er nær? Spør Asbjørn Kvalbein. 

Er det egentlig flere jordkjelv og vulkanutbrudd nå enn tidligere? I vinter / vår har det nok hopet seg opp, men har det vært flere av disse naturkatastrofen de siste hundre årene, enn tidligere århundre? 

Har vi ikke en tendens til å lese dommedagsprofetier ut fra en veldig kort tidshorisont? 

 Gjennom heile kristendommen si historie har vel dommedagsprofetane malt fanden på veggen for å skreme godtfolk. Ja, i så måte var vel Jesus den fyrste.

Gudsfrykta for uhyret Jahve, evig pine i helvete og ein dommedag som berre skal sleppe ein vesal kvit flokk gjennom nålauget, har vel vore lykjelen til makt over sine medmenneskje og eit utal av trusvariantar med den einaste rette vegen til evig sæle.

Om ein skal tru skrifta, så profeterte Jesus at enden skulle kome før den siste av tilhøyrarane hadde gått i grava. Når han bomma så stygt, skulle ein tru at truverdet til etterfylgjarane skulde verte om til inkje.

Men slik har det ikkje gått. Framleis er det trua på dommedag som har grepet på dei kristne religiøse forsamlingane.

Men svovelpreikene har ikkje det same taket på menneskje som før. Opplysning og kunnskap gjer at fleire og fleire ser på "endetidsprofetane" som sjarlatanar. Og det er og den historiske røyndommen at dei fær med tøv.

Her i vår grend en gong rundt 1920, gjekk det så vidt at ein av grunnleggjarane av vår vesle lokale kyrkje, Vågnes frikyrkje, ein vår nekta kona å setje poteter fordi enden skulde kome før haustonna tok til. Kona bøygde seg ikkje for mannen sin vilje, men tok med seg nokre bytter med setjepoteter til ei bot i utkanten av garden, og det kom godt med vinteren som fylgde den sommaren.

I min ungdom låg svovellukta stinn under taket når svåvel/vekkelsespredikantane for fram. Då mvar det ekstase i kyrkje. Kvinnfolka låg som våte vaskefiller bortetter benkane bøygde og ynka seg og gret. Svovelpredikantane var ein maktfaktor som sola seg i underkastelse.

I dag er det sikkert mange forkynnarar som saknar pidestallen, ekstasen og audmjuke kvinner i hopetal. Men opplysningstida har teke luven av desse eventyrforteljarane. Og bra er det, spør du meg.

Eg kan ikkje halde meg frå og undrast kva som vilde ha kome for dagen dersom svovelpredikantane hadde hamna under lupa tilliks med den katolske kyrkja. Dei hadde ikkje vore menn om ikkje ein einaste ein hadde forsynt seg av godsaken som lå "langflate" framfor beina deira. Men det er, og vil vere mørketal fordi kvinna alltid hadde sete att med svarteper.

Kommentar #7

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

RE: Re:Dommedag

Publisert over 10 år siden
19.04.10 kl. 18:23 skrev Terje Johansen:

Det er vel  heller ikke dommedag selv om jorden skjelver,hav og brenning bruser og store sunamier kommer over stokk og stein, eller vulkanutbrudd eller krig og mye annet... Dommedag er på slutten når Jesus selv skal dømme mennesker.. da skal han fjerne denne jorden og skape en helt ny jord. Det vi ser i dag er vel begynnelsen til veene som skal gå over jorden i den siste tiden. Husk etter veene og den store trengsel kommer 1000 års rike som skal vare i 1000 år, da skal verden få oppleve et fredsrike som skal vare i 1000. men aller først venter vi på Jesu komme i skyen hvor han skal rykke oss hjem. Det vi ser i dag er tegnet på at dette skjer snart.

 Tusenårsriket? Når slike tal dukkar opp, har eg alltid undra meg på kvifor dei alltid er runde. Kvifor ikkje 999 eller 1057 år?

Kommentar #8

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: RE: Er dommedag nær?

Publisert over 10 år siden

. Kvinnfolka låg som våte vaskefiller bortetter benkane bøygde og ynka seg og gret.

 Svar:

Det er festleg å lesa måten du skriv på -:

Dette må vera heilt i Pauli ånd.

"Profetar har herredøme over åndene som talar i dei. 33 For Gud er ikkje uordens Gud, men freds Gud. Liksom i alle kristne kyrkjelydar 34 skal kvinnene teia i kyrkjelydsamlingane. Dei har ikkje lov til å tala; dei skal underordna seg, så som lova seier. 35 Men vil dei ha greie på noko, så lat dei spørja mennene sine heime. For det sømer seg ikkje for ei kvinne å tala i kyrkjelyden. 36 Var det kanskje frå dykk Guds ord gjekk ut, eller er det berre til dykk det er kome? 37 Trur nokon at han er profet eller åndsfylt, så må han skjøna at det eg skriv til dykk, er eit Herrens bod. 38 Den som ikkje godtek dette, vert sjølv ikkje godteken." 1 Kor 14


Kommentar #9

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: RE: Re:Dommedag

Publisert over 10 år siden

dei alltid er runde. Kvifor ikkje 999 eller 1057 år?

 Svar:

Repetisjon.

Etter 6000 år (6 dagar) kjem 1000-årsriket /sabbaten - den sjuande dagen.

Difor er det viktig å kunna kronologien. Desse 6000 åra sluttar år 2028.

http://bki.no/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1814

Frå Adam til Jesu fødsel gjekk det 3972/73 år.Og i Gud høgtider (fall feasts)er tidspunktet for dommen heilt fastlagt.

Yom Kippur fell 10/7 etter jødisk tid etter 6000 år eller 120 jubileum.

Kommentar #10

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

RE: RE: RE: Re:Dommedag

Publisert over 10 år siden
19.04.10 kl. 20:01 skrev Torstein Langesæter:

dei alltid er runde. Kvifor ikkje 999 eller 1057 år?

 Svar:

Repetisjon.

Etter 6000 år (6 dagar) kjem 1000-årsriket /sabbaten - den sjuande dagen.

Difor er det viktig å kunna kronologien. Desse 6000 åra sluttar år 2028.

http://bki.no/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1814

Frå Adam til Jesu fødsel gjekk det 3972/73 år.Og i Gud høgtider (fall feasts)er tidspunktet for dommen heilt fastlagt.

Yom Kippur fell 10/7 etter jødisk tid etter 6000 år eller 120 jubileum.

 Vel, Torstein, det seier dine kjelder. Etter det eg veit, er dei ikkje særleg pålitelege. Det er alt eg kan seie om den saka.

Elias

Kommentar #11

Arnfinn Clementsen

44 innlegg  22 kommentarer

Dommedag

Publisert over 10 år siden

Siden avisene Stavanger Aftenblad (”Er dette ondskapens akse?”) og Vårt Land (”Dommedagsprofetier og endetid”) i dag, 19.april, siterer fra min blogg om “Finanskrise og endetid” fra februar i fjor, gjengir jeg den i sin helhet på www.clementsen.org.

Vårt Land skriver: "
Etter finanskrisen skrev pastor Arnfinn Clemetsen om endetiden på sin blogg:
– Ingen tvil om at vi ser opptakten til dette på mange områder i vår tid. Krig, terror, jordskjelv, naturkatastrofer og finanskriser er noen av stikkordene, skriver Clementsen."
 
Sitatene gir ikke et bilde av helheten i det jeg skrev, og er først og fremst en kommentar til finanskrisen. Men min artikkel er faktisk relevant også inn i de siste måneders og ukers begivenheter med jordskjelv og vulkanutbrudd.
Jeg behandler også endens tid, Jesu gjenkomst og dommedag i forhold til klimatrusselen, natukatastrofer, krig og terror i min bok "Livet i endens tid", Hermon Forlag.

Slik jeg forstår Bibelen er ikke dommedag nær. Mange forveksler dommedag med Jesu gjenkomst. Ifølge Bibelen vil Jesu gjenkomst være starten på en 1000 årig fredsperiode på jorden, og ikke før etter dette kommer dommens dag.
Likevel skal vi ta alvorlig at en eventuell økning av naturkatastrofer er et av tegnene på det som Bibelen kaller endens tid.
Men vår tids "dommedagsprofeter" er stort sett ikke prester og predikanter, men vitenskapsmenn og klimaforskere. Det kristne budskapet handler om håp og framtidstro.

Uansett, vårt fokus i dag må være å hjelpe de som trenger hjelp, og sammen arbeide for å skape en bedre verden!

http://www.clementsen.org


Kommentar #12

Kai Isnes

1 innlegg  11 kommentarer

Dommedagsprofetier?

Publisert over 10 år siden

Paulus’ brev til romerne 15.5:

For alt som før er skrevet, det er skrevet oss til lærdom...

Etter at jødene forkastet Jesus som Messias ble "straffet" og fordrevet til alle verdens hjørner.  Det ble en nådetid for hedningene (= ikkejøder)

Mot de siste dager skulle jødene igjen samles i sitt eget land Israel og hentes hjem, ikke minst fra landet i nord (vel 1.5 mill jøder har kommet fra det gamle Sovjet).

Staten Israel ble opprettet (14.mai.1948). 

På spørsmål fra disiplene svarte Jesus at "Jerusalem skulle være nedtråkket av hedninger inntil hedningenes tid er omme".  Dette skjedde etter juni krigen i 1967.

Han sa også at den generasjon som så dette skulle ikke gå i grav før alt det som var profetert om disse tider hadde skjedd.  Alle nasjoner skulle vende seg mot Israel.  Nå som også USA blir stadig mere araber vennlige og presser Israel er det vel ingen "venner" igjen. 

Trussel om utslettelse er jo også forutsagt og det har jo vært gjentatt en rekke ganger siden 1948 - alle krigene har jo primært dreid seg om det.  Ahmedinejad truer jo omtrent daglig med det samme.

I tillegg skal jo alt det andre som er nevnt i andre innlegg skje.

At vi lever i spennende og kritiske tider skulle ikke overraske.

Kommentar #13

Oyvind Hatlevik

0 innlegg  225 kommentarer

lenge til

Publisert over 10 år siden

Vi er oppfordret til aa leve hver dag som om imorgen var dommens dag.  Dette vil vise mest medmenneskelighet og bli et liv naermest det som Kristus oppfordrer oss til aa leve.

Til Torstein

Dette er en diskusjon jeg gjerne tar med deg i 2029.

Til Elias

Det er ikke bare kristendommen som maler fanden og dommedag.

Da det er sagt.  Dommedag kommer hverken idag eller imorgen, paa samme maate som den ikke kom i aar 100, aar 1000, aar 1884, aar 1914, aar 1957, aar 2000, aar 2004 og heller ikke i aar 2028.

Kommentar #14

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: Dommedag

Publisert over 10 år siden

 Slik jeg forstår Bibelen er ikke dommedag nær. Mange forveksler dommedag med Jesu gjenkomst. Ifølge Bibelen vil Jesu gjenkomst være starten på en 1000 årig fredsperiode på jorden, og ikke før etter dette kommer dommens dag.

Svar:

Dette er forvirring.

Yom Kippur er dommens dag.

Den fell 10/7 etter GT og i frigjevingsåret /jubelåret skal den oppfyllast til slutt.

Det var denne dagen ypperstepresten gjekk ifrå den daglege tenesta i det heilage rommet inn i det høgheilage rommet.

I himmelens tempel er det ikkje noko forheng , men Jesus utfører dei handlingane som skal oppfyllast.

Dommens dag eller Yom Kippur er den dagen alles skjebne er avgjort.Det er ikkje nokon sjanse for omvending.

Dei 10 siste dagane frå 1/7 til 10/7 vert kalla den "undersøkjande domen". (days of awe)

I desse 10 dagane måtte Israel gjera seg klar for dommen.Dei måtte ordna opp med sine medmenneske og Gud .

15/7 kom lauvhyttefesten eller sukkot.Det er i oppfylling dagen me skal samalst i tusenårsriket og sitja til bords med Abraham,Isak....

Dommens dag eller Yom Kippur fell saman med Jesu gjenkomst som skjer  etter at det himmelske  tempelet er fyllt med røyk.

Utan forståing av Guds tempelteneste kjem kristne til mange rare idear.

Det som skjer ved slutten av dei 6000 åra er det som Sakarja 14 seier:

 "Sjå, det kjem ein Herrens dag. Då skal det hærfanget dei har ført bort frå deg, skiftast ut hjå deg.
     2 Eg vil samla alle folkeslaga til strid mot Jerusalem. Byen skal verta teken, husa plyndra og kvinnene tekne med vald. Halve byen skal førast bort i fangenskap, men resten av folket skal ikkje rydjast ut or byen.
     3 Herren sjølv skal fara ut og strida mot desse folka som på stridens dag, den dagen han gjekk til kamp.  4 Den dagen skal han stå med føtene på Oljeberget, som ligg rett aust for Jerusalem. Og Oljeberget skal dela seg i to frå aust til vest, så det vert ein brei dal. Den eine halvparten av fjellet vik unna mot nord og den andre mot sør.  5 Dalen attmed fjellet mitt skal fyllast, for dalen mellom fjella skal nå heilt til Asal. Og de skal røma som de rømde for jordskjelvet i dei dagar Ussia var konge i Juda. Då skal Herren min Gud koma og alle heilage vera med han."
     

Jesus kjem og opprettar riket for Israel slik Gud har sagt det skal vera. Han kjem til det bokstavlege Jerusalem og Oljeberget deler seg i to.Dei folkeslaga som har gått for det bokstavlege Israel får si straff.

"Dette er den plaga Herren vil senda over alle dei folka som går til strid mot Jerusalem:
        Kjøtet skal rotna på dei
        medan dei enno står på føtene.
        Augo skal rotna i holene sine
        og tunga rotna i munnen på dei."

Det er riktig at ETTER dei 1000 åra(tusenårsriket) vert dommen utført.

Den er beskrive i Åp 20:

Og når dei tusen år er til ende, skal Satan sleppast laus or fengslet sitt.  8 Han skal dra ut og forføra folka ved dei fire heimshjørna, Gog og Magog, og samla dei til strid; og talet på dei er som havsens sand.  9 Dei drog opp til høgsletta på jorda og kringsette leiren til dei heilage og den byen som var elska. Men det fór eld ned frå himmelen og gjorde ende på dei.

Kommentar #15

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: RE: RE: RE: Re:Dommedag

Publisert over 10 år siden

 Vel, Torstein, det seier dine kjelder. Etter det eg veit, er dei ikkje særleg pålitelege. Det er alt eg kan seie om den saka.

Elias

 Svar:

Dersom det vert litt inntekter på morellene i år så kan me ta oss ein tur ned og studera Noahs ark .

http://www.youtube.com/watch?v=2Y5ORpMTebI

Kommentar #16

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Stuck in Spain

Publisert over 10 år siden

Jeg sitter for tiden fast i Spania pga vulkanutbruddet :(

Ingen dommedagsfoelelse akkurat, men forferdelig kjedelig a ikke vite naar man kan komme seg hjem igjen.

Kommentar #17

Tor Fagerhaug

48 innlegg  1778 kommentarer

RE: Stuck in Spain

Publisert over 10 år siden
19.04.10 kl. 23:27 skrev Sølvi Sveen:

Jeg sitter for tiden fast i Spania pga vulkanutbruddet :(

Ingen dommedagsfoelelse akkurat, men forferdelig kjedelig a ikke vite naar man kan komme seg hjem igjen.

 Hei Sølvi! Jeg håper du får noen ekstra hyggelige dager i Spania på tross av disse harmageddonkåte debattantene her som prøver å skremme deg, selvfølgelig uten resultat

Kommentar #18

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Katla

Publisert over 10 år siden

Jeg vil tro det er først hvis tvillingvulkanen Katla på Island begynner å sende ut ild og svovel at denne debatten tar av for alvor. Hvis ikke, vil debatten antagelig fort dø hen.

Kommentar #19

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: Katla

Publisert over 10 år siden
20.04.10 kl. 04:58 skrev Leif Gullberg:

Jeg vil tro det er først hvis tvillingvulkanen Katla på Island begynner å sende ut ild og svovel at denne debatten tar av for alvor. Hvis ikke, vil debatten antagelig fort dø hen.

Svar:

Me får håpa VH ikkje legg Norge i oske.

Det er ein sårbar økonomi.

 http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3613755.ece

"Smarte sanksjoner kan presse israelerne til forhandlingsbordet, mener Bård Vegar Solhjell, som vil at Norge inntar en lederrolle for å sette makt bak kravene."

"For sjå, i dei dagar og på den tid,
        når eg vender lagnaden for Juda og Jerusalem,
     7 då vil eg samla alle folkeslag(Solhjell og co)
        og føra dei ned i Josjafat-dalen.
        Der vil eg halda rettargang med dei
        om Israel, mitt folk og min eigedom,
        som dei spreidde mellom folka.
        Dei delte landet mitt
     8 og kasta lodd om folket mitt" Joel 3

Matteus 25

Men når Menneskesonen kjem i sin herlegdom og alle englane med han, då skal han sitja på kongsstolen sin i herlegdom. 32 Alle folkeslag (Solhjell og co) skal samlast framfor han, og han skal skilja dei frå kvarandre, som ein gjætar skil sauene frå geitene, 33 og setja sauene på si høgre side, og geitene på si venstre.
    34 Så skal kongen seia til dei på høgre sida: «Kom hit, de velsigna borna åt Far min, og ta i eige det riket som er etla åt dykk frå verda vart grunnlagd. 35 For eg var svolten, og de gav meg mat; eg var tyrst, og de gav meg drikke; eg var framand, og de tok imot meg; 36 eg var utan klede, og de kledde meg; eg var sjuk, og de såg om meg; eg var i fengsel, og de vitja meg.» 37 Då skal dei rettferdige svara: «Herre, når såg vi deg svolten og gav deg mat, eller tyrst og gav deg drikke? 38 Når såg vi deg framand og tok imot deg, eller utan klede og kledde deg? 39 Og når såg vi deg sjuk eller i fengsel og kom til deg?» 40 Men kongen skal svara dei: «Sanneleg, det seier eg dykk: Det de gjorde mot ein av desse minste brørne mine (JØDANE), det gjorde de mot meg...

Kommentar #20

Abraham Nissen

2 innlegg  63 kommentarer

Apropos vulkanen Katla

Publisert over 10 år siden
20.04.10 kl. 04:58 skrev Leif Gullberg:

Jeg vil tro det er først hvis tvillingvulkanen Katla på Island begynner å sende ut ild og svovel at denne debatten tar av for alvor. Hvis ikke, vil debatten antagelig fort dø hen.

Er det noen som vet om Astrid Lindgrens drage ble oppkalt etter den (eller om det er andre veien?) :P

Kommentar #21

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

RE: RE: Re:Dommedag

Publisert over 10 år siden
19.04.10 kl. 18:54 skrev Elias Per Vågnes:19.04.10 kl. 18:23 skrev Terje Johansen:

Det er vel  heller ikke dommedag selv om jorden skjelver,hav og brenning bruser og store sunamier kommer over stokk og stein, eller vulkanutbrudd eller krig og mye annet... Dommedag er på slutten når Jesus selv skal dømme mennesker.. da skal han fjerne denne jorden og skape en helt ny jord. Det vi ser i dag er vel begynnelsen til veene som skal gå over jorden i den siste tiden. Husk etter veene og den store trengsel kommer 1000 års rike som skal vare i 1000 år, da skal verden få oppleve et fredsrike som skal vare i 1000. men aller først venter vi på Jesu komme i skyen hvor han skal rykke oss hjem. Det vi ser i dag er tegnet på at dette skjer snart.

 Tusenårsriket? Når slike tal dukkar opp, har eg alltid undra meg på kvifor dei alltid er runde. Kvifor ikkje 999 eller 1057 år?

 Jeg kan ikke trekke fra eller legge til noe, vågnes. Les Åp.22, 18-19. Står det 1000 år, så er det 1000 år.

Kommentar #22

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

RE: Katla

Publisert over 10 år siden
20.04.10 kl. 04:58 skrev Leif Gullberg:

Jeg vil tro det er først hvis tvillingvulkanen Katla på Island begynner å sende ut ild og svovel at denne debatten tar av for alvor. Hvis ikke, vil debatten antagelig fort dø hen.

 Men da får vi sikkert noe annet å diskutere om, for jeg tror det stadig blir noe som vil gjøre verden til en tumleskål.

Kommentar #23

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

RE: RE: Katla

Publisert over 10 år siden
20.04.10 kl. 07:50 skrev Torstein Langesæter:

Men når Menneskesonen kjem i sin herlegdom og alle englane med han, då skal han sitja på kongsstolen sin i herlegdom.

Ser ut for at du kjemper alene mot gamle grinebitere som maler fanden på veggen for å skremme godfolk og karismatere som er opptatt av fokus på dysse det samme godtfolket i søvn.?

I år er det for Jødene et 10dobbelt jubelår, år 5770, det er gått 4 slike tidobble jubelår siden sæden døde på korset, (han døde innen ett døgn etter eggløsning = ofringen inne i tempelet) altså 9mnd (40 uker x 50 år) siden befruktningen. De som har fulgt med i timen vet hva som er på gang etter 9mnd, "babyen" som kommer er Messiasbevistheten, denne bevisstheten om hvem vi er er allerede i ferd med å se dagens lys. Det bobler og koker over hele verden, det er snart BARE de religiøse som ikke ser det.

 En direkte overført betydning av tallet 5770 er: House of Mashiac

Ikke dommedag, men det motsatte.

Kommentar #24

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Fullkommen tro på ..

Publisert over 10 år siden
19.04.10 kl. 18:54 skrev Elias Per Vågnes: Tusenårsriket? Når slike tal dukkar opp, har eg alltid undra meg på kvifor dei alltid er runde. Kvifor ikkje 999 eller 1057 år?

1000 år er en fullkommen syklus, føler en sulamitt seg allvitende når han har passert 70 så er han fullkommen, er det andre kriterier som legges til grunn så kan fullkommenheten komme i 30år alder eller - velg selv. 

Kommentar #25

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

RE: Dommedag

Publisert over 10 år siden
19.04.10 kl. 20:53 skrev Arnfinn T. Clementsen:

 Ifølge Bibelen vil Jesu gjenkomst være starten på en 1000 årig fredsperiode på jorden, og ikke før etter dette kommer dommens dag.Likevel skal vi ta alvorlig at en eventuell økning av naturkatastrofer er et av tegnene på det som Bibelen kaller endens tid. Men vår tids "dommedagsprofeter" er stort sett ikke prester og predikanter, men vitenskapsmenn og klimaforskere. Det kristne budskapet handler om håp og framtidstro.

Uansett, vårt fokus i dag må være å hjelpe de som trenger hjelp, og sammen arbeide for å skape en bedre verden!

http://www.clementsen.org

 Bestem deg! Slutt å kaste slumrestøv over folk. Søk Guds rike og det som er på DEN siden (i ditt hjerte) slik at du kan lede andre over til en ny bevissthet som verden enda ikke har sett.  Kast ikke vekk mer tid på kyss, klapp og klem.

Kommentar #26

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

RE: RE: RE: Re:Dommedag

Publisert over 10 år siden
20.04.10 kl. 10:53 skrev Terje Johansen:19.04.10 kl. 18:54 skrev Elias Per Vågnes:19.04.10 kl. 18:23 skrev Terje Johansen:

Det er vel  heller ikke dommedag selv om jorden skjelver,hav og brenning bruser og store sunamier kommer over stokk og stein, eller vulkanutbrudd eller krig og mye annet... Dommedag er på slutten når Jesus selv skal dømme mennesker.. da skal han fjerne denne jorden og skape en helt ny jord. Det vi ser i dag er vel begynnelsen til veene som skal gå over jorden i den siste tiden. Husk etter veene og den store trengsel kommer 1000 års rike som skal vare i 1000 år, da skal verden få oppleve et fredsrike som skal vare i 1000. men aller først venter vi på Jesu komme i skyen hvor han skal rykke oss hjem. Det vi ser i dag er tegnet på at dette skjer snart.

 Tusenårsriket? Når slike tal dukkar opp, har eg alltid undra meg på kvifor dei alltid er runde. Kvifor ikkje 999 eller 1057 år?

 Jeg kan ikke trekke fra eller legge til noe, vågnes. Les Åp.22, 18-19. Står det 1000 år, så er det 1000 år.

 Det du viser til, ser eg ikkje på som noko anna enn fantasi. Dette har religiøse leiarar tufta makt på gjennom alle tider. Men det er på staden kvil.

sjølv ikkje Jesus var sannspådd, korleis kan då vanlege menneske so skreiv Åp ha noko å fare med. Den dage du går på vatnet, skal eg feste lit til deg. Har du prøvd om sjøen ber?

Kommentar #27

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: RE: RE: Katla

Publisert over 10 år siden
 (han døde innen ett døgn etter eggløsning = ofringen inne i tempelet) altså 9mnd (40 uker x 50 år) siden befruktningen. De som har fulgt med i timen vet hva som er på gang etter 9mnd, "babyen" som kommer er Messiasbevistheten,

 Svar:

Eg veit ikkje kva bøker du les,men i GT er dette med jubelåret forklara grundig.

Jødane rekna

7*7 = 49 .Det vart kalla sabbatsåret.

Så kom året etter -det 50.året. Det var frigjevingsåret eller jubelåret

Det Gud ynskjer å visa med dette er at FRIGJEVINGSÅRET kjem og det er knytta til forløysinga.

Då skal me få tilbake det som gjekk tapt i begynnelsen då Adam og Eva synda. Edens hage som låg der tempelhøgda er i dag gjekk tapt skal igjen vera sentrum.

 Gud gjennopprettar det heile.

Det gjer Han etter nøyaktig 120 jubileum eller 6000 år.

Kortid har jubelåret falle gjennom historien?

Det fortel Skrifta men og andre skrifter.

Jesus las frå jubileumsprofetien i Esaias 61 i år 28.

Eit nådeår frå Herren


61Herrens Ande er over meg;
        for Herren Gud har salva meg.
        Han har sendt meg til å forkynna
        ein gledebodskap for armingar,
        til å lækja dei som har eit knust hjarta,
        til å ropa ut fridom for fangar
        og frigjering for dei bundne.
     2 Eg skal ropa ut eit nådeår frå Herren,
        EIN DAG MED STRAFF FRÅ VÅR GUD.

        Eg skal trøysta alle som syrgjer,
     3 og gje dei syrgjande i Sion
        hovudprydnad i staden for oske,
        gledeolje i staden for syrgjeklede
        og lovsong i staden for motløyse."

Jesus utelot den setningen eg har utheva.

Dette vert fyrst oppfyllt nøyaktig når Yom Kippur kjem i frigjevingsåret .Då kjem straffa.

Året Jesus las er beskrive slik:

"Det var i det femtande styringsåret åt keisar Tiberius. Pontius Pilatus var då landshovding i Judea, Herodes var fylkeskonge i Galilea"

http://en.wikipedia.org/wiki/Tiberius

"AD 14 until his own death in 37"

Jødane er komne nokre år for kort i si rekning.

http://www.alef.no/naar_var_skapelsen.htm

Det virker innlysende at den kursendringen de da måtte forta, var å ta bort 243 år fra tiden fra skapelsen og Adam og Eva. Hvorfor måtte de gjøre det? Hvis de kunne overbevise massene at året for skapelsen egentlig var 3761 år f.Kr. i stedet for 4004 år, kunne de bruke det som et «bevis» for å FORNEKTE de bevisene som talte for at Jesus Kristus var den sanne Messias!
Hvordan kunne de gjøre en slik feil? Tilsynelatende inkluderte ikke oversetterne av Seider Olam Raba (det er der kalenderen er avledet fra) ca 235 år med persisk styre, men bare styret med de 4 persiske kongene som ble listet opp i det Gamle Testamentet. Derfor tok rabbiene bare med de årene disse kongene hersket ( i Seider Olam Raba). Det var kongene Kyros, Darius, Ahasverus (Xerxes) og Artaxerxes (Se Esra 4:5-7). Historien viser imidlertid at det var mange flere konger i Persia enn de fire som er nevnt i Bibelen. Historien har nedtegnet flg. Kyros som begynte sin regjeringstid i 539 f.Kr., deretter kom Kambyses, Darius, Xerxes, Artaxerxes I, Darius II, Artaxerxes II, Artaxerxes III og Darius III.
Jødiske rabbier i dag underviser fremdeles denne feilaktige skapelsesdatoen og fastsetter at 1998 er året 5758 fra Skapelsen - selv om de (i hvert fall noen) vet bedre.

PS,

Det er ikkje 4004 som er det riktige , men 3973 år.

Feilen mange gjer er knytta til fødselsåret til Abraham.Han vart fødd 1948 etter Adam og ikkje 2008.

I tillegg vart omskjeringspakta inngått då Abraham var 99 år .(1 Mosrebok 17) ikkje 70 eller 75.

Her er det største avviket .

Kommentar #28

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

RE: Fullkommen tro på ..

Publisert over 10 år siden
20.04.10 kl. 12:03 skrev svein nyborg:19.04.10 kl. 18:54 skrev Elias Per Vågnes: Tusenårsriket? Når slike tal dukkar opp, har eg alltid undra meg på kvifor dei alltid er runde. Kvifor ikkje 999 eller 1057 år?

1000 år er en fullkommen syklus, føler en sulamitt seg allvitende når han har passert 70 så er han fullkommen, er det andre kriterier som legges til grunn så kan fullkommenheten komme i 30år alder eller - velg selv. 

 :::::::::::::

Det er ikke for å være pirkete og belærende, men du tar nok litt feil her Svein.  Tusen år er ikke fullkommenhetens syklus - eller tall.  10 -100 og 1000 er i bibelen, som ellers, helhetens tall.  999 er det ikke helhet i, i det hele tatt Elias.  Annet enn kanskje prismerking i butikken.

Fullkommenhetens tall i Bibelen er 7.  Det kommer av at Guds tall er tre - den tre ganger hellige Gud. og menneskets tall er fire.  Når en gang alle som vil motta Guds frelse er trygt kommet hjem til Gud blir dette en evig forening som Gud har behag i og som han lengter etter.  Derfor blir dette fullkommenhetens rike, i motsetning til her på jorden som Gud og mennesker må være atskilt-enn så lenge.  I bibelen forekommer syv -tallet i en eller annen forbindelse utrolig mange ganger. Første gangen var da Gud skapte jorden på seks dager og hvilte på den syvende - fullkommenhetens dag som er hellig.  I jødisk historie og tradisjon er tallsymbolikken fremtredende.  Tolv er menighetens tall både i det nye og gamle testamentet. jmf. Israels tolv stammer og NTs tolv apostler. I Bibelens siste bok vrimler det av tall.  Det er ikke på grunn av mystikk men for å utdype stoffet og gi det et klarere budskap. Det virket nok for datidens mennesker - for oss blir det nok litt mer tåkete når vi ikke har symbolfasiten.  Syvtallet er mest fremtredende i Åpenbaringsboken både åpenbart og skjult faktisk.

Men også i Bibelen ellers. Viste du at Jesu ord fra fra korset var tre ganger til sin Far i himmelen og fire ganger til menneskene rundt ham.  Har du tenkt over at Fader Vår inneholder syv bønner, tre henvendt til sin Far i himmelen og fire bønner for oss mennesker.  Når vi tilgir så skal vi tilgi fullkomment slik som Gud,  uttrykt  av Jesus som "sju ganger sytti". Og slik kunne en fortsatt lenge.

Det er lett for å lese mystikk inn i dette, men det er det altså ikke. All litteratur benytter seg ofte av både symbolikk, lignelser og metaforer.  

Ta dere en studie i bibelsk symbolspråk, så kanskje hadde det blitt en annen vinkling på både den ene og den andre frenetiske og aggressive påstanden om Gud og hans Ord

Syv ganger hilsen fra  magnus L

Kommentar #29

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

RE: RE: Fullkommen tro på ..

Publisert over 10 år siden
20.04.10 kl. 17:41 skrev Magnus Leirgulen:Det er ikke for å være pirkete og belærende, men du tar nok litt feil her Svein.  Tusen år er ikke fullkommenhetens syklus - eller tall.  10 -100 og 1000 er i bibelen, som ellers, helhetens tall.  999 er det ikke helhet i, i det hele tatt Elias.  Annet enn kanskje prismerking i butikken.

Moses er ikke enig med deg; 1000 =  gjennomført (fullbyrdet, med resultat -) oppriktighet opprettet. Sarah = 505 + temimah = 495 = 1000

Kommentar #30

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

RE: RE: RE: Fullkommen tro på ..

Publisert over 10 år siden
20.04.10 kl. 18:43 skrev svein nyborg:20.04.10 kl. 17:41 skrev Magnus Leirgulen:Det er ikke for å være pirkete og belærende, men du tar nok litt feil her Svein.  Tusen år er ikke fullkommenhetens syklus - eller tall.  10 -100 og 1000 er i bibelen, som ellers, helhetens tall.  999 er det ikke helhet i, i det hele tatt Elias.  Annet enn kanskje prismerking i butikken.

Moses er ikke enig med deg; 1000 =  gjennomført (fullbyrdet, med resultat -) oppriktighet opprettet. Sarah = 505 + temimah = 495 = 1000

 ::::::::::

Hva var det Moses fullbyrdet sa du ?  Dette har jeg aldr hørt om, og jeg  trenger derfor en nærmere forklaring.  

Men skjønner du distinksjonen mellom helhet og fullkommenhet ?  Mens jeg venter på din forklaring kan jeg gi deg denne:

Helhet har med matematikk - tall å gjøre.  Så vidt jeg vet kom vårt tallsystem fra India via araberne til grekerne og hebreerne.  9 var det høyeste tallet inntil et klokt hode fant opp et tegn for ingenting- altså 0. dermed kom 10 som sluttet ringen, et tegn på evigheten.  Da kunne en altså telle i det uendelige

Fullkommenhet har med tilfredshet, glede, fest og - bryllup i himlen å gjøre.

 Gledelig hilsen magnus L

Kommentar #31

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: RE: RE: Fullkommen tro på ..

Publisert over 10 år siden
Moses er ikke enig med deg; 1000 =  gjennomført (fullbyrdet, med resultat -) oppriktighet opprettet. Sarah = 505 + temimah = 495 = 1000

Svar: 

Moses er det perfetkte bildet på Guds frelsesplan.

Moses vart 120 år.

Livet hans var delt inn i 3 epokar på 40 år kvar.

Han var 40 år i Egypt i oppveksten

Så var han 40 år i Midjan

Så leia han Isarael i 40 år.

Så gjekk Israel inn i Kanaan.

Slik er det nøyaktig no og.

Adam- Abrahams kall 40 jubileum

Abraham - Jesus dåp  40 jubileum

Jesu dåp - Jesu gjenkomst 40 jubileum

http://www.hebrew4christians.com/Articles/Chayei-Olam/chayei-olam.htmlLev 25:10 And ye shall hallow the fiftieth year, and proclaim liberty throughout the land unto all the inhabitants thereof: it shall be a jubilee unto you; and ye shall return every man unto his possession, and ye shall return every man unto his family.

God gave us a time that He will contend with man. 12o years

Gen 6:3 And Jehovah said, My spirit shall not strive with man for ever, for that he also is flesh: yet shall his days be a hundred and twenty years.


God has His own jubilee, when His possessions will be returned unto Him as well.

A jubilee is 50 years. So if we want to see after how much time God will be receiving his possessions back, we must multiply it with the amount of "years" He has given man. (120)

120 x 50 = 6000

God has given man 6000 years before the 7000th year, which is the "Sabbath"

Time is up !

Kommentar #32

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: RE: RE: Fullkommen tro på ..

Publisert over 10 år siden
Moses er ikke enig med deg; 1000 =  gjennomført (fullbyrdet, med resultat -) oppriktighet opprettet. Sarah = 505 + temimah = 495 = 1000

Svar: 

Moses er det perfetkte bildet på Guds frelsesplan.

Moses vart 120 år.

Livet hans var delt inn i 3 epokar på 40 år kvar.

Han var 40 år i Egypt i oppveksten

Så var han 40 år i Midjan

Så leia han Isarael i 40 år.

Så gjekk Israel inn i Kanaan.

Slik er det nøyaktig no og.

Adam- Abrahams kall 40 jubileum

Abraham - Jesus dåp  40 jubileum

Jesu dåp - Jesu gjenkomst 40 jubileum

http://www.hebrew4christians.com/Articles/Chayei-Olam/chayei-olam.htmlLev 25:10 And ye shall hallow the fiftieth year, and proclaim liberty throughout the land unto all the inhabitants thereof: it shall be a jubilee unto you; and ye shall return every man unto his possession, and ye shall return every man unto his family.

God gave us a time that He will contend with man. 12o years

Gen 6:3 And Jehovah said, My spirit shall not strive with man for ever, for that he also is flesh: yet shall his days be a hundred and twenty years.


God has His own jubilee, when His possessions will be returned unto Him as well.

A jubilee is 50 years. So if we want to see after how much time God will be receiving his possessions back, we must multiply it with the amount of "years" He has given man. (120)

120 x 50 = 6000

God has given man 6000 years before the 7000th year, which is the "Sabbath"

Time is up !

Kommentar #33

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

RE: RE: RE: RE: Fullkommen tro på ..

Publisert over 10 år siden
20.04.10 kl. 19:46 skrev Magnus Leirgulen:Hva var det Moses fullbyrdet sa du ?  Dette har jeg aldr hørt om, og jeg  trenger derfor en nærmere forklaring.  

Men skjønner du distinksjonen mellom helhet og fullkommenhet ?  Mens jeg venter på din forklaring kan jeg gi deg denne:

Helhet har med matematikk - tall å gjøre.  Så vidt jeg vet kom vårt tallsystem fra India via araberne til grekerne og hebreerne.  9 var det høyeste tallet inntil et klokt hode fant opp et tegn for ingenting- altså 0. dermed kom 10 som sluttet ringen, et tegn på evigheten.  Da kunne en altså telle i det uendelige

Fullkommenhet har med tilfredshet, glede, fest og - bryllup i himlen å gjøre.

 Gledelig hilsen magnus L

 Moses var ikke oppfunnet da Abraham og kjerringa fullbyrdet sitt første samleie, den fullbyrdelsen (495) inne i Sarah (505) gav resultat av 25 års tro; Isak, men det er Moses som skriv om dette med sine kråketær som er satt sammen av tall(koder)

Paulus henger seg på når han skriv om det som trådstarter kaller dommedag: Eph 1:10 (AMP)  [He planned] for the maturity of the times and the climax of the ages to unify all things and head them up and consummate them in Christ, [both] things in heaven and things on the earth.

Forskjellen mellom helhet og fullkommenhet er som å ha sex kontra få resultat av en fullkommen orgasme. Abram hadde sex med Hagar men resultatet ble en karismatisk nedtur/ufruktbar kristendom, men da Latteren kom var Abrahams tro kronet med frukt.

Kommentar #34

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Frihetsdag på det 10dobb.jubelår nr 12.

Publisert over 10 år siden
20.04.10 kl. 15:40 skrev Torstein Langesæter:

Kortid har jubelåret falle gjennom historien?

 

Skal ta for meg de opplysn. du kommer med, intresant.

Isak blir født i et slikt 10dobb.jubelår(nr4), Jesus ble født i nr 7.

Kommentar #35

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

RE: Fullkommen tro på ..

Publisert over 10 år siden
20.04.10 kl. 12:03 skrev svein nyborg:19.04.10 kl. 18:54 skrev Elias Per Vågnes: Tusenårsriket? Når slike tal dukkar opp, har eg alltid undra meg på kvifor dei alltid er runde. Kvifor ikkje 999 eller 1057 år?

1000 år er en fullkommen syklus, føler en sulamitt seg allvitende når han har passert 70 så er han fullkommen, er det andre kriterier som legges til grunn så kan fullkommenheten komme i 30år alder eller - velg selv. 

 Kven er det som snakkar om fullkomen? I alle fall ikkje eg. Men eg tillet meg å drage i tvil alle dei FULLKOMNE tolkningane av Bibelen som ligg føre på dette forum. Ein treng ikkje å vere fullkomen, berre å ha litt bondevit, for å forstå at verken Bibelen eller alle desse dommedagsprofetane har rett. Som sagt, dommedagsprovfetar kjem og går, men jorda består.

Nokre er diverre skuffa over det!

Kommentar #36

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

RE: RE: Fullkommen tro på ..

Publisert over 10 år siden
20.04.10 kl. 17:41 skrev Magnus Leirgulen:Syv ganger hilsen fra  magnus L

 Takk for det, Magnus! alltid kjekt å sjå deg her med innlegg.

Likevel så må eg nok ein gong få lov å peike på at eg ikkje lit på referentane som er sitert i Bibelen. Det er vel nok å peike på kva dei legg i munnen på Jesus med omsyn til endetida. Ein skikkeleg brølar, spør du meg.

Ha ein fin kveld!

Elias

Kommentar #37

Kjell G. Kristensen

132 innlegg  13843 kommentarer

Tidens fylde

Publisert over 10 år siden
20.04.10 kl. 20:10 skrev svein nyborg:

 Moses var ikke oppfunnet da Abraham og kjerringa fullbyrdet sitt første samleie, den fullbyrdelsen (495) inne i Sarah (505) gav resultat av 25 års tro; Isak, men det er Moses som skriv om dette med sine kråketær som er satt sammen av tall(koder)

Paulus henger seg på når han skriv om det som trådstarter kaller dommedag: Eph 1:10 (AMP)  [He planned] for the maturity of the times and the climax of the ages to unify all things and head them up and consummate them in Christ, [both] things in heaven and things on the earth.

Forskjellen mellom helhet og fullkommenhet er som å ha sex kontra få resultat av en fullkommen orgasme. Abram hadde sex med Hagar men resultatet ble en karismatisk nedtur/ufruktbar kristendom, men da Latteren kom var Abrahams tro kronet med frukt.

 

En fin blanding av Norsk og Engelsk, blir det lettere å forstå Bibelen av den grunn? Din referanse er hentet herfra: New Living Translation (© 2007) (Efes.1.10)


Og dette er planen: På rett tid vil han ta alt sammen under myndighet av Kristus - alt i himmelen og på jorden.

En kunne også bruke denne:

New International Version (© 1984)
å bli satt i kraft når tidene har nådd sin oppfyllelse - å få alle ting i himmelen og på jorden sammen under ett hode, Kristus.

Forklaringen til Abraham, Hagar og Sara er under oppklaring hos Gal.4.4-5: men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne, født under loven, forat han skulde kjøpe dem fri som var under loven, forat vi skulde få barnekår.

Og i v22-26:

Det er jo skrevet at Abraham hadde to sønner, én med trælkvinnen og én med den frie kvinne; 23 men trælkvinnens sønn er født efter kjødet, den frie kvinnes derimot i følge løftet. 24 I dette ligger en dypere mening under; for disse kvinner er to pakter, den ene fra berget Sinai, og den føder barn til trældom; dette er Hagar. 25 For Hagar er berget Sinai i Arabia, og svarer til det Jerusalem som nu er; for det er i trældom med sine barn. 26 Men det Jerusalem som er der oppe, er fritt, og det er vår mor.

Hvis Hagar betyr et Jerusalem i trelldom i 495 og senere i frihet under Sara i 505 så skjønner jeg logikken i dette, for alt beror på tidens fylde og oppfyllelsen av tusenårsriket.

Kommentar #38

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Selvsagt er dommedag nær.

Publisert over 10 år siden

Vi skal trøste hverandre med dette står det i en gammel bok..

Men hvis man titter litt utenfor denne boken gamle og ser at det finnes flere "dommedags" profeter i tiden kan man sannelig begynne å lure..

Det hevdes at :

Solflekkaktiviteten på sola går i sykluser .. Den har en topp aktivitet om et par år..

Solen sender ut solvinder i reting av de store planetene.  Disse solvindene påvirker tyngekraften og elektrisiteten på Jorden.. Om et par år vil flere av planetene utenfor oss som tiltrekker seg solvinder stå på rekke.  Jorden kommer da i skuddlinjen.  Dette vil da slå ut mye av strømmen på jorden slik det gjorde sist gang for over 100 år siden.

Vi så et eksempel på dette med solvinder ser vi nå , da det var sterkt nordlys over det meste av Norge for litt siden. Dette påvirker og flytter på kontinentalplatene, som igjen åpner for vulkansk aktivitet og jordskjelv rundt omkring. 

Ser vi på gamle Jødiske skrifter finner vi i de jødiske bøkene "Adamsbøkene"  ( Slavisk Adamsbok kap 47.) at Gud sa fra at noe skal komme til å skje 5500 år etter Adams død. Her er det bare å sette seg ned å regne seg fram til noe..svarene blir litt forskjellig avhengig av kalendertype.

Vårt solsystem roterer på en av armene i melkeveien.  Vi passerer melkeveien ekvator i disse dager.  Rotasjonen av melkeveiarmen vi lever på går i takt med istidene.. Vi har brukt opp vår varme periode så snart blir det kalt her omkring. Og det pleier å skje fort.. Se hva som hente med de innefrosne mammuter fra forige gang.

Noen Maja indianere har definert utviklingslæren i sin kalender.  De delte inn tiden i 13 perioder.. Fra universets skapelse til nå.. Hver tid var 40 ganger kortere enn den forige.. Denne kalenderen stopper om et par år. Hva som skjer etter det er det mange teorier om. Hvor skulle den kalenderen stoppe ?

Kristendommen - slik vi kjenner den -  er jo basert på en naturreligion med sterke knytninger til Astrologi har jo iseg utsagn som " Så snart denne trengselstiden er over, skal solen bli formørket og månen miste sitt lys. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelrommets krefter skal rokkes" ( Matt. 24.29 ).  Så det er helt klart at vi skal sette inn et femte gir nå når vi ser at skyene dekker for solen blir formørket og stjerne faller ned i form av aske..

Dette er bare et lite knippe av forskjellige dommedagsprofetier.. Det finnes flere politiske basert på atomkriger, miljøkatastrofer, meteorer osv.. men vi vet at vår klode er glidd ut av balanse og det er for sent å få den på fote igjen i vår tid..

Her må man vinne sjeler for Gud før det er for sent.

Kommentar #39

Kjell G. Kristensen

132 innlegg  13843 kommentarer

Profeten Daniel

Publisert over 10 år siden

kapittel 11 har oppsummert en gjennomgang av det som skal skje, hvis en skjønner noe av det, mange vil sette navn på konger som allerede har vært, fordi en vet ikke om det som skal komme kunne passet bedre til beskrivelsen, vi har vel egentlig ikke begynt på 1. vers her enda fordi navnene ikke er identisk med historiske navn, men er bærere av navnets betydning.

God lesning!

Jeg stod også ved hans side som hjelper og som vern i mederen Darius' første år. / [DNL 11,1 er i trykte bøker plassert på slutten av kapittel 10.]  2 Og nu vil jeg kunngjøre dig hvad som visst og sant vil hende: Ennu skal det opstå tre konger i Persia, og den fjerde skal samle større rikdom enn alle de andre, og når han har vunnet stor makt ved sin rikdom, skal han opbyde alt mot Grekenlands rike. /  3 Så skal det opstå en veldig konge, og han skal herske med stor makt og gjøre som han vil. /  4 Men aldri så snart er han stått frem, så skal hans rike brytes i stykker og deles efter de fire verdenshjørner; det skal ikke tilfalle hans efterkommere og ikke være så mektig som da han rådet; for hans rike skal omstyrtes og tilfalle andre enn dem.  

5 Og Sydens konge skal bli mektig, og en av hans fyrster skal bli mektigere enn han og råde over et eget rike; hans rike skal være et stort rike. /  6 Og mange år efter skal de inngå forbund med hverandre; en datter av Sydens konge skal komme til Nordens konge for å skape vennskap mellem dem; men hun skal ikke lenge formå å utrette noget, og hverken han eller datteren som skulde hjelpe ham, skal holde stand, men hun og de som førte henne dit, og hennes far og han som tok imot henne, skal miste livet på den for hver av dem bestemte tid. /  

7 Men et av skuddene fra hennes røtter skal trede op på hans plass; og han skal dra mot fiendens hær og trenge inn i Nordens konges festninger og gjøre med dem som han vil, og ha overmakt. /  8 Endog deres guder med deres støpte billeder, med deres kostbare kar av sølv og gull, skal han føre bort til Egypten; siden skal han i nogen år la Nordens konge få være i fred.  9 Så skal Nordens konge dra mot Sydens konges rike, men måtte vende tilbake til sitt land igjen. /

10 Og hans sønner skal ruste sig til strid og samle en veldig krigshær, og den skal dra inn i landet og oversvømme og overskylle det; så skal den komme igjen, og krigen skal føres helt frem til hans festning. / 11 Da skal Sydens konge bli harm og dra ut og stride mot Nordens konge, og han skal stille op en stor hær, men den skal gis i hans hånd. / 12 Når denne hær er sprengt, skal han bli overmodig; han skal felle titusener, men allikevel ikke få overmakten. 13 Og Nordens konge skal komme igjen og stille op en hær som er ennu større enn den første; og når nogen år er gått til ende, skal han komme med en stor hær og store forråd. /

14 Og i de tider skal mange reise sig mot Sydens konge, og voldsmenn av ditt eget folk skal også reise sig, så synet blir stadfestet; men de skal falle. / 15 Og Nordens konge skal komme og opkaste en voll og innta en sterk festning, og Sydens makt skal ikke kunne holde stand, og enn ikke hans utvalgte mannskap har kraft til å holde stand. / 16 Og den som rykker mot ham, skal gjøre som han vil, og ingen skal kunne stå sig mot ham; han skal feste fot i det fagre land og føre ødeleggelse med sig. / 17 Og han skal ta sig fore å komme med hele sitt rikes makt, men er villig til å inngå forlik, og det skal han også få i stand; og en kvinne, sin egen datter, skal han gi ham, forat hun skal volde ødeleggelse; men det skal ikke komme i stand og ikke lykkes for ham. /

18 Så skal han vende sig mot øene og innta mange, men en hærfører skal gjøre ende på hans hån og endog la hans hån falle tilbake på ham selv. / 19 Da skal han vende sig mot festningene i sitt eget land, men han snubler og faller og er ikke mere til. 20 Og på hans plass skal det opstå en som skal la en skattekrever dra gjennem rikets pryd; og nogen dager efter skal han omkomme, men ikke ved vrede, heller ikke i krig. / 21 Og på hans plass skal det opstå et foraktelig menneske, som de ikke har overgitt kongedømmets herlighet; men han kommer uventende og tilegner sig kongedømmet ved list og svik. /

22 Og de oversvømmende hærer skal oversvømmes av ham og tilintetgjøres, og likeså forbundsfyrsten; / 23 for efterat han har inngått forbund med ham, skal han fare frem med svik; han skal dra ut og få overmakten med få folk. 24 Uventende skal han falle inn i landets fruktbareste bygder og gjøre ting som hans fedre og hans fedres fedre ikke har gjort; hærfang og rov og gods skal han strø ut til sine folk, og mot faste byer skal han legge op onde råd, og det vil vare en tid. 25 Han skal opbyde sin makt og sitt mot Sydens konge og komme med en stor hær; men Sydens konge skal også ruste sig til krig med en overmåte stor og sterk hær; men han skal ikke kunne holde stand; for det blir lagt op onde råd mot ham. 26 De som eter ved hans bord, skal felle ham; hans hær skal strømme frem, og det skal bli et stort mannefall.

27 Begge konger har ondt i sinne, og mens de sitter ved samme bord, skal de tale løgn; men det skal ikke lykkes, for ennu dryger det med enden, til den fastsatte tid kommer. / 28 Han skal vende tilbake til sitt land med meget gods, og han skal legge op råd mot den hellige pakt, og efterat han har utført dem, skal han vende tilbake til sitt land. / 29 Til fastsatt tid skal han atter dra mot Syden; men den siste gang skal det ikke gå som første gang; 30 for skib fra Kittim skal komme imot ham, og han skal bli motfallen og vende om og la sin vrede gå ut over den hellige pakt; så skal han vende om og legge merke til dem som forlater den hellige pakt. /

31 Og hærer som han sender ut, skal komme og vanhellige helligdommen, den faste borg, og avskaffe det stadige offer og stille op den ødeleggende vederstyggelighet. / 32 Og dem som synder mot pakten, skal han gjøre til hedninger ved glatte ord; men de av folket som kjenner sin Gud, skal stå fast og holde ut. 33 Og de forstandige blandt folket skal lære mengden, og de skal falle ved sverd og bål og ved fangenskap og plyndring en tid lang. 34 Men mens de holder på å ligge under, skal de få en liten hjelp, og mange skal slå sig i lag med dem på skrømt. 35 Og nogen av de forstandige skal falle, så de kan bli prøvd og renset og tvettet til endens tid; for ennu dryger det med enden, til den fastsatte tid kommer.

36 Og kongen skal gjøre som han vil, og ophøie sig og heve sig over enhver gud, og mot gudenes Gud skal han tale forferdelige ord, og han skal ha fremgang, inntil vreden er til ende; for det som er fast besluttet, vil bli fullbyrdet. 37 På sine fedres guder skal han ikke akte, heller ikke på kvinnenes lyst eller på nogen annen gud skal han akte; for han skal ophøie sig over alle. / 38 Men festningenes gud skal han ære i stedet; en gud som hans fedre ikke har kjent, skal han ære med gull og sølv og dyre stener og andre kostelige ting; 39 og således skal han gjøre med de sterke festninger og med den fremmede gud: Dem som vedkjenner sig denne gud, skal han vise stor ære, og han skal sette dem til å råde over mange, og han skal dele ut jord til dem som lønn.

40 Men i endens tid skal Sydens konge føre krig med ham, og Nordens konge skal storme frem mot ham med vogner og hestfolk og mange skib og falle inn i landene og oversvømme og overskylle dem. 41 Han skal også falle inn i det fagre land, og store skarer skal falle; men disse skal slippe unda hans makt: Edom og Moab og de ypperste av Ammons barn. 42 Og han skal utstrekke sin hånd mot andre land, og Egyptens land skal ikke slippe unda. 43 Han skal tilegne sig skattene av gull og av sølv og alle Egyptens kostelige ting, og libyere og etiopere skal være i hans følge. 44 Men tidender fra Østen og fra Norden skal forferde ham, og han skal dra ut i stor harme for å ødelegge og tilintetgjøre mange. 45 Og han skal slå op sine palasstelt mellem havet og helligdommens fagre berg; men så bærer det til enden med ham, og det er ingen som hjelper ham.

Kommentar #40

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

RE: Katla

Publisert over 10 år siden
20.04.10 kl. 04:58 skrev Leif Gullberg:

Jeg vil tro det er først hvis tvillingvulkanen Katla på Island begynner å sende ut ild og svovel at denne debatten tar av for alvor. Hvis ikke, vil debatten antagelig fort dø hen.

 Trodde det var Hekla det var snakk om at muligens kom til å våkne jeg? :P Men nå kom jeg hjem i går kveld fra en alt for lang reise hjem med buss og ferge fra Spania. Og nyheter har jeg jo omtrent ikke fått med meg annet enn når vi var på VG`s haikeside for å forsøke å finne alternativ reise hjem.

Men ble mye galgenhumor på veien hjem. Spesielt rundt det om en vulkan til skulle våkne og at vi ikke hadde noe å komme hjem til i det hele tatt. Flodbølger og aske var til stadighet et tema vi hadde det mye gøy med.

Har mistet oversikten over alle bensinstasjonene bussen stoppet ved oppover gjennom Spania, Frankrike, Tyskland og Danmark. Men kjøpte meg to bamser på vei oppover. Først et stinkdyr som vi døpte Hekla. Og et halvt døgn senere fant jeg en søt katt som vi døpte Katla :P

Må innrømme at mitt forhold til vulkaner er svært dårlig etter en ekstremt slitsom og lang hjemtur. Kroppen verker omtrent alle steder, og hodet kunne ikke engang huske adressen hjem i går da jeg endelig kom til busstasjonen i byen her og skulle ta taxi hjem.

Sofaen har aldri vært så god å komme hjem til noen gang! :D

Kommentar #41

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

RE: RE: Katla

Publisert over 10 år siden
23.04.10 kl. 15:16 skrev Sølvi Sveen:20.04.10 kl. 04:58 skrev Leif Gullberg:

Jeg vil tro det er først hvis tvillingvulkanen Katla på Island begynner å sende ut ild og svovel at denne debatten tar av for alvor. Hvis ikke, vil debatten antagelig fort dø hen.

 Trodde det var Hekla det var snakk om at muligens kom til å våkne jeg? :P Men nå kom jeg hjem i Må innrømme at mitt forhold til vulkaner er svært dårlig etter en ekstremt slitsom og lang hjemtur. Kroppen verker omtrent alle steder, og hodet kunne ikke engang huske adressen hjem i går da jeg endelig kom til busstasjonen i byen her og skulle ta taxi hjem.

 Det slår ikkje feil! dommedagsprofetane grip eit kvart høve til å male fanden på veggen. Slik også denne gongen. Innan kristendommen var vel Jesus den fyrste.

Kvart år er mellom 50 og 70 vulkanar aktive. Når det gjeld kraft i utbrotet ligg utbrotet frå Eyjafjallajøkullen på 3 etter VEI skalaen. I nyare historie står Tambora sitt utbrot i 1815 som det sterkaste med 7 på VEI skalaen, dvs 10000 gonger sterkare enn Eyjafjallajøkulen. Utbrotet drap 92000 menneske. Elles var det svært kraftige utbrot ved vulkanen Reventador, 2008; Kilauea, 2008 og Tavurur, 2006.(kilde: Aftenposten)

Årsaka til at dommedagsprofetane såg lys i tunellen og fekk blod på tann på grunn av eit heller vesalt utbrot frå Eyjafjallajøkulen, var at dette stoppa lufttrafikken i vår del av verda.

Det er berre å sjå det i augene, dommedagsprofetane ropar ulv utan grunnlag, NOK EIN GONG!

Kommentar #42

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

veggmaleri

Publisert over 10 år siden
23.04.10 kl. 19:51 skrev Elias Per Vågnes:

 Det slår ikkje feil! dommedagsprofetane grip eit kvart høve til å male fanden på veggen. Slik også denne gongen. Innan kristendommen var vel Jesus den fyrste.

 ?? Ikke var kristendommen oppfunnet enda da Jesus profeterte og profetien var udelt positiv med rennende vann og grønne enger malt på veggen.

Hvor ser du fanden? Den er vel kun på den mentale veggen til erklærte religiøse / antireligiøse?

Jesus hevdet at han rev ned veggen som fanden (vantro mann) illuminerte opp i sitt eget hode, mao. fantasi mellom ørene hindrer oss i å avsi dom over lureriet.

Kommentar #43

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

RE: veggmaleri

Publisert over 10 år siden
24.04.10 kl. 08:43 skrev sv nyborg:23.04.10 kl. 19:51 skrev Elias Per Vågnes:

 Det slår ikkje feil! dommedagsprofetane grip eit kvart høve til å male fanden på veggen. Slik også denne gongen. Innan kristendommen var vel Jesus den fyrste.

 ?? Ikke var kristendommen oppfunnet enda da Jesus profeterte og profetien var udelt positiv med rennende vann og grønne enger malt på veggen.

Hvor ser du fanden? Den er vel kun på den mentale veggen til erklærte religiøse / antireligiøse?

Jesus hevdet at han rev ned veggen som fanden (vantro mann) illuminerte opp i sitt eget hode, mao. fantasi mellom ørene hindrer oss i å avsi dom over lureriet.

 Kva Jesus sa og ikkje sa, veit vi fint lite om. Han og fylgjet hans, var analfabetar. Ikkje eit ord vart nedteikne der og då.

Men han er referert på at han skulle kome attende til jorda før den siste i tilhøyrerskaren var avliden. Dette sitatet gjev oss to val: Enten hadde ikkje Jesus peiling på kva han snakka om, eller så har nokon i ettertid lagt orda i munnen på han.

Uansett kva valg ein gjer, så er ikkje det som er nedskreve i Bibelen til å lite på-

Kommentar #44

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

RE: RE: veggmaleri

Publisert over 10 år siden
24.04.10 kl. 13:59 skrev Elias Per Vågnes:

Uansett kva valg ein gjer, så er ikkje det som er nedskreve i Bibelen til å lite på-

 Da har vi kun det han skrev på klippen å stole på, en gudesønn med mange års utdannelse i Egypt var vel i stand til å signere dommen over kvinnen som ble grepet i hor?

Det står der forresten enda.

Kommentar #45

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

RE: RE: RE: veggmaleri

Publisert over 10 år siden
24.04.10 kl. 15:40 skrev sv nyborg:24.04.10 kl. 13:59 skrev Elias Per Vågnes:

Uansett kva valg ein gjer, så er ikkje det som er nedskreve i Bibelen til å lite på-

 Da har vi kun det han skrev på klippen å stole på, en gudesønn med mange års utdannelse i Egypt var vel i stand til å signere dommen over kvinnen som ble grepet i hor?

Det står der forresten enda.

 Vel, ein gudsson som berre er omtala i Mosebøkene. Til liks med Jesus gjorde han ikkje særleg inntrykk på samtida.

Kommentar #46

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

RE: RE: RE: RE: veggmaleri

Publisert over 10 år siden
24.04.10 kl. 19:05 skrev Elias Per Vågnes:24.04.10 kl. 15:40 skrev sv nyborg:24.04.10 kl. 13:59 skrev Elias Per Vågnes:

Uansett kva valg ein gjer, så er ikkje det som er nedskreve i Bibelen til å lite på-

 Da har vi kun det han skrev på klippen å stole på, en gudesønn med mange års utdannelse i Egypt var vel i stand til å signere dommen over kvinnen som ble grepet i hor?

Det står der forresten enda.

 Vel, ein gudsson som berre er omtala i Mosebøkene. Til liks med Jesus gjorde han ikkje særleg inntrykk på samtida.

 Blander du Moses og Jesus nå? Begge hadde utdannelse fra de ypperste universitet i Egypt, bygd av penger Josefen kjørte til gards. Moses skrev på steintavler og Jesus på bergnabben under Klippemoskeen, greie på kvantefysikk hadde begge.

Kommentar #47

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: veggmaleri

Publisert over 10 år siden
24.04.10 kl. 19:24 skrev sv nyborg:24.04.10 kl. 19:05 skrev Elias Per Vågnes:24.04.10 kl. 15:40 skrev sv nyborg:24.04.10 kl. 13:59 skrev Elias Per Vågnes:

Uansett kva valg ein gjer, så er ikkje det som er nedskreve i Bibelen til å lite på-

 Da har vi kun det han skrev på klippen å stole på, en gudesønn med mange års utdannelse i Egypt var vel i stand til å signere dommen over kvinnen som ble grepet i hor?

Det står der forresten enda.

 Vel, ein gudsson som berre er omtala i Mosebøkene. Til liks med Jesus gjorde han ikkje særleg inntrykk på samtida.

 Blander du Moses og Jesus nå? Begge hadde utdannelse fra de ypperste universitet i Egypt, bygd av penger Josefen kjørte til gards. Moses skrev på steintavler og Jesus på bergnabben under Klippemoskeen, greie på kvantefysikk hadde begge.

 Det er vel Hammurabi steinen du har i tankane? Den var reel og stod i Babylon då GT vart samla, redigert og nedskreve. Dei tavlene Moses skal ha skreve, 614 lover og forordningar i alt, har ingen sett.

Kommentar #48

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

skriften på steinplassen

Publisert over 10 år siden

 Klippemoskeen, Al-Aqsa Mosque, står på Tempelplassen i Jerusalem over det stedet Jesus bøyde seg ned og skrev to ganger.

24.04.10 kl. 19:24 skrev sv nyborg:24.04.10 kl. 19:05 skrev Elias Per Vågnes:24.04.10 kl. 15:40 skrev sv nyborg:24.04.10 kl. 13:59 skrev Elias Per Vågnes:

 Da har vi kun det han skrev på klippen å stole på, en gudesønn med mange års utdannelse i Egypt var vel i stand til å signere dommen over kvinnen som ble grepet i hor?

Det står der forresten enda.

 Vel, ein gudsson som berre er omtala i Mosebøkene. Til liks med Jesus gjorde han ikkje særleg inntrykk på samtida.

 Blander du Moses og Jesus nå? Begge hadde utdannelse fra de ypperste universitet i Egypt, bygd av penger Josefen kjørte til gards. Moses skrev på steintavler og Jesus på bergnabben under Klippemoskeen, greie på kvantefysikk hadde begge.

 Det er vel Hammurabi steinen du har i tankane? Den var reel og stod i Babylon då GT vart samla, redigert og nedskreve. Dei tavlene Moses skal ha skreve, 614 lover og forordningar i alt, har ingen sett.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere