Gunnar Opheim

142

En israelvenn?

Publisert: 6. apr 2010

Jer 29:10-14
For så sier Herren:

Når sytti år er gått for Babel, vil jeg se til dere og oppfylle for dere mitt gode ord, at jeg vil føre dere tilbake til dette sted. For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren.

Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere framtid og håp.

Og dere skal påkalle meg og gå av sted og be til meg, og jeg vil høre på dere. Dere skal søke meg, og dere skal finne meg når dere søker meg av hele deres hjerte. Jeg vil la meg finne av dere, sier Herren. Jeg vil gjøre ende på deres fangenskap og samle dere fra alle de folk og alle de steder som jeg har drevet dere bort til, sier Herren, og jeg vil føre dere tilbake til det sted som jeg førte dere bort fra.

Denne tekst beviser at staten Israel gjenopprettelse ikke er Guds profeterte vilje som man la til grunn for 1948. Årsaken er at teksten viser til konkret 70 år i Babel og at teksten viser at de, altså Israel skal søke Ham og slik skal de føres tilbake. Det er ABSOLUTT IKKE TILFELLE ved 1948. Det er ei heller fred og håp der nede men tanker til ulykker.  De påkaller Ham ikke og fangeskapet er der i aller høyeste grad. Det finnes feler tekster som beviser trageidien for mange kristne og jøder. Her er en annen:

5M 31:29
For jeg vet at etter min død vil dere gjøre det som er galt og vike av fra den veien jeg har befalt dere å vandre. Ulykken skal komme over dere i de siste dager, fordi dere gjør det som er ondt i Herrens øyne, og egger ham til vrede ved det som deres hender har gjort.

Her ser vi at "de siste dager" ikke absolutt er de endelige siste dager (Jesu andre komme). De siste dager er også dette: Jer. 29:10-14, 30:24, 27:2-7, 48:47 og 50:1. Ett tredje poeng er dette:

I Esekiel 38 ser vi at folket bor trygt alle sammen, uten murer. Fjerden poeng er at årsaken til spredningen er at de forlot Guds ord, de brøt Guds bud/ lov (Jer. 16:10-13 og 29:18-19). Leser vi hele skriften ser vi at man alltid må angre sine synder, erkjenne ens vesen før Gud samler og gjenoppretter igjen. Aldri i nærheten av dette er Israel, hverken før eller etter 1948. Moses sier:

5M 30:1-3
Når alle disse ting kommer over deg, velsignelsen og forbannelsen som jeg har forelagt deg, og du tar det til hjerte ute blant alle de folk som Herren din Gud har drevet deg bort til,
og når du av hele ditt hjerte og hele din sjel omvender deg til Herren din Gud og hører på hans røst i alt det som jeg byder deg i dag, både du og dine barn,
da skal Herren din Gud gjøre ende på ditt fangenskap og miskunne seg over deg. Han skal igjen samle deg fra alle de folk som Herren din Gud hadde spredt deg iblant.

De må altså omvende seg til Jesus Kristus før noe kan skje. Nehemja sier dette:

Neh 1:8-9
Kom i hu det ordet som du talte til din tjener Moses da du sa: Om dere er troløse, så vil jeg spre dere blant folkene.
Men dersom dere omvender dere til meg og holder mine bud og lever etter dem, da vil jeg, selv om de bortdrevne blant dere er ved himmelens ende, samle dem derfra og føre dem til det sted jeg har utvalgt til bolig for mitt navn.

Ingenting vil skje før Herren renser folket slik:

Esek 36:33
Så sier Herren Herren:

Den dag jeg renser dere fra alle deres misgjerninger, vil jeg igjen la det bo folk i byene, og ruinene skal bygges opp igjen.

Husk nå at Jesus kan gjenreis Tempelet på tre dager og at Jerusalem er der oppe. Det betyr at denne åndelige profeti må forstås ånedlig og vil bare virke på de åndelige. Kjødelige vil ikke/ kan ikke forstå dette om de er aldri så kjødelige kristne "israelvenner". De blir forbannet og koker over, om de da ikke avfeier det og går sin vei i buldrende hat. Legg forøvrig merke til at Gog og Magog krigen er etter tusenårsriket og at da er Esekiel 38 etter Jesu andre komme. Hele den tragiske teologien til Hal Lindsay har ført store deler av kristenheten bak lyset.

Når man ser hendelsene rundt omkring i verden og ser kristenheten i midtøsten, og i det måler det opp imot Guds ord. Hvilket etisk ansvar har Guds folk i denne sammenheng? Kan man støtte Israel som om de har vendt om til Kristus enda de ikke har det og med det forsere en profeti som ikke kan eller vil oppfylles? Jeg mener, fører man ikke verden ut i unødvendig lidelse med det?

Vær så snill, ikke bli sint men vær sakelig, gå inn for å oppklare seriøst Guds vilje så tråden ikke blir låst.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Lars Nilsen

0 innlegg  11 kommentarer

RE: En israelvenn?

Publisert over 10 år siden
06.04.10 kl. 10:36 skrev Leif Gunnar Opheim:

Denne tekst beviser at staten Israel gjenopprettelse ikke er Guds profeterte vilje som man la til grunn for 1948.

Det var FN's delingsplan for Palestina i 1947, ikke bibelen som var grunnlaget for Israels gjenopprettelse i 1948.

Kommentar #2

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

den er grei

Publisert over 10 år siden

Skjønner det men jeg tenker nå på israelvennenes vinkling som man legger til grunn i sin forståelse av det som skjedde i 1948/ 47 om du vil.

Kommentar #3

Lars Nilsen

0 innlegg  11 kommentarer

re : den er grei

Publisert over 10 år siden

Jeg hadde en anelse om at det kunne være motivet, men jeg valgte å kommentere uansett. Jeg er ikke religiøs, samt stiller meg nøytral i Palestina-Israel konflikten, men er et mulig svar fra disse Israelvennene ang bibelen relevant i forhold til staten Israels eksistens?

Kommentar #4

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

avklaringer, ett must

Publisert over 10 år siden

De tror at Israel er Guds nasjon og at profetiene blir oppfylt ved at de i neste omgang bygger helligdommen og gjør den klar for Hans andre komme. I denne helligdommen tror de også at før Jesu andre komme at Antikrist (med stor A) skal sette seg. De tekstene jeg viser til i hovedinnlegget legger ideen om at dette Israel er deres håp, i grus. Årsaken til at jeg ønsker å fremme dette er igjen å få rett fokus på de rette verdier for å unngå unødvendige tragedier. Det er derfor ikke ment for å skape fronter men avdekke misforståelser slik at man kan gjøre rett og heller vise til rettferdighet.

Nå er det en fare for at våre venner ser sitt snitt til å dreie temaet over i en Antikrist debatt men nevner det for å stoppe nettopp det. Håper de eventuelt holder seg til tema. For din del skjønner jeg første spørsmål og dette siste. Spør i vei.. :)

Kommentar #5

Lars Nilsen

0 innlegg  11 kommentarer

re re

Publisert over 10 år siden

Jeg forstår.

Du får tilgi fiskingen i spørsmålene mine, jeg forstår dettte er et forum med friske meninger så jeg ville finne ut om det kunne være en mulig debatt her, det er det tydligvis ikke. Vi forstår hverandre nå :)

Kommentar #6

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

israel

Publisert over 10 år siden

i dag

er en sekulær stat

så hvorfor i all verden

skulle det nye jerusalem bygges der??

Kommentar #7

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

re

Publisert over 10 år siden

Det er tragisk at ikkje LGO ser kva som no skjer i Israel og ved byen Jerusalem.

Pga denne svindlaren Paulus så greier mange å vri det til at Israel ikkje lenger er Israel og Jerusalem , ja kvar er det?

Tekstar som skulle vera enkle å lesa sjølv for ungar vert tåkelagt.

"Sjå, det kjem ein Herrens dag (slutten på desse 6000 åra) Då skal det hærfanget dei har ført bort frå deg, skiftast ut hjå deg.
     2 Eg vil samla alle folkeslaga (nasjonane eller heidningane) til strid mot Jerusalem.(bokstavlege Jerusalem i Israel)  Byen(det bokstavlege Jerusalem) skal verta teken, husa (vanlege hus i Israel) plyndra og kvinnene (jødiske kvinner) tekne med vald.(valdtekt) Halve byen (bokstavlege Jerusalem) skal førast bort i fangenskap  , men resten av folket skal ikkje rydjast ut or byen.
     3 Herren (Jesus Kristus) sjølv skal fara ut og strida mot desse folka(nasjonane som ahr innteke Jerusalem) som på stridens dag, den dagen han gjekk til kamp.  4 Den dagen skal han stå med føtene på Oljeberget, som ligg rett aust for Jerusalem.(ta ein tur og sjå Oljeberget) Og Oljeberget skal dela seg i to (bokstavleg)frå aust til vest, så det vert ein brei dal. Den eine halvparten av fjellet vik unna mot nord og den andre mot sør." Sakarja 14

Jesu ord burde og vera enkle om einkuttar ut Paulus:

15 Når de då ser at «den øydande styggedomen»(Antikrist i Guds bokstavlege tempel på tempelhøgda), som profeten Daniel har tala om, står på den heilage staden (tempelhøgda i det bokstavlege Jerusalem)– skjøn det, den som les! – 16 då må dei som er i Judea (Judea i Israel), røma til fjells; 17 den som er på taket, må ikkje gå ned og henta noko i huset; 18 og den som er ute på marka, må ikkje gå heim etter kappa si. 19 Stakkars dei som ventar barn (jødiske kvinner)og dei som gjev bryst i dei dagane! 20 Men bed at de må sleppa å røma om vinteren eller på ein sabbat!(Guds heilage kviledag) 21 For då skal det verta så store trengsler (Daniel nemner denne grusomme tida for jødane) som det aldri har vore frå verda vart skapt og til no, og som det heller aldri meir skal verta. 22 Og vart ikkje den tida avkorta, kom ikkje noko menneske til å verta frelst. Men for dei utvalde (Guds utvalde Folk )skuld skal den tida gjerast kortare....Så snart denne trengselstida(grusomme tida for jødane) er over, skal sola mørkjast og månen missa sitt ljos. Stjernene skal falla ned frå himmelen og kreftene i himmelrømda skakast. 30 Då skal teiknet åt Menneskesonen syna seg på himmelen, og alle folk på jorda skal setja i med klagerop; og dei skal sjå Menneskesonen koma på himmelskyene med stor makt og herlegdom. 31 Medan luren ljomar, skal han senda ut englane sine, og dei skal samla dei han har valt seg ut, frå heimsens fire hjørne, frå himmelbryn til himmelbryn. (Her set Jesus føtene sine på Oljeberget og det deler seg i to) 

Det er enkle tekstar om ein les dei rett fram.

Då finn ein ikkje ut at trengselstida som er  nemnd i teksten er perioden frå 538-1798 slik LGO lærer.

Det er titals slike tekstar som kunne nemnast.
   

Kommentar #8

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

RE: re

Publisert over 10 år siden

?? Paulus, nevner ikke han i innlegget jeg. Jeg viser derimot hva GT`s profeter sier om Israel og hvor lite eller ingenting dagens Israel passer i henhold til GT. Når det gjelder NT og der i Paulus er han og NT 100% es med GT men denne tråden handler ikke om det.

06.04.10 kl. 22:42 skrev Torstein Langesæter:

Det er tragisk at ikkje LGO ser kva som no skjer i Israel og ved byen Jerusalem.

Pga denne svindlaren Paulus så greier mange å vri det til at Israel ikkje lenger er Israel og Jerusalem , ja kvar er det?

Kommentar #9

Jarle Johansen

6 innlegg  100 kommentarer

Det ble taust i denne tråden

Publisert over 9 år siden

Jeg forstår at Israelvennene ble taus i denne tråden Leif Gunnar Opheim.

Du tar det på kornet. Hva skal de si?

Korthuset deres som de møysommelig har bygget opp en generasjon, ville ha rast om de hadde tatt de bibelhenvisninger du lister opp med i beregningen.

Kommentar #10

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Jarle Johansen. Gå til den siterte teksten.

Jeg forstår at Israelvennene ble taus i denne tråden Leif Gunnar Opheim.

Ja og det er trist at man frykter mere enn hva forstanden gir oss å kunne forstå. Gud er kjærlighet, Han er Rettferd.

Kommentar #11

Trond Hans Farner Kverno

19 innlegg  248 kommentarer

Led Paulus martyrdøden for svindel????????

Publisert over 6 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.
Pga denne svindlaren Paulus så greier mange å vri det til at Israel ikkje lenger er Israel og Jerusalem , ja kvar er det?

Kaller man Paulus svindler, har man avskaffet hele kristenheten.
Du spør "hvor " Israel og Jerusalem er. Det nye Jerusalem, som stiger ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgom - er i alle fall ikke der hvor profetene er blitt slått ihjel. Det er en himmelsk helligdom, hvor Kristus er gått inn i Det allerhelligste og frembåret sitt legeme og blod som offer for verdens synd. Israel er arvingene etter Abraham, der vi blir podet inn i vintreet gjennom Den hellige dåp. Erstatningsteologi? Paulus vil ha både og - ikke et enten eller. Jødene selv lærte seg en åndelig tydning av sine skrifter gjennom de eksilene de har gjernnomlevet. En av deres viktige teologer i denne forståelsen var Filon av Alexandria. Filons bibelforståelse har vært et utgangspunkt for hele den ikke-krigerske holdningen som har preget den jødiske spiritualitet. 

Kommentar #12

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Trond Hans Farner Kverno. Gå til den siterte teksten.
Kaller man Paulus svindler, har man avskaffet hele kristenheten.

Ja, det er jeg enig i.

Men jøder tror jo ikke på NT.

Kommentar #13

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Trond Hans Farner Kverno. Gå til den siterte teksten.
Det nye Jerusalem, som stiger ned fra himmelen, fra Gud,

Det "nye Jerusalem "vert oppfyllt ETTER dei 1000-åra.

Spørsmålet er kva som skjer no ved Yeshuas gjenkomst.

Det er beskrive detaljert i Sakarja 14.

Messias kjem til Oljeberget .Han går inn til tempelet i Jerusalem gjennom Austporten slik Esekiel fortel.

Så skal han styra kloden i frå det bokstavlege Jerusalem.

Han skal oppretta riket for Israel.

I Esekiel 47 vert dette beskrive slik:

Mannen førte meg attende til tempelinngangen. Og sjå, det rann vatn fram under dørstokken på austsida av huset. For framsida på templet vender mot aust. Vatnet rann ned på sørsida av templet, sør for altaret.  2 Så førte han meg ut gjennom nordporten, og der ute fylgde han meg ikring til den ytre porten, som vender mot aust. Og sjå, der sildra vatnet ned frå sørsida....Men myrane og sumpane skal ikkje verta friske; av dei skal det vinnast ut salt. 12 På begge elvebreddene skal det veksa alle slag frukttre. Lauvet på dei skal ikkje visna, og frukta skal ikkje ta slutt. Kvar månad skal dei bera ny frukt; for vatnet dei får, skal renna ut frå heilagdomen. Frukta på trea skal vera til mat og blada til lækjedom.»

    
Dei nye landegrensene 
13 Så seier Herren Gud: Dette er dei grensene de skal ha når de deler landet mellom dei tolv Israels-ættene. Josef skal ha to luter. 14 De skal ta det i eige, og den eine skal få like mykje som den andre. Eg lyfte då handa og lova å gje det til fedrane dykkar. Og landet få"

--------------------------------

Erstatningsteologien er no grunnen til at verdssamfunnet ikkje evnar å sjå at Gud har gitt eit spesielt landområde og Jerusalem til Sitt Folk.

Paulus er dønn falsk,diverre.

Det han seier stemmer ikkje med Tanakh.

Det er Tanakh (lova og profetane) Jesus henviser til.

Kommentar #14

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.
Det er Tanakh (lova og profetane) Jesus henviser til.

Tanakh avviser Daniel som profet, det gjør ikke Jesus. Ellers viser jeg til åpningsinnlegget som viser at Tanakh avviser din tro som sannferdig og fra Guds ord.

Matt 24,15 Når I da ser ødeleggelsens vederstyggelighet, som profeten Daniel har talt om, stå på hellig grunn - den som leser det, han se til å skjønne det! -

Kommentar #15

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Tanakh avviser Daniel som profet, det gjør ikke Jesus. Ellers viser jeg til åpningsinnlegget som viser at Tanakh avviser din tro som sannferdig og fra Guds ord.

Matt 24,15 Når I da ser ødeleggelsens vederstyggelighet, som profeten Daniel har talt om, stå på hellig grunn - den som leser det, han se til å skjønne det! -

Og med det Torstein avviser du hele bibelen.. . Hvem sa noen ville komme til å gjøre det?

Kommentar #16

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Tanakh avviser Daniel som profet

Det er ukjent for meg.

http://no.wikipedia.org/wiki/Tanákh

jødedommen kalles Den hebraiske Bibelen for Tanakh (תנ"ך), en sammensetning av navnene for de tre delene:

Torá [תורה] («Loven»; også kalt Læren eller Instruksjonen) Nebiim [נביאים] («Profetene») Ketubim [כתובים] («Skriftene» eller «Helligskriftene») ---------------- Ketubim (Skriftene) Salmenes bok Salomos ordspråk Job Megillot (Skriftrullene) Høysangen Rut Klagesangene Forkynneren Ester Daniel.          ----------------------------------------


Etter kva eg kan lesa er Daniel med i Tanakh.


Det er "Tanakh" som er Guds ord.


http://www.cwi.org.uk/judaism/jewishperspectives/tanakh.html


"The word Tanakh serves as an acronym for the Old Testament scriptures in their threefold division: the Law, the Prophets and the Writings. In Hebrew that would be the Torah, the Nevi’im and the Ketuvim. When speaking to Jewish people the Tanakh is a far better expression to use than the term Old Testament".


Paulus viser med det han skriv at han er falsk. Det stemmer ikkje med Tanakh.


Du med mange har omfamna erstatningsteologien hans og forkynner eit bodskap som ikkje samsvarar med GT.


Satan måtte finna på noko for gjorde at folk ikkje las tekstane i GT slik dei står.Løysinga var Paulus. Det var genialt.


Yeshua sa det. "Pass på så det ikkje vert forførte eller farer vill "


Det er det storparten av kristenheten har gjort.


Sitat frå Kverno.


 "Kaller man Paulus svindler, har man avskaffet hele kristenheten.Du spør "hvor " Israel og Jerusalem er."

Ja, ein har avskaffa den falske retninga  innan kristendomensom  Paulus  førte vidare , men ikkje det evangeliet som Yeshua forkynte.


Yeshua stod på Tanakh , på alt det Gud hadde innstifta der.

--------------------------

Erstatningsteologien er dette:

http://www.gospelway.com/man/israel-future.php

Den sanne Israel i dag er en åndelig Nation (Kirken) Består av alle mennesker, jøde eller hedning, som adlyder evangeliet.

Alle er likeverdige i Kristus. Fysisk Israel var viktig i Guds plan, men slik de har ingen spesielle fordeler nå. Men Gud har en Israel - en nasjon som tilhører ham.

Galaterne 3:24-29 - Alle som adlyder evangeliet er i Kristus og arvinger til Abraham. Enten fysisk jøder eller grekere, de er åndelig Abrahams etterkommere. [Galaterne 03:07]

Romerne 2:28,29 - True jøder er ikke de som har utover kjødelig omskjæring, men de som er jøder innvendig ved omskjæring av hjertet. [Jf.. Filipperne 3:3-8; Kol 2:11,12]

1 Peter 2:09 - Gud har i dag en utvalgt rase, et hellig folk. Dette er mennesker som tilhører ham nå, selv om de ikke på en gang (v10). Hvem er de?

Det er de som adlyder Ham og leve hellige liv (1:13-16), tror og ble innløst av Jesu blod (1:17-21), rense sin sjel og blir født på nytt ved å lyde sannheten (1:22 -25), og er levende steiner i Guds åndelige hus (2:1-8), som er menigheten (1 Tim 3:15).

Guds åndelige nasjonen Israel i dag er hans åndelige hus, kirken! Alle kjødelige jøder kan være en del av det huset, men så kan alle hedninger. Jøder vil ikke ha noen mer spesielle privilegier. [Matteus 21:33-

------------------------------------------------------------

Dette er rein løgn.

Kommentar #17

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.
Etter kva eg kan lesa er Daniel med i Tanakh.

Ja, men ikke som profet for om profet er kristendommen og Paulus reell. Derfor godtar ikke jødedommen Daniel som profet.

Kommentar #18

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Ja, men ikke som profet

Yeshua siterte Daniel fleire gonger og kallar han PROFET.

Eg reknar med at jødane og hadde same synet som Yeshua.

"Når de då ser at «den øydande styggedomen», som PROFETEN Daniel har tala om, står på den heilage staden – skjøn det, den som les!"

Dei fleste forstår at det er framtida Daniel snakkar om.

Daniel snakkar om Guds rike her på jorda som kjem no når dei andre rika er knuste.

Det er denne steinen som fyller heile jorda.

"Men på den tid då desse kongane rår, skal Gud i himmelen skipa eit rike som aldri i æve går til grunne. Det riket skal ikkje gå over til noko anna folk. Det skal knusa og gjera ende på alle dei andre rika, men sjølv skal det stå til evig tid. 45 Du såg då at ein stein vart riven laus or fjellet, men ikkje med menneskehender, og han krasa jernet, koparen, leira, sølvet og gullet. Den store Gud har no kunngjort kongen det som heretter skal henda. Draumen er sann, og tydinga er påliteleg.» Daniel 2

Det er der me no er 15 år unna.

Gud skal då oppretta riket for Israel.

Det er dette Daniel snakkar om heile tida.

"På den tid skal Mikael,
        den store fyrsten, stiga fram, 
        han som vernar dine landsmenn (nasjonen Israel).
        Det skal koma ei trengselstid
        som det ikkje har vore maken til
        heilt sidan folkeslag vart til.
        Men på den tid skal folket ditt (Israel)verta frelst,
        alle som er oppskrivne i boka.
     2 Og mange av dei som søv i molda,
        skal vakna opp,
        somme til evig liv,
        andre til skam og evig avsky"

Kommentar #19

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.
Yeshua siterte Daniel fleire gonger og kallar han PROFET.

Eg reknar med at jødane og hadde same synet som Yeshua

Du regner med, altså antar og legger hele ditt trosliv i noe du gjetter for så å fremme det som den eneste sannhet i VD, Norges største kristne avis, Vårt Lands debattsider.

Jesus Kristus, altså JAVHE, Gud, Adonai og ja den Herre/ engel som besøkte Abraham før Sodoma og Gomorra kaller Daniel profet men jødedommen med sin Tanak har tatt Daniel ut av de som de regner som profeter og de regner ikke Jesus Kristus som JAVHE, Gud, Adonai og ja den Herre/ engel som besøkte Abraham. http://no.wikipedia.org/wiki/Tanákh

Det er vel derfor de ikke vil regne ut tiden Daniel presenterer i 9:24-27!  

Les Tanakh en gang til slik det blir lagt frem i åpningsinnlegget Torstein, så slipper du å anta noe som helst.

Kommentar #20

Trond Hans Farner Kverno

19 innlegg  248 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.
Erstatningsteologien er no grunnen til at verdssamfunnet ikkje evnar å sjå at Gud har gitt eit spesielt landområde og Jerusalem til Sitt Folk.

Paulus er dønn falsk,diverre.

Det han seier stemmer ikkje med Tanakh.

Det er Tanakh (lova og profetane) Jesus henviser til.

Fullt så knirkefritt går det ikke å bokstavtolke De hellige skrifter. Og fullt så knirkefritt går det heller ikke å redusere  Kristus vår sanne Gud (som han omtales i den kristne ortodokse liturgien) - til en lovlærer. Selvom rasjonalister i alle tider har forsøkt akkurat det.

Kommentar #21

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Yeshua seier det tydeleg i Matteus 5.

 "Tru ikkje at eg er komen for å OPPHEVA LOVA OG PROFETANE! Eg er ikkje komen for å oppheva, men for å oppfylla. 18 Sanneleg, det seier eg dykk: Før himmel og jord forgår, skal ikkje den minste bokstav eller ein einaste prikk i lova forgå – før alt har hendt. 19 Om då nokon opphevar eit einaste av desse minste boda, og lærer menneska såleis, skal han reknast for den minste i himmelriket. Men den som held boda og lærer andre det, han skal vera stor i himmelriket. 20 Ja, det seier eg dykk: Er ikkje dykkar rettferd mykje større enn rettferda åt dei skriftlærde og farisearane, kjem de aldri inn i himmelriket."

Når ein veit kjenner til kva som  LOVA og PROFETANE , då vert det og innlysande at landeløfta gjeld til fulle.

http://no.wikipedia.org/wiki/Tanákh

Gud advarar i  5 Mosebok 13 mot nettopp dette at nokon kjem med kunnskap som er i strid med Tanakh.

"Det kan henda at det står fram ein profet mellom dykk eller ein som har draumsyner, og lovar deg eit teikn eller under.  2 Og går det som han spår, og han samstundes seier: «Kom, lat oss halda oss til andre gudar, som de ikkje kjenner, og dyrka dei»,  3 då skal du ikkje høyra på det som ein slik profet eller draumsjåar seier. For Herren dykkar Gud vil berre prøva dykk og sjå om de elskar Herren dykkar Gud av heile dykkar hjarta og heile dykkar hug.  4 Herren dykkar Gud skal de fylgja, og han skal de ottast. Hans bod skal de halda, og hans ord skal de lyda; han skal de tena og halda dykk til."

Kommentar #22

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Det du sier her: "Paulus er dønn falsk,diverre.

Det han seier stemmer ikkje med Tanakh."

Alle i GT, Moses og prsfetene og NT slår tilbake på deg selv, du tror ikke på Tanakh og beviset ligger i Tanakh og med det, åpningsinnlegget!

Kommentar #23

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 6 år siden

I GT var det ikkje tvil om kven som var Guds Folk.

I NT er det stor tvil fordi Paulus har td omdefinert kva ein jøde er.

 "For rett jøde er ikkje den som er jøde i det ytre, og rett omskjering er ikkje den dei gjer i det ytre, på kroppen. 29 Jøde er den som er jøde i det indre, og omskoren er den som er omskoren i hjarta, ikkje etter bokstaven, men ved Anden. Han får si ros, ikkje av menneske, men av Gud."

Eit enkelt spørsmål.  Burde jødane slutta med omskjeringa?

Paulus kallar det skamskjering.

"Eg, Paulus, seier dykk: Lèt de dykk omskjera, vil Kristus inkje gagna dykk.  3 Atter slår eg fast at kvar den som lèt seg omskjera, er skuldig til å halda heile lova.  4 De som vil verta rettferdige for Gud ved lova, de er skilde frå Kristus, de er falne ut or nåden."

Kommentar #24

Trond Hans Farner Kverno

19 innlegg  248 kommentarer

fra Grundtvigs diktning. Jeg går også stille til et bedre sted...

Publisert over 6 år siden

 

3. 

Jesus, som den gode Hyrde,

Leder om fortabte Faar,

Vinker hver, som under Byrde

Syg i Sind nedbøiet gaaer,

Beder dem til sig at ile,

Byder dem den sande Hvile,

Mildheds Aag og Byrde let!

 

4. 

Nægtes end Hans Ord og Tale

Indpas, Sted og Hjerte-Rum,

Ei vil Ondt med Ondt betale

Fredens Evangelium,

Kalder aldrig Ild fra Skyen,

Gaaer som Han fra Uvens-Byen

Stille til et bedre Sted!

Kommentar #25

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Himmelen rivna og rulla seg saman som ein bokrull, og kvart fjell og kvar øy vart flytte frå sin stad. 15 Kongane på jorda, stormenn og hærførarar, dei rike og dei mektige, kvar træl og kvar fri mann, alle gøymde seg i holer og mellom berghamrar. 16 Og dei sa til fjella og hamrane: «Fall over oss og løyn oss for han som sit på kongsstolen, og for vreiden åt Lammet. 17 For den store dagen er komen, vreidedagen, og kven kan stå seg då?»

I jubelprofetien som Jesus las utelot han "ein dag med straff frå vår Gud" .

Herrens Ande er over meg;
        for Herren Gud har salva meg.
        Han har sendt meg til å forkynna
        ein gledebodskap for armingar,
        til å lækja dei som har eit knust hjarta,
        til å ropa ut fridom for fangar
        og frigjering for dei bundne.
     2 Eg skal ropa ut eit nådeår frå Herren,
        ein dag med straff frå vår Gud.

-----------------------------------------------------

Neste gong han kjem oppfyllest det.

Kommentar #26

Trond Hans Farner Kverno

19 innlegg  248 kommentarer

Og da er det fra min side klart for en oppsummering:

Publisert over 6 år siden

Det bør ha blitt klart for alle som har klart å følge denne tråden - at Langesæter forkynner et annet evangelium enn det de hellige apostler gikk like i døden for. Langesæter henviser all sin  lære til Loven, Profetene og Skriftene (jeg foretrekker å summere dem opp på norsk), og reduserer Kristus vår Gud til en slags israelsk krigshelt ved parusien - gjenkomsten. Og Han som Kristus lærte oss å kalle Far, og som de hellige apostler har lært oss er Kjærlighet, er redusert tilbake til hebreernes hevngjerrige stammegud men i en skikkelse og form som Abraham Isak og Jakob ikke ville ha kjent igjen.

Men hele den apostoliske tradisjon og de syv økumeniske konsilene er en forutsetning for 

1. at vi vet hvilke kanoniske skrifter som hører til Det nye Testamente (- vet vi ikke det er det mye hårreisende man skulle måtte lese og holde for sant av gnostiske og andre skrifter)

2. den apostoliske og den nikenske trosbekjennelse - ifølge hvilke det er slått fast 

2.1. den bibelsk funderte lære om Guds Treenighet

2.2. den bibelsk funderte lære om Kristi to naturer - sann Gud og sant menneske i personens enhet.

Faller dette, faller den kristne tro sammen som et korthus. Man bør i så fall slutte å feire jul, påske og pinse, synge kristne hymner eller be i Jesu navn.

Jeg har talt og befridd min samvittighet.

Kommentar #27

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.
I GT var det ikkje tvil om kven som var Guds Folk.

I NT er det stor tvil fordi Paulus har td omdefinert kva ein jøde er.

Torstein, innse det at nå viser jeg til i Tanakh som du sverger til at det du tror ikke er fra hverken Tanakh, GT eller NT. Du skylder på Paulus for at andre ikke ser det du ser men nå viser jeg deg at det står i Tanakh at det du tror er rett og slett eventyr og oppspinn.

Kommentar #28

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Trond Hans Farner Kverno. Gå til den siterte teksten.
Faller dette, faller den kristne tro sammen som et korthus. Man bør i så fall slutte å feire jul, påske og pinse, synge kristne hymner eller be i Jesu navn.

Ja, men hva iall verden har julen, påske og pinse med selve frelsesveien å gjøre? Ihvertfall julen, den er jo tvers igjennom hedensk. Påsken har jo blit flyttet fra sin tid til hedensk tid og ser vi frelsesplanen og høytidsabbatenes mening der så er noe oppfylt mens noen få andre ennå ikke er det. Det skjer imidlertid snart men vi Jesu tjeneste i den himmelske helligdom og Hans Yppersteprestelige tjeneste.

Kommentar #29

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Jul er heidensk. Det er Nimrod sin fødselsdag (Tammus)

Den sanne betydninga av jul.

http://www.annomundi.com/bible/christmas.htm

"Jula er som mange veit, ikkje fødselsdagen til Kristus.
Han vart ikkje født i midt på vinteren.
Me veit det sikkert fordi sauene var ute på markene. 
Det ville ha vore veldig kaldt om natta i åsane i Judea og det har alltid vore praksis av gjetarane i det området, ikkje å ha sauene ute når oktober var slutt.

Det er og svært lite sannsynlig at Herodes ville ha beordra folk til å reisa

til sine heimstader for å registrera seg midt på vinteren.

Yeshua vart faktisk født på lauvhyttefesten."

Påske eller EASTER er og falsk høgtid .

Det er til minne om Astarte eller Isther.

Jodane si påske er sjølvsagt ekte,slik Yeshua oppfyllte forbilda.

I Guds 7 festar viser Gud oss dei riktige høgtidene. # Mosebok 23 og 25

http://www.youtube.com/watch?v=xaxhGlSF-yk

Yeshua er som han seier sjølv. Abraham,Isak og Jakobs Gud.

Det var Han som leia israelittane i ørkenen.

Yeshua kjem igjen no etter 6000 år for å ta oppfylla siste del av jubileumsprofetien 

"Ein straffens dag frå vår Gud".

----------------------

Paulus får diverre fokuset vekk frå det bokstavlege Israel i MidtAusten.

Det er der dei siste hendingane utspelar seg.

Erstatningsteologien lurer folk trill rundt.

---------------------------------

Kommentar #30

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
innse det at nå viser

Oppheim.

Eg håpar du snart ser at nasjonen Israel er kjernen i det som skjer i endetida.

Det er mot det bokstavlege  Israel verdssamfunnet går til krig.

Det  er ikkje adventistane og paven som er i fokus slik "Mot Historiens Klimaks" beskriv det.

http://www.mothistoriensklimaks.no/mhk38.html#k3802

"Om å forlate «Babylon»

Denne bibelteksten peker frem til en tid da budskapet om Babylons fall som ble forkynt av den annen engel i Åp 14, skal bli gjentatt. I tillegg kommer omtalen av den korrupsjon som har trengt inn i de organisasjonene som utgjør Babylon, siden budskapet første gang ble forkynt sommeren 1844...

...Engelen som tar del i forkynnelsen av den tredje engels budskap, opplyser hele jorden med glansen som omgir ham. Her gjelder det en verdensbevegelse av uvanlig styrke. Adventvekkelsen i 1840-44 var en veldig åpenbaring av Guds makt. Den første engels budskap nådde ut til hvert eneste misjonsfelt i verden"

Harmageddon er Israels kamp mot verdssamfunnet.

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
28 dager siden / 2920 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
16 dager siden / 1123 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 965 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
rundt 1 måned siden / 630 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
9 dager siden / 622 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
15 dager siden / 587 visninger
Brokete Brasil
av
Hildegunn Marie Tønnessen Seip
7 dager siden / 473 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere