Torstein Langesæter

177

Den øydeleggjande styggedomen

Publisert: 21. apr 2009

”DEN ØYDANDE STYGGEDOMEN.”

Jesus snakkar i Matteus 24 om ”den øydande styggedomen”. Han viser til Daniels bok og det som står skrive der.

Kva er ” ødeleggelsens vederstyggelighet”(bokmål) eller ”abomination of desolation” som er det engelske uttrykket.

Jesus seier:

”Når de då ser at «den øydande styggedomen», som profeten Daniel har tala om, står på den heilage staden – skjøn det, den som les! – 16 då må dei som er i Judea, røma til fjells; 17 den som er på taket, må ikkje gå ned og henta noko i huset; 18 og den som er ute på marka, må ikkje gå heim etter kappa si. 19 Stakkars dei som ventar barn og dei som gjev bryst i dei dagane! 20 Men bed at de må sleppa å røma om vinteren eller på ein sabbat! 21 For då skal det verta så store trengsler som det aldri har vore frå verda vart skapt og til no, og som det heller aldri meir skal verta. 22 Og vart ikkje den tida avkorta, kom ikkje noko menneske til å verta frelst. Men for dei utvalde skuld skal den tida gjerast kortare.” Matteus 24 ,15

Dersom ein les teksten rett fram ser ein at dette gjeld Jerusalem og jødane.

Lukas 21 seier nesten det same:

”   Når de ser Jerusalem kringsett av hærar, då skal de vita at byen snart blir øydelagd. 21 Då må dei som er i Judea, rømma til fjells, dei som er i byen, må koma seg ut, og dei som er ute på landet, må ikkje gå inn i byen. 22 For dette er straffedomens tid, då alt som står skrive, skal gå i oppfylling. 23 Ve dei som ventar barn og dei som gjev bryst i dei dagane! For det skal bli stor naud i landet, og vreide skal ramma dette folket. 24 Dei skal falla for sverd og førast bort som fangar til alle folkeslag. Og andre folk skal trakka Jerusalem under fot heilt til tida for heidningane er ute.”

Teksten beskriv at Jerusalem i det bokstavlege Israel vert kringsett av militære hærstyrkar og folk som bur i området (Judea) vert bedd om å flykta.

”Men bed at de må sleppa å røma om vinteren eller på ein sabbat! ”

Denne setninga viser at det gjeld jødane spesielt. Dei held sabbaten.

Den verste trengselstida som har vore til no skal då ramma jødane.

Daniels bok seier:

”Det skal koma ei trengselstid
        som det ikkje har vore maken til
        heilt sidan folkeslag vart til.
        Men på den tid skal folket ditt verta frelst,
        alle som er oppskrivne i boka.
     2 Og mange av dei som søv i molda,
        skal vakna opp,
        somme til evig liv,
        andre til skam og evig avsky.” Daniel 12,1

Mange vil prøva å knytta denne teksten om  ”den øydande styggedomen” til det som skjedde i år 70 då Jerusalem vart innteken av Titus og tempelet vart øydelagt.

Ein kan godt seia at deler av profetien då fekk ei oppfylling , men det er mange ting som ikkje skjedde då.

Teksten i Daniels bok der uttrykket ”den øydande styggedommen ” er brukt er desse:

”Frå den tid då det daglege offeret vert bortteke og den øydande styggedomen oppsett, skal det gå 1 290 dagar. Så gå du til møtes med endetida! Du skal kvila og stå opp og få din lut når dagane tek ende.» Daniel 12,11

Hærstyrkar som han sender ut, vanhelgar heilagdomen, den faste borga, tek bort det daglege offeret og set opp den øydande styggedomen. 32 Dei som syndar mot pakta, lokkar han til fråfall med sleipe ord. Men det folket som kjenner sin Gud, står fast og viser det i gjerning. Daniel 11,31

”Byen og heilagdomen skal øydeleggjast
        av hæren åt ein fyrste som kjem.
        Han skal enda sine dagar i ein flaum.
        Den fastsette øydelegging
        skal vara til krigen er slutt.
    27 Éi veke gjer han pakta tung for mange,
        midt i veka gjer han ende
        på slaktoffer og grødeoffer.” Daniel 9,26

”Jamvel mot hovdingen over hæren briska det seg. Det tok frå han det daglege offeret, og staden der heilagdomen hans står, vart vanæra. 12 Det reiste seg mot Gud og skipa til ei gudsdyrking i strid med det daglege offeret. Hornet kasta sanninga til jorda, og det hadde lukka med seg i alt det tok seg føre.” Daniel 8,11

Teksten viser at desse tekstane handlar om endetida og det som skal skje på slutten.

”Og vart ikkje den tida avkorta, kom ikkje noko menneske til å verta frelst. Men for dei utvalde skuld skal den tida gjerast kortare.” Matteus 24,22

”dei utvalgde” peikar fyrst og fremst på ”Guds utvalgde Folk”-jødane.

Trengselstida som Daniels bok nemner er knytta til det som skjer i Jerusalem og i tempelet.

”Det daglege offer” er berre ein ting i Skrifta. Det er den handlinga som gjekk føre seg i tempelet kvar dag - offertenesta.

”det daglege offeret, og staden der heilagdomen hans står, vart vanæra.” Daniel 8,11

Mange har ikkje forstått desse orda,fordi jødane idag ikkje har noko tempel eller offerteneste.

For at tekstane i Daniel skal kunna oppfyllast må templetenesta til jødane igjen koma på plass.Det vil skje .

Tempelet til jødane vil verta gjenreist no på slutten før Jesu gjenkomst.

Jødane vil igjen starta med daglege ofringar slik dei gjorde i tidlegare tider.

http://www.templemountfaithful.org/

Kva vil skje på slutten i Jerusalem?

Jau,nøyaktig det teksten seier.

Antikrist vil med sine hærstyrkar innta det bokstavlege Jerusalem på slutten og vil fjerna dei daglege ofringane og setja seg sjølv i tempelet og gje seg ut for å vera Gud.

”For først må fråfallet koma og den lovlause syna seg, han som endar i fortaping.  4 Det er motstandaren, han som opphøgjer seg over alt det som gud og heilagdom heiter, så han til og med set seg i Guds tempel og gjer seg sjølv til gud.” 2 Tess 2

Daniel 11,31 seier det veldig tydeleg.

”Hærstyrkar som han sender ut, vanhelgar heilagdomen, den faste borga, tek bort det daglege offeret og set opp den øydande styggedomen”.

Antiokus Epifanes var eit svakt forbilete på det som skal skje på slutten.

Han fjerna jødane si tempeltenesta  og ” Det reiste seg mot Gud og skipa til ei gudsdyrking i strid med det daglege offeret.” Daniel 8

Sakarja 14 seier veldig tydeleg kva som vil utspela seg i Jerusalem no før Jesu gjenkome.

”Eg vil samla alle folkeslaga til strid mot Jerusalem. Byen skal verta teken, husa plyndra og kvinnene tekne med vald. Halve byen skal førast bort i fangenskap, men resten av folket skal ikkje rydjast ut or byen.
     3 Herren sjølv skal fara ut og strida mot desse folka som på stridens dag, den dagen han gjekk til kamp.  4 Den dagen skal han stå med føtene på Oljeberget, som ligg rett aust for Jerusalem. Og Oljeberget skal dela seg i to frå aust til vest, så det vert ein brei dal.”

Heidningane eller folkeslaga skal igjen samla seg mot Israel og innta Jerusalem og knebla jødane.”Stakkars dei som ventar born eller dier”,seier Jesus. Det vert ei grusom tid.

Men når det er som verst vil Herren sjølv gripa inn.”Vart ikkje den trengslestida forkorta vart  ikkje noko kjøt frelst,men for dei utvalgde si skuld skal den forkortast”.

”Den dagen skal han stå med føtene på Oljeberget”

Oljeberget ligg på same plassen som alltid.Når Jesus stig ned der Han reiste frå vil det dela seg i to.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kjell G. Kristensen

78 innlegg  13843 kommentarer

"Styggedommen begynnelsen til enden"

Publisert over 10 år siden

Hei Torstein!

Fine innspill du kommer med.

Du siterer mye fra bibeltekstene og det er bra, en kommer ikke utenom dem og jeg er også enig med deg om at “den ødeleggende styggedommen” eller i noen oversettelser “den ødeleggende vederstyggelighet” ikke kan knyttes til Jerusalems ødeleggelse år 70. Jeg tror heller ikke at disse var deler av en oppfyllelse.

Jeg holder meg til mottoet en kan finne i 2.Pet.1.20:

“For dere vet først og fremst dette, at intet profetord i Skriften er gitt til egen tydning.”

Dette betyr vel først og fremst at vi skal la de inspirerte ord av skriften selv komme med sine fortolkninger, at skrift forklarer skrift.

Jeg er også opptatt av skrifter som tilhører den opprinnelige skrift, så som Apokryfene som har gode fortolkninger ovenfor de øvrige bibelske skrifter og som også forklarer at skriftene trengs å omskrives fordi de egentlig ikke forteller historien i sammenheng slik at en skulle kunne forstå dem som en eneste sammensatt historie.

Kommer tilbake til dette mot slutten av innlegget.

Slik jeg har forstått dette er at skriftene helt fra begynnelsen forkynner enden, og alt i den omhandler endetiden, dette finner jeg belegg for i Jes.46.9-10: Kom i hu de ting som hendte fra eldgammel tid, at jeg er Gud, og ingen annen. Jeg er Gud, og det er ingen som jeg, 10: jeg som fra “begynnelsen” forkynner “enden”, og fra fordums tid det som ikke er skjedd. Det er jeg som sier: Mitt råd skal bli fullbyrdet, og alt det jeg vil, det gjør jeg.

Og så kommer jo fortsettelsen til hva han gjør. Forståelsen av skriftene er gjemt inntil endens tid, Dan.12.4:

Og du Daniel: Gjem disse ord og forsegl boken inntil endens tid. Mange skal fare omkring, og kunnskapen skal bli stor.

Fra Jes.41.26 kan dette bekreftes: Hvem har kunngjort dette fra begynnelsen, så vi kunne vite det? - fra fordums tid så vi kunne si: Han har rett! Ingen har kunngjort noe, ingen har forkynt noe, ingen har hørt dere si noe.

En kan vel trygt kunne si at alt sammen står og handler om Israels fremtid og skjebne, men at det folk som bor der ikke nødvendigvis er Israels lands rettmessige eiere?

Profetiene går videre i å si, Esek. 38.14:

Derfor skal du profetere, menneskesønn, og si til Gog: Så sier Herren Herren: Se, på den tid når mitt folk Israel bor trygt, skulle du da ikke vite det?

Mitt folk

Her kommer det jo klart frem at Guds folk er Israel, men er de som bor der nå Guds folk? Israels folk?

Jeg forholder meg til 2.Pet.1.20 og lar skriften avgjøre svaret, for hos Rom.9.25-26 kan en lese:

Slik sier han det også hos Hosea: Det som ikke er mitt folk, vil jeg kalle mitt folk, og henne som ikke er elsket, vil jeg kalle min elskede. (Hos.2.23, 1.Pet.2.10)

26 Og det skal skje: På det sted hvor det ble sagt til dem: Dere er ikke mitt folk! - der skal de bli kalt den levende Guds barn.

27 Og Jesaia roper ut over Israel: Om tallet på Israels barn er som havets sand, så skal bare en rest bli frelst.

En rest

Dersom en ønsker å forfølge hvem denne rest skal bli, er ikke dette noe problem om en forholder seg til det sanne ord, “En Rest”

1.M.45.7:

Men Gud sendte meg i forveien for dere, fordi han ville at det skulle være en rest av dere på jorden, for å holde dere i live så det ble en stor frelse.

Dette har selvfølgelig forbindelse med “ødeleggelsens styggedom” hvor bare en rest overlever og jorden blir øde og tom som vi kan lese om fra skapelsesberetningen og forklart i Jer.4.23-27.

V 27: For så sier Herren: Hele landet skal bli en ørken. Men jeg vil ikke gjøre helt ende på det.

Jes.10.21: En rest skal omvende seg, en rest av Jakob, til den veldige Gud.

Det er altså de en minst skulle kunne tenke seg som blir Guds utvalgte folk, og er kanskje ikke de innvånere som bor i Israel i dag.

Til sist er det allikevel hedningene en kan sette sin lit til, og for å forstå dette er det nødvendig å forstå all skrift i sammenheng, for til å begynne med er hedningene avskåret fra forkynnelsen, 1.Tess.2.16: For de hindret oss i å forkynne for hedningene, så de kan bli frelst.

Men med til Kristi legeme tilhører også de som ble den nåde gitt å forkynne evangeliet om Kristi uransakelige rikdom (Ef.3.8) og at hedningene er medarvinger, de hører med til legemet og de har del i løftet i Kristus Jesus ved evangeliet. (Ef.3.6)

Derved står Guds ord fast om at det som er lavt i verden, og det som er foraktet, det utvalgte Gud seg, det som ingenting er for å gjøre det til intet som er noe - (1.Kor.1.28)

En vet selvfølgelig at dette tilhører fortellingen om Jesu oppvekst, for han skulle ikke fra begynnelsen få det navn engelen opplyste Maria om, men de gav ham i stedet navnet “Immanuel”, tekstene sier ingenting om at Marias sønn fikk navnet Jesus, men de gav ham navnet Immanuel (Matt.1.21-23) Opplysningene om navnet Jesus var et navn han senere skulle bli gitt (“de skal gi”), men Jesus fikk ikke sitt navn før etter åtte dager var gått og han skulle omskjæres. (Luk.2.21)

Til sammenlikning skapte Gud himmelen og jorden på sju dager.

Immanuel var som barn ond før han forstod å velge det gode (Jes.7.14-16) og samsvarer med fortellingen om Jesu oppvekst før han fikk sitt navn at han for ned til jordens lavere deler (Ef.4.9, Heb.2.7-9)

(De lavereliggende deler er andre betydninger for helvetet, brønnen, ja, det du beskriver som ødeleggelsens styggedom, den er også kalt en missgjerning som fører til undergang, Esek.35.5, om de forskjellige brønnene som ble gravet kan du lese om i 1.M.26.15-33; Esek (strid), Sitna (fiendskap) Rehobot (åpne steder) Siba (edsbrønnen 1.M.21.31)

Dermed kan en trygt kunne si at for å forstå og oppfatte skriftene slik de egentlig skal kunne oppfattes så må skriftene måtte omskrives slik Apokryfene beretter om i 4.Esra, 14.37-47, jeg forkorter:

“De Hellige Skrifter blir nedskrevet på nytt”

De satt i førti dager. Om dagen skrev de. Om natten åt de sitt brød. Selv dikterte jeg om dagen og jeg tiet heller ikke om natten. På førti dager ble det skrevet nittifire bøker.

Da de førti dager var til ende, talte Den Høyeste og sa: Du skal gjøre kjent de bøkene du skrev først, så både verdige og uverdige kan lese i dem.

Men de sytti siste skal du ta vare på for å gi dem videre til de vise i folket. For disse bøkene rommer en strøm av forstand, en kilde til visdom og en elv til kunnskap

Og slik gjorde jeg.

 

Kommentar #2

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Svar til Kristensen

Publisert over 10 år siden

Hei K.Kristensen

 

Etter at ein set saman alle bitane om ”ødeleggelsens vederstyggelighet” så vert konklusjonen at det er

Antikrist som set seg i Guds tempel i det bokstavlege Jerusalem på  slutten og gjer seg sjølv til Gud.

Heile teksten i Daniel 11,31 og utover handlar om dette. Eg set inn nokre ekstra ord i parantes.

 

 

”Hærstyrkar som han (antikrist) sender ut, vanhelgar heilagdomen (det jødiske tempelet) i Jerusalem), den faste borga, tek bort det daglege offeret(dei jødiske ofringane i dette tempelet som er i sving på slutten) og set opp den øydande styggedomen (Antikrist som set seg i Guds tempel i det bokstavlege Jerusalem). 32 Dei som syndar mot pakta, lokkar han til fråfall med sleipe ord. Men det folket som kjenner sin Gud, står fast og viser det i gjerning. 33 Dei vituge i folket hjelper dei mange til skjøn. Men ei tid vert dei offer for sverd og bål, fangenskap og plyndring. 34 Medan dei er i trengsle, får dei litt hjelp. Men mange som sluttar seg til dei, er ikkje ærlege. 35 Nokre av dei vituge kjem i trengsle, så dei vert skirsla og reinsa og tvegne til endetida.(det handlar om slutten før Jesu gjenkomst) For enno er det ei stund att til den fastsette tid.(appointed time eller den bestemte tida er knytta til td Yom Kippur-dommens dag)    36 Kongen (Antikrist) skal fara fram som han vil. Hovmodig som han er, opphøgjer han seg over alle gudar, og mot Den Høgste Gud talar han uhøyrde ord. (samalikn med td J.Op)Han har framgang til dess forbanninga tek slutt.(Gud let Antikrist driva på i 3,5 år) For det som er fastsett, må fullførast. 37 Han bryr seg ikkje om sine fedrars gudar og heller ikkje om grumguden åt kvinnene eller nokon annan gud. Han gjer seg sjølv større enn dei alle. 38 I staden ærar han borgguden. Ein gud som fedrane hans ikkje kjende, ærar han med gull og sølv, edle steinar og andre dyre ting. 39 Folket åt ein framand gud gjer han til mannskap i borgene. Dei som dyrkar denne guden, viser han stor ære. Han set dei til å råda over mange og skifter ut jord til dei som løn.”

 

Dyrets bilete slik ein finn det i Johannes Openberring er knytta til dette:

 

”Og det seier til folka på jorda at dei skal laga ei biletstøtte til ære for dyret – det som vart såra med sverd, men livna til att.    15 Det fekk makt til å blåsa liv i biletet av dyret, så det jamvel kunne tala, og få drepe alle dei som ikkje ville tilbe biletet av dyret. 16 Dyret tvingar alle, små og store, rike og fattige, frie og slavar, til å ha eit merke på høgre handa eller på panna. 17 Og ingen kan kjøpa eller selja noko utan å ha dette merket: namnet på dyret eller det talet som svarar til namnet.” Op 13

 

På Nebukadnesars tid vart det oppretta ”dyrets bilete”.

 

”Så snart alle folka høyrde lyden av horn, fløyte, sitar, harpe, lutt og alle andre slag instrument, kasta dei seg ned – alle folk og ætter med ulike språk – og tilbad gullbiletet som kong Nebukadnesar hadde reist.  8 Straks etter kom nokre kaldearar og klaga på judearane.  9 Dei tok til ords og sa til kong Nebukadnesar: «Kongen leve evig! 10 Konge, du har gjeve påbod om at kvar og ein som høyrer lyden av horn, fløyte, sitar, harpe, lutt, sekkepipe og alle andre slag instrument, skal falla ned og tilbe gullbiletet, 11 og at den som ikkje fell ned og tilbed, skal kastast i omnen med logande eld. 12 Det er nokre judearar her som du har sett til å styra provinsen Babylon: Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego. Desse mennene bryr seg ikkje om påbodet ditt, konge. Dei dyrkar ikkje din gud og tilbed ikkje gullbiletet som du har reist.» Daniel 3

Noko liknande vil verta oppretta på slutten.

 

 

 

Kommentar #3

Kjell G. Kristensen

78 innlegg  13843 kommentarer

Antikrist

Publisert over 10 år siden

Hei T. Langesæter

Jeg er absolutt helt enig slik du framstiller “styggedommen” med antikrist og prof. Daniel kontra “dyret i Joh. Åp.

Bibelen har den egenskapen at den fremstiller og forklarer seg selv, men ikke på samme sted, det er derfor den i fremtid trengs å skrives om slik også Luk.1.kap. forteller om, at alt sammen trengs å gjennomgåes på nytt og skrives ned i sammenheng.

Kristendommen har i lang tid levd på en stykkevis forståelse, slik 1.Kor.13.9 sier det:

For vi forstår stykkevis, og vi taler profetisk stykkevis.

Dette fordi fortellingene ikke danner sammenheng, for å forstå er vi nødt for å følge skriftens råd: Let så skal dere finne!

Dette har sammenheng med at skriftene er nedskrevet stykkevis og ikke i sammenheng slik det skulle bli forevist gjeveste Teofilus.

Antikrist er således beskrevet med mange navn, han er “Løgneren” og “Fornekteren” (1.Joh2.22) og en “Forfører” (2.Joh.7) beskrevet som “den store drage” og “den gamle slange” som er “Satan” , forføreren som forfører hele verden (Åp.12.9)

Mange falske profeter skal stå frem, og de skal forføre mange. (Matt.24.11)

Mange navn på antikrist som du beskriver som han som skal sette seg i Guds tempel, som en falsk profet er han også navngitt som Barjesus , en jødisk trollmann og falsk profet. (Apg.13.6)

Jes.9.kap beretter om denne tiden hvor Israel har et hode og en hale, eldste mann er hodet, og halen er en profet som lærer løgn. (v14-15)

v16 Dette folks førere er forførere, og de av folket som lar seg forføre er fortapt.

Jeg nevnte Immanuel i mitt forrige innlegg som forløperen til Jesus som var ond, og som ikke skammet seg over å kalle seg selv Gud (han tok det ikke for et røvet bytte) da han var i Guds skikkelse. (Fil.2.5-6)

At han her blir kalt Jesus, har med oss menneskers bedømmelse av ham å gjøre, for det står at han var forut kjent, før verdens grunnvoll ble lagt (det er igjen Jesus), det vil si ham selv. (1.Pet.1.20 og 1.Kor.3.11) Dette betyr at vi har gitt ham navnet Jesus før han kommer.

Ved å være i Guds skikkelse uten å skamme seg over å kalle seg selv Gud, opphøyet han seg selv, ved å opphøye seg selv, kom han i konflikt med seg selv i følge skriften for den som opphøyer seg selv skal fornedres, mens den som fornedrer seg selv skal opphøyes. (Matt.23.12)

Derfor står det videre i Filipperbrevet 2, at han gav avkall på å være i Guds skikkelse og tok heller en tjeners skikkelse på seg da han kom i “menneskers” lignelse og i sin ferd ble funnet som ET menneske, fornedret han seg selv ved å bli lydig til døden på korset.

Dette er i grunnen samme fortelling som hvor Satan kommer i strid med seg selv (Matt.12.36) og er fristelsen Jesus ble utsatt for da han var i ørkenen, for det står at Jesus overvant fristelsene, det er ikke noe å undre seg over, for Satan skaper seg jo selv om til en lysets engel. (2.Kor.11.14)

Når du nevner Nebukadnesars bilde er dette et bilde på de siste dagers hendelser og ikke et forbilde (Dan.2.28), men en drøm om hvordan endetiden skulle bli, og drømmen og synet siktet til hendelser i fremtiden, (Dan.2.29), Daniel som også ble kalt Beltsasar (Dan.2.26) er et sant ord og varsler “stor trengsel” (Dan.10.1)

Nebukadnesar er bare at annet bilde på “Immanuel” og “menneskesønnen”, Nebukadnesar og Artaxerxes er på linje med Jesus Kristus kalt for “Kongenes Konge” (Esra.7.12, Esek.26.7, Dan.2.37, 1.Tim.6.14-15)

Det som skulle komme over Nebukadnesar var at han skulle jages ut på marken blant de ville dyr, men at hans rike skulle bli stående igjen som en rotstubb inntil syv tider hadde faret forbi. Dette er Jesu forløper som den ætt han er: Jeg Jesus er Davids rotskudd og ætt. (Åp.22.16) Jesus er altså ingen person, (Jesus betyr Gud frelser) men en ætt, og Galaterne 3.16 slår dette kraftig fast, Abraham og hans ætt, ikke ætlinger som om det gjaldt mange ætter, men en ætt, dette er Kristus.

Likheten mellom menneskesønnen og Satan er at de begge er å se til som et lyn, Satan som satte seg i Guds sted (antikrist) falt fra himmelen som et lyn, (Luk.10.18) mens Menneskesønnens komme var å betrakte på samme måte: For som lynet går ut fra øst skinner like til vest, slik skal Menneskesønnens komme være. (Matt.24.27)

Men skriftene har fine fremstillinger om hvordan denne rest fra Jakob som skal omvende seg til å bli til lysets (det godes) engler, i prof. Daniel er de lik leire som eltes i Pottemakerens hånd, og hos Jes.1.18 fortelles det at om deres synder er som purpur (dyrets farge, det skarlagenrøde dyr, Åp.17.3), skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull.

(Nok et symbol for Jesus og det hvite Lam)

Som det skarlagenrøde dyr som skal komme og bli såret til døden, slik er Jesu død også beskrevet som døden på korset, hvor han ble stukket av et spyd og såret i siden - da de kledde ham la de ham i en skarlagenrød kappe (Matt.27.28) og det symboliserer det første dyr som fikk såret (Åp.13.3) og det var han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet (Nebukadnesar og treet, Dan.4.22 som var ham selv, hans ætt) Ved hans sår er dere blitt leget (1.Pet.2.24)

Lik dyret som ble leget (Åp.13.3) ble også Jesu legeme leget, og all jorden fulgte dyret.

Lik dyret som var og skal komme igjen, slik uttales det om Jesus også - lik Jesus som for ned til de lavere deler (dødsriket), Ef.4.9, Heb.2.7, slik omtales dyret i Åpenbaringen også, dødsriket er her beskrevet som avgrunnen, og lik Satan feies bort til undergang, omgjør Satan seg selv til en lysets engel og kommer igjen som Guds Frelser (Jesus, betyr Gud frelser)

Dyret som du så stiger opp av avgrunnen, stiger opp og går til undergang, men de skal undre seg når de ser at dyret som var og ikke er, og skal komme igjen. Åp.17.8

Vi finner dette igjen i trosbekjennelsen bare en tenker over dette:

Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, fór ned til dødsriket,stod opp fra de døde tredje dag, fór opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.

Fordi Menneskesønnen er menneske og ikke Ånd, har han fått makt til å holde dom.

(Joh.5.27) Menneskesønnen er som folk flest, spiser og drikker vin, en storeter blir han kalt og er venn med syndere og tollere.(Matt.11.19)

Jesus var ikke et menneske, han var ikke av denne verden, men en Hellig Ånd, og han sier at når han kommer og blir opphøyet (ikke av seg selv, men av andre) skal han dra alle til seg, Joh.12.32, og han vil ikke gjøre som menneskesønnen, ved å dømme noen, men sier tvert imot at dere dømmer etter kjødet. ( det forgjengelige) Jeg dømmer ingen. (Joh.8.15)

Det er altså stor forskjell på Menneskesønnens komme (som lynet) og Jesu komme (Den Hellige Ånd) hvor dette kommer klart og tydelig frem i Matt.12.32:

Den som taler ord mot Menneskesønnen skal få forlatelse. Men den som taler mot Den Hellige Ånd (Jesus) skal ikke få forlatelse, verken i denne tidsalder eller i den som kommer.

Håper dette kan gi et mer nyansert bilde av antikrist som løgneren, forføreren som falsk profet gjennom trollmannen Barjesus.

Dette er jo ting som vil skje gjennom Tyrus fyrste at antikrist setter seg i Guds tempel:

Esek.28.2:

Menneskesønn! Si til fyrsten i Tyrus; Så sier Herren Herren: Ditt hjerte opphøyer seg, og du sier: Jeg er en gud! Jeg sitter på et gudesete midt ute i havet! - Men du er et menneske og ikke en gud, likevel setter du ditt hjerte likt med en guds hjerte.

Mvh Kjell

Kommentar #4

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Replikk

Publisert over 10 år siden

Hei  igjen K.Kristensen

 

Det er interessant å lesa det du skriv.Du synes å ha veldig god kunnskap om mange ting i Bibelen.

 

Til no har eg skrive om nokre ting som eg synes er veldig viktig å forstå.

 

Gud har inspirert Skrifta på ein underfull måte. Guds Heialge Ande vil veileda oss til det som er rett.Det har Jesus sagt veldig tydeleg.

 

Som du seier er det om å gjera å ”leita så vil ein finna.”

 

Mange har verkeleg leita og funne ut kor fantastisk tala i Skrifta er.

 

http://philologos.org/bpr/files/Misc_studies/ms028.htm

 

Det er fantastiske juvelar som kjem til synes dersom ein berre har tru på at Bibelen er Guds ord.

 

Eg har skrive om nokre ting som eg synes er veldig viktig.

 

Det fyrste er desse 6000 åra som no er slutt år 2028 .

Det er viktig å forstå desse jødiske høgtidene som Gud innstifta.Dei viser  korleis frelsesplanen skal fullførast.No gjenstår som sagt dei 3 siste høgtidene.Dei er veldig knytta til desse 6000-åra eller 120 jubileum og frigjevingsåret-jubelåret.

 

 

http://www.hebroots.org/2housesch5.html#CHAP5

 

http://www.tipsfortop.com/countdown/countdown1.html

 

http://www.holocaustrevealed.org/english/s/p105.html

 

Det andre er å forstå kven som er Dagens Babylon ”-Babylon den store” i Op 18.

Det er USA. Det er viktig å forstå kva skjebne USA vil få om ei stund- same skjebnen som Sodoma og Gomorra.

 

Det tredje er dette med Israel og Guds Folk.

GT fortel om korleis Gud utvalde seg eit folk og korleis Han førte dei trygt fram.Han hjepte dei til å innta Kanaans Land .

Det er trist og vondt å sjå så mange kristne som trur på ”erstatningsteologien”.

Difor greier dei heller ikkje å lesa teksten i Matteus 24 rett fram slik det står.

 

Op 14 har Guds tre siste advarslar til menneska på denne kloden.

 

”Og eg såg endå ein engel, flygande høgt oppe under himmelkvelven. Han hadde eit evig evangelium å forkynna for dei som bur på jorda, for alle folkeslag og ætter, tungemål og folk.  7 Og han ropa med høg røyst: «Ottast Gud og gjev han æra! For no er timen komen då han skal halda dom. Tilbed han som skapte himmel og jord, hav og kjelder!»

     8 Ein annan engel følgde etter og ropa: «Fallen, fallen er Babylon den store, ho som har skjenkt alle folkeslag med vreidevin frå horelivet sitt.»

     9 Ein tredje engel følgde etter dei og ropa med høg røyst: «Den som tilbed dyret og biletet av det og tek imot merket på panna eller handa, 10 skal drikka av Guds vreidevin som er skjenkt ublanda i hans harmes skål, og pinast med eld og svovel for auga på dei heilage englane og Lammet. ” OP 14

 

Det fyrste er dette med Gud som Skapar.Gud skapte på 6 dagar og kvilte på den sjuande.”Tilbe Han som skapte himmel og jord,hav og kjelder”.Diverre har mange kristne lete seg bedra av denne utviklingslæra. Bibelen er heilt klar på at Adam og Eva vart skapt fyrst.

I kviledagsbodet viser Gud at Han er Skaparen.

 

”Kom kviledagen i hug, så du held han heilag!  9 Seks dagar skal du arbeida og gjera di gjerning. 10 Men den sjuande dagen er sabbat for Herren din Gud. Då skal du ikkje gjera noko arbeid, korkje du eller son din eller dotter di, korkje tenaren eller tenestkvinna eller feet, eller innflyttaren i byane dine. 11 For på seks dagar skapte Herren himmelen og jorda og havet og alt som i dei er; men den sjuande dagen kvilte han. Difor velsigna Herren sabbatsdagen og lyste han heilag.” 2 Mosebok 20

 

Som sagt har dette med kviledagen-sabbaten stor betydning.

 

Det andre bodskapen er at Babylon er fallen.

Op 18 seier at dersom du vil redda livet ditt og ikkje verta teken med når Gud straffar ”Babylon den store” så må du reisa frå landet.

Lot fekk beskjed om å reisa frå Sodoma og Gomorra ,elles ville han og omkome.

 

Den tredje bodskapen er dette med dyret og dyrets bilete og merke.Det er vel ikkje heilt forstått enno,men tida vil visa tydeleg kven Antikrist er.

Som du seier har Antikrist mange titlar.

Men den eine tittelen han har viser til fulle kven det må vera.

Han vert kalla ”Babylons Konge”.

Så når ein forstår kven som er endetidas ”Babylon den store” så forstår ein og at ANTIKRIST må vera sjefen for USA.

Det finst mange gode bøker om dette emnet –Antikrist.

 

Sanhedrin i Israel sitt brev til George Bush brukte titten i Esekiel 38/39 om han.

GOG i Esekiel og Antikrist er same personen.

 

Eg synes det er veldig spennande i USA kva som vil skje med fødselssertifikatet til Obama.

 

http://www.worldnetdaily.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=95772

Kommentar #5

Kjell G. Kristensen

78 innlegg  13843 kommentarer

Kommentar om dagens Babylon

Publisert over 10 år siden

Hei T. Langesæter!

Godt å se at vi er enige om de bibelske utsagn, de er retningsgivende og sanne. Jeg synes dine synspunkter er spennende, men er litt forsiktig med å ta opp ting direkte fra internett.

Det har ofte lett for å komme tilleggsopplysninger som ikke kan dokumenteres innenfor skriftene som disse 6000 år som er slutt år 2028, dette blir for meg spekulasjoner, og jeg henger ikke med her siden dette ikke kan fastholdes i bibelsammenhenger.

Du skriver at dagens Babylon er USA, dette er etter hva 2.Pet.1.20 sier om profetordet, at skriften ikke er gitt til egen tydning, og med egen tydning kan en risikere og havne langt ute på jordet. Jeg kan være enig i at det er fristene å tro på noe slikt, men ifølge skriftene er de opplysninger de kommer med de som er de riktige, selv om vi til dels ikke evner å forstå dette.

Babylon står det utførlig om i Åpenbaringen, og er i 18.10 beskrevet som “den store by” likedan i 18.21: Slik skal Babylon, den store by, med ett styrtes ned og aldri finnes mer.

Historien er lik med Jerusalem hvor Jesus beskriver en fattig enke i Luk.21.1-8, og forteller om henne, og om templet, og forteller at det skal komme en tid da det ikke skal lates stein på stein som ikke skal brytes ned.

Da “mesteren” ble spurt om tiden, var det i antikrists tid, hvor en skulle se til at en ikke ble ført vill.

Villfarelsen skjer nemlig på den tid de falske profeter oppstår, som igjen er antikrist. (se mitt forrige innlegg om antikrist)

Dette er enda en grunn til å se nærmere på Jerusalem, som også har mange andre navn.

Historien om den fattige enken finner en igjen i Apokryfene 4.Esra 15.46-63 (side 609-610 dersom du har boken) Den fattige enke befinner seg nå i Asia, og synet er identisk med Åp.12.1 : Et stort tegn ble sett i himmelen: En kvinne, kledd med solen (symbol for Jesus og for Østen - morgenstjernen, for solen står bestandig opp i øst, og Jesus er den klare morgenstjerne, Åp.22.16) og månen under sine føtter, og på hennes hode en krone av tolv stjerner.

I Åp.17.18 er kvinnen identisk med den store byen Babylon, av ordet babel som betyr “forvirring” for der forvirret Gud jordens tungemål. (1.M.11.9)

Tilbake til Apokryfene (s.590-91) 4.Esra 10.39-48, her forklarer engelen Uriel synet om kvinnen for Esra, og sier at dette er Sion, kvinnen du så er Sion som du nå ser som by - det hun fortalte at hun hadde vært barnløs i tretti år, betyr at det i Sion ikke ble ofret i 3000 år, men etter 3000 år bygde Salomo byen og bar fram ofre.

Og da hun sa at hun fortalte at hun hadde oppdratt ham med stor møye, siktet dette til tiden da Jerusalem var bebodd. Da hun fortalte om den ulykke som rammet henne da sønnen gikk inn i brudekammeret og døde, pekte dette på Jerusalems ødeleggelse.

Jeg er ikke et øyeblikk i tvil om at skriftene taler sannhet, derfor er Jerusalem også Babylon i fremtid og beskrives som en kvinne først som Eva (fordi ordet eva er et hebr. ordspill som betyr lev/liv - historien om akkurat denne sekvensen finner du hos Esek.16.6 (hele kapittelet omhandler Jerusalems fortid og fremtid, hvor v6 sier: Da jeg gikk forbi deg så jeg deg sprelle i ditt blod, og jeg sa til deg: Du som ligger der i ditt blod: lev! Ja, jeg sa til deg: Du som ligger der i ditt blod: lev! (eller betydningen eva), sekvensen inneholder også ordene "da du var naken og bar" slik Eva var - så sikter altså dette mot fremtiden for oss.

Dette betyr ikke at det er det Jerusalem vi ser i dag, det blir ødelagt, men Jerusalem er også beskrevet som et fjell som kan flyttes. Esekiel kap.16 forklarer nettopp dette i og med at den tittelerer den nyoppbygde byen (hos 4.Esra 10.42: Nå ser du ikke lengre en kvinne, men en by som bygges)

Ved å søke sannheter i skriften finner en ut at etter Jerusalems ødeleggelse og Israels land som nå er blitt ødelagt (Esek.25.3) og Judas hus ført i fangenskap - ler byen Tyrus av Jerusalem og sier: Den er brutt i stykker denne folkets port! Den er flyttet til meg, jeg blir rik, men den er ødelagt. Esek.26.2

Dermed stemmer min siste kommentar i forrige innlegg med at Tyrus fyrste var blitt en gud. Dette skjer i samsvar med at Gud fullfører himmelens hær - nettopp på sin hviledag og det syvende årtusen (1.M.2.1) Himmelens hær skal da smuldre bort, Jes.34.4, den som de tilba Jer.8.2, og husene i Jerusalem og Judas kongers hus, de urene, skal bli som Tofet - alle de husene hvor en har brendt røkelse på taket for hele himmelens hær og utøst drikkeoffer for andre guder. Jer.19.13

Det lille horn var det i Dan.8.9-10 var det som vokste og ble så stort at det nådde opp til himmelens hær og fyrsten der, er i Dan. beskrevet som treet som vokste så høyt at det syntes over hele jorden, dette er ikke USA, for forklaringen kommer; Treet er du selv konge, du er stor og mektig, ditt velde har vokst så det når til himmelen, og ditt herredømme til jordens ende. (Dette sa Daniel om Nebukadnesar, Kongenes Konge, synet var kunngjort for de siste dager, Dan.2.28)

Men historien går enda videre som forteller at Tyrus er lik skjøgen (Jes.23.15) og skal også bli ødelagt etter 70 år, eller så lenge som en konges dager.

Derved har vi et senario hvor Jerusalem blir ødelagt og flyttet til Tyrus i Libanon, og Jerusalems status lever videre under navnet “Sions datter”. (datter av Jerussalem)

Dette stemmer også med prof. Dan.9.2: i det første år av hans regjering gransket jeg, Daniel, i bøkene og la merke til tallet på de år som Herren hadde talt om til prof. Jeremia - at han ville la fulle sytti år gå til ende mens Jerusalem lå i ruiner.

Eller: De skal falle for sverds egg og føres som fanger til alle folkeslag. Og Jerusalem skal ligge nedtrådd av hedninger inntil hedningefolkenes tider er til ende. Luk.21.24

Mange gode tegn å ta med seg på veien til forståelse av en fremtid vi neppe forstår så mye av.

Når Tyrus, som i Jes.37.22 beskrives som Jomfruen (som skal føde Jesus) og Sions datter som også skal brytes ned midt ute i havet og bli taus (Esek.27.32, 28.8)

Byen flyttes nå til et sted som blir kalt for de “evige hauger” Esek.36.2: De evige hauger er blitt vår eiendom!

Ut fra de evige hauger kommer også uttrykket “haug” og “haugen” frem, her lages vingården som i Matt.20.1 er beskrevet som himlenes rike.

Andre navn på dette riket er morgenrøden, og henspeiler dette til Østens rike:

Hvor du er falt ned fra himmelen, du strålende stjerne, du morgenrødens sønn! Du som slo ned folkeslag! Jes.14.12

Det er sterkt i samsvar med Guds råd og plan som han vil fullføre i Jes.46.10-11, hvor han kaller en rovfugl fra Østen som skal fullbyrde hans råd.

Rovfuglen er en ørn som kommer over Libanon og tar vekk dets vintre (Esek.17.3-6) som er beskrevet som Jesus i Joh.15.1 og 5.

Dersom du er interessert i beskrivelsen av USA er det nevnt under Jon.4.6-10, som et kikajontre, som tilhører gresskarfamilien. Gresskarfamilien tilhører stort sett Amerika.

Jeg tror også at “gjetebukken” som en kan lese om i Prof. Dan. 8.kap. er identisk med overstående, den forflyttet seg fra vest over hele jorden uten å berøre denne.

Til orientering fantes der ikke fly på Alexander den stores tid som dette blir tolket til, bare fordi det i v21 forklarer at dette er Grekenland’s store konge.                               

Hvis du lurer på hvorfor land og folk blir nevnt som trær i skriftene, så kommer det av at Bibelen er skrevet ned i billedspråk, men forklarer seg selv andre steder, forklaringen til trær finner du hos Mark.8.24: Jeg ser mennesker, for jeg ser noe liksom trær gå omkring.

Fortellingen om da trærne skulle salve seg en konge finner du i Dom.9.8 >>              Vann og hav er forklart i Åp.17.15 som folk og nasjoner - havet blir da til folkehavet.

Resten kommer nesten av seg selv, Jesus gikk ikke i egentlig forstand på vann, men gikk med folkeskaren, vannflommen blir da heller ingen egentlig vannflom, men en menneskeflom, også kalt den store trengsel.

 

 

 

 

 

Kommentar #6

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

RE: Kommentar om dagens Babylon

Publisert over 10 år siden

 

26.04.09 kl. 23:01 skrev Kjell Kristensen:

Resten kommer nesten av seg selv, Jesus gikk ikke i egentlig forstand på vann, men gikk med folkeskaren, vannflommen blir da heller ingen egentlig vannflom, men en menneskeflom, også kalt den store trengsel.

Dette får meg til å tenke på et medlem i det britiske parlamentet under statsminister Arthur Balfour. En dag da den folkevalgte kom ned fra podiumet etter en omfattende tale henvendte han seg til statsministeren og spurte: "Hvordan gjorde jeg det?"

"Utmerket, Henry. Utmerket."

"Forsto du hva jeg sa, Arthur?"

"Ikke et ord, Henry. Ikke et ord."

 

Kommentar #7

Kjell G. Kristensen

78 innlegg  13843 kommentarer

RE: RE: Kommentar om dagens Babylon

Publisert over 10 år siden

 

27.04.09 kl. 01:04 skrev Leif Gullberg:

 

26.04.09 kl. 23:01 skrev Kjell Kristensen:

Resten kommer nesten av seg selv, Jesus gikk ikke i egentlig forstand på vann, men gikk med folkeskaren, vannflommen blir da heller ingen egentlig vannflom, men en menneskeflom, også kalt den store trengsel.

Dette får meg til å tenke på et medlem i det britiske parlamentet under statsminister Arthur Balfour. En dag da den folkevalgte kom ned fra podiumet etter en omfattende tale henvendte han seg til statsministeren og spurte: "Hvordan gjorde jeg det?"

"Utmerket, Henry. Utmerket."

"Forsto du hva jeg sa, Arthur?"

"Ikke et ord, Henry. Ikke et ord."

 

 Godt kommentert Leif Gullberg!                                                                                   Jeg er enig i at skriftene er vanskelige å forstå fordi ordet er skjult.

Jesus selv vitnet at en profet ikke blir aktet på sitt eget hjemsted, Joh.4.44, - Det var for at dette ord hos profeten Jesaja skulle bli oppfylt - som han har sagt: "Herre, hvem trodde det budskap vi hørte? Og hvem ble Herrens arm åpenbart for? Joh.12.38

Det er ikke så rart at mange ikke forstår skriftene, eller tror på dem, for Jesus selv hadde store problemer med å bli trodd av sine brødre. Joh.7.5 - Selv da det ble fortalt at han skulle ovegis til hedningen, bli hånet og spyttet på, at han skulle bli hudstrøket og slått ihjel (noen mener han skulle bli hengt på korset) og at han på den tredje dag skulle oppstå - dette ble fortalt til de tolv - men de forstod ikke noe av dette, for ordet var skjult for dem, og de skjønte ikke det han sa. (Luk.18.31-34)

Kanskje burde en lese mer fra GT for å forstå det som skal komme, for det står jo i Pred.1.9 at det som kommer i morgen slett ikke er nye ting, men at det er ting som også har hent i tidligere tider, som altså vil skje på nytt igjen.

Liksom det står, nettopp i profeten Jesaia om Jesus, "Guds tjener", Jes.52.13 (se også Fil.2.7 da Jesus tok en tjeners skikkelse på seg) Han blir også kalt "Mester" og gudebildet er støpt av ham - en gullsmed kler det med gull, og han støper sølvkjeder av det, den som ikke har råd til en slik gave velger et tre som ikke råtner. Han søker seg en kyndig mester for at han skal få istand et bilde som står støtt. -

Skjønner dere ikke? Hører dere ikke? Er det ikke kunngjort for dere fra først av? Har dere ikke forstått jordens grunnvoller?

Han er jo den som troner over den vide jord. Og de som bor på den, er som gresshopper. Han er den som bredte ut himmelen som et tynt teppe og utspente den som et telt til å bo i. Han gjør fyrster til intet, jordens dommere til ingenting.

Knapt er de plantet, knapt er de sådd, knapt har deres stamme slått rot i jorden, før han har blåst på dem så de ble tørre, og i en storm fører dem bort som strå.

Hvem vil dere da ligne meg med, så jeg skulle være ham lik? sier Den Hellige. Jes.40.19-25.

Herrens tjener skal dra ut med visdom og bli oppløftet og opphøyet og være meget høy - liksom mange var forundret over deg - så ille tilredt var han at han ikke så ut som et menneske, og hans skikkelse ikke var som andre menneskebarn - slik skal han bestenke mange folkeslag. Konger skal lukke sin munn for ham. For det som ikke var fortalt for dem (skjulte ord), det har de sett, og det de ikke hadde hørt, det har de forstått. Jes.52.13-15

Dette sier Jesaia om et folk som ikke skjønner og ikke forstår, for han har klint deres øyne til så de ikke ser. Han har forherdet deres hjerter, så de ikke forstår. Jes.44.18 Men når Herrens vrede kommer - ødeleggelsens styggedom, som profeten Daniel har talt om, stå på hellig sted - forstå det, enhver som leser! Matt.24.15 For mange skal bli renset og tvettet og prøvet. Men de ugudelige skal bli ved å være ugudelige. Og ingen ugudelig skal forstå det. Men de forstandige skal forstå det. Dan.12.10

Men slik er det med alt Guds verk, at menneskene ikke kan utgrunne det som hender under solen. Hvor meget et menneske strever med å granske det, kan han likevel ikke utgrunne det. Og selv om han sier at han nok skal forstå det, er han likevel ikke i stand til å finne det ut. Pred.8.17 - Fra begynnelse til enden - Pred.3.11                   Men Herrens vrede skal ikke vende tilbake før han har utført og fullbyrdet sitt hjertes tanker. I de siste dager skal dere forstå det helt. Jes.23.20

Så da er vi enige, dette er tungt stoff, og vanskelig å forstå seg på, da er det likere å følge Matteus sitt råd:

Vær da ikke bekymret for morgendagen. For morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Matt.6.34

Kommentar #8

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: RE: Kommentar om dagens Babylon

Publisert over 10 år siden

 

27.04.09 kl. 01:04 skrev Leif Gullberg:

 

26.04.09 kl. 23:01 skrev Kjell Kristensen:

Resten kommer nesten av seg selv, Jesus gikk ikke i egentlig forstand på vann, men gikk med folkeskaren, vannflommen blir da heller ingen egentlig vannflom, men en menneskeflom, også kalt den store trengsel.

Dette får meg til å tenke på et medlem i det britiske parlamentet under statsminister Arthur Balfour. En dag da den folkevalgte kom ned fra podiumet etter en omfattende tale henvendte han seg til statsministeren og spurte: "Hvordan gjorde jeg det?"

"Utmerket, Henry. Utmerket."

"Forsto du hva jeg sa, Arthur?"

"Ikke et ord, Henry. Ikke et ord."

 

 No var eg heilt einig med deg ,Gullberg.

Dette var berre tull.

Syndafloda kom etter bibelens kronologi 2317 år før Kristus eller 292 år før Abram vart fødd-han som seinare vart kalla Abraham.

Syndefloda var global.Vatnet steig over dei høgste fjella og arka landa på Araratfjellet i Armenia.Det er veldig lett å sjå korleis den har herja.

Når me ser regnbogen skal det minna oss om denne store katastrofen som Gud sendte då menneska vendte seg bort frå Gud.

Når det gjeld dei 6000 åra så er bibelen veldig tydeleg.Ussher sin kronologi er den mest kjende.

http://no.wikipedia.org/wiki/James_Ussher

Etter hans utrekning skulle desse 6000 åra slutta år 1996/97.Han gjorde to feil som er påviiseleg. Det eine er fødselsåret til Abraham, Abraham vart fødd då  var 70 år ,ikkje 130.

 26 Då Tarah var 70 år, fekk han sønene Abram, Nakor og Haran" 1 Mosebok 11,26

I tillegg gav han feil årstal for kortid pakta mellom Gud og Abraham vart inngått.

Abraham var 99 år, ikkje omlag 70 år.

"Då Abram var 99 år gamal, synte Herren seg for han og sa..Alle menn og gutar hjå dykk skal omskjerast. 11 De skal la førehuda dykkar verta avskoren, og det skal vera teiknet på pakta mellom meg og dykk. " 1 Mosebok 17

 

 

 

 

 

Kommentar #9

Kjell G. Kristensen

78 innlegg  13843 kommentarer

RE: RE: RE: Kommentar om dagens Babylon

Publisert over 10 år siden

 

27.04.09 kl. 19:51 skrev Torstein Langesæter:

 

27.04.09 kl. 01:04 skrev Leif Gullberg:

 

26.04.09 kl. 23:01 skrev Kjell Kristensen:

Resten kommer nesten av seg selv, Jesus gikk ikke i egentlig forstand på vann, men gikk med folkeskaren, vannflommen blir da heller ingen egentlig vannflom, men en menneskeflom, også kalt den store trengsel.

Dette får meg til å tenke på et medlem i det britiske parlamentet under statsminister Arthur Balfour. En dag da den folkevalgte kom ned fra podiumet etter en omfattende tale henvendte han seg til statsministeren og spurte: "Hvordan gjorde jeg det?"

"Utmerket, Henry. Utmerket."

"Forsto du hva jeg sa, Arthur?"

"Ikke et ord, Henry. Ikke et ord."

 

 No var eg heilt einig med deg ,Gullberg.

Dette var berre tull.

Syndafloda kom etter bibelens kronologi 2317 år før Kristus eller 292 år før Abram vart fødd-han som seinare vart kalla Abraham.

Syndefloda var global.Vatnet steig over dei høgste fjella og arka landa på Araratfjellet i Armenia.Det er veldig lett å sjå korleis den har herja.

Når me ser regnbogen skal det minna oss om denne store katastrofen som Gud sendte då menneska vendte seg bort frå Gud.

Når det gjeld dei 6000 åra så er bibelen veldig tydeleg.Ussher sin kronologi er den mest kjende.

http://no.wikipedia.org/wiki/James_Ussher

Etter hans utrekning skulle desse 6000 åra slutta år 1996/97.Han gjorde to feil som er påviiseleg. Det eine er fødselsåret til Abraham, Abraham vart fødd då  var 70 år ,ikkje 130.

 26 Då Tarah var 70 år, fekk han sønene Abram, Nakor og Haran" 1 Mosebok 11,26

I tillegg gav han feil årstal for kortid pakta mellom Gud og Abraham vart inngått.

Abraham var 99 år, ikkje omlag 70 år.

"Då Abram var 99 år gamal, synte Herren seg for han og sa..Alle menn og gutar hjå dykk skal omskjerast. 11 De skal la førehuda dykkar verta avskoren, og det skal vera teiknet på pakta mellom meg og dykk. " 1 Mosebok 17

 

 Bibelen har alltid en dobbel betydning, Job 11.6: "om han ville åpenbare deg visdommens hemmeligheter, at det er en dobbel forstand i dem - da måtte du nok innse, at noe av din misgjerning tilgir Gud deg."

Hvis syndefloden var global, da gjenstår det for vitenskapsmenn og geologer å bevise dette.

Vannflommen varte i et år før vannet sank. Jeg tror meterologisk institutt ville få et forklaringsproblem ved å uttale seg om de nedbørsmengder som ville forårsaket en slik vannflom som dekket alle jordens fjell i løpet av 40 døgn, selv om den ikke var høyere enn Ararat på vel 5000 meter, så skulle altså vannet stå vel 5000 meter over havnivå jorda rundt på bare 40 døgn! (960 timer)

Bare sånn løst regnet, så ville 5m2 i timen tilsvare 4800 meter på denne tiden, noen som har hørt om et slikt styrtregn? Det ville ikke vært regn, men en styrtfoss ingen ville drømt om - rundt hele jorden.

Tenk etter, hvor kom alt vannet fra? Og hvor ble det av? - Jo, det ble stående høyt over jorden i 150 dager, så sank det.

Du verden, hele den vannmassen som stod over jordens havnivå (5000 m?) bare sank ned i jorden og ble borte?

Det måtte være mye større klimaendringer enn det vi måtte skrike opp for idag - ismengdene ville ha blitt løftet av og drevet vekk, ja,ja.

Det er nå likevel rart at Job skulle ha et annet uttrykk for vannflommen - Job 22.11: Eller ser du ikke mørket og den vannflommen som dekker deg? Job 27.20: Som en vannflom innhenter redslene ham, om natten fører en storm ham bort.

Her er det gitt to alternativer til vannflom: Mørke og Redsler; Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Gud kalte lyset dag, og mørket kalte han natt. 1.M.1.4-5.

Gud skildrer lyset og dagen som det gode og det som er godt på jorden, mens mørke skildrer han som det onde og natt;                                                                             Og det skjedde da solen var gått ned og mørket kom, se, da var der en rykende ovn, og luende ild fòr fram mellom offerstykkene. (menneskene) 1.M.15.17

Det lir med natten, det stunder til dag. La oss derfor avlegge mørkets gjerninger, men iføre oss lysets våpen. Rom.13.12                                                                       Ta ikke del i mørkets ufruktbare gjerninger, men refs dem heller! Ef.5.11

Forklaring til de vannløse skyer finner du i Judas brev 1.9-15, da overengelen Mikael felte en spottende dom og trettet med djevelen om Moses legeme og sa: Måtte Herren straffe deg!                                                                                                  Disse mennesker derimot spotter det de ikke kjenner. Og som de av naturen skjønner, liksom de ufornuftige dyr, med det ødelegger de seg selv.

Ve dem! For de har slått inn på Kains vei, har for vinnings skyld kastet seg ut i Bileam villfarelse, og er gått under ved Korahs gjenstridighet. (se 4.M.16.kap og 22.kap.) Disse mennesker er skamflekker ved deres kjærlighetsmåltider. Uten frykt holder de gilde med dere og forer seg selv. De er vannløse skyer som drives avsted med vinden. De er som nakne trær om høsten, uten frukt, to ganger rykket opp med rot. De er ville havsbølger som skummer opp sin egen skam. De er villfarende stjerner, som mørkets natt er rede for til evig tid.

Disse var det også Enok, den sjuende fra Adam profeterte om da han sa: Se, Herren kommer med sine ti tusener hellige for å holde dom over alle, og straffe alle ugudelige for alle de ugudelige gjerninger de har gjort, for alle de hårde ord som de har talt mot ham, de ugudelige syndere.

 

 

 

 

 

Mest leste siste måned

Noen bør skamme seg
av
Espen Ottosen
3 dager siden / 3037 visninger
KRIK - NYE spilleregler
av
Trond Andreassen
21 dager siden / 1549 visninger
Jeg lever ikke lenger selv
av
Merete Thomassen
23 dager siden / 1419 visninger
Ingen skal leve med skam
av
Tor Håkon Eiken
2 dager siden / 954 visninger
Stjernedialektar
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
23 dager siden / 857 visninger
Debatten om kvinners prestetjeneste er over
av
Bård Mæland
rundt 1 måned siden / 764 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere