Gunnar Opheim

142

Protestantisk tro.

Publisert: 5. jan 2014

Protestantenes etiske tro er noe mennesker i dag ikke tror på lenger, hele det protestantiske presteskap aner ikke hva en protestant er for noe lenger. Våre skoler, offentlige og private, høgskoler som universiteter, altså fra barneskoler til høyeste utdannelser i verden skjuler verdens historie med tanke på hva protestantisk tro er for noe. Alle som en men for en som selv sjekker opp historiebøker og Guds ord, bibelen selv. Årsaken til at det er blitt slik har med flere forhold å gjøre, bla. den franske revolusjon, den industrielle revolusjon, darwinisme og i etterkant politisk-religiøs lobbyvirksomhet i verdens nasjoner.

Det startet ved Napoleons arrestasjon av Paven i 1798 og i denne sammenheng at de også ble fratatt deres statsmakt, Vatikanets kongemakt i verden. Det førte til at menneskene ble frie til å tenke selv og den industrielle revolusjon tok av, deretter kom Darwin med ”Artenes opprinnelse” som var en videreføring og systematisering av tidligere kjente teorier om at hvis Gud ikke er og skapte på 7 dager. På den måten fikk menneskene romerkirkens endelig (etter over 500 års protestantisk kamp) klamme hånd over seg tatt bort samtidig med muligheten til å tjene forholdsvis lett tjente penger ble tilgjengelig. Protestantene fikk altså hjelp av ateistiske Frankrike og protestantiske USA fikk utrolig nok Frihetsgudinnen (en kjent avgud) av Frankrike.. .

Naturlig nok trengte ikke mennesket lenger å ha ett slikt håp i troen lenger når muligheten nå plutselig bedret seg og en alternativ tro kom opp. Det førte til kommunisme, kapitalisme og demokrati etterfulgt av verdenskriger og her er vi nå sammen med plutselig igjen den romerske katolske kirke (DRKK).

DRKK var jo forbudt i en rekke land sammen med jesuittene som arbeidet med religiøs politisk lobbyvirksomhet for å fremme DRKKs posisjon som en politisk og religiøs verdensleder. Nevn en statsmakt som ikke har katolske rådgivere og til dels katolsk dommerstand i dag.

Så hva skjedde ut i fra ett protestantisk trosmessig, bibelsk grunnlag og hvorfor er det slik?

 

  1. Gud, skaperverket og Guds bilde. Den grunnleggende tro er svært enkel og den innebærer å tro at mennesket, mannen og kvinnen er bildet av Gud. De to sammen i tro er ett og de to i ett kan få ett bilde av seg selv, nemlig ett barn. Dette er storfamilien og Guds bilde hvor Han er i dets midte som menneskehetens Far, individuelt og som alles, ja hele universets Far. Som Far og Skaper av alt og alle er Han lovgiveren og den som alle ser Er den omtenksomme, empatiske, barmhjertige og kjærlighetsfulle gode Far.  
  2. Djevelen, fallet og denne verdens hersker. Djevelen er beskrevet som slangen i beskrivelsen i om hvordan Eva ble dåret til fallet fra Skaperen, hennes Far. Det Eva falt for var fristelser i hennes eget hjerte (føleri) som hun skapte for å hevde seg lik den hun elsket høyest av alt (tenk barn/ far forholdet). Hun drømte, skapte seg selv ett eventyrlig grunnlag som hun valgte å tro på selv om det var en løgn. Eva begynte å tro på ett eventyr om seg selv i sitt Jeg og i denne løgn ble det skapt naturlige tanker og følelser for å opprettholde drømmen. Drømmens ”innbrente” fundamentale tanker og følelser er fallen syndig naturs kjerne for eksistens og målet er egoets higen etter stolthet i ens Jeg. Før fallet var ikke disse følelser og tanker eksisterende, ei heller da grunnlaget for de. Grunnlaget for det ble skapt etter at fristelsen kom, i Evas tanker og ditto følelser for det. Med dette fall for løgnen fikk verden en ny far, en adoptert far, nemlig Djevelen. Skaperen trakk seg unna men ikke uten å gi menneskene en vei ut av uføret de hadde valgt.    
  3. Kain, Abel og flommen. Kain og Abel representerer de to retninger menneskene går etter. Kain går på den veien som ærer hva vi selv gjør følelsesmessig i egen kraft og visdom for å ære Skaperen/ det skapte. Abel går i tro på den veien Skaperen viste teoretisk og praktisk til for å komme ut av syndens veier, til Guds ære i skaperverket. Disse to trosretningene eksisterer også i dag innefor kristendommen men har eksistert siden Kain og Abel. Etter at Kain drepte Abel fikk Adam og Eva ett nytt barn som tok over retningen Abel døde fra, hans navn var Set. Disse to familieretningene levde hver for seg i denne verden men flere hundre år etter blandet Abels familie inn døtrene til Kains familie inn til sin familie. Det fordi Kains døtre pyntet seg, sminket seg og løftet opp seg selv mer så de så vakrere ut men det kun på utsiden. Abels familie falt og verden korrupterte totalt. Lyst og begjær ble ledende for hva en gjorde og søkte, med det ble forstandens grunnlag borte og forstanden ble i stedet basert på føleri. Vår higen etter hva vi lystet på og begjærte i egoets stolthet ovenfor ens neste ble moralens og forstandens grunnvoll. Derfor kom flommen (restart?) og endte den onde sirkels ødeleggelser.   
  4. Abraham, Egypt og paktens Israel. Etter flommen og Noahs død gikk Abram ut av Ur etter at hans foreldre var døde. Abram gikk ut av Ur fordi han ikke ville ha del i Urs avgudstilbedelser. Abram gikk i tro som Abels etterkommere gjorde og Gud fant Abram også rettferdiggjort ved tro. Abram ble Abraham og fikk to sønner, Ismael og Isak. Etter Isak kom Jacob og han ble Israel fordi han så at han selv var en synder som fortjente døden, eide ikke stolthet men kjempet allikevel for sitt liv i håp på en barmhjertig rettferdig Gud som kunne frelse/ redde ham. Derfor ble Jakob Israel. Josef, yngste sønn av Israel er en av Israels 12 stammer og han ble solgt som slave til Egypt. Slik, kort fortalt endte Israel opp i Egypt og der ble de vel i en 400 års tid mener jeg. Da Israel ble mange i Egypt og truet Egypts samfunn, etablerte kultur og Farao ble det innført religiøse lover og Israels førstefødte drept. Når Israel ble nektet å holde sabbatshøytider falt plagene på Egypt og dermed måtte Farao slippe Israel og la de fare. På Sinai fikk de de ti bud på steintavler og Jesus tilbød seg å bli deres Gud og Konge men Israel ville ha en mellommann imellom dem og Ham i stedet. 40 år senere kom de inn i Israel men etter mye om og men ble igjen Jesus der avvist som deres Konge og de fikk deres egen konge, Saul. Kongeriket Israel uten Jesus som Konge ble til i løfteslandet.      
  5. Babylon, Jesus og Romeriket. Mange år senere ble Helligdommen ødelagt av Babylon fordi Israel atter igjen falt fra Gud og trosset Gud selv om Gud sendte sine profeter og ba de holde Hans bud i stedet for menneskebud etc.. Israel på da Daniels tid ble ført i fangeskap inn i nåværende Irak, hos daværende Kong Nebukadnesar. I år 457 fikk Israel dra tilbake for å gjenoppbygge Jerusalem som by med murer og ny helligdom. Så hundreder av år senere kom Jesus men nok en gang for tredje gang ble ble Jesus konkret og direkte avvist av Israel som deres Konge og Israel valgte Keiseren i Rom, Pontifeks Maximus som deres Konge i stedet og slik er Israels stilling trossmessig den dag i dag da de ikke har valgt Jesus og blitt kristne.
  6. Den nye pakt, Romerriket og romerkirken. Etter at Israel valgte Keiseren av Rom ble Jesus korsfestet og Den Hellige Ånd falt på de som trodde Jesus, Guds Lam. Det på den første pinsefestens dag etter himmelfarten, det året korsfestelsen fant sted. 3,5 år etter dette igjen ble Stefanus steinet, Saulus ble til Paulus og det sammen med synet Peter fikk angående de urene som falt ned fra himmelen, markerte at nå var også hedningene å anse på lik linje med en jøde eller israelitt Guds barn. Kristenheten ble fullstendig og den nye pakt reell for hele menneskeheten. Etter noen år utslettet Rom Jerusalems innbyggere som ikke trodde Jesus var Guds sønn og ”brente” ned helligdommen som var. De kristne som trodde at Jesuis var Guds sønn rømte Jerusalem da de så Rom reiste sitt flagg utenfor byen. Deretter begynte også Rom å utrydde de kristne og det pågikk i flere hundre år, det mens Roms Yppersteprester endret sine trospunkters hedenske navn til kristne navn og med det også endret Guds høytider med mer. Etter hvert ble Romerkirken til og denne kirken ble til Den Romerske Katolske Kirke når også Paven fikk navnet Ypperstepresten Pontifeks Maximus, samt Roms politiske og religiøs makt i verden. Slik ble Jesu etterfølgere utryddet og ny hedensk tro fikk kristne navn. 
  7. DRKK, protestantene og Guds sønn. Slik endret altså Romerkirken den kristne tro og innførte flere blasfemiske tradisjoner. Skjærild, Himmeldronningen, udødlighet, tilbedelse og bønn til de døde, avlat, arvesynd, etc.. Senere oppdaget katolske oppriktige prester sannheten om hva som hadde skjedd og de forsøkte å få Pavemakten til å innse hva som var galt men de ble drept. Dette var de første reformatorene og protestantene og det skjedde fra 1100 tallet og utover. Etter hvert fikk man oversatt bibelen til engelsk og senere ved hjelp av Gutenberg også på tysk. Den Romerske Katolske Kirke ble da kledd naken og folket så sannheten med egne øyne, svart på hvitt. Det er flere forhold som avslørte Antikrist men profetiene sammen med læren om Guds sønn, samt troen på Jomfru Maria som himmeldronning er bevis nok. Her tar vi for oss til sist i neste punkt hvem Guds sønn er i skriften og hvem Guds sønn er hos Antikrist lære. Pavemakten ble avslørt som Antikrist trone og slik mistet Rom sin makt som kuliminerte i 1798.
  8. Frelsen og troen på Guds sønn. Frelsen er gitt oss av nåde og frelse er ifra synd og ikke frelst/ reddet i synd men fra synd. Det som avgjør hva og hvem Du tror på er hvem Guds sønn er i din tro. Det holder da ikke å si at du tror på Guds sønn, du må vite hvem sønnen er for å skille ut den falske løgnerske sønn. Den Romerske Katolske kirke (DRKK) sier i sin katekisme og tro at Maria måtte være uten syndens plett fra sin unnfangelse av for at Jesus kunne bli inkarnert i henne, hun kunne ikke ha omgang med menn, ei heller etter fødselen av Jesus og derfor er hun Jomfru og himmeldronning. Årsaken er altså at deres tro sier at å være unnfanget er synd fra og med unnfangelsen av. Det er arvesyndslæren og deres lære sier at Jesus i kjød er som oss i kjøtt og blod men ikke i vår natur men i Adams natur før fallet. Guds ord sier derimot at kjødet er ikke bare i kjøtt og blod men oss i kjød, drevet av kjødet er vår natur. Så Guds ord sier at Jesus kom i vårt kjød og lot seg friste i kjødet likt vi blir fristet for å frelse oss i kjød. DRKK sier at Jesus er Gud men ikke menneske som deg og meg for Gud kan jo ikke la seg friste. Derfor benekter DRKK at mennesket Jesus er Guds sønn men de benekter ikke Gud/ Jesus i kjøtt og blod som Guds sønn. Med andre ord sier DRKK at Jesus ikke er sant menneske som deg og meg, derfor syndet Han ikke. Sagt annerledes så sier DRKK at Du er en synder fra unnfangelsen av, og med det kan du egentlig ikke noe for at du er en synder, du er jo skapt/ blitt til en synder. Jada, det er anklagerens teologi og antikrist lære. Om vi da leser Guds ord om hvem menneskesønnen er så ser vi at Han lot seg friste og at en fristelse er noe som kommer opp i eget sinn, altså i Jesu sinn kom det opp en fristelse og det er ikke synd iflg Guds eget ord. DRKK sier det er synd å leve, Guds ord sier det ikke er synd å eksistere og å leve. Enhver som lyster, spør! Når det er sagt og klarlagt skal vi se på hva Jesus sier til Simon Peter om Hvem Han er og hva det betyr for vår tro. Simon Peter ser på sin lidende medbroder Jesus sier at mennesket som står foran ham og lider er Gud. Det er troen som Faderen bygger sin Menighet på, Jesus er Klippen og troen er steinene. DRRK sier Simon Peter er Klippen og at denne Klippe, nå DRKK er den eneste farbare vei om man skal arve evig liv og komme til himmelen. De sier DRKK har nøklene til himmelen og alt det de sier er Guds ord, selv over Guds ord, skriften. Hvem er da den falske sønn som blir kalt for hellige far her på denne jord? Derfor, om du har Kirken (DRKK) til mor og/ er hennes undersått sliter du. Vi har som troende en stor jobb foran oss men heldigvis er det Guddommen som gir oss kraft og styrken som skal til, vi må bare tro ham! J    

 

 

503. (422) Marias jomfruelighet viser at det bare er Gud som handler i inkarnasjonen. Jesus har bare Gud som far.643 "Av den uutsigelige Treenighet var det bare Guds Ords person, det vil si Sønnen, som steg ned fra himlene, uten å forlate dem (...). Av samme vesen som Faderen i sin egen, det vil si den guddommelige (natur); av samme vesen som moren, uten syndens flekk, i vår, det vil si den menneskelige (natur). Og vi bekjenner at Han er Guds egen, og ikke adopterte, Sønn i begge naturer".644

424. (683, 552) Drevet av Den Hellige Ånds nåde og draget av Faderen tror og bekjenner vi om Jesus: "Du er Messias, Sønn av den levende Gud" (Matt 16, 16). Det er på denne troens klippe, den tro den hellige Peter bekjente, at Kristus har bygget sin Kirke.494

442. (552, 424) Slik forholder det seg imidlertid ikke når Peter bekjenner at Jesus er "Messias, Sønn av den levende Gud" (Matt 16, 16). Da svarer Jesus høytidelig: "Dette har ikke kjøtt og blod åpenbart for deg, men min Far i himlene" (Matt 16, 17). Paulus uttrykker seg på lignende måte når han forteller om sin omvendelse på veien til Damaskus: "Men han som like fra mors liv av har utkåret meg, og i sin nåde har kalt meg, han fant for godt å åpenbare sin Sønn for meg, for at jeg skulle bringe budskapet om ham til hedningene" (Gal 1, 15-16); "og straks begynte han å forkynne i synagogene at Jesus var Guds Sønn" (Apg 9, 20). Helt fra begynnelsen av534 ble dette kjernen i den apostoliske tro535 Peter først bekjente, - Kirkens grunnvoll.536

552. (880, 153, 442, 424) I dette tolvmannskollegiet inntar Simon Peter den fremste plassen.766 Jesus betrodde ham med en enestående sendelse. Takket være en åpenbaring fra Faderen hadde Peter bekjent: "Du er Kristus, Sønn av den levende Gud." Og vår Herre sa til ham: "Du er Peter - Klippen - og på denne klippe vil jeg bygge min kirke, og den skal dødsrikets porter aldri få i sin vold" (Matt 16, 18). Kristus, "den levende sten" (1 Pet 2, 4), sikrer for sin Kirke, bygget på Peter, seier over dødsmaktene. Peter, på grunn av den tro han bekjente, forblir Kirkens urokkelige klippe. Det blir hans oppgave å bevare denne troen fra å svikte og å styrke sine brødre i den.767

553. (381, 1445, 641, 881) Jesus betrodde Peter en særlig myndighet: "Deg vil jeg gi nøklene til himlenes rike; det du binder på jorden, skal være bundet i himlene, og det du løser på jorden, skal være løst i himlene" (Matt 16, 19). Denne "nøklemakten" betegner myndighet til å styre Guds hus, som er Kirken. Jesus, "den gode hyrde" (Joh 10, 11), stadfestet denne oppgaven etter oppstandelsen: "Vokt mine får" (Joh 21, 15-17). Fullmakten til "å binde og løse" innebærer myndighet til å tilgi synder, til å dømme om læren og til å øve kirketukt. Jesus overdrog Kirken denne myndighet ved aposteltjenesten768 og særlig til Peter, den eneste Han uttrykkelig betrodde himmelrikets nøkler til.

175. "Denne tro vi har tatt imot fra Kirken, bevarer vi omsorgsfullt, for ved Guds Ånds virke, lik en kostbar skatt i et vakkert kar, forynges den og fornyer det kar den bæres i".182

181. Å tro er en kirkelig handling. Kirkens tro går forut for, avføder og nærer vår tro. Kirken er alle troendes mor. "Ingen kan ha Gud til Far som ikke har Kirken til mor".183

http://www.katolsk.no/tro/kkk

Helt nederst på denne siden kan du taste inn nummeret som kommer foran teksten.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kjell G. Kristensen

78 innlegg  13843 kommentarer

De første (skal bli de siste)

Publisert nesten 6 år siden

Du har vel lest i skriften når de første kristne ble kalt kristne? (Apg.11.19-28) En finner ikke slike opplysninger hverken under DNK, DKK eller andre tilkommenheter? Claudius levde i tiden 1.august år 10 fvt. og døde 13. oktober 54. Denne perioden har aldri hatt noen verdensomspennende hungersnød - og det var jo da grunnleggelsen skjedde?

Kommentar #2

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Du har vel lest i skriften når de første kristne ble kalt kristne? (Apg.11.19-28) En finner ikke slike opplysninger hverken under DNK, DKK eller andre tilkommenheter?

Hendelsen nevnes i punkt 6 og at de som hadde denne tro i etterkant ble så å si utryddet av Rom. Den første kristne Menighet med hedninger er Cornelius.

Etter at Keiserne hadde utryddet de troende ble Romerkirken etablert med sin tro som da er antikristelig. Johannes, Jesu bror sier dette om de som allerede da var kjent for benektelsen av menneskesønnen Jesus Kristus/ Messias i kjød.

1 Joh 2,18-19 Mine barn!

det er den siste time; og som I har hørt at Antikristen kommer, så er det og nu kommet mange antikrister; derav skjønner vi at det er den siste time. De er gått ut fra oss, men de var ikke av oss: for hadde de vært av oss, så var de blitt hos oss; men det skulde bli åpenbart at ikke alle er av oss.

1 Joh 2,20-23 Og I har salvelse av den Hellige og vet alt. Jeg skriver ikke til eder fordi I ikke kjenner sannheten, men fordi I kjenner den og vet at ingen løgn er av sannheten. Hvem er løgneren uten den som nekter at Jesus er Kristus? Dette er Antikristen, den som nekter Faderen og Sønnen. Hver den som nekter Sønnen, har heller ikke Faderen; den som bekjenner Sønnen, har og Faderen.

1 Joh 2,26 Dette skriver jeg til eder om dem som forfører eder.

Kommentar #3

Kjell G. Kristensen

78 innlegg  13843 kommentarer

Dette har ingen historisk gjenkjennelighet

Publisert nesten 6 år siden

Leif Opheim:

Hendelsen nevnes i punkt 6 og at de som hadde denne tro i etterkant ble så å si utryddet av Rom. Den første kristne Menighet med hedninger er Cornelius
_______________________________________________________

Hvor har du hentet din informasjon fra? Claudius er ikke nevnt med et ord i punkt 6, du kan ikke drive å bløffe på denne måten? Den avviker ganske så kraftig i fra historisk sant materiale, at det du kommer med må sees på som en forfalskning. Det er en sammenblanding av bibelske skrifter og historie som ikke sammenfaller i det hele tatt. Ingenting er nevnt om noen verdensomspennende hungersnød på denne tiden, verken i punkt 6 eller i historien, se wikipedia.

Fra bortføringen til Babylon inntil Kristus gikk det 490 år (14 slektsledd, Matt.1.17) og bortføringen skjedde i 586 og ikke i 457 - mye av det du skriver er ikke under Israels historie - det er vrøvl, se Israels historie og regn ut selv.

http://israelshistorie.dk/history/time_line.php

- og Claudius er ikke nevnt med et eneste ord i forbindelse med hedningemenighet, men han foretok en rekke religiøse reformer, og det gjøres pr idag også, du er helt på bærtur.

http://no.wikipedia.org/wiki/Claudius

Kommentar #4

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
vår Herre sa til ham: "Du er Peter - Klippen - og på denne klippe vil jeg bygge min kirke, og den skal dødsrikets porter aldri få i sin vold"

Protestant eller ikke, er verden klar over hvor vanvittig den romerske katolske tro er? Skjønner ikke verden hva som skjer?

Makten som opptrer politisk og religiøst her i denne verden sier altså at Paven som en etterfølger av Simon Peter er selve Klippen Jesus bygger Sin Kirke på! Og dødsrikets porter kan aldri nå denne Kirkes tro!

Derfor sier altså Kirken at:

 181. Å tro er en kirkelig handling. Kirkens tro går forut for, avføder og nærer vår tro. Kirken er alle troendes mor. "Ingen kan ha Gud til Far som ikke har Kirken til mor".183

Hva står det her over egentlig? Vil noen være endel/ ta del av/ i dette?

Mere uhorvelig blir det:

Peter en særlig myndighet: "Deg vil jeg gi nøklene til himlenes rike; det du binder på jorden, skal være bundet i himlene, og det du løser på jorden, skal være løst i himlene"

Pavemakten, via Pavens arv har altså kontroll over hvem som kan komme inn til himmelen og det De sier er bundet på jord og i himmel. Med andre ord har Pavemakten via Paven Guds makt over universet. Kirken sier:

Fullmakten til "å binde og løse" innebærer myndighet til å tilgi synder, til å dømme om læren og til å øve kirketukt.

Kirken kan tilgi synder, altså kirken er direkte Blasfemisk men de kan også, noe de da er avhengig av bedømme hva Guds ord sier ved å binde og løse Guds ord. Forstår menneskeheten alvoret av dette og hvilke følger det har fått for den generelle hops kristne tro, og hvilke følger det får?  

Er det rart Guds ord kaller Kirken mor til skjøgene? Hva skal til for å få tittelen mor til skjøger? Hva må en mor gjøre for å produsere, fore opp under og støtte, holde fast skjøger? Hvilken moralpreken og hvilke moralske bud må denne ha som strider imot og tar ifra Skaperen sine barn mens skjøgens mor sier at hun er den Far støtter og tilhører?

Er du en protestant eller en falsk hyrde?

Her om reformasjonen og dets historie: http://amazingdiscoveries.org/R-Reformation_Luther_Jesuits_Pope_doctrine

Her mere konkret om Pavens krav om å være Gud på denne jord:

The Gloss of Extravagantes of Pope John XXII says this:

But to believe that our Lord God the Pope the establisher of said decretal, and of this, could not decree, as he did decree, should be accounted heretical (emphasis added).v

http://amazingdiscoveries.org/R-Pope_Rome_blasphemy_power_Jesus

   

Her under utdrag fra Den Katolske Kateksime som brukes for å sette Guds bud og ord ut av sin kraft:

Kristus, "den levende sten" (1 Pet 2, 4), sikrer for sin Kirke, bygget på Peter, seier over dødsmaktene. Peter, på grunn av den tro han bekjente, forblir Kirkens urokkelige klippe. Det blir hans oppgave å bevare denne troen fra å svikte og å styrke sine brødre i den.767

553. (381, 1445, 641, 881) Jesus betrodde Peter en særlig myndighet: "Deg vil jeg gi nøklene til himlenes rike; det du binder på jorden, skal være bundet i himlene, og det du løser på jorden, skal være løst i himlene" (Matt 16, 19). Denne "nøklemakten" betegner myndighet til å styre Guds hus, som er Kirken. Jesus, "den gode hyrde" (Joh 10, 11), stadfestet denne oppgaven etter oppstandelsen: "Vokt mine får" (Joh 21, 15-17). Fullmakten til "å binde og løse" innebærer myndighet til å tilgi synder, til å dømme om læren og til å øve kirketukt. Jesus overdrog Kirken denne myndighet ved aposteltjenesten768 og særlig til Peter, den eneste Han uttrykkelig betrodde himmelrikets nøkler til..

Kommentar #5

Kjell G. Kristensen

78 innlegg  13843 kommentarer

Ok - la oss benytte oss av ordet kraft

Publisert nesten 6 år siden

Leif Gunnar:

Her under utdrag fra Den Katolske Kateksime som brukes for å sette Guds bud og ord ut av sin kraft:
_______________________________________________________

Mener du at hvis den Katolske kirke la ned sin virksomhet, ville vi da få flere kristne eller færre ateister? Spørsmålet kan virke vrient å besvare, men det bare er slik, så svar på det du! Eller har du noen steiner som er blitt levende enda, slik at de er i stand til å rope? Luk.19.39-40: ... «Mester, tal disiplene dine til rette!»40 Men han svarte: «Jeg sier dere: Dersom de tier, skal steinene rope.»

Tror du ikke det ville være kraft nok i disse steinene slik at de ville sagt ifra om det var noen grunn til tilrettevisning? Dersom du har tro nok ville du nok skjønt det, så hva er i veien med din tro da?

Kommentar #6

Lise Helgesen

12 innlegg  779 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Kirken kan tilgi synder, altså kirken er direkte Blasfemisk men de kan også, noe de da er avhengig av bedømme hva Guds ord sier ved å binde og løse Guds ord. Forstår menneskeheten alvoret av dette og hvilke følger det har fått for den generelle hops kristne tro, og hvilke følger det får?

Det viktige i mennesket sin oppriktige søken etter Gud og Sannheten vil jeg si at kilden til alt godt ligger i -Guds Ord- alene. 

Samvittigheten, evne til å kunne utvikle rett/rettferd også i henhold til Guds Ord vil i kraft av Ordet kunne veilede, -vise vei- rettlede, vi er mennesker, skapt i Guds bilde og derfor i behov av å la Gud være den som preger og former hjerter etter Skaperens vilje med mennesket.

Går vi til begynnelsen av Ordet ser vi hvordan Ordet gir -liv-. (Første Mosebok.vers 1)

Menigheten kan være fellesskapet i samme ånd, og en ånd som baserer sitt virke i tro til Guds Ord.

Guds barn skulle respondere likt på Guds Ord. Ordet er det samme, individets verdi den samme.

Kommentar #7

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Mener du at hvis den Katolske kirke la ned sin virksomhet, ville vi da få flere kristne eller færre ateister?

Det er det vel ingen tvil om.

PS, at steinene vil tale er arkeologi.

Kommentar #8

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Lise Helgesen. Gå til den siterte teksten.
Det viktige i mennesket sin oppriktige søken etter Gud og Sannheten vil jeg si at kilden til alt godt ligger i -Guds Ord- alene.

Samvittigheten, evne til å kunne utvikle rett/rettferd også i henhold til Guds Ord vil i kraft av Ordet kunne veilede, -vise vei- rettlede

Ja, for som Jesus sier, "Det står skrevet". :)

Kommentar #9

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Avilke hele protestantismen.

Publisert nesten 6 år siden

Hvorfor ikke like godt avikle den Lutherske og protestantiske barbarlære først som sist ? Se at det hele var barbarisk og forfeilet ? Jeg synest heller at de religiøse burde søke tilbake til Rom og den gresk-romerske kulturtradisjonen, og legge bort Luthers og Calvins barbariske vås.

Kommentar #10

Kjell G. Kristensen

78 innlegg  13843 kommentarer

Arkeologi?

Publisert nesten 6 år siden

Leif Gunnar:

PS, at steinene vil tale er arkeologi.
_________________________________

Det burde du ha gitt utrykk for tidligere?

Sitat: Kristus, "den levende sten" (1 Pet 2, 4), sikrer for sin Kirke, bygget på Peter, seier over dødsmaktene.

Hvorfor sa du ikke med en gang at kirken er arkeologi? Hjørnesteinen, snublesteinen og klippen som det står om i Bibelen vil du altså nå ha til å være arkeologi? Får du aldri bestemt deg for hva du egentlig mener? Da er det ingen fare med Peterskirken heller, for den er arkeologi kan vel jeg si da?

Kommentar #11

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor ikke like godt avikle den Lutherske og protestantiske barbarlære først som sist ? Se at det hele var barbarisk og forfeilet ? Jeg synest heller at de religiøse burde søke tilbake til Rom og den gresk-romerske kulturtradisjonen, og legge bort Luthers og Calvins barbariske vås.

Vi m¨å først grave frem sannheten om hva protestantism er for noe og ikke skjule det som om det ikke eksisterte, det også ved å undergrave protestantismen med bare det negative. Ett eksempel, man konstanterer at Luther hatet jødedom men ikke hvorfor. Sjekker vi ut hva som var problemet vil man få ett logisk svar men det logiske svar vil man ikke ha, samme med pavedømmet. Man vil ikke ha sannheten,hvorfor? Vel jeg viser til deler av svarets hovedtrekk.

Romerriket kommer (og er) det Kjell, for det står skrevet. Husk også ( i tillegg til religiøse hedenske Rom er DRKK)i at humanisme er gammel romersk kultur. Vi er der snart men da kun for å se det komme frem og plutselig fare ned i avgrunnen der det hører hjemme.

Åp 17,11 Og dyret som var og ikke er, er selv den åttende, og er tillike en av de syv, og farer bort til undergang.

Kommentar #12

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Du er jo optimist

Publisert nesten 6 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Romerriket kommer (og er) det Kjell, for det står skrevet. Husk også ( i tillegg til religiøse hedenske Rom er DRKK)i at humanisme er gammel romersk kultur. Vi er der snart men da kun for å se det komme frem og plutselig fare ned i avgrunnen der det hører hjemme.

Flotte greier det Op heim, gresk og latin atter til herder og verdighet, ungdommen vil igjen lese Homer, Apuleius og Virgil, det er jammen noe å se frem til , og jeg som trodde at du var misantrop.

Kommentar #13

Lise Helgesen

12 innlegg  779 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor sa du ikke med en gang at kirken er arkeologi? Hjørnesteinen, snublesteinen og klippen som det står om i Bibelen vil du altså nå ha til å være arkeologi? Får du aldri bestemt deg for hva du egentlig mener? Da er det ingen fare med Peterskirken heller, for den er arkeologi kan vel jeg si da?

Dette tror jeg vi må grunne litt over.

Jeg må slå opp i Bibelen, se litt på dette.

Kommentar #14

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Opheim fornekter seg ikke

Publisert nesten 6 år siden

Da jeg så overskriften tenkte jeg dette skulle handle om protestantene, og at han har de samme følelser for dem som for katolikker. Men nei. I stedet får vi "Opheims saga om katolikkene sett med et skråblikk til protestantismen." Det må være lite å ta seg til på bygdene nå midtvinters, etter juleståket, før kyndelsmess og fasten..... ja det er vel ikke greit. 

For egen del har jeg en viss medlidenhet med den vanlige protestant. Jeg har delt mang en stund med tilfeldige protestanter på fortausrestauranter. Jeg er ikke den første til å trekke frem min katolske tro, men når vi snakker om livet og verden så er det så rart med det, svært ofte dukker tro opp som et tema. Når jeg blir spurt om "hva og hvordan være katolikk" har jeg aldri problemer med å svare på det. Derimot, hvis jeg spør protestanten hva hen tror på, vet hen ikke hva hen skal svare. Oftest har det endt opp med "noe" som den høyeste autoritet. De tør knapt ta ordet Gud i sin munn, og har tydelig et mer flyktig gudsbegrep. Der har jeg latt det hele ende, og fx ikke dratt det videre til et spørsmål om treenigheten. Jeg ser ingen hensikt i å skape en situasjon som kan gjøre folk forlegne. Derfor har jeg en slags medlidenhet med protestanter for deres tomhet, deres mangel på en definert tro og Gud. Det ville gjort dem godt å føle en slik nærhet og tilhørighet at de virkelig kunne si "ja, jeg tror....." Mange føler, men få tror. 

Kommentar #15

Kjell G. Kristensen

78 innlegg  13843 kommentarer

Ja, gjør det!

Publisert nesten 6 år siden

Lise Hegesen:

Dette tror jeg vi må grunne litt over.

Jeg må slå opp i Bibelen, se litt på dette.
______________________________________________

Se også på hvilken arkeologisk stein som rammet denne kolossale statuen i Dan.2.31-35 slik at jernet, leiren, bronsen, sølvet og gullet ble som agner på treskeplassen om sommeren, slik at vinden tok det og forsvant, og igjen stod denne steinen som traff statuen, og den vokste slik at den fylte hele jorden.

Finnes det noen gode arkeologer her som kan studere denne steinen og se om den kan ligge som grunnstein i Peterskirken? (Apg.4.8- 12)

Kommentar #16

Lise Helgesen

12 innlegg  779 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Se også på hvilken arkeologisk stein som rammet denne kolossale statuen i Dan.2.31-35 slik at jernet, leiren, bronsen, sølvet og gullet ble som agner på treskeplassen om sommeren, slik at vinden tok det og forsvant, og igjen stod denne steinen som traff statuen, og den vokste slik at den fylte hele jorden.

Takk for bibelhenvisningene.

Vi kan lese det, men forstår vi det. Jeg må se mere på dette, men klarer ikke mere i dag.

(Det viktige Bibelordet, jeg tror Skaperen har lagt tilrette for at kunnskap og visdom skal kunne fattes og gripes. Ja kun det beste for mennesket, er tiltenkt. Kan vi gripe dette uten å måtte bortforklare.)

I det store og det hele. 

Kommentar #17

Kjell G. Kristensen

78 innlegg  13843 kommentarer

Bare hyggelig!

Publisert nesten 6 år siden

Takk for bibelhenvisningene.

Vi kan lese det, men forstår vi det. Jeg må se mere på dette, men klarer ikke mere i dag.
__________________________________________________

Når det går opp for deg at Bibelen er lignelser, og at den forteller deg hvem steinen er, og at det er forklart i skriften, så vil det gå opp et stort lys for deg, og viser deg at Bibelen løser lignelsene av seg selv, trinnvis, Ef.2.20: Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen.

Hjørnesteinen er også grunnsteinen i Jes.28.16: Derfor, så sier Herren Gud: Se, jeg legger en grunnstein på Sion, en stein som er utprøvd, en kostbar hjørnestein, et sikkert fundament. Den som tror, har ingen hast.

Alt som har med stein og steiner i Bibelen handler om Kristus, det er metaforer, uansett vil Bibelen forklare deg hva alt er dersom du stoler på let så skal du finne metoden; Klippen, var Peter (Kefas betyr klippe), 1.Kor.10.2: Alle ble døpt til Moses i skyen og i havet, 3 og alle spiste de den samme åndelige mat 4 og drakk den samme åndelige drikk. For de drakk av den åndelige klippe som fulgte dem, og denne klippen var Kristus.

Kristus blir også kalt en snublestein til fall, Rom.9.33: slik det står skrevet: Se, på Sion legger jeg en snublestein og en klippe til fall. Men den som tror på ham, skal ikke bli til skamme. (Abrahams barn, som er Kristus etter løftet, - de som tror: Gal.3.7, - løftet: v16 og arvinger til løftet v29) 1.Pet.2.8: en snublestein og en klippe til fall. Fordi de ikke er lydige mot Ordet, snubler de. Det var de også bestemt til.

Men Gud frelser alt som stilles lavt for at ingen skal rose seg av hovmod, 1.Kor.1.27: Men det som i verdens øyne er dårskap, det utvalgte Gud for å gjøre de vise til skamme, og det som i verdens øyne er svakt, det utvalgte Gud for å gjøre det sterke til skamme. 28 Ja, det som i verdens øyne står lavt, det som blir foraktet, det som ikke er noe, det utvalgte Gud for å gjøre til intet det som er noe, 29 for at ingen mennesker skal ha noe å være stolt av overfor Gud…

Apg.15.14: Simeon har forklart hvordan Gud for lenge siden sørget for å vinne seg et folk av hedninger for sitt navn. 15 Og dette stemmer med profetenes ord, slik det står skrevet: (Gjenreisning av Davids falne hytte - frafallet)

Dette er også Kristus for de som vil tro på bibelordet, og ikke fyndige fortolkninger og forklaringer til ordet, ordet forklarer seg selv. Det står ikke om noen Peterskirke i Bibelen Lise, bare Kristus som Klippen, det er en kirke som ikke er bygd opp av menneskehender, Apg.17.24:

Gud, han som skapte verden og alt som er i den, han som er herre over himmel og jord, han bor ikke i templer reist av menneskehender. 25 Han trenger heller ikke noe av det som menneskehender kan tjene ham med. Det er jo han som gir liv og ånde, ja, alt til alle.

 

Kommentar #18

Lise Helgesen

12 innlegg  779 kommentarer

til kjell

Publisert nesten 6 år siden

Takk skal du ha.

Nå har jeg fått nok stoff å studere. Sammen med alle de interessante observasjonene jeg gjorde meg i dag vedr. arkeologiske bibelhenvisninger har jeg fått hendene fulle en stund fremover. 

Vi er nok ikke enige i hvem Kristus er for oss i dag, men takk likevel.

Mest leste siste måned

Noen bør skamme seg
av
Espen Ottosen
3 dager siden / 3037 visninger
KRIK - NYE spilleregler
av
Trond Andreassen
21 dager siden / 1549 visninger
Jeg lever ikke lenger selv
av
Merete Thomassen
23 dager siden / 1419 visninger
Ingen skal leve med skam
av
Tor Håkon Eiken
2 dager siden / 954 visninger
Stjernedialektar
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
23 dager siden / 857 visninger
Debatten om kvinners prestetjeneste er over
av
Bård Mæland
rundt 1 måned siden / 764 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere