Elias Per Vågnes

235

Kva vil ein oppnå ved å ta knekken på Evolusjonsteorien?

Charles Darwin var ikkje åleine om å sjå at Bibelen si forteljing om at Jahve skapte heile Universet og alt på som Jorda er på 6 dagar for 6000 år sidan ikkje heldt vatn

Publisert: 2. des 2013

I 1859 var Darwin den fyrste som lukkast med å spreie desse tankane i boka On the Origin of the Species. Tankane kom til gjødsla mark. Mange kunnskapsrike menneske såg at det å rekne ut Jordkloden sin alder med utgangspunkt i Jesus si «ættesoge» attende til Adam ikkje er anna enn å leike med dogmar.

Darwin var ikkje ateist, men fritenkjar og agnostikar. Han har aldri freista å forklare korleis livet vart til, men korleis det har utvikla seg opp gjennom tidene. Dette sprengde alle tidelegare anslag om Jordkloden sin alder og har nå kome opp i ufattelege 4,5 milliardar år. Når ein står på kanten av Grand Canyon og ser korleis jorda si historie er rita inn i jordskorpa av sjølve utviklingsprosessen, lag på lag som representerer hundrevis av millionar år, heilt ned til botnen der avsetningane er meir enn 2 milliardar år og inneheld spor etter liv, då skulde ein tru at opplyste folk tok til vettet og innsåg at GT er religiøse eventyr som ikkje superdogma «Bibelen er diktert av Gud» kan gjere «Guds ord» truverdige. Kvifor denne fanatiske motstanden frå kristne/jødiske/muslimske fundamentalistar som nektar å erkjenne at livet på jorda har utvikla seg over milliardar av år? Trur dei verkeleg at der ikkje fins anna alternativ enn Jahve, Adam og Eva dersom Evolusjonsteorien vert forboden?

«La dei små born kome til meg» er ikkje ei kjærleikserklæring til borna, men eit påbod om å indoktrinere ungar i religiøse førestillingar i den alderen dei er mest sårbare. Eit menneske er programmert til å ha nesten ukritisk tillit til sine føresette i alderen frå 1 til 7 år. Ungar som skal leve opp må høyre på sine foreldre om kva farar som trugar. Det er ukloke og/eller egoistiske foreldre som presser på og låser ungane sine til dei same fantasiane som dei sjølv hyser. I den alderen er religiøs indoktrinering som ein virus som skadar ungen mentalt på livstid. Kor stor skade religionvirusen kan gjere er avhengig av kven som er smittekjelda og kor isolert offeret er med omsyn til sunne inntrykk frå omverda.  Ein kan vel med rimeleg rette seie at den smittekjelda som kan påføre ungen dei største skadane er den nære familie, med mora i særklasse som kjelde for dei hissigaste virusstammene. Tradisjonelt har også mødrene hatt dårlegast utdanningsnivå og minst påverka av utviklinga i det samfunnet ungane veks opp.

Om ein deltek i debatten her på VD og i samfunnet elles så kan ein ikkje unngå å møte individ som er påført livsvarig mental skade oppveksten der uforstandige foreldre er årsaka. Foreldra vil ikkje skade ungane, men dei berre overfører den skaden dei sjølve er påført. Ein kan vel trygt seie at religiøse vrangførestellingar gjeng i arv.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
e ateist, men fritenkjar og agnostikar. Han har aldri freista å forklare korleis livet vart til, men korleis det har utvikla seg opp gjennom tidene. Dette sprengde alle tidelegare anslag om Jordkloden sin alder og har nå kome opp i ufattelege 4,5 milliardar år. Når ein står på kanten av Grand Canyon og ser korleis jorda si historie er rita inn i jordskorpa av sjølve utviklingsprosessen, lag på lag som representerer hundrevis av millionar år, heilt ned til botnen der avsetningane er meir enn 2 milliardar år og inneheld spor etter liv, då skulde ein tru at opplyste folk tok til vettet og innsåg at GT er religiøse eventyr som ikkje superdogma «Bibelen er diktert av Gud» kan gjere «Guds ord» truverdig

Jeg tror ingen egentlig ønsker å oppnå mer enn å rasjonalisere egen tro.

Kommentar #2

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror ingen egentlig ønsker å oppnå mer enn å rasjonalisere egen tro.

Og kva meiner du med det? Er det meg du vil få til å akseptere ein slik påstand?

Kommentar #3

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Jorda er på 6 dagar for 6000 år sidan ikkje heldt vatn

Isak Newton og J.Kepler levde ei stund før desse nye teoriane til Darwin og "den geologiske tidstavla" kom.

Etter deira tidstabell er me no  omlag  6000 år etter Adam og Eva.

http://en.wikipedia.org/wiki/Ussher_chronology

 "Bede (3952 BC), Ussher's near-contemporary Scaliger (3949 BC),Johannes Kepler (3992 BC) or Sir Isaac Newton 4000 BC)

Som eg har vist er det 3973 år frå Adam til  Jesus kom.

http://bki.no/forum/600aar.htm

Kepler skreiv  at det var 3992 år.

Isak Newton ser ut til å ha skrive at dei  6000 åra sluttar år 2060.

http://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton's_religious_views

..."he wrote about both the Book of Daniel and the Book of Revelation in his Observations Upon the Prophecies. In a manuscript he wrote in 1704 in which he describes his attempts to extract scientific information from the Bible, he estimated that the world could end on 2060."

---------------------------------

Dette var vanleg tankgang før.

Kommentar #4

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Og kva meiner du med det?

Akkurat det jeg sier. At konklusjonen kommer først, og argumentene tilpasses konklusjonen. Altså man rasjonaliserer det man ønsker å tro. En ganske menneskelig egenskap.

Er det meg du vil få til å akseptere ein slik påstand?

Merkelig spørsmål. Jeg har ikke som formål å få noen til å akseptere noe som helst.

Men du synes veldig uenig i det lille jeg skrev. Hvorfor?

Kommentar #5

Rune Huseby

1 innlegg  1081 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Kvifor denne fanatiske motstanden frå kristne/jødiske/muslimske fundamentalistar som nektar å erkjenne at livet på jorda har utvikla seg over milliardar av år?

Er nok mange grunner, men en er nok at en ateist sa noe slikt som 'evolusjon, ergo ikke Gud' til en kristen, og den kristne trodde på det. Eneste utvei de da ser for å holde på sin kjære barne-tro er å ljuge masse om evolusjon og vitenskap og sånt. 

Kommentar #6

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.
Isak Newton og J.Kepler levde ei stund før desse nye teoriane til Darwin og "den geologiske tidstavla" kom

Desse karane du syner til hadde då aldri høyrt om evolusjonsteorien. Dei var like indoktrinerte og uvitande som dei fleste andre på den tida.

Men det som er sikkert, Torstein, det er at om ein kjem til at Darvin og dei aller aller fleste som i dag har litt kunnskap om emnet naturvetenskap ver prova å ha feil, så gjeng det ikkje attende til alle dei gamle gudar. Dei forestillingane held ikkje vatn med det ein med rimeleg visse veit i dag. Som sagt, Darwin var ikkje atteist men såg og lærte så mykje at GT vart redusert til menneskeskapte fablar utan noko form for evidens som provar dei til sanning.

Og du er eit døme på korleis det gjeng når ein vert indoktrinert i overtru i forsvarslaus tilstand. Eg har fortalt deg gong på gong at eg ikkje legg brett på innhaldet i Bibelen som prov for noko som helst. Likevel siterer du sitat etter sitat frå dagens Bibel som bevis. Men innhaldet i Bibelen kan ikkje førast som prov på at innhaldet i Bibelen er sanning.

Og eg er rimeleg viss på at du gjer kva du kan for å videreføre dei skadane du ber på til dine etterkomarar. Eg vonar at kona di har ei meir realistisk haldning til desse emna. Det kan vere god motgift/medisin mot religionviruset.

Kommentar #7

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Rett

Publisert nesten 7 år siden
Rune Huseby. Gå til den siterte teksten.
Eneste utvei de da ser for å holde på sin kjære barne-tro er å ljuge masse om evolusjon og vitenskap og sånt.

Pastor Ray Comfort han forfalska Darwin's "On the Origin of Species så kløktig" at han til og med narra Amazon.com.

Kommentar #8

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
At konklusjonen kommer først, og argumentene tilpasses konklusjonen

Når det gjeld fundamentalistiske kristne så er det i alle fall slik. Bibelen er skreven av Gud og difor er forteljinga sann. Men der fins ikkje eit einaste bevis for at der er nokon gud som har diktert noko som helst same kva religion det gjeld. Om det er ein guddom som har skapt jorda og sådd frøet til liv, då er skaparen si forteljing å finne i jordskorpa og skapelsesverket. Kva gud ein enn måtte finne så er det ikkje Jahve frå GT.

Men at uvettig inndoktrinering at ungar før dei er 7 år kan få uhyggelege fylgjer, det har vi mange døme på.

Kommentar #9

Sigurd Eikaas

31 innlegg  5707 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Rune Huseby. Gå til den siterte teksten.
å ljuge masse om evolusjon

Hvor har jeg løyet om evolusjon, Huseby? Hva har jeg løyet om?

Kommentar #10

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Dei var like indoktrinerte og uvitande som dei fleste andre på den tida.

 Sir Isaac Newton (født 25. desember 1642. død 20. mars 1726 var en engelsk matematikerfysikerastronomalkymistkjemiker, oppfinner, og naturfilosof. Han blir betraktet som en av tidenes største vitenskapsmenn og matematikere.

http://no.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton

Johannes Kepler (født 27. desember 1571 i den frie riksstad Weil der Stadt nær Stuttgart, død 15. november 1630 i Regensburg) var en tysk matematikerastronom og astrolog. Han var en av nøkkelpersonene under den vitenskapelige revolusjonen på 1600-tallet og er best kjent for for hans selvtitulerte lover om planetenes bevegelser,

-----------------------------------------------------

Det heile handlar om korleis ein forstår og tyder det ein ser.

http://www.grandcanyonflood.com

Grand Canyon er for mange eit museum over syndefloda sine herjingar.

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat14/thread158234/#post_158234

Kommentar #11

Bernt Christian Helén

1 innlegg  2439 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Man vil 

Kommentar #12

Rune Huseby

1 innlegg  1081 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Hvor har jeg løyet om evolusjon, Huseby? Hva har jeg løyet om?

Skrev jeg at 'Sigurd Eikaas' ljuger om evolusjon? Det du skriver er som regel så tåkete at det blir umulig å forholde seg til om det er sant eller usant. F.eks. at du mener genmangfoldet har gått nedover, uten at du har noenting å vise til utenom at du mener det er slikt. For deg blir 'Sigurd Eikaas påstår ting han ikke har faglig eller empirisk dekning for å si' mer korrekt. 

Men se dette innlegget: http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat43/thread452869/

Ganske typisk ting kreasjonister lirer av seg. 

Kommentar #13

Bernt Christian Helén

1 innlegg  2439 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Kvifor denne fanatiske motstanden frå kristne/jødiske/muslimske fundamentalistar som nektar å erkjenne at livet på jorda har utvikla seg over milliardar av år? Trur dei verkeleg at der ikkje fins anna alternativ enn Jahve, Adam og Eva dersom Evolusjonsteorien vert forboden?

Det er vel fordi de mener det er i konflikt med deres tro. Jeg er dog helt overbevist om at det også handler om at man rett og slett ikke ønsker å søke sannheten, men at man er mer opptatt av å holde på det som føles mer riktig. 

Kommentar #14

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.
Sir Isaac Newton (født 25. desember 1642. død 20. mars 1726 var en engelsk matematiker, fysiker, astronom, alkymist, kjemiker, oppfinner, og naturfilosof. Han blir betraktet som en av tidenes største vitenskapsmenn og matematikere.

Ja, men han var kunnskapslaus på mange områder samanlikna med det dei fleste vetskapsmenn og kvinner veit i dag. Alkymist og naturFILOSOF seier det meste.

Men det er ikkje Newton å laste at han vart fødd lenge får kunnskap på området naturvetenskap var særleg stor og religionsviruset rådde grunnen i alle lag av folket. Forholda i så måte var mykje likt det vi i dag finn i Afghanistan.

Kommentar #15

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Heilt rett

Publisert nesten 7 år siden
Bernt Christian Helén. Gå til den siterte teksten.
men at man er mer opptatt av å holde på det som føles mer riktig.

på mange skuldast dette religionsviruset verker på same viset som Altzheimer. Det bryt ned hjerna.

På gamle VD der deltakarane hadde lov å vere anonyme skrifta ein kar som fortalde at han ein gong i oppveksten var nyskjerrig på Darwin sine idear og at han endå til heldt boka Artenes opprinnelse i handa. Han motsto freistinga og kasta boka i søppela. Som pensjonist lovprisa han denne handlinga, for som han sa, hadde eg lese boka då kunne eg ha enda i Helvete!

Treng eg å seie meir om religionsvirus?

Kommentar #16

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Det er viktig å studera desse gamle skriftene der historien vår er nedskrive.

http://www.annomundi.com/history/index.htm

http://www.annomundi.com/history/travels_of_noah.htm

http://www.biblestudytools.com/history/flavius-josephus/antiquities-jews/book-1/

----------------------------------------

http://www.biblestudytools.com/history/flavius-josephus/antiquities-jews/book-1/chapter-6.html

"The children of Ham possessed the land from Syria and Amanus, and the mountains of Libanus; seizing upon all that was on its sea-coasts, and as far as the ocean, and keeping it as their own. Some indeed of its names are utterly vanished away; others of them being changed, and another sound given them, are hardly to be discovered; yet a few there are which have kept their denominations entire. For of the four sons of Ham, time has not at all hurt the name of Chus; for the Ethiopians, over whom he reigned, are even at this day, both by themselves and by all men in Asia, called Chusites. The memory also of the Mesraites is preserved in their name; for all we who inhabit this country [of Judea] called Egypt Mestre, and the Egyptians Mestreans. Phut also was the founder of Libya, and called the inhabitants Phutites"

Då ser ein kor logisk det heile er.

Kommentar #17

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.
Det er viktig å studera desse gamle skriftene der historien vår er nedskrive.

Dei gamle hadde mykje mindre kunnskap enn dei som lever i dag. På kanten av Grand Canyon ligg historia til dei siste 6000 åra avleira som maksimum eit par fot med jord. I botnen er der spor etter menneske som levde der for 12000 år sidan. Når var Sydefloa, sa du?

Kommentar #18

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Akkurat det jeg sier. At konklusjonen kommer først, og argumentene tilpasses konklusjonen. Altså man rasjonaliserer det man ønsker å tro. En ganske menneskelig egenskap.

Meget enig - det er en stærkt underbelyst egenskab ved os mennesker.

Kommentar #19

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Kva vil kristen fundamentalistar

Publisert nesten 7 år siden

 oppnå ved å ta knekken på Darwin sine idear?

MRF hadde i si tid ein båt som gjekk i linje Vest-Norge til Sverige og Danmark. Båten hadde ein skipper som hadde sett seg forbanna på Europapallar. I kvar einaste hamn dei vitja masa han på ekspeditøren om å få europapallar. Skipparen sa han var så opprådd for pallar at han måtte få alle dei tompallane dei kunne avsjå. Vel ute av hamna gjekk skipparen fram på dekk og lempa alle tommpallane overbord. Vel attende på brua sa han til styrmannen: "Eg må vel ein dag verte kvitt desse pallane!? Heilag einfald. Der har då aldri vore så mange europapallar som det er i dag. Når pallar trengs og nokon vil betale, då vert det spikra nye.

Det same er det med skapelseshistoria. At ein guddom har skapt universet og alt som der fins på 6 dagar for seks tusen år sidan slik Bibelen har skildra, har spelt falitt.Sjølv om ein skulle lukkast å vise at Darwin var ute på viddene, så er der ingen veg attende til Jahve og Bibelen si historie om skapelsen, verken den eine eller den andre. Om Darwin skulle ha teke feil, så skjem der nye vetskapsmenn med betre løysingar eventyrhistoriene i GT.

Kommentar #20

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Når var Sydefloa, sa du?

http://www.annomundi.com/history/travels_of_noah.htm

"When the waters of the flood subsided, the Ark rested on a high hill called Gordicus in Armenia. Noah and his family, eight people altogether, came out of the ship, 833 years before the foundation of Troy and 2317 YEARS before the birth of Christ."

Reknestykket er enkelt

Adam til syndefloda 1656 år

Syndefloda til Jesus 2317 år

Sum                          3973 år.

Jødane har i avisene sine i dag -- 30 Kislev, 5774

Dei har som sagt teke vekk nokon år slik artikkelen viser.

http://www.alef-ic.net/naar_var_skapelsen.htm

Me  er 15 år unna at Messias opprettar riket for Israel - 1000 årsriket.

Kommentar #21

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Ønsker noen å stoppe evolusjon?

Publisert nesten 7 år siden

Omgivelsen betyr alt, fra det øyeblikket apen klatret ned fra treet og ble til et menneske går den menneskelige evolusjon sin gang.
Det står skrevet om dette i boken The Tree of Life (Livets tre) av Ari, 400 år før Darwin. "Begynnende fra det øyeblikket av, var de allerede blitt – ikke simpelthen en bande med aper – men forvandlet til et slags “samfunn” bestående av individer. I dette er hver og èn i seg selv en personlighet og på tross av alt er alle sammenkoblet; det finnes ulike former for unike tilknytninger mellom dem som hele tiden er under utvikling."

Det var en allianse med et bestemt formål; forsvar mot rovdyr, forsvar mot andre apebander, osv. Slik begynte en sosial struktur å utvikle seg mer og mer.Menneskelig evolusjon er kun mulig på grunn av miljøet!

I rettferdighetens navn må vi huske: Charles Darwin sa at han anvendte konseptet “kampen om tilværelsen” “i et bredt og metaforisk spekter som inkluderer eksistens avhengig av hverandre.”

C.Darwin, det er kjent at som kristen er han den ensete som avslørte noe av den matematiske utviklingen Bibelen underviser om.

Darwin tok bla utgangspunkt i Bibelens 7 første ord, bare`shiyth bara elohiym eth shâmayim eth erets, en skaperakt som spenner over milliarder av menneskeår og underbygges med matematiske formel ispedd bokstaver og bilder.

Kommentar #22

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.
det øyeblikket apen klatret ned fra treet og ble til et menneske

Bibelen er veldig klar på at Jerusalem og tempelhøgda var utgangspunktet for menneska sin start.

"Og Herren Gud skapte mannen av mold frå marka og bles livsande inn i nasen hans, så mannen vart til ein levande skapning.

     8 Herren Gud planta ein hage i Eden, ein stad i aust. Der sette han mannen han hadde skapt.  9 Og Herren Gud lét alle slag tre veksa opp or jorda, herlege å sjå på og gode å eta av, og midt i hagen livsens tre og det treet som gjev kunnskap om godt og vondt.
    10 Ei elv gjekk ut frå Eden. Ho vatna hagen og delte seg sidan i fire greiner. 11 Den fyrste heiter Pisjon. Det er den som renn kring heile Havila-landet, der det er gull. "

-----------------------------------

http://www.sjibbolet.no/artikler/art_133.htm

Dette er sagt om Jerusalem og templet (fritt oversatt):

”Som navlen er plassert i sentrum på den menneskelige kroppen, 
slik er Israels land verdens navle.. plassert i verdens sentrum,
og Jerusalem er midt i Israels land,
og helligdommen i sentrum av Jerusalem, 
og det aller helligste er plassert er i sentrum av helligdommen, 
og arken i sentrum av det aller helligste,
og grunnsteinen er foran det hellige sted, 
fordi fra den ble verden skapt”.

"Jewish activists set sights on Jerusalem’s Temple Mount, raising alarm in Muslim world"

http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/jewish-activists-set-sights-on-jerusalems-temple-mount-raising-alarm-in-muslim-world/2013/12/02/d0561dc4-4e00-11e3-97f6-ed8e3053083b_print.html

Det er på denne plassen at syndefallet skjedde og det er her siste hendingane finn stad.

Kommentar #23

Sigurd Eikaas

31 innlegg  5707 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Rune Huseby. Gå til den siterte teksten.
Skrev jeg at 'Sigurd Eikaas' ljuger om evolusjon? Det du skriver er som regel så tåkete at det blir umulig å forholde seg til om det er sant eller usant. F.eks. at du mener genmangfoldet har gått nedover, uten at du har noenting å vise til utenom at du mener det er slikt. For deg blir 'Sigurd Eikaas påstår ting han ikke har faglig eller empirisk dekning for å si' mer korrekt.

Du formulerte deg slik at du trakk alle kristne kreasjonister over en kam: "Eneste utvei de da ser for å holde på sin kjære barne-tro er å ljuge masse om evolusjon og vitenskap og sånt."

Det rammet jo meg også, så da ville jeg gjerne at du dokumenterte det. Men nå er det greit. Vi er begge enige om at jeg ikke farer med løgn.

Når det er sagt, så må jeg nyansere din påstand om at jeg mener at genmangfoldet har gått nedover. I langt nok perpektiv er det så avgjort riktig; Vi vet jo om mange arter som har dødd ut bare i historisk tid. På den andre siden så påståes det at degenererende mutasjoner som har forårsaket astma, diabetes, eksem, samt rundt 4000 andre genetisk forårsakede sykdommer og plager hos mennesker (iflg Halvorsen), utgjør eksempler på økende genetisk mangfold. Det er dette standpunktet ET-ideologene har inntatt, når de argumenterer med at ethvert bytte av alleler utgjør en økning i genetisk mangfold, og følgelig underbygger ET.

Jeg må bare kommentere: Mangfold, ok. Men hvilket enfold!

Kommentar #24

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Javel Vågnes

Publisert nesten 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
«La dei små born kome til meg» er ikkje ei kjærleikserklæring til borna, men eit påbod om å indoktrinere ungar i religiøse førestillingar i den alderen dei er mest sårbare. Eit menneske er programmert til å ha nesten ukritisk tillit til sine føresette i alderen frå 1 til 7 år. Ungar som skal leve opp må høyre på sine foreldre om kva farar som trugar. Det er ukloke og/eller egoistiske foreldre som presser på og låser ungane sine til dei same fantasiane som dei sjølv hyser. I den alderen er religiøs indoktrinering som ein virus som skadar ungen mentalt på livstid. Kor stor skade religionvirusen kan gjere er avhengig av kven som er smittekjelda og kor isolert offeret er med omsyn til sunne inntrykk frå omverda. Ein kan vel med rimeleg rette seie at den smittekjelda som kan påføre ungen dei største skadane er den nære familie, med mora i særklasse som kjelde for dei hissigaste virusstammene. Tradisjonelt har også mødrene hatt dårlegast utdanningsnivå og minst påverka av utviklinga i det samfunnet ungane veks opp.

Men har du noen løsning på denne forferdelig onde foreldrepåvirkningen alle disse barna blir utsatt for.?
Hva må gjøres etter din mening for å unngå denne grusomme ødeleggelsen av den oppvoksende slekt.?


Du bruker Jesu ord om å velsigne barna som eks på en ond hensikt som går ut på å ødelegge barns tankevirksomhet og gjøre dem til marionetter i en religiøs indoktrinering.

Dette viruset som har utspring i foreldrenes forkvaklede oppfatning av virkeligheten,må du vel ha en medisin mot Vågnes.?

I denne sammenheng må du være klar over at du tråkker ettertrykkelig på 100 000 vis av mennesker bare i vårt eget land som har sin største trygghet nettopp i sin barnetro...eller tro tilegnet i voksen alder...

Kan DU sette deg til dommer over folks innerste kjærlighetsforhold og trygghet til Jesu omsorg for både barn og voksne.!? 

Kommentar #25

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.
C.Darwin, det er kjent at som kristen er han den ensete som avslørte noe av den matematiske utviklingen Bibelen underviser om

Du verden!

Eg trudde det var ein russar for 2000 år sidan?

Men denne strengen er også om kva skade foreldre og foresette påfører tankeevnen til born mellom eitt til sju år ved å smitte dei med ein hjernevirus som gjer like stor skade som Altzheimar.

Kommentar #26

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Verre og verre

Publisert nesten 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Men denne strengen er også om kva skade foreldre og foresette påfører tankeevnen til born mellom eitt til sju år ved å smitte dei med ein hjernevirus som gjer like stor skade som Altzheimar.

Vågnes overgår seg sjøl i vanvittige påstander.

Kommentar #27

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Jesus sine ord

Publisert nesten 7 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Du bruker Jesu ord om å velsigne barna som eks på en ond hensikt som går ut på å ødelegge barns tankevirksomhet og gjøre dem til marionetter i en religiøs indoktrinering.


veit ingen noko sikkert om. Det som er sikkert er at dei som kom etter han og gjorde myter til "sanning" som sikra deira makt, har forma innhaldet i Bibelen slik det høver deira egoistiske mål.

Den som er sterkt mentalt sjuk som fylgje av religiøst "virus" på hjerna merkar det minst sjølv. På det viset er skade av religiøs indoktrinering mykje som likner på alkoholskade.

Det viktigaste mottiltaket er å ikkje tillate offentlege barnehagar og grunnskular med religiøse formålsparagrafar slik at alle individ får impuls utanfrå.

Om du gidd å lese så finn du eit døme på korleis religiøs hjerneskade øydelegg individ og samfunn på denne lenka:

http://www.telegraph.co.uk/news/religion/8326339/Inside-the-private-world-of-Londons-ultra-Orthodox-Jews.html

Ultrakonservative kristne og islamske miljø utvikler seg likeeins. 

Kommentar #28

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Vågnes overgår seg sjøl i vanvittige påstander.

Takk for dine rosande ord! Det er så alt for mykje!

Men eg hadde også eit spørsmål til deg og dine:

Kva vilde du oppnå ved å ta knøffelen på Darwin? Attende til Adam, Eva, Edens hage og Slangen?

Kommentar #29

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
religiøs hjerneskade øydelegg

Me får sjå  no framover, Elias.

Tidsskriftet Current Opinion skreiv i februar 1918.

"Bibelen forutsier en gjenreisning av Israel. Den falske fremstillingen av disse 

gjenreisningsprofetier går ut på at Israel  skal på en 

utrolig måte tilbakeføres til sitt eget land og senere bli omvendt på grunn av at Kristus 

oppstår til deres hjelp”.

--------------------

No er det tempelet som snart kjem på plass.

Og sjølvsagt Antikrist. 

Kommentar #30

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.
Tidsskriftet Current Opinion skreiv i februar 1918.

Speler det nokon rolle for din fantastiske fantasier om Jubelår og at Universet er 6000 år gamalt?

Kommentar #31

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Men denne strengen er også om kva skade foreldre og foresette påfører tankeevnen til born mellom eitt til sju år ved å smitte dei med ein hjernevirus som gjer like stor skade som Altzheimar.

Hei Ellias

Er noen av dine barn troende? vær ærligt no.

mvh

Rune

Kommentar #32

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Kva meiner du med det

Publisert nesten 7 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Er noen av dine barn troende? vær ærligt no

Det gjeng ikkje an å vere uten tru, men religiøs tru slik som den kristne trusvedkjenninga har verken born eller bornborn i dag. Dei ber ikkje kveldsbøna, for å seie det slik.

Dei er ikkje fastlåst til dogmer, men er opne for det meste som prover å ha substans. Di verd er ikkje vår verd, for å seie det slik.

Hjernene deira er rimeleg fri for skadeleg religiøs virus.

Kommentar #33

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Det gjeng ikkje an å vere uten tru, men religiøs tru slik som den kristne trusvedkjenninga har verken born eller bornborn i dag. Dei ber ikkje kveldsbøna, for å seie det slik. Dei er ikkje fastlåst til dogmer, men er opne for det meste som prover å ha substans. Di verd er ikkje vår verd, for å seie det slik.

Hei Ellias

Kjenner du dine barns hjerte behov siden du kan utale deg om dette? Tror noen av dine barn på Jesus, det er det dette handler om, ikke om den religiøse delen som jeg heller ikke tror på. Jeg tror på kristus, og Han er ikke en religion.

mvh

Rune

Kommentar #34

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Ikkje din Jesus nei

Publisert nesten 7 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Tror noen av dine barn på Jesus,

Dei trur på han på same viset som dei trur på Budda, Muhammed, Odin, Tor og andre menneskeskapte fabelfigurar som meir eller mindre reflekterte fantasier utan substans med omsyn til det guddommelege. 

Kommentar #35

Robert Jensen

0 innlegg  350 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Hei Ellias

Er noen av dine barn troende? vær ærligt no.

mvh

Rune

Nå kan jeg ikke svare for Elias og jeg har ikke barn selv, men jeg ser selv at religiøsitet faller som en stein for hvert generasjonshopp.

Fra oldeforeldre (mer aktive kirkegåere), til besteforeldre (en sjelden gang), til foreldre (kanskje en julegudstjeneste, ellers bare kjentes dåp/bryllup/begravelse etc), til mine søsken som alle kan beskrives som ikke-troende (ateister) som bare går til kirken når det er kjente som har ærend (dåp, brullup, begravelse) der. Dette gjelder forsåvidt hele min generasjon.

Alle mine søsken er døpt (ikke valgfritt) og konfirmert. Konfirmasjon er selvfølgelig valgfri, men hvor mange 15åringer sier nei til en så stor pengegevinst og samtidig må trosse foreldrenes og besteforeldrenes vilje?

Kommentar #36

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Dei trur på han på same viset som dei trur på Budda, Muhammed, Odin, Tor og andre menneskeskapte fabelfigurar som meir eller mindre reflekterte fantasier utan substans med omsyn til det guddommelege.

Hei Elias

Så ingen har tatt i mot Jesus i sitt hjerte altså? Har du hatt no påvirkning på deres tro? siden du er i mot den kristne forkynnelsen.

mvh

Rune

Kommentar #37

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Robert Jensen. Gå til den siterte teksten.
Nå kan jeg ikke svare for Elias og jeg har ikke barn selv, men jeg ser selv at religiøsitet faller som en stein for hvert generasjonshopp.

Fra oldeforeldre (mer aktive kirkegåere), til besteforeldre (en sjelden gang), til foreldre (kanskje en julegudstjeneste, ellers bare kjentes dåp/bryllup/begravelse etc), til mine søsken som alle kan beskrives som ikke-troende (ateister) som bare går til kirken når det er kjente som har ærend (dåp, brullup, begravelse) der. Dette gjelder forsåvidt hele min generasjon.

Alle mine søsken er døpt (ikke valgfritt) og konfirmert. Konfirmasjon er selvfølgelig valgfri, men hvor mange 15åringer sier nei til en så stor pengegevinst og samtidig må trosse foreldrenes og besteforeldrenes vilje?

Hei Robert

Jo det er sant, det er flere og flere som mister inntressen for Jesus i norge. mister den tro som bygde opp landet i sin tid. men den Norske loven er fremdeles bygd opp i fra de ti bud, men moralen i sammfunnet bryter ned verdiene i det kristne budskapet. Trist men sant. Jeg har selv barn som ikke er døpt. De selv skal få bestemme dette. Min sønn vil heller ikke komfimere seg i kirken. Det er et valg som han selv står for. Man skal ikke tvinge noen i mot sin vilje i slike ting.

mvh

Rune

Kommentar #38

Robert Jensen

0 innlegg  350 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.
Adam til syndefloda 1656 år

Syndefloda til Jesus 2317 år

Hvilke bevis har du for at Grand Canyon er et resultat av syndefloden?

Bevisene mot syndefloden er flere enn de som taler for, som er ingen andre enn fantasier og kjappe konklusjoner.

Om det var en syndeflod og planeten var dekket av vann, hvor kom så dette vannet fra og hvor tok det veien?

Eneste måten planeten kunne vært dekket av vann på var om den var tilnermet flat (uten fjell o.l) men det skulle vært mye magi inne i bildet for å fått alle fjellene vi har i dag på en periode på under 6000år.

Det er hverken mer eller mindre vann i dag enn det var for ~6000 år siden. Selv om all isen på planeten smeltet hadde det ikke vært nok.

http://no.wikipedia.org/wiki/Grand_Canyon

Kommentar #39

Bernt Christian Helén

1 innlegg  2439 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Treng eg å seie meir om religionsvirus?

Jeg liker analogien med et virus. Ideen religion er i seg selv er ekstremt adaptiv og kan "mutere" til å tilpasse seg stadig skiftende omgivelser, akkurat på samme måte som viruset. Uansett hvilken "kur" man kommer med i form av kunnskap, så vil "viruset" mutere og øke i frekvens i hodene på folk rett og slett i kraft av at det er mer suksessrikt i å kunne tilpasse den religiøse ideen. 

Viruset har således et nesten udødelig preg over seg - den vil alltid kunne tilpasse seg fordi det ikke spiller etter de samme reglene som alle andre ideer som også gjør seg opp en mening om vår håndgripelige virkelighet må spille etter; den vil alltid beleilig kunne kreditere, i kraft av sin vaghet, nye oppdagelser til sin egen umettelige appetitt for selvopprettholdelse. 

Således ser man kanskje at "kuren" ikke ligger i kunnskap om universet i seg selv, men heller i den delen av hjernen som styrer evnen til å detektere opplagt juks, den såkalte "bullshitdetektoren"! Dette senteret er egentlig svært godt utviklet hos oss mennesker (pga vår arts store avhengighet av å kunne avsløre juksemakere i våre altruistiske interraksjoner). Kanskje må man konkludere med at viruset har utviklet seg til et så avansert stadiet, at selv våre mest grunnleggende attributter har blitt tuklet med.... 

Kommentar #40

Robert Jensen

0 innlegg  350 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Jo det er sant, det er flere og flere som mister inntressen for Jesus i norge. mister den tro som bygde opp landet i sin tid. men den Norske loven er fremdeles bygd opp i fra de ti bud, men moralen i sammfunnet bryter ned verdiene i det kristne budskapet. Trist men sant. Jeg har selv barn som ikke er døpt. De selv skal få bestemme dette. Min sønn vil heller ikke komfimere seg i kirken. Det er et valg som han selv står for. Man skal ikke tvinge noen i mot sin vilje i slike ting.

Da er du en av få som ikke døper (tvinger) barna sine inn i kirken.

Den gang jeg får barn skal jeg gjøre det på mye av samme måten.

De ti bud er basert på uskrevne regler som ethvert samfunn er bygget på og har eksistert i en eller annen form sålenge vi har vært sosiale dyr. Mennesket er flokkdyr og har alltid vært avhengig av hverandre for å overleve.

Samfunnet og Norge eksisterte før kristendommen og vil gjøre det etter, noe det også hadde gjort uten kristen innflytelse. Nå var ikke kristningen av Norge bare positivt heller. F.eks fikk kvinnene det mye dårligere etter kristningen.

Kristendommen har modernisert og moderert seg med årene, men samfunnet (før kristendommen) hadde garantert modernisert seg også med tiden.

Det er nok av samfunn ute i verden som ikke er kristne, men fremdeles består.

Det er kanskje noen kristne som vil begå kriminelle handlinger om de ikke har den kristne skremselspropagandaen i ryggen. Det er nok dem som skremmes til å oppføre seg.

Tror du alle kristne gjør gode gjerninger om de ikke trodde de fikk en belønning? F.eks komme til himmelen?

Kommentar #41

Robert Jensen

0 innlegg  350 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Kjenner du dine barns hjerte behov

Hjerte er bare ei pumpe. Hjertet må lystre kroppens behov.

Du kan ta ut hjertet og sette inn ei mekanisk pumpe og fremdeles være like mye menneske.

Kommentar #42

Geir Wigdel

35 innlegg  2088 kommentarer

Vel, det kan tenkes

Publisert nesten 7 år siden

at religion har vært såpass suksessrikt fordi alternativene gir dårlige resultater. Erfaringen kan tyde på det. Og det vi nå ser av den gudløse materialisme kan få selv Elias sine skrekkvisjoner til å framstå som rene søndagsskolen.

Kommentar #43

Robert Jensen

0 innlegg  350 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
at religion har vært såpass suksessrikt fordi alternativene gir dårlige resultater. Erfaringen kan tyde på det. Og det vi nå ser av den gudløse materialisme kan få selv Elias sine skrekkvisjoner til å framstå som rene søndagsskolen.

Nå truer vel ikke alternativet med et evig helvete heller.

Kommentar #44

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Robert Jensen. Gå til den siterte teksten.
Tror du alle kristne gjør gode gjerninger om de ikke trodde de fikk en belønning? F.eks komme til himmelen?

Hei Robert

Uten tro så kan man ikke ha samfunn med Gud. Troen skal forme våre liv i det indre, selv om man har blitt et nytt menneske i kristus, så har man sine svakheter som alle andre mennesker, men den store forskjellen er at vi har et håp som ikke er oppfylt, men som ligger der framme og venter på sin forløsning:) Jeg tror at  kristne eller ikke kristne handler ut i fra sine egne behov når de selv vil styre sitt eget liv, uten rettledning i fra Gud. Den egoistiske trangen i oss mennesker er kraftfull. Det å overgi seg ligger ikke i vår natur. Men når man overgir seg i Kristus, så vil man oppleve en forandring, en kraft som vil hjelpe oss til å streve etter de gode, og jage etter de fruktene som gir kjærlighet, miskunnhet, barmhjertighet, nåde, frihet og sannhet. men vi mennesker styrer alt av det vi selv ønsker å utnytte av hverandre og av oss selv. Men det å miste seg selv er en ny utfordring som vil bære preg av frihet i vårt ny liv i Kristus. men om den kristne velger å gjøre gode gjerninger for å få lønn så blir det et feil bilde på troen. for det holder med å tro på Jesus, uten gjerninger, gjerningene kommer som en del av troen. I det nye livet så får Man lyst til å gjøre det gode uten at man må gjøre det gode, det faller naturligt inn i det nye livet hvis man slipper inn sannheten og nåden i sitt liv.

mvh

Rune

Kommentar #45

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Heilt rett

Publisert nesten 7 år siden
Bernt Christian Helén. Gå til den siterte teksten.
den såkalte "bullshitdetektoren"!

men problemet ligg i kva som vert inndoktrinert i ungane før dei er 7 år. Det er foreldra og føresette som har kontakt med barnet som må aktivisere kritisk sans og logisk tenkning. Og det er er faktoren gode foreldre kjem inn.

Kommentar #46

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
Og det vi nå ser av den gudløse materialisme kan få selv Elias sine skrekkvisjoner til å framstå som rene søndagsskolen.

Meiner du Inkvisisjonen og kanibaliske korsfararar?

Kommentar #47

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Kva vil kristen tene på å ta knekken på Darwin? Å sende menneska attende til det stadiet dei var på for 500 år sidan?

Kommentar #48

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
men problemet ligg i kva som vert inndoktrinert i ungane før dei er 7 år. Det er foreldra og føresette som har kontakt med barnet som må aktivisere kritisk sans og logisk tenkning. Og det er er faktoren gode foreldre kjem inn.

Hei Ellias

Det finnes mange typer inndivid av foreldre som ikke skulle ha hatt barn. Om de er kristne eller ikke. så det går begge veier. Men utgangs punktet hos en kristen så skal det handle om sunne verdier, og egne valg på veien som fører de til det ståsted de ønsker å være i. men du svarte ikke på mine spørsmål om noen av dine barn har tatt i mot Jesus i sitt hjerte, og om du har påvirket deres tro og holdninger til deres valg der de er i dag?.

mvh

Rune

Kommentar #49

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Det vil eg tru

Publisert nesten 7 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
om du har påvirket deres tro og holdninger til deres valg der de er i dag?

men eg passa ikkje godt nok på. Tilsynelatande troskuldige kristne ungdomsklubbar gjorde nesten uboteleg skade, og vil for alltid etterlate djupe arr etter virusåtak. Det er som ein prest sa til meg: Desse fælslege fantasiane om Helvete som helvetespredikantar og eit lavkyrkjeleg miljø sådde i meg må eg avlive kvar morgon.

For meg er dine skriverier utslag av alvorleg religionsvirus som du freistar å friste andre med. Men ein får som regel kusma berre ein gong og deretter kan hende Helveteseld. Når ein frisknar til, då er ein vaksinert.

Dine "sjukdomsteikn" er så tydelege at du ikkje representerar nokon smittefare.

Kommentar #50

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Hei Ellias

Så det vil si at noen av dine barn har motatt troen i sitt hjerte? Om du har lidd begrunn av frykten for helvete så er dette trist. Hvorfor frykte helvete? når troen i kristus er nok for det livet som er oss gitt i Ham,som er nåden og sannheten.freden er oss gitt slik at frykten flykter fra vårt nye liv i Kristus. Hvem velger man å høre på menneskene eller sannheten i Evangeliet som er kraft til frelse og forandring i våre liv.Du er for fokusert helvete istede for Jesus  du har bygget din grunnvoll på menneske og ikke hjørnesteinen Jesus.Jeg taler rett ut slik at det ikke skal være noe tvil hvor jeg står på min vei. Slik din vei er åpenbart.om du mener jeg er sjuk får stå sin prøve, men hvis noen av dine barn er smittet hva gjør du da? Alt for å vaksinere dem. Tvinge dem til vaksinering? Er du da bedre en de som du mener gjorde deg urett ? Du kan fort falle i din egen felle.

Mvh

Rune

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere