Gunnar Opheim

142

Protestantene

Publisert: 6. mar 2010

ble til av den grunn at man så Guds ord i lys av hva som er og var. Man med det protesterte kraftig fordi Guds ord lyste opp rett og galt og med dette ble Protestantismen til. Like før 1500 tallet fikk Luther tatt i bruk Gutenbergs boktrykkerkunst i og med at han oversatte bibelen til tysk. Slik lærte folket å lese og selv se hva Gud sa om synd, rettferd og dom. Folket ble frigjort og reformasjonen ble til. Helt i fra 1200 tallet begynte protestantene å dannes ved at Wycliff oversatte bibelen til enbgelsk og han har vi dokumentasjon på, som den første til å avkle pavedømmets system som antikrist trone. I fra år 34 e. Kr. har troen blitt svekket og erstattet med gjerningstro. Her følger endel ledetråder i frafallets tros/ holdepunkter.

Skjærsilden, Messe, Barnedåp, Rosenkrans, Udødelig sjel og Søndagshelligholdelse.

Motsatt ser vi en vekst tilbake til sannheten slik i fra år 1200:

Ingen Pave (God alene er ufeilbar) Gresk Ortodoks, Ingen billedtilbedelse (ingen tilbedelse av Maria) Episkopalske kirke, Frelse ved tro alene Luteranerne, Kristne standarder Metodistene, Menighetsorden Presbyterianerne, Praktisk og funksjonell kristendom, Voksendåp og full neddykkelse Baptistene, Jesu andre komme Millerittene og  Sabbat og himmelens Helligdom.

Menigheten hadde dette før år 70:

Menigheten
1. Hadde troen til Jesus
2. Holdt Guds bud
3. De holdt Sabbaten
4. Frelst av nåde
5. Trodde på voksendåpen
6. Trodde på Jesu andre komme
7. De var ett presteskap av troende.

I dag tror man dette:

Gjenlevende av Menigheten:
1. Har troen til Jesus
2. Holder Guds bud
3. De holder Sabbaten
4. Frelst av nåde
5. Tror på voksendåpen
6. Tror på Jesu andre komme
7. De er ett presteskap av troende.

Paulus sa dette:2Tess 2:3 La ingen bedra dere på noe vis! For først må frafallet komme, og syndens menneske* åpenbares, fortapelsens sønn.

Har frafallet vært her? Ja, ifølge vår historie har den vært. Har fortapelsens sønn stått frem. Ja, det har han også. Det betyr at tiden kan være her. Peter sier: Apg 3:21 ham som himmelen skal huse inntil de tider da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn fra eldgamle dager av.

Historien forteller at tradisjonen tok over for trospunktene i guds ord og at trospunktene er delvis gjenopprettet med protestantismen. Problemet er at man igjen faller ifra men det skjer heller ikke uten at Guds profeter taler om denne hendelse. Vi har ingenting å frykte om vi tror.

Så hvorfor faller man i fra igjen? Historien forteller om hva som skjedde etter at alle våre protestantiske forfedre avslørte Pavedømmet som Antikrist Trone, alle som en. Vel å merke er det at i dag vet nesten ingen protestanter om dette men se her. Som motreformsajon produserte Jesuitten Louis De Alcazar (1554-1613) en tro om at Antikrist stod frem før Roms fall, gjerne med Nero som Antikrist. Han henvender seg til de rasjonalistiske og liberale troende og nesten alt ble oppfylt før, eller i det første århundre etter Kristus. Dette er imidlertid ikke nok for å skjule Pavedømmet for verden. Jesuitten Fransosco Ribera (1537-1591) tok seg av de fundamentale og konservative troende slik at man okaliserer Antikrist som ett kommende problem. Antikrist angår ikke menneskeheten før han er her og fritar mennesket for å ta skriften personlig alvorlig, her og nå. Man "slapper" av og peker fremover.  Troen sier at nesten alt skal oppfylles når ANtikrist står frem i en periode på syv år. Her under er det laget en skisse med henholdsvis preterisme og futurisme. Under kommer forklaringen på protestatisk historiske fortolkningsmetode, som netopp avkledd bedraget og frigjorde menneskeheten.

I Daniel 9:24-27 kommer det frem at Jesus er Messias/ Kristus, disse vers beviser og rettferdiggjør Kristendommens eksistens. Futuriismen her over forklart forkaster den siste uken og slenger den frem i tid. Inten skjønner de at de med det tar bort det største bevis på den nye pakt tilstedeværelse idag. Pretersimen gjør ike det men den tar bort Daniel 7 sin forklaring på når og hvilke krav som stilles til antikrsit komme. Den forkaster i likhet med futurismen rekkefølgen til når han må, og skal stå frem. Daniel 8 blir også forkastet og dette kapitel bekrefter ikke bare Moses og profetene men det bekrfter at Daniel taler om rett ferd, synd og dom, med andre ord Evangeliet. Dette blir ikke trodd av preteristene og futuristene. Her under billedlig de 70 uker:

Daniel 9:24 forteller at jøden i den gamle pakt hadde seks oppgaver og disse var og er:

   1. Avslutte overtredelsene
   2. Gjøre ende på syndene
   3. Å skape forsoning for urettferdigheten
   4. Å bringe evigvarende rettferdighet
   5. Forsegle visjoner og profetier
   6. Å utpeke den Aller Helligste.

Dan 9:24 Sytti uker* er tilmålt ditt folk og din hellige stad til å innelukke frafallet og til å forsegle synder og til å dekke over misgjerning og til å føre fram en evig rettferdighet** og til å besegle syn og profet*** og til å salve et Aller-helligste****.

I år 34 ble Stefanus steinet og like etter omvendte Saulus seg til Paulus. Så ser vi i Apostlenes Gjerninger 11 at duken beviser at hedningen fikk evangliet. Den gamle pakts ordning er med det helt over etter profetenes ord og Kristi offer. Og det som vi ser klarte de i den gamle pakts jødedom i løpet av disse 70/ 490 uker/ år men desverre klarer man ikke å innrømme dette.

Den historiske fortolkningsmetode holder seg til Moses og profetene i sin forståelse og lar ikke noe annet enn Guds ord avgjøre veien og vi ser med det at profetiene blir oppfylt fortløpende uten spekulasjon. Denne tro tilhørte de reformatiske protestanter og har var siden 1400 til 1850. I dag er det nærmest bare SDA som står i, og kjenner til dette som en helhet. Det i seg selv vitner, som tidligere antydet at vi står i ett nytt frafall ifra ett annet frafall. Om noen ønsker en oppklaring av dette er det ønskelig at vi er ærlige og oppriktige i våre spørsmål, i den gudfryktige ånd at man forsøker å hjelpe hverandre, i all ydmykhet.. :)

http://amazingdiscoveries.org/AD-Articticles-Section-WhoIsJesus-70WeekProphecy.html

http://no.wikipedia.org/wiki/John_Wyclif

http://maranathamedia.com/start/index.php?option=com_docman&task=cat_view&Itemid=42&gid=174

http://amazingdiscoveries.org/AD-Articles-BibleInsight-WhyTheBible-TheAntichristIdentified.html

e-sword.com


Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Philip Reppen

12 innlegg  164 kommentarer

Seriøst?

Publisert over 10 år siden

Jeg trodde denne debattråden handlet om protestantisme. Litt mye mas om sabbaten, spør du meg.

Kommentar #52

christian berg

24 innlegg  1115 kommentarer

jesus og sabbaten

Publisert over 10 år siden

 Angrepet på ti buds loven og ombyttingen av denne loven med sermoniloven i Paulus  skrifter er populært å forkynne i dag. Når gjerninger blir satt opp mot tro får de det til å høres ut som om Guds morallov konkurrerer med troen istedenfor at moralloven kommer nærmere den kristne ved troen. Det var en slik misforståelse Jakob ville til livs:
«Hva ganger det, mine brødre, om noen sier at han har tro, men ikke har gjerninger? Kan troen frelse ham? Hvis en bror eller søster er naken og mangler sin daglige føde, og en av dere sier til dem: «Gå i fred, varm dere og mett dere,» men dere ikke gir dem til legemets behov, hvilken nytte blir det da? Slik er det også med troen, hvis den ikke har gjerninger, er den død i seg selv. Men noen vil si: «Du har tro, og jeg gjerninger.» Vis meg din tro uten dine gjerninger, og så vil jeg vise deg min tro ut fra mine gjerninger» (Jak.2,14-18)
Det var sermonilovene som for jødene ble en konkurrent til troen på at Jesus er vårt offerlam og frelser, ikke Guds morallov.
Mange som holder fast på Guds bud kan på grunn av den populære forkynnelsen om lov og tro oppleve å nesten bli fordømt for å holde loven. Man blir selvfølgelig ikke foraktet for å ikke stjele, lyve og videre disse bud, men hvis man holder Sabbaten kan man oppleve fordømmelse. Det har vært forkynt lenge nå at Jesus gikk mot Sabbaten og de som holdt den. Resultatet av forkynnelsen er at andre kristne har begynt å forfølge med sitt ordbruk de som holder Sabbaten. De føler ved dette at de går i «Jesu fotspor». Men da er det viktig å merke seg følgende ting om Jesus og Sabbaten:
- Gud har innsatt Sabbaten ved skapelsen, og gjort den hellig som et minne om skapelsen og skaperen. Jesus kom ikke for å forkynne sine egne ting, men Faderens lære. Betraktet ikke Jesus Sabbaten som hellig gjorde Han ikke det Han sa Han gjorde.

- Jesus holdt selv Sabbaten hele Sitt liv.    

- Mange anklagde Han for å bryte Guds bud (mange hevder det samme i dag hvis de sier han opphevet sabbaten), men til disse sa Han: «Jeg har holdt Min Fars bud og blir i Hans kjærlighet» (Joh.15,10) Johannes skrev: «Den som synder er av djevelen» (1.Joh.8)
Skulle man påstå Jesus overtrampet Guds bud, setter man Han sammen med Satan i hans opprør mot Gud.    

- Jesus anklagde ingen for å holde Sabbaten. Han anklagde fariseerne for å tillegge Guds bud sine egne restriksjoner og lover som igjen tok vekk budets hensikt og gjorde det til et åk. Dette skjedde lenge før Jesu tid, omgjørelsen av Guds lov til et verk av mennesker skjedde også på Jeremias tid: «Hvordan kan dere si: «Vi er vise, vi har Herrens lov hos oss? Sannelig, de skriftlærdes løgnaktige penn OMSKRIVER den til løgn» (Jer.8,8) Gud hadde altså hatt samme strid med Israel lenge.

- Jesus sa at Han var Herre over Sabbaten. Han sa ikke at Han opphevet den.

- Mange har omgjort Søndag til helligdag fordi Jesus sto opp på denne dag. Det er verdt å merke seg grunnen til at Han sto opp denne dagen. Etter Jesu frelsesverk for menneskene og etter Han gjenkjøpte menneskene ved Sitt blod på korset hvilte Han i graven på Sabbaten. Da Sabbaten var over sto Han opp fra graven.

- Ingen steder i verken Det gamle testamentet eller det nye står det at Sabbaten er opphevet. Jesus viser en naturlig forventing om at Sabbaten skal anses som hellig også etter Hans himmelfart. (Matt.24,20)    

- Ingen steder står det at disiplene anså søndag som ny helligdag. De var samlet den første dag i uken flere ganger, men det var ikke uvanlig å samles slik på den tiden. Det står imidlertid at disiplene fortsatt gikk og samlet seg til hellig samling på Sabbaten.

- Sabbaten var ikke forbeholdt jøder. Den ble gitt ved Skapelsen til alle mennesker. Israels folk ble prøvet i Sabbatsspørsmålet før de kom til Sinai. (2.Mos.16,4) Bibelen gir link mellom de som elsker Gud og å holde Sabbaten, og forteller at dette også gjelder andre folkeslag. (Jes.56,3-6) Det uttales også en refs til de som får folk til å overtre Guds lov og som gjør forskjell på folk ved loven.
«..dere har gjort forskjell på folk for loven. Har vi ikke alle èn Far? Er det ikke den ene Gud som har skapt oss?» (Mal.2,9-10)
- I Åpenbaringsbokens kapittel 14 gis det en oppfordring til alle mennesker og folkeslag om å tilbe Gud som Skaperen «Ham som gjorde himmelen, og jorden, havet og vannets kilder!» I Bibelen er det bare innsatt en minneshandling for å gi Skaperen ære som nettopp Skaper, og det er Sabbaten. I sin helhet slik Gud nedskrev den på stentavlene og slik den er gjengitt i 2.Mosebok 20 står det som en begrunnelse for at man skal holde budet:
«For på seks dager dannet Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i dem, og Han hvilte på den sjuende dagen. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.» (20,11)
Åpenbaringsbokens budskap til alle folkeslag om å tilbe og gi Gud ære som himmelens, jordens og havets Skaper blir problematisk hvis man vanhelliger Sabbaten eller holder menneskelige sabbatsordninger fremfor den gudgitte.
I versene like etter defineres de som vil stå til slutt og som ikke vil tilbe dyret og dets merke som «de som holder fast på Guds bud og troen på Jesus» (v.14) De som er beskrevet her, er de som har tatt imot budskapet om å tilbe og gi Gud ære som Skaper.

- Jesaja forteller om den aller siste tid og dom. Han skriver at jorden blir vanhelliget «av dem som bor der, fordi de har overtrådt lovene (torah), brutt forskriften og aktet den evige pakt for intet.» Videre står det: «Derfor blir jorden fortært av forbannelsen, og det er de som bor på den som må bære skylden. Derfor brennes de som bor på jorden, og de menneskene som blir igjen er få» (24,5-6) Jesaja 24 viser at jorden vil forgå fordi menneskene (alle!) har brutt Guds lover og forkastet Guds pakt. Jesaja 24 viser derfor Guds forventning om at Hans bud skal holdes gjelder ALLE mennesker, og ikke bare jøder. Dette er i full harmoni med Åpenbaringen 14,10-12. Dette er også i harmoni med Paulus:
«For Gud gjør ikke forskjell på folk.» (Rom 2,10)
- Sabbaten ble innstiftet av Gud, forkynt ved Guds munn og skrevet ned av Gud. Budet er senere blitt forandret av mennesker, og forandringen skrevet ned av mennesker. Da kirken i Rom og Alexandria begynte å innføre Søndag som den nye kristne sabbat ble det starten på en tradisjon som har gått i arv og er en del av mange av de kristne forsamlinger i dag. Jesus talte aldri imot Guds ord og bud, men Han talte imot mennesker som plasserte menneskebud istedenfor Guds bud. Jesus sa:
«Og forgjeves tilber de Meg (Jesus), når de underviser menneskebud som om det var den rette lære. For dere setter Guds bud til side og holder fast på menneskers forskrifter…» (Mar.7,7)
Det var dette Jesus refset fariseerne og de skriftlærde for. I dag har de kristne gjort det samme, og setter Guds talte og skrevne ord til side for å ta vare på menneskers lære og tradisjoner.
For å kunne gjøre alt dette bruker de Paulus sine skrifter, de eneste skriftene i Bibelen som Bibelen selv advarer mot å mistolke. Peter sier i 2 peter kap 3 at de som mistolker Paulus kan lede seg selv til undergang.

mvh christian 

06.03.10 kl. 23:23 skrev Jan Bording:06.03.10 kl. 22:47 skrev Leif Gunnar Opheim:

Jesus går aldri imot Sabbatsbudet men menneskebudene for Sabbaten. Dagens historier går på det med å ikke ta heisen på Sabbaten, ikke sant? Det er litt forskjell på det bud Gud skrev med sin finger og de som menneskene legger til for å tvinge seg selv til å ikke bryte Sabbaten. 

Takk for svaret. Dessverre ble jeg ikke overbevist, jeg leser Bibelen på en annen måte når det gjelder dette.

Kommentar #53

Ann Christin Eriksen

3 innlegg  770 kommentarer

RE: jesus og sabbaten

Publisert over 10 år siden
08.03.10 kl. 03:39 skrev christian berg:

 Angrepet på ti buds loven og ombyttingen av denne loven med sermoniloven i Paulus  skrifter er populært å forkynne i dag. Når gjerninger blir satt opp mot tro får de det til å høres ut som om Guds morallov konkurrerer med troen istedenfor at moralloven kommer nærmere den kristne ved troen. Det var en slik misforståelse Jakob ville til livs:«Hva ganger det, mine brødre, om noen sier at han har tro, men ikke har gjerninger? Kan troen frelse ham? Hvis en bror eller søster er naken og mangler sin daglige føde, og en av dere sier til dem: «Gå i fred, varm dere og mett dere,» men dere ikke gir dem til legemets behov, hvilken nytte blir det da? Slik er det også med troen, hvis den ikke har gjerninger, er den død i seg selv. Men noen vil si: «Du har tro, og jeg gjerninger.» Vis meg din tro uten dine gjerninger, og så vil jeg vise deg min tro ut fra mine gjerninger» (Jak.2,14-18) Det var sermonilovene som for jødene ble en konkurrent til troen på at Jesus er vårt offerlam og frelser, ikke Guds morallov. Mange som holder fast på Guds bud kan på grunn av den populære forkynnelsen om lov og tro oppleve å nesten bli fordømt for å holde loven. Man blir selvfølgelig ikke foraktet for å ikke stjele, lyve og videre disse bud, men hvis man holder Sabbaten kan man oppleve fordømmelse. Det har vært forkynt lenge nå at Jesus gikk mot Sabbaten og de som holdt den. Resultatet av forkynnelsen er at andre kristne har begynt å forfølge med sitt ordbruk de som holder Sabbaten. De føler ved dette at de går i «Jesu fotspor». Men da er det viktig å merke seg følgende ting om Jesus og Sabbaten:- Gud har innsatt Sabbaten ved skapelsen, og gjort den hellig som et minne om skapelsen og skaperen. Jesus kom ikke for å forkynne sine egne ting, men Faderens lære. Betraktet ikke Jesus Sabbaten som hellig gjorde Han ikke det Han sa Han gjorde. - Jesus holdt selv Sabbaten hele Sitt liv.     - Mange anklagde Han for å bryte Guds bud (mange hevder det samme i dag hvis de sier han opphevet sabbaten), men til disse sa Han: «Jeg har holdt Min Fars bud og blir i Hans kjærlighet» (Joh.15,10) Johannes skrev: «Den som synder er av djevelen» (1.Joh.8) Skulle man påstå Jesus overtrampet Guds bud, setter man Han sammen med Satan i hans opprør mot Gud.    - Jesus anklagde ingen for å holde Sabbaten. Han anklagde fariseerne for å tillegge Guds bud sine egne restriksjoner og lover som igjen tok vekk budets hensikt og gjorde det til et åk. Dette skjedde lenge før Jesu tid, omgjørelsen av Guds lov til et verk av mennesker skjedde også på Jeremias tid: «Hvordan kan dere si: «Vi er vise, vi har Herrens lov hos oss? Sannelig, de skriftlærdes løgnaktige penn OMSKRIVER den til løgn» (Jer.8,8) Gud hadde altså hatt samme strid med Israel lenge.- Jesus sa at Han var Herre over Sabbaten. Han sa ikke at Han opphevet den. - Mange har omgjort Søndag til helligdag fordi Jesus sto opp på denne dag. Det er verdt å merke seg grunnen til at Han sto opp denne dagen. Etter Jesu frelsesverk for menneskene og etter Han gjenkjøpte menneskene ved Sitt blod på korset hvilte Han i graven på Sabbaten. Da Sabbaten var over sto Han opp fra graven.- Ingen steder i verken Det gamle testamentet eller det nye står det at Sabbaten er opphevet. Jesus viser en naturlig forventing om at Sabbaten skal anses som hellig også etter Hans himmelfart. (Matt.24,20)    - Ingen steder står det at disiplene anså søndag som ny helligdag. De var samlet den første dag i uken flere ganger, men det var ikke uvanlig å samles slik på den tiden. Det står imidlertid at disiplene fortsatt gikk og samlet seg til hellig samling på Sabbaten.- Sabbaten var ikke forbeholdt jøder. Den ble gitt ved Skapelsen til alle mennesker. Israels folk ble prøvet i Sabbatsspørsmålet før de kom til Sinai. (2.Mos.16,4) Bibelen gir link mellom de som elsker Gud og å holde Sabbaten, og forteller at dette også gjelder andre folkeslag. (Jes.56,3-6) Det uttales også en refs til de som får folk til å overtre Guds lov og som gjør forskjell på folk ved loven. «..dere har gjort forskjell på folk for loven. Har vi ikke alle èn Far? Er det ikke den ene Gud som har skapt oss?» (Mal.2,9-10)- I Åpenbaringsbokens kapittel 14 gis det en oppfordring til alle mennesker og folkeslag om å tilbe Gud som Skaperen «Ham som gjorde himmelen, og jorden, havet og vannets kilder!» I Bibelen er det bare innsatt en minneshandling for å gi Skaperen ære som nettopp Skaper, og det er Sabbaten. I sin helhet slik Gud nedskrev den på stentavlene og slik den er gjengitt i 2.Mosebok 20 står det som en begrunnelse for at man skal holde budet: «For på seks dager dannet Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i dem, og Han hvilte på den sjuende dagen. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.» (20,11) Åpenbaringsbokens budskap til alle folkeslag om å tilbe og gi Gud ære som himmelens, jordens og havets Skaper blir problematisk hvis man vanhelliger Sabbaten eller holder menneskelige sabbatsordninger fremfor den gudgitte.I versene like etter defineres de som vil stå til slutt og som ikke vil tilbe dyret og dets merke som «de som holder fast på Guds bud og troen på Jesus» (v.14) De som er beskrevet her, er de som har tatt imot budskapet om å tilbe og gi Gud ære som Skaper.- Jesaja forteller om den aller siste tid og dom. Han skriver at jorden blir vanhelliget «av dem som bor der, fordi de har overtrådt lovene (torah), brutt forskriften og aktet den evige pakt for intet.» Videre står det: «Derfor blir jorden fortært av forbannelsen, og det er de som bor på den som må bære skylden. Derfor brennes de som bor på jorden, og de menneskene som blir igjen er få» (24,5-6) Jesaja 24 viser at jorden vil forgå fordi menneskene (alle!) har brutt Guds lover og forkastet Guds pakt. Jesaja 24 viser derfor Guds forventning om at Hans bud skal holdes gjelder ALLE mennesker, og ikke bare jøder. Dette er i full harmoni med Åpenbaringen 14,10-12. Dette er også i harmoni med Paulus: «For Gud gjør ikke forskjell på folk.» (Rom 2,10)- Sabbaten ble innstiftet av Gud, forkynt ved Guds munn og skrevet ned av Gud. Budet er senere blitt forandret av mennesker, og forandringen skrevet ned av mennesker. Da kirken i Rom og Alexandria begynte å innføre Søndag som den nye kristne sabbat ble det starten på en tradisjon som har gått i arv og er en del av mange av de kristne forsamlinger i dag. Jesus talte aldri imot Guds ord og bud, men Han talte imot mennesker som plasserte menneskebud istedenfor Guds bud. Jesus sa: «Og forgjeves tilber de Meg (Jesus), når de underviser menneskebud som om det var den rette lære. For dere setter Guds bud til side og holder fast på menneskers forskrifter…» (Mar.7,7) Det var dette Jesus refset fariseerne og de skriftlærde for. I dag har de kristne gjort det samme, og setter Guds talte og skrevne ord til side for å ta vare på menneskers lære og tradisjoner.For å kunne gjøre alt dette bruker de Paulus sine skrifter, de eneste skriftene i Bibelen som Bibelen selv advarer mot å mistolke. Peter sier i 2 peter kap 3 at de som mistolker Paulus kan lede seg selv til undergang.

mvh christian 

06.03.10 kl. 23:23 skrev Jan Bording:06.03.10 kl. 22:47 skrev Leif Gunnar Opheim:

Jesus går aldri imot Sabbatsbudet men menneskebudene for Sabbaten. Dagens historier går på det med å ikke ta heisen på Sabbaten, ikke sant? Det er litt forskjell på det bud Gud skrev med sin finger og de som menneskene legger til for å tvinge seg selv til å ikke bryte Sabbaten. 

Takk for svaret. Dessverre ble jeg ikke overbevist, jeg leser Bibelen på en annen måte når det gjelder dette.

 Wow! Langt og fint innlegg,Christian:)

Kommentar #54

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: RE: Hæ?

Publisert over 10 år siden
Jeg skjønner heller ikke bæret av de fest dagene til torstein, kan du forklare hva de er for noe og om de er av betydning for noe?

mvh christian

 Svar:

Du kan når du forstår det læra adventistane det.

Dersom ein skal forstå Guds frelsesplan så MÅ ein forstå GUDS HØGTIDER slik Gud har gitt dei i GT.

Desse festane eller høgtidene var fobilde på det som skulle skje i framtida.

I desse høgtidene eller festane fortalte Guds frelseplanen i TID og hending.

Med andre ord ligg det i desse festane nedlagtl kortid Gud skulle utføra viktige hendingar.

Høgtid betyr "fastlagt tidspunkt/hending".

Det er her adventistane ikkje er oppdatert.

Veldig mange andre kristne har forstått dette prisippett og held desse høgtidene.

Kristne kjenner til påsken og pinsen og kvart år kjem desse høgtidene igjen og igjen.

Enkelt forklara så vart dei 4 fyrste hendingane eller festane oppfyllt då Jesus kom fyrste gong.

14.Nissan-påskelammet vart slakta -Jesus døydde som vårt soningsoffer

15.Nissan-høgheilag sabbat -Jesus låg i grava

16.Nissan- fyrstegrøda vart hausta /kornbandet vart svinga - Jesus stod opp som fyrstegrøda

Så gjekk det 50 dagar eller 7 veker så vart den fjerde høgtida oppfyllt då pinsefestens dag kom.

Alt dette kan de lesa om i 3 Mosebok 23/25

Kristne forstår dette når ein forklarar det.

Jesus måtte forklara  profetiane for disiplane då han hadde stått opp.

--------------

Det som verkeleg er viktig no er desse 3 siste høgtidene. Dei handlar om dommen og Jesu gjenkomst.

Dei vil verta nøyaktig oppfyllt i TID og hending slik Gud har sagt det.

Desse 3 "appointed times" eller fastlagte tidspunkt eller HØGTID er

1/7  - Yom Teruah- basundagen/varslingsdagen

10/7 - Yom Kippur - soningsdagen elller dommens dag

15/7 - Sukkoth eller lauvhyttefesten .

Desse 3 høgtidene kjem i rekkjefølgje slik Gud har innstifta dei.

Fyrst kjem varslingsdagen . Det var den dagen som berre Gud kjente til og som Jesus henviser til som "ingen kjenner dagen og timen".

Denne dagen fall ulikt frå år til år. Når nymånen viste seg fyrst då kunne jødane telja seg fram til Yom Kippur-dommens dag. I desse 10 dagane måtte alle tenkja gjennom livet sitt og ordna opp med sine medmenneske og Gud.

Når dommens dag -Yom Kippur  kom 10/7 så var det for seint å omvenda seg."Døra vart lukka".

Desse 10 dagane frå varslingsdagen fram til Yom Kippur vart kalla "den undersøkjande domen".

I denne tida vert alle skjebne avgjort-bøkene vert opna .

15/7 kom lauhyttefesten . Sukkoth var plassen jødane samla seg etter å ha voret ført ut av Egypt eller fangeskapet.

Slik skal me og samlast 5 dagar etter yom Kippur i 1000-årsriket saman med alle dei frelste.

Det finst utallige sider om dette på nettet. Søk på  " fall feasts".

Ein del norske sider finst det og.

http://www.messiansk.no/dokumenter/hoytidene/hoytidsintro.htm

Desse 3 siste høgtidene er knytta til jubelåret.

Jødane rekna kvart 50.år som jubelåret.

Dei telde 7*7 = 49 . Det var sabbatsåret. Så kom jubelåret som nr 50.

Guds frelsesplan er heilt strukturet på året.

Adam -40 jubileum- Abrahams kall

Abrahams kall - 40 jubileum - Jesu dåp

Jesu dåp - 40 jubileum - Jesu gjenkomst/dommens dag.

6000 år er 120 jubileum. (120*50)

Kommentar #55

Kjell G. Kristensen

122 innlegg  13843 kommentarer

Den nye og gamle pakt

Publisert over 10 år siden
07.03.10 kl. 23:18 skrev Christin Eriksen:

 Så du det andre jeg skrev? Det gamle og nye pakt?

 http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat18/thread23323/

Hei Christin!

Ja, jeg så at du hadde skrevet om de to paktene, den nye og den gamle, bra skrevet! Jeg er helt på linje med det du skriver angående Sara som også er et bilde på Jerusalem, og slik sett ikke er noen ekte biologisk mor, men en by som skaper nytt liv pga. sin høye kompetanse av høyteknologi i det fremtidige. Liksom Hagar er et bilde på det Jerusalem som er nå, hvor "ordet nå" også har en framskutt posisjon til frelses - dagen. Jeg har tidligere selv skrevet egen tråd om den nye og gamle pakt under tittelen “To pakter - trell eller fri” snarvei:

2.Kor.3.14

Den gamle pakt består i hovedårsak at Moses (islam) hadde et dekke over ansiktet (v13) og tok det ikke bort før Kristus kom (v14). Dekket for ansiktet beskriver vel det vi i dag kaller islamismen, med alle dets særegenheter for tildekking av både hår og ansikt. Dette at det ennå ikke er fjernet, tross tilpassninger til skoleverk og andre institusjoner som politiet - ikke direkte hindrer bruken. Og at det ennå ikke er fjernet, er nok enda et sikkert tegn på at Kristus ennå ikke er kommet, for da skal det fjernes.

Den nye pakt kommer etter aftensmåltidet. - Luk.22.20 Dette er billedlige fortellinger som innebærer matoffer og slaktoffer (kalk): Folkeslag skal bli brent til kalk, de skal bli som avskårne tornekvister som brennes opp med ild. (Jes.33.12)Esek.13.10: Fordi, ja, fordi de har ført mitt folk vill og sagt: Fred! - enda det ikke er noen fred. Når folket bygger en vegg, se, da stryker de den over med kalk. (for at den skal bli hvit/ren)Esek.13.14: Jeg vil rive ned veggen som dere har strøket over med kalk, og la den styrte til jorden, så dens grunnvoller blir lagt bar. Når byen faller, skal dere omkomme midt i den. Og dere skal kjenne at jeg er Herren. v15: Jeg vil tømme min harme på veggen og på dem som strøk den over med kalk, og jeg vil si til dere: Veggen finnes ikke mer, heller ikke de som strøk den over, v16: Israels profeter, som spådde om Jerusalem og skuet fredssyner for henne, enda det ikke er noen fred, sier Herren Herren.

Heb.8.13: Når han taler om en ny pakt, har han dermed erklært at den første er foreldet. Men det som blir foreldet og gammelt, er nær ved å bli borte.

Paktene betyr rett og slett det gamle og det nye mennesket, vi er det gamle menneske underforstått den gamle grøde, det nye menneske som skal bli skapt er det nye og den nye grøde, i forståelsen om såkornet som såmannen (menneskesønnen skal så da han kommer) underforstått forklaringen til dette i 1.Kor.15.35 ff.: Men en kunne si: Hvorledes oppstår de døde? Og med hva slags legeme kommer de frem?

Du dåre! Det du sår blir ikke levendegjort uten at det dør. Og når du sår, sår du ikke det legeme som skal bli, men et nakent korn, kan hende av hvete eller et annet slag; men Gud gir det et legeme etter sin vilje og hvert slags sæd sitt eget legeme. Ikke alt kjøtt er av samme slag: et er i mennesker, et annet i fe, et annet i fugler og nok et annet i fisker. Og der er himmelske legemer og jordiske legemer, men en herlighet har de himmelske, en annen de jordiske. En glans har solen, en annen månen, og en annen stjernene som skiller seg fra hverandre i glans. Slik er det med de dødes oppstandelse.

Så hva er det snakk om her, er det ikke paktene, den gamle og den nye? Er det ikke om såkornet? Er det ikke snakk om det nye og gamle menneske? Er det ikke om først det jordiske hvor vi er den gamle pakt? Og er det ikke om det nye mennesket med dets nye pakt? V.46-47: Men det åndelige er ikke det første , men det naturlige, deretter det åndelige. Det første menneske var av jorden, jordisk, det annet menneske er av himmelen.

Markens grøde, det gamle korn

3.M.25.22 lyder: “I det 8.året skal dere så, (Gud hvilte og gjorde seg ferdig med å fremstille himmelens og jordens hær på den 7.dag, 1.M.2.1-2 som er overgangen til den nye pakt, mens den gamle ikke er helt borte ennå), men ennå ete av den gamle grøden. Like til det 9. årets grøde kommer, skal der ete gammelt korn.” Dette vil si at Jesus ikke kommer før i det 9, år etter skapelsesbertningens prinsipper - Jesus fikk ikke sitt navn før 8 dager hadde gått (Luk.2.21) Men han kom til oss som et menneske og menneskesønn på den 6.dag etter at dyrene på den 5. dag var skapt. Det er 3 dager fra den 6. dag til den 9. dag. Dette er fremtidsutsikter for den nye pakt.

Den nye pakt er altså det nye mennesket, som ikke passer inn i det gamle som illustreres her: ”Ingen river en lapp av et nytt klesplagg og setter den på et gammelt. Ellers river han også det nye i stykker, og lappen av det nye passer ikke til det gamle.”

Det gamle må fjernes helt:

Kol.3.5: Utukt, urenhet, syndig lidenskap, ond lyst og pengegriskhet, v8 nå skal dere legge vekk av alt slikt som: vrede, hissighet, ondskap, spott og skammelig snakk fra deres munn.” V9 “Lyv ikke på hverandre - dere har jo avkledd dere det gamle mennesket med dets gjerninger og har ikledd dere det nye mennesket som blir fornyet til kunnskap etter sin Skapers bilde.”

 

 

Kommentar #56

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

RE: Seriøst?

Publisert over 10 år siden
08.03.10 kl. 03:12 skrev Philip Reppen:

Jeg trodde denne debattråden handlet om protestantisme. Litt mye mas om sabbaten, spør du meg.

Ble litt overrasket selv men det henger nok sammen med de klare meldinger som er i hovedinnlegget. Følgene av sann protestantisk reformasjon er også Sabbatshelligholdelse.

Kommentar #57

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

RE: RE: Hæ?

Publisert over 10 år siden

Disse sabbatshøytidene ble nøye holdt av den gamle pakts presteskap. Jesus har tatt ansvaret for denne tjeneste nå og oppfylte selv påsken ved sitt offer som påskelammet. Pinsen ble oppfylt 3,5 år etter korset og med det tok Kristus med seg prestetjenestens ansvar til himmelens helligdom, grovt sett.

Jesus tjenestegjør som Yppersteprest og der kan bare Han komme inn, vi er i det hellige og er det hellige Tempel. Altså rommet utenfor Det Aller Helligste som er reellt i himmelen. Vi kommer frem for nådens trone (himmelens Helligdom) i Jesu navn, i ånden.

Påsken er oppfylt, det samme er Pinsen. Vi i SDA mener Basunens høytid også er oppfylt i tiden før 1844. Nå tror vi at den neste høytid er her og at den vil fullføres snart med den store forsoningsdag, Jesu gjenkomst. Så kommer løvhyttedfesten og en til.

Disse prestetjenester skal ikke vi konsentrere oss om i vårt virke men vi kan minnes dem. Den beste måten å minnes dem på er å studere dets mening og forkynne hva de menes med, for oss, ved å peke på Kristus, vår Mellommann og Yppersteprest. Han tar å oppfyller disse tider når tiden er her og vi vet sånn noenlunde når Den Store Forsoningsdag er her, selv om Torstein ikke tror det. 

Her en kort innføring, 77 minutter av ditt liv, hopp gjerne 30 minutter ut om du har god bakgrunn:

http://amazingdiscoveries.tv/media/21/203-100K/

Her om skyggen av Hans offer, i pdf fil: http://maranathamedia.com/start/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=523&Itemid=99999999

Korset og skyggene: http://maranathamedia.com/start/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=520&Itemid=99999999

Flere her: http://maranathamedia.com/start/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=99

Her er noen fine studier:

http://maranathamedia.com/start/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=181

mu

07.03.10 kl. 23:52 skrev christian berg:

Keh?

Husker du han i hotel i særklasse.....

Jeg skjønner heller ikke bæret av de fest dagene til torstein, kan du forklare hva de er for noe og om de er av betydning for noe?

mvh christian

06.03.10 kl. 17:16 skrev Gunnar Lund:

Å du hellige jul!

Kommentar #58

christian berg

24 innlegg  1115 kommentarer

RE: RE: RE: Hæ?

Publisert over 10 år siden

Takk leif gunnar, skal se på de, dette er nytt for meg....

08.03.10 kl. 15:39 skrev Leif Gunnar Opheim:

Disse sabbatshøytidene ble nøye holdt av den gamle pakts presteskap. Jesus har tatt ansvaret for denne tjeneste nå og oppfylte selv påsken ved sitt offer som påskelammet. Pinsen ble oppfylt 3,5 år etter korset og med det tok Kristus med seg prestetjenestens ansvar til himmelens helligdom, grovt sett.

Jesus tjenestegjør som Yppersteprest og der kan bare Han komme inn, vi er i det hellige og er det hellige Tempel. Altså rommet utenfor Det Aller Helligste som er reellt i himmelen. Vi kommer frem for nådens trone (himmelens Helligdom) i Jesu navn, i ånden.

Påsken er oppfylt, det samme er Pinsen. Vi i SDA mener Basunens høytid også er oppfylt i tiden før 1844. Nå tror vi at den neste høytid er her og at den vil fullføres snart med den store forsoningsdag, Jesu gjenkomst. Så kommer løvhyttedfesten og en til.

Disse prestetjenester skal ikke vi konsentrere oss om i vårt virke men vi kan minnes dem. Den beste måten å minnes dem på er å studere dets mening og forkynne hva de menes med, for oss, ved å peke på Kristus, vår Mellommann og Yppersteprest. Han tar å oppfyller disse tider når tiden er her og vi vet sånn noenlunde når Den Store Forsoningsdag er her, selv om Torstein ikke tror det. 

Her en kort innføring, 77 minutter av ditt liv, hopp gjerne 30 minutter ut om du har god bakgrunn:

http://amazingdiscoveries.tv/media/21/203-100K/

Her om skyggen av Hans offer, i pdf fil: http://maranathamedia.com/start/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=523&Itemid=99999999

Korset og skyggene: http://maranathamedia.com/start/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=520&Itemid=99999999

Flere her: http://maranathamedia.com/start/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=99

Her er noen fine studier:

http://maranathamedia.com/start/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=181

mu

07.03.10 kl. 23:52 skrev christian berg:

Keh?

Husker du han i hotel i særklasse.....

Jeg skjønner heller ikke bæret av de fest dagene til torstein, kan du forklare hva de er for noe og om de er av betydning for noe?

mvh christian

06.03.10 kl. 17:16 skrev Gunnar Lund:

Å du hellige jul!

Kommentar #59

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

77 minutter herlighet

Publisert over 10 år siden

Denne, som jeg også ga i sted er enklest å ta: http://amazingdiscoveries.tv/media/21/203-100K/

77 minutter med herlighet.. :)

Kommentar #60

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Ble litt overrasket selv men det henger nok sammen med de klare meldinger som er i hovedinnlegget. Følgene av sann protestantisk reformasjon er også Sabbatshelligholdelse.

Hei Leif Gunnar

Johannes 5

Fordi Jesus hadde gjort dette på sabbaten, begynte jødene å forfølge ham.17 Men han sa til dem: «Min Far arbeider helt til nå. Også jeg arbeider.»18Etter dette var jødene enda mer oppsatt på å få ham drept. For ikke bare brøt han sabbaten, men han kalte også Gud sin egen far og gjorde seg selv lik Gud.

 Jesus arbeidet på sabbatten, lik sin Far. Sabbaten blir en hemsko hvis den blir gjort under loven. om du velger å holde en vile dag hellig for herren så er det opp til deg og ditt valg  og det er ike galt i seg selv, du gjør det For Herren. og om DU velger å la være så er det opp til DEG. vi gjør det slik vi har tro til

 

mvh

Rune

 

 

Kommentar #61

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Utvid søket ditt etter sannhet..

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Her følger endel ledetråder i frafallets tros/ holdepunkter.

Skjærsilden, Messe, Barnedåp, Rosenkrans, Udødelig sjel og Søndagshelligholdelse.

Motsatt ser vi en vekst tilbake til sannheten slik i fra år 1200:

Leif Gunnar.

Ser av det du skriver at du har en tro på at Kristendommen oppstod for ca 2000 år siden.  Historien er lengre enn som så.   

Innen jødedommen har det blitt dokumentert ca 15 forskjellige "Mesiasser" som har kommet og gått.   Alle disse har sin historie - sin vandre historie.  Ser du på de historier som du finner i NT vil du finne historier som også fortelles om den 1. , 3. 7. og 15. messias i en periode over flere hunder år.   Så hele historien kan være en samling av vandrehistorier om de for skjellige messias som kom i Jødedommen.

Ser du på andre sekter og religioner i tiden etter den 15. messias og fremover til kristendommens akseptanse i Romerrike kjenner vi fort igjen de tingene du peker på.

Sjærsilden , barnedåp, udødelige sjeler , soldagstilbedelse var vanlige tanker i tiden som kristendommen adopterte.  I ettertid har kristendommen også adoptert tilsvarende nye tanker som jul , påske tradiskjoner fra forskjellige religoner og kulter dit den har komment.  Vi må samtidlig huske på at Jesus var ikke alene om å død på et kors for all verdens synd. Det finnes ca 17 forskjellige personer som påstås å ha gjort det før han.  Så det kan godt tenkes at mange av disse vandrehistiroene og legendene har helt eller delvis blitt adoptert inn i kristendommen.   

Ser du på utviklingen av kristendommen har mange av disse gamle tankene også skallet av. Det er ikke mange i igjen som tror på sjærsilen i vår del av verden f.eks.   Gud gir oss mer og mer kunnskap om gamle tanker og åpenbaringer.  

Men gjennom det hele - må vi holde hode kaldt og hjerte varmt.   Lese hjerte til de som det fortelles om.  Finne den meningen i de forskjellige fortellingene du kan tavare på i ditt hjerte.   Jeg kommer må hele tiden tilbake til de "selvtroende" i NT.    Kvinnen med blodsykdommen , offiseren i Kapernaum, synderen på korset.  Ingen av disse hadde hørt veien til frelse - men gikk sin egen vei.  Rørte ved Jesu kappe, ba for sin tjener,  ba om en tanke - ingen ting av dette var et "rituale" eller en undervist regel. Men deres tro og troshandling viste deres hjerte hadde forstått poenget i evangeliet.

For på denne måten kan man lese den hellige bok og stadig finne inspirasjon i de historier som fortellers der - selv om det til stadighet stilles spørsmål om historiens troverdighet.   Det er alltid en bakenforliggende årsak til at historien er tatt med.  Historenen er  eksempler på et hjerter som brenner for Gud eller knas i pottemakerens hender.    Ikke heng deg for mye opp i nåtidens teologiske ,liturgiske  og trosmessige forordninger.  Det er bare verktøy vi kan bruke for å uttrykke hva vi har i vårt hjerte.   Når du så har et rent hjerte innfor din Gud kan du ha din messe både på sabaten og søndagen,  se storheten i både barnedåp og troendes dåp ,   og gå pilgrimsmarsjer for å røre ved Jesu kappe mens du ber for dine venner i sjærsilden.   Med et rent hjerte er alt bare et uttrykk for tro på en Gud som er så mye større en vi kan fatte.

Kommentar #62

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Jesus arbeidet på sabbatten, lik sin Far.

Ja, lik Sin Far og Han arbeider ikke med verdslige ting og ting som er sitt eget på Sabbaten.

Du må slutte å se på loven, slutt å synd imot den, se på Jesus og følg Ham.

 

Rom 8,5-9 For de som er efter kjødet, attrår det som hører kjødet til, men de som er efter Ånden, attrår det som hører Ånden til. 

For kjødets attrå er død, men Åndens attrå er liv og fred, fordi kjødets attrå er fiendskap mot Gud - for det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det - og de som er i kjødet, kan ikke tekkes Gud. 

Men I er ikke i kjødet, men i Ånden, såfremt Guds Ånd bor i eder; men har nogen ikke Kristi Ånd, da hører han ikke ham til.

 

Kommentar #63

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.

Det er bare verktøy vi kan bruke for å uttrykke hva vi har i vårt hjerte.

Det er bare en vei inn til Vår Far i himmelen og de er bare Han som er vår Far. Alle andre er antikrsitelige og onde veier som fører ned til avgrunnen. Om man tror seg inn i Guds rike på egne veier har man kledd seg selv i egen rettferdighets kappe og med det vil man bli kastet ut. Det står rett ut at vi mennesker forsøker å bygge egne veier opp og inn til Gud. Det er forkastelig og vil kastes inn i ildsjøen.

Men for å tro dette må man tro Guds ord for det sier jo sannheten og den kan vi fatte. Fatter vi ikke det er det fordi isåfall vi lar oss dåre.

 

Kommentar #64

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Men I er ikke i kjødet, men i Ånden, såfremt Guds Ånd bor i eder; men har nogen ikke Kristi Ånd, da hører han ikke ham til.

Hei Leif

 

 

Er du en ny skapning ? uten ved å bli en ny skapning kan man ikke leve i ånden som er livet i Kristus. Det å leve i Kristus er vår frihet, Hva er frihet, er det å være bundet av noe? nei det er å være fri fra slaveriet fri fra lovens og syndens forbannelse. Herligt, har du noen gagn følt deg fullstendig fri i fra ditt liv, helt overgitt i frihtens kraft, som man kun får i Kristus:) smak på den friheten og du vil aldri forlate den sannhet. Kom deg opp i fra grften av lover og forskrifter som presser ditt liv ned, istede trenger du å bli oppbygd på ordet.  søk den sannhet som gir deg den friheten din ånd roper etter.

Jeg er fri, jeg er ikke lenger slave. slik jeg var før.

 

 

MVH

Rune

 

 

Kommentar #65

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Primær fokus på dine trosgjerninger..

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Det er bare en vei inn til Vår Far i himmelen og de er bare Han som er vår Far.

Du har helt rett i det og hvem som tror er beskrevet i  Markus 16:17-18.

Og disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, og de skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem, og når de legger hendene på syke, skal de bli friske.

Så lenge du holder deg til dette til daglig kan din teologi , liturgi komme i andre rekke.

Kommentar #66

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

?

Publisert over 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Hva er frihet, er det å være bundet av noe? nei det er å være fri fra slaveriet fri fra lovens og syndens forbannelse

Om du føler deg bundet av loven er det fordi du tror deg frelst i syndig kjød, og i detser på loven som ett problem. Om man er i ånden er ike bokstaven lenger noe problem Rune og det du påpeker er kjødets problem med bokstaven/ loven.

I kjødet har man da gjort Guds lov ugyldig, det ved hjelp av meneskebud som fremmer lovløsheten i den tro at man tror man er fri.

Men forhold deg du til Åpningsinnlegget istedet for å henge deg kjødelig opp i Guds 4. Bud. 

Kommentar #67

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.

Og disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål,

I Hans navn, hva betyr det?

Ikke alle som kaller Ham ved Hans navn er Hans barn. Mange av de har Han adri kjent.

Djevelens inngrep iblant menneskene går på undere, tegn og følelser men fellesnevneren for disse er at de IKKE holder Guds bud men har frigjort seg selv fra lydighet imot Guds ord og bud ved egne veier til himmelens Gud.

Jesus sa til fristeren som kom til Ham som en lysets engel, altså som om en åpenbaring direkte fra Gud følgene:

 

Luk 4,4 Og Jesus svarte ham: Det er skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert Guds ord.

Luk 4,8 Og Jesus svarte ham og sa: Det er skrevet: Du skal tilbede Herren din Gud, og ham alene skal du tjene.

Luk 4,12-13 Og Jesus svarte og sa til ham: Det er sagt: Du skal ikke friste Herren din Gud.

13 Og da djevelen hadde endt all fristelse, vek han fra ham for en tid.

 

Hva er sant i det vi tror?

2 Tess 2,10 og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst.

2 Tess 2,12 forat alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten.

 

Det er kun på Hans vei som er rettferdig og evangeliet handler om rettferd, det motsatte urettferdighet/ synd og dom i henhold til dette.

Kommentar #68

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Din tro utrykt i gjerninger...

Publisert over 8 år siden

Dette er en av de mange helgarderinger vi finner i NT.  Det er opp til deg å definere det i ditt hjerte.   Flytt fokus bort fra slike teologiske fallgruver.  Fokuser på innhold. Det viktigste er at du går ut å hjelper andre med dine trosgjerninger. Budskapet i bibelverset er at du du skal la din Gud handle gjennom deg.  Tal profetisk, tal i tunger , helbred syke , driv ut onde ånder.  Bruk din tro på din Gud i praktiske troshandlinger. 

Hvilken Gud du har i ditt hjerte er opp til deg.  JHVH ,  Herren , Den treenige Gud ,  Gud moder & Gud Fader  - kristendommer har mange teologiske Gude konstruksjoer men det er sekundært.  Frelsen gjennom Jesu nåde er felles.

Det primære er dine troshandlinger. i troen på din Gud - det blir presisert mange steder i NT.

Kommentar #69

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Om du føler deg bundet av loven er det fordi du tror deg frelst i syndig

Hei Leif Gunnar

 

 

Om jeg føler meg bundet ???? Leste du det jeg skrev til deg? Jeg ser verken loven eller synden som noe problem lengere, jeg vet hvor jeg kan gå. I blodets rensende kraft ligger vår beskyttelse. vår renhet i hjerte.Jeg er en ny skapning, hva er du Leif Gunnar? Lever du fremdeles i ditt kjød, siden du binder deg til visse ritualer som må gjennomføres en gang i uken Hva er menneske bud ?

Jeg påpeker hvordan man lever i ånden og ikke i kjødet, for å leve i ånden , må man leve i Friheten Kristus kom med. Det er den store forskjellen mellom deg og meg. Beklager at jeg roter meg bort i fra åpning innlegget.

Du må søke det som er sannhet.

 

 

MVH

Rune

 

 

Kommentar #70

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Leste du det jeg skrev til deg? Jeg ser verken loven eller synden som noe problem lengere, jeg vet hvor jeg kan gå. I blodets rensende kraft ligger vår beskyttelse. vår renhet i hjerte.Jeg er en ny skapning

Ja, jeg leste det men du sier imot deg selv, i en lovløs ånd.. .

 

 

Kommentar #71

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.

Hvilken Gud du har i ditt hjerte er opp til deg.

Ja, det er det men de troshandlingne tilsidesetter ikke Guds ord men forsterker Guds ord og da avsløres antikristene. Du taler for lovløshet og med det begraver du Sannheten!

Med andre ord avsløres alle Gud moder & Gud Fader kristendommer med mange teologiske Gude konstruksjoner og sannheten står frem.

Vend om fra vantro Kjell.

Kommentar #72

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Hei Leif Gunnar. et spørsmål er du en ny skapning heller ikke.? Hvis du ikke er så kan du ikke leve i ånden som ikke kan synde. da er du ikke under blodets kraft men under lovens og syndens slaveri. Har du ikke lyst til å bli kvitt lenkene som binder

Publisert over 8 år siden
Kommentar #73

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Hvilken vei..?

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Vend om fra vantro Kjell.

Hei

Du er sikkert enig med meg i at det er godt å tale i tunger , komme med profetider og helbrede syke.  Disse gjerningene vi gjøre i våre menigheter er alle nødvendige for at Gud skal kunne vise sin storhet iblandt oss.  For meg når jeg er med på alt dette er det godt å ha en Gud å lovprise.   Det er jo hele hensikten med trosgjerninger , at Guddommen skal lovprises.   Man skal alltid vende tilbake å prise Gud - det ser vi gjentagende ganger i bibelen at er nødvendig. 

Det som mange ganger gjør meg trist er at mange låser Gud inn i en form eller et oppfatting i en situasjon.  Men Gud er så mye mer.  For meg så er Gude både JHVH, Herren , Gudemoder, GudFader , Vår far , Fader Vår osv.  Det er ikke et enten eller , men et både og.  Så liten tror jeg ikke Gud vil være at han bare er JHVH f.eks. For meg er Gud, den som sendte sin sønn til verden for at all verden skulle bli frelst ved ham.

For gjennom Guds sønns verk på korset og gjennom sønnens oppstandelse kan vi ta del i den nåde som er oss forkynt. At Kristus er I oss alle.   Da kan vi frimodig stå fram å tale i tunger, tale profeteisk og helbrede syke - som vi har blitt bedt av Jesus å gjøre.

Kommentar #74

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Avstå fra det økumeniske

Publisert over 8 år siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.

Du er sikkert enig med meg i at det er godt å tale i tunger , komme med profetider og helbrede syke.

Nei, det er jeg ikke enig i og det er heller ikke min erfaring med Gud.  Jeg kjenner mennesker som taler i tunger, opptil 6 eller 7 språk flytende og det er ingen tvil om at de er velsignet med det fra Gud. Jeg har også hørt at noen har hørt noen snakke på deres morsmål når andre har hørt ett annet morsmål, det er tungetale det. :-)

Når det gjelder profetiene i Guds ord så er jo de meget overbevisende for Guds eksistens og Kristi rettferdighet, ja det er styrkende og det er bekreftende. Når det gjelder helbredelse så tror jeg på det, jeg har selv opplevd noe som ikke er av denne verden men jeg tror ikke Gud helbreder uten at vi er villige/ har ett sannferdig ønske om å vende om fra der vi er, til Ham. Jeg tror ikke vi blir helbredet om vi ikke vil Hans vei og ser den/ kan ta den vei. For å si det slik så tror jeg ike Gud helbreder om vi vil se det som støtte for en livsstil som er imot Hans rettferdighet og skaperverk.

Guds storhet vises igjennom de mennesker som vender om fra sin ferd og fra verden, det er en nødvendighet om Han skal sees.    

 

 Sitat: 

"For meg når jeg er med på alt dette er det godt å ha en Gud å lovprise. Det er jo hele hensikten med trosgjerninger , at Guddommen skal lovprises. Man skal alltid vende tilbake å prise Gud - det ser vi gjentagende ganger i bibelen at er nødvendig.

Det som mange ganger gjør meg trist er at mange låser Gud inn i en form eller et oppfatting i en situasjon. Men Gud er så mye mer. For meg så er Gude både JHVH, Herren , Gudemoder, GudFader , Vår far , Fader Vår osv. Det er ikke et enten eller , men et både og. Så liten tror jeg ikke Gud vil være at han bare er JHVH f.eks. For meg er Gud, den som sendte sin sønn til verden for at all verden skulle bli frelst ved ham.

For gjennom Guds sønns verk på korset og gjennom sønnens oppstandelse kan vi ta del i den nåde som er oss forkynt. At Kristus er I oss alle. Da kan vi frimodig stå fram å tale i tunger, tale profeteisk og helbrede syke - som vi har blitt bedt av Jesus å gjøre."

 

Følg Ham, Guds ord og ikke presten, lønnsslippen, naboen og verden forøvrig men aller minst Jomfru Maria, katekismen og Paven. 

 

Kommentar #75

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Synd

Publisert over 8 år siden

er lovbrudd, Rune 

Kommentar #76

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Skuffet....

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

For å si det slik så tror jeg ike Gud helbreder

Leif Gunnar da..

Det var for mye egenfornuft i dine svar og lite tro.. En tro på Gud skal være 105 %. 

Og leser du Markus 16:17-18 noen ganger setter Jesus en del krav til de tegn som følger de som tror.  Du bare kritiserer de Guds gjerninger du ser gjennom dine brødre og søstre. 

Gled deg over Guds gjerninger og søk heller gjennom bønn og faste at de samme tegn skal følge dine fotefar gjennom livet.   For uten at du selv har nådegaver å vise til har man heller ingen tro å åpne perleporten med. ( om man skal kunne bruke slike folkelige uttrykk)

I en religion som er basert på tro skal man ikke la fornuften ta overhånd,  som i alle troshandlinger starter de alltid med denne lille ufornuftilge handlingen.  Prøv å se at Gud er stor.

Kommentar #77

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

?

Publisert over 8 år siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.

Det var for mye egenfornuft i dine svar og lite tro.. En tro på Gud skal være 105 %.

Mine brødre og søstre følger Gud og ikke menneskebud og fine ord.

 

Mark 16,15-18 Og han sa til dem: Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen! 16 Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt. 17 Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale med tunger, 18 de skal ta slanger i hendene, og om de drikker noget giftig, skal det ikke skade dem; på syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet.  

 

Jes 58,6-14 Er ikke dette den faste jeg finner behag i, at I løser ugudelighets lenker, sprenger åkets bånd, slipper undertrykte fri og bryter hvert et åk? Mon ikke dette* at du bryter ditt brød til den som sulter, og lar hjemløse stakkarer komme i hus - når du ser en naken, at du da klær ham og ikke drar dig bort fra den som er ditt eget kjød?
Da skal ditt lys bryte frem som morgenrøden, og din lægedom snart spire frem; din rettferdighet skal gå frem for ditt åsyn, og Herrens herlighet slutte ditt tog.

Da skal du påkalle Herren, og han skal svare; da skal du rope, og han skal si: Se, her er jeg!

Når du har hvert åk bort fra din midte, lar være å peke fingrer* og tale ondt og tar frem til den sultne det som du selv har lyst til, og metter en lidende sjel, da skal ditt lys oprinne i mørket, og din natt bli som middagen. Og Herren skal lede dig all tid og mette dig midt i ødemarken, og dine ben skal han styrke, og du skal bli som en vannrik have, som et kildevell der vannet aldri slipper op. Og sønner av dig skal bygge op igjen ruinene fra gammel tid; grunnvoller som har ligget der fra slekt til slekt, skal du gjenreise, og de skal kalle dig murbrudds tilmurer, den som setter veier i stand, så folk kan bo i landet. 

Når du holder din fot tilbake fra sabbaten, så du ikke driver ditt yrke på min hellige dag, og du kaller sabbaten en lyst, kaller Herrens hellige dag ærverdig, og du ærer den, så du ikke går dine egne veier, ikke gjør din gjerning eller fører tomt snakk da skal du glede dig i Herren, og jeg vil la dig fare frem over landets høider og la dig nyte Jakobs, din fars arv; for Herrens munn har talt.

 

Kjell, jeg følger Gud og ingen menneske. Guds ord er svært klar på at det er en ond som kommer i Jesu navn, hvem er han som ikke følger Gud med sin ferd? Hva sier og gjør han som står Ham imot? Svaret er svært enkelt.

Kommentar #78

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Les fremover ikke bakover..

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Kjell, jeg følger Gud og ingen menneske.

Når du leser sluten av Markus må du legge merke til at det er små : ( kolon ) innimellom..

Når Jesus sier at Disse tegn skal følge de som tror kommer det en oppramsing av fem ting vi skal holde på med:

I mitt navn skal de drive ut onde ånder,

de skal tale med tunger, 

de skal ta slanger i hendene,

og om de drikker noget giftig, skal det ikke skade dem;

på syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet. 

Her står det ikke noe om å følge Guds ord.  Her står det om å gjøre Guds gjerninger gjennom en aktiv TRO.    En tro kan ikke skapes gjennom kunnskap og fornuft. Kun gjennom at en lar Gud handle gjennom seg selv.   Det å bli et instrument, en del av Guds legemet er tro.  Det å la Gud drive ut onde ånder gjennom deg,  det å tale med tunger, det å usette seg for farer i Guds navn, det å helbrede syke.  Den dagen du virkelig tror på Guds ord vil disse tingene bli en del av dagliglivet ditt.

Tro er noe som blir åpenbart for deg gjennom den hellige ånd - skriftene blir opplåst for deg. Da ser du dypere inn en bare de overfladiske fortellingene og ordene - da ser du fortellingen og meningen bakom  ordene.  Da leser du bibelen med hjerte - ikke hodet. Da finner du Kristus på alle sidene i den hellige bok. 

Men leser du boken med fornuften - er den så full av feil at den nermest er ubrukelig.  Men for meg er alle feil der for å vise oss hvor vi kan finne en større sannhet i fortellingen bak fortellingen. 

Så lenge du gjennom din tro holder deg til disse 5 oppgavene i Markus 16:17-18 og du ser de virker på dem du formidler nåden til  og du priser din Gud for det; vil du en dag få den lønn du er lovet.  Paulus hadde forstått dette og han oppfordret oss til å være ivrige å få og utprøve nådegavene  ( 1. Kor 12:31).

Kommentar #79

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.

mitt navn skal de drive ut onde ånder,

de skal tale med tunger,

Du sier her at her står det ingentig om å følge Ham. Jo, det gjør det for det står "I mitt navn". Skal vi ta Hans navn etter at vi har kledd oss i egen rettferdighets kledning? Jesus taler om de som her tror Ham, altså følger Ham. Hvis du ikke tror Ham går du ikke på den veien du da ikke kjenner.

I Jesaja står det om en mengde menigheter so skal kle seg i egne klær, gjøre sitt eget og gå i tro mens de kaller seg ved Jesu navn. Paulus sier at de som gjør sine egne rettferdige gjerninger er lovløse og at de kaller seg kristne, de farer med kraftige tegn og under, ja Johannes sier de til og med får ild(ånd) til å falle ned fra himmelen.

Så enkelt er det om man følger Jesus og ser til skriften. 

Sitat: 

"Men leser du boken med fornuften - er den så full av feil at den nermest er ubrukelig. Men for meg er alle feil der for å vise oss hvor vi kan finne en større sannhet i fortellingen bak fortellingen."

Guds ord er ikke selvmotsigede, det er kun våre fordommer, treghet og villfarelser som gjør Hans ord vanskelig for oss men du har rett i at Talsmannen åpenbarer Guds ord for oss. Guds ord (GT) er ikke endret siden Jesu tid. Han sa til Djevlen, "Det står skrevet".

Matt 4,4 Men han svarte og sa: Det er skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.

Matt 4,7 Jesus sa til ham: Det er atter skrevet: Du skal ikke friste Herren din Gud.

Matt 4,10-11 Da sa Jesus til ham: Bort fra mig, Satan! for det er skrevet: Herren din Gud skal du tilbede, og ham alene skal du tjene. 11 Da forlot djevelen ham, og se, engler kom til ham og tjente ham.

 

Er det ikke så at vi er advart mot ulver i flokken som ser ut som de snilleste lam? Er det ikke naturlig å tro.., og tenke at disse ulver taler Guds ord imot og at vi er detaljert advart imot deres metodikk?

Er vi ikke advart imot han som er kledd naken av Kristus på korset? Er det ikke Guds ord (GT) som kler djevelen naken? Om det er sant, gjør ikke NT det samme? Skal vi da høre på de lam (ulver) som sier imot vitnesbyrdet og profetene?

Hva forteller så vintesbyrdet og hva er det? Deretter hva sier da profetene? Det er lett match om vi tror, men vi må tro.   

 

  

Kommentar #80

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Fa åpningsinnlegget

Publisert over 8 år siden

Menigheten hadde dette før år 70:

Menigheten
1. Hadde troen til Jesus
2. Holdt Guds bud
3. De holdt Sabbaten
4. Frelst av nåde
5. Trodde på voksendåpen
6. Trodde på Jesu andre komme
7. De var ett presteskap av troende.

I dag tror man dette:

Gjenlevende av Menigheten:
1. Har troen til Jesus
2. Holder Guds bud
3. De holder Sabbaten
4. Frelst av nåde
5. Tror på voksendåpen
6. Tror på Jesu andre komme
7. De er ett presteskap av troende.

Paulus sa dette:

2Tess 2:3 La ingen bedra dere på noe vis! For først må frafallet komme, og syndens menneske* åpenbares, fortapelsens sønn.

Er da Paulus advarsel noe som ha skjedd?  

Kommentar #81

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Hva er katolsk ?

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Så enkelt er det om man følger Jesus og ser til skriften.

I den første tiden etter at Jødene ble drevet ut at Israel , måtte de messianske kristne samle seg og skrive noen evangeliger og en del brev hit og dit.  Etter en tid så man at det var nødvendig å rydde litt i rekkene og samle kristendommen under en paraply.   Enkelte kapitler i Evangelien har i vi opptil 14 forskjelige utgaver.  Alle med litt forkjellig innhold og tolkingsmuligheter.   Men tilslutt samlet keiseren i Rom en noen av disse fragmentene til en Hellig bok.  Denne boken - forsatt full av løsrevne fragmenter brukes forsatt.   For å bli kvitt alle  andre religioner, filosofier og kristne varianter ble det forbudt å samles offentlig utenom kirken.  Denne store tankemessige renskingen skjedde fort og store bibliotek ,  gudshus ble brendt.  Menneskeheten stod da tilbake med en bokstavtro katolsk kirke som hadde satset på ett kort .  Skriften.    Skriften ble så oversatt til Latin og gjort utilgjeneglig for folk.  Den ble gjort hellig.

Denne helligheten - ble uttrykt i at det kun var presteskapet - som skulle lese latin og tolke skriften.     Denne grunntanken og helligheten med alle guds ord samlet i en bok lever forsatt i mange samfunn.   Spesielt i katolske og katolsk lignende miljø.   

Andre miljø har ikke kneblet Gud i en noen gamle fragmenter.   De tror mer på Johannes 16:17 "Men jeg sier dere sannheten: Det er det beste for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke Talsmannen til dere. Men går jeg bort, kan jeg sende ham til dere."    Med disse Jesuord i bakhode må i våre menigheter også rydde plass for Talsmannen. Ikke bare fokusere på  keiserens gamle fragmenter fra en svunnen tid.   

Slipp frem åpenbaringene , profetiene og lytt til de ord som går ut fra Guds munn idag ( som du siterer fra - Matt 4,4).  Det å fremelske en gammel svunnen katolsk tanke med at keiserens gamle fragmenter er Guds eneste ord er for meg kun å tjener en herre - Paven i Rom -  ikke den levende Gud som gjennom sin munn ( DHÅ ) idag også taler til sitt forlk.

Ser av din argumentasjonsteknikk at du har teknikk som Kirkefader Augstin brukte.  For Krikefader Augustin skrev den eneste utførlige begrunnelse i den tidlige krikens historie for statens/kirkens rett til å undertrykke ikke-katolikker.   Det virker som du har de samme katolske grunn tanker og støtter de gamle Pavene.

De Donastiske kristne - var de første martyrer som paven drepte - de trodde ikke på knytningen mellom stat og kirke.  Ser av dagens samfunn at de donastiske kriste endelig har vunnet fram i Norge og knytningen mellom stat og religion er iferd med å fjernes.  Det neste skrittet må vel være å se på bruken av den romerske keiserens statlige bibel,  men den tanken må nok modnes noen hundre år til.

Kommentar #82

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Hei Leif Gunnar

 

 

Lovens og syndens forbannelse brøt Jesus med sitt blod .Har du gått glipp av denne delen av bibelen ? Jeg spør deg igjen Leif Er du en nyskapning ?

Men jeg synder med min skrøpelighet, men blodet renser meg i fra å leve i kjødet, for jeg lever nå i ånden. Gud ser ikke synd i mitt hjerte, begrunn av blodet.

 

 

 

mvh

Rune

Kommentar #83

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.

Ser av din argumentasjonsteknikk at du har teknikk som Kirkefader Augstin brukte.

Det var først når den katolske kirke ble Den Romerske Katolske Kirke profetien ble oppfylt angående den lovløses fremkomst. Med andre ord når Romerriket ble oppløst og kun Den Romerske Katolske Kirke stod igjen med Pontifeks Maximus som også Paven. 

Deres tro er at de har myndighet til å bestemme fremtiden, selv om det ikke er i henhold til Guds ord.

Du spør hva katolsk er, katolsk er en tro som går med avgrunnens dybder.

Når det er sagt så bruker du avgrunnens veier til å støtte fri tolkning av Guds ord, uten å kvalitetssikre troen i henhold til dette:

Jes 8,20 Til ordet og til vidnesbyrdet! – Dersom de ikke sier så, det folk som ingen morgenrøde* har,

En slik tro som overstyrer Guds ord ved hjelp av en eller annen ånd/ Talsmann går også på avgrunnens veier.

Så, til saken, protestantisme er protester imot feil tolkning av/ overgrep imot skriften! Man protesterer imot Error og sier Sola Scriptura.

Syndens manneske gå alltid imot dette:

"1. Har troen til Jesus
2. Holder Guds bud
3. De holder Sabbaten
4. Frelst av nåde
5. Tror på voksendåpen
6. Tror på Jesu andre komme
7. De er ett presteskap av troende."

 

 

 

 

  

 

 

Kommentar #84

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Synd er lovbrudd

Publisert over 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Lovens og syndens forbannelse brøt Jesus med sitt blod .Har du gått glipp av denne delen av bibelen ? Jeg spør deg igjen Leif Er du en nyskapning ?

Men jeg synder med min skrøpelighet, men blodet renser meg i fra å leve i kjødet, for jeg lever nå i ånden. Gud ser ikke synd i mitt hjerte, begrunn av blodet

og vi blir frelst fra uydighet og lovløshet.

Det er derfor ingen forbannelse i det liv man lever med Gud når man er i ett med Ham. Loven er en befielse, ikke forbannelse. Men med en gang jeg er i kjødet blir loven en forbannelse for jeg i mitt kjød har smakt det "blod" som trigger egoet i meg. Jeg er svak og klarer meg ikke uten Gud.

Til det siste du sier så ser jeg det slik at du ikke tror Jesus kom i ditt og mitt kjød. Du forstår derfor ikke at Gud kan frelse deg reellt her og nå som Han frelste Sin Sønn, Jesus Kristus. Du tror ikke på den Ånd Jesus viste oss i vårt syndige kjød, i Hans Fars kraft. Derfor velger du å tro at Kristi offer er kun til for at Faderen skal se Jesus i oss selv om vi synder, bare vi tror på Ham. Med ande ord ikke selv ha Hans tro. Det er lovløshet det Rune.. .

Kommentar #85

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

og vi blir frelst fra uydighet og

Hei Leif Gunnar

 

 

Du har enno ikke svart på mitt spørsmål er du en nyskapning ?

 

Paulus sier dette tydelig vi er befrid i fra lovens og syndens forbannelse. lenkene er brutt, slaveriet er over. De som velger å bli en ny skapning, det vil si velger å vende om, en sann omvendelse, begynner å vandre i denn sanne tro. født på nytt. man begynner å tilbe Faderen i ånd og i sannhet. før omvendelsen levde vi kjødet. der levde i under fordømmelsen i Kristus, me som den nye skapningen vi er blitt så er det ingen fordømmelse i Kristus, begrunn av Blodets rensende kraft. Jesus gikk den veien for deg og meg. Jeg er rettferdig fram for Faderem Jeg tror. men også fordi blodets kraft er rensende for våre skrøpelighet i synd. Når Gud ser på oss ser han blodet som har tatt bort vår synd. så lenge vi lever som nyskapninger. men lever vi under loven så lever vi kjødet. hvem er fri hvis man fremdeles lever under loven som sier du skal. er det frihet? nei det er plikt og bundenhet, slik som sabbaten den er av plikt, og må gjøres, hvis man ikke gjør dette. så blir man funnet skyldigt. er det derfor jesus kom for å binde oss enda mer, med lovens bokstav. nei Jesus kom for å sette oss fri. du mener jeg er fortapt begrunn av at jeg ikke holder sabbaten. hvor feil går det ikke an og ta Leif Gunnar.

 

Troen gjør oss rettferdige blodet setter oss fri. fra synden og loven. den nye skapningen får oss til å leve i ånden. I ånden kan vi ikke synde.

 

 

mvh

Rune

Kommentar #86

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Du har enno ikke svart på mitt spørsmål er du en nyskapning ?

Rune, om du hadde lest hva jeg skriver ville du sett svaret men du leser ikke, vil ikke lese/ forstå.

 

Sitat:

"nei Jesus kom for å sette oss fri. du mener jeg er fortapt begrunn av at jeg ikke holder sabbaten. hvor feil går det ikke an og ta Leif Gunnar.

Troen gjør oss rettferdige blodet setter oss fri. fra synden og loven. den nye skapningen får oss til å leve i ånden. I ånden kan vi ikke synde."

 

Du leser ikke hva jeg skriver, du blir/ er eventuelt ikke frelst på grunn av mangel på tro, tror du, er du lydig av dennes natur. Det du imidlertid sier er at du er satt fri fra lov og da demed synd i kjødet på grunn av Jesus. Vel, den ånd er i kjødet og har gjort kjødet uten lov, på grunn av Jesus. Med andre ord lovløshetens hemmelighet.

Jeg håper du nå ser forskjellen.

 

 

 

Kommentar #87

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Rune, om du hadde lest hva jeg skriver ville du sett svaret men du leser ikke, vil ikke lese/ forstå.

Sitat:

"nei Jesus kom for å sette oss fri. du mener jeg er fortapt begrunn av at jeg ikke holder sabbaten. hvor feil går det ikke an og ta Leif Gunnar.

Troen gjør oss rettferdige blodet setter oss fri. fra synden og loven. den nye skapningen får oss til å leve i ånden. I ånden kan vi ikke synde."

Du leser ikke hva jeg skriver, du blir/ er

Hei Leif Gunnar

 

Jeg leser og forstår hvordan du tenker, vi tenker ikke det samme.Jeg ser dette på en helt annen måte en du ser dettE på. Jeg vet at første steget er å omvende seg og så kommer troen. Den Hellige Ånd overvbeviser oss om at vi er syndige mennesker. vi vender om å begynner å tro.Uten tro vil man ikke ha samfunn med Gud.

Den som omvender seg i fra sitt gamle jeg som levde i kjødet, levde også i synd.men den som blir e nyskapning. vender seg bort fra det gamle livet, som gjerne bestod av stjeling,hor,lyving etc.Når man er blitt en ny skapning. så slutter man med det som var syndigt. man begynner å leve i ånden som ikke kan synde. men vår skrøpelighet så vil man snuble en gang to ganger 100 ganger, ja ja ja . Der kommer blodets rensende kraft inn. uten blodet ingen frihet. det vil si man kan ikke utnytte å synde på nåden da blir det hån mot Guds ord. da tramper man på nådens kraft, man begynner å leve helligt. man legger av seg sitt gamle jeg. Ånden står i mot kjødet, og kjødet står i mot ånden. sterke krefter som river og sliter i oss. vi er ikke kvitt kampen i oss, selv om vi er blitt nye skapninger. frelsen kommer av å beskjenne og av troen. vi har budene som en rettesnor for våre liv, om jeg svikter og bryter noen av budene så ber jeg om tilgivelse for dette, og da trer blodet beskyttende kraft inn. men jeg vet hva du mener, så lenge jeg ikke holder sabbaten. så er jeg lovløs, og lever i en syndig tilstand. Hvordan kan jeg da føle meg fri. jeg elsker Gud fordi jeg holder hans bud i frihet, jeg gjør det av egen, og min frie vilje. Er det frihet å ha forpliktelser som binder deg til en person. leve i frykt for ikke å holde budene. er det frihet ?

 

 

Jeg spør deg en gang til Leif ER DU EN NYSKAPNING ? Det er et enkelt spørsmål:)

 

 

mvh

Rune

 

 

 

Kommentar #88

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Når man er blitt en ny skapning. så slutter man med det som var syndigt. man begynner å leve i ånden som ikke kan synde. men vår skrøpelighet så vil man snuble en gang to ganger 100 ganger, ja ja ja

Og de er sviket. Du tror ikke, du tror du ikke kan frelses, jeg tror vi kan frelses og da bli setningen slik:

"Når man er blitt en ny skapning. så slutter man med det som var syndig. man begynner å leve i ånden som ikke kan synde. men i vår skrøpelighet så kan man snuble en gang to ganger 100 ganger"

 

Det er forskjellen, og den er tro eller ikke tro.

1 Joh 2,1 Mine barn! dette skriver jeg til eder forat I ikke skal synde; og om nogen synder, da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige,

 

 Så kan du spøre deg selv om du erfødt på ny Rune men først og fremst synes jeg du skal holde deg til hva denne tråden handler om men de te rkanskje umulig uten å være født på ny/ ny skapning?

Hilser med disse vekkende vers:

Matt 22,29 Men Jesus svarte og sa til dem: I farer vill fordi I ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds kraft.

Rom 1,16 For jeg skammer mig ikke ved evangeliet; for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker;

1 Kor 1,18 For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft;

1 Kor 2,5 forat eders tro ikke skulde være grunnet på menneskers visdom, men på Guds kraft.

Kommentar #89

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Så kan du spøre deg selv om du erfødt på ny Rune men først og fremst synes jeg du skal holde deg til hva denne tråden handler om men de te rkanskje umulig uten å være født på ny/ ny skapning?

Hilser med disse vekkende vers:

Matt 22,29 Men Jesus svarte og sa til dem: I farer vill fordi I ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds kraft.

Rom 1,16 For jeg skammer mig ikke ved evangeliet; for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker;

1 Kor 1,18 For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft;

1 Kor 2,5 forat eders tro ikke skulde være grunnet på menneskers visdom, men på Guds kraft.

Hei Leif Gunnar

 

 

Det er helt umulig å leve i ånden utetn først å bli en ny skapning. Hvem kjenner ikke skriftene.?hvem taler sant ? Frelse får vi ved å omvende oss fra vårt gamle liv i tro på Jesus. Forstå som en dåre, er det ikke mange som gjør.Mennesklig visdom bygger du Ditt livs verk på Leif Gunnar. ikke i Kristi lære som er sannheten.

 

Du har sett deg blind på loven.

 

 

.MVH

Rune

Kommentar #90

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

?

Publisert over 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Du har sett deg blind på loven.

Det er du som har problemer med loven, ikke jeg og jeg har nettopp vist deg hvorfor du har/ ser det slik.. .

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere