Torstein Langesæter

177

JAKOBS TRENGSEL

Nasjonen Israel på slutten.

Publisert: 26. sep 2013

“Jakobs trengsel” er eit uttrykk som kunne vore omskrive til “ ISRAELS TRENGSEL

Jakob fekk namnet ISRAEL etter denne hendinga.

“Eg slepper deg ikkje utan at du velsignar meg.»«Kva heiter du?» spurde mannen. «Jakob,» svara han.28Då sa mannen: «Du skal ikkje lenger heita Jakob, men  ISRAEL skal namnet ditt vera. For du har stridt med Gud og menneske og vunne.»29Då bad Jakob: «Kjære, sei meg namnet ditt!» Han svara: «Kvifor spør du etter namnet mitt?» Og han velsigna han der.Jakob kalla staden Peniel. «For eg har sett Gud åsyn til åsyn og endå berga livet”  1 Mosebok 32

Jakob var ein luring på mange måtar.

Då han skulle møta Esau som han hadde teke arven frå , fekk det heile ein lykkeleg slutt fordi han hadde ordna opp ned Gud og bekjent syndene sine.

Jakobs erfaring vert og nasjonen Israel si erfaring på slutten.

“Same dagen snudde Esau om og fór sin veg til Se’ir.17Og Jakob tok ut og kom til Sukkot. Der bygde han seg eit hus og laga lauvhytter til buskapen sin. Det er grunnen til at dei kallar staden Sukkot.”

Etter denne hendinga mellom Esau og Jakob  reiste han til SUKKOT.

Dette er og eit bilete på framtida.

Sukkot er lauvhyttefesten som kjem 5 dagar Yom Kippur.

No på slutten før 1000-årsriket så vil Guds Folk oppleva det same som Jakob.

Dei må kjempa med Gud.

Jakobs trengsel vil finna stad no FØR 1000-årsriket kjem.

Nasjonen Israel vil stå ansikt til ansikt med  den  totale utsletting og har berre Gud å stola på.

Matteus 24  fortel om dette.

“Den store trengsla 

“Når de då ser at «den øydande styggedomen», som profeten Daniel har tala om, står på den heilage staden – skjøn det, den som les! – då må dei som er i Judea, røma til fjells;17den som er på taket, må ikkje gå ned og henta noko i huset;18og den som er ute på marka, må ikkje gå heim etter kappa si.19Stakkars dei som ventar barn og dei som gjev bryst i dei dagane!20Men bed at de må sleppa å røma om vinteren eller på ein sabbat!21For då skal det verta så store trengsler som det aldri har vore frå verda vart skapt og til no, og som det heller aldri meir skal verta.22Og vart ikkje den tida avkorta, kom ikkje noko menneske til å verta frelst. Men for dei utvalde skuld skal den tida gjerast kortare….. Så snart denne trengselstida er over, skal sola mørkjast og månen missa sitt ljos. Stjernene skal falla ned frå himmelen og kreftene i himmelrømda skakast.30Då skal teiknet åt Menneskesonen syna seg på himmelen, og alle folk på jorda skal setja i med klagerop; og dei skal sjå Menneskesonen koma på himmelskyene med stor makt .og herlegdom.31Medan luren ljomar, skal han senda ut englane sine, og dei skal samla dei han har valt seg ut, frå heimsens fire hjørne, frå himmelbryn til himmelbryn”.

Verdssamfunnet legg føringane.

Guds Land skal delast

Jerusalem skal delast

Det er denne saka verdssamfunnet no har på dagsordenen.

http://www.nrk.no/verden/obama-vil-sja-handling-fra-iran-1.11260246

“Må leggje press på Israel og Palestina

I tillegg til den pågåande konflikten i Syria, tok også Obama opp den langvarige og betente konflikten mellom Palestina og Israel. Det er på tide at verda legg press på partane, slik at ein fredsresolusjon kan bli verkelegheit, meiner Obama.

–... På same tid meiner USA at også palestinarane har rett på å få leve i sine eigen suverene stat, sa Obama.”

Joel 3 seier.

Herrens dom over folka

6For sjå, i dei dagar og på den tid,

       når eg vender lagnaden for Juda og Jerusalem,

    7då vil eg samla alle folkeslag

       og føra dei ned i Josjafat-dalen.

       Der vil eg halda rettargang med dei

       om ISRAEL ,MITT FOLK OG MIN EIGEDOM,

       som dei spreidde mellom folka.

       Dei DELTE LANDET MITT

    8og kasta lodd om FOLKET MITT …”

    

Jeremias 30 fortel om denne grusomme tida som kjem over nasjonen Israel.

Menn held seg på hoftene. Utsiktene gjer fullstendig matte.

Jeremias 30 seier det slik:

“Berre spør deg føre og sjå       om ein mann kan føda born!

       Kvifor ser eg då at alle menn

       held hendene på hoftene

       lik kvinner som skal føda,

       at kvart andlet er omskift og bleikt?

    7Ja, stor er den dagen,

       han har ikkje sin like.

       Det vert ei TRENGSELSTID FOR JAKOB

       men han skal koma vel igjennom.

    8Den dagen skal det henda,

       lyder ordet frå Herren, Allhærs Gud,

       at eg bryt åket på nakken deira

       og slit lekkjene deira sund;

       dei skal ikkje træla for framande lenger.

    9Men dei skal tena Herren sin Gud

       og David, kongen sin,

       som eg vil reisa opp mellom dei.

   10Ver ikkje redd, Jakob, min tenar,

       miss ikkje motet, Israel!

       lyder ordet frå Herren.

       For eg bergar deg frå land langt borte,

       og di ætt frå landet der ho er i fangenskap.

       Jakob skal atter få ro og leva trygt,

       og ingen skal skræma han.

   11For EG ER MED DEG, seier Herren,

       og VIL FRELSA DEG.

       Eg gjer ende på alle dei folkeslag

       som eg har spreitt deg imellom;

       men deg gjer eg ikkje ende på.

       Eg TUKTAR DEG MED MÅTE,

       men reint utan straff

       kan eg ikkje la deg vera.

   12Så seier Herren:

       Ubøtande er skaden din,

       ulækjande såret ditt.

   13Ingen fører di sak.

       Det er ikkje lækjedom for ditt verkjesår,

       skinnet vil ikkje gro på det.

   14ALLE DINE ELSKARAR HAR GLØYMT DEG,

       dei spør ikkje etter deg.

       Som ein fiende har eg slege deg,

       nådelaust har eg tukta deg;

       for skulda di var stor

       og syndene dine mange.

   15Kvifor klagar du over skaden din,

       over di liding som ikkje kan lindrast?

       Fordi SKULDA SI ER STOR

       og SYNDENE DINE MANGE,

       har eg gjort deg dette.

   16Men alle som slukte deg,

       dei skal sjølve verta slukte,

       alle dine fiendar må fara i fangenskap.

       Og dei som plyndra deg,

       skal sjølve verta plyndra;

       alle som rana deg,

       gjev eg til rov.

   17Eg lèt såra dine gro

       og lækjer dei slag du har fått, seier Herren,

       du som vart kalla den bortstøytte,

       Sion, som ingen spurde etter meir.

   18Så seier Herren:

       Sjå, eg vil reisa opp att Jakobs telt

       og miskunna meg over hans bustader.

       Kvar by skal byggjast på sin ruinhaug,

       kvar borg skal stå på sin rette stad.  

      

       Eg vil straffa alle som plaga dei….

   ..Og så skal de vera mitt folk,

       og eg vil vera dykkar Gud.

http://focusonjerusalem.com/timeofjacobstrouble.html

   23No bryt harmen ut som eit Herrens ver,

       ein rykande storm fer av stad,

       han kjem i kvervlar mot hovuda på dei gudlause.

   24Herrens brennande vreide legg seg ikkje

       før han har sett i verk og fullført

       det han hadde tenkt å gjera.

       Til sist, i dagar som kjem,

       skal de skjøna dette.”


------------------------------------

No er me 15 år unna 1000-årsriket og om ikkje lenge vil Jakobs trengsel  oppfyllast.

http://bki.no/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1814

Krisene kjem til heile verdssamfunnet og menneska vil dei samla seg rundt “tornebusken” - Antikrist.

Klagesongane fortel i detalj om Israels lidingar i “Jakobs trengsel”

Yeshua seier.

“Stakkars dei som dier eller ventar born”

“Augo mine forgår av gråt,

       det gjærer i min barm.

       Eg har mist både mot og kraft,

       fordi mitt folk er knust,

       for både born og spedborn

       sig om på gatene i byen.

   12Dei ropar til mødrene sine:

       «Kvar får vi brød og vin?»

       Dei sig om som såra

       på gatene i byen

       og dreg sitt siste andedrag

       på mors fang.” Klagesongane 2

Dommen kjem så over verdssamfunnet .

Spørsmålet vert :

Korleis har de behandla desse mine minste?

“Domen

31Men når Menneskesonen kjem i sin herlegdom og alle englane med han, då skal han sitja på kongsstolen sin i herlegdom.32Alle folkeslag skal samlast framfor han, og han skal skilja dei frå kvarandre, som ein gjætar skil sauene frå geitene,33og setja sauene på si høgre side, og geitene på si venstre.

   34Så skal kongen seia til dei på høgre sida: «Kom hit, de velsigna borna åt Far min, og ta i eige det riket som er etla åt dykk frå verda vart grunnlagd.35For eg var svolten, og de gav meg mat; eg var tyrst, og de gav meg drikke; eg var framand, og de tok imot meg;36eg var utan klede, og de kledde meg; eg var sjuk, og de såg om meg; eg var i fengsel, og de vitja meg.»37Då skal dei rettferdige svara: «Herre, når såg vi deg svolten og gav deg mat, eller tyrst og gav deg drikke?38Når såg vi deg framand og tok imot deg, eller utan klede og kledde deg?39Og når såg vi deg sjuk eller i fengsel og kom til deg?»40Men kongen skal svara dei: «Sanneleg, det seier eg dykk: Det de gjorde mot ein av desse minste brørne mine, det gjorde de mot meg.»

Korleis har de behandla GUDS FOLK?

Det er trist at mange her på Verdidebatt ikkje ser kva dei er i ferd med å ta del i .

Nytt HOLOCAUST.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Moses var en profet som talte om Kristus, Moses var ikke Gud. Han var kun et menneske som Gud kunne bruke for å føre ut Sitt folk fra Egypt.

Akkurat.  Helt korrekt.

Kommentar #52

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

Ett vers til sier i Luk. 24; 45.

Publisert nesten 7 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Så sa Han til dem: «Dette er de ord som Jeg talte til dere da Jeg fremdeles var sammen med dere, at alt det skal oppfylles som er skrevet om Meg i Moseloven og Profetene og Salmene.»

Da opplot han deres forstand så de kunne forstå skriftene, Luk. 24; 45.

Altså etter Jesus oppstandelse fikk hans nermeste forstå at skriften hele tiden hadde fortal hva djevelen hadde planlagt å gjøre med han.

Men de andre mener at det var hans egen FAR som hadde behag i å drepe sin sønn, enda de kom fra Ypperstepresten, med sverd og stokker for å gripe han, Matt. 26; 47.  

Det står jo at slangens hode, skulle bli knust fordi han gjorde dette. 

Kommentar #53

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

Han er redd sin FADER, og hans Sønn.

Publisert nesten 7 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.
Det er kjernen i GT at Gud har vald seg ut eit spesielt folk som er Hans AUGNESTEIN.

Og skaffa seg derfor et helt folk til leiemordere, for å myrde JESUS.

Kommentar #54

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

Jesus var ikke sin egen FAR.

Publisert nesten 7 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Jesus derimot var Gud inkarnert

Og sier at hans FAR var større, brare djevelen ville sette seg på sin FARS trone.

Kommentar #55

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Oppfylle loven

Publisert nesten 7 år siden
Thor Dahlberg. Gå til den siterte teksten.
Altså etter Jesus oppstandelse fikk hans nermeste forstå at skriften hele tiden hadde fortal hva djevelen hadde planlagt å gjøre med han.

GT forteller om Kristi komme og Han blir født for å oppfylle loven. Ikke for å fortelle om hva Satan ønsker å gjøre med Han. Tror du Satan vil profetere sin egen død og fordervelse?

Kommentar #56

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Jesus og Faderen

Publisert nesten 7 år siden
Thor Dahlberg. Gå til den siterte teksten.
Og sier at hans FAR var større, brare djevelen ville sette seg på sin FARS trone.

Faderen er i Jesus og Jesus er i Faderen, husker du de ordene?

Kommentar #57

Kjell G. Kristensen

120 innlegg  13843 kommentarer

Mette

Publisert nesten 7 år siden

Så fint at du stadig ser sammenhenger mellom bahaiskriftene og bibelen, det er nok forbindelser mellom alle skriftene, men å samle alt til et forståelig språk er nok et langt lerret å bleke! Men takk for oppmerksomheten!

Kommentar #58

Kjell G. Kristensen

120 innlegg  13843 kommentarer

Moses (tatt opp av vannet)

Publisert nesten 7 år siden

Rolf Larsen:

Moses er ikke Jesus

Det ser du ved forklaringsberget når Peter ser Herren Jesus Kristus sammen med Moses og Elijah, og vil bygge 3 hytter til dem, og disse 2 forsvinner og kun herren står igjen og Guds røst taler fra himmelen om at Faderen har velbehag i Sønnen.

Moses var en profet som talte om Kristus, Moses var ikke Gud. Han var kun et menneske som Gud kunne bruke for å føre ut Sitt folk fra Egypt.

Jesus derimot var Gud inkarnert
__________________________________________

Vanskelig å diskutere med debattanter som ikke ser helheten av Bibelen, og at den er en metafor, og at navn har andre betydninger, og at Bibelen fra begynnelse til slutt er en eneste fortelling om endens tid. (Jes.46.10) Jeg har tidligere gitt deg anspor av navnebetydninger, og Bibelen begynner ikke demonstrativt over til å skifte taktikk, håper du kan se dette gjennom 1.Mos.21.9 og Gal.4.22-26, 1.Mos.36.8, Esek.23.2-4 osv. Når du har sjekket opp dette vil du forstå at navn egentlig ikke står for personer, men heller for ideologiske sammenhenger.

Navnet Moses ble gitt som et resultat av en redning ”tatt opp av vannet” - Jesus betyr frelser og ”gikk på vannet” mens vann er beskrevet som en metafor i 1.Mos.1.6-10 og forklart i Åp.17.15.

Moses og Aron var i stand til å gå inn i telthelligdommen og samtale med Gud, (3.Mos.9.23) den er beskrevet i Heb.9.1-10 som det Aller Helligste som ikke åpenbarer seg så lenge den jordiske helligdommen står. Det taler ikke for en svunnen tid!

Moses var Herrens tjener (Jos.14.7) det er Kristus i Fil.2.5-7 - tjenerskikkelsen.

I 1.Kor.10.2 ser vi at ALLE blir døpt til Moses i skyen og i havet og spiste åndelig mat og åndelig drikk for de hadde klippen Kristus med seg. Likevel forkastet Gud de fleste av dem, for de ble slått ned der i ørkenen. De var advarende eksempler for et senere Israel.

Videre ser vi i Rom.5.14 at døden opphørte da Moses kom, dette stemmer jo slett ikke med en historisk fortalt Bibel, hvor 1.Kor.15.26 opplyser deg om at døden var den siste fiende? Så her må en nok bare innse uoverensstemmelsene, det er sammenhengene som teller, ikke usammenhengen.

 

 

 

 

Kommentar #59

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

For Moses sier;

Publisert nesten 7 år siden

At det å vannære Kristus var bedre en Egypts skatter, for han så frem til lønnen for dette. Heb. 11; 26.

Men da lønnen skulle utbetales fikk Moses dødsdom av sin arbeidsgiver, 4 Mos. 27; 12 - 13.

Kommentar #60

Kjell G. Kristensen

120 innlegg  13843 kommentarer

Vel

Publisert nesten 7 år siden

Thor Dahlberg:

Men da lønnen skulle utbetales fikk Moses dødsdom av sin arbeidsgiver, 4 Mos. 27; 12 - 13.
________________________________________________________________

Det gikk ikke likere til med Jesus heller?  Matt.21.37-39, Matt.16.21, men han fikk stå opp etter 3 dager. Men jeg tror ikke du forstod min forklaring om lignelsene at det ikke er snakk om personer, men om folk og teknologi.

Kommentar #61

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

Riktig, for de hoggene lover var satt ut av kraft.

Publisert nesten 7 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Han blir født for å oppfylle loven.

 Derfor kom Jesus for å oppfylle sin FARS lov som var uthult.

Og erstattet med 613 motstridende lover, som var umulig å holde.

Derfor måtte djevelen forherde sitt folk, for deres gud forherder den han vil.

Og kunne ikke forstå skriften for han lukket deres øine, Jes. 6; 10.

Men her er noen sannheter om den synlige engel i tornebusken som skapte seg ett slavefolk på jorden.

 

Som ble oppskrevet av ærlige mennesker, for å avsløre verdens onde hersker.

 

 

Her kan vi se noen av denne djevelens favoritter, i det GT.

 

Herren talte med Moses, ansikt til ansikt, som mann til mann,   2Mos.33; 11.

Herrens ansikt kan ikke mennesket se, og samtidig leve,           2Mos.33; 20.

 

Herren sier når noen slår i hjel et menneske skal han dø,         3Mos.24; 17-21.

Herren sier; slå i hjel, menn, kvinner, småbarn og spedbarn,   1Sam.15; 3.

 

Herre sier; en mann som driver hor med en kvinne, skal dø,    3Mos.20; 10.

Herren ga straffen til det uskyldige barnet, da David horet,      2 Sam.12; 15.

 

Herren sier; jeg elsker rett og som hater ran og urett,                Jes.61;  8.

Herren sier; drep, røv og ran alt dere klarer,                              Jos.11; 14-15.+ 20.

 

Herren den forferdelige gud, som ikke gjør forskjell på folk,   5Mos.10; 17.

Herren utvalgte Israel, og elsket dem, framfor alle andre folk, 5Mos.10; 15.

 

Herren sier han skal straffe den hyrden som har spredt sauene,  Jer.23; 2..

Herren sier jeg var hyrden som drev bort, og spredte sauene,     Jer.23; 3.+ v.8.

 

Herren sier at dødsdommen skal ramme den som synder,           5Mos.24; 16.

Herren sier at dødsdommen skal ramme synderens barn,            2Mos.34; 7.

 

Herren sier at vi ikke skal si til stokken: Våkn opp,                     Hab.2; 19.

Herren sier til Moses stokk at de skulle våkne; til en slange,        2Mos.4; 2-3.

 

Herren sier at forbannelse rammer de som bryter disse lover.     5Mos.28; 15.

Herren sier at han da får glede i å forderve, og ødelegge dere.    5Mos.28; 63.

 

Herren sier han vil velsigne deg og bevare deg,                            4Mos.6; 24.

Herren sier han skal forfølge deg med sverd i hand,                     3Mos.26; 33.

 

Herren sier han skal la sitt ansikt lyse over deg og være nådig,   4Mos.6; 25.                                                                                                             

Herren sier han skal skremme med sverd enda ingen forfølger,  3Mos.26; 36.

 

Herren sier han skal løfte sitt åsyn på deg, og gi deg fred,           4Mos.6; 26.                                                                                    

Herren sier han skal løfte sitt åsyn, og lærer deg krigskunsten.    Dom.3; 1-2.

 

Herren sier at disse ord utalt over Israelittene, vil velsigne dem,    4Mos.6; 27.                                                      

Herren sier straffen er; at de skal spise kjøttet av sine barn,           5Mos.28; 53.

 

Men da denne verdens gud, djevelen beordret sitt folk til å drepe sine medmennesker.

Da brøt han sin GUDS lov, skrevet med GUDS finger. Du skal ikke slå i hjel. AMEN.

Og Jesu FAR grunnlovens skaper, venter med sine lover, til jordens mennesker ønsker dem. 

Kommentar #62

Kjell G. Kristensen

120 innlegg  13843 kommentarer

Moses kontra Kristus

Publisert nesten 7 år siden

5.Mos.34.7: Moses var hundre og tjue år da han døde.

1.Mos.6.3:

Herren sa: «Min ånd skal ikke for alltid bli værende i menneskene, for de er av kjøtt og blod. Deres levetid skal være 120 år.»

(Moses var bare av kjøtt og blod, Kristus var av usynlig ånd)
4 Det var kjemper på jorden i de dager, og siden også. For gudesønnene gikk inn til menneskedøtrene, som fødte dem barn. Dette er de mektige fra eldgammel tid, de navngjetne.

Moses som kjempe hadde bare en levetid på 120 år, dette stemmer med Jes.53.10:

Det var Herrens vilje å knuse ham med sykdom.
Når hans liv er gitt som skyldoffer,
skal han se etterkommere og leve lenge.
Ved hans hånd skal det lykkes, det Herren vil.

Moses var en dødelig forløper til Kristus gjennom Adams ætt hvor Kristus skulle være den siste ætten som klarte å skaffe evig liv. Men før det var det lovet et langt liv; Jes.65.20:

Der skal det ikke lenger finnes spedbarn
som bare blir noen dager gamle,
eller gamle som ikke når sine dagers fulle mål.
Ung er den som dør hundre år gammel,
den som ikke blir hundre, må være forbannet.

Kommentar #63

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Moses var ingen kjempe!

Publisert nesten 7 år siden

Alle kjemepene døde under syndefloden.

Kommentar #64

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
5.Mos.34.7: Moses var hundre og tjue år da han døde. 1.Mos.6.3: Herren sa: «Min ånd skal ikke for alltid bli værende i menneskene, for de er av kjøtt og blod. Deres levetid skal være 120 år.»

Talet 120 er veldig viktig.

Menneska har fått 120 jubileumssyklusar (6000 år) då er det slutt på striden.

Moses var ekte døme på desse 40-40-40 syklusane.

http://www.cswnet.com/~duxrow/kings.htm

Saul  40 -David 40 -Salomo 40 år styre

viser det same.

http://www.cswnet.com/~duxrow/Jubilee.htm

http://www.abovetopsecret.com/forum/thread903061/pg1

http://www.cswnet.com/~duxrow/webdoc8.htm

No er det veldig mange som har datert dei 120 jubileums sin slutt for tidleg.

Mange satsar på 2017. Men det er ikkje før i år 2028 dei sluttar.

http://www.triumphpro.com/120-years-x.pdf

http://www.fivedoves.com/letters/dec2012/anthonym1228.htm

Kommentar #65

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Bare et navn er viktig! Kristus

Publisert nesten 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Vanskelig å diskutere med debattanter som ikke ser helheten av Bibelen, og at den er en metafor, og at navn har andre betydninger, og at Bibelen fra begynnelse til slutt er en eneste fortelling om endens tid. (Jes.46.10)

Det er mulig jeg ikke ser helheten slik du ser den, og jeg arbeider på Guds ord. Jeg spiser og drikker Kristus daglig i større og mindre doser slik at Han kan forvandle meg og Han kan vinne skikkelse i meg mer og mer. Jeg tar det som et kompliment at jeg ikke ennå ser helheten. Jeg vet ikke om Paulus heller gjorde det når han skrev 1 Korinterbrev.  Les 1 Kor. 1:18

18 For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft. 

  "for oss som blir frelst", dette indikerer at frelse er en pågående prosess som til og med Paulus gikk gjennom. Frelse er noe vi tar imot ved å tro og bli døpt, men frelsen er også noe om å kjøpe olje. Så det er en pågående prosess.

Selv om det ser ut som jeg hopper fra tema til tema, er det fordi jeg responderer på hva andre her skriver. Noe som uroer meg er det forvrengte bilde en del har, som kommer fra filosofiske tanker omkring Bibelen, og egentlig ikke har fundament fra Bibelen, men fra menneskelig mening.

Jeg har egne meninger, men jeg forsøker å forankre dem i Bibelen, og ikke i andre skrifter enn det. 

Kommentar #66

Kjell G. Kristensen

120 innlegg  13843 kommentarer

Hvor står dette?

Publisert nesten 7 år siden

Thor Dahlberg:

Jesus var ikke sin egen FAR

Og sier at hans FAR var større, brare djevelen ville sette seg på sin FARS trone
_________________________________________________________________

Joh.1.18

Jesu stamfarAbraham, han skulle bli far til mange folkeslag og hans ætt skulle bli så mange som stjernene på himmelen og som støvet på jorden (1.Mos.13.16, 26.4)

Mens Jesu tilsynekomst var det aller minste rike som skulle oppstå, med bare en rest av Jakob til omvendelse, i Daniel en stein som knuser alle andre riker, og blir til slutt et stort fjell som fyller hele jorden. (Dan.2.31-35)

Kommentar #67

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

De ti bud

Publisert nesten 7 år siden
Thor Dahlberg. Gå til den siterte teksten.
Derfor kom Jesus for å oppfylle sin FARS lov som var uthult.

Og erstattet med 613 motstridende lover, som var umulig å holde.

De ti bud er et bilde av hvem Gud er: Spør deg selv om å sette opp en liste med 10 bud som bekriver deg som person, og de ville ikke se ut som de 10 bud i Bibelen: Hvordan ville de ha sett ut? Han er alt det de 10 bud er. Dette er Guds natur. Jødene klarer ikke å oppfylle Guds lov, fordi de kan ikke bli lik Gud uten Kristus, derfor behøver de offer. Paulus forklarer dette.

Kommentar #68

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Mennesker spår Gud rår

Publisert nesten 7 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.
Mange satsar på 2017. Men det er ikkje før i år 2028 dei sluttar.

Ingen andre enn Gud vet når dommedagen kommer, hold deg til Bibelen min venn

Kommentar #69

Kjell G. Kristensen

120 innlegg  13843 kommentarer

Sykluser

Publisert nesten 7 år siden

Torstein:

Talet 120 er veldig viktig.

Menneska har fått 120 jubileumssyklusar (6000 år) då er det slutt på striden.

Moses var ekte døme på desse 40-40-40 syklusane.
_______________________________________________________________

Jeg klarer ikke å se logikken din. I 1.Mos.2.1-2 står det at jordens og himmelens hær blir ferdigstilt på den 7.dag, den samme himmelens hær som skal feies ned av himmelen av han som setter seg inn i Guds tempel, jeg kan ikke se at regnestykket ditt stemmer helt, er himmelens hær ferdigstilt?

Kommentar #70

Kjell G. Kristensen

120 innlegg  13843 kommentarer

Neivel?

Publisert nesten 7 år siden

Rolf Larsen:

Moses var ingen kjempe!

Alle kjemepene døde under syndefloden.
_____________________________________

4.Mos.13.27: Til Moses fortalte de: «Vi kom inn i det landet du sendte oss til. Det flyter virkelig med melk og honning, og dette er frukten som vokser der.28 Men folket som bor i landet, er sterkt, og byene er befestet og svært store. Der så vi også anakitter.29 I Negev-landet bor det amalekitter, i fjellet bor det hetitter, jebusitter og amoritter, og ved havet og langs Jordan bor kanaaneerne.»
    30 Kaleb roet ned folket foran Moses. «Kom, så går vi opp og inntar landet!» sa han. «Vi kommer helt sikkert til å seire over dem!» 31 Men de mennene som dro opp sammen med ham, sa: «Vi kan ikke gå til angrep på dette folket, for de er sterkere enn vi.» 32 De satte ut rykter blant israelittene om landet de hadde utforsket. De sa: «Det landet vi dro gjennom og undersøkte, er et land som fortærer dem som bor der. Og alle folkene vi så, var storvokste menn. 33 Der så vi kjemper også – anakittene hører til kjempene. I egne øyne var vi som gresshopper, og det var vi i deres øyne også.»

Syndefloden Matt,24.37:Som i Noahs dager, slik skal det være når Menneskesønnen kommer.

Gresshoppene, se Åp.9.3 ff

Kommentar #71

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

Ja jeg vet at den synlige fristet Jesus.

Publisert nesten 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Det var Herrens vilje å knuse ham med sykdom.
Når hans liv er gitt som skyldoffer,
skal han se etterkommere og leve lenge.
Ved hans hånd skal det lykkes, det Herren vil.

Med at han kunne få etterkommere og leve lenge, om Jesus ville vere med å styre ved djevelens hånd, men som kjent nektet Jesus dette, derfor skulle slangen knuse hans hel, 1 Mos. 3; 15.

Men dette var DJEVELENS opprinnelige plan, som Jesus kjente til, Jes.53; 8 - 10. 

Kommentar #72

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Ingen andre enn Gud vet når dommedagen kommer

Uttrykket "ingen kjenner dagen og timen" er knytta til Rosh Hashana eller Yom Teruah

Dagen og timen ingen kunne vita vart opnberra då nymånen viste seg over Jerusalem.

Då kunne jødane vita at Yom Kippur kom 10 dagar etterpå.

Tida frå "Blåse i basundagen" fram til Yom Kippur vart kalla "den undersøkjande domen" .

Alles skjebne vart då avgjort.

http://www.youtube.com/watch?v=duW3RWKatek

Gud har i høgtidene vist oss KORTID ting skal skje og korleis det skal skje.

Vårhøgtidene som viser hendingane ved Jesu fyrste kome er oppfyllt .

No står hausthøgtidene for tur og dei vil og verta nøyaktig oppfyllt.

http://www.youtube.com/watch?v=CIvogGWEscc

Kommentar #73

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Korrigert

Publisert nesten 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
33 Der så vi kjemper også

Jeg er korrigert på et område, men du sa Moses var en kjempe, det var han ikke.

Kommentar #74

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Dette er ting jeg ikke kjenner og ikke vil vedkjenne meg

Publisert nesten 7 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.
Rosh Hashana eller Yom Teruah

Jeg bryr meg om de ordene Bibelen taler om, ikke hva andre medier taler om. Du står fritt til å profetere fra disse mediene, men de vil da ikke ha sin opprinnelse fra Gud.

Kommentar #75

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

Ja det er rett, ingen mennesker kan bli lik GUD.

Publisert nesten 7 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
fordi de kan ikke bli lik Gud uten Kristus

Og loven ble lagd i en forseglet kiste som ingen fikk se, fordi de skulle tro på sin synlige herres lov.

Derfor nådde de aldri opp til loven, som var hugget i stener, for den lov de fulgte var syndens kraft, 1 Kor. 15; 56.

Kommentar #76

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Thor Dahlberg. Gå til den siterte teksten.
Og loven ble lagd i en forseglet kiste som ingen fikk se, fordi de skulle tro på sin synlige herres lov.

Paktens ark er som mange er klar over skjult i Jerusalem eller nærområdet og vil verta teken fram no når jødane byggjer opp att tempelet sitt på tempelhøgda.

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/10287615/The-rabbi-the-lost-ark-and-the-future-of-Temple-Mount.html

The rabbi, the lost ark and the future of Temple Mount

Då vil alle menneske sjå kva Guds bod som gjeld.

Nede  i paktens ark ligg tavlene som Moses fekk.

2 Mosebok 20.

Kommentar #77

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg bryr meg om de ordene Bibelen taler om,

Kvifor då ikkje lesa kva Gud innstifta i GT?

Der vert jubelåret eller frigjevingsåret detaljert beskrive.

Sabbatsåret og frigjevingsåret 
25Herren tala til Moses på Sinai-fjellet og sa:  2 Sei til israelittane: Når de kjem inn i det landet eg vil gje dykk, skal landet ha ei sabbatskvild for Herren.  3 Seks år skal du så til åkeren din, og seks år skal du skjera vintrea dine og samla inn grøda i landet.  4 Men i det sjuande året skal det vera full kvile for landet, ein sabbat for Herren. Då skal du korkje så åkeren din eller stella vintrea dine.
     5 Du skal ikkje skjera korn som har sått seg sjølv etter at du har hausta, og du skal ikkje plukka druer på eit ustelt vintre. Det skal vera sabbatsår for landet.  6 Det som veks i landet det året, skal vera til føde for dykk, for deg og tenaren din og tenestkvinna di og leigekaren og dei framande som held til hjå deg.  7 Buskapen din og dei ville dyra som er i landet, skal òg eta av grøda der.
     8 Så skal du telja sju sabbatsår fram, sju gonger sju år, så tida for dei sju sabbatsåra vert førtini år.  9 Og den tiande dagen i den sjuande månaden skal du blåsa i horn; på soningsdagen skal de la hornet lyda i heile landet. 10 De skal halda det femtiande året heilagt og lysa ut fridom i landet for alle som bur der. Det skal vera eit frigjevingsår for dykk. Då skal de koma attende, kvar til sin eigedom og si ætt. 11 Det femtiande året skal vera eit frigjevingsår for dykk. Då skal de ikkje så, ikkje hausta det kornet som har sått seg sjølv, og ikkje plukka druene av ustelte vintre. 12 For det er eit frigjevingsår; og de skal halda det heilagt. De skal eta av grøda på marka.
    13 I frigjevingsåret skal de koma attende, kvar til sin eigedom. "

Kva trur du frigjevingsåret viser fram til ?

Yom Kippur eller soningsdagen skal falla i jubelåret.

Kvifor skulle jorda kvila det sjuande året?

Med sabbaten har Gud vist slutten frå begynnelsen.


Kommentar #78

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

Du spør etter ord i bibelen.

Publisert nesten 7 år siden

Samtidig som du sier vi ikke skal tro ordene, bent frem, hvem er da din herre?

Er det ham som setter seg i den synlige herrens tempel, og gir seg selv ut for å være GUD? 

Kommentar #79

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

Omskjærelsens ubrytelige pakt i 3500 år.

Publisert nesten 7 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.
Paktens ark er som mange er klar over skjult i Jerusalem eller nærområdet og vil verta teken fram no når jødane byggjer opp att tempelet sitt på tempelhøgda.

Som hans slaver enda er bundet av, drfor forsto Paulus senere at de bokstaver som var hugget i stener var i dødens tjeneste, for bokstaven slår i hjel. men ånden gjør levende. 2Kor. 3; 6-7.

Og love oppfylles ved at du skal elske din næste som deg selv, Matt. 22; 36 - 40.

Kommentar #80

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Thor Dahlberg. Gå til den siterte teksten.
Er det ham som setter seg i den synlige herrens tempel, og gir seg selv ut for å være GUD?

Daniel 11,31 fortel oss at dette er bokstavlege hendingar.

"Hærstyrkar som han (ANTIKRIST) sender ut, vanhelgar heilagdomen (TEMPELET PÅ TEMPELHØGDA), den faste borga, tek bort det daglege offeret (JØDISKE OFRINGANE KNYTTA TIL TEMPELET) og set opp den øydande styggedomen. (ANTIKRIST SIT I GUDS TEMPEL) 32 Dei som syndar mot pakta, lokkar han til fråfall med sleipe ord. Men det folket som kjenner sin Gud, står fast og viser det i gjerning. 33 Dei vituge i folket hjelper dei mange til skjøn. Men ei tid vert dei offer for sverd og bål, fangenskap og plyndring.34 Medan dei er i trengsle, får dei litt hjelp. Men mange som sluttar seg til dei, er ikkje ærlege. 35 Nokre av dei vituge kjem i trengsle, så dei vert skirsla og reinsa og tvegne til endetida. For enno er det ei stund att til den fastsette tid.
    36 Kongen (ANTIKRIST)skal fara fram som han vil. Hovmodig som han (ANTIKRIST)er, opphøgjer han seg over alle gudar, og mot Den Høgste Gud talar han uhøyrde ord."

Kommentar #81

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Thor Dahlberg. Gå til den siterte teksten.
rfor forsto Paulus senere at de bokstaver som var hugget i stener var i dødens tjeneste,

Paulus var ein stor bedragar.

Gud kallar lova si for rettferdig og god .

Jakob kallar den fridomens lov som me alle kan halda om me vil.

Så kjem Paulus med surdeigen sin og kallar lova ei forbanning.

Det er rart ikkje folk ser kor feilaktig det er.

I 5 Mosebok 28 gjev Gud enkle påbod som fører til velsigning.

Velsigningar 
28Er du lydig mot Herren din Gud og legg vinn på å leva etter alle boda hans, som eg gjev deg i dag, skal Herren din Gud setja deg høgt over alle folkeslag på jorda.  2 Og alle desse velsigningane skal koma over deg og nå deg, så sant du er lydig mot Herren din Gud:

Deretter tek han for seg lovbrot som fører til forbanning.

Kva ulydnad fører til 
15 Men vil du ikkje lyda Herren din Gud, legg du ikkje vinn på å leva etter alle boda og føresegnene hans, som eg gjev deg i dag, skal alle desse forbanningane koma over deg og nå deg:
    16 Forbanna vere du i byen ...osv

------------------------------

Når tempelet no vert gjenoppbygd  vil ingen lenger ha nokon unnskyldning .Dei 10 boda,skriven av Guds eigen finger vil  alle få sjå når paktens ark vert teken fram.

 http://www.youtube.com/watch?v=-mB5Aw14e4M

Kommentar #82

Kjell G. Kristensen

120 innlegg  13843 kommentarer

Selvfølgelig

Publisert nesten 7 år siden

Thor Dahlberg:

Du spør etter ord i bibelen.

Samtidig som du sier vi ikke skal tro ordene, bent frem, hvem er da din herre?

Er det ham som setter seg i den synlige herrens tempel, og gir seg selv ut for å være GUD?

___________________________________________________

Selvfølgelig spør jeg etter opplysninger i Bibelen, er det ikke den vi diskuterer? Og så må du lese hva jeg skriver og ikke forvrenge det. Jeg har ikke skrevet at vi ikke skal tro på ordene i den, tvert imot, Bibelen gir deg svar, men kanskje ikke de svarene du vil ha?

Det jeg har sagt er at Bibelen er metaforer, den er skrevet i bildespråk/ lignelser som forklarer seg selv andre steder, som for eksempel: ”jorden var øde og tom” denne sammenhengen finnes bare to steder i hele Bibelen, og beviser at 1.Mos.1.2 ff er en lignelse og at Jer.4.23 ff forklarer lignelsen. Mange tolker 1.Mos.1.2 ff på egen hånd som om dette var begynnelsen på jordens historie, det er det ikke, det er et bilde på forklaringen i Jer.4.23 ff.

Videre har jeg sagt at navn er gitt forklaringer i Bibelen som eksempler på hvordan vi skal forstå at de ikke er f.eks. personnavn, Moses: tatt opp av vannet, Abraham: far til mange, Immanuel: Gud er med oss, Jesus: han skal frelse sitt folk… osv. Dette er tilleggsopplysninger som glemmes i den store sammenhengen.

Når du skriver at Gud ikke var Jesu far, må jeg jo få lov til å spørre hvor du funnet ut dette fra, fordi det står mange steder at Jesus er Guds sønn… selv om det er selvfølgelig en lignelse. Forklaringen har jeg gitt deg tidligere i en annen tråd, men du overså den. Melkisedek var den ekte Guds sønn, for han hadde verken ætte tavle eller far eller mor. Derved er guddommeligheten også annullert.

Kommentar #83

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

Her er din gud!

Publisert nesten 7 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.
(ANTIKRIST)skal fara fram som han vil. Hovmodig som han (ANTIKRIST)er, opphøgjer han seg over alle gudar, og mot Den Høgste Gud talar han uhøyrde ord."

Som er gudenes gud. Altså avgudenes gud, for det er bare en GUD.

Som ikke gjør forskjell på folk, og ikke tar imot gaver. Altså en løgner, fordi han bare brydde seg om sitt eget folk, som var hans slaver.5 Mos. 10; 17.

Og gaver var han veldig glad i. Helbrents offer. Som førte til den første morder Kain, som din herre beskyttet. Og din herre fikk 32 urørte kvinner, 4Mos. 31; 40.

Kommentar #84

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

Her er din guds førstefødte sønn. 2Mos. 4; 22.

Publisert nesten 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Melkisedek var den ekte Guds sønn

Du fornekter Jesus navn, og mener at Melkisedek som sto å lykkeønsket krigerne, som hadde reddet Sodomas befolkning, var Jesus.

Husker du ikke hvorfor den samme byen ble utslettet, en stund etter? 

Kommentar #85

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

Du har avslørt deg selv.

Publisert nesten 7 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.
Paulus var ein stor bedragar.

Men hører gjerne på din forklaring om Paulus bedrag.

For loven om ikke å slå i hjel, ble hele tide missbrukt, av din synlige gud, særlig djevelsk var det, når han slo sitt eget folk i hjel.

Kommentar #86

Kjell G. Kristensen

120 innlegg  13843 kommentarer

Fornekter ingenting

Publisert nesten 7 år siden

Thor Dalberg:

Du fornekter Jesus navn, og mener at Melkisedek som sto å lykkeønsket krigerne, som hadde reddet Sodomas befolkning, var Jesus.
_________________________________________________

Forstår du ikke at Jesus også er Melkisedek? De er jo i Bibelen bare navn og ikke personligheter! Jesus betyr: Gud frelser, mens Melkisedek betyr rettferdighet.

Skal du diskutere livet på jorden og hersketeknikker må du forstå hva Job 7.1 skriver om, og hvem menneskesønnen er, og hvem Jesus er.

Menneskesønnen Matt.11.19, Sak.7.4-7

Jesus Joh.8.23, 18.36

Kommentar #87

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

Jeg finner ikke rettferdighet.

Publisert nesten 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Jesus betyr: Gud frelser, mens Melkisedek betyr rettferdighet.

For kongen av Salem, styrte under den synlige guds rikes lov.

For loven innsetter yppersteprester, som har skrøpeligheter, mens Sønnen er fullendt for all evighet, Heb. 7; 11- 28.

Kommentar #88

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

Jorden var øde og tom, i begynnelsen.

Publisert nesten 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Det jeg har sagt er at Bibelen er metaforer, den er skrevet i bildespråk/ lignelser som forklarer seg selv andre steder, som for eksempel:

Fordi den besto av en glødende masse, som alle vet i dag. Og bibelen fortalte at gresset var det første liv på landjorden 

Hvem har lært deg å gjøre bibelens sannheter, til gjettelek, beregnet for, falske fortolkere?

Kommentar #89

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

Den synlige guds tempel?

Publisert nesten 7 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.
Når tempelet no vert gjenoppbygd vil ingen lenger ha nokon unnskyldning .Dei 10 boda,skriven av Guds eigen finger vil alle få sjå når paktens ark vert teken fram.

Men den synlige gud har et stort hus der, for muslimene tror også på Abrahams gud.

Og når et hus kommer i strid med seg selv kan det ikke bli stående.

Og dersom satan driver satan ut, blir det slutt på hans rike, Matt. 12; 25-26. 

Tror du at vi kan få oppleve denne profeti av Jesus?

Kommentar #90

Kjell G. Kristensen

120 innlegg  13843 kommentarer

Ikke jeg heller

Publisert nesten 7 år siden

Thor Dahlberg: Jeg finner ikke rettferdighet
___________________________________

Allikevel skriver du:

For loven innsetter yppersteprester, som har skrøpeligheter, mens Sønnen er fullendt for all evighet, Heb. 7; 11- 28.
_______________________

Innebærer det at evigheten har kommet med sin rettferdighet?

Åp.21.1 > 1.Pet.3.13

Kommentar #91

Kjell G. Kristensen

120 innlegg  13843 kommentarer

Gresset er grønt for alle

Publisert nesten 7 år siden

Thor Dahlberg:

Jorden var øde og tom Fordi den besto av en glødende masse, som alle vet i dag. Og bibelen fortalte at gresset var det første liv på landjorden

Hvem har lært deg å gjøre bibelens sannheter, til gjettelek, beregnet for, falske fortolkere?
______________________________________________________________

Det siste først, Bibelen lærer det (Ordsp.1.5-6, Salm.78.2)

Er ikke gress det samme som menneskene da? (1.Pet.1.24) Så da var det vel menneskene som var der først da. Men det måtte være etter at den glødende jordskorpen størknet da, tror ikke du også det?

Kommentar #92

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

Om mennesket er gresset.

Publisert nesten 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Er ikke gress det samme som menneskene da? (1.Pet.1.24) Så da var det vel menneskene som var der først da

Da måtte de første mennesker spise seg selv, for å åverleve.

Kommentar #93

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

Moses gud var bare en engel, 2 Mos. 3; 2.

Publisert nesten 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Når du skriver at Gud ikke var Jesu far

Altså ikke GUD, men en engel som gjorde seg til gud for Abraham, Isak og Jakob. Den samme engel som skapte Moses til en gud for Farao, 2Mos. 7; 1, Altså skapte (JEG ER) avguder på jorden.

Dette er hard kost, derfor lager noen med vilje tullprat av den HELLIGE skrift.

Jeg vet dette VAS ikke kommer fra ditt hjerte, og er derfor glad for at jeg får opplyser verden om dette.

Kommentar #94

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

Jeg tror på det NT.

Publisert nesten 7 år siden

Men så lenge verden har en synlig engel til gud, blir ikke verden god, for vi legger ikke vinn på det gode under den falne engels styrelse. Åp.21.1 > 1.Pet.3.13.

Kommentar #95

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Thor Dahlberg. Gå til den siterte teksten.
Altså ikke GUD, men en engel som gjorde seg til gud for Abraham, Isak og Jakob.

Noah fekk sine instruksjonar av den same GUD som Moses fekk sine.

 Noah lydde og gjorde som Gud sa.

Moses lydde Gud og med Josva inntok dei "det lova landet" .

"Når no Herren din Gud fører deg til det landet som du er på veg til og skal leggja under deg, vil han driva ut mange folkeslag for deg: hetittane, girgasjittane, amorittane, kanaanearane, perisittane, hevittane og jebusittane, sju folkeslag som er større og sterkare enn du.  2 Når Herren din Gud gjev dei i di makt, så du vinn over dei, skal du slå dei med bann. Du må ikkje gjera noka pakt med dei og ikkje visa dei nåde.  3 Du må ikkje knyta slektsband med dei. Gjev ikkje dotter di til son hans, og ta ikkje dotter hans til kone for son din.  4 For dei vil få borna dine til å venda seg bort frå meg og dyrka andre gudar. Då kjem Herrens harme til å loga mot dykk, og han vil snart utrydda deg.  5 Nei, slik skal de gjera med dei: Riv ned altara deira, slå sund steinstøttene, hogg ned Asjera-pålane og brenn gudebileta.  6 For du er eit heilagt folk for Herren din Gud. Blant alle folk på jorda har Herren din Gud valt deg ut til å vera HANS  FOLK ,HANS KOSTELEGE EIGEDOM". 

Joel  3 seier dette om endetidas angrep på Israel.

.."då vil eg samla alle folkeslag
          og føra dei ned i Josjafat-dalen.
          Der vil eg halda rettargang med dei
          om Israel, MITT FOLK OG MIN EIGEDOM,
          som dei spreidde mellom folka.
          Dei DELTE LANDET MITT 
          
     8 og kasta lodd om folket mitt"

Kommentar #96

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

Helt riktig.

Publisert nesten 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Det siste først, Bibelen lærer det (Ordsp.1.5-6, Salm.78.2)

Sannheten i GT. viser oss hvem som kommer med gjettelek, for sine barn,  (Ordsp.1.5-6, Salm.78.2)

Kommentar #97

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

Et sitat fra løgnens far.

Publisert nesten 7 år siden

For var det ikke han selv som rev Israel fra Juda?

Kommentar #98

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

Men de var den synlige engels slaver.

Publisert nesten 7 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.
For du er eit heilagt folk for Herren din Gud. Blant alle folk på jorda har Herren din Gud valt deg ut til å vera HANS FOLK ,HANS KOSTELEGE EIGEDOM".

Som Jesus kom for å sette dem fri, dette kunne de ikke forstå, derfor har hans eigendoms folk vert misshandlet, av alle folk på jorden, hele tiden, så de ikke skulle våge seg til å sleppe fri, fra sin djevelske slavedriver.

Kommentar #99

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Det teksten i Joel 3 handlar om er Guds dom over folkeslaga /nasjonane .

Du finn det same i Matteus 25.

Dommen 
31 Men når Menneskesonen kjem i sin herlegdom og alle englane med han, då skal han sitja på trona i sin herlegdom. 32 Alle folkeslag skal samlast framfor han, og han skal skilja dei frå kvarandre, som ein gjetar skil sauene frå geitene, 33 og setja sauene på si høgre side og geitene på si venstre.
    34 Så skal kongen seia til dei på høgre sida: ‘Kom hit, de som er velsigna av Far min, og ta i arv det riket som er gjort i stand til dykk frå verda vart grunnlagd. 35 For eg var svolten, og de gav meg mat; eg var tørst, og de gav meg drikke; eg var framand, og de tok imot meg; 36 eg var naken, og de kledde meg; eg var sjuk, og de såg til meg; eg var i fengsel, og de vitja meg.’ 37 Då skal dei rettferdige svara: ‘Herre, når såg vi deg svolten og gav deg mat, eller tørst og gav deg drikke?

Yeshua eller Messias kjem tilbake til Oljeberget der han reiste frå.

Alle englane er med han.

Då tek han eit oppgjer med nasjonane som har teke seg til rette i Guds Land .

Korleis har de behandla folket mitt ?

I Matteus 24 kan alle lesa kva som har skjedd med Jesu brødre før Han kjem.

Dei har opplevd ei trengselstid der dei er vorte nekta det meste, Mange har gått i grava.

"For eg var svolten, og de gav meg mat; eg var tørst, og de gav meg drikke; eg var framand, og de tok imot meg; 36 eg var naken, og de kledde meg; eg var sjuk, og de såg til meg; eg var i fengsel,"

Kommentar #100

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

Har Jesu FAR bare et land på jorden?

Publisert nesten 7 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.
Då tek han eit oppgjer med nasjonane som har teke seg til rette i Guds Land

Hvorfor har din gud bare ett land som er hans, slike løgner får du frem når du siterer djevelens skrifter, som min GUD har vist menneskene sannheten om, for min GUD eier hele verden.

Moses gud var den falne engel, som skaffet seg et slavefolk på jorden, som levde i trengsel under din kjære djevelske gud, og det gjør de fremdeles, med fiender på alle kanter. Men  Jesus kom for å slippe dem fri.

Abrahams gud var stadig i nærkontakt med sin synlige gud, som han tale med.

Det samme kunne Moses gjøre, men første gang Moses fik se sin synlige gud, sier bibelen at det var en herrens engel, i en brennende busk, men denne engel sa til Moses at han var Abraham, Isak og Jakobs gud. Da bøyde Moses seg, fordi han ikke turte å se på sin synlige gud.

Etterpå har Israel tilbedt sin synlige og forferdelige gud, fordi han lovet dem et eget land. Som fløt av melk og honning. At det bodde folk der fra før, var ikke noe problem, fordi han skulle sende en engel foran dem å rydde landet, men det var bare løgn.

Da dai skjønte dette, kunne de ikke vende tilbake til Egypt, fordi deres synlige gud hadde forherdet Farao syv ganger, for at Farao ikke skulle slippe dem ut av landet, og til slutt drepte den synlige engel/gud alle førstefødte i Egypt av både folk og fe, da ga det Egyptiske folket dem en masse gull, og fe i mengder om de ville reise sin vei. Da havnet Israel ut i ødemarken i 40 år, uten melk og honning. Fordi de ikke ville massakrere Kanaàns innbyggere. 

Hvorfor er du ivrig tjener for den falske gud i tornebusken?

Når Jesus har lært oss att vi ikke kan se hans FAR, altså tror du ikke på Jesu ord. 

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
25 dager siden / 2901 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 2000 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
13 dager siden / 1110 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
27 dager siden / 623 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
7 dager siden / 589 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
12 dager siden / 579 visninger
Brokete Brasil
av
Hildegunn Marie Tønnessen Seip
4 dager siden / 386 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere