Gunnar Opheim

142

Vett & sans, tro & liv.

Publisert: 27. feb 2010

Man kan bedrive økumenisk arbeid for å samle verden og man kan bedrive økumenikk for å samle Guds folk ut av verden. En økumenisk vei fører til Harmageddon og en annen økumenisk til himmelens Jerusalem. Bibelen forteller om hvor skillet er.

Dette er en påstand jeg kom med undet Christins tråd om Økumenikk og jeg ble respektfullt oppfrodret av Magnus til å klargjøre grunnleggende grunnsyn og premisser debatanter står ovenfor. Jeg vil også nevne at bibelens profetier kan leses på tre forskjellige måter, disse er preterisk, futurisk og til slutt historisk fortolkningsmetode. Preterisme sier at de fleste profetier er oppfylt rundt tiden ved Kristi første komme, her er statskrikeprester og liberale. Futurister er de som sier at endetidsprofetiene kommer en gang i fremtiden og berører ikke oss nå, her er konservative protestanter men også pavedømmet i sin variant. Alle protestantiske forfedre og SDA tolker historisk, altså at profetiene oppfylles fortløpende slik at vi skal kjenne hvilken tid vi er i. Sir Isaac Newton tolket også slik. Etter darwinismens inntopg og at den industrielle revolusjon gjorde sitt inntog har kristenheten mistet denne kunnskap og i samme sleng har katolismen leget sitt sår og kommet tilbake.

Dette sa Magnus:

Hei Leif Gunnar. Jeg ser at du forstår begrepet slik. Det at du dermed forstår begrepet på en annen måte enn flere andre bør vel imidlertid føre til at du opplyser om denne grunnleggende premissforskjellen før du begir deg inn i debatten? Det vil være mer respektfullt overfor f eks katolske deltakere (og antakelig også mange andre) dersom du gir til kjenne dette grunnsynet med en gang. Så kan eventuelle motdebattanter vurdere om de vil ta debatten med deg eller ikke. Mvh Magnus 

Vel, jeg antar at man i VL debatt har en personlig bibelen om man tror Skaperen og tror man Ham vet man at Djevelen bedrar her i verden. Om man ikke vet det, tror man da eller hva tror man da? Jeg har tidligere vist til forskjeller men hver gang blir man angrepet med anklager i stedet for å spørre hvordan kan du tro det, eller kan du bevise dette i Guds ord. Dette innbyr jeg til men noen få velger heller allikevell å steine fremfor å avdekke dybder, høyder, lengder og bredde. Jeg vil heller gå så langt jeg at det er disse som ikke respekterer verken menneske eller Gud. De verken kan eller vil ta en slik debatt fordi det kler Djevelen naken i denne verden. Ta heller debatten med Gud, så kan vi her heller grunne på de fakrtiske forhold. Her følger noe grunnleggende:

1.      Frelsen

·        Er personlig og frelsen nås igjennom Kristus alene.

·        Jesus er Mellommannen og Ypperstepresten

Det er Han som er Lammet vi bekjenner våre synder på og kun ved dette blod er vi rettferdiggjort og helliggjort. Bekjenner man via andre prester, statuer, bilder, døde, etc.. forkaster man Frelsen og Kristus. Lærer man at det er en annen vei og veileder andre vekk i fra Kristus er det bedre med en kvernestein omkring sin hals. Dette sies fordi vi må ta Frelsen alvorlig.

2.      Antikrist, kjød

·        Benekter mennesket Jesus Kristus, altså Gud i vårt kjød.

·        Fremstår selv som om han var Kristus og bedrar med en falsk kristen lære.

Antikrist lære benekter ikke Jesus som Gud men Jesus som sant menneske, prøvd i likhet og på samme måte som oss. De sier imidlertid at Han kom i kjøtt og blod men ikke i vårt kjød. Årsaken til det er at de unnskylder sin synd med at de ikke kan annerledes fordi de er skapt slik og trenger derfor nåde til å fortsette i sin synd. Med dette benekter man Veien med sitt trosliv.

3.      Daniel 2, 7, 8 men også 2 Tess., Åp 13 og 17, + +.

·        Daniels bok forteller om rikene i fra Daniels tid og stadfester disse riker slik i Daniel 2 og 7:

1.      Babylon

2.      Mederne og Perserne

3.      Grekenland

4.      Romerriket/ Pavedømmet knuses av en stein/ rett, Jesu andre komme/ dom.

5.      Den nye jord.

·        Daniel 8:

1.      Mederne og Perserne

2.      Grekenland, delt i 4

3.      Rom og Pavedømmet som knuses av Gud/ dom.

4.      Nye jord.

I kapittel 7 kan vi se Jesu fremtreden for Faderen og dom etter eller ved Jesu andre komme, i kapittel 2 ser vi også Jesu andre komme som knuser rikene ved at Han fremstilles som en stein. I Kapittel 8 ser vi Jesu himmelske prestetjeneste i Himmelens Helligdom, der himmelens Jerusalem er, som vi ser til. Det som profetiene sier er at det ikke er noen makt imellom Romerikets Pavemakt (Pontifex Maximus) og Jesu andre komme.

4.      Gud bevarer

·        Det er Gud som bevarer sitt ord til sitt folk, ingen Kirke eller menneske kan ta æren for å ha bevart Guds eget ord.

Vi ser i skriften at Gud bruker gjerne den onde til å fortelle hvor ond den onde er og Han bruker gjerne den onde til å oppbevare sannheter.

5.      Kjennetegn,+ lov/ tider og avgudstilbedelse

·  Dukket opp på historiens arena etter Roms fall i 538 e.Kr., Dan. 7:8

·  Ble synlig etter at Romerriket ble delt ti småriker, Dan.7:7.8

·  Var ikke en av de ti smårikene som da oppstod, Dan:8:20

·  Hadde i begynnelsen lite makt, men får etterhvert stor innflytelse, Dan. 7:8.20  8:9

·  Tre av de ti rikene ble underkuet og nedkjempet for å gi makten plass, Dan 7:8.20.24

·  Var markant annerledes enn de fire foregående politiske verdensrikene, Dan 7:24

·  Framstår som intelligent, klok, målrettet og beregnende, Dan.7:8.20  8:25

·  Har store ord om egen fortreffelighet, Dan 7:8.11.20.25  8:25  11:36.37.  Åp 13:5   Åp.18:7

·  Består til Jesus kommer igjen, Dan. 7:9.10.11.12.21.22.26   8:25   11:36

·  Forfølger Guds folk gjennom krig og undertrykkelse, Dan.7:21 8:24 13:7. 2.Tess.2:3

·  Vinner over dem og tilintetgjør mange, Dan. 7:21.  8:24. 13:7 17:6  19:2

·  Påfører Guds sak stor skade, Dan 8:24. 2.Tess.2:10

·  Setter seg som mål å endre Guds hellige tid, hviledagen, Dan.7:25

·  Også Guds hellige lov skal makten sette seg fore å forandre, Dan.7:25. 2.Tess. 2:8.9.

·  Står for en teologi som forfekter lovens ugyldighet, 2:Tess.2:7-9.   Åp.14:12

·  Får en blomstringstid på 1260 år, Dan.7:25  12:7. Åp.11:2.3  12:6.14  13:15

·  Påføres dødelig skade på et spesifikt årstall Bibelen angir, Åp.13.3

·  Skaden rehabiliteres igjen, Åp.13:3

·  Forkaster viktige Bibelske sannheer, Dan.8:12

·  Lærer at Jesus er Gud, men ikke menneske etter Bibelsk definisjon, 2.Joh.1:7

·  Utfordrer Guds regjering og styresett, Dan.8:10.  11:36

·  Er utro mot Gud ved å introdusere hedensk lære, Åp.17:2.4 18:3  19:2

·  Bedrar andre kirkesamfunn med sin ubibelske lære, Åp.13:3.8  17:5.  18:3

·  Utgir seg for å være Gud, 2.Tess.2:4 http://amazingdiscoveries.org/AD-Articles-TotalOnslaught-ThePopeIsGodOnThisEarth.html

·  Kopierer troen til det gamle hedenske Babylonsystemet, Åp.14:8.  17:5

·  Står for en teologi som sier Guds lov ikke har gyldighet, 2.Tess.2:7-9.  Åp.13:3.8

·  Lykkes med å bedra mange, Åp.13:3.8. 17:5. 18:3

·  Farer med svik og lokker mange til frafall, Dan.8:25. 11:32

·  Ødelegger frelsen ved å ta over Guds midlertjeneste, Dan.8:11.  2.Tess.2:4

·  Har framgang med sitt bedrag. Dan.8:12.  11:36. Åp.13:3.8

·  Behandler Gud og mennesker på en arrogant måte, Dan 8:23

·  Benytter uredelighet for å nå egne mål, Dan 8:25

·  Tilbyr sine tilhengere falsk åndelig trygghet, Dan.8:25 2.Tess.2:10

·  Gir inntrykk av å være kristen, men forkaster den sanne Gud, Dan 11,37

·  Er dyktig til å legge onde råd for å tjene egen hensikt, Dan 8:23

·  Skal etter hvert få usedvanlig stor makt, Dan 8:24

·  Benytter verdslige myndigheter for å oppnå innflytelse, Dan.8:24.  11:38

·  Lykkes godt med det den setter seg fore, Dan.8:24.25   11:36

·  Vektlegger jordisk rikdom, Åp.17:4. 18:16. Dan.11:38

·  Har en spesiell by som ideologisk hovedkvarter, Åp.18:10.24

·  Spotter Guds navn og hans karakter, Åp.13:1.5.6. 17:3

·  Gir anerkjennelse, privilegier og rikdom til sine allierte, Dan.11:39

·  Opphøyer seg over Gud, Dan 11:36

·  Omtrent alle vil følge og tilbe makten, Åp.13:3.8

·  Har et identifiserbart tall, merke eller kjennetegn, Åp 13:18

·  Blir styrt og kontrollert av djevelen selv, Åp.12:13-17. 13:2  16:14.  18:2

·  Besitter makt til å ødelegge og dominere fyrster og herskere, Dan.8:24. Åp.17:2  18:23

·  Noen trofaste stod alltid makten imot, Dan.11:32.33.34.  Åp.12:6.16   17:4

·  Spotter Den Hellige Ånd og englene, Åp.13:6

·  Har tradisjoner som gjør ekteskap og naturlig samliv uakseptabelt, Dan.11:37   1.Tim.4:3

Det er bare en  mulighet og for å tro dette må man ha tillitt til Guds ord. Tenk over dette, sjekk det ut og la det ikke passere som en ubetydelig vind. Hvis alle passer, hva skal til for å forkaste Guds klare ord? Paulus sier "forherd ikke ditt hjerte". Kjennetegn hentet i fra Mens vi venter.

Her nedskrevet av Prof. Walter Veith:

1. It arose out of the fourth beast.
2.
It came up among the ten horns.
3.
It came up after the ten horns had been established.
4.
It was to uproot three horns.
5.
It was to be greater than the others.
6.
It was to be different than the others.
7.
It was to have eyes like the eyes of a man and speak great words against God.
8.
It was to make war on God's saints.
9.
It would think to change times and laws.
10.
The saints were to be handed over to it for a time and times and half a time.
11.
It shall devour the whole earth.
12.
It shall reign until the Ancient of Days comes.
13.
Its dominion will be taken away.

 

 

http://amazingdiscoveries.org/AD-articles-daniel7-identifies


 

 

6.      Protestantistke forfedre bilder

The great French reformer, John Calvin, identified the Antichrist. In 1536, he wrote this:

Daniel and Paul had predicted that Antichrist would sit in the temple of God...we affirm him to be the Pope…Some persons think us too severe and censorious when we call the Roman pontiff Antichrist. But those who are of this opinion do not consider that they bring the same charge of presumption against Paul himself, after whom we speak.i

 
Martin Luther also identified the Antichrist from his studies of Paul's epistle to the Thessalonians, and the prophetic books of Daniel and Revelation. In 1520, Luther wrote this:

I am practically cornered, and can hardly doubt any more, that the Pope is really the Antichrist... because everything so exactly corresponds to the way of his life, actions, words and commandments.ii

Calvin og Luther var ikke de eneste som trodde dette. Thomas Cranmer, John Wycliffe, John Wesley, John Huss, Jerome, John Knox og John Melanchthon trodde også dette.

 

Luther sa dette:

We are not the first who interpret the Papacy as the kingdom of Antichrist...He (John Purvey in 1390 AD) rightly and truly pronounces the Pope "Antichrist" as he is...a witness indeed, foreordained by God to confirm our doctrine.iii

 

 7.      Økumenikk, fred og ingen fare verden/ Guds rike

2Tess 2:2-3

La dere ikke så snart drive fra vett og sans!

La dere ikke skremme, verken ved noen ånd eller ved noe ord eller ved noe brev som sies å komme fra oss, og som går ut på at Herrens dag alt er her.

La ingen bedra dere på noe vis! For først må frafallet komme, og syndens menneske* åpenbares, fortapelsens sønn.


1Tess 5:1-3

Men om tider og tidspunkt, brødre, trenger dere ikke til at noen skriver til dere. Dere vet jo selv godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten.

Når de sier: Fred og ingen fare!

- da kommer en brå undergang over dem. Den kommer som veer over en kvinne som skal føde, og de skal slett ikke slippe unna.

Sannelig er han ikke kommet og sannlig forkynner han ikke fred og ingen fare (verdslig økumenikk) mens man samles uvitende omkring Harmageddon! Derfor forkynner Guds folk ”kom ut av henne mitt folk!” og det mens de forkynner de gode nyheter som er om synd, dom og rett ferd som er det motsatte av lovløshet.


Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Ann Christin Eriksen

3 innlegg  770 kommentarer

VELDIG BRA SKREVET

Publisert over 10 år siden

Leif Gunnar:) Ja, er det verdt å bli avvist av Jesus på dommens dag bare for "husfredens" skyld?

Fant dette på youtube for en stund siden:http://www.youtube.com/watch?v=d6iyWuMu5vc

Han som har disse sidene har selv vært en hengiven katolikk i sin ungdom, men nå gått ut av henne;)

Gud velsigne deg:)

Kommentar #2

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Takker

Publisert over 10 år siden

Takk for støtten og takk for at du står for sannheten selv om det er motstrøms. :) Må Herren løfte deg opp og gi deg fred. Jesus forkynte at sannheten vil opprøre verden og om man forkynner uten kraft mangler man salt.

Matt 10:34
Dere må ikke tenke at jeg er kommet for å bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for å bringe fred, men sverd.
Luk 12:49
Ild er jeg kommet for å kaste på jorden, og hvor jeg skulle ønske at den alt var tent!

Hans sverd er Hans ord og det er Hans ild. For at ilden skal brenne må vi tale Hans ord og sannheter, vi må dele lyset.

Matt 10:27
Det jeg sier dere i mørket, tal det i lyset! Det som dere får hvisket i øret, forkynn det fra hustakene!

Luk 11:33-36
Ingen tenner et lys og setter det i kjelleren eller under en skjeppe, men i lysestaken, for at de som kommer inn, kan se skinnet av det.
Øyet er legemets lys. Når ditt øye er friskt, da er også hele ditt legeme opplyst. Men er det sykt, er også ditt legeme mørkt.
Se da til at lyset i deg ikke er mørke!
Hvis altså hele ditt legeme er lyst, og ikke har noen del som er mørk, da vil det være så helt opplyst som når lampen lyser på deg med strålende skinn.

Derfor må vi vite hvem og hva vi tror på, Jakob sa dette:

Jak 3:5-6
Slik er det også med tungen. Den er et lite lem, men taler likevel store ord. Se, en liten ild, hvor stor en skog den setter i brann!
Også tungen er en ild. Som en verden av urettferdighet står tungen blant våre lemmer. Den smitter hele legemet og setter livshjulet i brann, og selv blir den satt i brann av helvete.

Vi kan hverken leke med, eller slokke ilden (Guds Ånd) men vi må være Ham ydmyk og tro Ham. Vi vil følge Ham om vi elsker Ham.

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
28 dager siden / 2920 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
16 dager siden / 1123 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 965 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
rundt 1 måned siden / 630 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
9 dager siden / 622 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
15 dager siden / 587 visninger
Brokete Brasil
av
Hildegunn Marie Tønnessen Seip
7 dager siden / 473 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere