Harald Hegstad

31

Svakt fra samlivsutvalget

Samlivsutvalgets behandling av spørsmålet om samkjønnet vigsel er på mange måter skuffende, ikke bare når det gjelder konklusjonen, men når det gjelder det saklige grunnlaget for den videre behandling i kirkelige organer.

Publisert: 14. feb 2013

Den største svakheten er at utvalget ikke i tilstrekkelig grad drøfter ekteskapet som læremessig spørsmål, men begrenser seg til den velkjente diskusjonen om den etiske vurdering av homofile forhold. Forslaget om kirkelig vigsel for samkjønnede par reiser imidlertid spørsmål om kirken har en lære om ekteskapet og hva denne læren i så fall innebærer.

I tradisjonell kristen tenkning om ekteskapet leses skapelsesberetningens ord om at Gud skapte mennesket i sitt bilde til mann og kvinne (1 Mos 1,27) i lys av Jesu ord i Matt 19,4–6 om at det er Gud selv som forener mann og kvinne i ekteskap. I vigselsritualet for Den norske kirke leses disse skriftordene etter en innledning der det bl.a. heter: «Gud har skapt oss til å leve i fellesskap med ham og med hverandre. Han har ordnet det slik at mann og kvinne skal være ett og stadfestet dette fellesskapet med sin velsignelse. Ekteskapet er Guds gode gave.» Kirkens lære uttrykkes bl.a. i liturgien, og slike utsagn er derfor å forstå som uttrykk for det som inntil nå har vært Den norske kirkes lære om ekteskapet.

Innstillingen konstaterer at en slik lære om ekteskapet er en annen enn den som er lagt til grunn i ekteskapsloven, men drøfter ikke hvilke læremessige konsekvenser det har om kirken gjør lovens forståelse til sin. Hvis kjønnspolariteten ikke lenger inngår som et konstituerende element i ekteskapet, hva er det da som gjør ekteskapet til ekteskap? Og med hvilken læremessig og skriftmessig rett kan man da si at et slikt ekteskap er innstiftet av Gud?

Det er sterkt å håpe at den videre behandling i Bispemøtet og i den allmenne debatt vil belyse disse spørsmålene bedre enn det som skjer i utredningen.

Publisert i Vårt Lands papirutgave 14.02.2013

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Harald Hegstad. Gå til den siterte teksten.
Hvis kjønnspolariteten ikke lenger inngår som et konstituerende element i ekteskapet, hva er det da som gjør ekteskapet til ekteskap?

Kjærlighet? Forpliktele? Dedikasjon? Stabilitet? Du vet, virkelige grunner.

Kommentar #2

Dag Øivind Vincent Østereng

35 innlegg  70 kommentarer

Mild, men berettiget kritikk

Publisert over 7 år siden
Harald Hegstad. Gå til den siterte teksten.
Den største svakheten er at utvalget ikke i tilstrekkelig grad drøfter ekteskapet som læremessig spørsmål, men begrenser seg til den velkjente diskusjonen om den etiske vurdering av homofile forhold. Forslaget om kirkelig vigsel for samkjønnede par reiser imidlertid spørsmål om kirken har en lære om ekteskapet og hva denne læren i så fall innebærer.

Takk til Harald Hegstad for mild, men berettiget kritikk av rapporten til samlivsetisk utvalg. Selv mener jeg det er grunnlag for å bruke sterkere ord om selve rapporten, fordi jeg mener at den rett og slett ikke har gjort jobben sin.

Vi ventet oss en bred drøfting av de samlivsetiske utfordringer som kirken står overfor, men utvalget har gjort jobben til en snever lobby-rapport for implementering av vigselshandlinger for samkjønnede par. Hva en slik ekteskapsforståelse i så fall innebærer, og hvilke læremessige konsekvenser det har - ikke minst med tanke på barnas stilling i slike relasjoner, det forbigås på en så lettvindt måte at rapporten burde få status som underkjent av oppdragsgiver. Den hjelper oss overhodet ikke videre.

For å være ærlig og personlig synes jeg det er trist og direkte pinlig at et utvalg kan levere så slett arbeid.

Kommentar #3

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Bare fremtiden vil vise hva som blir resultatet av den pågående diskusjonen.

Hegstads påstand er lettvint og overfladisk da de to tekstene er forfattet til forskjellige tider. Dagens vigselsrituale tar naturligvis utgangspunkt i den vedtatte ordning. Nå foreligger det et nytt forslag som like naturligvis ikke kan overensstemme med historien. Man leter etter en annen vei videre og har lagt frem en skisse. Utvalget har gitt uttrykk for hvordan en nyorientering kan se ut.

Her stikker det frem en inngrodd holdning av motstand som er så sterk at den overser selv de enkleste og mest åpenlyse fakta.

Kommentar #4

Hans Aage Gravaas

52 innlegg  149 kommentarer

Godt poeng

Publisert over 7 år siden

Harald Hegstad har flere viktige poenger her.

Saken må betraktes som et teologisk spørsmål og behandles som det. Hva er de konstituerende elementer i en bibelsk forankret forståelse av ekteskapet?

Foreslår samlivsutvalget virkelig en erstatning for en klassisk forståelse av kjønnspolaritet og ekteskap? I så fall burde vi, i likhet med Mekane Yesus-kirken som nå har brutt med Svenska kyrkan og ELCA, forvente at en kom opp med en solid teologisk begrunnelse for erstatningsforslaget, og ikke minst en god forklaring på hvorvidt det klassiske synet kommer til kort eller bør avskaffes. Dette har en ikke maktet. Uten denne begrunnelsen er det i alle fall teologisk meningsløst å hevde at to diametralt motstridende syn begge er gyldige alternativer som meget godt kan leve side om side i lokalt, nasjonalt og internasjonalt kirkeliv. Å bagatellisere dette spørsmålets teologiske og økumeniske sprengkraft, er å utøve dårlig kirkelig lederskap. Å si at noe ikke er kirkesplittende når splittelsene allerede står i kø, er merkelig.

Det er viktig å understreke at kirken denne gangen ikke skal diskutere hva en livssynspluralistisk stat bør tenke om ekteskapet, men hva kirken selv skal tenke om ekteskap og samliv i teori og praksis. Det vil være feil å bruke statens ekteskapslov som teologisk basisfundament for kirkelig tenkning.

Det er ellers interessant at samlivsutvalget ser ut til å sidestille eller likestille Skriftens åpenbaring og menneskers erfaring i dette spørsmålet. Det er ikke unaturlig å spørre hva som har fortrinnsrett. Blir menneskers mangfoldige erfaringer ukritisk satt i førersetet i enhver teologisk debatt, vil teologisk arbeid lett ende opp som en “open-ended” religionssosiologisk eller religionsfenomenologisk diskurs. Kirkens ledere i bygd og by vil f.eks. ha fint lite å si til barn og unge som måtte søke veiledning fra kirken om samfunnets grunncelle, ekteskapet.

I gårsdagens VL hevdet bispemøtets preses at afrikanere ofte har en tabuisert holdning til homofili. Dette synes jeg er en ufin tabloid forenkling. I tillegg undergraves den oppriktige teologiske seriøsitet som afrikanske teologer og ledere legger til grunn for sitt ståsted. Ville vi likt at afrikanere sa at europeere opptrer som ukritiske populistiske værhaner i møte med homofili?

Kommentar #5

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Hvem er kirken

Publisert over 7 år siden

Debatt om teologi er sikkert nyttig. Men det som slurves med er hvem kirken er og hva en kirke er. Så langt ser det ut som om mange mener kirken er Den norske kirke ene og alene. Men det finnes da en rekke andre kirker også.

Det å danne en kirke eller et trossamfunn er åpent for alle. Vi har som kjent trosfrihet i dette landet og det innebærer at de som tror at homofil vigsel er det rette har sin fulle rett til å tro dette.

Det øyeblikk noen mener at det er feil og ikke bør tillates har man gått bort fra trosfriheten. Vanskeligere er det ikke.

Debatten er i så måte egentlig en maktkamp mellom ulike syn innad i et trossamfunn eller en kirke som jo ikke er annet enn en organisasjon. Så langt ser det ut til at de som er mot vigsling av homofile ikke egentlig ønsker trosfrihet.

Slikt sett er det svakt fra de som taler mot samlivsutvalgets tanker, for de evner ikke å se annet enn eget syn.

Kommentar #6

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.
Debatten er i så måte egentlig en maktkamp mellom ulike syn innad i et trossamfunn eller en kirke som jo ikke er annet enn en organisasjon. Så langt ser det ut til at de som er mot vigsling av homofile ikke egentlig ønsker trosfrihet.

Slikt sett er det svakt fra de som taler mot samlivsutvalgets tanker, for de evner ikke å se annet enn eget syn.

Nja. Det andre debattanter gjør er å gå i mot livssynsutvalget på generell basis ser det ut for. Det er ingen reell diskusjon av det teologiske, men sakens kjerne er deres inngrodde holdning mot homofili. Akkurat i denne sammenhengen er det ikke like greit når det Utvalget gjør er å foreta en omfortolkning av Paulus. Da hadde det blitt redeligere å svare Utvalget på dette fremfor å stå fast på homomotstanden alene. Jeg regner med at enten det er slik eller sånn kommer sluttresultatet ut på ett da man ikke er ute etter å shoppe en ny oppfatning. Da blir det også passende å skyve utenlandske kirkesamfunn foran seg, slik vi var innom i en annen tråd om samme.

Men til sist så er jo ikke dette mitt personlige problem. Min egen kirke er enda mer motstander. Ja så mye motstander at det neppe er noen vits eller håp i å vente på Johannes XXIV.

Kommentar #7

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Vennskap med verden er fiendskap med Gud

Publisert over 7 år siden

slik står det skrevet i den gamle boken.

Som kristne så er vi et annerledes folk, for vi har Jesus som øverste autoritet.

Den som ikke er med, er imot, og den som ikke samler han spreder....

Biskoper er bare mennesker de også.

I noen tradisjoner (kloster) er det slik at nybegynneren blir lyttet til med en spesiell oppmerksomhet. Dette fordi det ikke er så sjelden at Gud kan tale nettopp gjennom den som er liten.

Jeg vet lite om hvor bedende og undrende de store biskopene er, og hvem de egentlig ønsker å tjene.

Jeg vet heller ikke noe om hvordan de kan avsettes, om de blir vurdert som uforstandige.

Det hadde vært fint med litt folkeopplysning, så vi alminnelige kirkegjengere ikke blir gående som umælende lam.

Håper Hegstad vil ta seg tid til å si noe om dette.

 

Kommentar #8

Kåre Marthinsen

0 innlegg  2 kommentarer

Logisk selvmotsigelse

Publisert over 7 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.
Det å danne en kirke eller et trossamfunn er åpent for alle. Vi har som kjent trosfrihet i dette landet og det innebærer at de som tror at homofil vigsel er det rette har sin fulle rett til å tro dette.

Det øyeblikk noen mener at det er feil og ikke bør tillates har man gått bort fra trosfriheten. Vanskeligere er det ikke.

Unnskyld men, hæ? så med en gang noen mener at noe er feil, så er det brudd på trosfriheten?

Så vist noen mener at vi skal innføre satantilbedelse i kirken, så må det tillates, fordi ellers er det brudd på trosfriheten. Jeg håper du vet bedre enn dette. 

Det virker som du ikke helt har forstått hva du snakker om, men heller skjuler deg bak bruken av trosfrihet. Det virker som du ikke har forståelse for hvordan en religion virker og du prøver ikke heller. 

Kommentar #9

Kåre Marthinsen

0 innlegg  2 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.
Debatten er i så måte egentlig en maktkamp mellom ulike syn innad i et trossamfunn eller en kirke som jo ikke er annet enn en organisasjon

Unnskyld meg, er du ateist? Da forstår jeg deg, men jeg vil alikevel prøve å opplyse deg, 

kirkens selvforståelse er langt mer enn en organisasjon, den er plassen hvor Menneske og 

Gud kan møtes i fellesskap, den skal representere Gud, og har derfor en selvforståelse langt utover en organisasjon. 

Er du ateist så er det forståelig at mener at den ikke er noe annet enn det, uten Gud er teologi dødt. 

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 2 måneder siden / 3815 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
16 dager siden / 1244 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
22 dager siden / 898 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
14 dager siden / 850 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
14 dager siden / 646 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 579 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
26 dager siden / 571 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere