Arild Holta

104

Folkerett og såkalt barnevern

For tiden leser jeg debattboken om barnevern som er skrevet av samfunnsviter Nina Langfeldt og psykolog/kriminolog Joar Tranøy. Det gir noen nye tanker om barnevernet.

Publisert: 8. feb 2013

Etter å ha arbeidet med opinionsdanning relatert til såkalt barnevern i ca 25 år, så lærer jeg fremdeles mye nytt. Denne gang fikk jeg vite at FN faktisk har tatt opp en problemstilling som barnevernet stadig ikke vil forholde seg til. Barnevernet sier følgende:

Argument: Det er selvsagt ikke vår jobb å ta hensyn til foreldrene. Vi driver med barnevern!

Jeg hopper denne gangen over faglige argument rundt det faktum at det på gruppenivå ikke er barnevern uten at man også forholder seg konstruktive til foreldre. Nå skal det handle om det man kan kalle folkerett.

Artikkel 3 i barnekonvensjonen er interessant (sitat):

2. Partene påtar seg å sikre barnet den beskyttelse og omsorg som er nødvendig for barnets trivsel, idet det tas hensyn til rettighetene og forpliktelsene til barnets foreldre, (…)

http://www.barneombudet.no/barnekonvensjonen/helekonvensjonen/#3

Barnevernets argument er altså ugyldig eller ulovlig. Man SKAL ta hensyn også til foreldrenes rettigheter. Normalt folkevett sier selvsagt det samme.

I Artikkel 29 i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter finner vi følgende (sitat):

2. Under utøvelsen av sine rettigheter og friheter skal enhver bare være undergitt slike begrensninger som er fastsatt i lov utelukkende i formål å sikre den nødvendige anerkjennelse av og respekt for andres rettigheter og friheter, (…)

http://www.fn.no/FN-informasjon/Konvensjoner-og-erklaeringer/Menneskerettigheter/FNs-verdenserklaering-om-menneskerettigheter

Her finner vi --- jeg holdt på å si: det forunderlige faktum --- at faktisk også foreldre har rettigheter. Alle har rettigheter man skal anerkjenne og vise respekt for. Kan man ikke det, så er man en lovbryter eller menneskerettighetsforbryter som ikke har noe i barnevernet å gjøre.

Artikkel 8 - Retten til respekt for privatliv og familieliv i Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen (EMK) lyder slik:

1 Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse. 

2 Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter.

http://lov.r-b-v.net/#art8

Ingen ting her heller som tyder på at man skal kunne gjøre den ene parten rettsløs?

Norge er flere ganger dømt for brudd på denne artikkelen, i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. (Oversikt over dommer mot Norge.) Det er stort sett ignorert av myndigheter og media. Ingen større grupper har krevd endringer. I Norge er man tydligvis komfortable med å bryte menneskerettighetene.

I Norge har familiens og individets frihet vert beskyttet av en av verdens mest liberale grunnlover. Opplysningstidens idealer hadde fått påvirke og liberalismen stod sterkt. Det gav f.eks Grunnloven § 102 (sitat):

Hus-Inkvisitioner maa ikke finde Sted, uden i kriminelle Tilfælde.

http://www.lovdata.no/all/tl-18140517-000-006.html#102

I Norge er det imidlertid helt OK å trenge seg inn i hjemmet, om det f.eks er det såkalte barnevernet med sin manglende faglige forståelse, og manglende juridiske innsikt som står for det. Da nikker og bukker politi, Fylkesnemnd og domstoler.

Vi har altså en etat som har fått opphøyd seg over Grunnloven, lover generelt, folkerett, menneskerettigheter og sunn fornuft.

Hva sier MEDIA til dette?

En dyktig person som skriver på nett under nicket "mater familias" skriver følgende:

Ifølge pressens eget etiske regelverk, Vær Varsom-plaktaten, om pressens samfunnsrolle:

"1.2. Pressen ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk. Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk."

Men grove menneskerettighetsbrudd mot barnevernsofre blir tiet i hjel.

"1.4. Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold. Det er pressens plikt å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle."

(...)

"1.5. Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre."

Det omfattende og ulovlige makt- og myndighetsmisbruket mot enkeltindivider i barnevernssaker, har pressen plikt til å videreformidle til allmennheten.

(Sitat fra mater familias slutt)

Pressen gir blaffen i det regelverk de skryter av å ha som etiske retningslinjer. For alle skal jo være nikkedukker for det såkalte barnevernet.

Nødrett

Jeg aner ikke hva Nina Langfeldt og Joar Tranøy mener om nødrett, så ikke bland sammen mine kommentarer med hva de står for.

Det er ingen grunn for å tro at de som utsettes for barnevernsovergrepene skal finne seg i alle disse ting! Men hva skal de gjøre når selv ikke domstolene er lovens- og menneskerettighetenes voktere? Dette anarkiet må forvente seg kraftigere motstand. Det ser ikke ut som om det finnes enkle lovlige metoder som effektivt kan stoppe overgrepene mot familiene. Anarkiet relatert til barnevernet vil tvinge frem nødrettsaksjoner i form av såkalt sivil ulydighet. Det finnes visst ingen annen vei.

Nødrett er lovlig.

Det er imidlertid ingen grunn for å tro at det såkalte barnevernets nikkedukke-land, Norge, vil akseptere nødrett. Her gjelder nok enda mer hva tidligere statssekretær Kjell Erik Øye (Ap) sa om de som ytret seg lovlig mot barnevernet, på nett: Press dem! Myndighetene har selvsagt ikke lov til å presse lovlydige borgere. Men regjeringen har ikke trukket dette tilbake.

Og slik går anarkiet sin skjeve gang til noen stopper det.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Arild, jeg regner med at du ikke liker dette innlegget, tror nok kanskje det blir for drøyt for moderatorene her også, men jeg skriver det allikevel.

Når jeg leser dine innlegg får jeg to tanker på en gang. Den ene tanken går på mitt syn på deg, det andre på mitt syn på barnevernet. Det betyr at for å svare på ditt innlegg så må jeg berøre begge, siden de påvirker hverandre.

Når jeg leser dine innlegg så sitter jeg med ett inntrykk av å lese noe fra en ensidig fanatiker og ekstremist på barnevernsfeltet. Måten du argumenterer på, ensidigheten, den skjeve tolkningen jeg oppfatter du har. Når det er sagt argumenterer du ihvertfall på ett høyt nivå. Du tar også med deg en del meningsfeller hit, og de viser den samme ensidigheten men også ett nivå på debatt og analyse som mest ligner en 2 klassing. Det er menneskene som fører den kritiske debatten mot barnevernet.

I tillegg så har du mennesker som Tranøy, som også debaterer på ett høyt nivå, er saklig og balansert, men som også blir fremstilt som en rar fugl i den norske fauna.

Det er synd, fordi barnevernet i Norge fungerer så dårlig at barna fortjener en debatt, de fortjener ett barnevern med mer ressurser, mer kontroll, mere rettigheter, flere som ettergår de i sømmene. Tranøy sin undersøkelse om barnevern i Norden er etter mitt syn svært god, og slikt det bildet ser ut kan vi ikke ha det. Når barnevernet kommer inn og sier at "nå tar vi ansvaret for at du får det bra" til ett barn, så blir det enormt galt når de i neste omgang blir de som står for overgrep mot barnet. Dette ved å gjøre en så dårlig jobb i ett så vanskelig felt , som barnets interesser er, at det skader barnets grunnleggende sikkerhet.

Min oppfattelse er at det er en bred enighet om at barnevernet fungerer dårlig. Dette er noe jeg hører fra mange instanser som er i kontakt med barnevernet, instanser som i utgangspunktet er en del av det offentlige apparatet som skal hjelpe barn. Den kritikken kommer imidlertid ikke ut til barnevernet, samfunnet eller myndighetene. Det blir vel for belastende. En form for internkritikk av en sammarbeidspartner. Mennesker som har som jobb å ivareta barns interesser står og ser på at barnas interesser ikke blir ivaretatt, men gjør ikke noe med det.

Det gjør at de som tar ett oppgjør med barnevernet er de rare fuglene. De man kan ignorere argumentene til å heller si at de nok har en skrue løs. Det kan være, men det betyr ikke at de ikke har mange gode poeng som er verdt å se på, som desverre drukner i form.

Det samme ser vi i debatten rundt psykiatri, hvor mye av kritikken fra anti psykiatrien faktisk er utrolig god. Jeg opplever at det er større rom for en debatt i psykiatrien, også blant etablerte navn, men fortsatt så gjør psykiatrien en så dårlig jobb i mange tilfeller at de ofte gjør mennesker dårligere enn bedre.

Det er vanskelig å gjøre noe med det som er. Noen lever med svakhetene som de er, noen tror at det bestående er ok og tror ikke noe på innvendingen som kommer. Jeg tror vi trenger de rare fuglene for å få til den endring som trengs. Den debatten vil ikke komme fra innsiden eller fra det etablerte. Den vil bli dyttet på de etablerte av brysomme sjeler.

Så synes jeg fortsatt at det er synd at den gode kritikken som ligger gjemt bak det endsidige fokuset ditt ikke får mer oppmerksomhet Arild, men enda mer synd synes jeg den overdøvende tausheten fra det ettablerte er. De ser svakhetene, men de engasjerer seg ikke på barnas side.

Kommentar #2

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Saksbehandlingsregler

Publisert nesten 7 år siden

Holta - håper inderlig du har satt deg inn i hvordan vi som barnevern faktisk jobber og ikke bare logger deg på all informasjon som går i din overgreps- og antiretning.  Legger inn en link som gir deg og eventuelt andre som tenker at ordbruken din er adekvat i beskrivelsen kunnskap om grunnlaget for den faktiske saksbehandlingen i barnevernet - dette er jo litt å sette seg inn i, men for den som er ekte interessert så er dette overkommelig

http://www.barnevernet.no/sok/?quicksearchquery=saksbehandling 

Tror du finner mye om ivartagelse av foreldreparten i disse dokumentene.  Du finner faktisk informasjon om f.eks. hvem som er part i en barnevernssak og hvilke rettigheter det utløser.

Kan du gi et eksempel på hva du kaller et rettighetsforsømmelse i en barnevernsak?

Selvsagt må vi i vårt daglige virke hjem til folk - og det finnes da lovgrunnlag for det.

Vi skal gjennomføre en undersøkelse etter mottatt bekymringsmelding i løpet av 3 mnd.  Vi innkaller da foreldrene til en førstegangssamtale og sammen med de legger vi opp hvordan undersøkelsen skal gjennomføres og innhenter samtykker til innhenting av opplysninger fra andre.  Alt vi gjør har frivillighet, samarbeid og dialog i seg. 

Problemet oppstår hvis foreldrene motsetter seg det som er nødvendig for å komme til en konklusjon.  Da sier barnvernloven at "Foreldrene eller den barnet bor hos, kan ikke motsette seg at en undersøkelse som nevnt i første ledd blir gjennomført ved besøk i hjemmet."

Det kan og være et moment av motstand i aksept på at vi får nærme oss barnet i undersøkelsen.  Da sier loven: "Barneverntjenesten, og sakkyndige som den har engasjert, kan kreve samtale med barnet i enerom.  Hvis det foreligger mistanke om at barnet i første ledd blir mishandlet eller utsatt for andre alvorlige overgrep i hjemmet jf. §4-12 første ledd bokstav c, kan barneverntjenesten gi pålegg om at barnet skal bringes til sykehus eller til annen undersøkelse."

En annen situasjon der det kan oppstå motsetning er i saker hvor vi jobber ut fra en vurdering av at det er akutt.  Da sier loven:  "Er det fare for at et barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet, kan barneverntjenestens leder eller påtalemyndigheten uten samtykke fra foreldrene umiddelbart treffe midlertidlig vedtak om å plassere barnet utenfor hjemmet."  Et slikt vedtak skal sendes fylkesnemda snarest og senest innen seks uker.

Det rådet ditt med nødrett er et dårlig råd.  Jeg skjønner gjerne at noen foreldre av de vi har kontakt med kan kjenne kontakten med oss som særs utfordrende.  Det beste rådet jeg kan gi de - hvis det er noe i bekymringen som går på de spesifikt og deres utøvelse av omsorg - brett opp armene og vis i praksis i løpet av undersøkelsen at det som er fremkommet ikke stemmer med virkeligheten - eller kanskje nærmere sannheten - dette var en oppvåkning og jeg takker barnevernet for muligheten til å bli en mer ansvarsfull utøver av mitt omsorgsansvar.

Hvis bekymringen går på rus - så vis da at du er rusfri.  Hvis bekymringen er psykisk helse - gjør da ditt for at hverdagen blir så lite preget av det som mulig og la så barnevernet avgjøre hva som må til av hjelpetiltak ( skal prøves så langt råd er før omsorgsovertagelse eventuelt fremtvinger seg).  Hvis bekymringen er vold - gjør noe med det - flytt  fra voldsutøver til denne eventuelt har gått i en troverdig behandling og endringsprosess og la barnevernet sette inn sine kontrolltiltak for å se at det faktisk er en hverdag uten vold ( slike tiltak bremser som oftest foreldre og gir effekten bedre hverdag - da blir det å vurdere om det holder seg og hvordan dette kan følges opp over tid).

Vi er ikke perfekte og vi kan bli bedre, men dette blir ikke konstruktivt - det blir rett og slett å anse som feilinformasjon og skulle en lese dette og så komme i kontakt med barnevernet så har du slettes ikke hjulpet vedkommende hvis denne tror litt på det du kommer med, Holta.

Kommentar #3

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Mener du

Publisert nesten 7 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
Argument: Det er selvsagt ikke vår jobb å ta hensyn til foreldrene. Vi driver med barnevern!

At det ikke forekommer tilfeller der barn trenger hjelp fra barnevernet ? 

Etter det jeg har sett du har skrevet før,virker det som om barn uansett problemer har det best hos sine foreldre...? 

Kommentar #4

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Hvis bekymringen går på rus - så vis da at du er rusfri.  Hvis bekymringen er psykisk helse - gjør da ditt for at hverdagen blir så lite preget av det som mulig og la så barnevernet avgjøre hva som må til av hjelpetiltak

Hva så når barnevernet ikke har kompetanse til å foreta en god undersøkelse, ikke klarer å gjøre en faglig vurdering, ikke klarer å vurdere riktig hjelpetiltak eller grep, og hvor det er alt for dårlige muligheter til klage?

Når du skriver fremstår det som om det er en part som har rett, barnevernet, og en part som har feil, foreldrene. Hvis bare foreldrene gjør som barnevernet vil så går alt bra. Det blir en nytteløs tilnærming. BV er en aktør i saken som på lik linje med foreldrene må utsettes for kontroll og eventuelt tiltak hvis kvaliteten på tjenestene er for dårlig.

Kommentar #5

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Christiansen

Publisert nesten 7 år siden

En undersøkelse skal gjennomføres : "slik at den minst mulig skader noen som den berører, og den skal ikke gjøres mer omfattende enn formålet tilsier.  Det skal legges vekt på å hindre at kunnskap spres unødig."

Bestemmelsen er en viktig presisering av vår varsomhetsplikt.  Vi skal så langt råd er gjennomføre undersøkelsen i samarbeid med parten og fremgangsmåten må være tilpasset sakens alvorlighetsgrad.  F.eks. skal vi være tilbakeholdne med å la oss bistå av politi.

Vi i barnevernet kan ikke velge bort at vi er instansen som har rett og plikt til å foreta undersøkelser.

Barnevernet som instans har ettersyn av Fylkesmannen som og er partens klageinstans.

Kommentar #6

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Det er teori Knut. I praksis så er dette feltet så vanskelig og ressursene for små, slik at barnevernet i svært mange tilfeller ikke har økonomiske, personalmessige, eller strukturelle ressurser til å gjøre den jobben de har blitt satt til å gjøre. Det er en rekke problematiske forhold i dagens ordning, blant annet i forhold til sakskyndige, eller tidsaspektet for å få en sak behandlet, som til en viss grad diskuteres. Rart at du ikke forholder deg til noen problematiske sider, bortsett fra en lite forpliktende "vi kan bli  bedre".

Jo, det kan vi altids. Det er ikke en sovepute mot så store feil at man istedenfor "barnets beste", blir den som skader barnet eller enda en som skader barnet. Foreldrene må innfinne seg med at tiltak settes inn, barnevernet ser ut til å i større grad kunne si, vi kan alltids bli bedre" og så skal det være godt nok.

Kommentar #7

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Christiansen

Publisert nesten 7 år siden

Det er umulig for meg å forholde meg til det du lister opp i og med at det kan være et tema i enkeltsaker eller i værste fall ved et helt kontor.  Det nærmeste du kommer min skepsis er sakkyndig, men også der skjer det noe - legger inn NOU "Kvalitetssikring av sakkyndigrapporter i barnevernet"

http://www.regjeringen.no/Rpub/NOU/20062006/009/PDFS/NOU200620060009000DDDPDFS.pdf

Det som imidlertid er nærmere en sannhet er vår unnfallenhet og at vi i for mange saker har latt elendighet rulle videre i den tro at det er etablert holdbare endringer .... men i de fleste saker så vil det da komme en ny bekymringsmelding.

Når det gjelder å stikke så er det noen av våre nye landsmenn som benytter dette.  Når de blir usikre, så er gjerne barn hos slekt i hjemlandet før vi har kommet til konklusjon.

Kommentar #8

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Så synes jeg fortsatt at det er synd at den gode kritikken som ligger gjemt bak det endsidige fokuset ditt

På den ene siden har vi titusenvis av mennesker og milliarder av kroner.

På den annen side har vi relativt få uten mye penger.

Vi få har ikke tid og råd til å føre de få gode argumenter motparten har. Vi må fokusere på alt det motparten med mediahjelp propaganderer, og på det problematiske.

Kommentar #9

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Kan du gi et eksempel på hva du kaller et rettighetsforsømmelse i en barnevernsak?

Hele kostebinderiet er nyttige idioter. Når man i 2011 i Trondhjem i Fylkesnemnden gav det såkalte barnevernet rett i ALT --- 100% av sakene vant de --- så forteller det det meste om rettsikkerhet.

Når politiet sikter noen, og påtalemyndighetene vil ha noen dømt, så lykkes de ofte ikke. Rett som det er vinner den tiltalte.

Mot barnevernet vinner ikke foreldre i prinsipp ikke. Fordi barnevernet har all makt. Skulle familien en sjelden gang vinne, så er det jo bare å dra i gang ny Fylkesnemnd, for barnevernet. Igjen og igjen og igjen, til foreldrene er komplett utmattet og skadet psykisk for livet. Dette voldsomme stressnivået man påfører mennesker bryter ned også den fysiske helsen.

At du mangler reell selvkritikk relatert til barnevernet er et interessant psykologisk/sosiologisk fenomen. Det er slik at mennesker flest trenger korreksjon fra omgivelsene for å ha en sunn selvkritikk. Slik korreksjon er det lite av i barnevernet. Styrkefoholdet mellom barnevern og klient er så alt for feil.

Sitat: Vi innkaller da foreldrene til en førstegangssamtale og sammen med de legger vi opp hvordan undersøkelsen skal gjennomføres og innhenter samtykker til innhenting av opplysninger fra andre.  Alt vi gjør har frivillighet, samarbeid og dialog i seg.

At mennesker ikke vet hva de gir seg inn på eller ikke tør protestere, eller underkaster seg fordi de opplever dere som autoriteter, opphever "frivillighet, samarbeid og dialog.

Vi er mange som har testet å si "Nei!". Da ser man fort at villdyret kan våkne.

Sitat: Problemet oppstår hvis foreldrene motsetter seg det som er nødvendig for å komme til en konklusjon.

Det er utrolig at du kan snakke om frivillighet og i neste setning si at dere bruker tvang om foreldre ikke vil!

Sitat: Da sier loven: "Barneverntjenesten, og sakkyndige som den har engasjert, kan kreve samtale med barnet i enerom.

Ja. Ingen vitner. Inget opptak. All mulighet for manipulasjon og fullstendig frie tolkninger for barnevernet. De frie (gjerne elleville) tolkningene ER bevisene mot familien.

Sitat: "Er det fare for at et barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet, kan barneverntjenestens leder eller påtalemyndigheten uten samtykke fra foreldrene umiddelbart treffe midlertidlig vedtak om å plassere barnet utenfor hjemmet."

Dere ligger vel på 80% akuttplasseringer. Misbruket av akuttplasseringer er ekstremt. OG: ULOVLIG.

Kommentar #10

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Hvis bekymringen går på rus - så vis da at du er rusfri.  Hvis bekymringen er psykisk helse - gjør da ditt for at hverdagen blir så lite preget av det som mulig og la så barnevernet avgjøre hva som må til av hjelpetiltak ( skal prøves så langt råd er før omsorgsovertagelse eventuelt fremtvinger seg).  Hvis bekymringen er vold - gjør noe med det - flytt  fra voldsutøver til denne eventuelt har gått i en troverdig behandling og endringsprosess og la barnevernet sette inn sine kontrolltiltak for å se at det faktisk er en hverdag uten vold ( slike tiltak bremser som oftest foreldre og gir effekten bedre hverdag

Hva er å ha et rusproblem? Her er det hvor mange myter som helst. Kom med beviser for at rus i enhver form skader barn.

Hva er å ha psykiske problem? Kom med beviser for at psykiske problem generelt skader barn.

Angående vold. Hvorfor kan dere liksombevise vold der politiet ikke finner noe?

Dere er svært langt fra rettsikkerhet og faglighet!

Kommentar #11

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Manipulerende spørsmål

Publisert nesten 7 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
At det ikke forekommer tilfeller der barn trenger hjelp fra barnevernet ? 

Manipulerende spørsmål er jeg lite interessert i å svare på. Jeg har dessuten svart på lignende fra deg tidligere.

Sitat: Etter det jeg har sett du har skrevet før,virker det som om barn uansett problemer har det best hos sine foreldre...?

Å knuse familier er uhyre sjeldent noe hjelp i. Men det finnes tilfeller hvor barn kan trenge å få bo hos nær slekt, familie eller venner. Det finnes også tilfeller foreldre kan trenge mye hjelp, barnepass, etc.

Kommentar #12

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Når du skriver fremstår det som om det er en part som har rett, barnevernet, og en part som har feil, foreldrene.

Fra boken nevnt øverst:

Det som aldri ser ut til å falle barnevernet inn, er at barnas foreldre kan ha bedre kjennskap og forståelse for sitt eget barn enn dem selv. Eller at foreldrenes argumenter kan være bedre enn deres.

Kommentar #13

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
En undersøkelse skal gjennomføres : "slik at den minst mulig skader noen som den berører, og den skal ikke gjøres mer omfattende enn formålet tilsier.  Det skal legges vekt på å hindre at kunnskap spres unødig."

Det er da ingen som kontrollerer dere her. Og OM foreldrene skulle ha ressurser til å kontakte fylkesmannen, så er det svært lite vedkommende gjør. Og OM vedkommende skulle gjøre noe, så er det ingen i BV som får konsekvenser av det.

Uten konsekvenser, ingen bedring.

Kommentar #14

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
I praksis så er dette feltet så vanskelig og ressursene for små, slik at barnevernet i svært mange tilfeller ikke har økonomiske, personalmessige, eller strukturelle ressurser til å gjøre den jobben de har blitt satt til å gjøre.

Mer ressurser til noe som ikke fungerer faglig, er farlig. Da får vi mer ufaglig og mer maktmisbruk.

Kommentar #15

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Når det gjelder å stikke så er det noen av våre nye landsmenn som benytter dette.

Dette er det beste de kan gjøre. Det fungerer mye bedre for barna og familien enn det barnevernet har å stille opp med.

Vi begynner å bli en del nå som anbefaler mennesker til å dra fra landet lenge før det kan komme et manipulerende akuttvedtak eller lenge før saken blir sendt Fylkesnemnden. Når barnevernet ønsker hjelpetiltakene de ikke vet hvordan virker, så kan sjansen være rundt 20% for at man mister barna. Har man da mulighet for å dra til f.eks Spania, så bør man gjøre det. Noe annet er å gamble med familiens og barnas sikkerhet.

Fordi det er mer skadelig at barnevernet tar barna. Det ble sist bevist med denne forskningen:

Resumé: Tidligere anbragte som unge voksne

http://www.sfi.dk/resum%C3%A9_tidligere_anbragte_som_unge_voksne-10248.aspx

Kommentar #16

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Det er umulig for meg å forholde meg til det du lister opp i og med at det kan være et tema i enkeltsaker eller i værste fall ved et helt kontor. Det nærmeste du kommer min skepsis er sakkyndig, men også der skjer det noe - legger inn NOU "Kvalitetssikring av sakkyndigrapporter i barnevernet"

Min erfaring strekker seg til ett geografisk område med flere kontorer, og for meg fremstår det som om det er strukturelle problemer som mest sannsynlig gjelder de fleste kontorer.

Barnevernet vil måtte gå inn med en vurdering, en vurdering som krever stor kompetanse, krav til samordning, krav til ressurser. En som har gått tre år på skolen har ikke den kompetansen som kreves. En som har gått tre år på skolen og ett par kurs om tilknytning kan være livsfarlig.

Jeg har heller ikke opplevd at det har vært ett system som fanger opp for manglende kompetanse. Ikke noen kompetente psykologer som overser arbeidet, ikke god nok refleksjon rundt seg selv, egen kompetanse, det man står oppe i. Verktøy som er nødvendig for å kunne gjøre en god jobb. Har man ikke det på plass så vil resultatet i alt for stor grad være farget av den enkelte saksbehandlers personlighet, kompetanse, dagsform og triggere. Dette blir oversett av en klageinstans som er alt for knyttet til barnevernet slik at en for høy del av sakene går i barnevernets favør i første runde, før man prøver det rettslig hvor langt flere vinner frem mot barnevernet. Da har det gått svært lang tid, og det er også forsøk på å si at barnet nå har mer tilknytning til det nye stedet de bor, noe det har vært jobbet hardt fra barnevernets side for å få til. I den tro at de har rett og at det er i barnets interesse.

Det jeg har sett er hastverksarbeider, skremmende dårlig og ensidig dokumentasjon, mangler i saksgangen, avgjørelser som blir tatt på dårlig grunnlag. Det er så detaljert som jeg kan skrive uten å bryte taushetsplikten.

Hva som skjer når de nye reglene kommer på plass hvor det biologiske prinsipp skal vike for en god tilknytning er jeg redd for. Jeg vil anta at antall feilbehandlinger fra barnevernets side vil øke drastisk.

Barna fortjener bedre. Det er hva vi til syvende og sist diskuterer. De fortjener en riktig behandling, de fortjener å bli ivaretatt. Av sine foreldre og av hjelpeapparatet.

Kommentar #17

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
Mer ressurser til noe som ikke fungerer faglig, er farlig. Da får vi mer ufaglig og mer maktmisbruk.

Jeg ser den. Det faglige må opp og gå, og der er det skremmende langt igjen før man i det hele tatt anerkjenner den mangelen som er, langt mindre før man har fått bygget opp ett kompetent barnevnern med gode rutiner og tilstrekkelig kompetanse.

Når det er sagt så ser jeg også hvor mye skade som blir gjort mot ett skremmende stort antall barn, så jeg ser det heller ikke som en løsning og ikke gripe inn i de tilfeller der det er påkrevd.

Jeg ønsker bare at resultatet er mer preget av faglighet enn lotteri.

Kommentar #18

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
Vi få har ikke tid og råd til å føre de få gode argumenter motparten har. Vi må fokusere på alt det motparten med mediahjelp propaganderer, og på det problematiske.

Når dere ikke tar dere tid, ikke fremstår rasjonelle, så ødelegger dere egen sak. Det gjør at ting tar lengre tid, ikke kortere.

Kommentar #19

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
Uten konsekvenser, ingen bedring.

Jeg kunne tenkt meg å bruke kapitalsimen. Det må bli dyrere å gjøre dårlig arbeid enn å gjøre godt arbeid. Det må koste å gjøre store feil, det må koste å ikke følge regelverket. Slik systemet er nå med for små ressurser er det lite insentiv for å bedre kvaliteten i stor nok grad, det handler vel ofte mer om å holde hodet over vannet.

Kommentar #20

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Det jeg har sett er hastverksarbeider, skremmende dårlig og ensidig dokumentasjon, mangler i saksgangen, avgjørelser som blir tatt på dårlig grunnlag

Jeg kjenner ikke din arbeidshverdag, Christiansen, men - hvis du er å regne som fagperson i et felt knyttet til behandling av/saksbehandling av mennesker, så kan en gjerne ha lettere for å se og komme med konstruktiv kritikk til et fagfelt en selv ikke er direkte en del av.  En kritikk fra denne kanten kan nok nå mer inn enn kritikk som kommer fra de som selv opplever seg overkjørt.  Jeg ser i det hele - enten det kommer fra Holta eller andre som positivt, men ikke alt er like konstruktivt og til hjelp.

Har tidligere lagt inn en side til et nettsted som begynte som "overkjørt", men som gradvis har hevet seg i nivå til å komme med tema som kunne ha gjort seg som "folkets røst" til diskusjon på en fagdag

http://www.knut.com/ 

Jeg har og tenkt tanken at hvis jeg skulle hoppe av og gjort noe på siden så ville jeg sitte med en kompetanse som ville ha vært gull verdt for den eller de som strevde med noe i en barnvernsak.  I det sitter jo en innrømmelse av at det å kjenne den indre tenkningen i etaten er en saksverdi i seg selv.  Men- noen kontorer beveger seg ut av det som vanligvis foregår i etaten som helhet - legger inn en link til en av våre kommuner i Hordaland der både folket og de som ble involvert som fagperson reiser seg og sier fra i all offentlighet at dette var mer enn tvilsom håndtering ...

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/--Forsokt-brukt-til-a-fjerne-barn-fra-mor-2843402.htm 

Jeg har og undret meg over den saken som nå er igang i Gjøvik tinghus - at det er mulig for en somalisk familie å opprettholde en hverdag med vold, trussler, overgrep og mishandling i nesten 20 år ovenfor 7 barn uten av noen i det offentlige greier å fange opp det som skjer og uten av barna eventuelt sender ut klare nok signaler til at det lar seg fange opp - har satt i gang en egen tråd om denne saken og nærliggende problemstillinger knyttet til oss som fagpersoner og de kulturer som følger med noen av våre nye landsmenn ...

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat6/thread362256/ 

Nå jobber jeg ved et av de best bemannende kontor i Norge og tar gjerne mine vurderinger ut fra min hverdagsobservasjon.  Vi har to jurister ansatt og i alle saker som krever hast og vurering så samles leder og avd.ledere, jurist, saksansvarlig og de som eventuelt er plukket ut til å bistå inn til gjennomgang og planlegging av gjennomføringen av en akuttvurdering.  Alle saker i barnevernet som nærmer seg fylkesnemd har kontorets avgjørelser i ryggen - det er ikke inni hodet til en person at det formes et innhold som leder til slik eller slik.  Jo, et vedtak i barnevernssammenheng kan oppfattes ensidig i og med at barnevernet har gjort sine faglige vurderinger som fører til en begrunnelse hentet i Lov om barneverntjenester.

Kommentar #21

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Da har det gått svært lang tid, og det er også forsøk på å si at barnet nå har mer tilknytning til det nye stedet de bor, noe det har vært jobbet hardt fra barnevernets side for å få til.

Det er nok å se "Tore på sporet" for å forstå at tilknytningsteoriene er på jordet. Er man kristen kan man jo også lese Bibelens betoning av familien…

Sitat: Hva som skjer når de nye reglene kommer på plass hvor det biologiske prinsipp skal vike for en god tilknytning er jeg redd for. Jeg vil anta at antall feilbehandlinger fra barnevernets side vil øke drastisk.

Jeg har ikke sitatet men barnefjernsministeren sa at SV ikke hadde noe interesse av familien som institusjon. Disse menneskene tror ikke på familien. De er støttet av et SV-betont media og et SV-betont barnevern.

Bibeltroende kristne har ingen ting å gjøre oppe i denne farlige ideologien. At man klarer å gå fullstendig åndelig feil i dette, er et bevis på hvor rasjonaliserende mennesket er. Det er så til de grader å ri to hester at det er hoderystende.

Kommentar #22

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
så jeg ser det heller ikke som en løsning og ikke gripe inn i de tilfeller der det er påkrevd.

Viktige spørsmålet er:

Når er det påkrevd? Hvordan er det påkrevd? Hvordan løser mennesker dette naturlig? Skal man bruke makt der det finnes naturlig støtte fra besteforeldre, foreldres søsken, venner?
Kommentar #23

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Når dere ikke tar dere tid, ikke fremstår rasjonelle, så ødelegger dere egen sak. Det gjør at ting tar lengre tid, ikke kortere.

Nedslagsfeltet vårt er rett i menneskers fastlåste livsløgner, autoritetstro og majoritetstro. Dermed er vi stemplet irrasjonelle i utgangspunktet.

Det er helt urealistisk å tro at mennesker flest skal fremstå som rasjonelle fra hvem som helst sin synsvinkel. Folk er hjernevasket med hvor fantastisk barnevernet er. Så sier vi noe annet. Allerede da har vi liksom fremstått som irrasjonelle.

I tillegg kommer alle normale enkle barnevernsoffer sin manglende forståelse for forskning, statistikk etc. Mennesker flest --- barnevernsofre som andre --- er full av irrasjonelle meninger og forestillinger. Folk går ikke rundt som objektive roboter som perfekt bearbeider kun empirisk kunnskap.

Faktum er at kampen vår består i å bekjempe motpartens irrasjonalisme. Samt å spre de rasjonelle argumentene til aktørene som arbeider mot barnevernsovergrep.

MEN: Først og fremst er vi i fasen hvor vi samler tusenvis av mennesker, for å kunne påvirke demokratisk.

Kommentar #24

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Hva med lovbrudd?

Publisert nesten 7 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Det må koste å gjøre store feil

Hvorfor koster det ikke såkalte barnevernere bøter og fengsel å drive med lovbrudd med svært alvorlige konsekvenser for menneskers liv og helse?

Kommentar #25

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor koster det ikke såkalte barnevernere bøter og fengsel å drive med lovbrudd med svært alvorlige konsekvenser for menneskers liv og helse?

Vi vil alltids få medhold for beslutninger vi har gjort i embeds medfør så lenge handlingene har sitt lovgrunnlag i orden.  I værste fall kan vi få refs fra Fylkesmannen.

Vi kan stilles innfor rett - ikke som enkeltpersoner, men som barnevern hvis det reises krav om erstatning ( den private part har ikke nubbesjans hvis våre handlinger er utført i samsvar med lov) ved f.eks. unnfallenhet fra vår side; at at vi skulle ha gjort mer - raskere - at tilbudet var for dårlig o.l..  Fengsel vil aldri være et tema - bøter og erstatning kan være tema.

For egen del har jeg blitt stevnet inn en gang for utført arbeid i samsvar med lovverk - det førte ikke fram - slik at den private part endte opp med saksomkostninger ( her vil noen parter ha mulighet for fri rettshjelp).

Kommentar #26

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Symtomatisk

Publisert nesten 7 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
En kritikk fra denne kanten kan nok nå mer inn enn kritikk som kommer fra de som selv opplever seg overkjørt.

Man lytter ikke til de man arbeider opp mot. Det er åpenbart farlig ignoranse og dårlige holdninger.

I kommentar 12 siterte jeg fra Tranøys og Langfeldt sin bok (Sitat):

Det som aldri ser ut til å falle barnevernet inn, er at barnas foreldre kan ha bedre kjennskap og forståelse for sitt eget barn enn dem selv. Eller at foreldrenes argumenter kan være bedre enn deres.

Sitat Nygaard: Nå jobber jeg ved et av de best bemannende kontor i Norge og tar gjerne mine vurderinger ut fra min hverdagsobservasjon. Vi har to jurister ansatt og i alle saker som krever hast og vurering så samles leder og avd.ledere, jurist, saksansvarlig og de som eventuelt er plukket ut til å bistå inn til gjennomgang og planlegging av gjennomføringen av en akuttvurdering.

Jeg har merket meg at det kommer flest klager til Datatilsynet ol fra barnevernskontor i Bergen, overfor arbeidet jeg driver. Indikerer at det finnes sammenhang mellom antall ansatte og angrepene på ytringsfriheten (og andre menneskerettighetsbrudd). Vi advarer jo sterkt mot å øke mennesker i dagens barnevernsukultur.

Sitat: Jo, et vedtak i barnevernssammenheng kan oppfattes ensidig i og med at barnevernet har gjort sine faglige vurderinger som fører til en begrunnelse hentet i Lov om barneverntjenester.

Dette er selvbedrag. Loven tillater ikke barnevernet i å gjøre prognosene verre for barn. Ikke er det faglighet heller å gjøre det verre for barn på gruppenivå. Det er mangel på faglighet. Det er feil å kalle noe "fag" når det er fornektende overfor fakta og kvalitetsforskning. Da er det ideologi og mennesker som har gått feil.

Kommentar #27

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Fylkesmannen fungerer ikke

Publisert nesten 7 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
I værste fall kan vi få refs fra Fylkesmannen.

Det gjelder KUN formelle ting som f.eks tidsfrister.

Alt dere kan ARGUMENTERE for at liksom er faglig, bøyer fylkesmannen kne for. Det er mht liksomfagligheten de store problemene finnes.

Kommentar #28

Otto Lund

0 innlegg  2 kommentarer

Såkalt barnevern har store nasjonale og internasjonale utfordringer

Publisert nesten 7 år siden
Kommentar #29

Elizabeth Bråten

0 innlegg  2 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Kan du gi et eksempel på hva du kaller et rettighetsforsømmelse i en barnevernsak?

Her er to eksempler:

1. Her er Sør Trøndelags avisa samlet artiklene om de kritikkverdige forhold ved Barnevernet i Orkdal.

"Ifølge Fylkesmannen handler problemene ved barnevernet i Orkdal om mer enn manglende bevilgninger. Måten brukere blir møtt på, for dårlig kompetanse og saksbehandlingsfeil er blant problemene som tas opp. Ifølge Fylkesmannen er det det begått lovbrudd i flere av tilsynssakene.

Barnevernet i Orkdal omfatter også kommunene Skaun, Meldal og Agdenes."

Disse forholdene gjelder altså ikke bare en kommune, men fire.

2. Boken Med makt til å krenke handler om "makt, avmakt og motmakt i en konfliktfylt barnevernssak". Den er en fagbok skrevet av Randi Haugland og publisert av Gyldendal forlag. NRK har en artikkel om boka:

"Barnevernet bruker makta på en feil måte, og krenker både barna og foreldrene. I tillegg forsterker de konflikten i stedet for å løse dem . . .

"Boka tar for seg en kvinne i en kystkommune som kjemper for sine to barn, som barnevernet har satt i fosterhjem. I seks år har Haugland fulgt familiens kamp. Forfatteren mener at mange vanskelige konflikter, slik som denne, hadde endt lykkelig og ikke i rettssystemet – hvis bare barnevernsarbeidere ikke hadde vært så steile: 

"– Barnevernsarbeider kan veldig ofte oppføre seg svært krenkende, sannsynligvis uten at de vet og vil det. Men det blir slik fordi de har for liten bevissthet over hvordan makt og myndighetsutøvelse virker. "

Kommentar #30

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Elizabeth Bråten. Gå til den siterte teksten.
artiklene om de kritikkverdige forhold ved Barnevernet i Orkdal.

Her er artikkel om hvordan en såkalt brukerundersøkelse lurte administrasjonen og de folkevalgte.

http://www.avisa-st.no/distriktet/orkdal/article6640685.ece

Sitat: "– Barnevernsarbeider kan veldig ofte oppføre seg svært krenkende, sannsynligvis uten at de vet og vil det. Men det blir slik fordi de har for liten bevissthet over hvordan makt og myndighetsutøvelse virker. "

I dette tilfellet så visste sikkert ikke forfatter at barnevernsguroen Kari Killén oppfordrer til "frustrasjonstesting". Det betyr at når foreldrene er i en svært presset situasjon og er livredde for sine barn, så skal barnevernsarbeideren i tillegg trakassere foreldrene for å bevise at de har lett for å frustreres. Det uttrykker en alvorlig mangel på empati. Mange mennesker skakes slik opp at det kun kan kalles tortur.

Mest leste siste måned

Noen bør skamme seg
av
Espen Ottosen
19 dager siden / 5375 visninger
Kreftens krigsmetaforer
av
Aud Irene Svartvasmo
17 dager siden / 3728 visninger
Ingen skal leve med skam
av
Tor Håkon Eiken
18 dager siden / 1294 visninger
Nå må vi stå sammen
av
Berit Hustad Nilsen
13 dager siden / 1175 visninger
Skal vi forby det vi ikke liker?
av
Paul Leer-Salvesen
13 dager siden / 1009 visninger
Hva nå, Etiopia?
av
Ragnhild Mestad
6 dager siden / 936 visninger
Ungdomsrus: Vi må handle nå!
av
Pernille Huseby
23 dager siden / 906 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere