Anders Helge Myhren

275

Europa og Israels 10 stammer

Publisert: 2. feb 2013 / 4101 visninger.

Europa, deler av Amerika, Australia og New Zealand er hovedsakelig etterkommere av de 10 israelske stammer.

Mange nasjoner og folkeslag

I 1. Mosebok 17, vers 5-6 står det: "Ditt navn skal ikke mer være Abram, men ditt navn skal være Abraham, for jeg gjør deg til far for en mengde folk. Jeg vil gjøre deg overmåte fruktbar. Jeg gjør deg til mange folk, og konger skal utgå fra deg." I 1 Mosebok 28 finner vi også en del interessante vers. Isak velsigner sin sønn Jakob og kommer med denne profetien: "Og må Gud Den Allmektige velsigne deg og gjøre deg fruktbar og gi deg en tallrik ætt, så du blir til en hel skare av folkeslag." I vers 14 bekrefter Gud denne velsignelsen: "Din ætt skal bli som støvet på jorden. Du skal utbre deg mot vest og mot øst, mot nord og mot sør. Og i deg og din ætt skal alle jordens slekter velsignes." Og her er det snakk om Sems etterkommere, Jakobs (Israels) tolv sønner, ikke etterkommere etter Jafet og Kam. "Og Gud sa til ham: "Ditt navn er Jakob. Heretter skal du ikke mer kalles Jakob, men Israel skal være ditt navn. Og Han kalte ham Israel." Dette er klartekst. Legg også merke til at disse løftene er gitt uten betingelser.

Jer 3,12 nå han skriver: I de siste dager skal noen rope ut budskapet om hjemvendelse, nettopp til folk i nord: "Gå av sted og rop ut disse ord mot nord og si: Vend tilbake, Israel, du frafalne …" Jer.3,12.

Jeg har tydeligvis en litt annen bibeloversettelse, men Jer 3, og vers 12 bør ses i sammenheng med vers 13, og disse lyder slik:

"Gå og rop disse ordene ut mot nord:Vend om, du frafalne Israel!lyder ordet fra Herren.Jeg ser ikke lenger på deg med harme,men vil vise miskunn, lyder ordet fra Herren,jeg vil ikke for evig være vred. Bare erkjenn din skyld,at du har gjort opprør mot Herren din Gud.Du fór omkring etter fremmede guder- under hvert frodig tre,du hørte ikke på meg,
lyder ordet fra Herren."

Dette er sannheten: De10 stammer, som  er den hvite befolkningen  i verden, er etterkommere av  Jakobs sønner.

På den tiden var også vi under Loven, sammen med de 2 andre stammene, Juda (jødene) og Levis stamme!

Husk, at gjennom Moses og folkets utgang av Egypt, med alle Israels 12 stammer, fikk hele Israel folket loven på Sinai berg i Arabia! Og der var mine og dine forfedre med!

Da skjønner du det hele, og alt faller på sin rette plass!

"Gå ikke ut på hedningers vei og ikke inn i samaritaneres byer! Gå hellere til de fortapte får av Israels hus!" (Matteus 10:5-6) og:"Jeg er ikke utsendt til andre enn til de fortapte får av Israels hus."(Matteus 15:24) sa Jesus!

Dersom vi skal konkludere, og gjenta det hele, så må dette bety følgende: Juda og Levis stamme er Guds eiendomsfolk, og de 10 andre stammene er også Guds eiendomsfolk! For å underbygge det Jesus sa, kan vi gjenta hva Han mente med andre skriftsteder:
Apostlene sendes ut

Da Jesus så byen Jerusalem, gråt Han over den og sa:

«Hadde du bare på denne dagen forstått, du også, hva som tjener til fred! Men nå er det skjult for dine øyne.» (Luk 19,41)

Her så Jesus inn i framtiden, både for seg selv og over israel-folket. Dersom israelittene hadde tatt imot Jesus som den Han var, hadde Han ikke behøvd å gå korsveien og jødene haddde ikke vært tvunget inn i sin lidelseshistorie. Dersom jødene hadde tatt imot Jesus der og da, kunne Jesus ha opprettet tusenårsriket med det samme. Jesus kunne ha blitt konge i Jerusalem og i Stor Israel (Grensene Gud hadde bestemt på Josvas tid) og livets tre kunne blitt plantet! Jesus kunne ha fått de andre 10 stammene tilbake til Israel også, og alt hadde vært herlighet og glede...for Israels 12 stammer!

Men hva med hedningene? Jo, hedningene hadde gått fortapt, de hadde blitt tilintetgjort etter hvert som døden banket på. Så noe godt skjedde for menneskeheten gjennom dette!

For å underbygge det Jesus sa, kan vi gjenta hva Han mente med andre skriftsteder:


Matteus 10:5 Disse tolv sendte Jesus ut og påla dem: «Ta ikke veien til hedningene, og dra ikke inn i samaritanenes byer! 6 Gå heller til de bortkomne sauene i Israels hus. 7Gå og forkynn: 'Himmelriket er kommet nær!'

Kvinnen fra Fønikia

Kapittel 7:24 Så brøt han opp derfra og dro til Tyros-området. Der tok han inn i et hus og ønsket ikke at noen skulle få vite det, men det kunne ikke holdes skjult. 25 En kvinne der hadde en datter som hadde en uren ånd i seg. Straks hun fikk høre om Jesus, kom hun og kastet seg ned for føttene hans. 26Denne kvinnen var en hedningekvinne, gresktalende, av syrisk-fønikisk ætt. Hun ba ham drive den onde ånden ut av datteren.27Men Jesus sa til henne: «La først barna bli mette, for det er ikke rett å ta brødet fra barna og gi det til hundene.»28«Herre», svarte kvinnen, «selv hundene under bordet spiser jo smulene etter barna.»29Han sa til henne: «Fordi du sa dette, sier jeg deg: Gå hjem, den onde ånden har forlatt din datter.»30Hun gikk hjem og fant barnet liggende på sengen. Den onde ånden hadde forlatt henne.


Jesus ble tatt opp til himmelen:

Da Jesus reiste tilbake til himmelen etter oppstandelsen kom de siste ordene


6 Mens de var sammen, spurte de ham: «Herre, er tiden nå kommet da du vil gjenreise riket for Israel?» 7 Han svarte: «Det er ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som Far har fastsatt av sin egen makt. 8 Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.»
9 Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok ham bort foran øynene deres.

Men Misjonsbefalingen gjelder også, den står i Matt 28:16


16 Men de elleve disiplene dro til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem. 17 Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham; men noen tvilte. 18 Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. 19 Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn 20 og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»


Er det ikke merkelig at mesteparten av Det nye testamente etter Apostelgjerningene ble skrevet av Paulus og ikke Peter? Hvorfor forsvant både Peter og de andre apostlene plutselig av syne etter at Peter, da han var i huset til Kornelius, begynte å forkynne Evangeliet til hedningene? Og hvorfor var det bare Peter og Johannes som i et flyktig øyeblikk dukket opp i Jerusalem ved den sammenkomsten som er skildret i Ap.gj. 15? Etter Ap.gj. 15 leser vi bare om Paulus som preker for hedningene. Hva er årsaken? Hva skjedde med de tolv apostler? La oss komme til bunns i denne saken! Det er nemlig en grunn til at reisene til de tolv apostler har vært innhyllet i et mysterium ? inntil nå.

Du er antakelig blitt fortalt at Jesus valgte seg tolv apostler som han ordinerte. Deretter sendte han dem til jødene forat de skulle preke for dem først, og da jødene som en nasjon forkastet budskapet, har du antakelig trodd at apostlene da vendte seg mot hedningene. Dette er langt fra sannheten!

Det var apostelen Paulus, som flere år senere ble kalt en spesiell apostel, som fikk i oppdrag å bære Evangeliet til hedningene. Jesus kom med denne forsikringen til Ananias, som ble sendt for å døpe Paulus: «Gå av sted!» For han, Saulus, som fikk navnet Paulus, er «et utvalgt redskap for meg til å bære mitt navn fram både for hedningefolk og konger og for Israels barn» (Ap.gj. 9,15).

Det var Paulus, og ikke en av de tolv, som sa: «Fra nå av går jeg til hedningene» (Ap.gj. 18,6). Jesus ville ikke kalt Paulus til å være en spesiell disippel som skulle forkynne Evangeliet for hedningene hvis de tolv apostlene hadde fått dette oppdraget.

Jesu befaling forteller

Legg merke til det overraskende svaret i Matt 10,5?6: «Disse tolv sendte Jesus ut og bød dem: Gå ikke på veien til hedningene, og gå ikke inn i noen av samaritanernes byer, men gå heller til de tapte får av Israels hus!»

Israels hus (de ti «tapte» stammer) ble ført i fangenskap til «medernes byer» i Nord-Assyria, og vandret videre vestover og inn i Europa, der de ble kjent under en rekke fremmede navn

Jesus mente akkurat hva han sa! Han «bød dem». De tolv fikk ikke lov å forkynne Evangeliet blant hedningene. Det var Paulus som fikk dette oppdraget. De tolv skulle i stedet gå til «de tapte får av Israels hus» ? de tapte ti stammer!

Riktignok sendte Jesus Peter til Kornelius (Ap.gj. 10?11) for å åpne Evangeliet for hedningene, men Peters livsoppgave var å forkynne Evangeliet til «de tapte får av Israels hus». I egenskap av «sjefsapostel» åpnet Peter bare døren for hedningene. Det var Paulus som gikk gjennom døren og brakte Evangeliet til nasjonene. Som «sjefsapostel» dro Peter bare én gang til samaritanerne, som var «hedninger». Men det var ikke for å bringe Evangeliet til dem. Filip hadde gjort det! Peter og Johannes bare ba for samaritanerne om at de måtte få Den Hellige Ånd (se Ap.gj. 8,5.14?17).

Nå vet vi hvem de tolv apostler ble sendt til. De ble ikke sendt til hedningene, men til «de tapte får av Israels hus». Det var Paulus som dro til hedningene. Nå skal vi se nærmere på hvor Peter og andre av de tolv apostlene dro etter at de hadde forlatt Palestina. Dette har vært en av historiens best bevarte hemmeligheter! Hvis verden hadde vært klar over hvilke land de tolv apostlene dro til, ville Israels hus aldri vært tapt av syne! Men Gud hadde en hensikt med at identiteten til Israels hus ikke skulle bli åpenbart før i vårt pulserende århundre. Det er mange som ikke forstår hensikten med dette.

Hvor tilbrakte Peter mesteparten av sin tid etter de tolv årene i Palestina?

Den greske historiker Metaphrastes forteller at «Peter ikke bare var i disse vestlige områdene» ? det vestlige Middelhav ? «men spesielt at han også var der i lang tid.» Her finner vi Peters hovedoppgave i sitt arbeid for de ti tapte stammene. «. . .en lang tid i England, der han omvendte mange nasjoner til troen.» (Se margnoter på s. 45 i Caves Antiquitates Apostolicae.)

Peter forkynte evangeliet i England, ikke i Rom. Det sanne evangelium var ikke blitt forkynt offentlig i Rom før Paulus kom dit i år 59 e.Kr. Paulus nevner aldri Peter i sitt brev til brødrene i Rom ? de fleste av disse var blitt omvendt på pinsefestens dag i år 30 e.Kr. Ikke engang jødene i Rom hadde hørt Evangeliet bli forkynt før Paulus kom dit.

Her finner vi Lukas' inspirerte beretning om Paulus' ankomst til Rom: «Etter tre dager kalte han [Paulus] sammen de fremste menn blant jødene der i byen» (Ap.gj. 28,17). Og videre: «De sa da til ham: Vi har ikke fått noe brev om deg fra Judea. Heller ikke er det kommet brødre hit som har meldt fra eller sagt noe ondt om deg. Men vi vil gjerne få høre hva du mener, for vi kjenner til at denne sekt overalt møter motsigelse. Etter at de da hadde avtalt en dag med ham, kom enda flere til ham i hans herberge. Han la da ut for dem og vitnet om Guds rike, og søkte å overbevise dem om Jesus ut fra Mose lov og profetene, fra tidlig morgen til sen kveld» (Ap.gj. 28,21?23).

Her finner man avgjørende beviser for at jødene i Rom aldri hadde hørt apostelen Peter preke.

Men det hadde vært en «Peter» i Rom ? helt fra Claudius Cæsars dager. Denne Peter satt i en framtredende stilling. Han var den øverste leder for de babylonske mysterier. Embetet hans gikk ut på å være en «peter» ? en fortolker, eller en som åpner for hemmeligheter. På babylonsk og på hebraisk betyr peter «en som åpner», derfor blir uttrykket brukt på hebraisk om «førstefødt, en som først åpner morslivet».

Denne Peter i Rom ble også kalt Simon ? Simon Magus, trollmannen Simon (Ap.gj. 8). Han var lederen for den sammensvergelse som var klekket ut av prestene i de babylonsk-samaritanske mysterier.

Disse sammensvorne prøvde å bruke Jesu navn som en kappe for sin diabolske religion. De grunnla det som idag paraderer som en falsk «kristen religion» (se 3 Joh.).

Simon Peter, Jesu apostel, befant seg i England, og ikke i Rom. Det var i England han prekte evangeliet om Guds rike. Det faktum at Peter forkynte på De britiske øyer er i seg selv et bevis for at de ti tapte stammer av Israels hus allerede var der. Simon Peter hadde fått i oppdrag å gå til de ti tapte stammer.

Og slående nok begynte større indre kriger å ramme England rundt år 60 e.Kr. Det er dette Jakob advarer mot i sitt brev (kap. 4, vers 1) til de tolv Israels stammer. Kan historien være klarere?

www.evangeliekirken-arendal.no

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Lars Gule

95 innlegg  3888 kommentarer

En ekstremist

Publisert nesten 6 år siden

Religiøs galskap med islett av rasisme. Definitivt en deskriptiv ekstremisme. Som fort kan bli farlig gjennom de rasistiske og antisemittiske elementene som finnes i en slik religionsforståelse.

Her håper jeg andre kristne vil fortelle Myhren, som har vært ute med sitt før også, kan sette skapet på plass.

Lars Gule

Kommentar #2

Leif Lysvik

43 innlegg  706 kommentarer

Galskap og rasisme

Publisert nesten 6 år siden
På ny poster Myhren de mest bisarre religiøse vrangforestillinger, men det verste er de klare rasistiske holdninger han legger for dagen. Dette er så fjernt det kan komme fra den kristendom jeg kjennere.
Kommentar #3

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Noe sier meg at Myhren hadde gjort seg som inkvisitør og heksejeger. Gjerne i tospann med Luther.

Kommentar #4

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Jeg er på vei til de Israelske immigrasjonsmyndigheter og har tenkt å klaske Myhrens innlegg på deres bord. Jeg vil kreve min del av farsarven!

Kommentar #5

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Nå er Gule sint igjen...

Publisert nesten 6 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Religiøs galskap med islett av rasisme. Definitivt en deskriptiv ekstremisme. Som fort kan bli farlig gjennom de rasistiske og antisemittiske elementene som finnes i en slik religionsforståelse.

men det begynner å bli en vane. Jeg synes det passer fint å ta med noen linjer som en annen skribent, Daniel Joachim Kleiven, skrev nylig og som verdidebatt slo ekstra stort opp. Det var blant annet følgende:

“Enhver tro som legger til grunn forhold ved virkeligheten som ikke stemmer overens med våre beste kunnskaper, nemlig det vitenskapen frembringer, er ekstrem. Så hvis du tror at det finnes en gud, stemmer ikke det med virkeligheten slik vitenskapen avdekker den, og det er ekstremt.” Slik lød det fra Lars Gules munn i siste nummer av gratisavisa NATT&DAG i 2012. Jeg ble provosert da jeg leste intervjuet med ham.

Sitat slutt

Kommentar #6

Leif Lysvik

43 innlegg  706 kommentarer

Nei Myren

Publisert nesten 6 år siden
Ingen er sint , men det er tris at du konstruerer så mye teologisk babbel, og dobbelt trist at du opptrer som en rasist. Dette er holdninger som står i klar kontrast til hva den kristene kirke står for.
Kommentar #7

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Dersom ein skal forstå kva som skjedde  etter syndefloda med Noah og hans etterkomarar må ein fyrst lesa Skrifta.

1 Mosebok 10

Dette er slektshistoria til NOAHS SØNER, Sem, Kam og Jafet. Dei fekk søner etter storflaumen.2 Sønene til Jafet var Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesjek og Tiras. 3 Sønene til Gomer var Asjkenas, Rifat og Togarma. 4 Sønene til Javan var Elisja, Tarsis, Kittim og Rodanim. 5 Frå dei har folkeslaga på fjerne kystar breidd seg ut i sine land, kvart med sitt språk, slekt for slekt, folkeslag etter folkeslag.
6 Sønene til  Kam var Kusj, Misrajim(EGYPT), Put og Kanaan. 7 Kusj hadde sønene Seba, Havila, Sabta, Rama og Sabteka. Sønene til Rama var Saba og Dedan.
8 Kusj vart far til Nimrod. Han var den første som vart mektig på jorda. 9 Han vart ein veldig jeger for Herrens andlet. Difor heiter det: «Som Nimrod, ein veldig jeger for Herrens andlet.»10 Først omfatta kongedømet hans Babel, Erek, Akkad og Kalne i landet Sinear.11 Frå dette landet drog han til Assur og bygde Ninive, Rehobot-Ir og Kalah12 og Resen mellom Ninive og Kalah, det er den store byen.
13 Misrajim(EGYPT) vart far til ludarane, anamarane, lehabarane, naftuharane,14 patrusarane og kasluharane, dei som filistrane har kome frå, og kaftorarane.
15 Kanaan vart far til Sidon, den førstefødde, og til Het,16 og dessutan til jebusittane, amorittane og girgasjittane,17 hevittane, arkittane, sinittane,18 arvadittane, semarittane og hamatittane. Sidan spreidde kanaanearslektene seg vidare utover.19 Landområdet til kanaanearane strekte seg frå Sidon til Gaza, når ein tek leia bort imot Gerar, og til Lesja, når ein tek leia bort imot Sodoma, Gomorra, Adma og Sebojim.20 Dette var Hams etterkomarar, slekt for slekt og språk for språk, land etter land og folkeslag etter folkeslag.
21 Sem, eldste bror til Jafet, fekk òg born. Han vart stamfar til alle Eber-sønene.22 Sønene til Sem var Elam, Assur, Arpaksjad, Lud og Aram.23 Sønene til Aram var Us, Hul, Geter og Masj.24 Arpaksjad vart far til Sjelah, og Sjelah vart far til Eber.25 Eber fekk to søner. Den eine heitte Peleg, for i hans dagar vart jorda delt opp. Bror hans heitte Joktan.26 Joktan vart far til Almodad, Sjelef, Hasarmavet, Jerah,27 Hadoram, Usal, Dikla,28 Obal, Abimael, Saba,29 Ofir, Havila og Jobab. Alle desse var sønene til Joktan.30 Dei hadde bustadene sine frå Mesja bort imot Sefar, i fjella mot aust.
31 Dette var Sems etterkomarar, slekt for slekt og språk for språk, land etter land, folkeslag for folkeslag.32Og dette var slektene etter sønene til Noah, slektshistorie for slektshistorie, folkeslag etter folkeslag. Frå dei har folkeslaga breidd seg ut over jorda etter storflaumen.

--------------------------------

Dersom ein vil ha detaljkunnskap kan ein lesa Josefus eller Berosus.

http://www.biblestudytools.com/history/flavius-josephus/antiquities-jews/book-1/chapter-6.html

Now they were the grandchildren of Noah, in honor of whom names were imposed on the nations by those that first seized upon them. Japhet, the son of Noah, had seven sons: they inhabited so, that, beginning at the mountains Taurus and Amanus, they proceeded along Asia, as far as the river Tansis, and along Europe to Cadiz; and settling themselves on the lands which they light upon, which none had inhabited before, they called the nations by their own names. For Gomer founded those whom the Greeks now call Galatians, [Galls,] but were then called Gomerites. Magog founded those that from him were named Magogites, but who are by the Greeks called Scythians. Now as to Javan and Madai, the sons of Japhet; from Madai came the Madeans, who are called Medes, by the Greeks; but from Javan, Ionia, and all the Grecians, are derived. Thobel founded the Thobelites, who are now called Iberes; and the Mosocheni were founded by Mosoch; now they are Cappadocians. There is also a mark of their ancient denomination still to be shown; for there is even now among them a city called Mazaca, which may inform those that are able to understand, that so was the entire nation once called. Thiras also called those whom he ruled over Thirasians; but the Greeks changed the name into Thracians. And so many were the countries that had the children of Japhet for their inhabitants. Of the three sons of Gomer, Aschanax founded the Aschanaxians, who are now called by the Greeks Rheginians. So did Riphath found the Ripheans, now called Paphlagonians; and Thrugramma the Thrugrammeans, who, as the Greeks resolved, were named Phrygians. Of the three sons of Javan also, the son of Japhet, Elisa gave name to the Eliseans, who were his subjects; they are now the Aeolians. Tharsus to the Tharsians, for so was Cilicia of old called; the sign of which is this, that the noblest city they have, and a metropolis also, is Tarsus, the tau being by change put for the theta. Cethimus possessed the island Cethima: it is now called Cyprus; and from that it is that all islands, and the greatest part of the sea-coasts, are named Cethim by the Hebrews: and one city there is in Cyprus that has been able to preserve its denomination; it has been called Citius by those who use the language of the Greeks, and has not, by the use of that dialect, escaped the name of Cethim. And so many nations have the children and grandchildren of Japhet possessed. Now when I have premised somewhat, which perhaps the Greeks do not know, I will return and explain what I have omitted; for such names are pronounced here after the manner of the Greeks, to please my readers; for our own country language does not so pronounce them: but the names in all cases are of one and the same ending; for the name we here pronounce Noeas, is there Noah, and in every case retains the same termination. OSV

Kommentar #8

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Leif Lysvik...

Publisert nesten 6 år siden

det jeg gjør er og sitere mange skriftsteder fra bibelen. Så legger jeg sammen 2 og 2 og da får jeg svaret til 4. Dette svaret gjør noen sinte og frustrerte, for sannheten setter alltid folket fri. Men noen vil ikke frigjøre seg og fortsetter med det de har trodd siden skoledagene.

Du skriver til alt overmål, at jeg er rasist. Jeg elsker jødene og Israel som nasjon, og mitt ønske er også og bli en borger av Israel! Mindre rasist går det vel ikke an og bli!

Kommentar #9

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

Nåja...

Publisert nesten 6 år siden

Leif Lysvik skriver (og den fordømte sitatfunksjonen virker som vanlig ikke):

Ingen er sint , men det er tris at du konstruerer så mye teologisk babbel, og dobbelt trist at du opptrer som en rasist.                                                                                                                                  Nå er vel ikke broder Myhren den verste her inne når det gjelder teologisk babbel; WaraStavianerne, Troslauget og Adventistmilitsiaen topper vel det hele i så måte.  Men; det vites at på vd.no begås det konspirasjonsteorier som får forfattere som Dan Brown og Clive Cussler til å bøye hodene i skam.  Jeg er ikke annet enn mektig imponert!

Kommentar #10

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Troslauget ..

No har eg sitert frå Skrifta om menneska si utbreiing etter syndefloda.

Konspirasjonsteoriar-:

Det er veldig enkelt og logisk å forstå.

http://www.sacred-texts.com/jud/josephus/ant-1.htm

"The children of Ham possessed the land from Syria and Amanus, and the mountains of Libanus; seizing upon all that was on its sea-coasts, and as far as the ocean, and keeping it as their own. Some indeed of its names are utterly vanished away; others of them being changed, and another sound given them, are hardly to be discovered; yet a few there are which have kept their denominations entire. For of the four sons of Ham, time has not at all hurt the name of Chus; for the Ethiopians, over whom he reigned, are even at this day, both by themselves and by all men in Asia, called Chusites. The memory also of the Mesraites is preserved in their name; for all we who inhabit this country [of Judea] called Egypt Mestre, and the Egyptians Mestreans. Phut also was the founder of Libya, and called the inhabitants Phutites, from himself: there is also a river in the country of Moors which bears that name; whence it is that we may see the greatest part of the Grecian historiographers mention that river and the adjoining country by the apellation of Phut: but the name it has now has been by change given it from one of the sons of Mesraim, who was called Lybyos. We will inform you presently what has been the occasion why it has been called Africa also. Canaan, the fourth son of Ham, inhabited the country now called Judea, and called it from his own name Canaan. The children of these [four] were these: Sabas, who founded the Sabeans; Evilas, who founded the Evileans, who are called Getuli; Sabathes founded the Sabathens, they are now called by the Greeks Astaborans; Sabactas settled the Sabactens; and Ragmus the Ragmeans; and he had two sons, the one of whom, Judadas, settled the Judadeans, a nation of the western Ethiopians, and left them his name; as did Sabas to the Sabeans: but Nimrod, the son of Chus, staid and tyrannized at Babylon, as we have already informed you. Now all the children of Mesraim, being eight in number, possessed the country from Gaza to Egypt, though it retained the name of one only, the Philistim; for the Greeks call part of that country Palestine. As for the rest, Ludieim, and Enemim, and Labim, who alone inhabited in Libya, and called the country from himself, Nedim, and Phethrosim, and Chesloim, and Cephthorim, we know nothing of them besides their names; for the Ethiopic war (17) which we shall describe hereafter, was the cause that those cities were overthrown. The sons of Canaan were these: Sidonius, who also built a city of the same name; it is called by the Greeks Sidon

Amathus inhabited in Amathine, which is even now called Amathe by the inhabitants, although the Macedonians named it Epiphania, from one of his posterity: Arudeus possessed the island Aradus: Arucas possessed Arce, which is in Libanus. But for the seven others, [Eueus,] Chetteus, Jebuseus, Amorreus, Gergesus, Eudeus, Sineus, Samareus, we have nothing in the sacred books but their names, for the Hebrews overthrew their cities; and their calamities came upon them on the occasion following."

Kommentar #11

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Mine vener Myren og Langesæter står så langt frå meg i tru og syn som det gjeng an å verte. Likevel har eg lært å setje pris på desse to karane fordi dei aldri rakkar ned på sine motdebattantar, verken som personar eller det dei trur på.

Og båe karane er bånn ærlege. Der er ikkje noko fordekt der i garden.

Spinnville fabuleringar? Ja, slik eg ser det, men eg respekterer dei like fullt for dei personane dei er. Der fins verre debattantar her på VD som marknadsfører dei same rasistiske linjene fordi det står skreve i Bibelen eller for eiga vinning.

Kommentar #12

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Mine vener Myren og Langesæter står så langt frå meg i tru og syn som det gjeng an å verte. Likevel har eg lært å setje pris på desse to karane fordi dei aldri rakkar ned på sine motdebattantar, verken som personar eller det dei trur på.

Og båe karane er bånn ærlege. Der er ikkje noko fordekt der i garden.

Spinnville fabuleringar? Ja, slik eg ser det, men eg respekterer dei like fullt for dei personane dei er. Der fins verre debattantar her på VD som marknadsfører dei same rasistiske linjene fordi det står skreve i Bibelen eller for

Hei Ellias

 

Jeg holder med deg i dette,:) Det  med myre og langseter. Synes det er godt at man får ytre sine tanker og meninger, selv om man er uenige bør man ha en høfelig og respektabel tone mellom verandre selv om fingrene og hodet av og til tar overhånd. som kan skje med både meg og deg, noen er bitre og sinte fordi andre har andre meninger en dem selv men slik er det. og det blir det debatt av.

Ha en fin kveld videre:)

 

mvh

Rune

Kommentar #13

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Takk

Publisert nesten 6 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Og båe karane er bånn ærlege. Der er ikkje noko fordekt der i garden.

for gode ord, Elias! Og det samme til Rune Staven. Jeg mener jeg driver med bibelopplysning og dette med de 10 stammer er noe som nesten ingen tar opp. Når hørte vi fra en talerstol om de 10 stammer sist?

Siden disse er våre forfedre gjør dette det ekstra interessant. Både Thor Heyerdahl, Fritjof Nansen og Thomas Ball Barratt skrev om disse ting, og jeg er helt enige med dem! Det er også mange andre personer som bidrar og viss noen er interessert, så kan jeg godt nevne disse også.

Jeg får håpe at noen andre også vil studere dette, Langesæter har begynt og flere følger. Men jeg ønsker at foreksempel Hans Bratterud, Åge Åleskjær, Ludvig Nessa, Lars Enaarson, Jan Hanvold og Arvid Bentsen kunne være med og bidra! Det hadde vært noe det! Kanskje det til og med hadde kommet vekkelse ut av det!

Kommentar #14

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Hei Anders.

http://innsyn.com/component/k2/itemlist/tag/Israels%20stammer

Eg veit ikkje heilt kva som er rett,men det er interessant å lesa kva folk meiner.

Det tek ingen skade av.

Kommentar #15

Kjell Arne Norum

58 innlegg  670 kommentarer

En utfordring

Publisert nesten 6 år siden

Jeg benytter anledningen til å ta opp hva du, Myhren, har skrevet på nettstedet til din lille menighet i Arendal.

Sitat: ”I en rapport som Pilatus sendte til keiseren, beskriver han Jesus slik: "En dag da jeg gikk forbi Siloa, så jeg mange mennesker som var samlet. I midten av denne gruppen la jeg merke til en ung mann som lente seg mot et tre og stille og rolig talte til forsamlingen. Det ble meg fortalt at dette var Jesus. Det kunne jeg egentlig ha tenkt meg, så stor var forskjellen mellom ham og de som lyttet til ham. Hans gylne hår og skjegg ga ham et nærmest himmelsk utseende. Han så ut til å være rundt tredve år gammel. Aldri før hadde jeg sett et så mildt ansikt med en slik opphøyd ro. Hvilken kontrast mellom ham og hans tilhørere, med deres svarte skjegg og svartmuskete utseende." (Uthevelser tilføyd.) Dette manuskriptet befinner seg i Archo-bindet i Konstantinopel som kap. VIII, Valleus' anmerkninger -- Acta Pilati, eller Pilatus' rapport til keiseren om Jesu arrestasjon, rettssak og korsfestelse.”

Hvem var samlet ved Siloa-dammen? Hvem var det Jesus talte til? Jøder, selvfølgelig. Her får vi altså en sterkt nedsettende karakteristikk av jøders utseende. Dette såkalte Archo-bindet er et falskneri fra 1880-tallet. På den tiden kunne man høre slikt. Det var en del av tidens antisemittisme, og det blir naturligvis ikke noe bedre når det gjentas nå.

Archo-bindet ble utgitt av en amerikansk pastor som ble dømt for sitt falskneri av en kirkelig domstol. Det har overhode ikke noen dekning i historiske kilder. Dette har jeg redegjort detaljert for tidligere.

Myhren, du skriver at du elsker jødene. Det tviler jeg ikke på. Nettopp derfor må du fjerne slikt skitt som dette.

Kommentar #16

Mohamed Abdishazan

32 innlegg  618 kommentarer

To spørsmål til Myhren

Publisert nesten 6 år siden

Før flere legger rasismekortet på bordet. Kan Myhren være så vennlig og forklare hvorfor han finner det nødvendig å nevne at det er snakk om "hvite folkeslag"? Det andre spørsmålet som også henger sammen med det første er: Er Myhren klar over hvordan semittiske (for.eks arabere og noen jøder) mennesker ser ut?

Beklager for å skuffe deg Myhren. Men det er lite sannsynlighet for at Jesus eller Paulus eller noen andre av de du nevner så ut som "en blendahvite" mann fra Arendal eller Birmingham (jamfør det at du nevner England) for den saks skyld...

Forandrer dette her din kristne tro?

Kommentar #17

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Det er blitt veldig populært...

Publisert nesten 6 år siden
Mohamed Abdishazan. Gå til den siterte teksten.
Før flere legger rasismekortet på bordet. Kan Myhren være så vennlig og forklare hvorfor han finner det nødvendig å nevne at det er snakk om

i diverse TV programmer og finne tilbake til sine røtter. Men de fleste kirkelige ætttavlene går ikke lengre tilbake enn til 1600 tallet. Deltakerne er meget ivrige når de får høre hva slags forfedre de har hatt. Naturlig nok er det de som kommer fra adelen som blir premiert høyest. Folk som har slitt for lite, blir minnet med tårer og takknemlighet.

I verden idag finnes det mange forskjellige farger på ættene. Det spiller ingen rolle hva farge vi er laget av, men fargen er grei å følge når vi skal følge våre ætt-tavler 2000 år tilbake i tiden. Det er det som jeg gjør blant annet. I tillegg så følger vi navn og steder gjennom historien, slik som bibelen er full av. 

Dette er det hele.

Kommentar #18

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

En kirkelig domstol...

Publisert nesten 6 år siden
Kjell Arne Norum. Gå til den siterte teksten.
Archo-bindet ble utgitt av en amerikansk pastor som ble dømt for sitt falskneri av en kirkelig domstol. Det har overhode ikke noen dekning i historiske kilder. Dette har jeg redegjort detaljert for tidligere

er skrale greier. Som du vet så har den dømt mange mennesker til bålbrenning og hekseri.

Hekser skulle druknes eller radbrekkes, og diverse skruer til omdreining for legemet er det nok historier om. 

Når jeg i tillegg tar med Luther og hans anti jødiske uttalelser, som svin og mordere, så undrer det meg at du står som prest i den lutherske kirken. 

I tillegg så har dere i hundreårene sagt at den som ikke er barnedøpt går fortapt til helvedes evige pine!

Joda, her er det nok å ta tak i, men takk for kommentaren!

Kommentar #19

Kjell Arne Norum

58 innlegg  670 kommentarer

Nå har du sjansen, Myhren

Publisert nesten 6 år siden

Angrep er det beste forsvar, heter det. Det er vel derfor du svarer som du gjør.

På nettstedet ditt viser du til skriftene Acta Pilati og Archko-bindet. Begge disse skriftene er ren svindel, gitt ut i 1879 og 1884 av presten W. D. Mahan i den presbyterianske kirken i Missouri, USA. Det var ikke så vanskelig å avsløre svindelen. Acta Pilati er egentlig en fransk fortelling fra 1837 som Mahan gav ut i sitt eget navn, og med en fantasifull forklaring på hvordan han fikk tak i dette ”gamle” manuskriptet. Han sa at han hadde fått en oversettelse fra latin av tre navngitte personer – en av dem var overbibliotekar ved Vatikanet. Rimelig nok har ingen senere kunnet finne spor av disse menneskene, ei heller av manuskriptet.  Archko-volumet, som også skulle være fra antikken, har mye av sitt innhold og til og med direkte sitater fra romanen Ben Hur! Presten ble stilt for en kirkelig domstol og dømt for plagiat og forfalskning. Mahan lovet å ikke gi ut bøkene sine mer. Dessverre har andre gjort det. Bøkene er gitt ut på nytt flere ganger, og bedrageriet går på denne måten sin gang. Du bidrar til det.

 Historien om disse bøkene kan man lese hos Edgar J. Goodspeed: ”Strange new gospels”, Chicago 1931 – lagt ut på internett. Videre finner man stoff i en bok av den svenske teologen og religionshistorikeren Per Beskow: ”Fynd och fusk i Bibelens Värld” – Proprius förlag, Stockholm 1979. En senere bok av samme forfatter, ”Fynd och fusk: Falsarier ock mystifikasjoner om Jesus”, Örebro, Libris 2005, er trolig en oppdatering av den første.

Forøvrig har det aldri har vært kirkelig lære at udøpte barn går fortapt. Og hekseprosessene gikk for det aller meste for verdslige domstoler og ikke for kirkelige. Bare så det er sagt.

At du gjengir en antisemittisk uttalelse på nettstedet for menigheten din, står fortsatt ved lag. Det er en enkel sak å slette den. Nå har du sjansen.

Kommentar #20

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Takk for at du forsetter dialogen...

Publisert nesten 6 år siden
Kjell Arne Norum. Gå til den siterte teksten.
På nettstedet ditt viser du til skriftene Acta Pilati og Archko-bindet. Begge disse skriftene er ren svindel, gitt ut i 1879 og 1884 av presten W. D. Mahan i den presbyterianske kirken i Missouri, USA.

Norum! Jeg var visst litt for hard mot deg denne gangen, så unnskyld!

Jeg har lett etter de skrifter du sa var svindel, men jeg finner det ikke i farten. Men nå har jeg tatt opp igjen alt som jeg har med Jesus utseende. Selv om det ikke direkte har med de 10 stammer å gjøre, så er det ganske nært. Jeg får håpe de 2 bildene kommer fram. Dersom de ikke gjør det, så kan alle se dem på nettstedet vårt under Jesus utseende:

www.evangeliekirken-arendal.no

Hvordan så Jesus ut?

Dette bildet skal visstnok være historiens mest pålitelige bilde av Jesus. Det er kopi av et portrett som ble gravert inn på en smaragd på befaling av Tiberius Cæsar. Tyrkernes keiser utleverte det fra skattkammeret sitt i Konstantinopel til pave Innocens VIII. Hensikten var å få løslatt broren som var tatt til fange av korsfarerne.

Publius Tertullus skrev til senatet og beskrev Jesus som høy av vekst, med brunt, bølget hår, vakker panne, pen hud, et elskelig smil, velformet nese og munn, fyldig skjegg og livfulle, grå øyne. Videre ble han beskrevet som skrekkinngytende når han refset noen, men vennlig og tiltalende ellers.

Jesus var kanskje en pen mann, men det viktigste tror jeg er den utstrålingen han hadde. Folk merket at det var noe spesielt med ham.

Bibelen forteller at folk som så ham henge på korset nesten ikke trodde det var et menneske, så forferdelig var synet. Han hadde fått 39 piskeslag - noen sier at det finnes 39 sykdomsgrupper. All verdens synd, sykdommer og plager ble dessuten lagt på ham for at vi skulle bli berget.

Når jeg tenker på at han har frelst meg og gitt meg evig liv, er han utrolig vakker i mine øyne!

En annen plass står det om
denne Smaragden: Den skal visstnok være den eneste avbildningen av Jesus fra Hans egen tid, - og kan sikkert i noen grove trekk gi en indikasjon om Hans utseende. Dette bildet skal være Historiens mest pålitelige bilde av Vår Frelser.

Det vi helt klart ser, - er den STORE forskjellen i forhold til de "vanlige" jødiske ansiktstrekk. Noe som i seg selv, - gjorde Ham veldig annerledes og kanskje ikke så vakker i mange landsmenns øyne. Jeg tenker nå på hvor mye bedre teknikken har blitt i dag med å lage bilder og trykk som er langt fra gode gjengivelser, - som bl.a. av Kong Harald og Kong Olav på noen av myntene våre…. Så her på denne smaragden vil jeg tro at avvikene sikkert er langt større fra den reelle virkeligheten den gang. Og ikke minst, - for Guds Ord er Sannhet, - og da tenker jeg på verset som er nevnt tidligere i denne artikkelen (1 Joh 3, 2 ).
'Det er flere steder i Bibelen som beskriver i korte hint at Guds folk var hvite:

1 Samuelsbok 42 Da filisteren så frem for sig og blev var David, foraktet han ham, fordi han var ung og rødkinnet og fager å se til

Joel 2, 6: "Folkeslag skjelver for det; alle ansikter blir blussende røde."

Høysangen 5:
. 9 Hvad er din elskede fremfor andre elskede, du fagreste blandt kvinner, hvad er din elskede fremfor andre elskede, siden du ber oss så inderlig? 10 Min elskede er hvit og rød, utmerket fremfor ti tusen

Det finnes flere beskrivelser i Bibelen som beskriver huden og håret til Guds folk. Men lar det være med dette.

Det kommer an på om man er oppmerksom på hva man leser. Bibelen inneholder mange detaljer, korte ord, som man lett overser når man leser. Men de har også sin betydning og tolkning


 Jesus utseende, etter kledet i Torino...
I sitt verk The Passing of the Great Race (1916) påpeker historikeren Madison Grant at sacai (skyterne, israelittene) var blonde, lyse mennesker som antropologisk sett var langskaller. Han nevner også at historikeren Strabo kaller disse menneskene for skytere og sakasener.

Romerske forfattere omtalte germanerne som "høyvokste, blonde og blåøyde" (Aschehoug/Gyldendals ettbinds-leksikon, art. germanere.)

Både essenerlitteratur og andre kilder forteller at israelittene, og Jesus selv, var høye, lyse, blonde, blåøyde mennesker. I en rapport som Pilatus sendte til keiseren, beskriver han Jesus slik:

"En dag da jeg gikk forbi Siloa, så jeg mange mennesker som var samlet. I midten av denne gruppen la jeg merke til en ung mann som lente seg mot et tre og stille og rolig talte til forsamlingen. Det ble meg fortalt at dette var Jesus. Det kunne jeg egentlig ha tenkt meg, så stor var forskjellen mellom ham og de som lyttet til ham. Hans gylne hår og skjegg ga ham et nærmest himmelsk utseende. Han så ut til å være rundt tredve år gammel. Aldri før hadde jeg sett et så mildt ansikt med en slik opphøyd ro. Hvilken kontrast mellom ham og hans tilhørere, med deres svarte skjegg og svartmuskete utseende." (Uthevelser tilføyd.) Dette manuskriptet befinner seg i Archo-bindet i Konstantinopel som kap. VIII, Valleus' anmerkninger -- Acta Pilati, eller Pilatus' rapport til keiseren om Jesu arrestasjon, rettssak og korsfestelse.

I Archo-volumet finner man også et intervju med Gamaliel, som beskriver Jesus slik
"Josef er en tømmermann. Han er svært høy. . . .Håret hans ser ut til å ha vært kastanjebrunt i yngre dager. Øynene hans er grå. . . .Jesus. . . .Han er et bilde på sin mor, men har ikke hennes myke, runde ansikt. Håret hans er noe mer blondt enn hennes, noe som også kan skyldes solen. Han er høy. . . .Øynene hans er store og blå." (Uthevelser tilføyd.) Denne beskrivelsen faller sammen med den beskrivelsen Pilatus ga.

Enda en beskrivelse av Jesus finner vi fra Publius Lentrelus i et brev til keiseren i Rom. Publius Lentrelus bodde i Judea på keiser Tiberius' tid. Dette brevet dukket først opp i skriftene til erkebiskop Anselm av Canterbury i det 11. århundre:

"På denne tid bor det i Judea en mann av helt spesiell moral. Hans navn er Jesus Kristus. Hans etterfølgere elsker og tilber ham som Den udødelige Guds Sønn. . . .Han er en høy, velproporsjonert mann med et vennlig og ærverdig utseende. Håret hans har en farge som knapt kan etterlignes, og som faller i elegante krøller. . . .kinnene hans er lytefrie, med en frisk rødfarge. . . .Skjegget hans har en farge som passer til håret . . . Øynene hans er tindrende blå, klare og rolige." (Uthevelser tilføyd.)

Det skal nevnes, at da den engelske maleren William Holman Hunt i 1840-årene fikk i oppdrag å male Jesus, "Verdens lys", gjorde han grundige forundersøkelser for om mulig å finne ut hvordan Jesus hadde sett ut. Var han mørk, eller var han lys? Holman Hunt reiste bl.a. til Jerusalem for om mulig å komme på sporet der. Etter alle sine forundersøkelser malte han Jesus, Verdens lys -- lys og blond, med blå øyne.

Vi har av og til hørt fra talerstolen at Jesus lignet på en hvilket som hest araber. Synes du ovennevnte beskrivelser passer på en mann med et østerlandsk, eller arabisk utseende?

Flere av oldtidens skribenter, som f.eks. Polemon av Ilium, Galienos og Klemens av Aleksandria, beretter at sakaiene eller skyterne, var lik kelterne og germanerne i utseende, lyse, med rødaktig hud. Ammianus (ca. 350 e.Kr.) beskriver den skytiske stamme alanerne som "høye og vakre, med et nesten gult hår og et fryktinngytende blikk." I sin bok The Ultimate World Order avslører major R.H. Williams at de opprinnelige italienere var lyse i huden og hadde blondt hår og blå øyne. De opprinnelige grekere (som var israelitter) ble beskrevet (ifølge Polemo) som lyshudete med rødskjær, blondt hår -- en høy, muskuløs mennesketype med blå øyne. (Se f.eks. Elizabeth C. Evans: Physiognomics in the Ancient World, den jødiske lege og sofist Adamantios (4. årh. e.Kr.), Hans F.K. Günther: The Racial Elements of European History m.fl.) Når vi ser på statuer av de gamle grekere, minner de ikke mye om dagens grekere. De var av en utpreget nordisk type.

I den talmudske litteratur blir Jakobs sønn Josef beskrevet som "hvit" og fager, med et ansikt som blusset som en rose. Det er ikke mye arabisk ved denne beskrivelsen, som heller passer på en nordisk mennesketype.

Kommentar #21

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Kjell Arne Norum. Gå til den siterte teksten.
Forøvrig har det aldri har vært kirkelig lære at udøpte barn går fortapt

C.A. artikkel 2:

«Likeså lærer de at etter Adams fall alle mennesker som fødes på naturlig måte, fødes med synd, nemlig uten gudsfrykt, uten tillit til Gud og med ond lyst og at denne sykdomen eller arvesynd virkelig er synd, som fordømmer og også nu medfører den evige død for dem som ikke blir gjendøpt ved dåpen og Den Hellige Ånd.»

Dåpen regnes som en renselse fra all synd, og som den døptes inntreden i kirken gjennom at den døpte i dåpen blir Guds barn.

 

Kommentar #22

Kjell Arne Norum

58 innlegg  670 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Men Vågnes, dette har vi da snakket om før, og da takket du meg for den oppklaringen jeg ga. De som laget Confessio Augustana mente ikke at udøpte barn går fortapt. Det har aldri vært kirkelig lære.

Kommentar #23

Kjell Arne Norum

58 innlegg  670 kommentarer

Til Myhren nok en gang

Publisert nesten 6 år siden

Hvorfor svarer du ikke på spørsmålet mitt? Jeg skrev ikke for å diskutere Jesu utseende. Jeg ber deg slette et nedsettende utsagn om jødene!

Kommentar #24

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Og kva meinte dei?

Publisert nesten 6 år siden
Kjell Arne Norum. Gå til den siterte teksten.
De som laget Confessio Augustana mente ikke at udøpte barn går fortapt.

Aldersgrensa mellom barn og vaksen ville du ikkje ut med.

Og kva veit du om tankane til dei som forfatta dette forferdelege dokumentet som framleis er ein pillar i trusgrunnlaget til DnK?

!. Kva er aldersgrensa med omsyn til at eit individ hamnar i helvete som fylgje av arvesynda?

2. Har kyrkja gjort det klart at udøypte born og døypte born stiller likt med omsyn til lagnad etter døden?

Helge Anders Myhren kan vel synes spinnvill, men kan ikkje det same seiast on DnK sitt trusgrunnlag?

Eg ser på HAM si ærlege framferd som langt meir rederleg enn dei som kjemper for å kvitvaske kyrkje si lære og historie.

Kommentar #25

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Joda, Norum...

Publisert nesten 6 år siden
Kjell Arne Norum. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor svarer du ikke på spørsmålet mitt? Jeg skrev ikke for å diskutere Jesu utseende. Jeg ber deg slette et nedsettende utsagn om jødene!

men som jeg skrev i sted, så finner jeg det ikke! Men hadde jeg funnet det så hadde jeg ikke slettet det! Jeg har mange andre, se selv, som har skrevet om Jesus utseende og disse samsvarer med det du vil ha vekk. Så derfor!

Kommentar #26

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Og kva veit du om tankane til dei som forfatta dette forferdelege dokumentet som framleis er ein pillar i trusgrunnlaget til DnK?

Ja, at denne Augustin med sin dogme om arvesynd og sin predestinasjonslære fremdeles er en respektert kirkefader, er for meg helt uforståelig. En lære jeg kan lese på katolsk.no at de har forkastet, men som Luther da trakk frem igjen fra den mørke avkrok det befant seg. En lære man stadig ser kristne i dag bruke som argument for frelsen i Jesus, men som for meg bare fører meg lenger vekk fra den protestantismen mine foreldre, sikker med gode hensikter, meldte meg inn i.

Kommentar #27

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

En inner-tier...

Publisert nesten 6 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
C.A. artikkel 2:

«Likeså lærer de at etter Adams fall alle mennesker som fødes på naturlig måte, fødes med synd, nemlig uten gudsfrykt, uten tillit til Gud og med ond lyst og at denne sykdomen eller arvesynd virkelig er synd, som fordømmer og også nu medfører den evige død for dem som ikke blir gjendøpt ved dåpen og Den Hellige Ånd.»

Dåpen regnes som en renselse fra all synd, og som den døptes inntreden i kirken gjennom at den døpte i dåpen blir Guds barn.

 

som vi sier på skytespråket.

Ja, Elias, du kan mere enn ditt fadervår!

Kommentar #28

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Myhrens hjemmeside har i lang tid vært gjennomsyret av rasistisk grums. Dette med den "ariske", rene Jesus er bare et av mange eksempler.

http://evangeliekirken-arendal.no/

Så vidt jeg husker har han tidligere fått slettet innlegg som omhandler kampen for hvitt hegemoni i Europa?

Kommentar #29

Kjell Arne Norum

58 innlegg  670 kommentarer

Lett å finne

Publisert nesten 6 år siden

Men kjære deg. Myhren - avsnittet jeg siterte står jo midt i det lange stykket du nettopp har lagt ut som kommentar! Og på nettstedet ditt står det under avsnittet om Jesu utseende. Jeg fant det igjen med en gang.

Det jeg ber deg om å slette, er det du skriver om jødene ved Siloadammen.

Kommentar #30

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Da synes jeg...

Publisert nesten 6 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
En lære jeg kan lese på katolsk.no at de har forkastet, men som Luther da trakk frem igjen fra den mørke avkrok det befant seg.

Norum burde gå over i den Katolske Kirke. Der finner han det som han selv hevder lutheranerne ikke hevder!

Dessuten mener jeg Den Lutherske kirke kommer til å gå inn i den Katolske kirke i 2017. Da er det nemlig 500 år siden reformasjonen. Mye er allerede gjort for at dette skal bli realisert.

Kommentar #31

Kjell Arne Norum

58 innlegg  670 kommentarer

Til Eggen

Publisert nesten 6 år siden

Predestinasjonslæren er ikke luthersk.

Kommentar #32

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Norum burde gå over i den Katolske Kirke. Der finner han det som han selv hevder lutheranerne ikke hevder!

Det får Norum selv vurdere. Jeg er mest kritisk til at Luthers lære kan kalles en reformasjon. Læren om predestinasjon er en usann doktrine som i dag ene og alene brukes retorisk og som en hersketeknikk. Da er det enklere å tolerere den lettere hyklerske avlatsordningen.

Kommentar #33

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Jeg har vært i militæret...

Publisert nesten 6 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Så vidt jeg husker har han

og det er jeg stolt av. Der lærte vi at politiet skal ta seg av all kriminalitet INNE i landet vårt, mens militæret skal ta seg av fiender UTENFOR landet vårt.  Det er derfor vi har et politi og militære styrker.

At vi som har bygd opp Europa i ca. 2.700 år ikke skal kunne forsvare landet Norge fra fremmede mennesker, med fremmede kulturer og religioner er for meg en gåte.

Kommentar #34

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
At vi som har bygd opp Europa i ca. 2.700 år ikke skal kunne forsvare landet Norge fra fremmede mennesker, med fremmede kulturer og religioner er for meg en gåte.

Det er ikke lengre akseptert  å hevde at man kjemper for den hvite rase. I dag må slike holdninger skjules ved å hevde at man kjemper for den europeiske kultur. Du må følge med i timen Myhren.

Kommentar #35

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Kjell Arne Norum. Gå til den siterte teksten.
Predestinasjonslæren er ikke luthersk.

Predestinasjonslæren hører helt klart inn under de lutherske konseptene. At han ikke var den som skapte den, er ikke poenget. Poenget er at det er denne som liger til grunn for idèen om at vi ikke kan finne Gud, og derfor må hengi oss til troen på Jesus som verdens frelser. Som altså ikke er sant.

Kommentar #36

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
fremmede kulturer og religioner er for meg en gåte.

Du vet at kristendommen kommer fra midt-østen?

Kommentar #37

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Det gjør vi også, Eggen...

Publisert nesten 6 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
Du vet at kristendommen kommer fra midt-østen?

det gjør vi også!

Kommentar #38

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

men jeg tror

Publisert nesten 6 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
verden idag finnes det mange forskjellige farger på ættene. Det spiller ingen rolle hva farge vi er laget av, men fargen er grei å følge når vi skal følge våre ætt-tavler 2000 år tilbake i tiden.

ingen var såkalt rødgrønne

Kommentar #39

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Fra Afrika, så vidt jeg har forstått det.

Alle mennesker er min nærmeste familie

- Erik Bye -

Kommentar #40

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Neida, Eggen...

Publisert nesten 6 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
Fra Afrika, så vidt jeg har forstått det.

vi kommer fra Kong Davids Stad, i Israel sitt rike. Siden gikk ferden til Europa, New Zeland, Amerika og Australia! Det er kanskje best du leser stykket mitt en gang til?

Kommentar #41

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
vi kommer fra Kong Davids Stad, i Israel sitt rike. Siden gikk ferden til Europa, New Zeland, Amerika og Australia! Det er kanskje best du leser stykket mitt en gang til?

Nei, nå tror jeg du skrøner, Myhren.

Kommentar #42

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

http://www.kirken.no/?event=doLink&famID=2170

Publisert nesten 6 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
er for meg helt uforståelig.

De fordømmer alle vranglærer som er oppkommet mot denne artikkel, som f.eks. manikeerne, som hevder at det er to opprinnelige makter, en god og en ond, like ens valentinianerne, arianerne, eunomianerne, muhammedanerne og alle av liknende slag. De fordømmer også samosatenerne, de gamle og de nye som, enda de påstår at der bare er en person, på utspekulert og ugudelig vis farer med talekunster om Ordet og Den Hellige Ånd, og sier at de ikke er særskilte personer, men at "Ordet" betyr det talte ordet og at "Ånden" er en skapt bevegelse i tingene.

De fordømmer pelagianerne og andre, som nekter at den arvelige brist er synd

Art. IX Om dåpen
Om dåpen lærer de at den er nødvendig til frelse

Art. XVII Om Kristi gjenkomst til dom
Like ens lærer de at Kristus ved verdens ende skal vise seg for å dømme, og at han skal vekke opp alle døde. De fromme og utvalgte skal han gi evig liv og evige gleder, men de ugudelige mennesker og djevlene skal han fordømme til å pines uten ende. 
De fordømmer gjendøperne, som mener at det skal være en ende på de fordømte menneskers og djevlers straffer.
De fordømmer også andre som nå sprer jødiske meninger om at før de døde står opp, skal de fromme tilegne seg herredømmet over verden, etter at de ugudelige alle steder er slått ned.

 

Kommentar #43

Kjell Arne Norum

58 innlegg  670 kommentarer

Svar til Vågnes

Publisert nesten 6 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Aldersgrensa mellom barn og vaksen ville du ikkje ut med.

Og kva veit du om tankane til dei som forfatta dette forferdelege dokumentet som framleis er ein pillar i trusgrunnlaget til DnK?

!. Kva er aldersgrensa med omsyn til at eit individ hamnar i helvete som fylgje av arvesynda?

2. Har kyrkja gjort det klart at udøypte born og døypte born stiller likt med omsyn til lagnad etter døden?

Hvordan jeg vet noe om tankene til dem som laget CA? Fordi de selv skrev dem ned.

Grunnlaget for Guds dom er våre gjerninger. Det er riktig at de dårlige gjerningene har sammenheng med den medfødte tilbøyeligheten vi har til å gjøre dem, ofte kalt arvesynden, men vi er likevel ansvarlige for det vi gjør - i holdninger og tanker, ord og gjerninger. Ingen kan gi noen eksakt aldersgrense for når vi blir ansvarlige for våre liv og våre valg. 

Når mange har trodd, som du, at udøpte barn går fortapt etter kirkelig lære, så forteller det meg at kirken ikke har vært klar og tydelig nok i sin undervisning om dette. Dette var en viktig grunn til at jeg svarte deg utførlig på dine spørsmål om dette tidligere. Jeg kommer ikke til å gå inn i noen ny og grundig diskusjon nå. 

Kommentar #44

Kjell Arne Norum

58 innlegg  670 kommentarer

Til Eggen

Publisert nesten 6 år siden

Du bør nok se nærmere på hva predestinasjonslæren egentlig består i. Den er verken luthersk eller katolsk kirkelære. Jeg går ikke inn på noen grundig diskusjon om dette i denne sammenheng. Nå tar jeg dessuten kvelden.

Kommentar #45

Kjell Arne Norum

58 innlegg  670 kommentarer

En tilføyelse

Publisert nesten 6 år siden

En liten tydeliggjøring av svaret mitt til Vågnes: Arvesynd er også synd. Det er en form for indre holdning, en bortvendthet fra Gud.

Og nå tar jeg kvelden!

Kommentar #46

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Det som for meg er interessant her er at hele troen er basert på det de selv erkjenner som en avgjørelse tatt i Nikea. Altså et gudebilde. Dermed er ikke den protestantiske tro noen vei ut av synd, men faktisk en vei inn i synd.

For...

Du skal ikke lage deg gudebilder, ingen etterligning av noe som er oppe i himmelen eller nede på jorden eller i vannet under jorden.  Du skal ikke tilbe dem og ikke la deg lokke til å dyrke dem!

Kommentar #47

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Sjølvsagt

Publisert nesten 6 år siden
Kjell Arne Norum. Gå til den siterte teksten.
Ingen kan gi noen eksakt aldersgrense for når vi blir ansvarlige for våre liv og våre valg.

men dette er kyrkja si lære: Ingen dåp, inga frelse.

Kor lenge kan ein vone å kome inn i himmelriket utan dåp: Ein time, ein dag, ei veke, ein månad, eit år?

Som rettleiar i DnK må du då ha ei meining om noko så viktig eit spørsmål, det er då enten Himmelen eller evig pine i helvete? Ei viktig grense skarp som ein knivsegg!

Kva svarer du foreldre som har mista eit barn i trafikkulykke, 10 år og udøypt?

Kommentar #48

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Kjell Arne Norum. Gå til den siterte teksten.
Du bør nok se nærmere på hva predestinasjonslæren egentlig består i. Den er verken luthersk eller katolsk kirkelære. Jeg går ikke inn på noen grundig diskusjon om dette i denne sammenheng. Nå tar jeg dessuten kvelden.

Predestinasjonslæren står nedfelt i den lutherske trosbekjennelsen, og viser til at vi allerede før vi er født er dømt.

Men Augustins store innflytelse på kristen tankegang i vesten har ikke alltid vært av det gode. Noen sider av hans verk er blitt fortolket på en måte som har fremkalt bitre stridigheter, som i tilfellet med jansenistene. Dogmet om arvesynden ble resultatet av all Augustins grubling over viljens frihet; det var hans faste overbevisning at mennesket av naturen er ondt og mangler evnen til det gode. Mange tenkere med en lysere legning har i århundrenes løp reist seg til protest mot dette deprimerende grunnsynet, mens reformatorene begjærlig adopterte det: «Etter Adams fall fødes alle mennesker med synd, det vil si gudsfrykt, uten fortrøstning til Gud og med ondt begjær; denne arvesynd medfører evig død for den som ikke blir gjenfødt i Den hellige ånd» (Confessio Augustana).

Augustin utformet også predestinasjonslæren, at Gud en gang for alle har utvalgt visse mennesker til evig salighet og andre til den evige fordømmelse, som alle i virkeligheten fortjener. Han utviklet en tvangspreget opptatthet av massa peccati ogmassa damnata, som førte til en pessimisme som for eksempel dømte udøpte barn til evig fordømmelse. Hans lære om seksualitet og ekteskap er ofte angrepet. Senere har den kristne tradisjon avvist hans syn at arvesynden overføres ved samleie, eller at seksuelt samliv er syndig unntatt for det eksplisitte formål å føre slekten videre. På den andre side har få eller ingen kristne forfattere skrevet med samme dybde om nestekjærlighet og Treenigheten.

http://www.katolsk.no/biografier/historisk/augustin

Kommentar #49

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Der var jeg heldigvis enig...

Publisert nesten 6 år siden
Kjell Arne Norum. Gå til den siterte teksten.
En liten tydeliggjøring av svaret mitt til Vågnes: Arvesynd er også synd. Det er en form for indre holdning, en bortvendthet fra Gud.

med deg, Norum! Det er 2 årsaker til at vi ikke har adgang til Gud i himmelen.

1. På grunn av hva vi gjør.

2. På grunn av hva vi er. (Arvesynden.)

Derfor må vi omvende oss og bli født på nytt, åndelig talt.

Da kan vi gjennom Den Hellige Ånds hjelp leve et "kristent" liv!

Kommentar #50

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
men faktisk en vei inn i synd

Heilt rett! DnK er med omsyn til tru tufta på kvikksand. Dei møter seg sjølv i døra over alt, og vil få seg ein stuss den dagen Anders Helge på lette fjæd vandrer på Pollen i Arendal.

Siste innlegg

Forfølgelse - nøkkelen til vekkelse?
av
Thor Ivar Hornnes
rundt 6 timer siden / 85 visninger
Mangelfull kritikk
av
Per Eriksen
rundt 6 timer siden / 68 visninger
Stygt og trist fra Amundsen
av
Rune Berglund Steen
rundt 6 timer siden / 201 visninger
Kan døden gjøres enkel?
av
Jan Willy Løken
rundt 6 timer siden / 35 visninger
Sanksjonene dreper
av
Even Sandvik Underlid
rundt 6 timer siden / 44 visninger
Andakten på NRK
av
Einy Rendal Elgsæther
rundt 8 timer siden / 81 visninger
HVA SKAL VI MED NÅDEN?
av
Rikke Grevstad Kopperstad
rundt 8 timer siden / 108 visninger
Feil å stemple som antisemittisme
av
Hans Morten Haugen
rundt 8 timer siden / 53 visninger
Når Leo lytter, er det verdt å høre etter
av
Jarle Haugland
rundt 12 timer siden / 110 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
3 måneder siden / 81189 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44395 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35387 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
8 måneder siden / 28688 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
10 måneder siden / 22803 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22426 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 21014 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20323 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19378 visninger

Lesetips

Stygt og trist fra Amundsen
av
Rune Berglund Steen
rundt 6 timer siden / 201 visninger
Kan døden gjøres enkel?
av
Jan Willy Løken
rundt 6 timer siden / 35 visninger
Sanksjonene dreper
av
Even Sandvik Underlid
rundt 6 timer siden / 44 visninger
Om å gjøre seg forstått
av
Ole Kristian Karlsen
rundt 15 timer siden / 61 visninger
Keiserens nye klær
av
Marte Yri Evensen
rundt 15 timer siden / 201 visninger
Må bli et prestisjeprosjekt
av
Gunn Marit Helgesen
rundt 15 timer siden / 155 visninger
Norge trenger flere barn
av
Linda Hofstad Helleland
rundt 15 timer siden / 106 visninger
Mens vi venter
av
Trygve Svensson
1 dag siden / 507 visninger
Forebyggende samlivstiltak
av
Trond Sæthren
1 dag siden / 387 visninger
Les flere

Siste innlegg

Forfølgelse - nøkkelen til vekkelse?
av
Thor Ivar Hornnes
rundt 6 timer siden / 85 visninger
Mangelfull kritikk
av
Per Eriksen
rundt 6 timer siden / 68 visninger
Stygt og trist fra Amundsen
av
Rune Berglund Steen
rundt 6 timer siden / 201 visninger
Kan døden gjøres enkel?
av
Jan Willy Løken
rundt 6 timer siden / 35 visninger
Sanksjonene dreper
av
Even Sandvik Underlid
rundt 6 timer siden / 44 visninger
Andakten på NRK
av
Einy Rendal Elgsæther
rundt 8 timer siden / 81 visninger
HVA SKAL VI MED NÅDEN?
av
Rikke Grevstad Kopperstad
rundt 8 timer siden / 108 visninger
Feil å stemple som antisemittisme
av
Hans Morten Haugen
rundt 8 timer siden / 53 visninger
Når Leo lytter, er det verdt å høre etter
av
Jarle Haugland
rundt 12 timer siden / 110 visninger
Les flere