Anders Helge Myhren

275

Europa og Israels 10 stammer

Publisert: 2. feb 2013

Europa, deler av Amerika, Australia og New Zealand er hovedsakelig etterkommere av de 10 israelske stammer.

Mange nasjoner og folkeslag

I 1. Mosebok 17, vers 5-6 står det: "Ditt navn skal ikke mer være Abram, men ditt navn skal være Abraham, for jeg gjør deg til far for en mengde folk. Jeg vil gjøre deg overmåte fruktbar. Jeg gjør deg til mange folk, og konger skal utgå fra deg." I 1 Mosebok 28 finner vi også en del interessante vers. Isak velsigner sin sønn Jakob og kommer med denne profetien: "Og må Gud Den Allmektige velsigne deg og gjøre deg fruktbar og gi deg en tallrik ætt, så du blir til en hel skare av folkeslag." I vers 14 bekrefter Gud denne velsignelsen: "Din ætt skal bli som støvet på jorden. Du skal utbre deg mot vest og mot øst, mot nord og mot sør. Og i deg og din ætt skal alle jordens slekter velsignes." Og her er det snakk om Sems etterkommere, Jakobs (Israels) tolv sønner, ikke etterkommere etter Jafet og Kam. "Og Gud sa til ham: "Ditt navn er Jakob. Heretter skal du ikke mer kalles Jakob, men Israel skal være ditt navn. Og Han kalte ham Israel." Dette er klartekst. Legg også merke til at disse løftene er gitt uten betingelser.

Jer 3,12 nå han skriver: I de siste dager skal noen rope ut budskapet om hjemvendelse, nettopp til folk i nord: "Gå av sted og rop ut disse ord mot nord og si: Vend tilbake, Israel, du frafalne …" Jer.3,12.

Jeg har tydeligvis en litt annen bibeloversettelse, men Jer 3, og vers 12 bør ses i sammenheng med vers 13, og disse lyder slik:

"Gå og rop disse ordene ut mot nord:Vend om, du frafalne Israel!lyder ordet fra Herren.Jeg ser ikke lenger på deg med harme,men vil vise miskunn, lyder ordet fra Herren,jeg vil ikke for evig være vred. Bare erkjenn din skyld,at du har gjort opprør mot Herren din Gud.Du fór omkring etter fremmede guder- under hvert frodig tre,du hørte ikke på meg,
lyder ordet fra Herren."

Dette er sannheten: De10 stammer, som  er den hvite befolkningen  i verden, er etterkommere av  Jakobs sønner.

På den tiden var også vi under Loven, sammen med de 2 andre stammene, Juda (jødene) og Levis stamme!

Husk, at gjennom Moses og folkets utgang av Egypt, med alle Israels 12 stammer, fikk hele Israel folket loven på Sinai berg i Arabia! Og der var mine og dine forfedre med!

Da skjønner du det hele, og alt faller på sin rette plass!

"Gå ikke ut på hedningers vei og ikke inn i samaritaneres byer! Gå hellere til de fortapte får av Israels hus!" (Matteus 10:5-6) og:"Jeg er ikke utsendt til andre enn til de fortapte får av Israels hus."(Matteus 15:24) sa Jesus!

Dersom vi skal konkludere, og gjenta det hele, så må dette bety følgende: Juda og Levis stamme er Guds eiendomsfolk, og de 10 andre stammene er også Guds eiendomsfolk! For å underbygge det Jesus sa, kan vi gjenta hva Han mente med andre skriftsteder:
Apostlene sendes ut

Da Jesus så byen Jerusalem, gråt Han over den og sa:

«Hadde du bare på denne dagen forstått, du også, hva som tjener til fred! Men nå er det skjult for dine øyne.» (Luk 19,41)

Her så Jesus inn i framtiden, både for seg selv og over israel-folket. Dersom israelittene hadde tatt imot Jesus som den Han var, hadde Han ikke behøvd å gå korsveien og jødene haddde ikke vært tvunget inn i sin lidelseshistorie. Dersom jødene hadde tatt imot Jesus der og da, kunne Jesus ha opprettet tusenårsriket med det samme. Jesus kunne ha blitt konge i Jerusalem og i Stor Israel (Grensene Gud hadde bestemt på Josvas tid) og livets tre kunne blitt plantet! Jesus kunne ha fått de andre 10 stammene tilbake til Israel også, og alt hadde vært herlighet og glede...for Israels 12 stammer!

Men hva med hedningene? Jo, hedningene hadde gått fortapt, de hadde blitt tilintetgjort etter hvert som døden banket på. Så noe godt skjedde for menneskeheten gjennom dette!

For å underbygge det Jesus sa, kan vi gjenta hva Han mente med andre skriftsteder:


Matteus 10:5 Disse tolv sendte Jesus ut og påla dem: «Ta ikke veien til hedningene, og dra ikke inn i samaritanenes byer! 6 Gå heller til de bortkomne sauene i Israels hus. 7Gå og forkynn: 'Himmelriket er kommet nær!'

Kvinnen fra Fønikia

Kapittel 7:24 Så brøt han opp derfra og dro til Tyros-området. Der tok han inn i et hus og ønsket ikke at noen skulle få vite det, men det kunne ikke holdes skjult. 25 En kvinne der hadde en datter som hadde en uren ånd i seg. Straks hun fikk høre om Jesus, kom hun og kastet seg ned for føttene hans. 26Denne kvinnen var en hedningekvinne, gresktalende, av syrisk-fønikisk ætt. Hun ba ham drive den onde ånden ut av datteren.27Men Jesus sa til henne: «La først barna bli mette, for det er ikke rett å ta brødet fra barna og gi det til hundene.»28«Herre», svarte kvinnen, «selv hundene under bordet spiser jo smulene etter barna.»29Han sa til henne: «Fordi du sa dette, sier jeg deg: Gå hjem, den onde ånden har forlatt din datter.»30Hun gikk hjem og fant barnet liggende på sengen. Den onde ånden hadde forlatt henne.


Jesus ble tatt opp til himmelen:

Da Jesus reiste tilbake til himmelen etter oppstandelsen kom de siste ordene


6 Mens de var sammen, spurte de ham: «Herre, er tiden nå kommet da du vil gjenreise riket for Israel?» 7 Han svarte: «Det er ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som Far har fastsatt av sin egen makt. 8 Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.»
9 Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok ham bort foran øynene deres.

Men Misjonsbefalingen gjelder også, den står i Matt 28:16


16 Men de elleve disiplene dro til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem. 17 Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham; men noen tvilte. 18 Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. 19 Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn 20 og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»


Er det ikke merkelig at mesteparten av Det nye testamente etter Apostelgjerningene ble skrevet av Paulus og ikke Peter? Hvorfor forsvant både Peter og de andre apostlene plutselig av syne etter at Peter, da han var i huset til Kornelius, begynte å forkynne Evangeliet til hedningene? Og hvorfor var det bare Peter og Johannes som i et flyktig øyeblikk dukket opp i Jerusalem ved den sammenkomsten som er skildret i Ap.gj. 15? Etter Ap.gj. 15 leser vi bare om Paulus som preker for hedningene. Hva er årsaken? Hva skjedde med de tolv apostler? La oss komme til bunns i denne saken! Det er nemlig en grunn til at reisene til de tolv apostler har vært innhyllet i et mysterium ? inntil nå.

Du er antakelig blitt fortalt at Jesus valgte seg tolv apostler som han ordinerte. Deretter sendte han dem til jødene forat de skulle preke for dem først, og da jødene som en nasjon forkastet budskapet, har du antakelig trodd at apostlene da vendte seg mot hedningene. Dette er langt fra sannheten!

Det var apostelen Paulus, som flere år senere ble kalt en spesiell apostel, som fikk i oppdrag å bære Evangeliet til hedningene. Jesus kom med denne forsikringen til Ananias, som ble sendt for å døpe Paulus: «Gå av sted!» For han, Saulus, som fikk navnet Paulus, er «et utvalgt redskap for meg til å bære mitt navn fram både for hedningefolk og konger og for Israels barn» (Ap.gj. 9,15).

Det var Paulus, og ikke en av de tolv, som sa: «Fra nå av går jeg til hedningene» (Ap.gj. 18,6). Jesus ville ikke kalt Paulus til å være en spesiell disippel som skulle forkynne Evangeliet for hedningene hvis de tolv apostlene hadde fått dette oppdraget.

Jesu befaling forteller

Legg merke til det overraskende svaret i Matt 10,5?6: «Disse tolv sendte Jesus ut og bød dem: Gå ikke på veien til hedningene, og gå ikke inn i noen av samaritanernes byer, men gå heller til de tapte får av Israels hus!»

Israels hus (de ti «tapte» stammer) ble ført i fangenskap til «medernes byer» i Nord-Assyria, og vandret videre vestover og inn i Europa, der de ble kjent under en rekke fremmede navn

Jesus mente akkurat hva han sa! Han «bød dem». De tolv fikk ikke lov å forkynne Evangeliet blant hedningene. Det var Paulus som fikk dette oppdraget. De tolv skulle i stedet gå til «de tapte får av Israels hus» ? de tapte ti stammer!

Riktignok sendte Jesus Peter til Kornelius (Ap.gj. 10?11) for å åpne Evangeliet for hedningene, men Peters livsoppgave var å forkynne Evangeliet til «de tapte får av Israels hus». I egenskap av «sjefsapostel» åpnet Peter bare døren for hedningene. Det var Paulus som gikk gjennom døren og brakte Evangeliet til nasjonene. Som «sjefsapostel» dro Peter bare én gang til samaritanerne, som var «hedninger». Men det var ikke for å bringe Evangeliet til dem. Filip hadde gjort det! Peter og Johannes bare ba for samaritanerne om at de måtte få Den Hellige Ånd (se Ap.gj. 8,5.14?17).

Nå vet vi hvem de tolv apostler ble sendt til. De ble ikke sendt til hedningene, men til «de tapte får av Israels hus». Det var Paulus som dro til hedningene. Nå skal vi se nærmere på hvor Peter og andre av de tolv apostlene dro etter at de hadde forlatt Palestina. Dette har vært en av historiens best bevarte hemmeligheter! Hvis verden hadde vært klar over hvilke land de tolv apostlene dro til, ville Israels hus aldri vært tapt av syne! Men Gud hadde en hensikt med at identiteten til Israels hus ikke skulle bli åpenbart før i vårt pulserende århundre. Det er mange som ikke forstår hensikten med dette.

Hvor tilbrakte Peter mesteparten av sin tid etter de tolv årene i Palestina?

Den greske historiker Metaphrastes forteller at «Peter ikke bare var i disse vestlige områdene» ? det vestlige Middelhav ? «men spesielt at han også var der i lang tid.» Her finner vi Peters hovedoppgave i sitt arbeid for de ti tapte stammene. «. . .en lang tid i England, der han omvendte mange nasjoner til troen.» (Se margnoter på s. 45 i Caves Antiquitates Apostolicae.)

Peter forkynte evangeliet i England, ikke i Rom. Det sanne evangelium var ikke blitt forkynt offentlig i Rom før Paulus kom dit i år 59 e.Kr. Paulus nevner aldri Peter i sitt brev til brødrene i Rom ? de fleste av disse var blitt omvendt på pinsefestens dag i år 30 e.Kr. Ikke engang jødene i Rom hadde hørt Evangeliet bli forkynt før Paulus kom dit.

Her finner vi Lukas' inspirerte beretning om Paulus' ankomst til Rom: «Etter tre dager kalte han [Paulus] sammen de fremste menn blant jødene der i byen» (Ap.gj. 28,17). Og videre: «De sa da til ham: Vi har ikke fått noe brev om deg fra Judea. Heller ikke er det kommet brødre hit som har meldt fra eller sagt noe ondt om deg. Men vi vil gjerne få høre hva du mener, for vi kjenner til at denne sekt overalt møter motsigelse. Etter at de da hadde avtalt en dag med ham, kom enda flere til ham i hans herberge. Han la da ut for dem og vitnet om Guds rike, og søkte å overbevise dem om Jesus ut fra Mose lov og profetene, fra tidlig morgen til sen kveld» (Ap.gj. 28,21?23).

Her finner man avgjørende beviser for at jødene i Rom aldri hadde hørt apostelen Peter preke.

Men det hadde vært en «Peter» i Rom ? helt fra Claudius Cæsars dager. Denne Peter satt i en framtredende stilling. Han var den øverste leder for de babylonske mysterier. Embetet hans gikk ut på å være en «peter» ? en fortolker, eller en som åpner for hemmeligheter. På babylonsk og på hebraisk betyr peter «en som åpner», derfor blir uttrykket brukt på hebraisk om «førstefødt, en som først åpner morslivet».

Denne Peter i Rom ble også kalt Simon ? Simon Magus, trollmannen Simon (Ap.gj. 8). Han var lederen for den sammensvergelse som var klekket ut av prestene i de babylonsk-samaritanske mysterier.

Disse sammensvorne prøvde å bruke Jesu navn som en kappe for sin diabolske religion. De grunnla det som idag paraderer som en falsk «kristen religion» (se 3 Joh.).

Simon Peter, Jesu apostel, befant seg i England, og ikke i Rom. Det var i England han prekte evangeliet om Guds rike. Det faktum at Peter forkynte på De britiske øyer er i seg selv et bevis for at de ti tapte stammer av Israels hus allerede var der. Simon Peter hadde fått i oppdrag å gå til de ti tapte stammer.

Og slående nok begynte større indre kriger å ramme England rundt år 60 e.Kr. Det er dette Jakob advarer mot i sitt brev (kap. 4, vers 1) til de tolv Israels stammer. Kan historien være klarere?

www.evangeliekirken-arendal.no

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Derfor må vi omvende oss og bli født på nytt, åndelig talt.

Kyrkja si lære er at gjendøyparar skal pinast i Helvete utan tidsavgrensing. Du har vel ikkje gjendøypt nokon, Anders Helge?

Kommentar #52

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Derfor må vi omvende oss og bli født på nytt, åndelig talt.

Alle blir vi født på ny ved hvert åndedrag, så det eneste vi trenger er erkjennelsen. Åndelig talt.

Kommentar #53

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Kjære Elias...

Publisert over 6 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Kyrkja si lære er at gjendøyparar skal pinast i Helvete utan tidsavgrensing. Du har vel ikkje gjendøypt nokon, Anders Helge?

jeg må innrømme at det står smått til med oss i Evangeliekirken Arendal. Men husk, at det er de ydmyke som Gud gir stor nåde, og de stolte står Han imot!

Kommentar #54

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Kjære Elias...

Publisert over 6 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Kyrkja si lære er at gjendøyparar skal pinast i Helvete utan tidsavgrensing. Du har vel ikkje gjendøypt nokon, Anders Helge?

nå tror jeg vi må tilbake til utgangspunktet vårt, til vårt opphav. Der er du også med, vettu!

Kommentar #55

Kjellrun Marie Sonefeldt

225 innlegg  1504 kommentarer

Svar på kom.20. Om Jesu utseende.

Publisert over 6 år siden

Anders Helge Myhren.        Fra talerstoler på møter har det vært vanlig å vise til Esaias 53 v.2- "Han skjøt opp som en kvist for Guds åsyn,som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen herlig skikkelse,vi gledet oss ikke ved synet av han.  v.3 Han var ringeaktet,forlatt av mennesker ,en smertenes mann,vel kjent med sykdom ,en foraktet mann som ingen ville se på,vi regnet han ikke for noe. v.4 Sannelig våre sykdommer tok han på seg og våre smerter bar han.  v.5 Men han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på han forat vi skulle ha fred,ved hans sår har vi fått legedom."

Hvis Jesus var annerledes, slik som kilder du viser til har på tapetet,ville det ikke vært naturlig, at det ble beskrevet i evangeliene ? Det utenom det vanlige, blir gjerne gjenfortalt og gjenfortalt, som vandrehistorier. Når ikke noe er nevnt om Jesu utseende,er det ikke da rimelig å tro, at han så vanlig ut i samtidens øyne?

Kommentar #56

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Joda, Sonefeldt...

Publisert over 6 år siden

men det du siterer her er fra Jesus sin korsfestelse. Da hadde Han såvisst ingen herlig skikkelse, les gjerne innledningen i innlegget.

Når det gjelder Hans utseende, så har vi korte glimt fra folkene den gangen. Jeg har fått fram en del plasser, at Israels folk var som oss europeere. Dersom du ser på Israels statsminister, Netanjau, så er han lys som oss. Jesus skilte seg ikke noe ut fra mengden, men han var høyreist og så ut som oss. Kan du huske alle Jesus bildene vi fikk på søndagskolen? Eller de bildene av Jesus som var hengt opp på veggene i de 1000 hjem? De ligner på de 2 bildene vi har på nettstedet vårt om Jesus utseende. De fra et pengestykke og fra linkledet i Torino.

Jeg påstår ikke at en farge på et menneske er bedre enn andres, men vi må da få lov til og følge de sporene vi kan om Jesus og om de 12 stammene!

Kommentar #57

Kjellrun Marie Sonefeldt

225 innlegg  1504 kommentarer

Anders Helge Myhren.

Publisert over 6 år siden

Kan du eller andre hjelpe meg med å finne frem til et ord som jeg bare husker bruddstykker av?; tror det er av Paulus. Noe slik som : men i sitt motstykke dåpen som ikke er til frelse,men en god samvittighetspakt med Gud.

Kommentar #58

Kjellrun Marie Sonefeldt

225 innlegg  1504 kommentarer

Kjell Arne Norum.

Publisert over 6 år siden

Takk for at du skrev,at det aldri har vært Kirkens lære at udøpte barn går fortapt.

 

Kommentar #59

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Med glede, Sonefeldt...

Publisert over 6 år siden
Kjellrun Marie Sonefeldt. Gå til den siterte teksten.
Kan du eller andre hjelpe meg med å finne frem til et ord som jeg bare husker bruddstykker av?; tror det er av Paulus. Noe slik som : men i sitt motstykke dåpen som ikke er til frelse,men en god samvittighetspakt med Gud.

1 Peter 3:20 De hadde vært ulydige i Noahs dager, den gang Gud ventet tålmodig mens arken ble bygd. I den ble noen få mennesker, åtte i alt, frelst gjennom vann. 21 Dette er et bilde på dåpen, som nå frelser også dere. Dåpen er ikke å vaske kroppen ren for skitt, men en bønn til Gud om en god samvittighet, i kraft av Jesu Kristi oppstandelse – 22 han som fór opp til himmelen og nå sitter ved Guds høyre hånd, etter at engler, myndigheter og makter er underlagt ham. Sitat slutt.


Dette er en ny oversettelse, men den gamle som du siterte litt fra er bedre synes jeg.

Kommentar #60

Kjellrun Marie Sonefeldt

225 innlegg  1504 kommentarer

Svar på kom.56. halter det ikke

Publisert over 6 år siden

at ordene " en smertenes mann,vel kjent med sykdom" er myntet på korsfestelsen. Er det ikke en virkelighetsbeskrivelse av Jesus i hverdagslivet?

Vedrørende  at mange jøder er lyse i huden,så tenkte jeg meg at det skyldes inngifte i vår rase,og så ble det en blandingsrase.

Kommentar #61

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Det tror jeg ikke..

Publisert over 6 år siden
Kjellrun Marie Sonefeldt. Gå til den siterte teksten.
at ordene " en smertenes mann,vel kjent med sykdom" er myntet på korsfestelsen. Er det ikke en virkelighetsbeskrivelse av Jesus i hverdagslivet?

men dersom noen andre drister seg til å komme med en annen utlegning, så vær velkommen!

Kommentar #62

Kjellrun Marie Sonefeldt

225 innlegg  1504 kommentarer

Mener du at søndagsskolebilder med en lys

Publisert over 6 år siden

Jesus er bevis på at datidens jøder,eller Jesus var lyse i huden? Er det ikke bare en kunstnerisk tilpasning til vår kultur?

Kommentar #63

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Neida...

Publisert over 6 år siden
Kjellrun Marie Sonefeldt. Gå til den siterte teksten.
Jesus er bevis på at datidens jøder,eller Jesus var lyse i huden? Er det ikke bare en kunstnerisk tilpasning til vår kultur?

slett ikke. Det er bare det at bildene som "alltid har vært der" stemmer med andre bilder og framstillinger i bibelen. Jeg har fått fram noen sammenligninger i innlegget mitt, og med de 2 bildene som er på nettsiden til Evangeliekirken, som er en mynt og fra linkledet i Torino.

Kommentar #64

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Kjellrun Marie Sonefeldt. Gå til den siterte teksten.
det aldri har vært Kirkens lære at udøpte barn går fortapt.

Og kva er kyrkja si lære? Kvifor fekk ikkje udøypte ungar verdig begravelse? Kvifor var mødre og slektningar livredde for at ungane skulle døy udøpte?

Dersom det aldri har vore kyrkja si lære at udøypte ender i Helvete, då er det nokon som har fordømt si opplysningsplikt!

Og i så fall, kor ung må eit barn vere for ikkje å hamne i Helvete fordi det er udøypt?

Kyrkja som skor seg på denne læra må då kunne svare på slikt?

Kommentar #65

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Bibelen er som alfabetet

Publisert over 6 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Det er bare det at bildene som "alltid har vært der" stemmer med andre bilder og framstillinger i bibelen

du kan få fram kva som helst, rettvist som gale.

Kommentar #66

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

I Afrika

Publisert over 6 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
som er en mynt og fra linkledet i Torino.

er Jesusane svarte.

Kommentar #67

Kjellrun Marie Sonefeldt

225 innlegg  1504 kommentarer

Hvete og ugress vokser sammen.

Publisert over 6 år siden

Elias Per Vågnes.        Jeg hørte med egne ører en etterkommer etter en lege  på Blåfarveverket  i eldre tid si,at han bestemte at unger født vinterstid,ikke skulle døpes før til våren.  Han kunne jo ikke forordne det uten at presten der samtykket.    Så redsel for at noen skulle dø udøpt har kanskje noe med folketru å gjøre.    Selvfølgelig var det trivelig å komme under Kirkens vinger for alle,men det var jo ikke alltid mulig.   Der var jo ikke krisehjelp ved fødsler som i dag.  Vente til våren har selvfølgelig sammenheng med kalde kirker og kanskje forkjølelser og lungebetennelser i kjølvannet av dåp da. I oldkirken og fremover ble barna døpt med hel neddykkelse. Opphør av det har kanskje noe å gjøre med klimaet vinters tid. Leste et sted, at engang var det på moten å dykke tre ganger også-i Faderens,Sønnens og Den Hellige Ånds navn.

Kommentar #68

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Fornuftig kar

Publisert over 6 år siden
Kjellrun Marie Sonefeldt. Gå til den siterte teksten.
Jeg hørte med egne ører en etterkommer etter en lege  på Blåfarveverket  i eldre tid si,at han bestemte at unger født vinterstid,ikke skulle døpes før til våren

Men etter det eg forstår ikkje fått gjennomslag i DnK. Eg veit ikkje anna enn at ungar vart døypte året rundt.

No var det vel slik at barnedåp tidvis drog ut av ei eller anna årsak. Mange mødre opplevde vel det som ei udetonert bombe, difor sprang sysken skorne av seg for å finne ein kar som hadde betre kontakt med Jahve enn dei sjølve.

Denne overtrua som kjem til uttrykk i kyrkja si lære, var og er ikkje anna enn reiskap til å skaffe seg makt over truskuldige menneske. Opplysning og kunnskap har mest teke knekken på denne overtrua i Norge, takk og pris. I dag er det ferre og ferre som trur at dåpen gjer noko frå eller til med omsyn til det som vil råke eit individ i det neste liv. Sjølv innafor kyrkja har fritenkjarane heldigvis teke makta.

Kommentar #69

Kjell Arne Norum

58 innlegg  670 kommentarer

Til Vågnes

Publisert over 6 år siden

Gud straffer ikke barn fordi foreldrene ikke har brakt dem til dåpen. Når noen mister et udøpt barn og er urolige for dette, trøster jeg dem.

Kommentar #70

Kjell Arne Norum

58 innlegg  670 kommentarer

Til Eggen

Publisert over 6 år siden

Jeg bør presisere litt når det gjelder predestinasjonslæren. Det finnes forskjellige varianter. Men når ordet står alene, betyr det vanligvis i daglig tale at Gud på forhånd har fastsatt hvem som blir frelst og hvem som skal gå fortapt. Luther målbar dette, om jeg ikke tar feil – som kjent var han langt fra ufeilbarlig - men det er ikke nedfelt i de lutherske bekjennelsesskriftene, og det ble ikke luthersk kirkelære. Jeg kan heller ikke huske å ha hørt om noen som hevder dette i Den norske kirke. Det er heller ikke katolsk kirkelære, uansett hva Augustin har sagt om saken. Det bekreftes av sitatet ditt fra katolsk.no.

Predestinasjonslæren i denne formen motsies av skriftordet om at Gud vil at alle mennesker skal bli frelst.

Kommentar #71

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Ei kjempestor trøyst

Publisert over 6 år siden
Kjell Arne Norum. Gå til den siterte teksten.
Gud straffer ikke barn fordi foreldrene ikke har brakt dem til dåpen. Når noen mister et udøpt barn og er urolige for dette, trøster jeg dem.

for foreldre som ikkje har høyrt om Jesus eller kristendommen. Til dømes vil born av muhammedanarar kome inn i himmelen tilliks med kristne born berre dei døyr tidsnok.

Men så var det det med aldersgrensa då. Der nekter du plent å tilkjennegi ei meining, og det tyder vel på at du "vrir deg unna" når dine påstander ikkje gjeng i hop.

Og du er ei røyst av 100 000-vis som på eit eller anna vis utalere seg på kristendommen sine vegne. Og di meining endrer vel ikkje noko som helst? Kva autoritet har du framfor andre?

Tittelen "prest" seier ingenting i så måte. Alt for mange har skitna til den tittelen.

Kommentar #72

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Det er et tankekors...

Publisert over 6 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
for foreldre som ikkje har høyrt om Jesus eller kristendommen. Til dømes vil born av muhammedanarar kome inn i himmelen tilliks med kristne born berre dei døyr tidsnok.

det har jeg tenkt på mye. Jesus sa jo følgende:"La de små barn komme til meg, og hindre dem ikke, for himmelen hører sådanne til!

Når begynner overgangen fra barn til voksen?

Spørsmålet er da, gjelder dette ALLE BARN?

Gjelder det barn av Israels stamme?

Gjelder det barna til kristne foreldre?

Jeg vet det ikke, men kanskje noen teologer har en mening om dette?

Kommentar #73

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Teologar

Publisert over 6 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Jeg vet det ikke, men kanskje noen teologer har en mening om dette?

skal du ikkje bry deg med fordi dei er teologar. Teologi er knapt anna enn å vri og vrengje på det som skreve står slik at det høver med deira agenda. Men med omsyn til klokskap og medmennesklegheit er det store sprik melleom dei som kallar seg "teologar".

Men eg er ute etter aldersgrense, Anders Helge, med omsyn til å kome inn i himmelriket udøypt. Om vi forfylgjer den tankerekka då er det kanhende dei som drep smborn som har frelst flest medmenneske, tildømes Dresden, Hiroshima, Nagasaki, Vietnam, Irak, Gaza, osv?

Kommentar #74

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Nyttige tanker,

Publisert over 6 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Men eg er ute etter aldersgrense, Anders Helge, med omsyn til å kome inn i himmelriket udøypt

Elias!

Dersom flesteparten av menneskeheten er på vei til fortapelsen hvor der er evig pine, da er det jo meget bedre og ikke være født! Da skylder vi vel blant mange andre, også abortlegene, en unnskyldning! De har i mange år nå fjernet fostre som er på vei til helvete. Da fostrene blir tatt av dage så tidlig, klassifiserer de ikke til et evig liv med ild og svovel, men til et evig liv i himmelen! Husk at det er bare et fåtall som omvender seg til Kristus!

Men nå var det egentlig de 10 stammer vi skulle debattere...

Kommentar #75

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Ja, men

Publisert over 6 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Men nå var det egentlig de 10 stammer vi skulle debattere...

det er vel interessant kar også desse individa hamner?

Ein kan vel seie det slik at dersom Terje Johansen har rett, så har Gud skapt menneskeheita for å befolke Helvete. Berre "fødte på ny" held mål der i garden. Og den flokken er samanlikna med menneskeheita som eit myggpiss i havet.

Som teolog så meiner eg at du kan måle deg med kven som helst berre du lærer deg å tenkje over konsekvensane av det du har trudd på. Du må tenke fleirdimensjonalt, eller fleire skritt om du vil, og med det gjere nytte av vett og forstand.

Kommentar #76

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Jeg tar imot...

Publisert over 6 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Som teolog så meiner eg at du kan måle deg med kven som helst berre du lærer deg å tenkje over konsekvensane av det du har trudd på. Du må tenke fleirdimensjonalt, eller fleire skritt om du vil, og med det gjere nytte av vett og forstand.

gode råd og oppmuntringer med takk, Elias! Det du skriver her har jeg også  tenkt lenge på, om konsekvensene av det vi trur på, mener jeg.

Derfor er jeg idag overbevist om, at det å gå fortapt er å bli tilintetgjort. På grunnspråket av bibelen som er hebraisk og gresk, kan vi selv lese hva bibelen vil ha fram, og til hjelp har vi mange eksperter.  Heldigvis.

Takk for en god debatt!

Kommentar #77

Kjell Arne Norum

58 innlegg  670 kommentarer

Sluttord

Publisert over 6 år siden

Myhren: Du har ikke svart på min utfordring. I stedet har du bare snakket om andre ting. I så måte må man kunne si at du har fått god hjelp av andre.

Alt tyder på at et anti-semittisk utsagn fra 1880-tallet vil bli stående uimotsagt på nettstedet til Evangeliekirken i Arendal.

Vågnes: Bibelen gir oss ikke svar på alle spørsmål. Jeg har svart deg rolig og saklig. Tonen i kommentarene dine er nå blitt slik at jeg avslutter.

Kommentar #78

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Du svarer ikkje på viktige spørsmål!!!

Publisert over 6 år siden
Kjell Arne Norum. Gå til den siterte teksten.
Vågnes: Bibelen gir oss ikke svar på alle spørsmål. Jeg har svart deg rolig og saklig. Tonen i kommentarene dine er nå blitt slik at jeg avslutter.

Du berre skvett unna og skuldar på motparten. At du er prest forplikter deg vel til å svare på dei spørsmål du får, ikkje lage eigne halvkveda vise.

Du seier at den norske kyrkja aldri har sagt at udøypte born hamnar i helvete fordi ingen har syrgja for å få dei  døypt, kanhende ikkje born i det heile? Ein slik påstand er ikkje noko fullgodt svar, berre ein unnvikelsesmanøver, og opnar for mange viktige spørsmål

1. Udøypte born hamner hamnar ikkje i helvete, men i himmelriket. Javel, kvar er aldersgrensa? Din påstand krev då st du har gjort deg opp ei meining i ei så viktig sak, med mindre det berre er ordgyteri.

2. Dersom udøypte born ikkje svarar for at dei er udøypte, då må då det gjelde for alle born utan omsyn til foreldra sin religion. Dersom det ikkje er slik så er din påstand meiningslaus. Kan du slå fast at dersom "eit udøypt barn" døyr så kjem det inn i himmelriket utan omsyn til kva bakgrunn foreldra har?

3. Dersom du ikkje har svar på desse spørsmåla bør du jekke deg ned nokre hakk i din diskusjon med Anders Helge. Når det gjeld forhold til Bibelen og "høgare makter" så stiller de vel på like fot?

Kommentar #79

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
3. Dersom du ikkje har svar på desse spørsmåla bør du jekke deg ned nokre hakk i din diskusjon med Anders Helge. Når det gjeld forhold til Bibelen og "høgare makter" så stiller de vel på like fot?

Vågnes, nå må du kutte ut. Start heller en tråd?

Kommentar #80

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Dersom Anders Helge ber meg om det

Publisert over 6 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Vågnes, nå må du kutte ut. Start heller en tråd?

så er det OK. Ser vel ikkje heilt kva du har med den saka å gjere.

Ein prest i DnK har slengt ut ein påstand i eit viktig spørsmål. Er det ikkje naturleg at han som "talsmann for kyrkja" greier ut viktige sider ved påstanden.

Påstanden er: Kyrkja har aldri uttrykt at udøypte born hamnar i Helvete som fylgje av at foreldra har forsømt si plikt. Uten å definere kva ein legg i omgrepet "barn" så er vel heile påstanden meiningslaus?

I motsetning til forkynnarar bør ein prest ligge unna ordgyteri, det er i alle fall mi meining. 

Kommentar #81

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Jamen, det har jeg da...

Publisert over 6 år siden
Kjell Arne Norum. Gå til den siterte teksten.
Myhren: Du har ikke svart på min utfordring. I stedet har du bare snakket om andre ting. I så måte må man kunne si at du har fått god hjelp av andre.

jeg skrev at jeg ikke kommer til å ta bort det som står under Jesus utseende. Grunnen er at jeg stoler mere på skriftene fra den tiden, enn en domstol fra kirkelig/ verdslig side.

Kommentar #82

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Det er vanskelig...

Publisert over 6 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
1. Udøypte born hamner hamnar ikkje i helvete, men i himmelriket. Javel, kvar er aldersgrensa? Din påstand krev då st du har gjort deg opp ei meining i ei så viktig sak, med mindre det berre er ordgyteri.

for den lutherske kirke og komme inn under lupen. De er ikke vant med og bli gransket. Den statlige bibelskolen som varer i 6 år!- har sine bud og regler, og alt utover det forblir gåtefullt!

Men kirken er flinke på barnedåp, konfirmasjoner, begravelser og brylluper og andakter, og prestene har jo også en stor posjon veltalenhet. 

God lønn fra staten er også med i bildet, høy status, gratis bolig og en tidlig pensjon! Joda, jeg skjønner godt at prestene holder på med sitt!

Kommentar #83

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Hva da med de som ikke er av det lyse folkeslag

Publisert over 6 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Du skriver til alt overmål, at jeg er rasist. Jeg elsker jødene og Israel som nasjon, og mitt ønske er også og bli en borger av Israel! Mindre rasist går det vel ikke an og bli!

altså de ti stammer. F eks afrikanere, asiatere, arabere oa - da må jo de være etterkommere av folk utenfor slekten til Abraham, Isak og Jacob. Men ALLE mennesker på jorden - står det i Bibelen - skal bli velsignet ved Abraham s ætt, så det gjelder ALLE JORDENS FOLK.

Så INTET menneske samme hvilket folkeslag (som kristen bruker jeg ikke ordet rase) er unntatt Gud Fader og Jesu Kristi kjærlighet. Under Gud og Jesus er vi ETT BLOD - som det står i Skriften.

Som vekkelses-kristen fikk jeg også en kjærlighet til jødene og Israel selvom jeg aldri har vært borti jøder (eller jeg har vært det uten å vite det) eller vært i Israel, likevel - med min vekkelse for Jesus Kristus, ble mitt sinn og mine tanker totalt forandret og jeg higet etter å lese Bibelen og forstå samfunnet ut fra min tro på Jesus Kristus og jeg fikk hjerte for jødene og Israel.

Der er jeg også idag - over førti år senere. Takk til alle dere som henter ord fra Bibelen og taler varmt om Jesus Kristus.

HVEM eller HVA skal jeg tro hr Gule. Skal jeg stole mer på deg og dine likesinnede enn på Herren Jesus Kristus. Du skjønner at svaret gir seg selv. Eller hvilken ideologi er den beste - selv kommunismen og sosialismen må vike i bærekraft og mening for himmelens Gud og Jesus Kristus (jeg nevner ikke en viss annen ideologi som var under den annen verdenskrig satt igang av tyskerne - Gud forby selv navnet -  og ideologien). Men ALLE ideologier som ikke er av Herren Gud og Jesus har vist at de ikke har bærekraft. Jesu lære har holdt i over to tusen år og stadig kommer tusener til tro HVER DAG.

Så dere skjønner hvorfor jeg ikke tror - verken på den mest høyt utdannede og lærde person i verden - hvem det enn måtte være -  eller den mest velmenende ideologi - når det ikke har Guds ÅND OG KRAFT i seg. Anbefaler ellers at du leser om Albert Schweitzer. En herlig Herrens mann.

Kommentar #84

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

JA. ALT som kan gi oss innsikt og lærdom

Publisert over 6 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Lars Enaarson, Jan Hanvold og Arvid Bentsen kunne være med og bidra! Det hadde vært noe det! Kanskje det til og med hadde kommet vekkelse ut av det!

er av det gode. Jeg synes det er veldig interessant det du skriver. Det er ALLTID noen som blir sinte og kommer med mot-innlegg. Men det er jo det som er debatt. Ellers er det som noen skriver -  viktig at vi er høflige og saklige mot hverandre og det er du. Takk skal du ha og Gud velsigne deg i Jesu navn.

Kommentar #85

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Lurer på hvor jeg hører hjemme av disse

Publisert over 6 år siden
Rolf-Erik Pedersen. Gå til den siterte teksten.
WaraStavianerne, Troslauget og Adventistmilitsiaen topper vel det hele i så måte.  Men

Jeg måtte jo le da jeg leste det. Men det er nå rart med likesinnede. Du har vel dine likesinnede du også.

JADA, jeg er en ihuga Jesus-tilhenger - men det gir meg lykke og innhold i livet - og HVA MER KAN ET MENNESKE ØNSKE.....Ønsker deg Guds rike velsignelse i Jesu navn.

Kommentar #86

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Hva med Jesus-avtrykket på linkledet i Torino

Publisert over 6 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Josef beskrevet som "hvit" og fager, med et ansikt som blusset som en rose. Det er ikke mye arabisk ved denne beskrivelsen, som heller passer på en nordisk mennesketype.

Synes det ansiktet virker så sterkt og majestetisk, samtidig som det har en viss ydmykhet i trekkene. Jeg elsker det bildet - det avtrykket av Jesu ansikt. Det ble trykket i Aftenposten en gang og da klippet jeg det ut og det har jeg i natt-bordet mitt.

Jesus var en vakker mann, og det er jo forståelig når Han var et sannt bilde av Gud selv. Takk og lov for ALT som kan fremme Jesu rike og hans kjærlighet til oss.

Kommentar #87

Kjell G. Kristensen

77 innlegg  13843 kommentarer

Ingen forskjell

Publisert over 6 år siden

Torill Born: Hva da med de som ikke er av det lyse folkeslag
__________________________________________________

1 Kor 10,2 Alle ble døpt til Moses i skyen og i havet...

1 Kor 12,13: For med én Ånd ble vi alle døpt til å være én kropp, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, og alle fikk vi én Ånd å drikke.

Men det skjer ikke før på Herrens dag, da fikk i alle fall Johannes ånden over seg (Åp.1.9-10)

Det ble utvalgt 12000 hver av hver av de 12 stammer av Israel (144 000, Åp.7.1-8) Resten er samlet inn i den store hvite flokk som ingen kunne telle (Åp.7.9)

Kommentar #88

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Hvorfor mange er sint på den lyse (hvite) rase

Publisert over 6 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
I den talmudske litteratur blir Jakobs sønn Josef beskrevet som "hvit" og fager, med et ansikt som blusset som en rose. Det er ikke mye arabisk ved denne beskrivelsen, som heller passer på en nordisk mennesketype.

er nok nazistenes herjinger under krigen. Det er nok til å skjemmes over å høre til de lyse folkeslag. Selvfølgelig er det også djevler og onde mennesker blant de lyse, som det er av andre folkeslag.

Men nå er vi en gang født som vi er og så får vi prøve å gå i oss selv og være "good buddies" ALLE folkeslag mot hverandre - så langt vi kan.

Men jeg synes det var veldig interessant og forståelig sett fra mitt synspunkt - det hr Myhren skriver om. Synes også det er en logikk i dette.

Kommentar #89

Kjell Arne Norum

58 innlegg  670 kommentarer

Etterord

Publisert over 6 år siden

Myhren: Ja, jeg ser at du har svart. Men om du ikke stoler på vedkommende domstol, så er saken grundig dokumentert i bøkene jeg har referert til. 

Vågnes: Jeg ser at ordene mine om at"Bibelen gir oss ikke svar på alle spørsmål" kan kalles en halvkvedet vise. Derfor denne tilføyelsen etterat jeg har avsluttet samtalen: Bibelen gir oss ikke svar på spørsmålet ditt om aldersgrense. Det kan da vel heller ikke finnes noen fast og felles aldersgrense for når mennesker blir ansvarlige for sitt liv og sin tro.

Kommentar #90

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Klart det gjør.

Publisert over 6 år siden
Kjell Arne Norum. Gå til den siterte teksten.
Det kan da vel heller ikke finnes noen fast og felles aldersgrense for når mennesker blir ansvarlige for sitt liv og sin tro.

Bibelen er klinkende klar i sine svar og svarer på alle de spørsmål et menneske kan finne på å stille, vet du ikke at den er gitt til OPPLYSNING?!?

Hvor lenge skal dere forvrenge og skjule virkeligheten bak religiøse fraser?

Kommentar #91

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Heller ikkje kyrkje

Publisert over 6 år siden
Kjell Arne Norum. Gå til den siterte teksten.
Bibelen gir oss ikke svar på spørsmålet ditt om aldersgrense.

kan gi eit vagt vink om når eit individ passerer grensa mellom uskuldig barn og ansvarleg individ i denne samanheng. Då er vi attende til start. Alle udøypte ender i Helvete i tråd med kyrkja/Luther si lære. For dersom det ikkje er slik, vil alle "mindreårige born" uansett kultur og religion ende i Himmelen. Og det er vel for sterkt. Slik sæle kan ikkje ein prest akseptere.

Og slik er det med kyrkja, sett under press så rømer ho frå vanskane. Og som blekkspruten dekkjer ho seg i ei sky av svada. 

Kommentar #92

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Takk for gode ord, Torill Born...

Publisert over 6 år siden
Torill Born. Gå til den siterte teksten.
Men jeg synes det var veldig interessant og forståelig sett fra mitt synspunkt - det hr Myhren skriver om. Synes også det er en logikk i dette.

jeg kan godt merke at du er en "født på nytt" kristen! Da er det ekstra hyggelig å få en slik karakter av deg.  Du skriver også mye interessant og Gud velsigne deg!

Kommentar #93

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Torill Born. Gå til den siterte teksten.
Anbefaler ellers at du leser om Albert Schweitzer. En herlig Herrens mann.

Ja, les gjerne Schweitzer. Det tviler jeg på om du har gjort i særlig grad.

Les da gjeren "The quest of the historical Jesus". Schwitzer gikk ikke av veien for litt kritisk bibel analyse, og hans arbeider står det respekt av den dag i dag. 

Schweitzer så i stor grad Jesus som en apokalyptisk profet. Gjør du det? 

Kommentar #94

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Bra skrevet

Publisert over 6 år siden

Man kan knapt benekte at Myhren har et historisk talent, selv om jeg er dypt uenig i hva han formidler. Men den godeste Myhren ville kanskje stå seg på om mulig å anvende mer profane kilder i sin fremtilling og ikke bare religiøse. Og så er det dette med å skape en historisk kontekst, skildre den tid og det samfunn som skal beskrives eller analyseres, sette begivenheter inn i en videre kontekst. Men for all del det er ikke dårlig for et menneske som aldri har vært på et universitet. Fortsett med hobbyen du Myhren, og provokasjonene er jo til sist barnemat sammelignet med hva som serves fra annet hold på VD.

Kommentar #95

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

DNA

Publisert over 6 år siden

Har du sett noe om DNA-analyser i denne sammenheng Myhren? Skulle tro det var gjort noe forskning rundt det. Det er ikke alle forskningsreultater som får lov til å komme fram i lyset.

Mvh Petter

Kommentar #96

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Takk for interessen...

Publisert over 6 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Man kan knapt benekte at Myhren har et historisk talent, selv om jeg er dypt uenig i hva han formidler.

Hvordan kan du være dypt uenig i noe som beviselig holder? Det er ikke særlig vanskelig å følge sporene nedover i historien. Først til vikingtiden og videre derfra. Thor Heyerdahl, Fritjof Nansen og Thomas Barratt har også forsket på dette, og det er ikke tvil. At disse menneskene er og var hvite, kan vi foreksempel lese om i bibelen også.

Jeg håper dette hjalp litt på din vantro!

Kommentar #97

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Det vet jeg ikke

Publisert over 6 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Har du sett noe om DNA-analyser i denne sammenheng Myhren? Skulle tro det var gjort noe forskning rundt det. Det er ikke alle forskningsreultater som får lov til å komme fram i lyset.

noe om! Det er heller ikke nødvendig, vi kan jo bare legge sammen 2 og 2,  og svaret er jo fortsatt 4.

Kommentar #98

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Paranoid Gule....

Publisert over 6 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Som fort kan bli farlig gjennom de rasistiske og antisemittiske elementene som finnes i en slik religionsforståelse.

Nå bør kanskje Gule lære seg at menneskeheten er mangfoldig og variert.  Enten er det en som skriver under falskt navn som Gule for å sverte ham eller så er Gule blitt relgiøst paranoid.  Eller ser han spøkelser på høylys dag?  For å si det rett ut:   Jeg er lut lei av den grå nivelleringen av menneskeheten Gule og hans kompanjonger driver.  Passer man ikke inn i Gules definisjoner og diagnoser så er man UT og ugyldig i ethvert henseende.  Hvis dette er ekstremisme, ja så trenger vi ekstremister i hopetall.  Det er ekstremistene som våger å tenke en ny tanke, en anderledes tanke, tør å skille seg ut, står for noe, ikke bøye nakken under statsapostlenes byråkrati, ikke legge seg under andre mennesker. Jeg kjenner ikke Myren og jeg har ikke noe forhold til hans teorier, men det overgår langt dde eventyr man finner i Illustret vitenskap f.eks. eller alle de fantasihistoriene man kan lese om i evolusjonsteorien.   Jeg er nå sint på jantelovens vokter nr. EN i dette land: Lars Gule. La oss slippe slikt tøv Gule. Lær deg litt toleranse og vidsyn. Aksepter mennesker slik de er uten å trykke dem ned i sosialdemokratisk form der alle som ikke passer snart har en medisinsk diagnose.

Kommentar #99

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Huttetu!

Publisert over 6 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
eg er nå sint på jantelovens vokter nr. EN i dette land: Lars Gule. La oss slippe slikt tøv Gule.

Tenk om ein nytta vetenskapen sine metodar for å oppklare gåta om dei ti tapte stammene? Til dømes genetiske spor?

Fysjom, fysjom! Det ville ødelege morroa!

Kommentar #100

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Interessant..

Publisert over 6 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Tenk om ein nytta vetenskapen sine metodar for å oppklare gåta om dei ti tapte stammene? Til dømes genetiske spor?

Ja, det ville vært veldig interessant. Støtter dette.

Mest leste siste måned

Glansbilder av Sjømannskirken?
av
Arnfinn Eng
25 dager siden / 1878 visninger
Servietter og skam
av
Merete Thomassen
16 dager siden / 1614 visninger
Tenåringstrass i regjeringen
av
Usman Rana
25 dager siden / 1579 visninger
Idiotforklarer kristen høyreside
av
Espen Ottosen
23 dager siden / 1559 visninger
Ord som truer vår religionsfrihet
av
Trond Bakkevig
16 dager siden / 1423 visninger
En samfunnsskapende kraft
av
Berit Hustad Nilsen
18 dager siden / 1356 visninger
Hva skjer Hanvold?
av
Bendik Storøy Hermansen
14 dager siden / 1320 visninger
Stolthet er undervurdert
av
Magne Nylenna
28 dager siden / 1175 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere