Gunnar Opheim

142

Tro er gjerninger

Publisert: 2. feb 2013

men gjerninger krever tro og tro krever at man har håp i det man tror. Har man håp i noe er det av kjærlighet  (forhåpentligvis kjærlighet til sannheten), spørsmålet er om gjerningen gjøres for ens nestes skyld (inkl Gud) eller ikke.

Jesus sier:

Joh 7,17 vil nogen gjøre hans vilje, han skal kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av mig selv.

Med andre ord, de som tror gjør Hans vilje, Faderens vilje. Om man da gjør Hans vilje vil disse vite om læren er fra Gud eller om den er fra mennesker. Vi leser også at Jesus vil avvise mange mennesker som sier de har i Jesu navn fulgt Ham men Jesus vil avvise de med at Han ikke kjenner de. med andre ord gjør de ikke Faderens vilje i Jesu navn, de gjør sin egen vilje i Jesu navn.

Faderens vilje er at vi elsker Ham og vår neste, definert og konkretisert ved de ti buds moralske grenser. De 4 første bud viser om man i sitt hjerte og sinn moralskt elsker Faderen eller ikke. Med de har man ingen symboler, bilder, statuer, relikvier eller smykker av noe slag som har sin Gudstro i, ei heller kneler foran og ber til. Man gir Ham ære og holder en syvende dag Sabbaten som hviledag og med det viser at man elsker Ham og tilhører Hans rike.  

Det 5. bud er spesielt fordi det viser forholdet til barn og foreldre, på samme måte som indivders individuele forhold til Skaperen som er etthvert individs Far. Det løfter helligheten blant mennesker opp til en hellig stor familie og med det binder Gudsforholdet og nestekjærligheten i de 5 siste bud inn.

De 5 siste bud omhandler vårt forhold til vår neste i all renhet og kjærlighet til rettferdighet.

Joh 7,17 vil nogen gjøre hans vilje, han skal kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av mig selv

De ti bud verden kjenner er endret ifra Guds ord og har menneskebud som begrunnelse for endringene. Det 2. bud er fjernet  sin helhet. forat an skal kune tilbe avguder i Jesu navn. Mens det 4. bud er kraftig avkortet for å gi rom for en ny dag istedet for den Syvende dag Sabbaten som er Herrens (Jesu) dag. Dermed ble det 10. bud splittet for at også Kirkens lære skulle ha ti bud.

Svært mange mennesker følger Kirken og ikke Gud og sin tro på Jesus Kristus, kanskje 90% av alle troende.

Vi vet også at Antikrist har en lovløs tro (mangler kjærlighet til sannheten) og det betyr frelst i synd, altså i og med lovbrudd mens Frelsen i Jesus er fra synd.

Joh 7,17 vil nogen gjøre hans vilje, han skal kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av mig selv

Det er vel ikke rart 90% av kristendommen som gjør sin egen vilje og tro møter motbør av humanister og ateister. Og desverre presenterer 90% av da "kristendommen" en løgn om Gud som resten av verden (som ikke tror) aldri vil tro for de tror sann kristendom er løgnen.

I og med at Kirken har en lovløs tro og er en løgn må Kirken tilegne seg vennskap med de ikke troende, forat Kirken skal ha overherredømme på tross av. Der kommer mystikk inn, der kommer økomenikk inn og der kommer da altså religiøsitet av alle former inn. Felles for denne samling/ økumenikk er opprettholdelse av den natur som gir Mammon makt.

Derfor om noen ikke vil gjøre Hans vilje vil denne ikke kjenne om læren er av Gud, eller om noen taler av en selv. De er slaver under løgnen og med det er løgnere selv.

   

Joh 8,34 Jesus svarte dem: Sannelig, sannelig sier jeg eder: Hver den som gjør synd, er syndens træl.

Joh 8,36 Får da Sønnen frigjort eder, da blir I virkelig fri.

Joh 8,43-45 Hvorfor skjønner I ikke min tale? Fordi I ikke tåler å høre mitt ord. 44 I har djevelen til far, og I vil gjøre eders fars lyster; han var en manndraper fra begynnelsen og står ikke i sannheten; for sannhet er ikke i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far. 45 Men mig tror I ikke, fordi jeg sier eder sannheten.

Joh 8,47 Den som er av Gud, hører Guds ord; derfor hører I ikke, fordi I ikke er av Gud. '

PS:

De ti Bibelske Bud finner vi i 2. Mosebok 20 og 5. Mosebok 6, samt da også faktisk i 1. Mosebok, i skapelsesberetningen, da alt var bare godt. Avsluttningsvis vil jeg nevne at Guds ord er Jesu ord til oss, enten tror man Ham og Hans ord til oss eller så gjør man ikke det.

Åp 19,13b , og han er kalt Guds ord. 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #301

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Ikke i all evighet! Dette er en renselsesprosess som gentar seg 6 ganger, den 7. gangen vil frelsen komme for godt

Man blir ikke renset av å leve, renset blir vi bare av nåde. Det er Jesus som renser oss etter kristen tro. Og i Han er det bare Kjærlighet. Onde og gode mennesker fins det til alle tider. Det fins onde mennesker som møter Jesus og blir omvendt. De blir da nye skapninger, og blir kjærlighetsfulle. Man blir ikke mere kjærlighetsfull av å leve. Det er ikke sånn at man starter som ond i barnsalder og blir gode når vi er gamle. Det fins "gode" ungdommer og "onde" gamle.

Den eneste som kan rense oss selv er den som er fullkommen, og som er Kjærlighet. Mye større enn det vi på jorden kan fatte. Derfor vil vi bli renset i Hans Lys! Ikke ved å leve om igjen.

Du tenker at om vi mennesker lever lenge nok/ i flere liv, så vil vi bli fullkomne. Men det er det ingenting som tyder på. Da tror vi at mennesket kan bli god i seg selv. Da tror man på en annen religion enn kristendommen.

Kristendommen tror at det er Jesus som frelser oss, og at Jesus er GUd, alene i ett med Faderen og den Hellige Ånd.

Da blir man ikke frelst av egne gjerninger, men av nåde. Det handler om at Gud vil ha alle mennesker, at Gud er Kjærlighet som har gjort en vei for alle mennesker, å gjøre det mulig å komme inn i det fullkomne Kjærlighetsfulle Lys, borte fra alt ondt.  Gud ER Kjærlighet og tenker bare Kjærlighet for oss mennesker.


    4 Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig,
den misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig.

5 Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget,
er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde.

6 Den gleder seg ikke over urett,
men har sin glede i sannheten.

7 Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.

8 Kjærligheten tar aldri slutt.
Profetgavene skal bli borte,
tungene skal tie
og kunnskapen forgå.

9 For vi forstår stykkevis og taler profetisk stykkevis.

10 Men når det fullkomne kommer,
skal det som er stykkevis, ta slutt.

11 Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, forsto jeg som et barn.
Men da jeg ble voksen, la jeg av det barnslige.

12 Nå ser vi i et speil, i en gåte,
da skal vi se ansikt til ansikt.
Nå forstår jeg stykkevis,
da skal jeg erkjenne fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut.

13 Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet.
Men størst blant dem er kjærligheten.

Kommentar #302

Kjell G. Kristensen

117 innlegg  13843 kommentarer

Det åndelige riket

Publisert over 7 år siden

Per Strømme Johnsen:

Hva om himmelen er bilde på det åndelige riket?
______________________________________

Jeg skjønner ikke helt hvorfor det da skulle være behov en ny jord da? (Jes.65.17, 2.Pet.3.13 og Åp.21.1:Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer...)

Hvis en nå skulle si at det åndelige riket allerede er opprettet, hvorfor sier da Dan.2.44: Men i disse kongenes dager skal himmelens Gud opprette et rike som aldri i evighet skal gå til grunne og ikke bli overgitt til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle de andre rikene, men selv skal det bestå til evig tid. - ?

Nå består vel alle rikene på jord enda?

Kommentar #303

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Jeg skjønner ikke helt hvorfor det da skulle være behov en ny jord da?

Jeg skjønner ikke hvorfor du tar det som en selvfølge at "den nye jord" bokstavelig mener en ny jord. For meg handler den nye jord om en jord hvor det er Gud som er herre, og ikke denne verdens herre. En jord hvor himmelrikets surdeig har gjort jobben sin.

Kommentar #304

Kjell G. Kristensen

117 innlegg  13843 kommentarer

Ja

Publisert over 7 år siden

Randi Tunli: Man blir ikke renset av å leve, renset blir vi bare av nåde. Det er Jesus som renser oss etter kristen tro.
__________________________

Ja dette har vi vel vært delvis inne på før også? Dette er nok engang godt innenfor forståelsen av 1.Kor.15.

21Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske.22 For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus.23 Men hver i sin tur: Kristus er førstegrøden. Deretter, ved hans gjenkomst, følger de som hører Kristus til.24 Så kommer slutten, når han overgir sin kongsmakt til Gud, sin Far, etter at han har tilintetgjort alle makter, myndigheter og krefter.25 For han skal være konge helt til Gud har lagt alle fiender under hans føtter. 26 Den siste fienden som blir tilintetgjort, er døden.

Døden er den siste fienden som overvinnes og med nåde til å reise opp de døde ved den siste basun: 51 Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle forvandles,52 brått, på et øyeblikk, ved det siste basunstøt. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet. 53 For det forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og det dødelige må bli kledd i udødelighet. 54 Og når dette forgjengelige er kledd i uforgjengelighet og dette dødelige er kledd i udødelighet, da oppfylles det som står skrevet:
           Døden er oppslukt, seieren vunnet.
          
    55  Død, hvor er din brodd?
           Død, hvor er din seier?
56 Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven. 57 Men Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus!

Bibelen er fortsatt gyldig og dette står i futurum (fremtid) og dette er nådens dag, og frelsens dag 2.Kor.6.2:Han sier jo: På den tid som behaget mig, bønnhørte jeg dig, og på frelsens dag kom jeg dig til hjelp. Se, nu er en velbehagelig tid, se, nu er frelsens dag!

Jes.49.8: Så sier Herren:
          I nådens tid svarer jeg deg,
          på frelsens dag hjelper jeg deg.
          Jeg har formet deg
          og gjort deg til en pakt for folket
          for å gjenreise landet
          og skifte ut eiendommer som ligger øde,

Kommentar #305

Kjell G. Kristensen

117 innlegg  13843 kommentarer

Neivel? Hvorfor har vi bevisshet om synd da?

Publisert over 7 år siden

Randi Tunli: Du tenker at om vi mennesker lever lenge nok/ i flere liv, så vil vi bli fullkomne. Men det er det ingenting som tyder på.
___________________________________

Dan.10.2:Mange skal bli renset, lutret og vasket rene. Men de urettferdige skal gjøre urett, og ingen av dem skal forstå. Men de kloke skal forstå...

Heb.9.22: Etter loven blir jo nesten alt renset med blod, og uten at blod blir utøst, er det ingen som får tilgivelse.
Heb.10.2: Ellers hadde de vel holdt opp med å bære fram offer? For hvis de som deltar i gudstjenesten, var blitt renset én gang for alle, ville de ikke lenger ha noen bevissthet om synd.  3 Men ofrene er hvert år en påminning om synd.  4 For blodet av okser og bukker kan umulig ta bort synder.
11 Alle prester står daglig og gjør tjeneste og bærer gang på gang fram de samme ofrene, som aldri kan ta bort synder...

Kommentar #306

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Kjell Kristensen: Neivel? Hvorfor har vi bevisshet om synd da?

--------------------------------------------------------------------

Slik jeg oppfatter det så har man idag mindre bevisthet om synd enn før. Man syns det er greit å være egoistisk. Samtidig så fins det også undervisning på visse skoler/arbeidsplasser om hvordan man skal behandle andre. Man skal komme med komlimanger, smile, lytte, være venlig mm. Og det har nok også sin virkning. Noen er opptatt av å være et hyggelig menneske, mens andre ikke er noe interessert i det.

For meg er synd det som skiller oss fra Gud. Det som ikke er av kjærlighet. Vi får nåde hos Gud og derfor komme som vi er, men når vi er nære Gud så blir vi mere beviste over hva som er Kjærlighet og ikke. Vi ser hvordan Gud gjør gjennom Kjærlighet og lærer av Han. Og vi blir beviste over vår ufullkommenhet.

Det fins mennesker som etter tid blir bitre og hatske mennesker etter livets erfaringer. Det er ikke så at alle blir bedre mennesker på lang sikt. Det kommer helt an på hvordan man lever. Lever man med onde mennesker så lærer man seg å bli hardere etterhvert så at man kan gjøre ondere og ondere gjerninger.

Vi har bevisthet om synd om vi lever nære Guds Kjærlighet eller om vi har en lov eller regler å følge. 

Kommentar #307

per strømme johnsen

11 innlegg  773 kommentarer

Så er kan hende..

Publisert over 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Nå består vel alle rikene på jord enda?

Så er kan hende himmelen bilde på det åndelige riket Jesus snakker om, eller snakker han om er kjødelig rike?

I dag skal du være med meg til mitt rike, himmelen, eller reiste de til en annen plass på jorden. En annen planet.

Skriften snakker om ett annet rike. En himmel, ett åndelig rike, ett annet rike, ikke en plas der det er brosten av gull i gatene.

Hva hjelper det om skrift tyder skrift om en ikke ser hvilket rike det er snakk om.

Kommentar #308

Kjell G. Kristensen

117 innlegg  13843 kommentarer

Før Guds rike må forløsningen komme

Publisert over 7 år siden

Per Stømme Johansen:

Så er kan hende himmelen bilde på det åndelige riket Jesus snakker om, eller snakker han om er kjødelig rike?

dag skal du være med meg til mitt rike, himmelen, eller reiste de til en annen plass på jorden. En annen planet.

Skriften snakker om ett annet rike. En himmel, ett åndelig rike, ett annet rike, ikke en plas der det er brosten av gull i gatene.

Hva hjelper det om skrift tyder skrift om en ikke ser hvilket rike det er snakk om.
___________________________________________________________________

Det riket som skal komme og knuse alle de andre riker er utvilsomt et kjødelig rike som skal komme på jorden og som skal herske over hele jorden; Matt.16.26:Hva vil det gagne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva skal et menneske gi som vederlag for sin sjel? Dette er nok Adam. - Thomasev.: Adam oppsto av stor makt og stor rikdom, men han var dere ikke verdig, for hadde han vært verdig, ville han ikke ha smakt døden.

Luk.21,20 forklarer denne tiden:

Når dere ser Jerusalem omringet av hærer, da skal dere vite at byen snart blir lagt øde.21 Da må de som er i Judea, flykte opp i fjellene, de som er i byen, må komme seg ut, og de som er ute på landet, må ikke gå inn i byen.22 For straffens tid er kommet, da alt som står skrevet, skal oppfylles. 23 Ve dem som venter barn og dem som gir bryst i de dager! For det skal bli stor nød i landet; vreden skal ramme dette folket. 24 De skal falle for sverd og bli bortført til alle folkeslag som fanger. Og Jerusalem skal tråkkes under fot av hedninger helt til hedningenes tider er til ende...

25 Det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene bli grepet av angst og rådløshet i larmen fra hav og brenninger.26 Mennesker skal forgå av redsel og gru for det som kommer over jorden. For himmelens krefter skal rokkes. 27 Da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet.28 Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet! For da skal dere snart bli satt fri.»

1930 utgaven uttrykker vers 28 litt annerledes:Men når dette begynner å skje, da rett eder opp og løft eders hoder! for eders forløsning stunder til.

Altså menneskesønnen er her kommet, men hans forløsning / fødsel stunder til/ venter på sitt komme. Fødselen er til navnet Jesus som allerede i Gal.3.16 og Åp.22.16 nevnt som en ætt. Det er denne ætts forløsning man venter på.

Guds rike står det skal komme ned og være på denne jord, Åp.21.3: Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa: «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem,
og de skal være hans folk,
og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud.

Det åndelige riket er når Gud oppretter dette på jord etter sin vrede. (Straffens tid i Luk.21.22)

Kommentar #309

Kjell G. Kristensen

117 innlegg  13843 kommentarer

Grunnen

Publisert over 7 år siden

til straffens tid er denne; Jes.1.

        3 En okse kjenner sin eier,
          et esel sin herres krybbe.
          Men Israel kjenner ikke,
          folket mitt forstår ikke.

       4 Ve det syndige folket,
          et folk tynget av skyld,
          en slekt som handler ondt,
          barn som ødelegger!
          De har forlatt Herren,
          foraktet Israels Hellige
          og vendt ham ryggen.

       5 Har dere ikke fått nok slag?
          Gang på gang faller dere fra.
          Hvert hode er skadet,
          hvert hjerte er sykt.

       6 Fra hode til fot er ingenting helt,
          flenger og skrammer og åpne sår,
          ikke renset, ikke forbundet,
          ikke bløtt opp med olje.

       7 Landet deres ligger øde,
          byene er brent ned,
          fremmede eter opp jorden
          rett for øynene på dere.
          Det er øde som når fremmede har ødelagt.

       8 Bare datter Sion er igjen
          som en løvhytte i en vingård,
          som et vaktskjul på en agurkmark,
          som en beleiret by.

       9 Hadde ikke Herren over hærskarene
          latt noen få av oss leve,
          da var vi som Sodoma,
          da lignet vi Gomorra. 

     16 Vask dere, gjør dere rene!
          Få de onde gjerningene
          bort fra mine øyne,
          hold opp med å gjøre ondt,

     17 lær å gjøre godt!
          Søk det som er rett,
          hjelp den undertrykte,
          vær forsvarer for farløse,
          før enkers sak!

     18 Kom, la oss gjøre opp vår sak! sier Herren.
          Om syndene deres er som purpur,
          skal de bli hvite som snø,
          om de er røde som skarlagen,
          skal de bli hvite som ull.

     21 Å, at den trofaste byen
          skulle bli en hore!
          Den var full av rett,
          rettferd bodde der,
          men nå – mordere!
          

Kommentar #310

per strømme johnsen

11 innlegg  773 kommentarer

Riket

Publisert over 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Det åndelige riket er når Gud oppretter dette på jord etter sin vrede. (Straffens tid i Luk.21.22)

Er det dette åndelige riket Jesus snakker med røveren om.

Det han skulle være med til på selvsamme dag.?

Kommentar #311

Kjell G. Kristensen

117 innlegg  13843 kommentarer

Selvfølgelig

Publisert over 7 år siden

Per Strømme Johnsen:

Er det dette åndelige riket Jesus snakker med røveren om.

Det han skulle være med til på selvsamme dag.?
__________________________________________________________

Bibelen er en profetisk bok (GT) som er gjengitt av evangelistene (NT) som bare viser tilbake til profetene. Til eksempel barnemordene i Betlehem hos Matt.2.16-18 som viser til en oppfyllelse gitt gjennom profeten Jeremia: I Rama høres skrik, gråt og høylytt klage: Rakel gråter over barna sine og vil ikke la seg trøste. For de er ikke mer.

Bibelen er basert på billedlige fremstillinger og er vanskelig og forstå for å skjule hva som egentlig skal skje i fremtiden. En dag er som tusen år, så her er videre begreper om tusenårsriket i Åp.20.4.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere