Dag Nygård

12

Sommerfeldt er ikke à jour!

Skulle det faktum at organiserte agnostikere og ateister mener det samme som oss frikirkelige resultere at vi skulle endre oppfatning?

Publisert: 30. jan 2013

Atle Sommerfeldt gjør i sitt tilsvar til min artikkel ”Vi er i godt selskap, Sommerfeldt” den feilslutning at enighet i enkeltsaker er uttrykk for en allianse mellom parter som etter hans mening ikke burde ha noe med hverandre å gjøre. Skulle det faktum at organiserte agnostikere og ateister mener det samme som oss frikirkelige resultere at vi skulle endre oppfatning? 

LES ATLE SOMMERFELDT: «Frikirkene og religionsbekjemperne»

LES DAG NYGÅRD: «Vi er i godt selskap, Sommerfeldt»

LES JENS BRUN-PEDERSEN: Sommerfeldts felttog

Eller burde ikke humanetikerne som ”religionsbekjempere” (Sommerfeldts uttrykk) betakke seg fra å bli assosiert med teologisk konservative frikirkelige? Eller hva med hans egen kirkes dialog med HEF på 80-tallet og deltakelsen sammen med HEF i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn?

Sommerfeldt avfeier Sivertsen-utvalgets prinsipielle tilnærming til stat-kirkespørsmålet ved å hevde at denne utredningen og andre var ”preget av forestillingen om at religionen i Norge ville forsvinne fra folks liv.” Slike fremtidsscenarioer er fraværende i utredningen. ”I tiden fremover må vi vente at det i vårt land bosetter seg flere mennesker med en annen religiøs bakgrunn enn den vanlige i vårt land, og det er grunn til å tro at det religiøse bildet vil bli mindre ensartet enn i dag. Dette vil bidra til å stille ytterligere strenge krav til trosfrihet og toleranse.” (NOU 1975:30 - Stat og kirke s. 198) Jeg konstaterer at Sivertsen-utvalgets profeti i historiens lys fremstår mer treffsikker enn Sommerfeldts historiske analyse. Sommerfeldt underkjenner egentlig de verdier de ulike utvalgene har lagt til grunn for sine konklusjoner.

Tilnærmet paranoid. Meg bekjent er det ingen som trekker i tvil at Den norske kirke vil være den viktigste livssynsaktøren i det norske samfunn i overskuelig fremtid. Endringen i forholdet mellom stat og kirke endrer riktignok premissene for Dnks rolle i offentligheten. Men Sommerfeldt fremstår tilnærmet paranoid når han fremstiller det som om frikirkelighet og humanetikere nærmest har rottet seg sammen for å bekjempe Dnk ut av ”det offentlige rom og tjenesteyting”.

Overføring av ansvaret for gravplassforvaltningen til kommunen var utgangspunktet for Sommerfeldts angrep på frikirkeligheten og bakgrunnen for mitt svar. At han i oppfølgende svar på en unyansert måte beskriver og tillegger meg holdninger jeg ikke har, får jeg la ligge. Endring av gravplassforvaltningen har aldri vært en kampsak for frikirke-Norge. Men når saken en sjelden gang har vært til politisk behandling, har vi tilkjennegitt vårt syn. Stålsettutvalgets tilnærming er fornuftig. Forvaltningsansvaret er kommunalt. Kommunen kan sette ut deler av arbeidet til kompetent organ. Mange steder vil dette være kirkelig fellesråd. Folk kommer fortsatt til å gå til gravplassen på allehelgensdag og til jul for å tenne lys for å minnes sine kjære. At det er kommuneadministrasjonen som holder styr på festeavgiftene vil neppe forringe opplevelsen.

Uegnet. Som utgangspunkt for konstruktiv dialog om religionspolitiske utfordringer er Sommerfeldts ”ovenfra og ned”-perspektiv uegnet. Det handler ikke om ”kristendommens posisjon” og oss kristne mot ”røkla”. Dette dreier seg i store trekk om enkeltsaker der tilnærming og handlingsalternativene er ulike. I den offentlige skolen setter menneskerettighetsnormene skranker for handlingsrommet. På områdene helse, omsorg, sorg og krise må utgangspunktet være enkeltindividets behov, uavhengig av tros- eller livssynsmessig ståsted. Den praktiske tilretteleggelsen av dette finnes der ikke noe fasitsvar på. Her må ansvarlige myndigheter sammen med tros- og livssynssamfunnene finne tjenlige løsninger.

Dnk og de andre kristne trossamfunnene vil nok ikke være enige med HEF i alle de skjønnsmessige avveininger som må gjøres. Hva som best ivaretar behovene til Dnks medlemmer vil muligens ikke være like egnet for medlemmer av andre tros- og livssynssamfunn. Det innebærer at løsningene kan være flere og ulike, uten at dette i og for seg strider mot likebehandling.

Ikke ajour. Sommerfeldt ber frikirkelighetens religionspolitikere innfinne seg i nåtiden. Jeg mener at både vi, våre kolleger i Dnks sentrale organer og andre tros- og livssynssamfunn er der. Det er Sommerfeldt som ikke er à  jour!

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Peder M.I. Liland

9 innlegg  385 kommentarer

Dagsaktuelt samvirke.

Publisert over 7 år siden

Dag Nygård treffer det mange av oss har på hjertet etter den opptreden vi har sett fra Sommerfeldt, som faktisk er biskop, utnevnt av staten for å tjene det som ikke lengre er statens religionsvesen, men et luthersk trossamfunn med den famøse titel DNK.

Der finnes en rekke kristne trossamfunn i Norge som klarer seg godt uten en slik altomfattende titel. Kobles den med personlige ambisjoner om å dominere, så får vi ikke overraskende den type urimelighet, som Dag Nygård kort oppsummerer.

Heldigvis finnes det også lutherske biskoper innen den samme kirke som har vist en helt annen evne til å samle mennesker i vennlige allianser "PÅ TVERS"  for å vise den kristne enhet, som samtidig er en enhet som ikke vil ekskludere noen, uten at noen skal oppleve dette som en pinlig omfavnelse. Konkret tenker jeg på biskop Eivind Berggrav, som ledet an i konfrontasjonen med nazismen. Dette sier han i "Staten og mennesket", boken som ble fullført i juli 1944 og smuglet ut for publisering etter freden i 1945:

"Vi kan ikke tenke å få en ønskestat eller en feilfri stat, ikke heller en "kristen stat". Det aktuelle spørsmål er: Skal staten være en makt som besetter borgerne og alt deres liv (kanskje i demokratiske former), eller skal den være organet for samvirke ?"

Med tros- og samvittighetsfrihet på plass er det uproblematisk å  stå sammen i en allianse for å sikre menneskeverd og et åpent samfunn for alle. Machiavelli som Berggrav har som "samtalepartner" i denne boken, har til fulle vist oss hva som er de reelle trusler mot demokratiet. Det er verken HEF eller frikirkene,  det kan lettere bli foreldede prelater. Det overrasker kanskje Sommerfeldt at noen av oss har en tradisjon tilbake til 1524 og 1612 for å hevde den tros- og samvittighetsfrihet som så sakte har blitt en normalitet på våre breddegrader og et reellt grunnlag for samvirke.

 

Kommentar #2

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Nettopp!

Publisert over 7 år siden
Dag Nygård. Gå til den siterte teksten.
Ikke ajour. Sommerfeldt ber frikirkelighetens religionspolitikere innfinne seg i nåtiden. Jeg mener at både vi, våre kolleger i Dnks sentrale organer og andre tros- og livssynssamfunn er der. Det er Sommerfeldt som ikke er à  jour!

Du har nok en gang avlevert et innlegg jeg ikke vil nøle med å trykke på "bra"-knappen for, Nygård.  Og jeg er helt enig med deg i at det er biskop Sommerfeldt som må finne veien til nåtiden.

Kommentar #3

Hans Aage Gravaas

51 innlegg  149 kommentarer

Paranoid?

Publisert over 7 år siden

Jeg har forståelse for innleggets hovedanliggende, men å kalle en meningsmotstander for paranoid synes jeg svært lite om.

Kommentar #4

Dag Nygård

12 innlegg  4 kommentarer

Paranoid?

Publisert over 7 år siden
Hans Aage Gravaas. Gå til den siterte teksten.
Jeg har forståelse for innleggets hovedanliggende, men å kalle en meningsmotstander for paranoid synes jeg svært lite om.

Jeg sier ikke Sommerfeldt er paranoid, men at han "fremstår tilnærmet paranoid når han fremstiller det som om frikirkelighet og humanetikere nærmest har rottet seg sammen for å bekjempe Dnk" Jeg mener ordbruken kan forsvares ut fra det faktum at Sommerfeldt behendig unngår å kommentere min påpekning av at både tidligere og nåværende medlemmer av  bispekollegiet, kirkerådets nåværende direktør Jen Petter Johnsen og tidliger gen.sekr. i Mellomkirkelig Råds, Trond Bakkevig offentlig har argumentert for tilsvarende standpunkt som undertegnede. Les: Vi er i godt selskap, Sommerfeldt!

Når Sommerfeldt på tross av dette velger å fastholde sin konspirasjonsteori om frikirkelighet og humanetikere, så er det uttrykk for en virkelighetsoppfatning som dessverre gir assosiasjoner i retning av det av Gravaas kritiserte begrep.

Kommentar #5

Peder M.I. Liland

9 innlegg  385 kommentarer

All rimelighet

Publisert over 7 år siden
Hans Aage Gravaas. Gå til den siterte teksten.
å kalle en meningsmotstander

All rimelighet tilsier at vi en enhver debatt holder oss til saken.

Hans Aage Gravaas gir seg til å påstå at Atle Sommerfeldt er blitt personangrepet i den redegjørelsen som er kommet fra Dag Nygård.

Dag Nygård har klart tilbakevist anklagen.  Det dreier seg ikke om personangrep. Det er klart at Atle Sommerfeldts opptreden har fått Gravaas til å oppfatte at det foreligger et motsetningsforhold, der en vesentlig del av norsk kristenliv i likhet med Humanetisk Forbund, legger langt større vekt på prinsippet om tros- og samvittighetesfrihet, og de konsekvenser dette bør ha for det norske samfunn.

Men Hans Gravaas har med sin kommentar også forsøkt seg på et personangrep overfor Dag Nygård, noe som er helt uten grunnlag i virkeligheten. Det eneste positive i dette forsøket, er å få poengtert NOK EN GANG, at saksforholdet er klart, og at Atle Sommerfeldt aldri har blitt utsatt for det Hans Aage Gravaas har påstått.

Kommentar #6

Hans Aage Gravaas

51 innlegg  149 kommentarer

Jeg har ikke påstått noe som helst

Publisert over 7 år siden
Peder M.I. Liland. Gå til den siterte teksten.
All rimelighet tilsier at vi en enhver debatt holder oss til saken.

Jeg har ikke påstått noe som helst, Liland! Det eneste jeg har sagt er at jeg misliker at noen tar i bruk ordet paranoid når en omtaler meningsmotstandere. Det står jeg fast ved. Dag Nygård har forøvrig flere gode argumenter og trenger ikke å ty til slike begreper for å få fram sitt anliggende.

- All rimelighet tilsier at vi i en enhver debatt holder oss til saken, sier Liland. Det er jeg veldig enig i. Da regner jeg med at han gjør det samme selv og ikke beskylder meg for å påstå noe som jeg slett ikke har påstått. Punktum.

Kommentar #7

Peder M.I. Liland

9 innlegg  385 kommentarer

IKKE

Publisert over 7 år siden
Hans Aage Gravaas. Gå til den siterte teksten.
omtaler meningsmotstandere

Det er ikke meningsmostandere denne debatten dreier seg om. Det ordet Gravaas vil arrestere, er ikke blitt brukt i det omtalte innlegget om såkalte "meningsmostandere", men om saksforhold. Men det å hevde (som Gravaas vitterlig gjør) at andre driver med personkarakteristikker på grunn av en saklig uenighhet, har samme effekt som det Gravaas hevder han vil rydde opp i.  Det eneste positive i dette er å få fram hva saksforholdet er.

Kommentar #8

Hans Aage Gravaas

51 innlegg  149 kommentarer

Punktum

Publisert over 7 år siden

Jeg ser ingen grunn til å videreføre samtalen med deg om dette, Liland. Om vi aldri så mye holder oss til saksforhold, er det ikke uvesentlig hvordan vi til enhver tid omtaler både dem som er enige og uenige med oss i de ulike sakene. Du forstår tydeligvis ikke mitt anliggende.

Jeg vil gjøre oppmerksom på at paranoiditet er en en psykiatrisk diagnose som ingen debattant bør bruke om verken meningsfeller eller meningsmotstandere. Saken blir ikke bedre om en sier at noen "fremstår som tilnærmet paranoid".

En samtale om norsk trospolitikk vil jeg nok derimot helt sikkert engasjere meg i ved en senere anledning....

Kommentar #9

Peder M.I. Liland

9 innlegg  385 kommentarer

Sak eller person

Publisert over 7 år siden
Hans Aage Gravaas. Gå til den siterte teksten.
Du forstår tydeligvis ikke mitt anliggende.

Mitt anliggende var å kritisere det jeg oppfatter som et mulig personangrep. Det er tilslørt som en kritikk av at ordet paranoid er anvendt. Men påstanden fra Gravaas er at dette ordet er blitt anvendt på en person. Min lesning av debatten er at det brukes i en sakssammenheng. Å sette punktum er selvsagt målet også for min kommentar etter å ha observert på ny i den siste biten, at Gravaas fortsatt skriver som om dette begrepet i den omtalte debatten er anvendt på en person, og ikke på en form for argumentasjon, der faktiske forhold blir forvridd.

Kommentar #10

Dag Nygård

12 innlegg  4 kommentarer

Paranoid ikke reservert for pykiatrien

Publisert over 7 år siden

Jeg ser at det utvikler seg en debatt om debatten. For ordens skyld: Jeg oppfatter ikke innlegget fra Gravaas som et personangrep. Jeg er dog uenig med ham i at berepet paranoid med avledede former er reservert for psykiatrien. Det brukes bl.a. mer generelt som beskrivelse av tilstander der personer eller miljøer stikk i strid med dokumenterbare fakta,  bevisst velger å holde fast ved konspirasjonsteorier.

Kommentar #11

Hans Aage Gravaas

51 innlegg  149 kommentarer

Jeg tror deg

Publisert over 7 år siden
Dag Nygård. Gå til den siterte teksten.
Jeg er dog uenig med ham i at berepet paranoid med avledede former er reservert for psykiatrien.

Jeg tror deg, Nygård. Du har ikke ønsket å sette en medisinsk diagnose på Sommerfeldt, men å beskrive din fortvilelse over hans respons på gode argumenter og solid dokumentasjon. Utgangspunktet er likevel at ordet paranoid opprinnelig viser til en personlighetsforstyrrelse, en diagnostisk tilstand i psykiatrien. Og det var denne uheldige begrepsbruken jeg stilte spørsmålstegn ved. Ikke noe annet!

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
rundt 1 måned siden / 2536 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
20 dager siden / 1135 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 798 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
13 dager siden / 642 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
18 dager siden / 599 visninger
Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
3 dager siden / 581 visninger
Brokete Brasil
av
Hildegunn Marie Tønnessen Seip
10 dager siden / 477 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere