Stig S. Frøland

10

Det livssynsåpne samfunn og sykehusene

Tros- og livssynsutvalget ønsker å åpne for omfattende bruk av religiøse og livssynsrelaterte symboler i det offentlige rom. Dette medfører betydelige problemer i våre sykehus som utvalget ikke går inn på.

Publisert: 17. jan 2013

7. januar ble utredningen fra Tros- og livssynspolitisk utvalg (NOU 2013:1) offentliggjort. Et av de viktige områdene utvalget har behandlet, er bruk av religiøse plagg og symboler i det offentlige rom. Det fastslåes at ”Utvalgets grunnpremiss er å verne om individers rett til selv å velge om og når de vil bruke religiøse eller livssynsbaserte plagg og symboler”. Utvalget hevder videre at ”det som hovedregel bare skal være praktiske forhold, ikke en vurdering av mulig symbolsk betydning, som kan legges til grunn for eventuelle restriksjoner på bruk av religiøse plagg og symboler.” Et stort flertall går på denne bakgrunn inn for å legge ”aktivt til rette for bruk av religiøse plagg og symboler” i de aller fleste offentlige institusjoner, inkludert sykehus.

Mens utredningen inneholder en omfattende diskusjon vedrørende domstoler og politi, er en tilsvarende omtale av helsevesenet fraværende. Istedenfor å gå inn i problemene rundt helsepersonells bruk av religiøse symboler lener utvalget seg slapt på at Oslo universitetssykehus (OUS) har åpnet for bruk av hijab hos alt helsepersonell, en prosess hvor hijab nærmest er smuglet inn gjennom bakdøren uten debatt eller konsultasjon med de medisinske fagmiljøene.

Utvalgets medlemmer har åpenbart ingen forståelse for viktige problemer bruk av religiøse og livssynsbaserte plagg og symboler medfører for enkelte profesjoner i sykehus, problemer som gjør at slik bruk bør forbys. Det dreier seg først og fremst om leger og sykepleiere med direkte pasientomsorg. Problemene er mindre for annet sykehuspersonell uten direkte omsorgsfunksjoner overfor pasienter, for eksempel bioingeniører, kontorpersonell og portører. Bruk av ulike religiøse symboler som hijab, jødiske hodeplagg, kors og turban av helsepersonell med direkte pasientomsorg signaliserer et religiøst engasjement som vil oppleves som problematisk av mange pasienter.

Det er for eksempel et uomtvistelig faktum at en betydelig del av den muslimske befolkning i europeiske land (og selvsagt i muslimske land) inntar en meget kritisk holdning til mange aspekter ved moderne, vestlig livsstil. Dette gjelder blant annet seksuell adferd og seksuelle minoriteter, ikke minst homofile, alkohol- og narkotikabruk. Holdningene overfor HIV-infeksjon er til dels meget negative; en profilert Oslo-imam har således forkynt at dødsstraff er passende for en HIV-pasient som smitter en annen. Dødsstraff for homofili forkynnes også av ledende sunni-teologer som Yusuf al-Qaradawi, leder av det europeiske fatwarådet, som har stor innflytelse hos norske muslimske ledere.

 Samtidig er kartlegning av pasientens forhold på livsstilsområder som de nevnte ofte av helt sentral betydning for sykdomsforståelse, riktig diagnostikk og behandling. For noen tiår siden var flere av de nevnte temaene svært følsomme, til dels tabubelagt, i dialogen mellom lege og pasient, også blant etniske nordmenn. Disse barrièrene er nok i betydelig grad brutt ned i dag, ikke minst på grunn av AIDS-epidemien. Fortsatt krever likevel en åpen samtale om slike temaer et uttalt tillitsforhold mellom helsearbeider og pasient.

 Det kan ikke herske noen tvil om at mange pasienter vil føle seg svært lite komfortable og vil reagere med mindre åpenhet om sensitive livsstilsforhold hvis de blir konfrontert med en lege som bærer hijab, siden denne må oppfattes som et klart signal om spesielle religiøse, dømmende holdninger. I verste fall kan dette føre til dårligere diagnostikk og behandling hvis pasienten holder tilbake relevante opplysninger om sin livsstil.

Helsearbeidere kan selvsagt ha ulike holdninger i livssynsspørsmål, men i møte med pasienten skal hun/han ikke flagge dem åpenlyst gjennom symboler. En kvinnelig muslimsk lege som insisterer på å bære hijab i pasientrelasjonen, setter hensynet til seg selv over hensynet til pasienten. Det dreier seg om en form for religiøs ekshibisjonisme som svekker legens profesjonalitet.

Utvalget mener åpenbart at i møtet mellom helsearbeider og pasient har førstnevnte rett til ”selv å definere hva egen symbolbruk innebærer”. Ved å signalisere sin tro skal en lege eller sykepleier altså kunne overkjøre pasientens følelser og tolkning av religiøse- og livssynsrelaterte symboler. Fraværet av hensyn til pasienten er ganske oppsiktsvekkende. Denne holdningen kan delvis reflektere at ingen av utvalgsmedlemmene har helseutdannelse, men avspeiler nok også en aktivistisk holdning til bruk av religiøse symboler i det offentlige rom. Lege-pasient-relasjonen er imidlertid ikke en del av det offentlige rom, men har en ganske spesiell, privat karakter, hvor et optimalt tillitsforhold er sentralt. Området rundt pasientsengen er derfor ikke en passende arena for aktivistiske holdninger til det flerkulturelle samfunn.

Måten hijab er blitt innført på ved OUS, uten åpen debatt eller konsultering av de medisinske fagmiljøer, er kritikkverdig, og må ikke gjentaes ved andre sykehus. Det er nå på høy tid at det utarbeides nasjonale retningslinjer for bruk av religiøse og livssynsrelaterte symboler til uniform ved våre sykehus, med forbud mot slik bruk hos sykehuspersonell med direkte pasientansvar. Det ville være meget uheldig om enkeltsykehusene isolert må ta standpunkt på dette prinsipielt viktige feltet.

I presentasjonen på nettet av Seksjon for likeverdig helsetjeneste ved OUS, som har vært særlig engasjert i hijab-lanseringen ved sykehuset, er ”kultursensitivitet” - følsomhet for minoriteters kultur - et sentralt honnørord. Et sykehus bør imidlertid først og fremst satse på ”pasientsensitivitet” - hensynet til pasientenes velferd. Også Stålsett-utvalgets nedprioritering av pasientenes velferd i forhold til helsepersonells krav og ønsker er utslag av en enøyd, aktivistisk holdning til offentlig tros- og livssynsutøvelse. Dette synet formuleres utredningens uavklarte ideologiske postulat: ”Alle bør akseptere å bli eksponert for andres tros- og livssynspraksis i det offentlige rom”. I sykehussammenheng er denne holdningen uforenelig med medisinsk profesjonalitet.

Stig S. Frøland, professor  dr.med.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #301

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Det står dem fritt å annonsere

Publisert rundt 7 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Kortversjonen av dine standpunkt er at ytringsfriheten er ukrenkelig så fremt den ikke benyttes i det offentlige rom.

Religionen har ingen plass i respublicas sfære, men i den private. Det står religiøse forsamlinger fritt å publisere sine møter i avisenes rubrikkannnonser. De bør begrense sin offentlige virksomhet til det.

Kommentar #302

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Jeg har da også klart og tydelig uttrykt at jeg har brukt uttrykket i mangel av bedre uttrykk. For det finnes helt sikkert mer presise og treffende uttrykk.

Du får ha meg tilgitt at jeg leser dine kommentarer i kontekst. Jeg leser dine kommentarer også i lys av dine krav om at Krf må forbys da partiet ikke tilfredsstiller dine krav om hva et politisk parti skal ha lov til å mene i vårt felles rom. Ditt forsvar for ytringsfriheten som isolert sett er prisverdig, får et langt mer opportunistisk preg målt mot de begrensninger av ytringsfriheten du ønsker å praktisere.

Du forlanger at det offentlige rom skal være en arena hvor du ikke blir krenket av andres ytringer.

Kommentar #303

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
De bør begrense sin offentlige virksomhet til det.

Halvorsen kan kanskje kommentere dette ut fra rettslig sedvane, men i mine legmanns ører er "bør" ikke ensbetydende med "pålagt ved lov"?

Kommentar #304

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Full støtte til Haug

Publisert rundt 7 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg leser dine kommentarer også i lys av dine krav om at Krf må forbys da partiet ikke tilfredsstiller dine krav om hva et politisk parti skal ha lov til å mene i vårt felles rom

Full støtte til Haug på det punktet. Krf bør forbys, religiøse partier, med et ønske om å påføre religion og religiøse normer på samfunnet har ingen ting i politikken å gjøre. Det er jo akkurat det samme svineriet det muslimske broskapet bedriver i Egypt.

Kommentar #305

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Full støtte til Haug på det punktet. Krf bør forbys, religiøse partier, med et ønske om å påføre religion og religiøse normer på samfunnet har ingen ting i politikken å gjøre. Det er jo akkurat det samme svineriet det muslimske broskapet bedriver i Egypt.

Jeg tror ikke jeg gidder en omkamp på dette temaet, men det er klart at engasjement i HEF blir en ganske lunken affære når man som Aarsund mener at vitenskapelig sosialisme krever en Stalin eller Robespierre for å bli kvitt "svineriet". :-)

Kommentar #306

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Man har ingen troverdige kilder på at Jesus i de hele tatt skal ha eksistert, med unntak av Tacitus bemerikninger vedrørende Neros taktikk med å gi de kristne skylden for brannen i Roma, og at disse skule være tilhengere av en Kristus som skulle ha blitt korsfestet av Pilatus for oppvigleri.Men dette ble skrevet mangfoldige år etter de påståtte begivenhetene.

Ja, og dessuten betyr ikke Jesu´ eventuelle eksistens mer for troverdigheten i historiene om Kristus-figuren og hans påståtte guddommelighet, enn eksistensen av Joseph Smith har betydning for hans påstander om engelen Moroni og de nedgravde gullplatene han skal ha geleidet Smith til. Og Smith har beviselig eksistert.

Hva jeg imidlertid ikke evner å se, er hva Horn mener dette har med feriepenga til jernbanen å gjøre... 

Kommentar #307

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Du har tungt for det Herstad

Publisert rundt 7 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror ikke jeg gidder en omkamp på dette temaet, men det er klart at engasjement i HEF blir en ganske lunken affære når man som Aarsund mener at vitenskapelig sosialisme krever en Stalin eller Robespierre for å bli kvitt "svineriet". :-)

Så er vi da tilbake til begrepet kontekst da Herstad. Mine bemerkninger, som du henviser til, var myntet på stitasjonen i Midtøsten. Det dreier seg om det faktum at i den historiske utviklingen må samfunn gjennomgå visse faser på veien mot modernitet. Europa hadde sin Opplysningstid som ble fullbrakt gjennom den franske revolusjonen og "jacobinerstyret", som rensket bort føydal og religiøse makt i samfunnet og la grunnlaget for at makten på sikt kunne forankres i republica, i folkeviljen. Med andre ord grunnlaget for det moderne demokrati. Tilstanden i Russland var på mange måter lik den franske, livegenskapet ble opphevet først i 1861, revolusjonen fellte adelen som politisk maktfaktor, Stalins epoke "likviderte" religionen som politisk makt, og moderniserte samfunnet ved at det gikk fra et tilbakeliggende agrarsamfunn med føydale trekk til en industristat. Med andre ord bolsjevikene inntok i denne konteksten den samme rollen som de franske jacobinerne. Men lengden på prosessene var ulike, i Frankrike inntraff Termidor i 1791 i Russland først i 1991. Og man kan knapt komme bort fra at landene i Midtøsten må gjennom de samme prosesser, med omfattende og dype sekulære omveltninger. Nå har du fått det med "teskjee".

Kommentar #308

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Du forlanger at det offentlige rom skal være en arena hvor du ikke blir krenket av andres ytringer.

Feil. Snarere bør vi legge hele krenkelsestematikken på hyllen --- for godt.

Du leser forbausende dårlig til å være såpass oppe i årene, Herstad.

Kommentar #309

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.
Hva jeg imidlertid ikke evner å se, er hva Horn mener dette har med feriepenga til jernbanen å gjøre... 

LOL!

Kommentar #310

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Filibuster-fans

Publisert rundt 7 år siden

Etter det jeg obseverer har debatten fjernet seg en smule fra Frølands gode innlegg. Dette skal jeg minne moderator om neste gang jeg blir arrestert og slettet for avsporing ;-)

Kommentar #311

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Og man kan knapt komme bort fra at landene i Midtøsten må gjennom de samme prosesser, med omfattende og dype sekulære omveltninger. Nå har du fått det med "teskjee".

Ja, jeg har fått det inn med teskje. Jeg har fått dine analyser av Saddam, Ghadaffi, Assad som sekularitetens forkjempere. Analysene om de samme massemordernes utrettelige kamp i forsvaret av minoriteter. Om deres sentrale rolle i kampen for et sekulært, tolerant, demokratisk samfunn.

Det er ikke størrelsen på skjeen som er vesentlig Aarsund, det er innholdet.

Kommentar #312

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Etter det jeg obseverer har debatten fjernet seg en smule fra Frølands gode innlegg. Dette skal jeg minne moderator om neste gang jeg blir arrestert og slettet for avsporing ;-)

Jeg tar poenget Nisi, og jeg tar absolutt på meg min del av ansvaret.

Kommentar #313

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Det finnes kun en utviklingsvei

Publisert rundt 7 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Ja, jeg har fått det inn med teskje. Jeg har fått dine analyser av Saddam, Ghadaffi, Assad som sekularitetens forkjempere. Analysene om de samme massemordernes utrettelige kamp i forsvaret av minoriteter. Om deres sentrale rolle i kampen for et sekulært, tolerant, demokratisk samfunn.

Nettopp for di at de representerte/representerer ansatsene til et seklært samfunn, mens brorskapet og Murzi representerer et historisk tilbakesteg til primitivitet, mytetro altså religionsbasert verdensanskuelse, undertrykking av kvinner og andre kulturer /religioner og fellahvelde. Slik sett vil en sekulær utvikling i Midtøsten være avhengig av ledere som Saddam Hussein og Al Azad, ikke reaksjonære religiøse som Murzi. Maktanvendelse overfor de religiøst-totaliære elementer er en nødvendighet , slik det også var i Frankrike og Russland. Jeg går ikke tilbake på dette Herstad, det finnes kun en utviklingsvei i retning av modernitet og demokrati.

Kommentar #314

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Slik sett vil en sekulær utvikling i Midtøsten være avhengig av ledere som Saddam Hussein og Al Azad,

Denne naive "tilliten" til de nevnte ledere er bemerkelsesverdig. Aarsund hopper glatt over hva vi vet om disse lederne i sitt forsøk på å tilpasse virkeligheten til en dogmatisk, "vitenskapelig" teori.

Fakta må alltid vike når fanatikere skal analysere virkeligheten.

 

Kommentar #315

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Dette burde indikere veien for Midtøstens revolusjonære

Publisert rundt 7 år siden

Kankje sangen det lenkes til burde være ledesnoren for midtøstens revolusjonære. Og som aristorkratiet i sangen ikke vises noen nåde, like lite bør dine religiøst reaksjonære "venner" i midtøsten vises noen nåde når den virkelige revolusjonen kommer.

God ettermiddag Hermod, nyt teksten.

http://www.youtube.com/watch?v=4K1q9Ntcr5g

 

 

 

Kommentar #316

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
God ettermiddag Hermod, nyt teksten.

:-)

Kommentar #317

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

:)

Publisert rundt 7 år siden

:)

 

Poenget er at jocobinismen er en nødvendig prosess når et samfunnssystem viker for et nytt, det ligger i utviklingens dynamikk. Europa gjennomgikk lignende prosesser i overgangen mellom slavesamfunn og føydalisme, etter det romerske imperiums fall i 480 evt. Vi kaller den epoken "The dark Ages", og Tremidor inntraff på mange måter knapt før i Renessansen.

Kommentar #318

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden

Resultatet av moralsk relativisme, bevitnet av en som vet hva den understøtter.

"Nahla Mahmoud is an atheist and ex-Muslim who left her native Sudan when she decided that she could no longer live under the laws of an Islamic state. In Nahla’s view, Islamic law discriminates against women and minority groups. She was shocked to learn that Sharia councils already exist in Britain. Nahla says Sharia law should never be allowed to overrule secular law, which must apply to all people living in a modern democracy."

Kommentar #319

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
1) HEF sitt viktigste mål er egentlig ikke å kjempe mot religionenes plass i det offentlige rom. Det viktigste, og når det kommer til stykke, eneste målet er å kjempe imot den kristne innflytelsen. Dette med "religion" er et skalkeskjul for det det egentlig handler om; det kristne.

 

Just, præcis !

Mest leste siste måned

Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
15 dager siden / 1198 visninger
Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
21 dager siden / 1198 visninger
Det vi ikke ser
av
Magne Nylenna
7 dager siden / 843 visninger
Hjemmesentrert kirke
av
Joanna Bjerga
3 dager siden / 669 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 2 måneder siden / 664 visninger
Eit ansvarslaust Europa
av
Emil André Erstad
rundt 1 måned siden / 654 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere