Dag Nygård

12

Vi er i godt selskap, Sommerfeldt!

Atle Sommerfeldt er forundret over frikirkelederes allianse med Humanetisk Forbund i alle vesentlige religionspolitiske saker de siste tiårene. Hvilke saker dette dreier seg om utover spørsmålet om gravplassforvaltningen, eksemplifiseres ikke.

Publisert: 16. jan 2013

LES ATLE SOMMERFELDT: Frikirkelederes uforståelige allianse 

Som generalsekretær i Norges Frikirkeråd fra 1992 fram til fusjonen med Norges Kristne Råd i 2006 bærer jeg et medansvar for frikirkelig religionspolitikk i denne perioden. Jeg kjenner bare til ett område der det har eksistert en bilateral allianse mellom frikirkeligheten og Humanetisk Forbund: Det gjaldt arbeidet med å få større rettferdighet og forutsigbarhet i forvaltningen av statlige og kommunale tilskudd til tros- og livssynssamfunn. Der hadde Frikirkerådet og HEF et organisert samarbeid over noen år midt på 1990-tallet. Dette var før etableringen av Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynssamfunn der også Dnk er med i en allianse sammen med bl.a. HEF.

Er det så overraskende at frikirkeligheten har felles synspunkter med HEF ”i alle vesentlige religionspolitiske saker”? Det største religionspolitiske spørsmålet i Norge, ikke bare de siste tiårene, men helt siden Grunnloven av 1814, har vært spørsmålet om avskaffelse av statsreligionen. Frikirkeligheten har hatt både en teologisk og en prinsipiell menneskerettslig tilnærming til dette og andre vesentlige religionspolitiske spørsmål. Da HEF entret arenaen midt på 50-tallet antok de synspunkter som frikirkeligheten allerede hadde forfektet i hundre år.

Så vidt meg bekjent har ingen frikirkelige tilkjennegitt at det er vanskelig å henvende seg til Dnk som forvaltningsorgan for gravplassene. Dette er ikke overraskende. De fleste har imidlertid lite kontakt med Dnk i forbindelse med selve gravferden. Begravelsesbyrået ordner det meste. Det er ofte i forbindelse spørsmål om festeavgift for grav etter fredningstidens utløp at man forholder seg til Dnk som forvaltningsorgan.

Med utgangspunkt i gravplassenes allmenne karakter gikk Frikirkeråd i sin høringsuttalelse til Ot.prp. nr 64 (1994 -95) inn for at ansvaret for gravplassforvaltningen ble overført til kommunene. Det er på bakgrunn av følgende fakta vanskelig å forsvare at dette er uttrykk for en allianse med HEF mot Den norske kirke:

  • Sivertsen-utvalget som utredet stat-kirkespørsmålet på 70-tallet konkluderte likedan med tilsvarende begrunnelse.
  • NOU 1989:7 om ”Den lokale kirkes ordning” under ledelse av daværende biskop Georg Hille og med bl.a. kirkerådets første leder Per Voksø og daværende byråsjef, senere ekspedisjonssjef i Kirkedepartementet Ole Hermann Fisknes, konkluderte likedan.
  • Dnks eget kirke-stat utvalg under ledelse av Sommerfeldts forgjenger i stillingen som generalsekretær i Mellomkirkelig Råd, Trond Bakkevig var enstemmig på samme standpunkt i utredningen ”Samme kirke – ny ordning” fra 2002. 
  • Stat-kirke utvalget under ledelse av Kåre Gjønnes konkluderte likedan i NOU 2006:2 ”Staten og Den norske kirke”. 17 av 20 utvalgsmedlemmer stod bak anbefalingen, inkludert biskop Per Oskar Kjølaas og Kirkerådets nåværende direktør, Jens Petter Johnsen. At humanetikeren Bente Sandvig og undertegnede tilhørte det samme flertallet nevnes bare i forbifarten.

For norsk frikirkelighet er det ikke kompromitterende i enkeltsaker å mene det samme som humanetikerne. Det samme ser ut til å gjelde omvendt.  Dessuten viser ovenstående at vi er ikke er i dårlig selskap. Eller hva, Sommerfeldt?

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Oddbjørn Johannessen

191 innlegg  13478 kommentarer

Ryddig og logisk

Publisert rundt 7 år siden

Dag Nygård skrev:

Det største religionspolitiske spørsmålet i Norge, ikke bare de siste tiårene, men helt siden Grunnloven av 1814, har vært spørsmålet om avskaffelse av statsreligionen. Frikirkeligheten har hatt både en teologisk og en prinsipiell menneskerettslig tilnærming til dette og andre vesentlige religionspolitiske spørsmål. Da HEF entret arenaen midt på 50-tallet antok de synspunkter som frikirkeligheten allerede hadde forfektet i hundre år.

Av en eller annen grunn er dette ryddige, logiske og substansielle innlegget av Dag Nygård blitt stående ukommentert.  Det fortjener absolutt mer oppmerksomhet!  Da jeg meldte meg ut av statskirken for nesten 40 år siden (og jeg var den gangen en meget aktiv kristen), var det to prinsipper som var avgjørende:

1.  Kristendommen som statsreligion var en ubibelsk ordning.  Dessuten: En kjempende, selvstendig kirke uten privilegier ville også være en mer levende kirke.

2. Rettferdighetsprinsippet.  Jeg mente det var i strid med menneskerettighetene om staten/samfunnet favoriserte én konfesjon/ett livssyn framfor andre.

Med andre ord var det nettopp de prinsippene Nygård her legger til grunn.  Når det gjelder punkt 2, har frikirkene og HEF - logisk nok - sammenfallende synspunkter, og jeg kan ikke forstå at biskop Sommerfeldt og andre ledende personer i Dnk finner dette ubegripelig eller "vanhellig".  Jeg tolker slike påstander/anklager som krampaktige revirmarkeringer fra en majoritetskirke som kjemper for å beholde sitt hegemoni.  Burde ikke Sommerfeldt et. al. heller gripe den utfordringen som ligger i å ha "ryggen fri" i forhold til staten og alle de politiske hensyn en statsreligion nødvendigvis må ta?

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere