Torstein Langesæter

177

Palestinsk stat -sorgens dag

Kamp om Jerusalem

Publisert: 30. nov 2012

Nasjonen Israel og byen Jerusalem er nøkkelen til å forstå endetidas profetiar.

Israel er Guds Folk og Jerusalem er Guds by.

Kampen handlar om retten til landområda og YERU-SALEM

I GT les me historien om korleis gav Folket Sitt landet. Det skjedde ved kamp.

Ingenting er forandra i dag. Guds ord står fast.

”Lova og profetene” er IKKJE oppheva.

Joel fortel om kva som ventar jødene på slutten.

Herrens dom over folka
6 For sjå, i dei dagane og på den tida,
når eg vender lagnaden for Juda og Jerusalem,

”då vil eg samla alle folkeslag
og føra dei ned i Josjafat-dalen.
Der vil eg halda rettargang med dei
om Israel, mitt folk og min eigedom,
som dei spreidde mellom folka.
Dei DELTE LANDET MITT”

http://www.youtube.com/watch?v=sAycEHzJEGY&feature=gv

No vil fleire ting skje framover som Skrifta beskriv ,men det

endar i at Antikrist og hans allierte inntek landet og påfører jødene den verste trengselstida i historien.

I går lykkast palestinarane i FN . Målet om å få eigen stat og dela Jerusalem nærmar seg.

”138 stemte for , 9 imot og 41 avstod frå å stemma.”

Kampen tilspissar seg.

Israel bygger no ut i AustJerusalem slik Gud har gitt dei lov til.

"Innta landet og BYGG" ,seier Gud.

”Okkupasjon” er ordet verdsamfunnet nyttar og som kyrkja sluttar seg til.

”Generalsekretær Olav Fykse Tveit mener Jerusalem må bli Palestinas nye hovedstad. At Israel har erklært byen som sin udelelige hovedstad, mener han ikke betyr noe.”

http://www.ikaj.no/content/tumlesk%C3%A5len-jerusalem

Jerusalem vert ei tumleskål.

Alle må ta stilling til dette spørsmålet.

”Eg vil samla alle folkeslaga til krig mot Jerusalem. Byen skal bli teken, husa plyndra og kvinnene valdtekne. Halve byen må gå i eksil, men resten av folket skal ikkje ryddast ut frå byen.
3 Herren skal fara ut og føra krig mot desse folkeslaga slik han før har ført krig på stridens dag. 4 Den dagen skal han stå med føtene på Oljeberget som ligg rett mot Jerusalem, i aust. Oljeberget skal rivna i to frå aust til vest, og det skal bli ein veldig dal. Den eine halvparten av fjellet vik mot nord og den andre mot sør.5 Då skal de rømma gjennom fjelldalen min..” Sakarja 14

”Statsminister Netanyahu seier det slik:

”Israel er beredt til å leve i fred med en palestinsk stat, men for at freden skal være varig, må Israels sikkerhet beskyttes. Palestinerne må anerkjenne den jødiske staten og de må være beredt til å avslutte konflikten med Israel endelig og fullstendig.

Ingen av disse livsviktige interessene, – disse vitale interessene for fred, – ingen av dem fremkommer i den resolusjonen som vil bli fremlagt for Hovedforsamlingen i dag, og det er årsaken til at Israel ikke kan godta den.

Den eneste måten å oppnå fred på er gjennom avtaler som partene selv har kommet frem til direkte gjennom gyldige forhandlinger dem selv imellom, og ikke gjennom FN-resolusjoner som fullstendig ser bort fra Israels vitale sikkerhet og nasjonale interesser. Og fordi denne resolusjonen er så ensidig, fremmer den ikke freden, men skyver den tilbake.

Når det gjelder det jødiske folks rett til dette landet har jeg et enkelt budskap til de mennesker som er samlet i Hovedforsamlingen i dag: Intet vedtak i FN kan bryte det 4000 år gamle båndet mellom Israels folk og landet Israel.”

Israel prøver så godt dei kan å kjempa mot ein palestinsk stat og bevara Jerusalem som deira udelege by.

Utfallet av dette som Bibelen kallar Harmageddon er forutsagt.

Gud grip inn til slutt og gjenreiser Israels ære som vert fullstendig knust .

”Då skal dei som blir att av alle folkeslaga som kom mot Jerusalem, år etter år fara opp for å tilbe kongen, Herren over hærskarane, og feira lauvhyttefesten.17 Om nokon av slektene på jorda ikkje fer opp til Jerusalem for å tilbe kongen, Herren over hærskarane, skal regnet ikkje falla over dei.18 Det skal heller ikkje falla over egyptarane om dei ikkje fer opp og ikkje kjem. Dei skal råkast av same plaga som Herren lèt råka dei folkeslaga som ikkje fer opp for å feira lauvhyttefesten”

Esekiel 39 beskriv om oppryddinga etter krigen.

”Då skal dei som bur i Israels byar, gå ut. Dei skal setja fyr på våpna og brenna opp både rundskjold og langskjold, bogar og piler, klubber og spyd. Dei skal fyra med dei i sju år.10 Dei treng ikkje henta ved frå marka og ikkje hogga i skogane, for dei nører elden med våpna. Dei skal røva frå dei som røva dei, og plyndra dei som plyndra dei, seier Herren Gud.
11 Den dagen gjev eg Gog ein gravstad i Israel, i Abarim-dalen, «ferdadalen», austafor sjøen. Dalen skal stengja vegen for dei som ferdast der. Der skal dei gravleggja Gog og heile flokken hans, og dalen skal kallast Gog-flokkens dal.12 I sju månader skal israelittane halda på med å gravleggja dei”

Det er trist at dei fleste overser desse klare advarslane som Skrifta gjev.

Mange kristne fylgjer den falske erstatningsteologien og konsekvensene ser me.

Nytt jødehat.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Jeg synes...

Publisert nesten 8 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Kamp om Jerusalem

Nasjonen Israel og byen Jerusalem er nøkkelen til å forstå endetidas profetiar.

Israel er Guds Folk og Jerusalem er Guds by.

Kampen handlar om retten til landområda og YERU-SALEM

det går veldig bra i Israel idag! Det er mange som syter og klager over den uretten som blir Israel til del, og det er jo noe rett i det. Men jeg synes Israel aldri har vært tryggere enn idag, selv om Iran lurer med sin framtidige atombombe.

Men når det gjelder alle de andre arabiske landene, så er de ingen spesiell trussel mot Israels eksistens. Nå er 60 prosent av den såkalte vestbredden bebygd av jødene, og de forsetter ufortrødent i samme takt. Det skal bli spennende hvilken reaksjoner de vil verktsette når som FN igjen har vedtatt vedtak mot dem.

Jeg er også litt usikker på om landet blir delt mere enn de allerede har blitt.  Jordan ble jo delt fra Israel i sin tid, så det virker som om det stopper med det. Vestbredden (Judea og Samaria) er og blir Israels land.

Men det er klart at når Russland og Kina blander seg inn en gang i framtiden blir det virkelig kamp. Men da vinner Israel da også, og ilden skal brenne i 7 år for å begrave og brenne alt krigsmatriellet og døde kropper forteller bibelen. 

Det er slik jeg ser det, og jeg kan ikke delta i det endeløse hyle koret som synes at Israel kommer dårlig ut. Nei, tvertimot, hele verdens jøder er på vei til løftes-landet, og vi født på ny kristne lengter etter å være der vi også, og det skal vi, når tiden er inne!

 

Kommentar #2

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Nasjonen Israel og byen Jerusalem er nøkkelen til å forstå endetidas profetiar.

Ja, Torstein, jeg skjønner godt at du synes dette er sorgens dag. Du håpet jo så inderlig at Israel skulle gjøre det grundig nå. Kanskje din Gud er større enn du tror og ønsker fred mellom folkeslag.

Kommentar #3

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Joda,

Publisert nesten 8 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.
Kanskje din Gud er større enn du tror og ønsker fred mellom folkeslag.

du snakker om fred.  Er det den freden Tyskland gav jødene under krigen du ønsker deg om igjen? Fred fikk jødene den gang, det er sikkert, det ble dødsens stille!

Den norske stat gjorde også sitt, og så kunne freden igjen senke seg over Noregs Land!

Kommentar #4

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.

Kanskje din Gud er større enn du tror og ønsker fred mellom folkeslag.

Freden kjem diverre ikkje med det som no skjer.

Det fører kun til nytt holocaust .

Freden kjem når 1000-årsriket kjem og Yeshua skal styra frå Jerusalem.

http://bki.net/6000/clip_image014.jpg

Då vil landegrensene fungera slik det står skrive  i Esekiel 47.

"Han førte meg tilbake til tempelinngangen. Og sjå, vatn strøymde ut under dørstokken på austsida av tempelet, for framsida på tempelfasaden vender mot aust. Vatnet rann ned på høgre sida av tempelet, sør for altaret.2Så førte han meg ut gjennom nordporten, og der ute følgde han meg omkring til den ytre porten, som vender mot aust. Og sjå, vatnet sildra fram på høgre sida.
3 Mannen gjekk austover med ei målesnor i handa. Han målte opp tusen alner. Så lét han meg gå gjennom vatnet. Det nådde meg til anklane. 4 Han målte tusen til og lét meg gå gjennom vatnet. Det nådde meg til knes. Så målte han opp tusen til og lét meg gå gjennom vatnet. Det nådde meg til hoftene. 5 Atter målte han opp tusen alner. No var det ei elv som eg ikkje kunne vada over. For vatnet hadde stige til ei elv der ein måtte symja; ho lét seg ikkje vada.
6 Han sa til meg: «Ser du, menneske?» Så førte han meg tilbake til elvebredda. 7 Og sjå, då eg kom tilbake, var det ei mengd med tre langs elva på begge sider. 8 Han sa til meg: «Dette vatnet renn til områda i aust og ned på Araba-sletta. Når det renn ut i sjøen, blir vatnet der friskt. 9 Alle levande skapningar som det kryr av alle stader der denne elva renn, skal få leva. Der skal det bli ei mengd med fisk. For der dette vatnet kjem, blir alt friskt og levande, alt som er der elva renn.10 Det skal stå fiskarar frå En-Gedi til En-Eglajim. Der skal det vera tørkeplass for garn. Det skal finnast fisk av same slag som i Storhavet, i store mengder.11 Men myrane og sumpane skal ikkje bli friske. Av dei skal det vinnast ut salt.12 På kvar side av elva skal det veksa alle slags tre til å eta av. Lauvet på dei skal ikkje visna, og frukta skal ikkje ta slutt. Kvar månad skal dei bera ny frukt, for vatnet dei får, kjem frå heilagdomen. Frukta skal vera til føde, og blada skal gje helse.»
Landegrensene
13 Så seier Herren Gud: Dette er dei grensene de skal ha når de deler landet mellom dei tolv Israel-stammane. Josef skal ha to delar.14 De skal ta det i eige, den eine like mykje som den andre. Med lyft hand lova eg å gje det til fedrane dykkar, og no skal landet falla på dykk til odel og eige.
15 Dette er landegrensene.
I nord: frå Storhavet over Hetlon, Lebo-Hamat og Sedad"

Jerusalem er Guds by og vert  tumleskåla for alle folkeslag no på slutten.

"I dei siste dagar skal det skje
at Herrens tempelberg skal stå urokkeleg
som det høgaste av fjella
og raga over høgdene.
Dit skal alle folkeslag strøyma.

3 Mange folk skal dra av stad og seia:
«Kom, lat oss gå opp til Herrens fjell,
til huset åt Jakobs Gud,
så han kan læra oss sine vegar
og vi kan ferdast på hans stigar.
For lov (Torah)skal gå ut frå Sion,
Herrens ord frå Jerusalem.»

Kommentar #5

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.

hele verdens jøder er på vei til løftes-landet

Ja,det har skjedd sidan staten vart oppretta.

Arthur Pink beskriv så korrekt i boka si frå 1923 det som no skjer.

http://www.pbministries.org/books/pink/Antichrist/anti_16.htm

"It must be borne in mind that the Jews are to return to Palestine and there re-assume a national standing whilst yet unconverted"

Så kjem neste punkt.

"When the Antichrist is manifested, great companies of the Jews will already be in Palestine, and in a flourishing condition. What, then, will be his relations with them?"

Antikrist vil stå fram som jødane si redning om ikkje lenge og tempelet kjem på plass på tempelhøgda.

Så snur han om og bedreg dei og bryt fredsalliansen.

"It would appear that the first thing revealed in prophecy concerning the Antichrist’s dealings with Israel is the entering into a "covenant" with them. This is mentioned in Daniel 9:27: "And he shall confirm the covenant (make a firm covenant, R.V.) with many for one week" i.e. seven years"

Det er enno nokre land som støttar Israel .

USA i Åp 17.

"If Zechariah 5 be read after Isaiah 2:6-9 we have the connecting link between it and Revelation 17. Isaiah 2 shows us the Jews as the owners of fabulous wealth, as being in guilty fellowship with "strangers," and as universally given to idolatry. Zechariah 5 reveals the emigration of apostate Israel )the woman in the midst of the Ephah) and the transference of her wealth to the land of Shinar. Revelation 17 and 18 give the ultimate outcome of this. Here we see apostate Israel in all her corrupt glory. She is pictured, First, as sitting upon many waters (Rev. 17:1),

Kommentar #6

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

En stor replikk til...

Publisert nesten 8 år siden
Hvordan hadde jødene det i Europa?

Før år 76 etter Kristus levde nesten alle jøder i landet Israel. Der hadde de vært i hundrevis av år, men det romerske riket okkuperte landet i år 62 før Kristus. Jødene gjorde opprør gang på gang og det endte med en krig så fryktelig at jødene ble tvunget ut av sitt eget land i år 76 etter Kristus. At jødene bor utenfor lsrael, kalles diaspora. På kartet til høyre ser du hvordan landet så ut før romerne okkuperte det.
Helt fra år 76 til etter annen verdenskrig (1939-1945) bodde nesten alle jøder utenfor Israel. Israel var altså et land som forsvant og var borte i nesten 2000 år før det dukket opp igjen!
 Jødene bodde både i kristne og muslimske land. I de muslimske landene fikk jøder leve i fred og ble ikke plaget fordi de var jøder.

Obs: Jeg fikk dessverre ikke kartet med her...

Kommentar #7

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.

Jødene bodde både i kristne og muslimske land. I de muslimske landene fikk jøder leve i fred og ble ikke plaget fordi de var

Vi skal være glad ikke muslimene rår!

Kommentar #8

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.

At jødene bor utenfor lsrael, kalles diaspora.

Ja , dette er den måten Gud handlar.

Jødane kom til Babylon og Gud straffa dei pga deira fråfall. Det varte i 70 år.

Så let Han dei igjen få koma tilbake til landet sitt og tempelet vart gjenoppbygd.

Det same skjer no. Tempelet kjem på plass.

Pga jødane sitt fråfall let Gud dei  igjen oppleva denne "Jakobs trengsel" som er nedskrive i Matteus 24.

Den store trengsla
15 Når de då ser at «den øydande styggedomen», som profeten Daniel har tala om, står på den heilage staden – skjøn det, den som les! –16 då må dei som er i Judea, røma til fjells;17 den som er på taket, må ikkje gå ned og henta noko i huset;18 og den som er ute på marka, må ikkje gå heim etter kappa si.19 Stakkars dei som ventar barn og dei som gjev bryst i dei dagane!20 Men bed at de må sleppa å røma om vinteren eller på ein sabbat!21 For då skal det verta så store trengsler som det aldri har vore frå verda vart skapt og til no, og som det heller aldri meir skal verta.22 Og vart ikkje den tida avkorta, kom ikkje noko menneske til å verta frelst. Men for dei utvalde (jødane) skuld skal den tida gjerast kortare... Så snart denne trengselstida er over, skal sola mørkjast og månen missa sitt ljos. Stjernene skal falla ned frå himmelen og kreftene i himmelrømda skakast.30Då skal teiknet åt Menneskesonen syna seg på himmelen, og alle folk på jorda skal setja .."

Dette er slik Daniel 12 beskriv det:

"Det skal koma ei trengselstid
som det ikkje har vore maken til
heilt sidan folkeslag vart til.
Men på den tid skal folket ditt verta frelst,
alle som er oppskrivne i boka.
2 Og mange av dei som søv i molda,
skal vakna opp,
somme til evig liv,
andre til skam og evig avsky."

Framtida for nasjonen Israel er mørk. Fiendane står klar til å fjerna dei frå jordas overflate om dei får sjansen.

Kommentar #9

Per Einar Sønnesyn

352 innlegg  1671 kommentarer

Lyder Israel Lova og profetane??

Publisert nesten 8 år siden

Er har skrive om dei krav t.d. 5.Mos.30 forkynner.

Og eg har spurt om t.d. abortpresset i Israeli Defence Force

er i samsvar med Guds bod.

Oppfører Israel som Guds folk??

Eg repeterer: Les Amos og Jeremiah!!

Og i Esekiel 47.21-23 står det om rettane til palestinarane,

som skal få ha sin odel!

Kommentar #10

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Per Einar Sønnesyn. Gå til den siterte teksten.
Og eg har spurt om t.d. abortpresset i Israeli Defence Force er i samsvar med Guds bod

Dette er ein av grunnane til at straffedomen igjen kjem over jødane på slutten.

Dei har ikkje innretta seg etter Torahen.

Difor seier Sakarja  13 kva som skjer i trengselstida .

--"I heile landet, lyder ordet frå Herren,
skal to tredjepartar rydjast ut og døy,
men ein tredjepart skal leivast.
9 Denne tredjeparten lèt eg gå gjennom eld,
eg reinsar han, som ein reinsar sølv,
og prøver han, som ein prøver gull.
Dei skal kalla på mitt namn,
og eg vil høyra bøna deira og seia:
«Dei er mitt folk,»...

Daniel beskriv denne tida slik.

«Éi tid og tider og ei halv tid. Når makta åt det HEILAGE FOLKET (JØDANE)ER HEILT KNUST, kjem slutten på alt dette.» 8 Eg høyrde det, men skjøna det ikkje og spurde: «Herre, kva er endelykta på dette?» 9 Då sa han til meg: «Gå bort, Daniel, for desse orda skal vera løynde og forsegla til endetida.10 Mange skal verta reinsa og tvegne og skirsla. Men dei ugudelege skal halda fram i si gudløyse, og ingen av dei skal skjøna noko. Men dei vituge skal skjøna.11 Frå den tid då det daglege offeret vert "

Dei siste 3,5 åra under Antikrist vert fullstendig øydeleggjande for jødane.

"Hærstyrkar som han (Antikrist) sender ut, vanhelgar heilagdomen, den faste borga, tek bort det daglege offeret og set opp den øydande styggedomen. 32 Dei som syndar mot pakta, lokkar han til fråfall med sleipe ord. Men det folket som kjenner sin Gud, står fast og viser det i gjerning. 33 Dei vituge i folket hjelper dei mange til skjøn. Men ei tid vert dei offer for sverd og bål, fangenskap og plyndring. 34 Medan dei er i trengsle, får dei litt hjelp. Men mange som sluttar seg til dei, er ikkje ærlege. 35 Nokre av dei vituge kjem i trengsle, så dei vert SKIRSLA OG REINSA OG TVEGNE til endetida." Daniel 11,31

Kommentar #11

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Min 1000 kommentar!

Publisert nesten 8 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Fiendane står klar til å fjerna dei frå jordas overflate om dei får sjansen.

Dette må vi aldri glemme.

Religionshistorien sa at dette var jødenes land. Islamistene kom i 634 og okkuperte Jerusalem og jødenes land. Dette har således aldri vært arabernes områder. Palestinerne har arabisk opprinnelse og hører ikke til disse områder fra gammelt av.

Det var min 1000 kommentar.

Ha en fin kveld alle, selv om noen er blitt indoktrinert til de grader fra virkeligheten. 

Kommentar #12

Kjell G. Kristensen

122 innlegg  13843 kommentarer

Dette er kanskje

Publisert nesten 8 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

I går lykkast palestinarane i FN . Målet om å få eigen stat og dela Jerusalem nærmar seg

i tråd med bibelens profetier? Gud tillater vel neppe at noen tukler med hans frelsesplan? (Jes.46.10-11)

Kommentar #13

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

"Indoktrinert fra virkeligheten?"

Publisert nesten 8 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.

selv om noen er blitt indoktrinert til de grader fra virkeligheten.

Hva er det for noe, Bye-Pedersen???

Kommentar #14

Per Winsnes

12 innlegg  388 kommentarer

Islam og muslimer i teori og praksis

Publisert nesten 8 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.

I de muslimske landene fikk jøder leve i fred og ble ikke plaget fordi de var

Din kildehenvisning har tydeligvis ikke fått med seg at i perioden 1948 – 1972 måtte mer enn 800 000 jøder flytte fra sine arabiske hjemland etter at deres boliger og eiendeler hadde blitt konfiskert av myndighetene som følge av at araberne ikke hadde klart å utslette Israel da de gikk til krig mot landet i 1948 http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/talking/jew_refugees.html

Vedkommende har heller ikke fått med seg at muslimenes religion, islam, ikke bare er en religion, men også et statsrettslig konsept der jøder og kristne må underordne seg sine muslimske herskere som en slags "annenklasses mennesker," såkalte dhimmi:

He is condemned to social inequality and forms part of a despised caste: inequality so far as his personal rights are concerned, inequality in taxation, and inequality before the law, since his testimony is neither accepted by the Muslim courts of justice nor even, for the same minor crime, is the punishment the same ... No social relationship, no fellowship is possible between Muslims and dhimmis. Ref. http://wikiislam.net/wiki/Dhimmitude_%28definition%29

Vi bør derfor huske på at muslimenes holdning til andre religioner er basert på Koranen, Hadith og Sharia-lovene, hvilket har resultert i at det nå er relativt få jøder og kristne igjen i de muslimske landene i Midtøsten og Nord-Afrika.

Kommentar #15

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Per Winsnes. Gå til den siterte teksten.

Vi bør derfor huske på at muslimenes holdning til andre religioner er basert på Koranen,

Muslimane er delt i ulike grupper , men felles for dei er dei ynskjer jødane vekk.

Arafat sa det utan å skjula noko.

"The victory march will continue until the Palestinian flag flies in Jerusalem and in all of Palestine."

http://www.brainyquote.com/quotes/authors/y/yasser_arafat.html

"We plan to eliminate the state of Israel and establish a purely Palestinian state.

We will make life unbearable for Jews by psychological warfare and population explosion.

We Palestinians will take over everything, including all of Jerusalem."

No har palestinarane verdssamfunnet på si side og presset vil berre auka framover.

Palestinsk stat med AustJerusalem som hovudstad.

Dette er ein styggedom for Herren.

Det er dette han kjem til å spørja om på dommens dag.

Korleis har folkeslaga behandla jødane?

"Men når Menneskesonen kjem i sin herlegdom og alle englane med han, då skal han sitja på kongsstolen sin i herlegdom.Alle folkeslag skal samlast framfor han, og han skal skilja dei frå kvarandre, som ein gjætar skil sauene frå geitene,33og setja sauene på si høgre side, og geitene på si venstre.
34 Så skal kongen seia til dei på høgre sida: «Kom hit, de velsigna borna åt Far min, og ta i eige det riket som er etla åt dykk frå verda vart grunnlagd.35 For eg var svolten, og de gav meg mat; eg var tyrst, og de gav meg drikke; eg var framand, og de tok imot meg;36 eg var utan klede, og de kledde meg; eg var sjuk, og de såg om meg; eg var i fengsel, og de vitja meg.»37 Då skal dei rettferdige svara: «Herre, når såg vi deg svolten og gav deg mat, eller tyrst og gav deg drikke?38 Når såg vi deg framand og tok imot deg, eller utan klede og kledde deg?39 Og når såg vi deg sjuk eller i fengsel og kom til deg?»40Men kongen skal svara dei: «Sanneleg, det seier eg dykk: Det de gjorde mot ein av desse minste brørne mine, det gjorde de mot meg.."

Det same er det Joel beskriv.

"Folkeslaga skal ta ut
og fara til Josjafat-dalen.
For der vil eg sitja til doms
over folk frå alle kantar.
18 Sving sigden, for grøda er mogen!
Kom og trakk, for vinpressa er full,
pressekummane fløymer over!
For vondskapen åt folka er stor.
19 Det er eit mylder og ståk i avgjerdsdalen,
Herrens dag er nær i avgjerdsdalen.
20 Sol og måne svartnar,
og stjernene misser sin glans.
Judas herlege framtid
21 Herren skal torna frå Sion,
la røysta si ljoma frå Jerusalem.."

Det er meint slik det  er skrive.

" Då skal de sanna
at eg er Herren dykkar Gud,
som bur på Sion, mitt heilage fjell.(GUDS HEILAGE FJELL-TEMPELHØGDA)
Jerusalem skal vera ein heilag stad,"

Kommentar #16

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

England er okkupert land ;-)

Publisert nesten 8 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Religionshistorien sa at dette var jødenes land. Islamistene kom i 634 og okkuperte Jerusalem og jødenes land

Normannerne invaderte England i 1066. Heldigvis går slikt seg til over tid når ikke uforanderlige religionsmotsetninger og store etniske forskjeller ødelegger for integreringen. Jeg er ikke sikker på at England slipper like billig i fremtiden.   Israel/Palestina konflikten er ikke svart/hvit.  Jeg skulle så gjerne visst mere om sannheten.   Fasiten er jo gitt ifølge mange her inne, hvorfor da bråke om og kritisere vedtak som fattes ?

Kommentar #17

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Slikt går seg ikke til når det gjelder islam

Publisert nesten 8 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.

Heldigvis går slikt seg til

Slikt går seg ikke til når det gjelder islam!

Kommentar #18

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Så kom reaksjonen

Publisert nesten 8 år siden

til Israel, 3000 nye boliger i øst-Jesusalem og på Vestbredden.

En anonym israelsk regjeringskilde opplyste om byggeplanene fredag, dagen etter at Palestina ble anerkjent som såkalt observatørstat i FN.

Kilden vil imidlertid ikke kommentere hvorvidt nybyggingsprosjektet er reaksjon fra israelerne på Palestinas nye internasjonale status.

Kommentar #19

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
3000 nye boliger i øst-Jesusalem

Glimrande.

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/midtosten/artikkel.php?artid=10056138

men Clinton vert sint og mnage nordmenn vert meir og meir irriterte på jødane.

 "2011 ble det startet bygging av i alt 1850 nye boliger i israelske bosetninger på den okkuperte Vestbredden i 2011, en økning på 19 prosent fra 2010."

"Israel er nok en gang den som hindrer fredsforhandlinger ved arrogant og frekt å bygge på okkupert land. De har god trening i å stjele folks land, boliger og vann, til tross for skarp kritikk, flere resolusjoner og nå en stram Clinton. De gjør som det passer seg, men nå begynner verden å bli lei av denne arrogansen. De gir Palestina økt status i FN, det er bra, men bad news for Israel"

  Utviklinga er ikkje vanskeleg å sjå.   I dag står muslimane sin moskee på "GUDS HEILAGE FJELL" .

Når ein veit at det var her Edens hage låg så seier det sjølv at dette ikkje kan vedvara.

   "Du budde i Eden, Guds hage,...Eg gjorde deg til ein strålande, vernande kjerub.
Du var på det heilage gudefjellet (GUDS HEILAGE FJELL) Esekiel 28  

http://www.templemountfaithful.org/multimedia/documentary.htm

  Skulle menneska hindra Guds Folk i å busetja seg rundt Jerusalem ?  

 Gud har gitt ein sterk advarsel om konsekvensane av å knebla jødane no på slutten.    

 "Dette er den plaga Herren vil senda over alle dei folka som GÅR TIL STRID MOT JERUSALEM:

Kjøtet skal rotna på dei
medan dei enno står på føtene.
Augo skal rotna i holene sine
og tunga rotna i munnen på deI"  

 Gud velsignar dei som velsignar Israel og gjer det motsette med dei som forbannar Israel.  

 http://www.dagbladet.no/2012/11/30/sport/fotball/idrettspolitikk/24627675/

  "Ber om at Israel fratas mesterskapet"

  Etter kvart som jødehatet no aukar i Norge kjem Gud til å straffa landet på ulike måtar. Gud har full kontroll og kan med enkle midlar snu heile tilveret på hovudet.

Kommentar #20

Per Einar Sønnesyn

352 innlegg  1671 kommentarer

Du skal ikkje vitna rangt imot nesten din!

Publisert nesten 8 år siden

Hatskuldingane er usanne og ærekrenkjande!

 Om ein er usamd og kritiserer elles,

er det ikkje kalla hat. 

"Vi skal ei dømme hjerter eller nyrer,

det er ei for støv , men for dets styrer!"

Om nokon har ei anna meining eller overtyding,

er det simelt og umoralsk av Langesæter

å stempla det som hat.

Då kunde ein like godt seia at Langesæter &&

hatar dei som har andre meiningar enn han sjølv!

Kommentar #21

Jo Andre Isaksen

0 innlegg  126 kommentarer

generalisering

Publisert nesten 8 år siden
Per Einar Sønnesyn. Gå til den siterte teksten.

Om ein er usamd og kritiserer

Når du bruker "ein", så generaliserer du. Du er klar over det? Du kan jo bare svare for din egen del, for dypest sett er det jo bare du, eller meg selv for den del, som vet hva som rører seg på innsiden og er innerste og sanne motiv.

Men det kan jo også selvfølgelig være hat. Når det kritiseres og kritiseres ensidig, uten en eneste balanserende kommentar, da er det muligens på sin plass å ihvertfall tenke tanken om hatet kanskje har fått lov til å snike seg inn. Vi er lett påvirkelige vi mennesker..du har kanskje sett " the wave"?

Kommentar #22

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Ikkje begjæra eigedomen til nesten din

Publisert nesten 8 år siden
Per Einar Sønnesyn. Gå til den siterte teksten.

umoralsk av Langesæter

å stempla det som hat

Jødehat eller antisemittisme er for meg knytta til dette med retten  til Guds land og Jerusalem.

Det er det heile striden gjeld.

Bibelens Gud  - Han som seier Han har  skapt jorda og menneska på 6 bokstavlege dagar -

har sett til sides eit område på kloden som Han kallar Sitt Land.

Gjennom Abraham har han utvald seg eit spesielt folk som Han kallar sin augnestein.

Det er kjernen i  "lova og profetane".

Verdssamfunnet vil ikkje akseptera dette.

Dei har laga sine eigne lover .

No vert Israel kalla okkupant som har stole andre sitt land.

Det byggjer seg opp til Harmageddon fordi jødane ikkje bøyer seg for folkeretten.

Skrifta fortel korleis det heile endar.

Verdssamfunnet med Antikrist i spissen kjem  fullstendig til å knusa den jødiske staten på slutten. Det vert eit holocaust utan samanlikning.

Dette er no ein stor del av kyrkja og dei kristne med på legimatisera.

Mange advarar.

http://www.ikaj.no/content/alvorlig-kirkenes-verdensr%C3%A5d

”Stopp kampanjen mot Israel. Wiesenthal Senter tar et oppgjør med Kirkenes Verdensråd. Nå ber de Kirkenes Verdensråd stanse sin ensidige kampanje mot Israel og det jødiske folk.”Rabbinerne henviser til Kairos-dokumentet, ”Kallet fra Amman” og ”Bern-perspektivet”. Innholdet i dette materialet er erstatningsteologi, opprop om boikott og i realiteten utslettelse av staten Israel.Kirkens behandling av det jødiske folk er et svart kapittel.

Bibelens kallar desse kristne for "Satans synagoge" . Det er desse som står på erstatningsteologiens grunn med Paulus i bresjen og som har vore og vert jødane sine verste forfylgjarar.

Kommentar #23

Per Einar Sønnesyn

352 innlegg  1671 kommentarer

Hat er ein indre mental tilstand, som ikkje kan analyserast utanfrå!

Publisert nesten 8 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Jødehat eller antisemittisme er for meg

Eg meiner dert er språkleg slurv og tankeløysa når nokon jamsteller hat og antisemittisme.

Antisemttisme,- motvilje mot semittane, jødar og arabarar, kan ein konstatera utanfrå, om ein ikkje bør klistra slike skjellsord på motdebattantar, som har andre meiningar.

Men hat er ein indre tilstand som ikkje er tilgjengeleg  til vurdering ut frå meiningar og vanleg ordbruk!

Å hekta hat og antisemittisme på motdebattantar  er å vitna rangt imot nesten sin,

og det sømer seg ikkje for debattantar som vil uttrykkja Guds gode vilje !!

Kommentar #24

Per Einar Sønnesyn

352 innlegg  1671 kommentarer

Ranglæra om lova og profetane!

Publisert nesten 8 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Gjennom Abraham har han utvald seg eit spesielt folk som Han kallar sin augnestein.

Det er kjernen i

Les Matteus 22.34-40! Jfr. 10.36!

Kommentar #25

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Per Einar Sønnesyn. Gå til den siterte teksten.

Les Matteus 22.34-40! Jfr. 10.36!

Fyrst og fremst må du ha klart for deg kva som er "lova og profetane".

http://no.wikipedia.org/wiki/Det_gamle_testamente

"Tru IKKJE at eg er KOMEN for å OPPHEVA lova eller profetane! Eg er ikkje komen for å oppheva, men for å oppfylla."

Du siterer Matteus 22:

"Du skal elska nesten din som deg sjølv.40På desse to boda kviler heile lova og profetane.»

Yeshua seier at dette er grunnlaget for heile GT.

Dersom du tek deg tid til å studera desse tinga så ser du at dei lovnadane Gud inngjekk i GT


ikkje er oppheva eller ikke gjeld lenger.

Det du kan lesa om landeløfta i GT gjeld til fulle.

Diverre er du og eit offer for erstatningsteologiens bedrag og ser ikkje lenger at GT gjeld til fulle.

"For Herrens dag er nær
        over alle folkeslag;
        SOM DU HAR GJORT,
        SKAL DET GJERAST MED DEG.
        DI ÅTFERD KJEM ATT PÅ DITT EIGE HOVUD (SØNNESYN) 

16 Som de drakk på mitt heilage fjell,
        skal kvart folkeslag alltid drikka.
        Dei skal drikka i fulle drag
        og VERTA SOM OM DEI ALDRI HADDE VORE TIL.
    17 Men på Sion-fjellet  (GUDS HEILAGE FJELL)skal dei halda til,
        dei som har sloppe unna,
        og det skal vera ein heilagdom"  Obadja

Gud er veldig streng mot dei som snakkar stygt om folket hans og byggjer opp under det jødehatet som no utviklar seg.

Kommentar #26

Kjell G. Kristensen

122 innlegg  13843 kommentarer

Den oppfyllelsen

Publisert nesten 8 år siden

ser ut for og ha uteblitt enda siden 2.Kong.17.13 advarer både Israel og Juda nettopp gjennom og vende bort fra sine onde veier (vold) gjennom profetene. v14: Men de ville ikke høre, og var like stivnakket som fedrene... for det heter jo i Matt.22.37-40:  Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort: ‘ Du skal elske din neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene

Og dette har vel også uteblitt eller? Luk.16.16: Loven og profetene hadde sin tid fram til Johannes. Fra da av forkynnes det gode budskapet om Guds rike, og alle trenger på for å komme inn...

Har ikke sett noen slik trengsel enda? Og dersom Johannes har uteblitt, er vel Jesus det også?

Kommentar #27

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Yeshua seier at lova byggjer på DESSE TO TINGA.

 Du skal ELSKE HERREN DIN GUD av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort: ‘ Du skal elske din neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene

Kva seier Paulus.

..."eller kva anna bod det så kan vera, dei samlar seg til eitt i dette: Du skal elska nesten din som deg sjølv". Rom 13,9

(MODERATOR HAR FJERNA EIN UGRUNNA PERSONKARAKTERISTIKK)

Kommentar #28

Kjell G. Kristensen

122 innlegg  13843 kommentarer

Tjaaa...

Publisert nesten 8 år siden

Om en skulle velge bort det som ikke passer inn i Bibelen, kan en vel velge bort Lukas også der han forteller at loven og profetene hadde sin tid inntil Johannes, og at de fra da av forkynte Guds rike og trengte seg inn i det.. Det er vel det Daniel 2.44 forteller om:Men i disse kongenes dager skal himmelens Gud opprette et rike som aldri i evighet skal gå til grunne og ikke bli overgitt til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle de andre rikene, men selv skal det bestå til evig tid.

Derved bør en stryke ut både Lukas og Daniel om Paulus skulle ha tatt feil... det blir ikke mange bøker igjen i Bibelen om vi har en slik forståelse at jødene bare kan ture frem som de vil fordi at de er Guds folk...

Esek.23.4: Den eldste het Ohola, og søsteren het Oholiba. De ble mine, og de fødte sønner og døtre. – Navnet Ohola står for Samaria og Oholiba for Jerusalem... 36 Herren sa til meg: Menneske, vil du dømme Ohola og Oholiba? Da skal du fortelle dem om alt det avskyelige de har gjort.37 De brøt ekteskapet og har blod på hendene. De brøt ekteskapet ved å dyrke avgudene sine, og barna som de hadde født meg, ga de til føde for dem. 38 Ja, enda mer har de gjort mot meg: De gjorde min helligdom uren og vanhelliget mine sabbater.39 Når de hadde slaktet barna sine for avgudene, kom de samme dag inn i helligdommen min og vanhelliget den. Se, dette gjorde de i mitt hus!

46For så sier Herren Gud: Jeg samler en menneskemengde mot dem og gir dem over til angst og plyndring.47 Mengden skal steine dem og skamhugge dem med sverd. Sønnene og døtrene deres skal de drepe, og husene skal de brenne.48 Jeg gjør slutt på skamløsheten i landet. Alle kvinner skal ta lærdom av det, de skal ikke lenger leve skamløst som dere.

Skal vi hoppe over dette også?

Kommentar #29

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Lukas også der han forteller at loven og profetene hadde sin tid inntil Johannes

Eg har skrive om det før.

Evangelisten Lucifer.

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat14/thread139756/

Lukas røper seg på mange måtar.

Du tek fram ei løgn som står i 16,16 og som du siterer.

Lukas framstiller det som om lova og profetane fekk sin ende når Yeshua kom.

Det strider mot Yeshuas ord i Mattteus 5.

Daniels bok har ingenting med dette å gjera.

Det Daniel forklarar veldig tydeleg er at Guds rike er her på kloden og at det kjem no når det 4.verdsriket får sin ende.

Då skal Gud oppretta riket for Israel , eit bokstavleg rike med Jerusalem som hovudstad.

1000-årsriket kjem no år 2028  .Då er det gått 6000 år sidan Gud skapte Adam og Eva.

Ein kan stilla spørsmålet om korleis Paulus kan senda folk ut i verdsrommet når Gud beskriv opprydningsaksjonen i Israel.

 "Den dagen lèt eg Gog få ein gravstad i Israel, i Abarim-dalen austanfor Daudehavet. Han skal stengja vegen for dei som fer framom. Der skal dei gravleggja Gog og heile flokken hans, og dalen skal kallast «Gog-flokkens dal».12I sju månader skal israelittane halda på med å gravleggja dei, så landet kan verta reinsa.13Alt folket i landet skal vera med på dette, og dei skal få ære av det den dagen eg viser mi guddomsmakt, lyder ordet frå Herren Gud.
14 Dei skal velja ut nokre menn som støtt skal fara gjennom landet og sjå til at dei som ligg att på marka, vert gravlagde. Såleis skal dei reinsa landet. Når sju månader er lidne, skal dei sjå nøye etter.15 Når dei fer gjennom landet og får auga på eit menneskebein, skal dei setja opp ein merkestein der. Så kan gravarane koma og gravleggja det i «Gog-flokkens dal».16 Der er det òg ein by som heiter Hamona. – Såleis skal dei reinsa landet."Esekiel 39

Kommentar #30

Kjell G. Kristensen

122 innlegg  13843 kommentarer

Esek 38,8

Publisert nesten 8 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

1000-årsriket kjem no år 2028

Ja, ja, dette og annet har du jo spådd om før, jeg får det i hvert fall ikke til å stemme i det hele tatt med alle profetenes spådommer, men de har du vel strøket ut alle sammen?

Når det gjelder Matt.5., så er jo v9 Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn - veldig sentralt? Her gjenstår det vel igjen noe for begge partene der nede? 16 år er veldig liten tid og satse på, men du har vel strøket ut det meste som ikke passer, som Luk.21., men det er ikke om og gjøre å stryke ut det som ikke passer, men og tenke noe annerledes - og få alt som står i skriften til å passe i sammen... da begynner det å ligne noe...

Kommentar #31

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

16 år er veldig liten tid og satse på

Innan desse 16 åra vil Antikrist visa kven han er . Eg har sagt kven eg trur det er.

Han vil hjelpa jødane å få på plass tempelet . Han inngår denne fredsalliansen med nasjonen som gjer at jødane ropar "Fred og ingen fare".Dei trur framtida ser ljos ut.

Så kjem diverre ulykka brått over nasjonen  når Antikrist bryt fredsalliansen og angrip nasjonen.

Dette er det store temaet i mange av GT sine bøker - trengseslstida over nasjonen Israel.

Me ser no korleis tida nærmar seg for ein palestinsk stat  eller at verdssamfunnet nesten einstemmig forlangar det.

 

 

 

Kommentar #32

Per Einar Sønnesyn

352 innlegg  1671 kommentarer

Stakkars vesle Paulus!

Publisert nesten 8 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Kva seier bedragaren Paulus.

..."eller kva anna bod det så kan vera, dei samlar seg til eitt i dette: Du skal elska nesten din som deg sjølv". Rom 13,9

Sjølvsagt: Torstein "glimesteinskjempa", set Paulus "den vesle" på plass.

Bibelselskapet bør vel vurdera om dei må omredigera Det NYe Testamentet!

Kommentar #33

Kjell G. Kristensen

122 innlegg  13843 kommentarer

Ja, det har du...

Publisert nesten 8 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Innan desse 16 åra vil Antikrist visa kven han er . Eg har sagt kven eg trur det er.

Men hva tenker du om Immanuel og fortellingen om ham i Jes.7.? Kunne vært morro å høre hvordan du forstår denne delen?

v2:Og det blev meldt til Davids hus: Syrerne har slått seg ned i Efra'im. Da skalv hans hjerte og hans folks hjerte, likesom trærne i en skog skjelver for vinden...

Er det ikke litt problematisk å se når syrerne i fortid har slått seg ned i det sentrale palestina og etterpå blitt knust så de ikke lengre er et folk?

v8:  For Syrias hode er Damaskus, og Damaskus' hode er Resin, og om fem og seksti år skal Efra'im bli knust, så det ikke mere er et folk.

65 år fra når?

v14:  Derfor skal Herren selv gi eder et tegn: Se, en jomfru blir fruktsommelig og føder en sønn, og hun gir ham navnet Immanuel. /15 Fløte og honning skal han ete ved den tid han skjønner å forkaste det onde og velge det gode; /16 for før gutten skjønner å forkaste det onde og velge det gode, skal det land hvis to konger du gruer for, ligge øde...

Jeg spør etter hvilket land sikter dette til, om dette er gått over til historie?

I samme tidsperiode skjer dette

v18:På den tid skal Herren pipe til fluen lengst borte ved Egyptens strømmer og til bien i Assurs land;19 og de skal komme og slå sig ned alle sammen i de øde daler og i fjellkløftene og i alle tornebuskene og på alle beitemarkene.20 På den tid skal Herren med en rakekniv som er leid på hin side elven, med Assurs konge, rake av alt håret både på hodet og nedentil; endog skjegget skal den ta bort. /21 På den tid skal en mann holde en kvige og to får;22 men på grunn av den mengde melk de gir, skal han ete fløte; for fløte og honning skal hver den ete som er blitt tilbake i landet.23 Og det skal bli så på den tid at hvor det nu er tusen vintrær, verd tusen sekel sølv, der skal det overalt bare vokse torn og tistel.24 Med pil og bue skal folk gå dit; for hele landet skal bli til torn og tistel.

Hvilket land i historien?

Kommentar #34

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Du må ikkje blanda meg saman med Esekiel 28.

 "I Eden, Guds hage, heldt du til.
Du var dekt av alle slag dyre steinar:
rubin, topas og diamant,
krysolitt, onyks og jade,
safir, turkis og smaragd...
Du var ein salva kjerub, eit vern.
Eg innsette deg,
på Guds heilage fjell heldt du til,
mellom glødande steinar vandra du..."

Som det heiter i vitsen.

Du får forkynna evangeliet på din måte ,så får eg forkynna det på Hans måte.

Kommentar #35

Daniel Hisdal

58 innlegg  2194 kommentarer

Hei

Publisert nesten 8 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Innan desse 16 åra vil Antikrist visa kven han er

Må bare si at jeg synes det blir litt søkt den teorien din når jeg ser at du skriver GeOrGe NeBUcadneSHar, eller hva det nå er du skriver. Virker litt som at du griper halmstrå når du gjør slikt.

Kommentar #36

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

GeOrGE neBUSHadnezzar.

Antikrist vil vera verdas leiar på slutten. Det er han som inngår fredspakta med nasjonen Israel som gjer at dei føler seg trygge. Så bryt han pakta og vert jødane sin verste fiende.

No har USA gitt Iran frist til mars.

http://www.jpost.com/IranianThreat/News/Article.aspx?id=294003

"US sets deadline for Iran to cooperate with IAEA

By REUTERS
11/29/2012
If Tehran doesn't cooperate with UN nuclear agency, diplomat says US will urge board to report lack of progress to UNSC."

Tida har drege ut. Eg hadde trudd Irankonflikten hadde kome før.
Gong på gong har Iran fått siste sjanse ,men heile tida har oppgjerets time vorte utsett.
No begynner det å verkeleg hasta . Iran er på full veg mot atomvåpen.

Så får me sjå om Obama er denne TAXRAISER som Daniel 11,20 beskriv er forløparen til Antikrist.

"Fiscalclipp" må no ordnast opp i innan desember.

http://www.wnd.com/2012/12/fiscal-cliff-threatens-700000-jobs/

Fiscal cliff threatens 700,000 jobs

Habakkuk 2 beskriv Antikrist:

"No vil eg stå på vakt,
stilla meg på muren og speida
og sjå kva han vil seia til meg,
kva svar eg får på mitt klagemål.

2 Herren svara meg:
Skriv synet tydeleg på tavler
så det blir lett å lesa!

3 For synet ventar på si fastsette tid,
det vitnar om enden, og det lyg ikkje.
Om det dryger, så berre vent!
For koma skal det, det kjem ikkje for seint!

4 Sjå, i han (ANTIKRIST) er det ei oppblåsen og uærleg sjel.
Men den rettferdige skal leva ved sin truskap.

5 Sanneleg, vinen er trulaus.
Den stolte skal ikkje nå sitt mål.
Som dødsriket spilar han opp gapet,
han er umettande som døden.
Han samlar alle folkeslag hos seg,
sankar saman alle folk.
Ve undertrykkjaren
6 Alle desse skal setja i med ei nidvise om han, med spottord og gåter. Dei skal seia:

Ve den som skaffar seg rikdom som ikkje er hans
– kor lenge? –
og gjer seg rik på pantsett gods!

7 Långjevarane dine reiser seg brått,
dei som får deg til å skjelva, vaknar.
Då skal du bli eit rov for dei.

8 For du har plyndra mange folkeslag;
no skal resten av folka plyndra deg...."

Heile jorda vil undra seg når dei ser dyret som har styrt før koma tilbake seier teksten i Åp 13 og 17.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere