Torstein Langesæter

177

Guds rike er her

Israel -Jerusalem

Publisert: 24. nov 2012

GUDS RIKE er her på denne bokstavlege jorda.

Himmelriket er eit anna namn på det.

Etter at alle rika er knuste opprettar Guds sitt rike med Jerusalem som hovedstad.

Messias kjem tilbake til denne kloden og føtene hans står på Oljeberget .

Han tek kontrollen og Antikrist som verdsleiar vert knust.

Nasjonane må læra seg å lyda Guds lov. Det står at Messias skal styra folkeslaga med jernstav.

Israel får landområda dei skal ha etter lovnadene. ( slik me finn det i lova og profetene)

Yeshua styrer kloden med utgangspunkt i Torahen, Det er den lovlæra me finn i GT.

Pga Paulus har mange kristne eit forvirra syn på dette med himmelriket.

Ein høyrer ofte dei seia.

“Me skal til himmelen”

Kva tenker dei då på?

Jau, at dei skal forlata kloden her og rykkjast opp i skya og forsvinna ut i universet.

Det er dette Paulus (Apollonius av Tyana ) skriv i breva sine.

Diverre er dette heilt i strid med GT og dei tydelege tekstene me finn i “lova og profetene”.

Jødane ventar heilt riktig på Messias og at han skal koma og oppretta Guds rike her på kloden.

I tida mi i SDA var det mange tekstar i GT eg ikke fann plass til hendingene som skulle skje etter deira syn

Td dette som står i Esekiel 37-39 om desse 7 åra som elden skulle brenna .

”Då skal dei som bur i Israels byar, gå ut, gjera opp eld og brenna rustningar og små og store skjold, bogar og piler, stokkar og spyd. Med det skal dei halda elden ved lag i sju år.10 Dei treng ikkje henta ved frå marka og ikkje hogga i skogane; for dei nører elden med rustningane. Dei skal røva frå dei som rana dei og plyndra dei som plyndra dei, lyder ordet frå Herren Gud.
11 Den dagen lèt eg Gog få ein gravstad i Israel, i Abarim-dalen austanfor Daudehavet..”

”Dei skal velja ut nokre menn som støtt skal fara gjennom landet og sjå til at dei som ligg att på marka, vert gravlagde. Såleis skal dei reinsa landet. Når sju månader er lidne, skal dei sjå nøye etter.15 Når dei fer gjennom landet og får auga på eit menneskebein, skal dei setja opp ein merkestein der. Så kan gravarane koma og gravleggja det i «Gog-flokkens dal».16 Der er det òg ein by som heiter Hamona. – Såleis skal dei reinsa landet.”

Når GOG er slått skal elden brenna i 7 år og aust for Daudehavet skal GOG gravleggjast. Ein by skal heita HAMONA på denne tida.

Desse profetiane  høyrer enno framtida til.

Her har ein me andre ord Esekiels ord om konkrete hendingar som skal skje i Israel når Gud grip inn.

Korleis kan då Paulus senda Guds folk ut i universet , vekk frå denne bokstavlege kloden.
Det må vera feil. Det samsvarar  ikkje  med tekstane i GT .

Når GOG er slegen står det.

”Eg vil visa mi guddomsmakt mellom folkeslaga. Alle folk skal sjå den straffedomen eg fullfører, kjenna mi hand som eg har lagt på dei. 22 Då skal israelittane sanna at eg er Herren deira Gud, frå den dagen og i all framtid.23 Og folka skal skjøna at israelittane vart bortførte fordi dei hadde synda. Fordi dei var trulause mot meg, løynde eg andletet for dei og gav dei i fiendehand, så dei alle fall for sverd. 24 På grunn av deira ureinskap og deira brot gjorde eg dette med dei; og eg løynde andletet for dei.
25 Difor seier Herren Gud: No vil eg venda Jakobs lagnad og visa miskunn mot heile Israels-ætta. Eg brenn av iver for mitt heilage namn.26 Dei skal gløyma si vanære og all si truløyse mot meg, når dei bur trygt i landet sitt og ingen skræmer dei. 27 Når eg fører dei heim att frå folka og samlar dei frå fiendelanda, då vil eg midt imellom dei, for augo på mange folkeslag, visa kor heilag eg er.28 Og dei skal sanna at eg er Herren deira Gud. Eg førte dei bort til andre folk, men samlar dei i deira eige land og lèt ikkje ein einaste av dei vera att der ute.29 Så vil eg ikkje meir løyna andletet for dei; for eg har rent ut min Ande over Israels-ætta, lyder ordet frå Herren Gud.”

Teksten fortel at Israel skal bu trygt når denne tida er over.

Grunnen til at Gud straffar folket Sitt i Israel er og tydeeig nedskrive.

…”bortførte fordi dei hadde synda. Fordi dei var trulause mot meg..”

Slik var det i gamal tid og slik er det no.

Nokon av grunnane kan vera td:

”Tel Aviv named world's best gay city”

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4174274,00.html

http://www.dagen.no/Nyheter/IsraelMidt%C3%B8sten/tabid/255/Default.aspx?ModuleId=70504&articleView=true

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Jeg savner en oppdatering på det amerikanske presidentvalget? :-)

Kommentar #2

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
amerikanske presidentvalget

Det er berre litt koseleg at du gjer litt narr av det -:

Det fortener eg litt sidan eg var så sikker.

Som skrive er forløparen til Antikrist - GOG spesielt nemnd som "taxraiser" eller personen som hevar skattane på ein spesiell måte.

Eg trur det er Obama . I sine 4 fyrste år vart ikkje skattane heva ,men alt ligg til rette for at det skjer no.

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat14/thread333298/

"Then shall stand up in his estate a RAISER OF TAXES in the glory of the kingdom: but within few days he shall be destroyed, neither in anger, nor in battle."

Antikrist kjem så etter denne TAXRAISER. Han er beskriven i alle versa frå Daniel 11,21 -45.

1 .januar er no eit alvorleg tidspunkt for fiscal cliff-saka.

TAXMAGEDDON IS COMING ON JANUARY 1, 2013 - THE LARGEST TAX HIKES IN AMERICAN HISTORY
http://www.libertynewsonline.com/article_301_32285.php

Countdown to Taxmageddon

If lawmakers don't act by Jan. 1, 2013, four out of five U.S. households will reportedly have to pay an average of $3,701 more in taxes next year.

Eg kan ikkje forstå noko anna enn at GeOrGe neBUSHadnezzar vil oppfylla profetien.

I Habakkuk 2 står desse orda om Antikrist eller GOG.

"No vil eg stå på vakt,
stella meg på post og speida
og sjå kva han vil tala til meg,
kva han vil svara på mitt klagemål.
2 Då gav Herren meg dette svaret:
Skriv synet opp,
rita det inn på tavler,
så folk kan lesa det lett!
3 For SYNET VENTAR PÅ SI TID,
det jagar mot enden og SLÅR IKKJE FEIL.
Og OM DET DRYER , SÅ VENTA BERRE!
Det KJEM FOR VISST, det vert ikkje borte.
4 Sjå, frekk og uærleg er han.
Men den rettferdige skal leva ved si tru.
5 Rikdomen skal svikta den stolte,
han skal ikkje nå sitt mål.
Som dødsriket spilar han (ANTIKRIST) opp sitt gap,
umettande er han (ANTIKRIST)som døden.
Han (ANTIKRIST) sopar til seg alle folk
og SAMLAR FOLKESLAGA TIL SEG".

Antikrist eller GOG vert denne personen som samlar alle folkeslaga rundt seg.

Han kjem i si tid . Berre vent ,det kan sjå ut som synet ( Åp 17) slår feil ,men om det dryer så berre vent.

Kommentar #3

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Guds rike er her

Publisert nesten 8 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

GUDS RIKE er her på denne bokstavlege jorda.

Himmelriket er eit anna namn på det.

Etter at alle rika er knuste opprettar Guds sitt rike med Jerusalem som hovedstad.

Messias kjem tilbake til denne kloden og føtene hans står på Oljeberget .

Han tek kontrollen og Antikrist som verdsleiar vert knust.

Nasjonane må læra seg å lyda Guds lov. Det står at Messias skal styra folkeslaga med jernstav.

"Guds rike er nærmere dere enn deres egen halspulsåre", sier en sufistrofe. Og det er først og fremst denne kilden hver og en må finne.

...

Veldig greit å lese det du skrev, etter at jeg la inn en kommentar på tråden om "Moderniteten er ekstremistisk" For det som skjer personlig i den enkeltes liv, vil også bidra til å forløse de kreftene vi trenger for å realisere "et himmelrike" her på jorda. - Enn så lenge har vi med vår egoisme mer skapt et "helvete" for veldig mange?  Antikrist er antagelig et godt bilde på hvordan vi styrer denne verden på grunnlag av vår egen egoisme?

Det er vi, som sammen må gjøre vårt ytterste for å gjenskape våre drømmer og visjoner om en bedre verden for alle, her på jorda, slik at kongekronen kan overlates til dem som vil la sannheten styre, og ønsker de rettferdige løsningene som blir best for alle.

Når vi selv begynner å lide, vil vi erfare, at det skjer ikke noe på denne jorda som ikke får kraftige ringvirkninger for andre. -

med vennlig hilsen mette

Kommentar #4

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Det er vi, som sammen må gjøre vårt ytterste for å gjenskape våre drømmer og visjoner om en bedre verden for alle

Det er mykje sanning i det ,Mette.

Det er HER på kloden me skal leva og skapa fred og forsoning og LYKKE for alle menneske.

Det er nettopp dette Gud skal få til no ved Messias gjenkomst.

Me skal planta og byggja og skapa ei god jord.Gud skapar om jorda,står det.

Våpenindustrien skal leggjast ned . Menneska treng ikkje  våpen.

Me skal leva her i "KJØT og BLOD". Menneksa skal gjera som teksten seier.

"Sjå, eg skaper
ein ny himmel og ei ny jord.
Det som var, skal ingen minnast,
aldri meir skal det komast i hug.
18 Ja, gled og fryd dykk til evig tid
over det som eg skaper!
For eg skaper Jerusalem om
til ein jublande by
og dei som bur der,
til eit lukkeleg folk.
19 Og eg vil fryda meg over Jerusalem
og gleda meg over mitt folk.
Aldri meir skal det høyrast
gråt eller klagerop i byen.
20 Der skal det ikkje lenger finnast born
som lever berre nokre dagar.....

....Ulv og lam skal beita saman,
og løva skal eta halm som oksen,
men ormen skal ha mold til mat.
Ingen skal gjera vondt eller ugagn
på heile MITT HEILAGE FJELL, seier Herren."

Før dette skjer vil Antikrist nettopp setja seg i Guds bokstavlege tempel på GUDS HEILAGE FJELL.

Jorda får fyrst fred når han er slegen.

"Sjå, no er det ute med valdsherren (ANTIKRIST,
no er det slutt på hans ville framferd!
5 Herren har brote sund staven åt dei gudlause,
styrarstaven åt tyrannane,
6 som råka folkeslag i harme
og aldri heldt opp med å slå,
som tvinga folket under seg i vreide
og forfylgde dei utan miskunn.
7 Heile jorda har fått fred og ro,
folk set i med fagnadrop.....Det var du som tenkte med deg:
«Til himmelen vil eg stiga opp;
høgt over Guds stjerner
reiser eg min kongsstol.
Eg tek sete på tingfjellet lengst i nord.
14 Eg vil stiga opp over dei høge skyer
og gjera meg lik Den Høgste.»
15 Nei, til dødsriket er du nedstøytt,
lengst ned i den djupe hola.
16 Dei som ser deg, stirer på deg,
undrast og seier:
«Er dette den mannen som skok jorda
og fekk kongerike til å skjelva"

Kommentar #5

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Det står at Messias skal styra folkeslaga med jernstav.

Tror du Gud er Kjærlighet?

For hvem er Gud en jernstav? For hvem er Hans bud som jern?

Jeg kan ikke se denne fysiske jernstav men jeg ser den åndelige jernstav som er en reell jernstav/ bud for den kjødelige i kjødet. Jeg ser bare virksom kjærlighet i budene og i det kan det ike være en jernstav for den som tror men kun for den som ikke vil følge Ham, selv om man sier man tror.

Forøvrig Torstein så kommer Jesus ned på denne jord tusen år etter at Antikrist rike er knust. 

Åp 20,1-8

Og jeg så en engel stige ned fra himmelen, som hadde nøkkelen til avgrunnen og en stor lenke i sin hånd.

Og han grep dragen, den gamle slange, som er djevelen og Satan, og bandt ham for tusen år og kastet ham i avgrunnen og lukket til og satte segl over ham, forat han ikke lenger skulde forføre folkene, inntil de tusen år var til ende; og efter den tid skal han løses en kort stund.

Og jeg så troner, og de satte sig på dem, og det blev gitt dem makt til å holde dom; og jeg så deres sjeler som var blitt halshugget for Jesu vidnesbyrds og for Guds ords skyld, og dem som ikke hadde tilbedt dyret eller dets billede, og som ikke hadde tatt merket på sin panne og på sin hånd; og de blev levende og regjerte med Kristus i tusen år. Men de andre døde blev ikke levende igjen før de tusen år var til ende.

Dette er den første opstandelse. Salig og hellig er den som har del i den første opstandelse; over dem har den annen død ikke makt, men de skal være Guds og Kristi prester og regjere med ham i tusen år. Og når de tusen år er til ende, skal Satan løses av sitt fengsel. Og han skal gå ut for å forføre de folk som bor ved jordens fire hjørner, Gog og Magog, for å samle dem til strid, og deres tall er som havets sand. 

Men du tror jo ikke NT.., og det varer vel ikke lenge før du også forkaster deler av GT.

Kommentar #6

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

og det varer vel ikke lenge før du også forkaster deler av GT.

"lova og profetane" vil eg alltid tru på.

GT sine bøker er Guds ord.

Det som ikkje stemmer med GT kan me kasta på søppelhaugen.

Pga desse bøkene til Paulus og hans partnarar er det kome i stand eit nytt evangelium som er totalt i strid med dei føringane Gud la i GT.

Israel er Guds Folk. Noko åndeleg Israel eller Guds Folk finst ikkje.Det er ein bløff.

Når du Leif Gunnar og veldig mange andre kristne  les GT så åndeleggjer de tekstane i erstatningsteologiens ljos.

Enkle  tekstar som har ei likefram meining vert vanskelege. Gje td denne teksten til bispekollegiet og spør dei kva som er meint.

"Den dagen skal det henda at Herren lèt det koma ei stor vilske over dei, så dei fer på kvarandre og lyfter hand mot kvarandre.....
16Alle som vert att av alle dei folkeslag som dreg imot Jerusalem, skal år etter år fara opp og bøya seg og tilbe Kongen, Herren, Allhærs Gud, og høgtida lauvhyttehelga.17Men om ei av ættene på jorda ikkje fer opp til Jerusalem og tilbed Kongen, Herren, Allhærs Gud, skal det ikkje koma regn over henne..." Sakarja 14

Jerusalem er ikkje lenger Jerusalem. Lauvhyttefesten er ikkje lenger 15/7. Regn er ikkje lenger regn.

Forstå det den som kan.

No har alle kunna fylgja med på striden i Jerusalem og Israel dei siste vekene.

Bibelen beskriv i enkle ord korleis verdssamfunnet kjem til å gå til angrep på landet.

Kvifor  forstår ikkje mange dette enkle temaet  ?

Pga Paulus sitt tåkeprat eller surdeigen hans vert  alt forvridd.

Satan såg at skulle han greia å få folk til å tvila på desse tekstane i GT ,så måtte han omdefinera eller få folk til å tvila på meininga. Det har han greidd på ein fantastisk måte.

Paulus forbannar jødane .Guds velsignar dei.

"Men dei som held seg til lovgjerningar, er under forbanning. For det står skrive: Forbanna er kvar den som ikkje held fast på alt det som står skrive i lovboka, og gjer etter det.11At ingen vert rettferdig for Gud ved lova, det er klårt, for det står skrive: Den rettferdige, ved tru skal han leva" Gal 3

Paulus misbrukar tekstane fullstendig.

Gud velsignar alle som held seg til lova og vil fylgja den.

Den einaste måten me  vert rettferdige på er å lyda Gud eller å fylgja hans bod.

"Du menneske, sei til landsmennene dine: Når den rettferdige syndar, kan hans rettferd ikkje berga han. Og når den gudlause vender om frå sin vondskap, skal hans vondskap ikkje fella han. Den rettferdige kan ikkje leva ved si rettferd når han syndar.13Om den rettferdige seier eg: «Han skal leva.» Men lit han på si rettferd og gjer urett, då skal alle hans velgjerningar vera gløymde" Esekiel 33

Prinsippet er at ein er frelst så lenge ein lever etter det Gud seier. Vender ein seg bort og går feil vegar så er ein fortapt

Enkelt og tydeleg.

"No vil vel landsmennene dine seia: «Herren går ikkje fram på rett vis.» Men det er deira eiga åtferd som ikkje er rett.18Når den rettferdige gjev opp si rettferd og gjer urett, då skal han døy.19Og når den gudlause vender om frå sin vondskap og gjer rett og rettferd, då skal han leva."

 

 

Kommentar #7

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Det som ikkje stemmer med GT kan me kasta på søppelhaugen.

Pga

Sann kristendom skal sjekkes i GT og gjør den det kan vi være sikre på at det er sannhet. Desverre har ikke Kirken rot i denne sannhet men bygd opp en falsk tro som ikke kjenner Jesus og som Jesus ikke kjenner. Det fordi man ikke tror Moses og profetene, hvorfor tror du et har blitt slik Torstein? 

Nå har du nettopp innrømmet at du har støttet en falsk forståelse av NT for å få det til å stemme med din tro, det for at du skal kunne forkaste Paulus, Peter og mere i NT. Hvorfor bruker du med viten falskt vitnesbyrd for å vinne over de som tror dette falske vitnesbyrd Torstein? Til hvems løgn forsøker du nå å vinne?

Du sier du tror loven og profetene. Vel, tildels gjør du det men hvor er Jesus i dette? Hvor er Guds Lam og hvor er omvendelsen? Hvor gikk Jesus, Veien, Sannheten og Livet? Jeg kan ikke på noen måte se at du løfter Ham opp. Det jeg ser du løfter opp er futurisme som vi vet er ubibelsk og en støtte til antikrist plan for at han skal nå sitt mål i futurismen.

Torstein.

1 Mos 32,28 Han sa: Du skal ikke lenger hete Jakob, men Israel*; for du har kjempet med Gud og med mennesker og vunnet.

1 Mos 35,10 Og Gud sa til ham: Du heter Jakob; herefter skal du ikke mere hete Jakob, men Israel skal være ditt navn. Således fikk han navnet Israel.

Rom 10,21-21 men om Israel sier han: Hele dagen rakte jeg mine hender ut til et ulydig og gjenstridig folk.

Rom 11,1 Jeg sier altså: Har da Gud forkastet sitt folk? Langt derifra! også jeg er jo en israelitt, av Abrahams ætt, av Benjamins stamme;

Rom 11,7-8 Hvorledes altså? Det som Israel attrår, det har det ikke nådd; men de utvalgte har nådd det, de andre er blitt forherdet, 8 som skrevet er: Gud gav dem en treghets ånd, øine til ikke å se med og ører til ikke å høre med, inntil den dag idag.

Rom 11,11 Jeg sier altså: Har de da snublet for å falle? Langt derifra! men ved deres fall er frelsen kommet til hedningene, forat dette skal vekke dem til nidkjærhet;

Hebr 2,11 For både den som helliggjør, og de som helliggjøres, er alle av en; derfor skammer han sig ikke ved å kalle dem brødre,

Hebr 3,19 Så ser vi da at det var for vantros skyld de ikke kunde komme inn.

Hebr 4,2 For det glade budskap er og forkynt oss, likesom for hine; men ordet som de hørte, blev dem til ingen nytte, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det.

Hebr 4,5-6 og på dette sted igjen: Sannelig, de skal ikke komme inn til min hvile. 6 Eftersom det altså står tilbake at nogen skal komme inn til den, og de som først fikk det glade budskap, ikke kom inn for vantros skyld,

Hebr 4,11 La oss derfor gjøre oss umak for å komme inn til den hvile, forat ikke nogen skal falle efter samme eksempel på vantro.

Hebr 4,16 La oss derfor trede frem med frimodighet for nådens trone, forat vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. 

Kommentar #8

Kjell G. Kristensen

121 innlegg  13843 kommentarer

Ja, hvorfor ikke?

Publisert nesten 8 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Eg trur det er Obama . I sine 4 fyrste år vart ikkje skattane heva ,men alt ligg til rette for at det skjer no.

1.Joh.2.18:Mine barn, dette er den siste tid. Dere har hørt at Antikrist skal komme, og mange antikrister har alt stått fram. Derfor vet vi at dette er den siste tid.

Om ein haldar fram slik, vil en jo få rett til slutt?

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 2925 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
7 dager siden / 1196 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 1171 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
13 dager siden / 861 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
5 dager siden / 745 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
5 dager siden / 578 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
17 dager siden / 550 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
2 måneder siden / 492 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere