Svein Nyborg

86

Gjensidig garanti mellom oss og alt annet.

Publisert: 14. okt 2012

Gud er programmet som skaper og styrer det skapte, det er godt siden det fungerer uavhengig av det skapte, uendelig og i alle deler upåvirkelig av skapningens oppfatning av sin tilstand under systemet og uttrykksform i nuet. Programmets funksjon kan ikke manipuleres siden det er bundet av minus og pluss i likeverdig balanse, av og på i gjensidig påvirkning, det tikker og går som et urverk hvor kraften i motsetningene som en pendel holder hjulene i gang. Programmet livnærer alle små, større og store enheter, fra den minste grunndel i materien til det store systemet materien er en liten del av ved at elementer gjensidig garanterer for hverandre.

«Programmet» kalles i Bibelen både:

Skaperen, Elohiym -flertallsform som beskriver samhandlingen mellom programmets og dets enkeltdeler, og dets uttrykksformer som kommer til syne som materie.

og

Naturen, Taba - en global og helhetlig enhet, et altomsluttende energifelt. Den deler seg ikke opp i ulike deler, slik vi er vant til å dele den inn i biologi, zoologi, botanikk, geografi og så videre. Naturen (skaperen) er et felt (lik elektromagnetisk- el morfologisk-felt som mennesket ikke direkte kan sanse), som både holder levende veseners form, men også er med å styre vekst og forandring i forhold til omgivelsene, det er også levende vesener uavhengig, det eksisterer ut av eksistens. Skapningen «svømmer» i dette altomsluttende som fisk svømmer i vann uten å ha bevisst kjennskap til «vannet».

Gud er programmet som vet å uttrykke kraften i energi. Energi i sin grunnleggende form er Lys. Programmet reduserer Lyset som i sin reneste form er hvitt, usynlig og alt i ett, ved å senke lysets kraft uttrykker programmet lys på en for mottakeren funksjonell måte. Mottakeren eksisterer i fravær av eksistens, han mottar redusert lys og i sitt fravær av lys oppfatter han det som om han lever for seg selv.
Hvor godt programmet utnyttes av brukeren viser seg i vår verden, brukerens egenskaper trer fram som gjengivelse på en skjerm, skjermen er menneskets evne til å oppfatte hva programmet har potensiale til, det bildet du ser foran ansiktet (i hjernen din) er et resultat av dine sansers mottakerfunksjon -det er denne verden.

I programmet er Alt allerede til stede, alt er ferdig uttenkt og selvsagt realisert og vurdert funksjonelt, godt og sant, alle deler fungerer optimalt etter sin egenskap og kvalitet, det er utenfor tid og rom.

Tid er hendelser i rekkefølge, i programmet er alt en helhetlig kvalitet over rekkefølge og kvantitet.
Rom er stedet hvor programmet projiserer hva operatøren til enhver tid har iverksatt ved bruken av det, et program som inneholder alle hendelser på et «sted», dvs. en tilstand der alt Er.

Et menneske er en mann/kvinne som kjenner programmet og hvordan operere det.
En Profet er tydelige signal (for den som hører de), invitasjoner fra programmet om å gå inn i det, bli ett med det, lære det å kjenne i alle sine deler. Det menneske som ved hjelp av signalene som mottas lærer programmet å kjenne blir adam, et Menneske som har likhet i form med det omsluttende og skapende programmet.

Da først er Gud skapt, Han er ikke før Mennesket Er, før det er han en skjult fantasi i det skjulte.

Alle andre guder vi har lært å «kjenne» er fantasier hos skapningen som ikke kjenner det altomfattende programmet, å lage seg bilder av dette er et hinder i læringsprosessen.

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Svein Ole Hansen

100 innlegg  1578 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Da først er Gud skapt, Han er ikke før Mennesket Er, før det er han en skjult fantasi i det skjulte.

Mener du at Gud som Skaperen er skapt av det skapte.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #2

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Meninger, både mine og dine,

Publisert over 7 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.

Mener du at Gud som Skaperen er skapt av det skapte.

er som skyer som drives hit og dit, de er ikke til å stole på, de skifter avhengig av hva vi spiser.

Skapningen er Skaperens uttrykkte form, Han Er ikke før Adam (mennesket) erfarer "Jeg er".

Gud er ikke Skaperen. "Gud" er det du til enhver tid følger for å mette dine behov, kunne nyte og tilfredsstilles.

Tilstanden "Jeg Er" eller "Sanne Jeg" (Gud) ekisterer ikke før det er skapningens erfaring, før det finnes ikke Gud som annet enn avgudsbilder, fantasier grunnet skapningers evne til å imaginere det skjulte, slike bilder kan ikke veilede oss til sannhet. Når Gud er skapt og Mennesket er sant skapning og sann skaper i ett, vil h-n kunne bruke programmet til å skape det det har potensiale til å kunne skape.

Skaperen er det altomfattende feltet som skaper og ved gjensidig garanti (balanse) forsyner det skapte, skapningen sammenkoblet med dette, i en pakt [livet er i blodet, "blod" er feltet (vannet) og jernet (materien omsluttet av vannet) i samhandling] vil den som hører profeten kunne, gjennom veiledning, skape Mennesket.

Det hebraiske ordet Adam (Menneske) kommer av ordet Domeh = similar -lik skaperen.
Adameh LaElyon, “I will be like the Most High”.
Den som søker å bli lik Gud kalles Adam, de som følger falske guder kalles ikke Adam.

Forstå at det ikke er Skaperen som skjuler seg Selv for mennesket, men mennesket som skjuler seg ved sitt ego, da er det i flg. Bibelen intet Menneske og følgelig finnes ikke Skaperen.

Han er En og Hans Navn er Ett -kan ikke deles :-)

Religioner oppstår ved at en Adam forteller om det han har oppnådd, tilhørerne ser og hører læreren, de hverken hører profeten el ser hva som omtales, de drar undervisningen ned på sitt lavere plan uten å motta Lyset som korrigerer og kraften ved den, som løfter, og forblir i sitt mørke uten Gud og uten håp.

Kommentar #3

Svein Ole Hansen

100 innlegg  1578 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Religioner oppstår ved at en Adam forteller om det han har oppnådd, tilhørerne ser og hører læreren, de hverken hører profeten el ser hva som omtales, de drar undervisningen ned på sitt lavere plan uten å motta Lyset som korrigerer og kraften ved den, som løfter, og forblir i sitt mørke uten Gud og uten håp.

Nå kan jeg ikke finne noe klart bekreftende svar på min forrige kommentar i etterfølgende kommentar fra deg, men jeg prøver meg likevel igjen.

Fra tidligere kommentarer, samt i siterte kommentar, bruker du ord som oppnådd og oppdaget om de større profetene som regnes som Guds sendebud, og at det du mener Guds sendebud har oppnådd og oppdaget, ikke har nådd frem til troende som har dannet religioner av det de ikke har forstått.

Mener du det en form for egoisme å spore på nivået av Guds sendebud. At Guds sendebud har oppnådd å oppdage noe bare de selv kan forholde seg til. Uten omtanke for om religionene som dannes på deres misforståtte lære er sanne eller ikke. Og at profetene, fra sendebud til sendebud, ikke bryr seg om slike misforhold, men bare kommer med nye oppdagelser til fastsatte tider, slik at manglende sann formidling kan gjenta seg, om igjen og om igjen.

På den måten vil det jo etter hvert oppstå et skarpt skille mellom Guds sendebud som har forstått det de har oppnådd å oppdage og troende som ikke har forstått noe som helst av sendebudenes oppnådde oppdagelser. Og at Guds sendebud egentlig har holdt sannheten for seg selv, inntil de troende på egen hånd - og av seg selv kan oppdage det også Guds sendebud har oppnådd å oppdage.

Er det noe slikt du mener.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #4

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Meninger.

Publisert over 7 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.

Er det noe slikt du mener.

Hva jeg mener skal du ikke bry deg om, det er likevel kun det du oppfatter du har å forholde deg til.

De fleste oppfatter Bibelen (Torah) som en historiebok, der hendelser skjer etter hverandre og en bok som stedfester hendelser, personer, folk og nasjoner, en bok som har sin opprinnelse for snart 6000 år siden.

Torah finnes ikke før det er gitt til deg.

Torah er Lyset som skinner på et mørkt "sted". Stedet er vår tilstand før lyset ble til, idet (i begynnelsen) vi mottar lyset finnes lyset.

En person som mottar dette kan fortelle om det, ikke før, de som lytter vil ikke kunne oppfatte hva de hører uten ved å motta samme lys.
De uten lys hører loven og forblir i sitt mørke, noen lager seg en (ny) religion av de åpenbaringer de dannet seg egne meninger om og tror på det, andre "avslører" undervisningen som hallusinasjoner og fortsetter å tro det de har trodd.

Sendebud; ordet kommer av det hebraiske tsayar -et bud (som krever at du åpner døren skal du kunne motta budet). Dette ordet kommer av tseer, som bla betyr hengsle, gangjern, ledd (som må dreies skal døren åpne seg), men det betyr også stikk, sting og beskriver smerten når du må omvende deg og dine meninger til å motta noe som er over din fornuft, noe som ikke er i din verden men i den over, den som er ubundet tid og rom.

Kun den som omvender seg kan oppfatte og forstå det sendebudet kommer med, de andre forblir som om det ikke kom.
Det oppstår ikke et skarpt skille mellom lys (de som ser det øvre) og mørke (de som bare tror på det), det èr et skarpt skille, en avgrunn, et gap mellom sinn og hjerte det må bygges bro over.

Bibelen er en spirituell bok som kan studeres med en intensjon om å bli en Adam, etter en viss tid bevisst hvilken intensjon du har vil evnen til å motta lyset bygges og Mannen vil høre, se, lukte, smake og kjenne at Gud er god.
Men den kan også leses som en lovbok, en historie om etikk og moral og bli en grunnsten for en el. annen religion, bokstaven vil da slå i hjel det som kunne blitt til Adam.

Mange tror at Adam var den første Homo Sapiens, mange tror Adam så dagens lys for 6000 år siden mens Bibelen sier "I dag om du hører Hans røst", en røst er et sendebud, en profet som snakker i dag.

Joh 1:2  He was present originally with God. - Han var i begynnelsen hos Gud.

Legg merke til at det står I og ikke før, -og at det på heb. ikke står var men være, på eng exist -bestå.


Kommentar #5

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Meningen -

Publisert over 7 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.

Mener du det en form for egoisme å spore på nivået av Guds sendebud.

med egoet er at det skal bli så stort at det ikke tilfredsstilles av det denne verden har å tilby, men ønske, begjære og kreve at Giveren gir seg selv, et stort ego er ikke tilfreds med gavene det vil ha Giveren, lære han å kjenne ved å bli lik ham, ha Han på innsiden.

En Adam ikke bare har et egos som kan spores, men et så stort et at han ved å søke Gud mottar Gud, ikke som en gjest på søndag formiddag, men som en oppnådd tilstatnd 24/7.

Et skikkelig stort og plagsomt Ego, et så plagsomt et at det druknes i forsøket på å komme ut av Egypt :-)), el. henges i sin egen galge og Mordekai innsettes over alle.

Kommentar #6

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.

Nå kan jeg ikke finne noe klart bekreftende svar på min forrige kommentar i etterfølgende kommentar fra deg, men jeg prøver meg likevel igjen.

Siden svein nyborg bruker ordet ALTET om sin gud da ligger det sterke føringer i hva dette innebærer..

kort fortalt så fremholder Nyborg verdenssjelen som sin guddom, mennesket er gud, og svømmer i det åndelige sfære , det som trengs for å oppdage dette er kunnskap slik at opplysning oppnås, erkjennelse er ett annet ord for akkurat det samme.

Nyborg tror at mennesket er Gud , og at menneskeheten dvs ALT det skapte ER makrokosmos, derfor brukes ord som naturen om skaperen, uansett er dette en panteistisk beskrivelse , som likegodt passer inn med det hinduistisk brahman(verdenssjelen) som også er EN masse slik som altet beskrives..

Så til det du etterspør, Nyborg mener ikke at Gud er adskilt fra det skapte. Snarere tvertimot, er det skapte hans guddom, hvor hans gud bor og med rett erkjennelse kan du selv bli guden med stor g.

Slikt sett stemmer denne sorts åndelighet som Nyborg beskriver godt med det  Paulus sier her.

rom.1.25 De byttet ut Guds sannhet med løgn og tilba og dyrket det skapte i stedet for Skaperen

Det er mange måter å tilnærme seg det skapte som Guddom.

De åndelige (gnostsikerne) med sjefgnostiker valentinus i spissen sa at det skapte var fortettet uvitenhet, men når rett kunnskap ble gitt vile en se at den synlige verden bestod bare på grunn uvitenhet..

Men når ekjennelse(kunnskap) oppnås så ville en se at det var det usynlige som var det virkelige fremfor den fysiske fortettede uvitenhet, som egentlig var en illusjon.

overført til nyborgs pateisme, når uvitenheten fjernes, oppstår det usynlige, og man kan også bruke skriften til å beskrive dette syn, men man må ha i mente hva teosofi som ligger til grunn for en slik beskrivelse..

hebr. 11.3 I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser, har sitt opphav i det usynlige.

Man må også vite at det som er usynlig for vårt blotte øye, ikke nødvendigvis er uten substans.

For om mennesket er skapt i Guds bilde så må det hentyde på at vi er lik i form med han som skapte oss, panteisme antyder ikke noe slikt i det hele tatt.

Med andre ord fatter man ved troen at alt vi ser på denne jord er avbildet fra de som for oss i dag er usynlig, men slik har det ikke alltid vært, adam og eva så Gud fader akkurat slik vi idag ser en annen person..

1.mos. 3.8Da hørte de lyden av Herren Gud som vandret omkring i hagen i den svale kveldsbrisen. Og mannen og kvinnen gjemte seg for Herren Gud blant trærne i hagen. 9 Men Herren Gud ropte på mannen og sa: «Hvor er du?»10 Han svarte: «Jeg hørte lyden av deg i hagen og ble redd fordi jeg er naken, og jeg gjemte meg.»

mao. er det åndelige GJORT usynlig for vårt øye for at vårt håp skal bygge på tro, for om vi ser det vi håper på trengs ingen tro.

inntil basunen lyder og Jesus igjen blir synlig i for oss synlig form, er det troen som gjelder og denne saligprisingen står ved lag..

joh.20.29 Jesus sier til ham: «Fordi du har sett meg, tror du. Salige er de som ikke ser, og likevel tror.»Kommentar #7

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Geir Runes meninger,

Publisert over 7 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

Nyborg tror at mennesket er Gud

er som alle andres meninger, bare meninger og ikke uttrykk for annet enn det han oppfatter.

Utvid oppfattelsesevnen og virkeligheten utvides :-))

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
13 dager siden / 2990 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
10 dager siden / 1684 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
11 dager siden / 1559 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1292 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
16 dager siden / 1094 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
21 dager siden / 667 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere