Anders Sundnes Løvlie

4    30

Bli med på spørreundersøkelse: Nettdebatten etter 22. juli

Hva synes du om nettdebatten?

Publisert: 17. sep 2012 / 2378 visninger.

Etter terrorangrepet 22. juli 2011 har nettdebatten vært kraftig omdiskutert i norske medier. Noen har tatt til orde for en innstramming, andre peker på behovet for et fritt ordskifte. Har du lyst til å si hva du synes om nettdebatten?

Ved Universitetet i Oslo gjennomføres det nå en spørreundersøkelse om nettdebatten etter 22. juli, for å kartlegge deres syn på saken – spesielt i lys av terrorangrepet og den offentlige diskusjonen som har vært i tiden etterpå. Klikk på lenken hvis du kan tenke deg å være med på undersøkelsen!

Undersøkelsen har i alt 22 spørsmål, og tar ca. 5 minutter å fylle ut.

Undersøkelsen er en del av forskningsprosjektet “Nettdebatten etter 22. juli” ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo. Formålet med dette prosjektet er å kartlegge endringer i nettdebatten etter terrorangrepet 22. juli, og det gjøres dybdeintervjuer med redaktører, moderatorer og vanlige debattdeltakere. Dersom du kan tenke deg å være med på et slikt intervju, kan du legge igjen din epostadresse i skjemaet for spørreundersøkelsen.

Du vil ikke bli spurt om å oppgi navn eller annen personlig informasjon, og vi lagrer ikke din IP-adresse eller annen informasjon enn den du selv legger inn i spørreskjemaet.

Mer informasjon om prosjektet (og kontaktinformasjon til ansvarlig forsker)

Hvis du har spørsmål om spørreundersøkelsen kan du også stille de i kommentarfeltet til denne tråden.

Svar
Kommentar #1

arild nordby

2 innlegg  653 kommentarer

Jeg håper

Publisert nesten 5 år siden

flest mulig deltar på denne undersøkelsen.

Svar
Kommentar #2

Th0rm0d N0rd&hl

17 innlegg  776 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Jeg ser ingen grunn til ikke å delta.

Svar
Kommentar #3

Per Steinar Runde

196 innlegg  2205 kommentarer

Tvetydige spørsmål

Publisert nesten 5 år siden

Eg trur det blir vanskeleg å trekkje sikre konklusjonar av denne spørjeundersøkinga. Det er nesten uråd å svare på ein måte som kan tolkast i tråd med det eg faktisk meiner. Derfor vil eg presisere det her:

Det interessante er ikkje om ein debatt blir moderert eller ei, eller om modereringa er streng eller mild, men kva retning "styringsiveren" tek, dvs kva synspunkt som blir søkt fremja og kva meiningar som helst ikkje bør få kome fram. Her på Vd synest eg redaksjonen følgjer same linja som i papiravisa til VL, ganske likt dei fleste andre aviser og medieredaksjonar: Det skal helst ikkje stillast spørsmål ved omdanninga av Noreg frå å vere eit homogent til eit multietnisk og multikulturelt land. Dette blir gjerne brukt i URIX og aviskronikkar til å forklare konfliktar og uro i andre land, men at ulikskap kan få same effekt her til lands er nesten tabu å nemne. Her skal det berre heite "det fargerike fellesskap", som blir glorifisert i einkvar samanheng. Det hjelper ikkje å peike på at alle naturlege fellesskap er tufta, ikkje på ulikskap, men på det ein faktisk har felles.

Usaklege kommentarar og ufine karakteristikkar kunne gjerne vore fjerna, men det har sjølvsagt ingen nettredaktør kapasitet til. Det hjelper likevel litt å debattere under eige namn, slik som her på Vd og på Nye Meninger. På den andre sida er toleransen for reell samfunnskritikk så dårleg og sanksjonane så sterke, at eg forstår svært godt at mange av omsyn til familie, yrke og arbeidsinntekt vel å vere anonyme.

Svar
Kommentar #4

Robin Haug

127 innlegg  11018 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.

På den andre sida er toleransen for reell samfunnskritikk så dårleg og sanksjonane så sterke, at eg forstår svært godt at mange av omsyn til familie, yrke og arbeidsinntekt vel å vere anonyme.

Dette er desverre riktig. Det gis nok en temmelig stor forskjell fra hva folk mener, og hva som konstant medieres av de med klippekort. Mediene vet dette. Folk vet dette. Likevel får galskapen fortsette. Kanskje ikke så rart når folk jo ikke egentlig kommer til, annet enn på ymse blogger, som i sin tur gjerne benevnes som "nettets mørke avkroker." 

Svar
Kommentar #5

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2246 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Tror ikke dette vil være aktuelt for meg, da jeg faktisk ikke har den nødvendige tillit til at dette er "nøytral forskning". Det er begrunnet i det mediabildet som har preget bildet siden 22.7.

Svar
Kommentar #6

Njål Kristiansen

140 innlegg  18007 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Man må tåle å bli fortolket. Andre kan se anderledes på våre utsagn enn oss selv. Når vi har gitt utsagnet fra oss er det til andres fortolkning. Tåler man ikke å bli forstått anderledes enn man selv vil, lar man seffli være å ytre seg.

Undersøkelsen er slik utformet at jeg hadde ingen problemer med å fylle den ut, forstå spørsmålene, eller ordlegge meg slik at jeg tror jeg blir oppfattet på den måten som jeg står for. Hva er det med meg???????

Svar
Kommentar #7

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2246 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Hva er det med meg???????

Håper du etterhvert finner ut av det:)

Svar
Kommentar #8

Johannes Morken

403 innlegg  906 kommentarer

Vi tillet ulike syn

Publisert nesten 5 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.

Her på Vd synest eg redaksjonen følgjer same linja som i papiravisa til VL, ganske likt dei fleste andre aviser og medieredaksjonar: Det skal helst ikkje stillast spørsmål ved omdanninga av Noreg frå å vere eit homogent til eit multietnisk og multikulturelt land.

også på dette saksfeltet. Vi stoggar ikkje spørsmåla. Det kan fleire stadfeste. Vi har stogga grove personangrep. Vi har stogga folk som øydelegg alle debattar. Og vi har gripe inn mot folk som brukar rasistbegrepet som ein breispektra merkelapp på alle motpartar.

Svar
Kommentar #9

Anders Sundnes Løvlie

4 innlegg  30 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.

Eg trur det blir vanskeleg å trekkje sikre konklusjonar av denne spørjeundersøkinga. Det er nesten uråd å svare på ein måte som kan tolkast i tråd med det eg faktisk meiner.

En av de største utfordringene ved å utforme en spørreundersøkelse som skal besvares av flere tusen mennesker, er å formulere spørsmål som er så klare og entydige at ingen kan misforstå dem. Derfor blir slike undersøkelser også grundig gjennomarbeidet og testet på testpersoner før de blir publisert. Likevel kan man aldri luke ut alle muligheter for tvetydigheter og misforståelser. Derfor suppleres den kvantitative spørreundersøkelsen med dybdeintervjuer med et utvalg deltakere, slik at vi får en sjanse til å også utforske nyansene i spørsmålene.

Svar
Kommentar #10

Per Steinar Runde

196 innlegg  2205 kommentarer

Men kva synspunkt likar de best?

Publisert nesten 5 år siden
Johannes Morken. Gå til den siterte teksten.

Vi stoggar ikkje spørsmåla.

Nei, det skulle berre mangle, viss dei er grunngjevne og sakleg formulerte. Men Vårt Land har i papiravisa hatt ein serie artiklar om asylsøkjarar, både grupper og einskildpersonar, der det blir argumentert til "øyet blir stort og vått" for at desse bør få omgjort avslag på asyl. Ei rekkje innlegg på Vd i same tråd har blitt framheva av redaksjonen. Innlegg som er kritiske til innvandringa og innvandringspolitikken, blir langt sjeldnare utvalde som lesetips. Eg har sjølv fått fleire innlegg framheva, men helst dei som handlar om andre saker enn dette. Så eg meiner det faktisk er ein tendens til styring av debatten som ikkje berre går på språkbruk, men direkte på meiningsinnhald. Jmfr Åshild Mathiesens kronikk i dagens avis, der ho skriv at "22. juli ikke fikk de som deler Breiviks syn på innvandring til å gå i seg selv". Vi som er kritisk til omfanget av innvandringa, hadde kome fram til dette synet årevis før nokon hadde høyrt om Breivik. Kva massedrapa 22. juli difor skulle ha med oss å gjere, står att å forklare. Det blir sagt at Breivik har blitt radikalisert på internett, men i så fall må det vere miljø der som deler hans mordlyst. Til no har ingen, heller ikkje Strømmen med sine "mørke nett", påvist eksistensen av slike. Hovudtemaet for Mathiesen er likevel kritikken mot AUF-leiar Pedersen. Der er eg samd med henne. På trygg avstand og i ettertid er det lett å vere modig; langt verre i ein akutt og uoversiktleg situasjon.

Svar
Kommentar #11

Per Steinar Runde

196 innlegg  2205 kommentarer

Mangel på tillit

Publisert nesten 5 år siden
Anders Sundnes Løvlie. Gå til den siterte teksten.

Derfor suppleres den kvantitative spørreundersøkelsen med dybdeintervjuer med et utvalg deltakere, slik at vi får en sjanse til å også utforske nyansene i spørsmålene.

Eg såg det, men mange vil nok ikkje gje frå seg e-postadressa si av frykt for å bli identifiserte. Når det gjeld samfunnsvitskaplege spørsmål, og ikkje minst ei undersøking som dette, undrast ein gjerne over kva svara skal "brukast til". Folka bak er sjeldan nøytrale, men har oftast ein agenda. Ikkje berre spørsmålsstillinga, men også tolkningane og presentasjonen blir lett prega av dette, slik vi har sett mange eksempel på, både frå reint statlege organ (SSB, IMDi) og frå statleg finansiert forsking.

Svar
Kommentar #12

Anders Sundnes Løvlie

4 innlegg  30 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.

Når det gjeld samfunnsvitskaplege spørsmål, og ikkje minst ei undersøking som dette, undrast ein gjerne over kva svara skal "brukast til".

Svarene skal brukes til å skrive 1-2 vitenskapelige artikler om nettdebatten etter 22. juli. For de som ikke har tid og lyst til å lese vitenskapelig fagstoff, kommer vi også til å arrangere et publikumsorientert formidlingsseminar hvor vi prøver å legge frem resultatene våre på en enkel og kortfattet måte. Der tar vi gjerne imot kritiske spørsmål og innvendinger av alle slag.

Enn videre håper vi selvsagt at nettavisredaksjonene kan ta i bruk resultatene fra undersøkelsen til å legge til rette for en nettdebatt som er mer i tråd med hva deltakerene i debatten ønsker seg. For at de skal kunne gjøre det er det nyttig å få tilbakemeldinger fra et stort antall av deltakerene i debatten, slik at man får et bredest mulig inntrykk av hva deltakerene ønsker. Responsen så langt har vært over all forventning, takk til alle som har fylt ut spørreskjemaet! Undersøkelsen blir liggende ute i to uker, så det er fortsatt god anledning for de som måtte ønske å bidra.

Svar
Kommentar #13

Ketil Reinhardts1

17 innlegg  271 kommentarer

Løvlie

Publisert nesten 5 år siden

Nettavisene har alt for slapp moderering inntil hele debatten blir slettet.

Det motiverer ikke de moderate stemmer til å legge noe arbeid i å kommentere.

Svar
Kommentar #14

Anders Sundnes Løvlie

4 innlegg  30 kommentarer

Undersøkelsen avsluttet

Publisert nesten 5 år siden

Denne undersøkelsen er nå avsluttet. Responsen har vært over all forventning. Tusen takk til alle som bidro!

Svar

Siste innlegg

Trenger Gud og troen forsvar?
av
Magne Kongshaug
rundt 3 timer siden / 43 visninger
0 kommentarer
Boken er alltid bedre
av
Joanna Bjerga
rundt 13 timer siden / 161 visninger
1 kommentarer
Vondt fordi det virker
av
Håvard Nyhus
rundt 17 timer siden / 484 visninger
1 kommentarer
Vekk med promillekjøringen
av
Odvar Omland
rundt 17 timer siden / 97 visninger
0 kommentarer
Sverdet
av
Fredrik Evjen
rundt 20 timer siden / 204 visninger
4 kommentarer
Vad är, "den andra döden"?
av
Anders Ekström
rundt 21 timer siden / 144 visninger
1 kommentarer
Politikk og verdier
av
Knut Arild Hareide
rundt 23 timer siden / 199 visninger
2 kommentarer
Farvel, kontantstøtte
av
Sondre Hansmark Persen
rundt 24 timer siden / 507 visninger
4 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Trenger Gud og troen forsvar?
av
Magne Kongshaug
rundt 3 timer siden / 43 visninger
0 kommentarer
Boken er alltid bedre
av
Joanna Bjerga
rundt 13 timer siden / 161 visninger
1 kommentarer
Vondt fordi det virker
av
Håvard Nyhus
rundt 17 timer siden / 484 visninger
1 kommentarer
Vekk med promillekjøringen
av
Odvar Omland
rundt 17 timer siden / 97 visninger
0 kommentarer
Sverdet
av
Fredrik Evjen
rundt 20 timer siden / 204 visninger
4 kommentarer
Vad är, "den andra döden"?
av
Anders Ekström
rundt 21 timer siden / 144 visninger
1 kommentarer
Politikk og verdier
av
Knut Arild Hareide
rundt 23 timer siden / 199 visninger
2 kommentarer
Farvel, kontantstøtte
av
Sondre Hansmark Persen
rundt 24 timer siden / 507 visninger
4 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Rune Holt kommenterte på
Hellig krutt-tønne
18 minutter siden / 2590 visninger
Leif GuIIberg kommenterte på
Hellig krutt-tønne
rundt 1 time siden / 2590 visninger
Pål Georg Nyhagen kommenterte på
Boken er alltid bedre
rundt 1 time siden / 161 visninger
Roald Øye kommenterte på
Hellig krutt-tønne
rundt 2 timer siden / 2590 visninger
Knut Nygaard kommenterte på
Hellig krutt-tønne
rundt 2 timer siden / 2590 visninger
Arnt Thyve kommenterte på
For sent å straffe når befruktningen er skjedd
rundt 2 timer siden / 186 visninger
Torry Unsgaard kommenterte på
Politikk og verdier
rundt 4 timer siden / 199 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Hellig krutt-tønne
rundt 4 timer siden / 2590 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
For sent å straffe når befruktningen er skjedd
rundt 4 timer siden / 186 visninger
Morten Christiansen kommenterte på
Politikk og verdier
rundt 5 timer siden / 199 visninger
Rune Holt kommenterte på
Hvorfor kirken må forkynne hele Guds Ord
rundt 5 timer siden / 4261 visninger
Kjetil Mæhle kommenterte på
Eit svarestrev i Larsens lesarbrev
rundt 11 timer siden / 903 visninger
Les flere