Anders Sundnes Løvlie

4    30

Bli med på spørreundersøkelse: Nettdebatten etter 22. juli

Hva synes du om nettdebatten?

Publisert: 17. sep 2012 / 2381 visninger.

Etter terrorangrepet 22. juli 2011 har nettdebatten vært kraftig omdiskutert i norske medier. Noen har tatt til orde for en innstramming, andre peker på behovet for et fritt ordskifte. Har du lyst til å si hva du synes om nettdebatten?

Ved Universitetet i Oslo gjennomføres det nå en spørreundersøkelse om nettdebatten etter 22. juli, for å kartlegge deres syn på saken – spesielt i lys av terrorangrepet og den offentlige diskusjonen som har vært i tiden etterpå. Klikk på lenken hvis du kan tenke deg å være med på undersøkelsen!

Undersøkelsen har i alt 22 spørsmål, og tar ca. 5 minutter å fylle ut.

Undersøkelsen er en del av forskningsprosjektet “Nettdebatten etter 22. juli” ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo. Formålet med dette prosjektet er å kartlegge endringer i nettdebatten etter terrorangrepet 22. juli, og det gjøres dybdeintervjuer med redaktører, moderatorer og vanlige debattdeltakere. Dersom du kan tenke deg å være med på et slikt intervju, kan du legge igjen din epostadresse i skjemaet for spørreundersøkelsen.

Du vil ikke bli spurt om å oppgi navn eller annen personlig informasjon, og vi lagrer ikke din IP-adresse eller annen informasjon enn den du selv legger inn i spørreskjemaet.

Mer informasjon om prosjektet (og kontaktinformasjon til ansvarlig forsker)

Hvis du har spørsmål om spørreundersøkelsen kan du også stille de i kommentarfeltet til denne tråden.

Svar
Kommentar #1

arild nordby

2 innlegg  653 kommentarer

Jeg håper

Publisert over 5 år siden

flest mulig deltar på denne undersøkelsen.

Svar
Kommentar #2

Th0rm0d N0rd&hl

17 innlegg  776 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Jeg ser ingen grunn til ikke å delta.

Svar
Kommentar #3

Per Steinar Runde

199 innlegg  2240 kommentarer

Tvetydige spørsmål

Publisert over 5 år siden

Eg trur det blir vanskeleg å trekkje sikre konklusjonar av denne spørjeundersøkinga. Det er nesten uråd å svare på ein måte som kan tolkast i tråd med det eg faktisk meiner. Derfor vil eg presisere det her:

Det interessante er ikkje om ein debatt blir moderert eller ei, eller om modereringa er streng eller mild, men kva retning "styringsiveren" tek, dvs kva synspunkt som blir søkt fremja og kva meiningar som helst ikkje bør få kome fram. Her på Vd synest eg redaksjonen følgjer same linja som i papiravisa til VL, ganske likt dei fleste andre aviser og medieredaksjonar: Det skal helst ikkje stillast spørsmål ved omdanninga av Noreg frå å vere eit homogent til eit multietnisk og multikulturelt land. Dette blir gjerne brukt i URIX og aviskronikkar til å forklare konfliktar og uro i andre land, men at ulikskap kan få same effekt her til lands er nesten tabu å nemne. Her skal det berre heite "det fargerike fellesskap", som blir glorifisert i einkvar samanheng. Det hjelper ikkje å peike på at alle naturlege fellesskap er tufta, ikkje på ulikskap, men på det ein faktisk har felles.

Usaklege kommentarar og ufine karakteristikkar kunne gjerne vore fjerna, men det har sjølvsagt ingen nettredaktør kapasitet til. Det hjelper likevel litt å debattere under eige namn, slik som her på Vd og på Nye Meninger. På den andre sida er toleransen for reell samfunnskritikk så dårleg og sanksjonane så sterke, at eg forstår svært godt at mange av omsyn til familie, yrke og arbeidsinntekt vel å vere anonyme.

Svar
Kommentar #4

Robin Haug

127 innlegg  11018 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.

På den andre sida er toleransen for reell samfunnskritikk så dårleg og sanksjonane så sterke, at eg forstår svært godt at mange av omsyn til familie, yrke og arbeidsinntekt vel å vere anonyme.

Dette er desverre riktig. Det gis nok en temmelig stor forskjell fra hva folk mener, og hva som konstant medieres av de med klippekort. Mediene vet dette. Folk vet dette. Likevel får galskapen fortsette. Kanskje ikke så rart når folk jo ikke egentlig kommer til, annet enn på ymse blogger, som i sin tur gjerne benevnes som "nettets mørke avkroker." 

Svar
Kommentar #5

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2269 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Tror ikke dette vil være aktuelt for meg, da jeg faktisk ikke har den nødvendige tillit til at dette er "nøytral forskning". Det er begrunnet i det mediabildet som har preget bildet siden 22.7.

Svar
Kommentar #6

Njål Kristiansen

142 innlegg  19029 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Man må tåle å bli fortolket. Andre kan se anderledes på våre utsagn enn oss selv. Når vi har gitt utsagnet fra oss er det til andres fortolkning. Tåler man ikke å bli forstått anderledes enn man selv vil, lar man seffli være å ytre seg.

Undersøkelsen er slik utformet at jeg hadde ingen problemer med å fylle den ut, forstå spørsmålene, eller ordlegge meg slik at jeg tror jeg blir oppfattet på den måten som jeg står for. Hva er det med meg???????

Svar
Kommentar #7

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2269 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Hva er det med meg???????

Håper du etterhvert finner ut av det:)

Svar
Kommentar #8

Johannes Morken

404 innlegg  908 kommentarer

Vi tillet ulike syn

Publisert over 5 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.

Her på Vd synest eg redaksjonen følgjer same linja som i papiravisa til VL, ganske likt dei fleste andre aviser og medieredaksjonar: Det skal helst ikkje stillast spørsmål ved omdanninga av Noreg frå å vere eit homogent til eit multietnisk og multikulturelt land.

også på dette saksfeltet. Vi stoggar ikkje spørsmåla. Det kan fleire stadfeste. Vi har stogga grove personangrep. Vi har stogga folk som øydelegg alle debattar. Og vi har gripe inn mot folk som brukar rasistbegrepet som ein breispektra merkelapp på alle motpartar.

Svar
Kommentar #9

Anders Sundnes Løvlie

4 innlegg  30 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.

Eg trur det blir vanskeleg å trekkje sikre konklusjonar av denne spørjeundersøkinga. Det er nesten uråd å svare på ein måte som kan tolkast i tråd med det eg faktisk meiner.

En av de største utfordringene ved å utforme en spørreundersøkelse som skal besvares av flere tusen mennesker, er å formulere spørsmål som er så klare og entydige at ingen kan misforstå dem. Derfor blir slike undersøkelser også grundig gjennomarbeidet og testet på testpersoner før de blir publisert. Likevel kan man aldri luke ut alle muligheter for tvetydigheter og misforståelser. Derfor suppleres den kvantitative spørreundersøkelsen med dybdeintervjuer med et utvalg deltakere, slik at vi får en sjanse til å også utforske nyansene i spørsmålene.

Svar
Kommentar #10

Per Steinar Runde

199 innlegg  2240 kommentarer

Men kva synspunkt likar de best?

Publisert over 5 år siden
Johannes Morken. Gå til den siterte teksten.

Vi stoggar ikkje spørsmåla.

Nei, det skulle berre mangle, viss dei er grunngjevne og sakleg formulerte. Men Vårt Land har i papiravisa hatt ein serie artiklar om asylsøkjarar, både grupper og einskildpersonar, der det blir argumentert til "øyet blir stort og vått" for at desse bør få omgjort avslag på asyl. Ei rekkje innlegg på Vd i same tråd har blitt framheva av redaksjonen. Innlegg som er kritiske til innvandringa og innvandringspolitikken, blir langt sjeldnare utvalde som lesetips. Eg har sjølv fått fleire innlegg framheva, men helst dei som handlar om andre saker enn dette. Så eg meiner det faktisk er ein tendens til styring av debatten som ikkje berre går på språkbruk, men direkte på meiningsinnhald. Jmfr Åshild Mathiesens kronikk i dagens avis, der ho skriv at "22. juli ikke fikk de som deler Breiviks syn på innvandring til å gå i seg selv". Vi som er kritisk til omfanget av innvandringa, hadde kome fram til dette synet årevis før nokon hadde høyrt om Breivik. Kva massedrapa 22. juli difor skulle ha med oss å gjere, står att å forklare. Det blir sagt at Breivik har blitt radikalisert på internett, men i så fall må det vere miljø der som deler hans mordlyst. Til no har ingen, heller ikkje Strømmen med sine "mørke nett", påvist eksistensen av slike. Hovudtemaet for Mathiesen er likevel kritikken mot AUF-leiar Pedersen. Der er eg samd med henne. På trygg avstand og i ettertid er det lett å vere modig; langt verre i ein akutt og uoversiktleg situasjon.

Svar
Kommentar #11

Per Steinar Runde

199 innlegg  2240 kommentarer

Mangel på tillit

Publisert over 5 år siden
Anders Sundnes Løvlie. Gå til den siterte teksten.

Derfor suppleres den kvantitative spørreundersøkelsen med dybdeintervjuer med et utvalg deltakere, slik at vi får en sjanse til å også utforske nyansene i spørsmålene.

Eg såg det, men mange vil nok ikkje gje frå seg e-postadressa si av frykt for å bli identifiserte. Når det gjeld samfunnsvitskaplege spørsmål, og ikkje minst ei undersøking som dette, undrast ein gjerne over kva svara skal "brukast til". Folka bak er sjeldan nøytrale, men har oftast ein agenda. Ikkje berre spørsmålsstillinga, men også tolkningane og presentasjonen blir lett prega av dette, slik vi har sett mange eksempel på, både frå reint statlege organ (SSB, IMDi) og frå statleg finansiert forsking.

Svar
Kommentar #12

Anders Sundnes Løvlie

4 innlegg  30 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.

Når det gjeld samfunnsvitskaplege spørsmål, og ikkje minst ei undersøking som dette, undrast ein gjerne over kva svara skal "brukast til".

Svarene skal brukes til å skrive 1-2 vitenskapelige artikler om nettdebatten etter 22. juli. For de som ikke har tid og lyst til å lese vitenskapelig fagstoff, kommer vi også til å arrangere et publikumsorientert formidlingsseminar hvor vi prøver å legge frem resultatene våre på en enkel og kortfattet måte. Der tar vi gjerne imot kritiske spørsmål og innvendinger av alle slag.

Enn videre håper vi selvsagt at nettavisredaksjonene kan ta i bruk resultatene fra undersøkelsen til å legge til rette for en nettdebatt som er mer i tråd med hva deltakerene i debatten ønsker seg. For at de skal kunne gjøre det er det nyttig å få tilbakemeldinger fra et stort antall av deltakerene i debatten, slik at man får et bredest mulig inntrykk av hva deltakerene ønsker. Responsen så langt har vært over all forventning, takk til alle som har fylt ut spørreskjemaet! Undersøkelsen blir liggende ute i to uker, så det er fortsatt god anledning for de som måtte ønske å bidra.

Svar
Kommentar #13

Ketil Reinhardts1

17 innlegg  271 kommentarer

Løvlie

Publisert over 5 år siden

Nettavisene har alt for slapp moderering inntil hele debatten blir slettet.

Det motiverer ikke de moderate stemmer til å legge noe arbeid i å kommentere.

Svar
Kommentar #14

Anders Sundnes Løvlie

4 innlegg  30 kommentarer

Undersøkelsen avsluttet

Publisert over 5 år siden

Denne undersøkelsen er nå avsluttet. Responsen har vært over all forventning. Tusen takk til alle som bidro!

Svar

Siste innlegg

På sporet av nye religioner
av
Per Bjørnar Grande
rundt 13 timer siden / 138 visninger
0 kommentarer
Modige politikere, fins de?
av
Roald Øye
rundt 18 timer siden / 115 visninger
1 kommentarer
Her inne
av
Lise Knudsen
rundt 20 timer siden / 173 visninger
0 kommentarer
Tilbake til skolebenken
av
Hilde Mjøs
1 dag siden / 2002 visninger
0 kommentarer
Fornuftig mobilbruk
av
Vårt Land
2 dager siden / 108 visninger
0 kommentarer
Forglem meg ei
av
Håvard Nyhus
3 dager siden / 714 visninger
2 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

På sporet av nye religioner
av
Per Bjørnar Grande
rundt 13 timer siden / 138 visninger
0 kommentarer
Modige politikere, fins de?
av
Roald Øye
rundt 18 timer siden / 115 visninger
1 kommentarer
Her inne
av
Lise Knudsen
rundt 20 timer siden / 173 visninger
0 kommentarer
Tilbake til skolebenken
av
Hilde Mjøs
1 dag siden / 2002 visninger
0 kommentarer
Fornuftig mobilbruk
av
Vårt Land
2 dager siden / 108 visninger
0 kommentarer
Forglem meg ei
av
Håvard Nyhus
3 dager siden / 714 visninger
2 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Morten Christiansen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
28 minutter siden / 2204 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
28 minutter siden / 1701 visninger
Roald Øye kommenterte på
Modige politikere, fins de?
36 minutter siden / 115 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 2204 visninger
Hallvard Jørgensen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 1655 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 3 timer siden / 2204 visninger
Christian Jebsen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 4 timer siden / 1701 visninger
Rune Holt kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 4 timer siden / 2204 visninger
Rune Holt kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 4 timer siden / 1701 visninger
Rune Holt kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 5 timer siden / 1701 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 11 timer siden / 238 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 11 timer siden / 238 visninger
Les flere