Kristoffer Nikolai Bernssen

8    41

Lovene er ikke lenger

ROM 2:15 de viser at lovens gjerning er skrevet i hjertet deres; om det vitner samvittigheten sammen med dem; det samme gjelder tankene deres, som innbyrdes enten anklager dem eller unnskylder dem -

Publisert: 1. aug 2012 / 647 visninger.

ROM 2:15 de viser at lovens gjerning er skrevet i hjertet deres; om det vitner samvittigheten sammen med dem; det samme gjelder tankene deres, som innbyrdes enten anklager dem eller unnskylder dem -

Våres samvittighet kan være et verktøy for den hellige ånd å vise oss sannhetens veier og. Men hvilken samvittighet er det som er inkludert her i verset; kan det da være til et hjerte som fortsatt har anger?, i samsvar med loven. Er det en samvittighet høyere enn våres eget indre?

Det er og skrevet at ordene er ånd. Er ikke det å være med de sanne ordene i våres hjerter, tanker, ... Da kan vi på et vis understreke at det å gjøre etter skriftene (om dem da er i sannheten), det samme som å vandre med den hellige ånd.

1TM 1:5 Budets siktemål er kjærlighet som kommer av et rent hjerte, av en god samvittighet og fra en oppriktig tro.

Da er vi ikke lenger en synder under loven, men vi er et nytt menneske.

GAL 5:16 [Vandre i Ånden!] Men jeg sier: Vandre i Ånden, og dere skal slett ikke fullføre kjødets lyst*.
17 For kjødet lyster imot Ånden og Ånden imot kjødet. Og disse to står imot hverandre, for at dere ikke skal gjøre de ting dere vil.
18 Men hvis dere blir ledet av Ånden, da er dere ikke under loven.
19 Kjødets gjerninger er åpenbare. De er: ekteskapsbrudd,* hor, urenhet, skamløs utukt,
20 avgudsdyrkelse, trolldom, hat, stridigheter, sjalusi*, vrede, selvhevdelse, splittelser, partier,
21 misunnelse, mord,* drukkenskap, usømmelig festing og andre slike gjerninger. Om disse gjerningene sier jeg dere nå på forhånd, slik som jeg også sa til dere tidligere, at de som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike.
22 Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet
23 saktmodighet, selvtukt*. Loven er ikke imot slike.
24 Og de som tilhører Kristus, har korsfestet kjødet* med dets lidenskaper og lyster.
25 Hvis vi lever i Ånden, så la oss også vandre i Ånden!

De ti bud er ikke gitt av en mediator;

GAL 3:17 Jeg sier da dette: Den pakten*, som tidligere var stadfestet av Gud med sikte på Kristus**, kan ikke loven, som kom fire hundre og tretti år senere, gjøre ugyldig, så den setter løftet ut av kraft.
18 For om arven er av lov, er den ikke lenger av løfte. Men i nåde gav Gud den til Abraham ved et løfte.
19 [Hensikten med loven] Hvorfor kom så loven? Den ble lagt til for overtredelsenes skyld, inntil Ætten skulle komme, som løftet ble gitt til. Og loven ble formidlet ved engler, ved en mellommanns hånd.
20 En mellommann er ikke mellommann bare for én, men Gud er Én.
21 Er da loven imot Guds løfter? Langt derifra! For hvis det var gitt en lov som hadde kraft til å levendegjøre, da ville rettferdigheten virkelig ha kommet av loven.
22 Men Skriften har stengt alt inne under synd, for at løftet, av* tro på Jesus Kristus, skulle bli gitt til dem som tror.
23 Men før troen kom, ble vi holdt i varetekt under loven, innestengt med sikte på den troen som senere skulle bli åpenbart.
24 Slik er da loven blitt vår tuktemester* til** Kristus, for at vi skulle bli rettferdiggjort av tro.
25 Men etter at troen er kommet, er vi ikke lenger under tuktemesteren.
26 [Barn og arvinger ved utfrielsen i Kristus] For dere er alle Guds barn ved troen på Kristus Jesus.
27 For så mange av dere som ble døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus.
28 Her er verken jøde eller greker, verken trell eller fri, verken mann eller kvinne. For dere er alle én i Kristus Jesus.
29 Og dersom dere tilhører Kristus, da er dere Abrahams ætt og arvinger ifølge løftet

Og vi elsker der hvor de ti bud er opprettholdt, og ikke der hvor dem brytes:

1JN 5:2 På dette kjenner vi at vi elsker Guds barn, når vi elsker Gud og holder Hans bud.
3 For dette er Guds kjærlighet, at vi holder Hans bud. Og Hans bud er ikke tunge å bære.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12637 kommentarer

Ved den siste basun

Publisert over 5 år siden
Kristoffer Nikolai Bernssen. Gå til den siterte teksten.

Da er vi ikke lenger en synder under loven, men vi er et nytt menneske.

Matt 5,18 :Sannelig, jeg sier dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste prikk i loven forgå – før alt er skjedd.

Luk 16,17 :Før skal himmel og jord forgå, før en eneste prikk i loven faller bort.

1.Kor.15.51: Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle forvandles,52 brått, på et øyeblikk, ved det siste basunstøt. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet. 53 For det forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og det dødelige må bli kledd i udødelighet. 54 Og når dette forgjengelige er kledd i uforgjengelighet og dette dødelige er kledd i udødelighet, da oppfylles det som står skrevet:
           Døden er oppslukt, seieren vunnet.
          
    55  Død, hvor er din brodd?
           Død, hvor er din seier?
56 Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven.

Svar
Kommentar #2

Terje Johs. Johansen

25 innlegg  1905 kommentarer

Loven gjelder ikke lenger....

Publisert over 5 år siden

Vel, det var nok litt dristig sagt. Loven er ikke fjernet selv om Jesus oppfylte den. Loven var i utgangspunktet hellig og den er Guds vilje med oss. Men som skriftens også sier er at loven var maktesløs mot vårt kjød. Ingen klarte å holde loven eller de 10 bud. Ikke en klarte det. Derfor måtte en fra himmelen komme ned for å bli oss mennesker lik for å oppfylle og gi loven en ende. Da står det at han skal oppfylle loven i våre hjerter. Da får loven sitt liv gjennom oss som Jesus oppfyller. Da behøver vi ikke å kjempe for å holde budene, men nå er det Jesus som lever sitt liv gjennom den frelste. Derfor sier vi ikke lenger, ta ikke, rør ikke osv. Nei da blir alt så normalt fordi Jesus gjør alt. Så lenge vi er i dette kjøttet strider selvsagt kjødet i mot for å stride i mot Kristus og det nye livet ditt. Dette er en kamp som ikke avtar før vi er hjemme i himmelen. Dette kalles også helliggjørelse hvor den frelste får skjært bort det gamle livet litt for litt, og vi kjenner at vi blir sterkere og sterkere dag for dag. Jesus lever altså i oss og oppfyller loven i oss. Derfor kommer ikke den frelste til dom fordi Jesus har tatt vår dom på seg. Lovens forbannelse og krav har ikke lenger noe kraft til å dømme eller anklage oss. Vi er nå døde for loven og dens krav. Vårt liv er nå skjult i Kristus. Loven krever at et syndig menneske skal dø fordi de ikke klarer å leve etter loven. Loven krever dem til døden, altså til fortapelse.

Derfor blir loven de ufrelstes skjebne. De ufrelste vil komme til doms på den store dommens dag. Der blir de dømt av loven. Ingen menneske kan stå seg i denne dommen. Så lenge de ikke lot Jesus overta deres liv blir de dømt av loven. Så lenge de ikke er født på ny, vil kjødet stå loven  i mot. Der faller altså disse menneskene gjennom. De er alle skyldige innfor Gud.

 De frelste lever i nåden, et liv som Kristus har tatt hånd om. Paulus sier: Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg...

Derfor når du legger ditt liv i Kristus, vil du bli fri fra dommen, og lovens krav har ikke lenger noe makt over deg. Da lever du i nåden og ikke under loven.

Svar
Kommentar #3

Kristoffer Nikolai Bernssen

8 innlegg  41 kommentarer

Publisert over 5 år siden

1CO 15:31 Ved den ros jeg har av dere i Kristus Jesus, vår Herre, vitner jeg at jeg dør daglig.

HEB 10:26[Evig frelse ved Kristus - eller fortapelse] For dersom vi synder med vilje etter at vi har fått erkjennelse av sannheten, da gis det ikke lenger noe offer for synder

MAT 3:2 Han sa: "Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær!"

JHN 8:11 Hun sa: "Ikke én, Herre." Jesus sa til henne: "Hellerikke Jeg fordømmer deg. Gå bort ogsyndikkemer!*"

Jeg må vektlegge at jeg ikke sier at de ti bud ikke gjelder lenger, men heller at dem ikke er bundet med oss lenger så lenge vi legger av våres synder. Da er vi ikke under dem, men under nåde fordi vi tar imot Jesus og vasker våres skjortler rene i blodofferets lam.

COL 2:14 idet han hadde utstrøket håndskriften av dogmene mot oss, som var som en motstander mot oss, og han har løftet det opp ut av midten, idet han hadde naglet det til korset,
15 idet han hadde fullstendig avkledd suverenitetene og maktene, fremstilte han dem i offentlighet, da han hadde triumfert over dem på det.
16 La derfor ikke noen dømme dere for mat eller drikke, eller for en del av en høytid eller nymåne eller sabbater;
17 som er en skygge av de kommende ting, men kroppen er den Salvedes.

(tekst av oversettelsen "brød", resten er BF97).

Dogmene som var imot oss er disse, av matlover, ritualer, ...:

DEU 31:26Ta denne Lovboken og legg den ved siden av Herren deres Guds paktsark, så den kan være der som et vitne mot deg.


Vi skal kjempe, og det med hele våres kraft. Vi behøver. For det er et krav til himlene, vi skal elske så godt vi kan. Av hele våres kraft, sjel, ...

Kan vi si med tomme ord "la din vilje skje", og da gjøre ingenting?; det vil ikke være en helhjertet bønn. For av bønn skal vi virkeliggjøre. Eller skal vi si: "Gud vil rive deg ned, din vilje og din kjærlighet, du skal være tjener og en slave til meg"?

Nå i Herren er vi ikke lenger bare tjenere, eller en slave. Men sønn og datter. Vi er bror, søster,... Så lenge vi har Jesus til Herre.

Hva er det å si i tomme ord, "han er min herre"; uten å gjøre etter han. Uten å bøye ned for hans autoritet.

Er den kjødelige verden våres Gud, våres autoritet; eller er det kun Gud ?.

JHN 14:23 Jesus svarte og sa til ham: "Hvis noen elsker Meg, vil han holde Mitt ord. Og Min Far skal elske ham, og Vi skal komme til ham, og Vi skal ha Vår bolig hos ham.
24 Den som ikke elsker Meg, holder ikke Mine ord. Og ordet som dere hører, er ikke Mitt, men Faderens, Han som har sendt Meg.

MAT 22:36 "Mester, hva er det største budet i loven?"
37 Jesus sa til ham: "Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din forstand.*
38 Dette er det første og største budet.
39 Men et annet er like stort: Du skal elske din neste som deg selv.*
40 Hele loven og profetene henger på disse to budene."

Svar
Kommentar #4

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12637 kommentarer

Utryddelse av synden

Publisert over 5 år siden
Kristoffer Nikolai Bernssen. Gå til den siterte teksten.

Jeg må vektlegge at jeg ikke sier at de ti bud ikke gjelder lenger, men heller at dem ikke er bundet med oss lenger så lenge vi legger av våres synder. Da er vi ikke under dem, men under nåde fordi vi tar imot Jesus og vasker våres skjortler rene i blodofferets lam.

1.Joh.3.4:  Hver den som gjør synd, gjør opprør mot loven, ja, synd er opprør mot loven. 5 Og dere vet at han åpenbarte seg for å bære bort våre synder*, og i ham finnes det ingen synd.  6 Den som blir værende i ham, synder ikke. Den som synder, har ikke sett ham og ikke kjent ham.

* Heb.9.26: I så fall måtte han ha lidd mange ganger helt fra verdens grunnvoll ble lagt. Men nå har han åpenbart seg én gang for alle ved tidenes ende for å ta bort synden ved sitt offer..

Jer.13.9:Se, Herrens dag kommer med gru og harme og brennende vrede for å legge jorden øde og utrydde synderne der.

2.Kor.5.16: Så kjenner vi ikke lenger noen bare på menneskelig vis. Og har vi før kjent Kristus på menneskelig vis, så kjenner vi ham ikke lenger slik.17 Nei, den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til!

Det nye

Åp.21.4: Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte.  For det som en gang var, er borte


 Ef.4.22: Lev da ikke som før, men legg av det gamle mennesket som blir ødelagt av de forførende lystene. 23 Bli nye i sjel og sinn! 24 Kle dere i det nye mennesket, som er skapt i Guds bilde til et liv i sann rettferd og hellighet.
    25 Legg derfor av løgnen og snakk sant til hverandre! For vi er hverandres lemmer. 26  Blir dere sinte, så synd ikke, og la ikke solen gå ned over deres vrede.27 Gi ikke djevelen rom. 28 Den som har stjålet, skal ikke lenger stjele, men arbeide og gjøre noe nyttig med sine egne hender, så han kan ha noe å gi til dem som trenger det.

MEN:

Matt 5,18 : Sannelig, jeg sier dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste prikk i loven forgå – før alt er skjedd.

Luk 16,17 : Før skal himmel og jord forgå, før en eneste prikk i loven faller bort.


 

Svar
Kommentar #5

Kristoffer Nikolai Bernssen

8 innlegg  41 kommentarer

Publisert over 5 år siden

ZEC 10:3 Min vrede er opptent mot hyrdene, og Jeg skal straffe* bukkene**. For hærskarenes Herre skal se til* Sin flokk, Judas hus. Han skal gjøre dem lik Sin herlige hest i slaget.
4 Fra ham* kommer hjørnesteinen, fra ham kommer teltpluggen, fra ham kommer krigsbuen, fra ham utgår hver eneste hersker.
5 De skal bli som mektige menn. Under slaget tramper dere ned fienden som søle i gatene. De skal stride fordi Herren er med dem, og dem som rir på hester, skal bli gjort til skamme.
6 Jeg skal styrke Judas hus, og Jeg skal frelse Josefs hus. Jeg skal føre dem tilbake, fordi Jeg har barmhjertighet med dem. De skal være som om Jeg aldri hadde støtt dem bort. For Jeg er Herren deres Gud, og Jeg skal svare dem.

http://bibel.sf.net

Svar
Kommentar #6

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12637 kommentarer

Hmmm...

Publisert over 5 år siden
Kristoffer Nikolai Bernssen. Gå til den siterte teksten.

Jeg skal styrke Judas hus, og Jeg skal frelse Josefs hus. Jeg skal føre dem tilbake, fordi Jeg har barmhjertighet med dem. De skal være som om Jeg aldri hadde støtt dem bort. For Jeg er Herren deres Gud, og Jeg skal svare dem.

Viktige ord dette... en sann forståelse... etter dette gjelder nok ikke loven lengre...

Svar

Siste innlegg

Modige politikere, fins de?
av
Roald Øye
rundt 13 timer siden / 93 visninger
0 kommentarer
Her inne
av
Lise Knudsen
rundt 14 timer siden / 162 visninger
0 kommentarer
Tilbake til skolebenken
av
Hilde Mjøs
1 dag siden / 1759 visninger
0 kommentarer
Fornuftig mobilbruk
av
Vårt Land
2 dager siden / 105 visninger
0 kommentarer
Forglem meg ei
av
Håvard Nyhus
2 dager siden / 711 visninger
2 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Sigurd Eikaas kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 5 timer siden / 223 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 5 timer siden / 223 visninger
Stefan Hallman kommenterte på
Hit, men ikke lengre
rundt 6 timer siden / 868 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 6 timer siden / 1614 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 6 timer siden / 1614 visninger
Jostein Sandsmark kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 6 timer siden / 1614 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Kirken, menneskerettigheter og dogmer
rundt 7 timer siden / 3351 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 7 timer siden / 1614 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 7 timer siden / 1583 visninger
Morten Christiansen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 7 timer siden / 2135 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 7 timer siden / 1614 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 7 timer siden / 1614 visninger
Les flere