Leif Opheim

142    6550

Kristi sinns natur

Publisert: 28. jul 2012 / 1130 visninger.

i oss betyr aktivert medfølelse og barmhjertighet. Føl med hverandre, forstå smerten ved ethvert ord som kommer for vårt øye og fra hvert ord som kommer fra oss. Vær empatisk, rettferdig og sannferdig .Ydmykt med Kristis sinn skal vi ta imot og gi Guds ord. Det er en glede i dette sinn å ta imot sannheten så vi kan avta og Han vokse.

I Kristi sinn kverulerer man ikke men ærer Gud ved ens egen ferd på en slik måte at ens andre kan aktes høyere enn seg selv. Man ser den andres beste i Kristi barmhjertige og medfølende sinn.

Da Jesus skapte universet var Han i Guds skikkelse lik Gud, Han var Gud. Som denne Gud ga Han avkall på å være i denne skikkelse og tok på seg vår skikkelse. Med det kom Han hit i likhet som ett sant menneske. I vår likhet lot Han seg friste som vi lar fristelser virke, for Gud kan jo ikke la seg prøve og friste. Grunnteksten sier Jesus ble menneske i denne likhet: - made like to, likeness, shape, similitude.

Og tenk et at når mennesket (oss), som trodde Han (Jesus) var Gud/ Messias skjønte at Han var sant menneske, drepte de Ham.

Fil 2,1-11

Dreper du Ham og Hans tro i din tro?

I dag er det samme situasjon, verden og religiøse antikristelige hater de som tror Jesus var sant menneske som deg og meg for det betyr at da er frelsen reell også for mennesket her og nå. Problemet deres er at de ikke tror Jesus ble sant menneske for det vil bety at Hans sinn (TANKER OG FØLELSER) kan frelse oss her og nå, i fallen syndig natur. Religiøse hater sannheten om at vi kan frelses fra syndig fallen natur slik Jesus ble frelst av nåde i syndig natur. Dreper du denne Messias i din tro? Eller har du en unnskyldning for å ikke tro at Jesus døde i din natur, for din synd? Går du en annen vei, har din tro andre Guds bud? Eller tror du ikke at mennesket kan frelses fra synden men kun i synd? Da vil jeg spørre deg, hvilket Kristi sinn har du da?

Tenk hvilken medfølelse og barmhjertighet og ydmykhet Kristi sinn hadde her.. . Han lot dem slå, pine og spikre ham fast på ett hedensk kors med tornekrone tvunget på Hans hode! Torner ble til ved fallet til Adam og Eva, husk Hans ord derfra.

Elsk Ham.

Hans kjærlighet, medfølelse og barmhjertighet var lydig inntil døden i Ham og i og av denne godhet lot Han seg ofre for vår skyld. Ser vi frelsen i Ham, eller vil vi ikke gi avkall på vårt eget slik Kristis sinn var og er? Med andre ord tør vi å tro at Hans sinn kan være din Herre i din barmhjertighet og medfølelse.

Isåfall, hva vil det gjøre med din personlige tro:

Fil 2,1-8 Er det da nogen trøst i Kristus, er det nogen kjærlighetens husvalelse, er det noget Åndens samfund, er det nogen medfølelse og barmhjertighet, da gjør min glede fullkommen, så I har det samme sinn, idet I har den samme kjærlighet og med én sjel har det ene sinn, ikke gjør noget av trettesyke eller lyst til tom ære, men i ydmykhet akter hverandre høiere enn eder selv, og ikke ser hver på sitt eget, men enhver også på andres beste.

La dette sinn være i eder,som og var i Kristus Jesus, han som, da han var i Guds skikkelse, ikke aktet det for et rov å være Gud lik, men av sig selv gav avkall på det og tok en tjeners skikkelse på sig, idet han kom i menneskers lignelse, og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han sig selv, så han blev lydig inntil døden, ja korsets død.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Ronny Johansen

69 innlegg  231 kommentarer

Kristi natur

Publisert over 5 år siden

Du skriver: "...ga Han avkall på å være i denne skikkelse og tok på seg vår skikkelse. Med det kom Han hit i likhet som ett sant menneske. I vår likhet lot Han seg friste som vi lar fristelser virke, for Gud kan jo ikke la seg prøve og friste. Grunnteksten sier Jesus ble menneske i denne likhet: - made like to, likeness, shape, similitude."

Det er et meget intressant tema du tar frem her. Kristi natur har det alltid hersket stor uenighet om.

Kan du skildre mer for meg hva du ser når du skriver at han fikk en natur helt lik vår? Jeg etterspør hva dette har å bety for din vandring rent praktisk?

Kan du understøtte det du ser med flere skriftsteder?

Svar
Kommentar #2

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

:-)

Publisert over 5 år siden

Jeg tror mennesket er som det skal være, bortsett fra degenerasjon og at vi fødes inn i en fallen syndig natur. En fallen syndig natur opplever ikke sitt generelle liv som ett lovbrudd i sin natur. Ett eksempel helt ved kanten er at vi drikker kaffe og anser det som sunt og bra for et sosiale og trivselen. Kaffe er ett giftstoff for våre celler og bryter oss ned fysisk og psykisk, mentalt og åndelig. Psykisk fordi vi påvirkes oppløftene det første minuttet som gjør at vi kommuniserer bedre, vi spør oss ikke hvorfor vi trenger denne "dop" for å kommunisere og vi blir "avhengig" av denne rus for å trives i selskap med andre. Med andre ord så hindrer vi den natur Gud skapte oss i å utvikles, fysisk, psykisk, mentalt og åndelig. Vår natur hindrer godheten og lyset å trenge inn så Han kan virke.

Jesus tok på seg vår degenererte skikkelse og kom ned til fallen syndig natur. I denne degenererte kropp fikk Han føle som vi føler og i dette lot Han seg friste ved at Han forestilte seg fristelsen i sitt indre.

Jak 1,13-15 Ingen si når han fristes: Jeg fristes av Gud. For Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen. Men hver fristes idet han drages og lokkes av sin egen lyst; derefter, når lysten har undfanget, føder den synd; men når synden er blitt fullmoden, føder den død.

Med andre ord kunne ikke Jesus ha Guddommen Sin virksom i sitt kjød (sarx)/ natur, for da ville Han ikke bli prøvd og forbli uten synd i vår natur. Med det kan Han heller ikke rettferdig ta syndens lønn, for synd er lovbrudd.

Tradisjonell kristendom fra middelalderske dogmer sier at vi fødes syndige og er syndere fra unnfangelsen. Den tro har ikke bibelsk belegg man antagelser om skriftsteder brukt i filosofiske betrakninger for å (bort)forklare hvorfor vi synder. Ved hjelp av underbyggende paradigmer, så som læren om den plettfrie Jomfru Maria fra unnfangelsen av og den protestantiske versjon om at Jesus ble bevart fra arvesynden i Marias liv klarer man å tro at vi er født syndere, ja vi er unnfanget i synd.

Man bruker gjerne dette vers:

Sal 51,7 Se, jeg er født i misgjerning, og min mor har undfanget mig i synd.

At vi er født i misgjerning er ikke noe annet enn at vi unfanges i denne verden som ligger under fallenn syndig natur, verden er besmittet og vi blir i denne natur besmittet også, fordi vi fødes inn i den. Derfor foregår sekualakten i synd men seksualakten i seg selv er ren og riktig. Katolsk lære gjør sekualakten med en kvinne skitten og uren. Derfor må Jomfru Maria for dem være evig Jomfru.

Med andre ord er det ikke synd å være til men å la en fristelse utvikle seg i vårt sinn så fristelsen får grep i vårt liv. Da først utføres lovbrudd i tanker, følelser og gjerninger. Jesus lot ikke fristelsene i seg få grep over Hans tanker og føleser men Han smakte på fristelsen slik at Han registrerte den som lovbrudd/ synd, i vårt kjød/ natur.

I denne natur, dette kjød lot Han seg drepe når mennesket skjønte at dette sanne menneske var Gud!

Besnærende for oss?

Ett menneske som dyrker fallen syndig natur kan ikke godta dette om egoet er større enn sannheten. Årsaken er at om Jesus var i vår sanne natur og i denne natur lot seg prøve uten å bruke Sin Guddomskraft og ikke minst uten sitt kjøds kraft. Da så ingen stolthet i Kristi natur men en totalt ydmykelse og underkastelse av troen, håpet og kjærligheten fra Gud Fader.

Hebr 5,7-9 Og han (Jesus) har i sitt kjøds dager med sterkt skrik og tårer frembåret bønner og nødrop til ham (Faderen)som kunde frelse ham fra døden, og han blev bønnhørt for sin gudsfrykt, 8 og således lærte han, skjønt han var Sønn, lydighet av det han led, 9 og da han var fullendt, blev han ophav til evig frelse for alle dem som lyder ham,

Av nåde ble Jesus frelst fra døden og av denne nåde ble Han på alle måter prøvd i likhet med oss.

Paulus sier:

Hebr 2,6-7 Men en har på et sted vidnet så: Hvad er et menneske, at du kommer ham i hu, eller et menneskes sønn, at du akter på ham? Du gjorde ham lite ringere enn englene; med herlighet og ære kronte du ham, og satte ham over dine henders gjerninger;

Hebr 2,9-11 men den som var gjort lite ringere enn englene, Jesus, ham ser vi, fordi han led døden, kronet med herlighet og ære, forat han ved Guds nåde skulde smake døden for alle. For det sømmet sig for ham for hvis skyld alle ting er til, og ved hvem alle ting er til, da han førte mange barn til herlighet, gjennem lidelser å fullende deres frelses høvding. For både den som helliggjør, og de som helliggjøres, er alle av en; derfor skammer han sig ikke ved å kalle dem brødre,

Hebr 2,14 Eftersom da barnene har del i blod og kjød, fikk også han i like måte del deri, forat han ved døden kunde gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen,

Hebr 2,16-17 For engler tar han sig jo ikke av, men Abrahams ætt tar han sig av; 1erfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, forat han kunde bli en miskunnelig og trofast yppersteprest for Gud til å gjøre soning for folkets synder.

Ser vi på hva Israel gjorde feil så manglet de tro, de omtales om vantro og Jesus sa jo at de ikke trodde Ham fordi de IKKE trodde Moses og profetene.

Hebr3,7-8 Derfor, som den Hellige Ånd sier: Idag, om I hører hans røst, 8 da forherd ikke eders hjerter som ved forbitrelsen, på fristelsesdagen i ørkenen,

Hebr 3,10 derfor harmedes jeg på denne slekt og sa: De farer alltid vill i hjertet; men de kjente ikke mine veier,

Hebr 3,19 Så ser vi da at det var for vantros skyld de ikke kunde komme inn.

Hebr 4,2 For det glade budskap er og forkynt oss, likesom for hine; men ordet som de hørte, blev dem til ingen nytte, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det.

Hebr 4,6 Eftersom det altså står tilbake at nogen skal komme inn til den, og de som først fikk det glade budskap, ikke kom inn for vantros skyld,

Derfor må vi gjøre som Jesus gjorde, Han knelte i Gudsfrykt (respekt) og rettferdens veier som er sann kjærlighet.

Hebr 4,15-16 For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medynk med våre skrøpeligheter, men en sådan som er blitt prøvd i alt i likhet med oss, dog uten synd. La oss derfor trede frem med frimodighet for nådens trone, forat vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid.

Jakob sa etter forklaringen om hvordan synden (lovbruddene) oppkommer i etthvert bevisst voksent nok hjerte følgende:

16 Far ikke vill, mine elskede brødre!

Det er også flere tekster og andre perspektiv som understøtter dette kraftig og setter hele kristenheten på prøve men ett sted må vi starte og da starter vi ved Jesu natur for bare ved denne hånds følge finner vi Guds godhet.

Svar
Kommentar #3

Rune Holt

8 innlegg  10558 kommentarer

Lista

Publisert over 5 år siden
Leif Opheim. Gå til den siterte teksten.

Kaffe er ett giftstoff for våre celler og bryter oss ned fysisk og psykisk, mentalt og åndelig.

På hva som er synd for adventister begynner å bli veldig lang. God bedring.

Svar
Kommentar #4

Morgan Lindstrøm

8 innlegg  666 kommentarer

Kirkekaffe

Publisert over 5 år siden
Leif Opheim. Gå til den siterte teksten.

Kaffe er ett giftstoff for våre celler

Wikipedia : Kaffe : Helse

Det er usikkert om kaffe er skadelig for helsen. Forskerne er stort sett enige om at et moderat inntak av kaffe ikke er skadelig, men kan ha en effekt mot kreft. Moderat inntak er normalt å se på som rundt 500-600 mg koffein per dag, noe som tilsvarer omtrent 6-7 kopper.

Det har blitt påvist at kaffe kan føre til høyt kolesterol. Det er de kjemiske stoffene cafestol og kaweol som er grunnen til det. Ved kaffe som er tilberedt med kaffetrakter eller håndfiltrert er ikke dette noe problem, siden stoffene blir liggende igjen i filteret.

Av positive helsemessige faktorer er blant annet et høyt innhold av antioksidanter. ...

Svar
Kommentar #5

Eirik S. H0lthe

25 innlegg  785 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Leif Opheim. Gå til den siterte teksten.

Kaffe er ett giftstoff for våre celler og bryter oss ned fysisk og psykisk, mentalt og åndelig.

Kaffe er mentalt skadelig? Denne vil jeg gjerne se dokumentasjon på! :-)

Svar
Kommentar #6

Elisabeth Hoen

48 innlegg  2947 kommentarer

..så de ligner oss

Publisert over 5 år siden

`Med andre ord så hindrer vi den natur Gud skapte oss i å utvikles, fysisk, psykisk, mentalt og åndelig.`( Opheim)

Dette er litt på siden, men håper det får stå.

En liten rettelse bare; i skapelsesberetningen står Gud oppført som `oss` i forhold til det `Gud` sier. Derfor blir det riktigere å si at Gudene skapte oss i å utvikles... etc.

Så hvem var Gudene? Noen som lignet oss mennesker og som - etter beste evne - fortalte om feilbarheten hos menneskene. Kanskje så de for seg en utvikling (tidsreise?) men underslo nok - slik det alltid er når noen skaper noe - den levende organismens egen evne til å skape. I det som ble nedskrevet - da vel alle ER sikre på at det var de feilbarlige menneskene som faktisk skrev det ned - så sier det vel seg selv at det kan være feil i selve skriftene. Du vet, så mange retoriske muligheter mennesker benytter seg av som er i samsvar med egen personlighet/kultur osv.

 

 

Svar
Kommentar #7

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Leif Opheim. Gå til den siterte teksten.

Jeg tror mennesket er som det skal være, bortsett fra degenerasjon og at vi fødes inn i en fallen syndig natur. En fallen syndig natur opplever ikke sitt generelle liv som ett lovbrudd i sin natur. Ett eksempel helt ved kanten er at vi drikker kaffe og anser det som sunt og bra for et sosiale og trivselen. Kaffe er ett giftstoff for våre celler og bryter oss ned fysisk og psykisk, mentalt og åndelig. Psykisk fordi vi påvirkes oppløftene det første minuttet som gjør at vi kommuniserer bedre, vi spør oss ikke hvorfor vi trenger denne "dop" for å kommunisere og vi blir "avhengig" av denne rus for å trives i selskap med andre. Med andre ord så hindrer vi den natur Gud skapte oss i å utvikles, fysisk, psykisk, mentalt og åndelig. Vår natur hindrer godheten og lyset å trenge inn så Han kan virke.

Hei Leif Gunnar

 

 

Bryter oss ned fysisk physisk, og det vil hindre oss i å utvikle oss, mmm da burde man å avstått fra å spise noen ting i dag sjokolade er også skadeligt sukkeret er gift for hjernen,  så alt det vi får i oss for mye av er skadeligt,alt med måte.  for man kan ikke unngå å få i seg gift, vannet som vi drikker er også skadeligt for det er for mye klor i det. så vi slpper ikke unna. for den verden vi lever i no er allerede forurenset, men vi må passe på at vårt hjerte ikke blir forurenset for det som går inn i munnen er ikke farlig men det som går ut kan sette i brann. men hellers så hadde du en fin gjennomgang om dette emnet.

 

 

MVH

Rune

Svar
Kommentar #8

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.

En liten rettelse bare; i skapelsesberetningen står Gud oppført som `oss` i forhold til det `Gud` sier. Derfor blir det riktigere å si at Gudene skapte oss i å utvikles... etc.

Så hvem var Gudene? Noen som lignet oss mennesker og som - etter beste evne - fortalte om feilbarheten hos menneskene. Kanskje så de for seg en utvikling (tidsreise?) men underslo nok - slik det alltid er når noen skaper noe - den levende organismens egen evne til å skape. I det som ble nedskrevet - da vel alle ER sikre på at det var de feilbarlige menneskene som faktisk skrev det ned - så sier det vel seg selv at det kan være feil i selve skriftene. Du vet, så mange retoriske muligheter mennesker benytter seg av som er i samsvar med egen personlighet/kultur osv.

Gud (Elohim) er en, Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd.

De er ett og vi er skapt i Elohims bilde av se selv. Til mann og kvinne skapte Han mennesket og de to ett ka få ett bil av seg selv, nelig ett barn. Med andre ord er familien bildet på Elohim, Kjærligheten selv.

Gud skapte alt bare godt.

Mennesket er skapt i ett skaperverks grenser og kan ikke skape noe som helst. Og dette fantastiske skaperverk, mennesket har Gud selv blitt for evig tid igjennom Jesus Kristus. Han skammer seg ikke men kaller oss brødre og søstre.

Derfor finnes det ingen unnskyldning for synden, ei heller at du her over sier at Gud skapte oss syndige i vår natur. Satan peker også på Gud og sier det samme, han er anklageren. Tenk over åpningsinnlegget og det positive ved #1 og #2.

 

Svar
Kommentar #9

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

vi må passe på at vårt hjerte ikke blir forurenset for det som går inn i munnen

Det er nettopp det jeg trekker frem ved å tenke at kaffe ikke er farlig, vi har flere eksempler på det her i denne tråd at kaffe ikke er farlig og det er basert på hva vi putter inn i vårt sinn/ tanker og deretter føler hva som er klokt og rett.

Ser vi på Jesus vet vi hva som er sant og rett, enkelt og greit.

Svar
Kommentar #10

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

På hva som er synd for adventister begynner å bli veldig lang. God bedring.

Dette er synd og det er synd du ikke leste innleggett og ei heller svaret i #2.

 

Jak 1,12-16 Salig er den mann som holder ut i fristelse; for når han har stått sin prøve, skal han få livsens krone, som Gud har lovt dem som elsker ham. 13 Ingen si når han fristes: Jeg fristes av Gud. For Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen. 14 Men hver fristes idet han drages og lokkes av sin egen lyst; 15 derefter, når lysten har undfanget, føder den synd; men når synden er blitt fullmoden, føder den død. 16 Far ikke vill, mine elskede brødre!

 

Med andre ord om man har latt fristelsen unnfange og latt denne unnfangelse blitt fullmoden tror man ikke at det man gjør er synd mere. Man skjønner det ikke for dette er jo helt normalt, det selv om man vet at det man gjør er nedbrytende. Det er fallen syndig natur, det er naturlig å synde. Guddommelig er noe helt annet som fallen syndig natur fornekter.

 

Svar
Kommentar #11

Gunnar Lund

0 innlegg  6281 kommentarer

Kaffe i moderate mengder er bra for helsa

Publisert over 5 år siden

Nå er du nok på villspor, Opheim.

Forskerne har observert i dyreforsøk at koffein kan beskytte mot skader på hjernen. Har man en traumatisk hjerneskade, vil tap av hjerneceller bli mindre ved inntak av koffein. Forskerne har også sterke belegg for å hevde at Parkinsons sykdom minsker med mengden koffein ved at det går an å bremse sykdommen.

Koffein kan hjelpe mot kreft. Kreften forsøker å beskytte seg mot angrepet fra hvite blodlegemer gjennom å bygge opp adenosin, som hemmer de hvite blodlegemene. Adenosinet kan blokkeres av koffein.

Svar
Kommentar #12

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.

Forskerne har observert i dyreforsøk at koffein kan beskytte mot skader på hjernen. Har man en traumatisk hjerneskade, vil tap av hjerneceller bli mindre ved inntak av koffein. Forskerne har også sterke belegg for å hevde at Parkinsons sykdom minsker med mengden koffein ved at det går an å bremse sykdommen.

Koffein kan hjelpe mot kreft. Kreften forsøker å beskytte seg mot angrepet fra hvite blodlegemer gjennom å bygge opp adenosin, som hemmer de hvite blodlegemene. Adenosinet kan blokkeres av koffein.

Og det er Guds vilje at vi skulle få disse sykdommer så vi kan kureres mot de ved hjelp av giftstoffer?

Eller taler du nå med og i fallen syndig natur slik jeg påviser?

Svar
Kommentar #13

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Morgan Lindstrøm. Gå til den siterte teksten.

Det er usikkert om kaffe er skadelig for helsen. Forskerne er stort sett enige om at et moderat inntak av kaffe ikke er skadelig, men kan ha en effekt mot kreft. Moderat inntak er normalt å se på som rundt 500-600 mg koffein per dag, noe som tilsvarer omtrent 6-7 kopper.

Og på midten av 1800 tallet så anbefalte legene mennesker som hadde dårlige lunger å røyke ...

Svar
Kommentar #14

Gunnar Lund

0 innlegg  6281 kommentarer

Gift

Publisert over 5 år siden
Leif Opheim. Gå til den siterte teksten.

Og det er Guds vilje at vi skulle få disse sykdommer så vi kan kureres mot de ved hjelp av giftstoffer?

Det er selvfølgelig ikke Guds vilje at vi skal være syke.

Men når noen først er blitt syk så er det en kjent sak at gift kureres ved gift.

Svar
Kommentar #15

Morgan Lindstrøm

8 innlegg  666 kommentarer

Blink!

Publisert over 5 år siden
Leif Opheim. Gå til den siterte teksten.

De er ett og vi er skapt i Elohims bilde av se selv. Til mann og kvinne skapte Han mennesket og de to ett ka få ett bil av seg selv, nelig ett barn. Med andre ord er familien bildet

Der traff du blinken! :-D

Svar
Kommentar #16

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.

Forskerne har observert i dyreforsøk at koffein kan beskytte mot skader på hjernen. Har man en traumatisk hjerneskade, vil tap av hjerneceller bli mindre ved inntak av koffein. Forskerne har også sterke belegg for å hevde at Parkinsons sykdom minsker med mengden koffein ved at det går an å bremse sykdommen.

Ifølge en amerikansk forsker kan overdreven indtagelse af koffein nemlig give kaffedrikkere både koncentrationsbesvær, hukommelsessvigt og angstanfald, idet koffeinen blokerer for blodtilførslen til visse dele af hjernen, og dermed medfører ’sorte huller’ – ligesom man kender det fra Alzheimers og fra narkotikamisbrug.

http://ing.dk/artikel/98594-neuroforsker-kaffe-giver-sorte-huller-i-hjernen

Svar
Kommentar #17

Gunnar Lund

0 innlegg  6281 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Ifølge en amerikansk forsker kan overdreven indtagelse af koffein nemlig give kaffedrikkere både koncentrationsbesvær, hukommelsessvigt og angstanfald, idet koffeinen blokerer for blodtilførslen til visse dele af hjernen, og dermed medfører ’sorte huller’ – ligesom man kender det fra Alzheimers og fra narkotikamisbrug.

http://ing.dk/artikel/98594-neuroforsker-kaffe-giver-sorte-huller-i-hjernen

Det har jeg ingen problemer med å være enig i.

Men jeg skrev at "moderate" mengder er sundt for helsa.

Svar
Kommentar #18

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.

Det har jeg ingen problemer med å være enig i.

Men jeg skrev at "moderate" mengder er sundt for helsa.

Hvordan kan noe som gir dramatiske konsekvenser for helsen være sundt selv i ”moderate” menger?

Et eksempel: Ta et vanlig kjøkkenglass med rent vann og tilsett en dråpe med arsenikk. Drikker du dette kjenner ikke forskjellen, og ikke dør du av det heller. Gjør du dette dag etter dag over lang tid så akkumulerer giften seg i kroppen, og visp… ciao

Svar
Kommentar #19

Gunnar Lund

0 innlegg  6281 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Hvordan kan noe som gir dramatiske konsekvenser for helsen være sundt selv i ”moderate” menger?

Dramatiske og dramatiske konsekvenser, fru Blom. Jeg kjenner mange mennesker som er langt opp i åra, de har drukket kaffe hele livet, ingen av dem har hatt noen sykdommer som kan relateres til kaffe.

Det er forskerne som har kommet fram til at kaffe i moderate mengder er sundt.

Har også hørt at øl i moderate mengder skal være sundt.

Så alt med måte.

Svar
Kommentar #20

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.

Det er forskerne som har kommet fram til at kaffe i moderate mengder er sundt.

Har også hørt at øl i moderate mengder skal være sundt.

Om ikke "koncentrationsbesvær, hukommelsessvigt og angstanfald" er dramatiske konsekvenser for den som blir rammet så vet ikke jeg, men... man skal ikke tro på alt man hører. Det som er sundt i dag kan være livsfarlig i morgen vet du: http://www.verdidebatt.no/debatt/post293034.zrm

Svar
Kommentar #21

Morgan Lindstrøm

8 innlegg  666 kommentarer

Moderate mengder

Publisert over 5 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Hvordan kan noe som gir dramatiske konsekvenser for helsen være sundt selv i ”moderate” menger?

Det er det jo mye som kan da. F. eks. Vitamin A, som er helt nødvendig for kroppen, men som kan være dødelig ved for høyt inntak. Altså svært sunt i moderate mengder, men med konsekvenser av de aller mest dramatiske ved overdrivelse.

Kroppen trenger også såkalte essensielle sporstoffer:

Et sporstoff regnes som essensielt når det kan påvises mangelsymptomer ved for liten tilførsel, og at disse symptomene forsvinner igjen ved økt tilførsel. Følgende sporstoffer betraktes ut fra dagens viten som essensielle: jern, jod, kobber, krom, selen og sink. Mulige essensielle sporstoffer er arsen, fluor, kobolt, mangan, molybden, nikkel, silisium, tinn og vanadium. Essensielle sporstoffer finnes i små mengder i kroppen, men karakteriseres ved at de er potensielt giftige (toksiske) om de inntas i for store mengder.

Eksemplet du bruker med arsenikk blir derfor litt haltende - fordi arsen muligens er et essensielt sporstoff, som kroppen i så fall trenger - i små mengder...

Svar
Kommentar #22

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Poenget

Publisert over 5 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.

Jeg kjenner mange mennesker som er langt opp i åra, de har drukket kaffe hele livet, ingen av dem har hatt noen sykdommer som kan relateres til kaffe.

Det er forskerne som har kommet fram til at kaffe i moderate mengder er sundt.

Har også hørt at øl i moderate mengder skal være sundt.

Med andre ord har du fallen syndig natur iflg. innlegget.

Er det forskerne eller mennesket/ deg selv som setter grensene Gud skapte deg i? For meg er det Gud som har satt grensene og jeg lytter til Ham, Han er min Konge, min bror og min lege. Du er din egen konge og denne jords forskere som liger under denne verdens herre er dine lærere.

Dom 21,25 I de dager var det ingen konge i Israel; hver mann gjorde hvad rett var i hans øine.

 

Svar
Kommentar #23

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12637 kommentarer

Kaffe?

Publisert over 5 år siden
Leif Opheim. Gå til den siterte teksten.

Ett eksempel helt ved kanten er at vi drikker kaffe og anser det som sunt og bra for et sosiale og trivselen.

Jeg vet om noe som er mer usundt enn kaffe! Hva med menneskeetere? Esek.36.13:Så sier Herren Gud: De sier at du er en menneskeeter som tar barna fra ditt eget folk.

Er dette Kristi sinns natur?

Nå ble det en strid mellom jødene, og de sa: «Hvordan kan han gi oss sin kropp å spise?»53 Jesus sa da til dem: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis dere ikke spiser Menneskesønnens kropp og drikker hans blod, har dere ikke livet i dere.

Og så den uskyldige kaffebønna da? Skulle en råke ut for å få kaffen i vranghalsen på morningen, kunne en jo stryke med av det, slik at døde kunne begrave sine døde? Men foreløpig er det en bagatell, en dør ikke av kaffen direkte, men hvis en ikke blir en menneskeeter har en ikke livets rett? Eller var det kanskje evig liv det mentes?

Svar
Kommentar #24

Asbjørn Bergs1g

61 innlegg  1513 kommentarer

kaffe

Publisert over 5 år siden

Leste en gang en oversikt over giftstoffer i kaffen, med forbehold mener jeg å huske det var 44 stoffer, og det var ikke produsert av adventistenes blader eller publikasjoner. Jeg ble noe sjokka da jeg leste at blant disse var også aceton (vel kjent blant damer og negler).....kaffe er vanedannende selvfølgelig, og får man ikke kaffe så melder hodepina seg ut på kvelden. Det så jeg tydelig da jeg var en tur på Fredheim på helsekost kurs....1-2 dager ut i kurset var det mange som fikk vondt i hodet pga abstinenser...Er det i prinsippet noe forskjell på røyk eller kaffe---kaffe eller hasj, om du gjør det i stillhet hjemme og ikke faller noen til bry??

Svar
Kommentar #25

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

4-5 menn

Publisert over 5 år siden
Leif Opheim. Gå til den siterte teksten.

I Kristi sinn kverulerer man ikke men ærer Gud ved ens egen ferd på en slik måte at ens andre kan aktes høyere enn seg selv. Man ser den andres beste i Kristi barmhjertige og medfølende sinn.

gikk rett i fella. Kanskje noen flere søker som Ronny Johansen http://www.verdidebatt.no/debatt/post292901.zrm.

For det er det første vi diskuterer, ikke det siste her under:

"En fallen syndig natur opplever ikke sitt generelle liv som ett lovbrudd i sin natur. Ett eksempel helt ved kanten er at vi drikker kaffe og anser det som sunt og bra for et sosiale og trivselen"

 

Dette er altså temaet:

"fallen syndig natur opplever ikke sitt generelle liv som ett lovbrudd i sin natur".

 

Hvorfor er det da for oss i fallen syndig natur så vanskelig å se hvem Jesus er når vi ser på versene til Jakob?

 Jak 1,13-15 Ingen si når han fristes: Jeg fristes av Gud. For Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen. Men hver fristes idet han drages og lokkes av sin egen lyst; derefter, når lysten har undfanget, føder den synd; men når synden er blitt fullmoden, føder den død.

 

Ta da hensyn til og registrer bibelversene i åpningsinnlegget og #2.

Hilser med ett annet vikrig oeng å ta med seg,

1 Joh 2,16 for alt det som er i verden, kjødets lyst og øinenes lyst og storaktighet i levnet, er ikke av Faderen, men av verden.

Svar
Kommentar #26

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Asbjørn Bergs1g. Gå til den siterte teksten.

...Er det i prinsippet noe forskjell på røyk eller kaffe---kaffe eller hasj, om du gjør det i stillhet hjemme og ikke faller noen til bry??

Er det Guds vilje og natur at man skal ha sitt liv inn under dette?

Er ikke dette å sitte i mørket uten Lys?

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Åge Kvangarsnes kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
5 minutter siden / 53 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
34 minutter siden / 673 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 1 time siden / 673 visninger
Øyvind Holmstad kommenterte på
Plast, et miljøproblem
rundt 1 time siden / 4832 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 1071 visninger
Mona Ekenes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 10 timer siden / 673 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 10 timer siden / 673 visninger
Mona Ekenes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 10 timer siden / 673 visninger
Ingebjørg Kesseboom kommenterte på
Jeg vokste opp med «Død over Israel!»
rundt 10 timer siden / 10229 visninger
Pål Georg Nyhagen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 10 timer siden / 1071 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 11 timer siden / 1292 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Drømmen om evig liv forsurer tilværelsen
rundt 11 timer siden / 611 visninger
Les flere