Ingunn Breistein

14    0

De ufornuftige minoritetene

Senterpartiet har vanligvis syn for tradisjoner, men avviser en tusenårig tradisjon som ikke er deres egen.

Publisert: 16. jul 2012 / 12985 visninger.

Senterpartiets stortingsgruppe har vedtatt at de ønsker forbud mot rituell omskjæring av gutter. Forslaget føyer seg inn i rekken av velmente, men populistiske forslag fra politikere som vil ramme minoritetene, ikke majoriteten. 

Sp er ellers en varm tilhenger av folkekirken – en kirke som har tradisjoner det er like vanskelige å begrunne ut fra fornuften som tilfellet er med omskjæring. Hva er logikken i at spedbarn døpes inn i en religion de selv ikke har mulighet til å ta stilling til? Hva er logikken i at vann over barnets hode gir frelse og medlemskap i kirken? 

Det er ikke fornuft eller vitenskap som styrer dåpshandlingen, men troen på at en slik dåpshandling er Guds vilje, og at foreldrene ønsker dåp for sine barn. Hvis man aksepterer den teologiske begrunnelsen for folkekirkens barnedåp, hvorfor aksepteres da ikke en slik begrunnelse også for andre religioners ritualer? Det handler i begge tilfeller om livsriter som er oppstått som følge av religiøse påbud i hellige skrifter. 

Hvem eier barna? Et annet stridspunkt i omskjæringsdebatten er spørsmålet om hvem barna tilhører, og hvem som har ansvar for å oppdra dem slik at det går dem godt i livet. Hvis en tenker at barna tilhører foreldrene, og at foreldrenes rett til å bestemme barnas religiøse tilhørighet hører med til denne retten, er det naturlig å tenke at jødiske og muslimske foreldre selvsagt må få bestemme selv om barna skal omskjæres eller ikke. 

Når barn døpes i folkekirken, skjer det fordi foreldrene ønsker det. Foreldrene lar barna gjennom denne handlingen bli en del av den religion de selv tilhører. En slik tanke ligger jo også til grunn for skolelovgivningen, der skolen underviser og oppdrar barna på vegne av foreldrene, ikke i stedet for dem. 

For de fleste mennesker er det naturlig å inkludere barna i sin religiøse tradisjon, og å oppdra barna i denne. Det er ikke lenge siden dette oppdrageransvaret endog var nedfelt i Grunnlovens § 2. Går vi 50 – 60 år tilbake i tid, var en dåpsattest en vanligere etterspurt dokumentasjon enn en fødselsattest, en illustrasjon på den selvfølgelige plass denne livsriten har hatt i det norske storsamfunnet. Hvorfor aksepteres det ikke at jøder og muslimer har samme rett som kristne til å innlemme sine barn i sin religiøse tradisjon?

Grenser for foreldreretten. Det finnes selvsagt en grense for foreldreretten, og den går der hvor foreldre skader sine barn. Justispolitisk talsperson i Sp, Jenny Klinge, sidestiller omskjæring av jenter og gutter. Det er flere grunner til at disse ikke bør vurderes på samme måte: Omskjæring av jenter skader jenta på en slik måte at fenomenet kalles kjønnslemlestelse. Det er imidlertid ikke påvist medisinsk at omskjæring skader gutter. Når 80 % av den mannlige befolkningen i USA er omskåret, er de fleste omskåret av helsemessige, ikke religiøse, årsaker. Det finnes derfor mange som mener at omskjæring har en helsegevinst. 

Et samfunn bør være varsom med å påtvinge foreldre sine egne meninger om hvordan barna skal oppdras dersom det ikke er bevist at de påfører barna skade. Hva som er skadelig medisinsk sett, er også avhengig av verdigrunnlaget inngrepet vurderes opp mot. Vårt samfunn aksepterer for eksempel at friske fostre blir abortert, fordi kvinners rett til selv å bestemme over sin kropp vurderes som viktigere enn fosterets rett til å leve. 

Blinde for egne tradisjoner. Kritisk blikk på religiøse tradisjoner er en viktig del av et demokratisk samfunn. Spesielt gjelder det forhold som angår barn og deres oppvekst. Men vi skal ikke lage lover som undergraver noen religiøse gruppers rett til å gi sine barn en religiøs tilhørighet og oppdragelse i sin tro. Det vi aksepterer som en naturlig rett for majoriteten, må vi også akseptere som en naturlig rett for minoritetene. Vi er ofte blinde for hva som begrunner opprettholdelsen av våre egne tradisjoner, men ser mye klarere det vi mener er ufornuftig eller skadelig i andres. 

John Stuart Mill skrev i sin bok Om friheten at «folkets vilje» i praksis betyr viljen til de fleste. Det kan derfor godt tenkes at «folket» kunne ønske å undertrykke en del av folket. Religiøse minoriteter har sjelden mulighet til å få flertall for sin forståelse av hvordan de mener den rette gudsdyrkelse skal være. Men skal da flertallet bestemme hvordan mindretallet bør dyrke sin Gud? 

Flertallets vilje. Samfunnet burde vise særlig varsomhet når det gjelder regelverk som bare rammer minoritetene, ikke majoriteten. Ikke minst når det gjelder jødene, som Norge, i likhet med andre europeiske land, har lang tradisjon i å forsøke å oppdra, omvende og diskriminere. 

Mill skrev at i praksis mener de fleste mennesker at alle bør handle slik de selv og deres meningsfeller ønsker at de skal handle. Hva som er «normalt» eller flertallets vilje, skifter med tid og sted. Vi innrømmer sjelden at vår moralske målestokk faktisk er vår personlige subjektive mening. De fleste av oss mener jo at denne målestokken uttrykker noe mer enn vår personlige mening. Det er imidlertid ikke gitt at vi klarer å overbevise annerledes troende om universaliteten i den. 

En av utfordringene i det norske samfunnet er at likhet fremmes på bekostning av frihet og mangfold. Bak dette ligger en tanke om at vi vet hva som er best for hele verden, uavhengig av tid og sted. Litt mer ydmykhet hadde gjort seg. Forslaget fra Senterpartiets stortingsgruppe er både historieløst og i strid med religionsfriheten. 

FØRST PUBLISERT I VÅRT LANDS SPALTE REFLEKSJONER 6. JULI 2012

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Olav Nisi

145 innlegg  4830 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Ingunn Breistein. Gå til den siterte teksten.

Men skal da flertallet bestemme hvordan mindretallet bør dyrke sin Gud?

I det siste 100 år har vel vår tradisjonelle  religion, mest representert ved DNK gradvis  blitt vingeklippet av flertallet.  Som Statskirke ved politisk valgte verdslige overbiskoper. Staten har grepet inn der den har innflytelse og makt og lagt føringer og begrensninger på forkynnelse og tro.   Når det så kommer inn nye religioner er det  som om at toleransen  øker igjen.  Kvinne og homofiles plass innen div. religioner er plutslig blitt en privatsak.  Ritualer som vil belaste vårt helsevesen må tillates.   Menneskerettighene må tilpasses multikulturen.  Vi er jo en tolerant nasjon. Især ovenfor andre.

Svar
Kommentar #2

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4108 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Ingunn Breistein. Gå til den siterte teksten.

Sp er ellers en varm tilhenger av folkekirken – en kirke som har tradisjoner det er like vanskelige å begrunne ut fra fornuften som tilfellet er med omskjæring. Hva er logikken i at spedbarn døpes inn i en religion de selv ikke har mulighet til å ta stilling til? Hva er logikken i at vann over barnets hode gir frelse og medlemskap i kirken?

Dåp og Omskjæring kan ikke sidestilles. Hvorfor? Jo, fordi handlingene har totalt ulike konsekvenser. Kan en ikke gjøre denne distinksjonen, så har en heller ikke forstått hva saken dreier seg om.

Ingen argumenter mot omskjæring fordi en ønsker å stoppe en religiøs gjerning. Motstanden begrunnes med helserisiko, lidelse og autonomi. Ingen av disse argumentene treffer dåpshandlingen. De treffer heller ikke kun de som er religiøst motiverte, men også de som har kulturelle begrunnelser. Dette kan da ikke være så vanskelig å forstå?

La oss være helt og holdent ærlige, la oss forholde oss til fakta:

Dåp:

Barnet bæres rundt av foreldre og kjente i noen minutter. Det blir ytret noen ord, og barnet påføres så noen dråper vann. Ingen av disse handlingene skiller seg vesentlig fra en vanlig dag i et lite barns liv.

Omskjæring:

Forhuden til barnet skjæres av med en skarp gjenstand. Smerter, infeksjonsfare og blodtap følger. Inngrepet er irreversibelt, og barnet kan selvfølgelig ikke ytre sin mening. Det er 8 dager gammelt. Statistisk sett dør noen av disse barna, selv om sannsynligheten er svært lav.

Så enkelt er det. Så vennligs stopp den meningsløse sammenligningen mellom dåp og omskjæring.

 

   

 

Svar
Kommentar #3

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4108 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Ingunn Breistein. Gå til den siterte teksten.

Hvem eier barna? Et annet stridspunkt i omskjæringsdebatten er spørsmålet om hvem barna tilhører, og hvem som har ansvar for å oppdra dem slik at det går dem godt i livet. Hvis en tenker at barna tilhører foreldrene, og at foreldrenes rett til å bestemme barnas religiøse tilhørighet hører med til denne retten, er det naturlig å tenke at jødiske og muslimske foreldre selvsagt må få bestemme selv om barna skal omskjæres eller ikke.

Eierskap er ikke et argument.

En hundeier kan ikke mishandle sin hund.

En forelder kan ikke mishandle sitt barn.

Vi har normalt sett ikke anledning til dette i vårt samfunn. Det gjør oss uegnet som "eiere".  

Å utsette barnet for unødig helserisiko og lidelse, uten tungtveiende medisinsk begrunnelse, er mishandling. 

Dersom eierskap skulle være et godt argument, kan ingen heller hindre foreldre i å omskjære jenter, eller å slå barna sine helseløse for den del.

 

Svar
Kommentar #4

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4108 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Ingunn Breistein. Gå til den siterte teksten.

For de fleste mennesker er det naturlig å inkludere barna i sin religiøse tradisjon, og å oppdra barna i denne. Det er ikke lenge siden dette oppdrageransvaret endog var nedfelt i Grunnlovens § 2. Går vi 50 – 60 år tilbake i tid, var en dåpsattest en vanligere etterspurt dokumentasjon enn en fødselsattest, en illustrasjon på den selvfølgelige plass denne livsriten har hatt i det norske storsamfunnet. Hvorfor aksepteres det ikke at jøder og muslimer har samme rett som kristne til å innlemme sine barn i sin religiøse tradisjon

Ingen ønsker å forhindre foreldre i å påvirke trosretningen til barna. En ønsker å forhindre at foreldre skjærer i barnet uten god grunn. Hvis troen kommer i konflikt med dette, så er det underordnet.

Det går alltid en grense for hvor langt en kan strekke trosbegrepet. Omskjæring er ikke tro, det er en handling.

Hvor mye lidelse og helserisiko mener du en kan utsette barnet sitt for, før en appell til religiøs praksis ikke lenger er forsvarlig?

 

Svar
Kommentar #5

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4108 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Ingunn Breistein. Gå til den siterte teksten.

Det er imidlertid ikke påvist medisinsk at omskjæring skader gutter. Når 80 % av den mannlige befolkningen i USA er omskåret, er de fleste omskåret av helsemessige, ikke religiøse, årsaker. Det finnes derfor mange som mener at omskjæring har en helsegevinst

Dette stemmer ikke. Det er alltid helserisiko forbundet med et kirurgisk inngrep.

Sannheten er at barn har dødd av prosedyren. Dette vet også du. Det burde være nok til at en ikke presenterer denne typen argument.

Svar
Kommentar #6

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4108 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Ingunn Breistein. Gå til den siterte teksten.

Vårt samfunn aksepterer for eksempel at friske fostre blir abortert, fordi kvinners rett til selv å bestemme over sin kropp vurderes som viktigere enn fosterets rett til å leve.

Abort er en helt annen diskusjon. Dette burde du vite.

Konfliktene står mellom:

Abort:  

1. Kvinnens rett til å bestemme over sin egen kropp. Kvinnens rett til å stanse en prosess som medfører helserisiko og lidelse.

2. Et fosters rett til å leve.

Omskjæring:

1. Foreldrenes rett til å utøve religiøse/kulturelle ritualer.

2. Samfunnets rett til å hindre foreldre i å utsette barna sine for helserisiko og lidelse.

 

Dette er to separate diskusjoner, og innebærer fullstendig ulike avveininger. Sammenligningen er meningsløs.

Svar
Kommentar #7

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4108 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Ingunn Breistein. Gå til den siterte teksten.

Det vi aksepterer som en naturlig rett for majoriteten, må vi også akseptere som en naturlig rett for minoritetene.

Dette er postivt feil.

Argumentene mot omskjæring treffer like sterkt en majoritet som en minoritet. De er basert på faktiske forhold mht barnet.

Svar
Kommentar #8

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4108 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Ingunn Breistein. Gå til den siterte teksten.

John Stuart Mill skrev i sin bok Om friheten at «folkets vilje» i praksis betyr viljen til de fleste. Det kan derfor godt tenkes at «folket» kunne ønske å undertrykke en del av folket.

Jeg vil også minne om at flertallet var en gang for slaveri. I moralske spørsmål har nødvendigvis ikke rett. Det er ingen automatikk i dette.

John Stuart Mill sa forøvrig følgende:

"The harm principle holds that each individual has the right to act as he wants, so long as these actions do not harm others."

I så måte er et forbud i fullstendig overenstemmelse med Mills filosofi.

Svar
Kommentar #9

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4108 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Ingunn Breistein. Gå til den siterte teksten.

En av utfordringene i det norske samfunnet er at likhet fremmes på bekostning av frihet og mangfold.

Frihet er å ikke bli påtvunget et tap av kroppsdeler før en kan ha en mening om det.

Tenk litt over dette.

Forøvrig et spesielt lite gjennomtenkt innlegg.

Svar
Kommentar #10

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Takk! :o)

Publisert over 5 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

Forøvrig et spesielt lite gjennomtenkt innlegg.

Takk for at du tar denne kampen, og så effektiv plukker argumentene for dette svineriet fra hverandre med så stort engasjement, Arild!

Det er utrolig viktig at noen står opp for alle de små som fullstendig hjelpeløst er overlatt til andres forgodtbefinnende, i et samfun der også de sekulære myndighetene toer sine hender i redsel for å bli stemplet som....et eller annet diskriminerende.

Å betrakte omskjæring som uttrykk for religionsfrihet, eller som trådstarter fullstendig kortslutter med uttalelsen at det er "naturlig å tenke at jødiske og muslimske foreldre selvsagt må få bestemme selv om barna skal omskjæres eller ikke" er det samme som å si at små barn ikke er selvstendige individer med egne rettigheter, og at de derfor kan betraktes som enhver annen eiendom.

Omskjæring av spedbarn på åtte uker befinner seg lysår bortenfor det som med rimelighet kan betraktes å befinne seg innenfor religionsfriheten; når voksne mennesker skjærer biter av små barns kjønnsorganer for å merke dem med sin egen religion, så er det det religionstvang som tilkjempes og ikke frihet til å velge selv som fremmes og praktiseres.

Det finnes enkelt og greit en rekke sammenhenger der voksne mennesker skal holde seg - eventuelt holdes - langt unna barns kjønnsorganer, og det tør være innlysende at hysteriske tanker om at man er pålagt av Gud å skjære i dem, omfattes av en slik kategori. Og dersom det finnes noen, og det gjør det, som ikke ser det åpenbare i en slik logikk, så er det en plikt for enhver annen å gjøre sitt beste for at små barn - de soleklare og enerådende eierne av disse evolusjonært utviklede og fra naturens side perfekt tilpassede organene - beskyttes mot en helt forkastelig voldshandling.

Og det gjøres definitivt ikke ved at overgrepet bare overføres til et sykehus.

Og - Breisten er visst også av dem som skriver et innlegg, for så å forsvinne fra den følgende debatten. Kanskje bør redaksjonen - i det minste når de som her legger ut innlegget som lesetips - påpeke overfor trådstarter at det finnes andre og bedre kanaler, dersom man er ute etter å skrive en kronikk. 

Svar
Kommentar #11

Tor-Andre Kongelf

4 innlegg  400 kommentarer

Burde vært forbudt for lenge siden

Publisert over 5 år siden

At noen kan skrive noe slikt å fortsatt få sove om natten er svært underlig for meg.

Forslaget føyer seg inn i rekken av velmente, men populistiske forslag fra politikere som vil ramme minoritetene, ikke majoriteten.

Hvorfor er det slik at alle forslag som ikke begås av venstresiden som vanligvis da er solidariske plutselig er populistiske når det kommer fra noen andre?

Hvorfor er det viktigere hvordan man behandler minoriteter kontra majoriteter viktigere enn det faktum at det i 2012 i Norge fortsatt utføres grotesk mishandling av barn som omskjæring er.

Omskjæring er et godt eksempel på at for at gode mennesker skal begå onde handlinger så trenger man religion til.

Jeg begynner personlig å bli møkk lei av å sitte å lese det ene innlegget mer støtende etter det andre at det er viktig å ta hensyn til hva minoriteter gjør i religiøs og overtroisk overbevisning enn hva slags behandling man gir forsvarsløse barn.

Er man minoritet og har et mest mulig urasjonelt livssyn så er det tydelig at man kan komme unna det meste.

Det er egentlig et bevis at vårt samfunn har stagnert i religiløst bakstreverskhet at vi ikke har klart å forby dette tullet for lenge siden.

I et fornuftig samfunn etter mitt hodet så hadde barnevernet vært på saken for lenge siden.

Hvorvidt folk omskjærer seg i voksen alder er noe helt annet.

(MIDERATOR HAR FJERNET TO KARAKTERISTIKKER)

Svar
Kommentar #12

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4875 kommentarer

Patetisk sneversyn

Publisert over 5 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Takk for at du tar denne kampen, og så effektiv plukker argumentene for dette svineriet fra hverandre med så stort engasjement, Arild!

Igjen Halvorsen ute med sine patetiske sneversyn. Ateisten Halvorens tilhører en sivilisasjon som ikke har mye å skryte av.  Før han går ut å og avhumaniserer jødene og deres skikker ved å kalle dette for svineri bør han komme til sans og samling og innse hvor bærekraftig og overlevelsesdyktig den jødiske relgion og tradisjon.  Saken er den ateist Halvorens, vår sekulær-kultur der ateister har hatt makten etter sin vilje fremstår som svineri.  Les historien om Europa som tvangsdemokratifisert. Les om det skulære Europa som har forårsaket verdenshistoriens verste katastrofer. At du som norsk/europeisk ateist skal sette deg til dommer over jødiske/islamsk kultur fremstår mildt sagt som megalomani.  Jeg gjentar: Relgionsfrihet på ateisters premisser er en umulighet grunnet deres sneversyn, manglende evne til å forstå og akseptere andre livserfaringer og ikke minst: Manglende evne til rasjonalitet i forhold egen menneskelighet.  Alt måle ut fra egne antipatier og sympatier.  Nå er Europa tilbake i gamle spor, med økonomiske kollapser,  jødefiendlighet, innskrenking av relgionsfrihet og avvikling av demokratier og ytringsfrihet.  Den farligste fienden alle demokrati og ytringsfrihets-elskende mennesker har, er ateistene med sine fantasifostre av ideologier og etiske konklusjoner. 

(MODERATOR HAR FJERNET PERSONKARAKTERISTIKK)

Svar
Kommentar #13

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4108 kommentarer

Tips:

Publisert over 5 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.

en Halvorsen ute med sine patetiske sneversyn. Ateisten Halvorens tilhører en sivilisasjon som ikke har mye å skryte av.

Tror denne tråden handler om abort og ikke Halvorsen....

Svar
Kommentar #14

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.

Ateisten Halvorsen fremstår som et prakteksempler i så måte. Han er blitt gjendrevet i debatt etter debatt av folk med høyere intelligens, høyere kunnskapsnivåa, større evne til rasjonalitet.

Eh...hvem, hva og innenfor hvilket tema...?

Og du? Bruk avsnitt ("Enter"-tasten på qwerty-tastaturet på din Gates-maskin; jeg vedder en hundrings på at du ikke har mac;)) så blir det (muligens) (bittelitt) (stryk den parantesen som ikke passer) mindre slitsomt å lese dine evinnelige gjentagne innlegg om "ateistiske regimer" og hva gudlsøheten har forårsaket av forferdeligheter.

Og, i og med at du er inne på jødenes ofte tragiske skjebne: Det tør være ganske åpenbart for de aller fleste at de hadde sluppet unna det aller meste av lidelsen om det ikke hadde vært for Kristendommen. 

Svar

Siste innlegg

Mangfoldets mulighet
av
Mirjam Syltebø Endalew
rundt 3 timer siden / 68 visninger
0 kommentarer
Noen må gå!
av
Olav Egil Aune
rundt 5 timer siden / 93 visninger
2 kommentarer
Den eneste vi skal frykte
av
Espen Ottosen
rundt 5 timer siden / 355 visninger
8 kommentarer
Prinsippløst av de blågrønne
av
Vårt Land
rundt 5 timer siden / 84 visninger
1 kommentarer
Kirken, menneskerettigheter og dogmer
av
Terje Tvedt
rundt 16 timer siden / 285 visninger
1 kommentarer
TRO
av
Hege Anita Aarvold Flottorp
rundt 23 timer siden / 145 visninger
0 kommentarer
Hev stemmen
av
Tove S. J Magnussen
1 dag siden / 129 visninger
1 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Tove S. J Magnussen kommenterte på
"Rett" til å dø?
32 minutter siden / 603 visninger
Tove S. J Magnussen kommenterte på
Viktige Venstre-gjennomslag i ruspolitikken
37 minutter siden / 357 visninger
Tove S. J Magnussen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 355 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Noen må gå!
rundt 1 time siden / 93 visninger
Tove S. J Magnussen kommenterte på
Noen må gå!
rundt 1 time siden / 93 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Presidentens kulisser
rundt 1 time siden / 1362 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Presidentens kulisser
rundt 1 time siden / 1362 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 355 visninger
Audun Aase kommenterte på
Guds Lam
rundt 2 timer siden / 386 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Presidentens kulisser
rundt 2 timer siden / 1362 visninger
Espen Ottosen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 355 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 355 visninger
Les flere