Rune Staven

401    12014

Er det lett å la seg vilede av det falske lys?

Publisert: 7. jul 2012 / 1361 visninger.

Hei

 

 

Hvor lett er det la seg bli ledet bort i fra sannheten ? bort i fra det lys som avsløre alt, ? Hvordan kan man ignonere det sanne lys.? Hvordan kan man leve utenfor det sanne lys NÅR MAN ER KRISTEN ?. Er det falske lys så likt at man ikke kan se forskjell. ? Verden er et falskt lys for oss menneskene men som er utrolig lett å følge. Man lar seg bli bedradd av det falske lyset som virker i mange kristne i dag. Man lever etter det som behager seg selv. Det som man selv tror er riktig uten selv å ransake sitt eget hjerte. Er det en unskyldnig til å leve i det det lys som ikke gir liv. men som man tror gir liv.? Merker man ikke at man drikker av feil kilde ?Heller lar vi oss bli bedratt av denne verdens lys ? slik at vi har det mer komfortabelt med oss selv, da bedrar man seg selv. og setter vår egoisme først.

 

Jeg kommer over et innlegg av Zak Poonen i ordets lys som jeg gjerne ville dele.Generelt sett blir kristne delt opp i 2 grupper:

1. "Romersk-katolske" og "protestanter" - Avhengig av fødsel.
2. "Statskirke eller frie menigheter" - avhengig av menighetsmønster.
3. "Kristne som er født på ny" og "navnekristne" - avhengig av opplevelse.
4. "Evangeliske" og "liberale" - avhengig av lære.
5. "Karismatiske" og "ikke-karismatiske" - avhengig av "tungetale".
6. "Fulltids kristne arbeidere" og "kristne med vanlig arbeid" - avhengig av yrke.

Slik kan vi kategorisere med flere ting. Men ingen av disse kategoriene løser det problemet som vår Herre kom for å løse. Mange vet at "Kristus døde for våre synder" (1. Kor. 15, 3). Men det er mange som ikke vet at det også står at han døde for at vi ikke lenger skulle leve for oss selv, men for ham (2. Kor. 5, 15).
En mer bibelsk måte å karakterisere de kristne på, ville være slik:
"De som lever for seg selv" og "de som lever for Kristus";
eller "De som søker sitt eget" og "de som søker det som er i Kristus"
eller "de som søker det jordiske først" og "de som søker Guds rike først",
eller "de som elsker penger" og "de som elsker Gud". (Jesus sa at det var umulig å elske begge deler - Luk. 16, 13).

Men en slik kategorisering har jeg aldri hørt at noen har brukt. Denne kategoriseringen går inn i den kristnes indre liv og personlige vandring med Gud, mens den andre metoden går på de ytre og synlige detaljene i livet. Allikevel er det den siste som Gud bruker for å kategorisere kristne. Og hvis det er tilfellet, er det den eneste kategorien som betyr noe! På denne måten kan ingen andre kategorisere oss. Det må vi gjøre selv, for det er bare en selv som vet hva som er ens innerste motiver og ønsker. Selv ens ektefelle er ikke alltid klar over hva en lever for.

Det var ikke hovedsakelig for å gi oss en lære at vår Herre kom, eller for å gi oss en mønstermenighet, eller for at de skulle tale i tunger eller for at de skulle få opplevelser!

Han kom for å "frelse oss fra synden". Han kom for å legge øksen ved roten av treet. Syndens rot er å være selvsentrert, søke vårt eget og å gjøre vår egen vilje. Hvis vi ikke tillater Gud å hogge og å få tatt opp denne "rota" fra våre liv, vil vi bare bli overfladiske kristne. Men Satan kan allikevel bedra oss og få oss til å innbille oss at vi tilhører en høyere klasse enn andre kristne, bare på grunn av læren, våre opplevelser eller menighetsmønster!

Satan bryr seg ikke om vi har den rett lære, store åndelige opplevelser eller korrekt menighetsmønster, bare vi fortsetter "å leve for oss selv". (Dette er strengt tatt bare et annet uttrykk for å "leve i synd"!!). Kristendommen i dag er fylt med kristne som søker sitt eget og lever for dem selv og er allikevel overbevist om at Gud ser på dem som bedre enn andre kristne, hovedsakelig på grunn av læreforskjeller, menighetsmønster eller "opplevelser". Dette viser hvilket enormt arbeide Satan har lykkes med i blant de kristne.

I 1. Joh. 6, 38 sier Herren at han kom til jorden for å:
1. fornekte sin egen menneskelige vilje (den han hadde fått da han kom til jorden som et menneske), og
2. for å gjøre sin Fars vilje, som et menneske.
På denne måten ble han vårt eksempel.

Gjennom Jesu jordiske liv; dvs. gjennom alle de 33 ½ årene han levde, fornektet han sin egen vilje og gjorde sin Fars vilje. Han fortalte tydelig sine disipler at de som ønsket å bli hans disipler måtte gå den samme veien. Han kom for å åpenbare syndens rot i våre liv - "å gjøre vår egen vilje"- og for å frigjøre oss fra den.

I mange årtusener tok vitenskapen feil når den trodde at jorda var universets sentrum. Det så slik ut for det menneskelige øye, fordi solen, månen og stjernene dreide rundt jorden hver 24 time. For 450 år siden var det en mann som turde å stille spørsmålstegn ved denne populære forestillingen. Han beviste at den var fullstendig gal og at jorden heller ikke var sentrum av solsystemet. Han fant ut at jorden roterte rundt sola. Så lenge som senteret var gal, ville alle hans vitenskapelige kalkuleringer også bli gale. Men med en gang man oppdager det rette sentrum, vil alle beregninger bli rette.

Det er på samme måte med oss hvis vi forblir "selvsentrerte" istedenfor "Gud-sentrert". Vår forståelse av Bibelen og Guds fullkomne vilje (våre beregninger og våre skritt), vil da bli gal. På samme måte som menneskene for 5000 år siden var overbevist om at de hadde rett (som vi så ovenfor), kan det hende at vi innbiller oss at vi har rett! Men vi tar egentlig 100% feil.

Det er dette vi ser blant mange "gode kristne" i dag. De har så mange forskjellige fortolkninger av den samme Bibelen. Hver av dem tror at deres egen fortolkning er rett og at alle de andre tar feil. De andre vil si at vi er forført. Hvorfor er det slik? Fordi de er sentrert feil.

Gud skapte mennesket for at det skulle bli sentrert i Ham og ikke i seg selv. Og når kristne har senteret galt, så vil forkynnelsen deres også bli feil. I grunnen er det bare 2 evangelier som blir forkynt i dag. Det er et menneskesentrert budskap, og et som har Gud som sentrum.

Det menneskesentrerte evangelium lover menneskene at Gud vil gi dem alt de trenger for å leve et komfortabelt liv og også gi dem en plass i himmelen når livet er slutt. De blir fortalt at Jesus tilgir dem syndene deres, helbreder sykdom, velsigner dem materialistisk, løser alle problemene osv. osv.

I et slikt menneskes liv vil selvet forbli levende og Gud går rundt en som en tjener, for å besvare alle bønner og gi ham det han måtte ønske!! Det eneste han har å gjøre er å "tro" og gjøre krav på enhver jordisk velsignelse i Jesu navn!!

Dette er et falskt evangelium fordi de ikke snakker om at en må angre og vende om seg fra sine synder.

Det var om anger og omvendelse døperen Johannes, Jesus, Paulus, Peter og alle de andre apostlene først forkynte. Nå er det om anger og omvendelse detikke bli forkynt. Heller ikke til slutt!!

På den annen side vil det Gud-sentrerte evangelium påvirke et menneske til å omvende seg og angre. Omvendelse og anger betyr:
Å vende selvet fra å være i sentrum, fra å gjøre sin egen vilje, fra å gå på den veien man selv har valgt, fra å elske penger og de tingene som er i verden (kjødets lyst, øynenes lyst og stolte tanker over hva man er og har) osv. og deretter vende seg til Gud. Elske Han med hele hjertet og gjøre Han til sentrum i livet sitt og deretter gjøre Hans vilje osv.

Troen på Kristi død på korset kan gi en tilgivelse bare når en angrer og vender om. Da kan en motta den hellige ånds kraft slik at en daglig kan fornekte seg selv og leve et Gud-sentrert liv.

Det er dette evangeliet Jesus og apostlene forkynte.

Det falske evangelium gjør porten vid og veien bred (det blir lett å gå den fordi en ikke må fornekte sitt SELV eller må slutte med å søke egen vinning). Millioner går på møter hvor et slikt falskt "evangelium" blir forkynt. Det er mange som går inn gjennom denne porten og går på den veien og tror at den leder til livet. Men egentlig fører den til undergang. De som forkynner et slikt evangelium fryder seg og rapporterer om masse mennesker som "rakk hendene i været og tok bestemmelser for Kristus" på deres møter!! Men det er bare et bedrag. Selv om noen blir skikkelig omvendte på slike møter fordi de er oppriktige, så er det mange av disse "omvendte" som ender opp med å bli 2 ganger verre enn dem selv (Matt. 23,15), de er forført og ubevisst sin sanne tilstand.

Men det sanne evangelium gjør porten trang og veien smal. Men ikke smalere enn Jesus gjorde den, slik som noen superåndelige kulter gjør, men gjøre den akkurat slik som Jesus gjorde den. Det er få som finner denne veien til livet. Det er ikke mye en evangelist av et slikt budskap kan rapportere om og statistikken er heller ikke imponerende. Men det evangeliet leder menneskene til den Herre Jesus og til himmelen.

Se til hvordan dere lytter. Den som er lydige mot det han hører, til han vil det bli gitt mer lys og forståelse. Men den som ikke er lydige mot det han hører, fra han skal det lys og den forståelse han tror at han har, bli tatt fra han" (omskrivning av Luk. 8,18).

Den som har øre, la han høre.

Noen slutt ord fra bygstad sitat

Mod dette stod Jeremias helt alene. Hans tale var ikke af en sådan slags, at den »kildrede deres ører« (2 Tim 4,3). De ugudelige fik klar besked om at omvende sig. Og hvis ikke de ville høre, stod Guds dom for døren. Jeremias lod med andre ord ikke folk være i fred. Han plagede folks samvittighed og blev derfor yderst upopulær. De falske profeter var til gengæld meget populære - for de sagde jo aldrig andet, end hvad folket ønskede at høre. Vi kan levende forestille os, at Jeremias mere end en gang har fået spørgsmålet: »Har du alene ret, og alle de andre tager fejl? Er profeterne ikke alle sammen gode og fromme mænd? Hvordan kan du da være så hovmodig at bilde dig ind, at alle de andre har misforstået sagen?«.

Skal vi sammenfatte de falske profeters budskab, kan det gøres på følgende måde: De talte om Guds nåde, men aldrig om Guds dom. De talte om Guds kærlighed, men aldrig om hans hellighed og vrede. De forkyndte »evangelium«, men ikke lov, lovede Guds velsignelse uden omvendelse. De forklarede ikke for folket alvoren i at have med Den Hellige at gøre, og derfor blev deres forkyndelse blot søde vuggeviser for et folk, som var i dyb søvn. Derfor fremtrådte de også som kærlige, vise og tolerante mennesker, som viste forståelse for menneskernes situation - noget ganske andet end den snæversynede Jeremias. Det er ikke tilfældigt, at Jesus placerer sin tale om de falske profeter ind i en bestemt sammenhæng:

»Gå ind ad den snævre port; for vid er den port, og bred er den vej, der fører til fortabelsen, og der er mange, der går ind ad den. Hvor snæver er ikke den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til livet, og der er få, som finder den! Tag jer i agt for defalske profeter. .. « (Matt 7,13-15).

Det, der kendetegner de falske profeter, er, at de forsøger at gøre den smalle vej bred! De er, hvad vi med et moderne begreb kalder antinomister, dvs. fjender af Guds lov. Af Jesu endetidstale forstår vi, at netop dette vil være et fremtrædende træk ved verdenshistoriens afslutning: »Fordi lovløsheden tager overhånd, skal kærligheden blive kold hos de fleste« (Matt 24,12). Det samme peger Peter og Judas på i deres breve: »De er ugudelige, de misbruger vor Guds nåde til tøjlesløshed

Så omvendelse fa synden blir det lite forkynt i dag men man ser på, det er våre liv som står på spill, vi må ikke lure oss selv til å tro på det falske lys som ikke gir livet.men død.

 

 

MVH

Rune


 

 

 

 

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2817 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Hvor lett er det la seg bli ledet bort i fra sannheten ? bort i fra det lys som avsløre alt, ? Hvordan kan man ignonere det sanne lys.? Hvordan kan man leve utenfor det sanne lys NÅR MAN ER KRISTEN ?. Er det falske lys så likt at man ikke kan se forskjell. ? Verden er et falskt lys for oss menneskene men som er utrolig lett å følge. Man lar seg bli bedradd av det falske lyset som virker i mange kristne i dag. Man lever etter det som behager seg selv. Det som man selv tror er riktig uten selv å ransake sitt eget hjerte. Er det en unskyldnig til å leve i det det lys som ikke gir liv. men som man tror gir liv.? Merker man ikke at man drikker av feil kilde ?Heller lar vi oss bli bedratt av denne verdens lys ? slik at vi har det mer komfortabelt med oss selv, da bedrar man seg selv. og setter vår egoisme først.

Det som er viktig for oss kristne er at vi hele tiden ser på Jesus og ikke på oss selv og vår egen kristendom, vår egen kristendom holder ikke inn for en Hellige Allmektig Gud.

Fordi alt har med Jesus å gjøre.

Som det blir sakt: det er ikke det med meg, men det er det med Jesus!

Svar
Kommentar #2

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.

Det som er viktig for oss kristne er at vi hele tiden ser på Jesus og ikke på oss selv og vår egen kristendom, vår egen kristendom holder ikke inn for en Hellige Allmektig Gud.

Fordi alt har med Jesus å gjøre.

Som det blir sakt: det er ikke det med meg, men det er det med Jesus!

Hei Kjell

 

 

Helt riktig det er å peke på JESUS. Som kom med sannhet og liv. Hvordan lever man i sannheten.? Jo man prøver å gå i jesu fotspor. og man kan være med og formidle sannheten. om noen lker det heller ikke, så må man alltid sjekke om det samstemmer med Guds ord.

 

Takker for ditt svar Kell.

 

MVH

RUNE

Svar
Kommentar #3

Lise Helgesen

12 innlegg  779 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Mye fint å grunne over i innlegget fra Zak Poonen.

Tror det er veldig riktig å feste blikket på Guds Ord istedenfor på seg selv. Så kan Ordet lede oss dit Gud vil ha oss. Det er jo også større glede å gi, enn å få. Å være selvsentrert gir oss mange bekymringer. Å finne sin lyst og glede i Herrens Ord, slik kan vi la oss lede i Sannhet, avsløre løgneren. I kampens hete kan det ofte bli et basketak, Guds Ord ber oss ikle oss Guds fulle rustning, når pilene kommer sende dobbelt tilbake. Om vi skal bli stående, liggende, eller gråtende avhenger også ofte om hvor godt vi kjenner Guds Ord.

Å følge Herren og det som hører han til, gir sin frukt i rett tid.

Det handler kanskje ikke om å være en god kristen, men å la seg villig lede av Guds Ånd.

Bare noen tanker.

Prøvde å sove, men helt umulig. Fienden prøver seg.

vennlig hilsen lise

 

Svar
Kommentar #4

Tore Czilling

53 innlegg  495 kommentarer

De gamle

Publisert over 5 år siden

forsto dybden av og at det var en pris å betale for sin tro.

Jeg kjenner en, hvor hans farfarsfar som opplevde en åndsutgytelse i den byen jeg bor i. Han havnet i fengsel pga hans overbevisning om voksendåpen. Han måtte betale en pris for sin tro på Guds Ord.

Idag er det få som forkynner feks bergpreknen til Jesus. Men Jesus er veldig kompromissløs der. Vi må aldri glemme at å stå  for hele sannheten i Guds Ord og å leve nær Far, faktisk kan koste noe: Selvet må dø! Og jo mer seiglivet kjødet ditt er, jo lengre tid tar det før det er død (og det kan koste mye smerte).Men når det dør, så oppstår ett nytt liv, hvor byrdene forsvinner. Og man blir som Jona, og forkynner Guds ord, enten det er positivt eller negativt, og frukten er når sjeler vender om til Jesus.

La oss plyndre helvete, og befolke himmelen! Men først må Herren vekke sitt høstfolk! For høsten er moden, be derfor at Far sender ut sine høstarbeidere til sin høst!

Gud velsigne deg Rune!

Svar
Kommentar #5

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Lise Helgesen. Gå til den siterte teksten.

Mye fint å grunne over i innlegget

Hei Lise

 

Ja Zak har mye godt på hjertet, viktig å vite at man er høyt elsket av vår Far i Himmelen. Å vile i Hans underbare nåde i tro. leve i den Kjærlihet Gud har lagt ned i oss. men til tider kan det storme rundt oss. da tenker jeg på den stormen som holdt på å velte den båten til disiplene der Jesus sov i. De var redde og urolige, så de vekte Jesus og Han stilnet stormen og havet. på et blunk. Vi er gjerne ofte bekymret uten grunn. derfor er det viktig å la sin tro vere størst i hjerte, så ikke følelsene tar av i oss, slik at man blir styrt av våre følelser. på godt og vondt, Satan benytter ofte våre føelser, og spiller på dette. men som du sier vårt fokus må ikke vere på oss selv, men Jesus. takker for dine ord søster.

 

 

Ha en velsignet og en ildfull dag;)

 

 

MVH

Rune

Svar
Kommentar #6

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Tore Czilling. Gå til den siterte teksten.

forsto dybden av og at det var en pris å betale for sin tro.

Jeg kjenner en, hvor hans farfarsfar som opplevde en åndsutgytelse i den byen jeg bor i. Han havnet i fengsel pga hans overbevisning om voksendåpen. Han måtte betale en pris for sin tro på Guds Ord.

Idag er det få som forkynner feks bergpreknen til Jesus. Men Jesus er veldig kompromissløs der. Vi må aldri glemme at å stå

Hei Tore

 

 

Du bringer alltid noe fra ditt gode foråd,og deler med oss i fra dine opplevelser.setter pris på dette broder, det å stå sammen er viktigere en noen gang. det å stå sammen i samme legemet i samme sannhet. i vintreet, som gir god frukt. Vår frimodighet må alrdi stoppe aldri bøye oss for løgnen oppmuntre verandre uansett hvor hardt det vil storme rundt oss. man legger seg ikke ned. nei man stormer himmelriket med lys og salt slik at mennesker kan se hva sannhet er . men ikke alle er villige til å se sannheten.slik den er. Takk for dine ord Tore.

 

 

Ha en gledelig og velsignet dag BRODER:) Ta godt vare på familien:)

 

MVH

Rune

 

 

 

Svar
Kommentar #7

Njål Kristiansen

141 innlegg  19017 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Brødre, for at jeg ikke skal tro for stort om meg selv på grunn av disse høye åpenbaringene, har jeg fått en torn som står meg i kroppen – et Satans sendebud som skal slå meg i ansiktet, så jeg ikke skal bli for stor på det. Tre ganger har jeg bedt Herren om å få slippe av med ham. Men han har svart: «Min nåde er nok for deg; for det er gjennom avmakt at min kraft utfolder sin fulle styrke.» Og derfor roser jeg meg også aller helst av min avmakt, for at Kristi kraft kan utfolde seg over meg. Ja, derfor er jeg glad over min maktesløshet – over mishandlingen, over nøden og forfølgelsene og alle de trengsler jeg gjennomgår for Kristi skyld; for hver gang jeg står maktesløs, da er jeg nettopp sterk!

Svar
Kommentar #8

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Hei Njål Jeg må bare smile til din kommentar:-) :-) Jeg er ikke bedre enn noen andre, Jeg føler meg skitten i tider selv om jeg vasker meg i blodet Njål Ha en blomster rik dag Mvh Rune

Publisert over 5 år siden
Svar
Kommentar #9

Ragnhild Kimo

8 innlegg  1936 kommentarer

Greinene har kontakt med stammen, vet du :-)

Publisert over 5 år siden
Lise Helgesen. Gå til den siterte teksten.

Å følge Herren og det som hører han til, gir sin frukt i rett tid.

Hei Lise!

Fikk så lyst til å minne deg (og andre) om dette bibelstedet. Det fyller meg med en usigelig fred og glede. Vi må få blikket bort fra oss selv! Slik israelsfolket måtte få øynene bort fra slangene og bittene. Det finnes ikke fred og frelse i å se på seg selv og sitt eget forderv. Vi må heller ikke tro at troen og freden kommer av å se på andre prektige kristne. Det er Jesus og han alene som er vår redning

Heb 12:1f  Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss, 2 med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den glede som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone.

Denne sangen synger vi av og til på Bedehuset her, og den handler jo om dette at vi alltid må holde oss nær Jesus og la Ham lede oss!

1. Hald blikket festa på Jesus når du med Peter er langt ifra land.
Når alt ikring deg er stormvér, og du går under, lyft blikket mot han!

Hald blikket festa på Jesus, for Jesu auge er festa på deg!
Han ser di fortid og framtid, han kjenner vegen du går steg for steg. Hans hjarte bankar i kjærleik til deg, han gjer deg sterk, og han stør din steg.
Han gjev deg kall til å vandre din veg med blikket festa på Jesus.

2. Hald blikket festa på Jesus når alt ikring deg vil vende det bort.
Hald blikket festa på krossen, lat auga fyllast med det han har gjort:

Hald blikket festa på Jesus…

3. Hald blikket festa på Jesus, så vender Frelsaren blikket ditt ut
mot folkemengda som ventar, som stundar etter den levande Gud.

Hald blikket festa på Jesus…

Tekst: Hans Johan Sagrusten   Melodi: Gunnar Melbø

Amen, halleluja!

Svar
Kommentar #10

Njål Kristiansen

141 innlegg  19017 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Ett er sjøkart at lese, et annet at skibe føre

Svar
Kommentar #11

Ragnhild Kimo

8 innlegg  1936 kommentarer

:-) :-)

Publisert over 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Ett er sjøkart at lese, et annet at skibe føre

Ja, det har du sannelig rett i!

Tror jeg tar losen ombord  :-)

Jeg har ikke akkurat embetseksamen i lesing av sjøkart heller!

Bør man ha det tro, for å være helt sikker?

 

 

 

Svar
Kommentar #12

Njål Kristiansen

141 innlegg  19017 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Ragnhild, jeg har sett en kampanje fra Redningsselskapet som jeg tror het "Ta Roret, Kjerring!". Hensikten var å lære opp kvinner til å ta roret om mannen faller over bord siden det visstnok er flest menn som faller over bord (med åpen buksesmekk, til og med). Det kan jo være noe å tenke på? Leder neppe til embedseksamen, men det kan være bra å kunne styre skuta i en krise.

Men fortvil ikke, for det finnes også en annen devise om at "seilte jeg min skute på grunn, så var det dog deilig å fare". Som du skjønner er det håp for oss alle.

Mine søstre lærte meg at det var utrolig digg å ha "los". Det har du sikkert hatt noen gang du også:-) Men som med alt annet er det noe eget med fagfolk, så skikkelig los må man ha vøtt. Da er det godt å vite hvor Han er å finne.

 

Svar
Kommentar #13

Henrikke Wilhelmsen

0 innlegg  70 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Dette har ikke jeg sett og det satte jeg pris på å finne : "Se til hvordan dere lytter. Den som er lydige mot det han hører, til han vil det bli gitt mer lys og forståelse. Men den som ikke er lydige mot det han hører, fra han skal det lys og den forståelse han tror at han har, bli tatt fra han" (omskrivning av Luk. 8,18)."

Når du skriver verdens lys tenker jeg på sinnets lys som kan brukes for å erverve seg kunnskap. Mens Guds lys er sannhet større enn sinnet kan gripe, og sterkere, mer overbevisende og mer gjennomgripende.

Jeg er glad for å lese din oppsummering av falske profeters budskaps mangler: at det er ingen dom å frykte. Noe som betyr at man kan fortsette å leve i synd. Ordet synd betyr også "å bomme på målet" sier mange, og da høres det ikke ut som det er noe å bry seg så mye om. Det er ikke noe å angre og lære noe av på dypet av seg selv.

Om synd er å bomme på målet er det vesentlig at man har et mål. Om man går på den brede veg, hva er da målet man ikke skal bomme på? Å få et bedre liv? Og at å bomme på målet gir en konsekvenser; et dårligere liv? Mange holder fast ved troen på at de som uselvisk tjener andre gjør det fordi de tjener på det ved å føle seg bedre. Det er selvisk å tenke slik og det er å misforstå de som yter slik tjeneste for Guds skyld og fordi det er rettfferdig og noe som samvittigheten kaller en til og gir en fred ved å følge.

Svar
Kommentar #14

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Henrikke Wilhelmsen. Gå til den siterte teksten.

Dette har ikke jeg sett og det satte jeg pris på å finne : "Se til hvordan dere lytter. Den som er lydige mot det han hører, til han vil det bli gitt mer lys og forståelse. Men den som ikke er lydige mot det han hører, fra han skal det lys og den forståelse han tror at han har, bli tatt fra han" (omskrivning av Luk. 8,18)."

Når du skriver verdens lys tenker jeg på sinnets lys som kan brukes for å erverve seg kunnskap. Mens Guds lys er sannhet større enn sinnet kan gripe, og sterkere, mer overbevisende og mer gjennomgripende.

Jeg er glad for å lese din oppsummering av falske profeters budskaps mangler: at det er ingen dom å frykte. Noe som betyr at man kan fortsette å leve i synd. Ordet synd betyr også "å bomme på målet" sier mange, og da høres det ikke ut som det er noe å bry seg så mye om. Det er ikke noe å angre og lære noe av på dypet av seg selv.

Om synd er å bomme på målet er det vesentlig at man har et mål. Om man går på den brede veg, hva er da målet man ikke skal bomme på? Å få et bedre liv? Og at å bomme på målet gir en konsekvenser; et dårligere liv? Mange holder fast ved troen på at de som uselvisk tjener andre gjør det fordi de tjener på det ved å føle seg bedre. Det er selvisk å tenke slik og det er å misforstå de som yter slik tjeneste for Guds skyld og fordi det er rettfferdig og noe som samvittigheten kaller en til og gir en fred ved å følge.

Hei henrikke

 

Jeg har sansen for din forståelse av innlegget, men når jeg skriver verdens lys, så mener jeg løgnens lys som formidles av lysets engel som er i forkledning av verdens lys. et lys som fører oss vil. men når jeg mene Gud sanne lys, så er det lyset Gud bragte til verden Jesus kristus. og den hellige Ånd kom i Ånd og sannhet. og det som er innblåst av sannheten Ånd gir oss den åpenbarelse og isdom vi trenger å fylle vårt hjerte med, mens verden lys gir oss mat i fra sprukne brønner som fort kan være forgiftet. synden leder oss bort fra Gud. og da bommer man på målet,  synden er dårlig næring til livet i vårt kjød.  om Man følger guds ord slik det står og holder fast på sannheten om det så vil koste deg mange lidelser så er det velsignelser i lidelsene. for vi er alle svake som trenger nåden resten av veien om vi skal vinne den lønn vi er blitt lovet.

Guds fred Henrikke

 

 

mvh

Rune

 

 

 

Svar
Kommentar #15

Henrikke Wilhelmsen

0 innlegg  70 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Ja det er et så skummelt lys at jeg vil helst ikke tenke på det en gang. Men det er viktig å være klar over hva det er ja. F.eks gleden ved gjengjeldelse, gleden ved at noen man misunner lider nederlag, gleden ved å slå noen man er sint på. Gleden i å rive ned noen for å selv fremstå som bedre.

Jeg husker da jeg gikk siste året på barneskolen og det plutselig var blitt vanlig blandt de mest populære i klassen å gosse seg over andres ulykke. Jeg ble helt satt ut i forundring over at de andre godtok en slik oppførsel hos seg selv og andre og jeg sa ifra at jeg synes det ikke var bra å holde på sånn, husker jeg. Ingen sa noe da. Jeg synes det var mye tøffere å stå på mobbeofferets side enn å selv være en mobber fordi da risikerte jeg å bli mobbet jeg også. Men jeg ble aldri det.

Er det gleden ved ondskap du tenkte på eller alle kjødets lyster kanskje?

Du må vel ha tenkt på lys som kunnskap du også? Du skriver: ----Det som man selv tror er riktig uten selv å ransake sitt eget hjerte. ---og det utsagnet er viktig. Man må finne sannheten selv, erkjenne det som sant, ikke bare ta for god fisk det man lærer av foreldre, eller det de fleste andre mener er rett.

Svar
Kommentar #16

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Henrikke Wilhelmsen. Gå til den siterte teksten.

Ja det er et så skummelt lys at jeg vil helst ikke tenke på det en gang. Men det er viktig å være klar over hva det er ja. F.eks gleden ved gjengjeldelse, gleden ved at noen man misunner lider nederlag, gleden ved å slå noen man er sint på. Gleden i å rive ned noen for å selv fremstå som bedre.

Jeg husker da jeg gikk siste året på barneskolen og det plutselig var blitt vanlig blandt de mest populære i klassen å gosse seg over andres ulykke. Jeg ble helt satt ut i forundring over at de andre godtok en slik oppførsel hos seg selv og andre og jeg sa ifra at jeg synes det ikke var bra å holde på sånn, husker jeg. Ingen sa noe da. Jeg synes det var mye tøffere å stå på mobbeofferets side enn å selv være en mobber fordi da risikerte jeg å bli mobbet jeg også. Men jeg ble aldri det.

Er det gleden ved ondskap du tenkte på eller alle kjødets lyster kanskje?

Du må vel ha tenkt på lys som kunnskap du også? Du skriver: ----Det som man selv tror er riktig uten selv å ransake sitt eget hjerte. ---og det utsagnet er viktig. Man må finne sannheten selv, erkjenne det som sant, ikke bare ta for god fisk det man lærer av foreldre, eller det de fleste andre mener er rett.

Hei Henrikke

 

Det er ingen glede å rive ned, det er ingen glede ved å føle seg bedre en andre, men glede er det å brye seg om sannheten. bry seg om sine medmennesker. for hvis man formidler bare halve budskapet, så holder man tilbake den ene delen for sin egen vinning. Og hvorfor skal man gjøre det, Alt må tåle sannhetens lys. Hvis man da ikke ønsker å skjule noe, Men forkynner man den sunne lære så er det ikke fordi man føler seg bedre heller er bedre, for alle er fremdeles syndere, men forskjellen er at man ikke lenger lever i synden, som en nyskapning man har blitt i kristus.

 

Ingen har gleden i ondskap, kan vel en far gi sin sønn en slange til gave? Nei så var svakhet i kjødet er av den onde naturen i vårt liv som vil det onde, det strides en kamp mellom Ånden og kjødet, og den vil vedvare livet ut, Jeg skriver dette fordi jeg oppriktig bryr meg om andre, men mange vil vel ikke se hva som ligger bak ordene. men jeg er opptatt av at hele evangeliet blir formidlet, selv om mange vil kalle det forømmelse.

Hvis vårt lys er sannhet i Kristus så er det det sann VISDOM SOM BLIR GITT OSS I ÅNDENS LYS,

Derfor sier jeg også at man selv skal ransake sitt eget hjerte. for å se om man er på sannhetens vei. man lærer ikke av andre en det som er innblåst av Ånden i Guds kraft, man må selv sjekke om det samstemmer med Guds ord det andre formidler, det er vår plikt. og om det er noe du finner som ikke samstemmer med Guds ord så er jeg glad fo at du kan påpeke dette Henrikke, for jeg prøver å være ydmyk. og motakelig for andres meniger og tanker, så lenge dette er fra Guds ord, man kommer med.

 

Men tar jeg feil hvis jeg sier at det føltes ut som om du virket litt nedsettende om det jeg skrev er det en riktig oppservasjon?

 

MVH

Rune

Svar
Kommentar #17

Henrikke Wilhelmsen

0 innlegg  70 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Men tar jeg feil hvis jeg sier at det føltes ut som om du virket litt nedsettende om det jeg skrev er det en riktig oppservasjon?

Da tar du feil. Finnes ikke nedsettende. Jeg synes det er artig å lese det du skriver fordi du er så iherdig. Jeg er dog ikke enig med deg når du sier det ikke finnes glede i å ødelegge. Om det ikke var glede i det ville ingen ha gjort det. Selv om man gjør ondt er det noe positivt som er grunnen til at man gjør det. Og siden det er positivt er det lett å tro at det er greit eller i det minste unnskyldt. Så man må sjekke, spørre seg,  om det er positivt for flere enn en selv, og i det lange løp, og ikke kun for et øyeblikks tilfredstillelse, om man ikke er sikker på om det er greit eller ikke.

Svar
Kommentar #18

Henrikke Wilhelmsen

0 innlegg  70 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Ingen har gleden i ondskap, kan vel en far gi sin sønn en slange til gave?

Ingen vil gi sin sønn en slange til gave (om sønnen ikke elsket slanger da:) men sin fiende kanskje? Men faktisk er det de man elsker mest man er mest slem med også, fordi de er så nærme og så ofte sammen med en.De fleste blir voldtatt av kjæresten, ikke av fremmede. De fleste som ble slått før var sønner, slått av fedre.

Svar
Kommentar #19

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Henrikke Wilhelmsen. Gå til den siterte teksten.

Da tar du feil. Finnes ikke nedsettende. Jeg synes det er artig å lese det du skriver fordi du er så iherdig. Jeg er dog ikke enig med deg når du sier det ikke finnes glede i å ødelegge. Om det ikke var glede i det ville ingen ha gjort det. Selv om man gjør ondt er det noe positivt som er grunnen til at man gjør det. Og siden det er positivt er det lett å tro at det er greit eller i det minste unnskyldt. Så man må sjekke, spørre seg,

Hei Henrikke

 

Ok beklager det,men det føltes bare sånn ut. men jeg mener fortsatt det ikke er glede i å gjøre ondskap,heller ødlegge. Det du ikke vil at andre skal gjøre mot deg skal man ikke gjøre andre, en gylden regel som er godt å holde seg til. Det et av de budene jesus kom med. Når man lever i kristus aå har man fått den hellige Ånd i sitt liv, og den hellige Ånd pirker bort i vår samvitighet hvis det er noe som skurrer i vårt liv, noe om ikke samstemmer med våre frukter som man er berer av. Det ånden vil vil ikke kjødet og det kjødet vil vil ikke Ånden. så i vår nye skapning i kristus vil det ikke glede oss å gjøre andre vondt. Det var en dårlig forklaring Henrikke på gleden av å ødlegge . mm forstår ikke denne tankegangen men den har vel sin grunn den også.

 

MVH

Rune

Svar
Kommentar #20

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Henrikke Wilhelmsen. Gå til den siterte teksten.

Ingen vil gi sin sønn en slange til gave (om sønnen ikke elsket slanger da:) men sin fiende kanskje? Men faktisk er det de man elsker mest man er mest slem med også, fordi de er så nærme og så ofte sammen med en.De fleste blir voldtatt av kjæresten, ikke av fremmede. De fleste som ble slått før var sønner, slått av fedre.

Hei henrikke

 

 

No snakker jeg om kristne mennesker som lever i kristus, og ikke om ikke troende, ikke det at kristne også kan drive med slikt, men da er man ikke en sann omvendt. for da har man ikke lyst til å gjøre det onde, for da hater man synden . fordi man har lyst til å gå i Jesu fotspo, og ikke i den ondes naturs fotspor.

 

 

MVH

Rune

 

 

Svar
Kommentar #21

Henrikke Wilhelmsen

0 innlegg  70 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Det er ingen forskjell på mennesker. Vi alle har kjød. Ingen er onde, men noen mangler den hellige ånds innflytesele og trår derfor ofte feil pga mangelen på dette veiledende lys.

Vi hater synd når vi ser dette hos andre og vi hater den når vi har syndet. Jeg tror ikke en eneste som har fått innflytelse av den hellige ånd ikke har mistet kontrollen over kjødet noen gang. Det som skiller de som har fått åndens innflytelse og de som ikke har fått den er nettop om man finner glede i synd eller ikke. Det man vet er galt og ikke vil gjøre og likevel gjør finner man ingen glede i. De som synder og finner glede i det forsvarer for seg selv at det er ok. Gleden i ondskap er ikke den samme som den ekte gleden man finner i Guds kjærlighet. Gleden i ondskap er grunn.

Jeg ser på det onde og synd som mangel på noe guddommelig, som kjærlighet eller sannhet. Noen tror at det er greit å slå"fordi en føler sinne" og derfor har lov til å uttrykke dette. Det er mye rart man kan tro. De fleste drap er neppe gjort fordi noen liker å drepe men fordi de mente det var rettferdig. Rettferdighet er en dyd man kan lære om av Gud. Ser man rettferdighet i lys av sitt eget selv bare og ikke fra et høyere og større perspektiv blir det tilsvarende enfoldig. Poenget med dette avsnittet var å si at visdom er viktig for å leve i henhold til Guds rike fordi man kan tro synd er rett hvis man mangler visdom fra Gud.

Svar
Kommentar #22

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Henrikke Wilhelmsen. Gå til den siterte teksten.

Jeg ser det ikke så svart hvitt siden vi alle har kjød. Vi hater synd når vi ser dette hos andre og vi hater den når vi har syndet. Jeg tror ikke en eneste som har fått innflytelse av den hellige ånd ikke har mistet kontrollen over kjødet noen gang. Det som skiller de som har fått åndens innflytelse og de som ikke har fått den er nettop om man finner glede i synd eller ikke. Det man vet er galt og ikke vil gjøre og likevel gjør finner man ingen glede i. De som synder og finner glede i det forsvarer for seg selv at det er ok. Gleden i ondskap er ikke den samme som den ekte gleden man finner i Guds kjærlighet. Gleden i ondskap er grunn.

Jeg ser på det onde og synd som mangel på noe guddommelig, som kjærlighet eller sannhet. Noen tror at det er greit å slå

Hei Herikke

 

 

Hva er svart hvitt? synd og sannhet? Alle har vi kjød. men i nyskapningen vi er blitt i kristus så vandrer man i ånden istede for kjødet. og det er en stor forskjell fra det gamle livet vi levde i før vi ble en nyskapning i Kristus, for i Ånden kan vi ikke synde. Men allikavel er vi en synder hvordan kan man forklare dette,jo man har lagt fra seg sitt gamle jeg som man hater. det vil den synd man levde i. og no har man ikledd seg en ny drakt, en drakt som Den hellige ÅND BOR I. SELV OM VI HAR FÅTT ÅNDEN SÅ ER DEN ONDE NATUREN I OSS LIKE LEVNDE.

Den onde naturen i oss trekker i den nye drakten vår. og av og til så snubler man, og da er det godt at nåden hjelper oss og blodets beskyttelse er virksom slik at vår frihet  i kristus kan vere en glede i Jesu frihet om man gjør synd og lever i den så må man omvende seg det krever sannheten. for sannheten vil drive løgnen ut og mørket vil ikke ha noe med lyset å gjøre. DET STÅR SKREVET SØK FØRST GUDS RIKE OG HANS RETTFERDIGHET OG FÅ ALT DET ANDRE  I TILEGG, ET SANT OG ET NYTTIG VERS.MEN HVA ER DA VISDOMMEN UTEN SANNHET?

 

mvh

Rune

Svar
Kommentar #23

Ronny Johansen

69 innlegg  231 kommentarer

Paulus var av en annen oppfatning

Publisert over 5 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.

Det som er viktig for oss kristne er at vi hele tiden ser på Jesus og ikke på oss selv og vår egen kristendom, vår egen kristendom holder ikke inn for en Hellige Allmektig Gud.

Gi akt på dig selv og på læren, hold ved med det! for når du det gjør, da skal du frelse både dig selv og dem som hører dig. 1 Timoteus 4:16

Da vil vi altså få oppleve hvor stor kraft det er i Kristi lære og bud. Vi vil se hvor dårlige vi er i forhold til læren (Jesus). Da kan vi rense oss i lydighet mot sannheten, til uskrømtet broderkjærlighet.

Rens eders sjeler i lydighet mot sannheten til uskrømtet broderkjærlighet, og elsk hverandre inderlig av hjertet, 1 Peters 1:23

Da holder vår kristendom, og vi blir til et lys som bare blir klarere og klarere, helt til vi når høylys dag. Da går det med oss som det står her:

"Den hele Skrift er innblest av Gud av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet, forat det Guds menneske kan være fullkommen, duelig til all god gjerning.

Det blir vel litt galt å si om en slik person, at hans kristendom ikke holder inn for den Hellige Allmektige Gud. Når Skriften selv gir den trofaste vitnespyrd, så skulle vel ikke Gud selv si noe annet. Om ikke  mange andre er det, så er i alle fall han enig med seg selv.

Svar

Siste innlegg

Mangfoldets mulighet
av
Mirjam Syltebø Endalew
rundt 3 timer siden / 69 visninger
0 kommentarer
Noen må gå!
av
Olav Egil Aune
rundt 5 timer siden / 93 visninger
2 kommentarer
Den eneste vi skal frykte
av
Espen Ottosen
rundt 5 timer siden / 366 visninger
8 kommentarer
Prinsippløst av de blågrønne
av
Vårt Land
rundt 5 timer siden / 84 visninger
1 kommentarer
Kirken, menneskerettigheter og dogmer
av
Terje Tvedt
rundt 16 timer siden / 286 visninger
1 kommentarer
TRO
av
Hege Anita Aarvold Flottorp
rundt 23 timer siden / 145 visninger
0 kommentarer
Hev stemmen
av
Tove S. J Magnussen
1 dag siden / 129 visninger
1 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Tove S. J Magnussen kommenterte på
"Rett" til å dø?
36 minutter siden / 603 visninger
Tove S. J Magnussen kommenterte på
Viktige Venstre-gjennomslag i ruspolitikken
41 minutter siden / 357 visninger
Tove S. J Magnussen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 366 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Noen må gå!
rundt 1 time siden / 93 visninger
Tove S. J Magnussen kommenterte på
Noen må gå!
rundt 1 time siden / 93 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Presidentens kulisser
rundt 1 time siden / 1365 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Presidentens kulisser
rundt 1 time siden / 1365 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 366 visninger
Audun Aase kommenterte på
Guds Lam
rundt 2 timer siden / 386 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Presidentens kulisser
rundt 2 timer siden / 1365 visninger
Espen Ottosen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 366 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 366 visninger
Les flere