Torill Born

295    1323

Spørsmål til Bibel-kyndige

I første Mose bok kapittel 3 vers 15 etter at Eva hadde gitt Adam å spise av eplet som hang på Kunnskapens tre: "Og jeg vil sette fiendskap mellom din ætt og hennes ætt, den skal knuse ditt hode, men du skal knuse dens hæl"

Publisert: 6. jul 2012 / 741 visninger.

Som kristen tror jeg jo fullt og fast på Guds skapelse av jorden og menneskene. Og når det gjelder dette med slangens ætt - så lurer jeg på HVEM er dette eller hva betyr ætt i denne sammenheng. Ordet Ætt forstår jeg som familie/stamme og deres etterkommere. HVEM er da slangens ætt eller etterkommere - eller menes det noe annet med dette.

 

Det som er interessant med Kunnskapens tre er at vi ble Gud lik til å sjelne på godt og ondt. Våre øyne ble ÅPNET står det. Det er at fornuften UTEN Gud kom istedetfor å sette Gud først - etter det jeg forstår. Menneskene gjorde seg selv til guder og kunne altså opptre på Guds vegne. Ved kristen omvendelse eller vekkelse - så er det hjertets øyne som åpnes - det står jo at vi må bli som barn igjen - vi får barne-kårets ånd for å komme under Guds visdom og råd igjen. Barnet har full tillit til den som er større enn det. Gud ønsker å være Far til barna og rettlede dem - slik voksne rettleder sine barn. Voksne ønsker jo også å lede barn på den rette vei som fører til velsignelse for dem, og fraråder det de ser ikke er til det gode. Selvfølgelig vil vel alle vise og kloke foreldre si. Jeg ser også Guds faderskap overfor mennesket på samme måte.

 

Men altså spørsmålet var hvem slangens ætt betyr. Takk for evt svar

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Gunnar Lund

0 innlegg  6281 kommentarer

Ætt

Publisert over 5 år siden

Nå er ikke jeg så veldig bibel-kyndig, men skal alikevel prøve å svare på dette.

"Ætt" kan bety både etterkommere og barn, men det kan også bety mennesker som er knyttet til den egentlige ætt. I Galaterbrevet kan vi lese at Abrahams ætt var Kristus (Gal.3;16). Ordet "ætt" blir i 1.Peter 1;23 også brukt om "sæd", slik at et ekte avkom eller ætt også vil ha farens særpreg og egenskaper. Slangens ætt må derfor handle på en måte som karakteriserer slangens familie-egenskaper. 

I Edens hage opptrådte Satan i en slanges skikkelse, 1.Mos 3,1. I Åp kalles han ”den gamle slange” 12,9. Jesus karakteriserte fariseerne som slanger og ormeyngel, Matt 23,33. Døperen Johannes var inne på det samme med fariseerne og saddukeerne da han kalte dem ”dere giftslangers avkom” 3,7. Sammenhengen viser at ordene er brukt i nedsettende betydning og sikter åpenbart til egenskaper som list og ondskap.

Svar
Kommentar #2

Egil Wold

2 innlegg  1814 kommentarer

Hva det betyr og hva det ikke betyr:

Publisert over 5 år siden

Man kan tolke BIbelen gjennom forskjellige redskaper.

Innenfor dette at skriften tolker skriften, kan man undersøke hva positivt hva noe betyr ut fra å følge et emne gjennom temaer eller ord, men man kan også finne ut hva noe ikke betyr gjennom å ekskludere muligheter:

For å bruke dette siste, så står det i åpenbaringsbokens 7. kapittel:

 Deretter så jeg, og se, en stor skare som ingen kunne telle, av alle folkeslag, stammer, folk og tungemål, som stod foran tronen og foran Lammet, kledd i hvite kjortler, med palmegrener i hendene sine. Og de ropte med høy røst og sa: «Frelsen tilhører vår Gud, Ham som sitter på tronen, og Lammet!» (Åp 7,9-10)

Dette er i en kontekst der det forut har blitt nevnt 144000 av Israels tolv stammer.

Deretter nevnes en utallig skare av frelste fra alle folkeslag og stammer, folk og tungemål.

Dette sikter da på blodslinjer og avstamning fra div. forfedre. Eller etniske grupper om du vil.

Derfor er "slangens ætt" ihvertfall ikke en eller flere etniske grupper.

Tror nok heller at det sikter til antikrist, som jo nettopp betyr både en som setter seg i kristi sted og en som setter seg opp mot Kristus.

Mange kommentatorer ser det slik at det er viktig at Ætt står i entall.

Kvinnens Ætt (eg. sæd) sikter på Messias, som skal bli født som del av menneskenes slekstlinje gjennom en kvinne.

Slangens ætt, vil i såfall være personen Antikrist, en enkelt person som i tiden før Jesu gjenkomst vil få verdensherredømme, forfølge alle kristne over hele verden, sette sitt eget bilde i Templet gjenreist i Jerusalem, i en tid da Israel vil bli beleiret av innvaderende styrker fra omliggende nasjoner. 

Muligens vil man også kunne tenke åndelig ut fra dette, som Jesus sier i det følgende fra Johannes-evangeliet:

De svarte og sa til Ham: «Abraham er vår far.» Jesus sa til dem: «Hvis dere var Abrahams barn, ville dere gjort Abrahams gjerninger. Men nå forsøker dere å drepe Meg, et Menneske som har fortalt dere sannheten som Jeg har hørt fra Gud. Abraham gjorde ikke slikt. Dere gjør deres fars gjerninger.» Da sa de til Ham: «Vi ble ikke født i hor. Vi har én Far – Gud.» Jesus sa til dem: «Hvis Gud var deres Far, hadde dere elsket Meg, for Jeg er utgått fra Gud og kommet hit. Jeg er heller ikke kommet av Meg Selv, men Han sendte Meg. Hvorfor forstår dere ikke Min tale? Fordi dere ikke er i stand til å høre Mitt ord. Dere er av deres far, djevelen, og dere vil følge deres fars lyster. Han var en morder fra begynnelsen og står ikke i sannheten, for det er ingen sannhet i ham. Når han taler løgn, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far. Men fordi Jeg taler sannheten, tror dere Meg ikke. Hvem av dere kan overbevise Meg om synd? Og hvis Jeg sier sannheten, hvorfor tror dere Meg ikke? Den som er av Gud, hører Guds ord. Derfor hører dere ikke, fordi dere ikke er av Gud.» (Joh 8,39-47)

 

Dette blir sagt i diskusjon med jøder som tar anstøt av Jesus. Likefullt vet vi jo at jesus også sa til den samaritanske kvinnen :"...frelsen kommer fra jødene". Jøde betyr: en fra Juda stamme, men senere betydde ble det betydende alle de som ble samlet til Judea etter det Babylonske fangeskapet ifra 586 f.kr, ifra jødisk opphav. Altså folk fra juda stamme, levitter og benjaminitter, samt noen få andre her og der fra de andre stammene. Paulus var fra benjamins stamme. Sakarja .faren til Johannes døperen var fra Levi stamme (prestenes stamme). I Josef og marias ætte tavler i matt 1 og luk 3. er det innslag av levittiske aner, men alt går gjennom Davids ættelinje.

 

Konklusjonen blir at: slangens ætt er ingen av jordisk/genetisk blodslinje, ingen rase eller etnisk betegnelse, men sikter trolig på personen Antikrist omtalt i 2 Tess, som fortapelsens sønn, 1 Johannes som Antikrist og Åpenbaringen som Dyret, med allusjoner til det fjerde dyret i daniels bok 7, og "det lille hornet", og ødeleggelsens styggedom (som er avgudsbilde av denne forføreren, satt opp i templet til jødene), som også Jesus referer til i endetidstalene i Matt, Mark, og Luk.

I åndelig forstand vil det måtte kunne sies at de som gjør seg selv(velger å gjøre seg )til Guds fiender, velger også å ta seg djevelen til far.

Noe selvsagt ingen burde, i og med at fresle er tilveiebrakt og syndstilgivelse er gratis gitt til alle som vil ha det, og mottar det med åpne hender, fattige i ånden, og gir Gud rett og tror på at Jesus er Guds egen Sønn, sendt til verden for at hver den som tror på Ham ikke skal gå fortapt men ha evig liv.     

 

Svar
Kommentar #3

robert ommundsen

80 innlegg  4869 kommentarer

kvinnereligioner?

Publisert over 5 år siden
Egil Wold. Gå til den siterte teksten.

Slangens ætt, vil i såfall være personen

slangen,som månesymbol var viktig for kvinnereligionene.de var virkelig yahwehs største konkurrent.da blir dette et angrep på astarte,ishtar,anahita etc dyrkere

Svar
Kommentar #4

Mette Solveig Müller

53 innlegg  4830 kommentarer

Slangen, solen og månen, hodet og hælen

Publisert over 5 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.

slangen,som månesymbol var viktig for kvinnereligionene.de var virkelig yahwehs største konkurrent.da blir dette et angrep på astarte,ishtar,anahita etc dyrkere

Jeg er ikke bibelkyndig selv dessverre, men jeg får så mange spørsmål i hodet.

Slangen har jo sirkelen i seg, og jeg mener jeg har lest at den også kan stå som bilde for solen? Som er bildet på den maskuline kraften i universet? (bilder fra astrologien som var den første vitenskap)

Månen står symbolsk for kvinnens krefter. (Egentlig opplever jeg at begrepene yin og yang er mye bedre, da de ikke har så tydelig kjønnsbeskrivelse. Begge krefter er jo i alle mennesker.)

I vår verden, så følger vi i vesten en solkallender, i likehet med Iran. Perserne beholdt zoroastertradisjon, da islam ellers valgte å følge månekallender. Det sies vel og at islam har en månegud? Innebærer dette med sol og månegud også det motsetningsforholdet vi opplever mellom våre religioner / kulturer?  Jeg må tenke på dette når trådstarter skriver:

""Jeg vil sette fiendskap
mellom deg og kvinnen,
mellom din ætt og hennes ætt.
Den skal ramme ditt hode,
men du skal ramme dens hæl."

For dette er kanskje en beskrivelse av fiendskap mellom de feminine og maskuline verdier i denne verden? ("deg" i teksten blir mannen) Hvor de feminine krefter vil ramme den makt mannens egne verdier har hatt opp til i dag?

Vi  står vel gjerne overfor et nødvendig skifte av fokus til de verdier i samfunnet som kvinnenaturen akter høyere? Det nye hodet tilhører ledelsen til "Jesu legeme" i mitt bilde. Kvinner har kommet seg opp og fram når vi har fått tilegne oss kunnskap. - (hælen knuses)

Slangens ætt har etter min forståelse vært den maskuline solkraften, ilden, -  som har utviklet vår materielle verden til det stadiet vi i dag befinner oss? Men ingen ting varer evig. Vi står visst oppe i et tidsskille.

Må ta med et bilde jeg synes beskriver utfordringen: "Menneskehetens verden har to vinger - den ene er kvinnene, og den andre er mennene. Ikke før begge vingene er utviklet i samme grad, kan fuglene fly"

Den åndelige siden ved menneskets natur er forresten tillagt den feminine natur, har jeg forstått

vennlig hilsen mette

Svar
Kommentar #5

Fred Søndby

53 innlegg  72 kommentarer

Kvinnens ætt

Publisert over 5 år siden

Dette blir bare noen enkle lekmannstanker - men jeg prøver likevel:

Kvinnens ætt tenker jeg må være menneskeheten fra Adam og Eva og oppover - helt til den nådde Abraham, Isak og Jakob og videre oppover til Jesus Kristus. Da Jesus døde på koeset og sonet verdens synd - må dette være ensbetydende med at han "knuste slangens hode" - altså at han seiret over Djevelen. Eller som det står i 1. Mos. 3,15: "han skal knuse ditt hode" - altså: Kristus skal seire over Djevelen - men - som det også står i samme vers: "og du skal knuse hans hæl" - som vel må peke på det faktum at frelsesverket kostet Jesus livet.

Slik har i hvertfall jeg tenkt meg meningen med dette bibelordet - noe som er meningsfylt i lys av Jesu soning for våre syner.

Men det stod to trær i hagen: Kunnskapens tre - som Adam og Eva spiste av og altså forårsaket syndefallet, som hele menneskeslekten deretter fikk del i - eller arvet. (arvesynden). Det andre treet i hagen var livets tre - og om det sa Gud:(1, Mos. 3,22:) "Og Gud Herren sa: Se, mennesket er blitt som en av oss til å kjenne godt og ondt. Bare han nå ikke strekker ut sin hånd, og tar også av livets tre, og eter og lever evig." 

Altså fikk Gud hindret at mennesket også spiste av livets tre - som vi kan tenke oss peker fram mot Jesu kors der han døde - men der han også oppstod på den tredje dag. "Dødens tre" (korset) ble altså "livets tre."

Kan vi si det slik? - Jeg tar gjerne imot lærdom fra andre som måtte føle seg mer kompetente.

 

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Tove S. J Magnussen kommenterte på
Familiære bånd og politisk makt
4 minutter siden / 1708 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
12 minutter siden / 1820 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
23 minutter siden / 1253 visninger
Trond Bollerud kommenterte på
Giske Rev vs Grandis - "Shetoo"
44 minutter siden / 61 visninger
Morten Christiansen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1820 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 1253 visninger
Øivind Hundal kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 1253 visninger
Hallvard Jørgensen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 1253 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 1253 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 2 timer siden / 1333 visninger
Jostein Sandsmark kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 2 timer siden / 757 visninger
Les flere