Egil Wold

2    1814

Abort - symptom nr.1 på avkristnet tid

Jeg skriver det følgende i den tro at den vestelige verdens liberale politikk rundt provosert abort er vår tids tydeligste symptom på frafall fra kristen verdiforankring og konretiseringen av det verste vår samtid og våre samfunn har å by på...

Publisert: 2. jul 2012 / 4670 visninger.

Først – en kristens bønn og bekjennelse: Gud hjelp oss alle til å leve rett og hellig, og til å la evangeliet om Guds nåde bli forkynt for alle mennesker – små syndere og store syndere. Frels oss fra likegyldighet og kalde hjerter.

 

   Hva er abort?

Ifølge Wikipedia: ”Abort er en avbrytelse av svangerskapet. Man skiller mellom spontanabort, også kalt naturlig abort, hvor organismen frastøter fosteret og på den måten avbryter svangerskapet, og fremprovosert abort, hvor man avbryter svangerskapet ved hjelp av legemidler eller kirurgiske inngrep.

Fremprovosert abort, også kalt abortus provocatus, fremkalt abort, svangerskapsavbrudd og tilsiktet abort, kan foretas både før og etter fosteret er levedyktig utenfor moren. I det norske helsevesenet regnes grensen for skillet mellom abort og fødsel å gå ved den 22. svangerskapsuken.”

 

   Hva skjer under en abort?

Fra Wikipedia:

 ”I Norge brukes hovedsakelig to abortmetoder: Kirurgisk og medisinsk.

Et kirurgisk abortinngrep gjøres i narkose. Først bruker man instrumenter for å utvide åpningen i livmorhalsen. Så setter man inn et sug og suger ut embryo og morkake, som havner i en glasskolbe. Inngrepet tar ca. fem minutter. Man ønsker vanligvis ikke å gjøre abortinngrepet før svangerskapsuke sju, fordi komplikasjonsrisikoen er noe høyere i tiden før dette.

Abort kan også framprovoseres med legemidler. Dette er mest effektivt tidlig i svangerskapet, og brukes helst ikke etter ni fullgåtte svangerskapsuker. Kvinnen møter på sykehuset, tar noen tabletter av stoffet mifepriston (Mifegyne), og drar hjem. To døgn seinere kommer hun tilbake. Da settes det et stoff (prostaglandiner) i skjeden for å sette i gang rier. I løpet av 8 timer har 96% av pasientene abortert. Hvis denne metoden mislykkes, gjør man kirurgisk abort.

Hvilken abortmetode som brukes varierer mellom de ulike sykehusene i Norge. I alt er det et økende antall medikamentelle aborter. I 2007 ble totalt 45,3 prosent utført med medikamenter alene.”

 

   Hvem har ansvaret?

-         Juridisk og finansielt:

Fra Wikipedia: ” Den 30. mai 1978 blir loven om selvbestemt abort vedtatt.[9] Den tillot fra sin ikrafttredelse 1. desember 1978 abort på sosiale indikasjoner. I både Odelstinget (22. mai) og Lagtinget (29. mai 1975) ble lovforslaget bifalt med én stemmes overvekt, i Odelstinget gjorde presidentens dobbeltstemme utslaget.

Abortloven ble endret i 1978 slik at det er selvbestemt abort innen utgangen av 12. svangerskapsuke (Lov av 13. juni 1975 nr. 50 om svangerskapsavbrudd[10]).”

 - Personlig/individuelt:

Fra wikipedia: ”Abortlovens kjerne er § 2. Her står det hvilke vilkår som må være oppfylt for at et abortinngrep skal være lovlig: Før 12. svangerskapsuke kan kvinnen ta avgjørelsen selv. Etter 12. uke kan abort innvilges av en nemnd, hvis ett av disse kriteriene er oppfylt:

a) det er fare for kvinnens fysiske eller psykiske helse
b) kvinnen har en vanskelig livssituasjon
c) det er stor fare for sykdom hos barnet
d) graviditeten er et resultat av voldtekt eller incest
e) mor har psykisk sykdom eller psykisk utviklingshemming

Loven sier videre at «det skal legges vesentlig vekt på hvordan kvinnen selv bedømmer sin situasjon».”

 

   Barnets eksistensielle helhetlige livsoppfattelse – hvem taler på vegne av barnet?

Et samfunn skal etter min egen mening beskytte hverandre, og beskytte de svake, samt ivareta individers rettigheter. Det vil kreves evne til å se andre for dem de er, og hvor de er livet.

Til dette kreves sympati og empati, med sympati vektlagt sterkest innenfor det private, og empati innefor det offentlige:

   Hva er empati?

Fra wikipedia: ” Empati (fra Gresk, empatheia, bokstavelig: "inn-følelse." Må ikke forveksles med sympati) er evnen til å forstå en annens sinnstilstand eller følelser. Empati er således ikke bare evnen til å se om noen er glad eller trist, men innebærer også evnen til å forstå andres motiver for handling samt deres verdier og holdninger. Et viktig moment i empati, som skiller det fra egosentrisme, er at man opplever de andres motiver, for eksempel, som deres, og ikke bare sine egne; i empati kan andres motiver avvike fra ens egne.

Det motsatte vil være egosentrisme, som er manglende evne til å se en sak fra en annen synsvinkel enn sin egen.

 

   Hva er sympati?

Wikipedia: ” Sympathy is an extension of empathic concern, or the perception, understanding, and reaction to the distress or need of another human being.[1] This empathic concern is driven by a switch in viewpoint, from a personal perspective to the perspective of another group or individual who is in need. Empathy and sympathy are often used interchangeably, but the two terms have distinct origins and meanings.[2] Empathy refers to the understanding and sharing of a specific emotional state with another person. Sympathy, however, does not require the sharing of the same emotional state. Instead, sympathy is a concern for the well-being of another.” (den norske wiki-artikkelen for dette, var i behov av revisjon, derfor min bruk av den engelske)

 

 

   Abort – brudd på menneskerettserklæringen:

Jeg ser det slik at provosert abort er, når legalisert, en legalisering av mord innenfor en bestemt kontekst. Greit, jeg som kristen mener det er mord, men hva med politiske forpliktelser?

 

Menneskerettserklæringen:

Artikkel 3

Enhver har rett til liv, frihet, og personlig sikkerhet.

Under en abort brytes ”rett til liv” og ”personlig sikkerhet” for det menneskelige individ som er i sitt tidlige, ufødte livsløp – fosteret.

Artikkel 5

Ingen må utsettes for tortur eller grusomhet, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

Her brytes rettighetene et menneskelig individ har for ikke å bli utsatt for ”grusomhet, umenneskelig eller nedverdigende behandling”. Det å bli spylt etsende stoffer på, bli sugd ut av livmoren, som på dette stadiet i menneskelivet er den eneste levemåten som er naturlig og trygg, samt få hjerne knust og bli dumpet i et glass, som en slags begravelse, kvalifiserer alle overmåte store brudd på disse basale rettigheter. Til vanlig omtales ikke slike gjerninger, gjerninger av slik voldsom karakter, som annet enn i kriminalrapporter fra ekstreme mord-handlinger. Det er tragisk at man må komme dit hen, at en må bruke så streke ord, men i denne sammenheng, er det – etter min mening – mer enn rettferdiggjort. Karakteren av den praktiserte voldeligheten i gjerningene er også - i størrelseorden - hinsides fatteevne, i og med at tallet for provoserte aborter er enormt (både i Norge, som relativt har få innbyggere, og i verden generelt)

 

Etiske betraktninger over den absolutte nødvendighet av de suksessive fosterstadier:

-         Alle menneskeliv starter med unnfangelse. Uten dette stadiet kan det heller ikke bli noen fortsettelse. Dette stadet er vesensforskjellig fra sperm og egg-stadiet, som ikke utgjør noen enhet bundet for videre livsløp (om ikke avbrutt!). ved unnfangelse skjer en slik forening, som er den eksistensielle fellesnevner for alt som kan kalles begynnelse på menneskelig livsløp. Stadiet er nødvendig, og uunværlig for menneskeliv, til forskjell fra sperm og egg stadiene, som ikke egentlig er stadier, men grunnsteiner - enda i påvente av å starte et livsløp.

  

   Når dannes hva?

I løpet av de første to uker:

Samtidig som blastocysten trenger inn i slimhinnen, fortsetter celledelingen i den indre cellemassen. Den flates av til en nesten sirkelrund skive, kimskiven. Man kan nå skille mellom to cellelag: et lag av høye, sylindriske celler, som kalles det ytre kimblad eller ektodermen, og under det et lag av små, flate celler som kalles det indre kimblad eller entodermen.

 ”…to uker etter befruktningen dannes det mellomste kimbladet, mesodermen. Mesodermen bygges opp av celler fra det ytre kimblad. Disse vandrer inn mot kimskivens midtlinje og nedover for å bre seg ut mellom ytre og indre kimblad…” ifra ”fosterutvikling -Store norske leksikon”

  Legg merke til hva mesodermen er utgangspunkt for: ”Fra mesodermen dannes f.eks. virvelsøylen og det øvrige skjelett, musklene, alt bindevev, hjertet, karsystemet og blodet, nyrene, kjønnsorganene, men ikke skjeden.” ifra ”fosterutvikling - Store norske leksikon”

Fra ektodermen dannes for eksempel huden med hår, negler, svette- og talgkjertler, øyets linse og netthinne, tannemaljen, det ytre øre og deler av det indre øre, sentralnervesystemet (hjerne og ryggmarg), det autonome nervesystem, de perifere nerver, binyremargen og hypofysen.

Altså i løpet av de første uker begynner dannelsen av plattformen for hjerne og hjerte.

Om man ikke skal være komplett inkonsekvent, så er hjerne og hjertet regnet for livsviktige organer – i alle andre helsemessige kontekster.

Altså: alt henger sammen. I løpet av de to første uker er fosteret i full gang med å begynne utviklingen mot hjerne og hjerte. Dette er igjen bare en nødvendig videreutvikling (virkning) fra unnfangelsen som er den basale starten på nytt individuelt menneskeliv (årsak).

Konklusjon: fra 1978, har den norske stat legalisert og finansiert drap på menneskelige individer, gjennom abortlovgivningen. Mellom 450.000 og 500.000 har blitt myrdet av den norske stat fra 1978 til i dag. Ikke glade nyheter!

Det er en alvorlig ting. La oss vende oss bort fra slikt syndig blodbad, slik at vi – som samfunn ikke blir delaktig i det som Åpenbaringensboken sier om endetidens gudløse og antikristelige kultur :

Deretter løftet en veldig engel opp en stein, så stor som en kvernstein, og kastet den i havet og sa: «Slik skal den store byen Babylon bli kastet ned med stor kraft, og den skal aldri bli funnet mer. Lyden av harpespillere, musikere, fløytespillere og basunblåsere skal aldri høres i deg mer. Ingen håndverker i noe slags håndverk skal bli funnet i deg mer, og lyden av en kvernstein skal aldri høres i deg mer. Ikke noe lampelys skal skinne i deg mer, og røsten av brudgom og brud skal aldri høres i deg mer. For dine kjøpmenn var de store menn på jorden, og ved din trolldom ble alle folkeslag forført. Og det ble funnet blod av profeter og hellige i henne, og av alle dem som er blitt myrdet på jorden.» (Åp 18,21-24)

 

Jeg vet godt at dette jeg her sier ikke er populært å ta opp, men det må sies.

Det står om menneskeliv!

 

Så, hva gjør vi med dette? Hva gjør vi som er kristne og tror på Bibelen? Hva gjør samfunnet? Hva gjør de politikere som deler dette syn, helt eller delvis, og som allerede her makt...?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #101

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4108 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Egil Wold. Gå til den siterte teksten.

Gud har ikke tillatt noe samfunn å drepe uskyldige.

Du har åpenbart ikke lest det gamle testamentet. Hundretusenvis av uskyldige blir drept på befaling av guden din. 

Uansett hva han måtte mene, så er dette irrelevant for abortspørsmålet - da du ikke kan vise at din gud eksisterer. 

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Åge Kvangarsnes kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
11 minutter siden / 340 visninger
Christian Jebsen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
35 minutter siden / 340 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
42 minutter siden / 340 visninger
Rune Holt kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1614 visninger
Ragnhild Kimo kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 340 visninger
Robin Tande kommenterte på
Straff som fortjent
rundt 2 timer siden / 987 visninger
Mona Ekenes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 2 timer siden / 387 visninger
Per Søetorp kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 340 visninger
Torgeir H. Persett kommenterte på
Ernas lukkede kultur
rundt 2 timer siden / 2061 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 340 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 3 timer siden / 387 visninger
Hallvard Jørgensen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 3 timer siden / 340 visninger
Les flere