Kjetil Hope

63

Ikke forby omskjæring!

Omskjæring er unødvendig og et inngrep i små gutters livssynsfrihet. Imidlertid bør det IKKE forbys.

Publisert: 14. jun 2012

Også skrevet på bloggen min.

Siden omskjæring er debattert for tiden, hvor både Senterpartiet og HEF har meninger om saken, har jeg oppdaget at jeg tydeligvis er den eneste som mener det jeg mener. 

La oss først ta noen prinsipper som jeg anser som grunnleggende.

  • Det er prinsipielt galt å merke barn for livet på grunn av foreldres tro.
  • Dåp og omskjæring kan ikke sammenlignes, dåp merker deg ikke fysisk for livet.
  • At noe er gammelt er ikke et argument for at det er godt eller må bevares.
  • Å kalle et ønske om forbud om omskjæring for antisemittisme er bare patetisk. Jeg har støttet forbud tidligere, og jeg har ikke skiftet syn på jøder noe nevneverdig. Det er veldig flott om vi slipper påstander om jødehat eller jødeparagrafer. 

Det er mange argumenter for et forbud, og skulle vi vurdert prinsipper mot hverandre, er det liten tvil om hva svaret blir. Vi har ett prinsipp, foreldres rett til å oppdra barn i den troen de ønsker, og et annet, barns rett til å selv å bestemme selv. På samme måte som vi ikke tillater Jehovas Vitner å nekte blodoverføring til barn, er det prinsippielt rett i å forby omskjæring av ikke-myndige personer.

Prinsipielt er det rett å forby omskjæring, og jeg antar at de som er imot omskjæring også bruker de argumentene jeg har lagt frem. Problemet er vi ofte er nødt til å være pragmatikere og innse at prinsipper fører oss langt, men ikke alltid helt frem til mål.

Da jeg meldte meg inn i forskjellige klubber som barn, var noe av det som fristet mest den velkomstpakken som fulgte med. Jeg ble en gang med i en firmerkeklubb og sammen med første medlemsblad kom en eske med frimerker, pinsett, et lite frimerkealbum og et forstørrelsesglass. Det var nesten så jeg ble skuffet da det andre bladet kom uten noen eske.

Argumenterer du for et prinsipp følger det ofte med en velkomstpakke. Det medfølger konsekvenser av dine standpunkter. Jeg har tidligere skrevet om abort, og påpekt hvor selvmotsigende det er å være mot abort, men tillate dette dersom unnfangelsen skyldes voldtekt. Pakken som følger med et slikt standpunkt er for det første at du graderer menneskeliv (fostre) basert på om moren hadde sex frivillig eller ufrivillig, og samtidig vil dette garantert føre til flere falske voldtekstanmeldelser. Jeg føler at de som argumenterer for et slikt syn ikke alltid har åpnet velkomstpakken og kikket på innholdet. Så hva er det som følger med i velkomstpakken for et forbud mot omskjæring?

For det første, ikke en eneste gutt kommer til å beholde forhuden sin på grunn av dette. Muslimer og jøder kommer til å dra til Sverige eller et annet land og utføre ritualet der, så effekten vil være lik null. Det eneste Norge oppnår er å skaffe seg en form for moralsk overlegenhet og øke karbonutslippene.

For det andre, så er det ikke sikkert at et forbud er veien å gå. Som den allmektige H.L. Mencken selv sa: 

There is always a well-known solution to every human problem--neat, plausible, and wrong.

Vi har, slik jeg ser det, to mulige veier å gå, en lett og en vanskelig.

  1. Forby omskjæring.
  2. Jobbe med holdningene til dem som praktiserer omskjæring.

Den første er den enkle. Vi bare forbyr, så er problemet ute av verden. Den andre er den vanskelige, den kommer til å ta tid, den krever at du setter deg inn i religionen og kulturen, og den krever en pågående dialog. Holdningsendringer er ikke lette, men slik jeg ser det er det den eneste veien å gå. Ja, jeg er enig med deg, jeg kommer også til å sprette en flaske sprudlewhiskey den dagen det ikke forekommer en eneste omskjæring på små gutter, men et forbud er ikke veien å gå.

Da Abraham Lincoln ble nominert til republikansk presidentkandidat i 1861, hadde han allerede i flere år vært en sterk motstander av slaveriet, men han forstod også utmerket godt at dette ikke var realistisk på denne tiden, og han ga også klart uttrykk for at han ikke hadde noen intensjon med å forby dette. Selv da han ble valgt til president ville han skrive under på at det var delstatene selv som skulle velge om de ville tillate dette eller ikke, det eneste han ønsket å kjempe mot var å utvide slaveriet til stater som nettopp var blitt innlemmet i USA. Imidlertid ønsket ikke det

Lincoln fikk kritikk fra slavetilhengere, men også radikale republikanere var kritiske til ham fordi han ikke gikk langt nok, de ønsket en umiddelbar oppløsning av slaveriet. Nå kjenner vi alle til hva som hendte, sørstatene trodde ikke på Lincoln og det påfølgende bruddet og borgerkrigen tvang frem den endelige emansipasjonen. Likevel hadde Lincoln stukket fingeren i jorden, og innsett hvilke kamper han burde kjempe, på hvilket tidspunkt.

La meg bare si med en gang at jeg ikke setter slaveri og omskjæring i samme kategori. Jeg vil ha meg frabedt påstander om at jeg sammenligner disse. Slaveri er grusomt, omskjæring er bare noe unødvendig. Eksempelet er likevel relevant. Ved å snakke om forbud har Senterpartiet og Human Etisk Forbund valgt snarveien, de har begynt å kjempe en kamp til gal tid og med gale våpen. Hvorfor ønsker de ikke heller å gå i dialog med jødene og muslimene? Og samtidig er dette noe som ligger så dypt i kulturen til disse to religionene, et forbud vil ikke være veien å gå.

For det tredje vil det gjøre det svært mye vanskeligere å leve som jøde eller muslim i Norge. Dette har mange skrevet ut og inn om allerede, så jeg sier ikke mer om det.

Og ikke minst, for det fjerde vil et forbud mistenkeliggjøre begge gruppene. Vi trenger ikke mer muslim- eller jødehat.

Derfor er jeg enig med dem som ønsker å redusere antall omskjæringer, men problemet løses ikke ved et forbud. Det løses ved kunnskap og dialog.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

John Røst

6 innlegg  454 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Du gjør rett i å si at konsekvensen av å nekte blodoverføring og konsekvensen av slaveri ikke kan sammenlignes med konsekvensen av omskjæring. 

Noe jeg for øvrig savner i teksten din er at omskjæring også har konsekvenser. Jeg ser du sier at omskjæring er unødvendig, men ordet unødvendig strekker ikke til for å beskrive konsekvensene. 

Hadde vi er snakket om en vaksine kunne vi snakket om at den var unødvendig, når det kommer til religiøs arring (kroppskunst) på et så privat sted så er ikke ordet unødvendig dekkende. 

Dersom du selv lar deg omskjære og likevel etterpå mener ordet unødvendig er til strekkelig så skal jeg trekke tilbake mine påstander om dette.

Kommentar #2

John Røst

6 innlegg  454 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Hei Kjetil

Du mener altså at konsekvensen av omskjæring er minimal?

Hvis du ønsker å la deg omskjære så betaler jeg for operasjonen, avtale?

Kommentar #3

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Kan noen svare ?

Publisert over 8 år siden

Er omskjæring et påbud som Koranen og Thoraen  påbyr, eller er det  tradisjon  i likhet med den tilsvarende tortur som jentunger må igjennom ?  Jeg vet forøvrig at sistnevnte uskikk  også er praksis innen ikke-muslimske miljøer.

Hvis det ikke er hjemlet i religionen, burde det være et mindre problem å forby det. Om det er påbudt i religionen, så er det litt verre.  Men kristendommen i Norge har da blitt temmelig vingeklippet gjennom de siste 60 år, hvorfor så opptatt av å beskytte islam og jødedom ?

Kommentar #4

Hans Petter Selnes Hansen

2 innlegg  3182 kommentarer

tja

Publisert over 8 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.

Er omskjæring et påbud som Koranen og Thoraen

1 mos 17

   9 Så sa Gud til Abraham: «Du skal holde min pakt, både du og etterkommerne dine, fra slekt til slekt.10 Dette er pakten dere skal holde, pakten mellom meg og dere og etterkommerne dine: Alt av hankjønn hos dere skal omskjæres.11 Dere skal la forhuden bli omskåret, og det skal være tegnet på pakten mellom meg og dere.12 Hvert guttebarn hos dere skal omskjæres når det er åtte dager gammelt, i slekt etter slekt, både de som er født i huset, og de som er kjøpt for penger hos fremmede, slike som ikke er av din ætt.13 Både de som er født i ditt hus, og de du har kjøpt for penger, skal omskjæres. Slik skal min pakt være en evig pakt på kroppen deres.14 Men en uomskåret, en av hankjønn som ikke har fått forhuden omskåret, en slik skal støtes ut fra folket sitt; for han har brutt min pakt.»

hvorvidt det er påbudt i islam er jeg usikker på, kan ikke huske å ha sett noen sitater om det, og når jeg søkte på dette, fant jeg en side (daria.no)som sa at dette er tradisjon, og ikke noe som er et påbud i koranen.

men må si at studier i diverse religiøse tekster, er noe jeg igrunnen har gitt opp, og min hukommelse er temmelig dårlig.

Kommentar #5

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Forbud og regulering er en farlig vei å gå

Publisert over 8 år siden

Da kan det ene forbudet følge det andre, og true trosfriheten som er så viktig for oss alle. Vi må som samfunn bestrebe oss på å tåle religiøs forskjellighet.

Men vi må aldri slutte å bry oss om hverandres ve og vel, for det finnes definitivt sekteriske religioner og ukultur som kan være på avveier.

Hvor grensene går kan det ofte være vanskelig å vite. Men omskjæring av guttebarn bør aksepteres av storsamfunnet.

 

 

 

Kommentar #6

John Røst

6 innlegg  454 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Lilli Spæren. Gå til den siterte teksten.

Men omskjæring av guttebarn bør aksepteres av storsamfunnet.

Hvorfor?

Kommentar #7

Leif Halvard Silli

69 innlegg  589 kommentarer

«Kunnskap og dialog» vs «moralsk overlegenhet»?

Publisert over 8 år siden
Kjetil Hope. Gå til den siterte teksten.

Derfor er jeg enig med dem som ønsker å redusere antall omskjæringer, men problemet løses ikke ved et forbud. Det løses ved kunnskap og dialog.

Du ynskjer å redusera talet på omskjeringar. Men eit tilsvarande pragmatisk standpunkt mot abort, der ein tillet abort i tilfelle valdtekt, det kan du ikkje godta.

Eg kan nok ikkje gje det skrøyt for å vera konsekvent her.

Til saka: «Kunnskap og dialog» er slik eg ser det synonymt med — og synonym for — «moralsk overlegenhet», som du argumenterer imot ein annan stad i teksten.

Kvifor ikkje «kunnskap og dialog» for å få ned talet på barnedåpar?

Etter det eg tidlegare har lese (takk Wikipedia), var det på 1800-talet ei europeisk rørsle innan jødedomen som var imot omskjering. Me kan vel ikkje sjå bort ifrå at denne rørsla var påverka av «moderniteten». Like fullt var det ei  intern-jødisk rørsle. Eit slik utvikling hadde eg ikkje hatt noko imot.

Men eg skjønar ikkje koss ein — utanfrå — skal kunna koma med «kunnskap og dialog» utan å samstundes blanda seg inn i kva slag teologi t.d. eit jødisk trussamfunn bør ha.

Når eg tenkjer på kor umogeleg det vil vera å blanda seg inn i teologien til eit anna samfunn enn det ein høyrer til i sjølv, so vert det vel i praksis ikkje nokon skilnad mellom det standpunktet du presenterer her — på den eine sida — og det synet som me må kunna hevda er norsk lov i dag, nemleg at guteomskjering høyrer med til trusfridomen — på den andre sida?

Kommentar #8

John Røst

6 innlegg  454 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Så Kjetil, har du bestilt deg time hos legen? Bare send meg konto nr du så skal jeg sette over pengene jeg. 

Kommentar #9

John Røst

6 innlegg  454 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Leif Halvard Silli. Gå til den siterte teksten.

Kvifor ikkje «kunnskap og dialog» for å få ned talet på barnedåpar?

Fordi dette ikke handler om religion, men permanent merking av noens kropp uten den personens tillatelse (overgrep med andre ord.) 

Kommentar #10

John Røst

6 innlegg  454 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Leif Halvard Silli. Gå til den siterte teksten.

utan å samstundes blanda seg inn i kva slag teologi

Er dette prinsippielt annerledes enn Jehovahs Vitner og blodoverføring? 

Kommentar #11

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Gud skapte oss perfekte i sitt bilde. Om noen ønsker å forandre på lemmet sitt må dette kunne vente til karen er 18 år så han kan velge om han vil være ett med Abrahams folk ved å vise det med et avdekket penishode. I vår liberale tid passer det ikke at foreldrene skjærer kroppsdeler av barna sine i religiøs sammenheng.

Kommentar #12

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Haaretz i dag

Publisert over 8 år siden

Even in Israel, more and more parents choose not to circumcise their sons

Kommentar #13

John Røst

6 innlegg  454 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Even in Israel, more and more parents choose not to circumcise their sons

Irrelevant.

Dette blir som når tenåringer bruker hva andre tenåringer får lov til/ikke får lov til som argument. 

Noen andres praksis er irrelevant for hvor vidt omskjæring (og annen permanent kroppskunst) uten tillatelse av kroppens eier er rett eller ikke. 

Kommentar #14

John Røst

6 innlegg  454 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Kjetil Hope har til gode å la seg omskjære. 

  

Du må ikke sitte trygt i ditt hjem og si:

Det er sørgelig, stakkars dem! 

Du må ikke tåle så inderlig vel 

den urett som ikke rammer dig selv!

Kommentar #15

Carsten Klouman

0 innlegg  1 kommentarer

Fortellingen

Publisert over 8 år siden

Denne "fortellingen" at lovforslaget mot omskjærelse er et spørsmål om heilnorskt, sekulært (alt. lutherskt) forsvar av uskyldige guttebarn mot grusomme religiøse tradisjoner holder ikke. Over 60% (i noen stater 90%) av alle amerikanere omskjæres på sekulære grunner. Vi kan synes det er lite hyggelig, men det viser ihvertfall at fortellingen ikke holder. 

Det er mye snakk om prinsipper her, men rent praktisk kommer ikke et forslag kriminaliserer de fleste amerikaners foreldre å være særlig populært hos stora bror, eller den drøye milliard mennesker som har omskjærelse som en del av sine religiøse tradisjon (selv om de selv kan synes at det er på tide å slutt emed slikt) . Jeg kan synes det er bra. Forslaget tiltaler all slags fordumsfullhet, og alle slags antisemitter og islamofober drar på nytt morgenluft. 

Det må være mulig å finne løsninger på dette som ikke kriminaliserer hele nasjoners (og for all del, religioners) tradisjoner. 

Kommentar #16

Kjersti Aspheim

66 innlegg  895 kommentarer

Jeg vil påpeke

Publisert over 8 år siden
Leif Halvard Silli. Gå til den siterte teksten.

teologien til eit anna samfunn enn det ein høyrer til i sjølv,

Jeg vil påpeke at teologien har lurt seg ut av bøkene og de hellige bygningene og sneket seg ned i både buksa og under huden på spedbarn i dette tilfelle.

Det er ikke innblanding i teologi, det er bokstavlig talt systematisk blodig barnemishandling, som i ytterste konsekvens enkelte ganger med døden til følge vi snakker om. Religiøse må få diskutere teologi, og rett og galt i religiøs forstand, men de må forholde seg loverket. Vi har allerede et lovverk som skal beskytte barn mot mishandling. Jeg skjønner ikke hvorfor religiøs mishandling skal få særbehandling. I mine øyne gjlør det nesten saken værre. At ikke oppegående religiøse ledere kan innse at man i slike tillfeller at elgamle ritualer er noe man må lete etter en teologisk aksepteret måte å droppe er utrolig.

Der det er vilje er det vei sier et gammelt ordtak.

Kommentar #17

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Kjersti Aspheim; Egentlig burde ikke dette være mer alvorlig enn at vi med fremveksten av den kristne rettsstaten la bak oss mosebøkenes krav om steining og strenge straffer for både dette og hint. Like lite kontroversiellt burde det være å omgjøre troen på områder som strider mot vår logikk. Like lite som man kan si at man gikk bort fra troen om man la vekk steining kan man si at det er å gå bort fra troen å innrette seg anderledes for en ny tid når logikken kan tilsi det. Selv om man ikke finner tekstmessig dekning for det, kan man innføre nye tradisjoner. Men man må seffli ville det.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere