Kjell G. Kristensen

126

"La oss skape mennesker i vårt bilde"

Publisert: 11. des 2009

Etter å ha grunnet litt på hva Gud mente med at han ville skape mennesket i sitt bilde, tror jeg at han mente at han ikke var fornøyd med mennesket slik det var formet gjennom evolusjonen i kjød. - For han begrunner det med at kjød ikke gagner til noe, (Joh.6.63) og at det ikke kan være Gud til behag. (Rom.8.8)

Derfor mener jeg at når Gud skaper mennesker i sitt bilde, så gjør han det etter dommens dag da de døde skal oppstå, og at dette er nærmere beskrevet i 1.Kor.15.ff. og ender opp med oppstandelsen ved den siste basun.

Etter dommen vil Gud gi oss et nytt og annet legeme, et legeme som Gud bygger opp slik han vil.

1.Kor.15.ff.: Men en kunne si: Hvordan oppstår de døde? Hva slags legeme trer de fram med?

Du dåre! Det du sår, får ikke liv uten at det dør. - Og det du sår, er ikke det legeme som skal bli, men et nakent korn - om det nå er av hvete eller av et annet slag. Men Gud gir det et legeme slik han vil. Hvert frøslag får sitt eget legeme. Ikke alt kjøtt er av samme slag. Ett slag er i mennesker, et annet i fe, et annet i fugl og et annet i fisk.

Det finnes himmelske legemer og jordiske legemer. De himmelske legemer har én glans, de jordiske en annen. Én glans har solen, en annen månen, og en annen stjernene - stjernene skiller seg fra stjernene i glans.

Slik er det også med de dødes oppstandelse. Det blir sådd i forgjengelighet, det oppstår i uforgjengelighet. Det blir sådd i vanære, det oppstår i herlighet. Det blir sådd i svakhet, det oppstår i kraft.

Det blir sådd et naturlig legeme, det oppstår et åndelig legeme. Så sant det finnes et naturlig legeme, finnes det også et åndelig legeme.

Slik står det skrevet: Det første menneske, Adam, ble til en levende sjel. Den siste Adam ble til en ånd som gir liv.

Med henblikk på denne historien beskriver den også det legemet Jesus skulle få gjennom Adams utvikling, og vi kan betrakte at han også var skrøpelig i sin oppvekst, men fikk kraft i sitt nye legeme som nå har blitt forvandlet - for det som betydde noe for Jesus og senere oss, er verken å være omskåret eller uomskåret, men å være en ny skapning. (Gal.6.15) Så derfor, om da noen er i Kristus da er han ikke av kjød, men en ny skapning, det gamle mennesket av kjød er blitt forvandlet til en ny skapning, og det gamle er derfor forbi og alt har da blitt nytt. (2.Kor.5.17)

Det nye legeme er beskrevet at det er likt Guds legeme slik han ble formet i beskrivelsen ovenfor, og i 1.Kor.12.12 ff. forklares dette legemet slik: For liksom legemet er ett og har mange lemmer, men alle legemets lemmer er ett legeme, enda de er mange, slik er det også med Kristus.

Men nå satte Gud lemmene, hvert enkelt av dem, på legemet, slik han ville. - Han lot de forvandlede menneskers nye kropper bli avhengige av hverandre slik at de hadde bruk for hverandre, et individ kan ikke utfør en gjerning uten at det må ha hjelp av flere andre, og Jesus sier det da også: Jeg kan ikke gjøre noe av meg selv. (Joh.5.30) eller i Joh.8.28: Og av meg selv gjør jeg intet. - Jesus er en ny skapning som ikke kan utfør handlinger uten at hans mange lemmer hjelper ham og 1.Kor.12.27 sier da også: Dere (menneskeheten) er Kristi legeme, og hver for seg hans lemmer.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

RE:La oss skape...

Publisert nesten 11 år siden
11.12.09 kl. 11:51 skrev Kjell Kristensen:

Det blir sådd et naturlig legeme, det oppstår et åndelig legeme. Så sant det finnes et naturlig legeme, finnes det også et åndelig legeme.

Slik står det skrevet: Det første menneske, Adam, ble til en levende sjel. Den siste Adam ble til en ånd som gir liv.

(........)

Det nye legeme er beskrevet at det er likt Guds legeme slik han ble formet i beskrivelsen ovenfor, og i 1.Kor.12.12 ff. forklares dette legemet slik: For liksom legemet er ett og har mange lemmer, men alle legemets lemmer er ett legeme, enda de er mange, slik er det også med Kristus.

Men nå satte Gud lemmene, hvert enkelt av dem, på legemet, slik han ville. - Han lot de forvandlede menneskers nye kropper bli avhengige av hverandre slik at de hadde bruk for hverandre, et individ kan ikke utfør en gjerning uten at det må ha hjelp av flere andre, og Jesus sier det da også: Jeg kan ikke gjøre noe av meg selv. (Joh.5.30) eller i Joh.8.28: Og av meg selv gjør jeg intet. - Jesus er en ny skapning som ikke kan utfør handlinger uten at hans mange lemmer hjelper ham og 1.Kor.12.27 sier da også: Dere (menneskeheten) er Kristi legeme, og hver for seg hans lemmer.

 Hei Kjell

Det er et omfattende materiale du her presenterer. Siden det er deg, våger jeg meg frempå med mine kommentarer, om så tråden er under "teologi" ;)

Du har i dine utvalgt vist til både "det individuelle" og det mer "kollektive" begrepet, om "å bli skapt i Guds bilde" 

På det individuelle plan er vi som "såkorn". Såkornet er vårt fysiske legeme - Men dersom såkornet oppgir sin egen eksistens, har det andre iboende egenskaper i seg. Vi kan bare se for oss hvilke uante muligheter vi da kan besitte?- Min forståelse er at denne muligheten har Gud nedlagt i det enkelte menneske.  I "De skjulte ord" av "Baha'u'llah er det mange små vers som viser til nettopp dette:

"O TILVÆRELSENS SØNN!

Du er min lampe og Mitt lys er i deg. Lån din stråleglans fra dette og søk ingen annen enn Meg. For jeg har skapt deg rik og gavmildt utøst Min gunst over deg."    Hentet herfra: http://www.bahai.no/178.0.html       Der kan du lese flere slike.

Bildet av mennesket som en lampe, innebærer at lyset i lampen ikke trenger å være tent. Bildet blir som såkornet, det formidler hvilke muligheter Gud har nedlagt i mennesket, - her som lys.

I den andre delen kommer du inn på "Enheten i Gud", og hvordan Gud setter lemmene på slik han selv ønsker. - Der også "Jesu legeme" formidler den samme "Enheten i Gud".

Når vi betrakter dette, må vi se på at menneskets modningsprosess har foregått innenfor utviklingen av ulike samfunnsordner. Der familien har vært den første byggesteinen etter individet. Ser vi bakover, har vi stadig skapt mer fred mellom stadig større grupper og land, - selv om vi ser de siste prøvelsene enda gjenstår.

Når jeg ser på din profil, så ser jeg at du viser til at alle profetene i GT, men også evangeliet peker frem mot det som skal skje på "de siste dager".  Dette har jeg gjenkjent hos deg som en "sannhet", og kan formidle tekster som bekrefter dette. Se her:

"Sett i sammenheng med sivilisasjonens historie har hensikten med rekken av guddommelige manifestasjoner vært å forberede menneskets bevissthet på at menneskeslekten skal forenes og bli som én eneste art – ja, faktisk som en eneste organisme som er i stand til å ta ansvaret for sin felles fremtid:Han som er deres Herre, den overmåte barmhjertige, sier Bahá’u’lláh, ”nærer i sitt hjerte det ønske å se hele menneskeslekten som én sjel og ett legeme.” [56] Før menneskeheten har godtatt sin organiske enhet, kan den ikke møte sine umiddelbare utfordringer engang, og slett ikke dem som kommer: ”Menneskets velbefinnende,” hevder Bahá’u’lláh bestemt, ”dens fred og trygghet, lar seg ikke oppnå med mindre og før enn dens enhet blir fast grunnfestet.” [57] Bare et forenet verdenssamfunn kan gi sine barn den følelse av indre forvissning som underforstås i en av Bahá’u’lláhs bønner til Gud: ”Hvilken plikt du enn har foreskrevet dine tjenere om til det ytterste å opphøye din majestet og herlighet, er bare et tegn på din nåde mot dem, så de kan bli i stand til å heve seg til det stade som er tildelt deres eget innerste vesen, stadet for kunnskap om deres eget selv.” [58] Paradoksalt nok er det bare ved å oppnå sann enhet at menneskeheten fullt ut kan dyrke sin mangfoldighet og individualitet. Dette er det mål de har arbeidet mot, alle de gudsmanifestasjoner som historien kjenner til – Dagen med ”én hjord, én hyrde”. [59] Dette målet, sier Bahá’u’lláh, vil bli nådd på det sivilisasjonstrinn som menneskeheten nå står på overgangen til. "

Så ja...... Vi er fortsatt underveis i vår utvikling. - Og den store prøvelsen som ligger foran oss (jeg mener en ikke trenger å tolke bibelen engang for å se det) er å anerkjenne at vi "menneskeheten er EN", at alle profeter har kommet med det samme budskapet om denne Enheten, - noe som medfører at vi alle snakker om den samme Guds Enhet; -  uansett hvilken kultur vi kommer fra.

Slik ser jeg at budskapet har blitt formidlet gjennom alle tider. - Enda er vi ikke der at vi har erkjent dette "fellesskapet i Gud" - Utviklingen er fortsatt avhengig av at individene henvender seg til Gud i sine skrifter, og gjennom det finner sin egen vei inn i denne modenhetsalderen. I mine skrifter finner jeg at sannferdighet og rettferdighet er kilden til å skape enhet.  - Da handler det ikke om "min vilje men om Guds vilje", - og vi skjønner at vi ikke har noe rett til å heve os over vår neste. Vi er celler i den samme organismen som må samarbeide for vårt felles beste.

mvh  Mette

Kommentar #2

Kjell G. Kristensen

126 innlegg  13843 kommentarer

Såkornet

Publisert nesten 11 år siden

A12

O TILVÆRELSENS SØNN!

Med kraftens hender formet Jeg deg og med styrkens fingre skapte Jeg deg

; og Jeg har senket Mitt lys over ditt indre. Vær du tilfreds med det og søk intet annet, for Mitt verk er fullkomment og Mitt bud er bindende. Betvil det ikke og vær ikke mistroisk.

A19

O SØNN AV DET HERLIGE SYN!

Jeg har inngitt deg et pust av Min egen ånd

, så at du kan elske Meg. Hvorfor har du sviktet Meg og gitt din kjærlighet til en annen enn Meg?

A22

O ÅNDENS SØNN!

Edel har Jeg skapt deg, likevel har du fornedret deg

. Reis deg da henimot det du ble skapt til.

A23

O SØNN AV DET HØYESTE!

Til det evige kaller Jeg deg, og likevel søker du det som forgår. Hva har fått deg til å vende deg bort fra Vårt ønske og søke ditt eget?

Ellers synes jeg at du hadde fine henvisninger til den guddommelige manifestasjonen og til menneskehetens utvikling mot en organisk enhet, altså mindre forurensende og mer i takt med naturen, jeg ser dette som det første såkorn som ikke skal bli det endelige, som med det nakne såkornet, det beror med andre ord på en videre utvikling mot det legemet som kalles det fullkomne, Matt.5.48, Rom.12.2: Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som han har behag i det fullkomne. - La oss derfor gå forbi barnelærdommen om Kristus, og gå videre mot det fullkomne, så vi ikke igjen legger grunnvoll med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud. (Heb.6.1)

Ja, alt er under utvikling, i skriften kalles denne kunnskapen et fortrinn, fordi å være i visdommens skygge er som å være i skyggen av rikdom - fortrinnet er at visdommen holder sin eier i live.

Takk for en veldig bra og fin oppsummering fra deg Mette. De bahai’iske skrifter er ikke nevneverdige forskjellige fra Bibelen, de er kanskje enda tydeligere i sitt språk?

På det individuelle plan ser du på oss som såkornet, det tror jeg kanskje en bør se litt nærmere på, vi er som sagt bare et menneske av kjøtt og blod som i Bibelen blir betegnet som kjød, og duger ikke til noe - se begynnelsen på mitt første innlegg, første avsnitt.

I Bibelen blir såkornet sådd av såmannen (2.Kor.9.10) Såmannen sår ordet (Mark.4.14) Og den som sår det gode kornet, er Menneskesønnen (Matt.13.37) Ugresset er den ondes barn, og Åkeren er verden. (Matt.13.38) Menneskesønnens komme er som lynet skinner fra øst og like til vest, og som Noahs dager… altså en beskrivelse på noe som kommer og ikke er?

I 1.M.47.19 ber Faraos treller om få såkorn så de kan leve og ikke dø, slik at jorden ikke skal legges øde. - Dette betyr nok at såkornet er kimen til det nye mennesket, og den nye menneskeslekt som skal vokse opp og overvinne døden, som jo er den siste fiende som skal overvinnes i følge 1.Kor.15.26.

Vi kan hos Haggai 2.15 ff. legge merke til tiden dette skjer på: “Legg nå merke til tiden fra denne dag og tilbake, før det ble lagt stein på stein i Herrens tempel.” - Denne uttalelsen har sammenheng hva Jesus sier om det som skal skje i endetiden om tempelet og Jerusalem): og det som hendte fra denne dag og tilbake, Luk.21.6:Dette som dere ser - dager skal komme da det ikke skal lates stein på stein som ikke skal brytes ned!” - og tegnet på når dette skjer: “Se til at dere ikke blir ført vill! Mange skal si at det er meg! Og: Tiden er nær! - Gå ikke etter dem!”

Haggai skriver altså om tiden etter dette, tiden før det ble lagt stein på stein, altså tiden etterpå da det igjen skal bygges opp, for: “Forut da det ble satt en haug med kornband som han tenkte skulle gi 20 mål, så kom det bare 10, noe kom noen til pressekaret for å øse opp 50,, så ble det bare 20 - altså noe falt bort underveis som en også kan lese i den øvrige historien om såkornet - noe falt på steingrunn, noe blant torner, men noe falt også i god jord.

Altså må såkornet være en ny skapning - men som det står - det du sår, er ikke det legeme som skal bli, men et nakent korn - om det nå er av hvete eller et annet slag. (1.Kor.15.37) Dette betyr vel at dette må det forskes og prøves på, det nye mennesket er nakent og trenger ikke til klær slik det står skrevet om Adam og Eva, de var nakne, men de skammet seg ikke.

Vi kan også se i linken du gav fra Bahai at omdannelsen ikke er noe som ligger klare i et menneske til utvikling, men snarere noe som blir formet og skapt med hender i en kommende fremtid, og som du også støtter opp under i ditt innlegg.

Legg nå merke til tiden fra denne dag og framover, fra den 24 dag i den 9. Måneden, like til denne dag da grunnen til Herrens tempel ble lagt. Legg merke til dette: Er det ennå såkorn i kornboden? Ennå har verken vintreet eller fikentreet eller granatepletreet eller oljetreet gitt frukt.Men fra i dag av vil jeg velsigne. For annen gang kom Herrens ord til Haggai den 24. Dag i måneden, og det lød så: Si til Serubabel, stattholderen over Juda: Jeg vil ryste himmelen og jorden. Jeg vil omstyrte kongerikers troner og gjøre til intet hedningerikenes makt. Jeg il velte vognene og dem som kjører dem, og hestene skal styrte, og de som rider på dem. Den ene skal falle på den andres sverd. På den dag, sier Herren, hærskarenes Gud, vil jeg ta deg; Serubabel, Sealties sønn, min tjener - sier Herren - og gjøre deg til en signetring. For deg har jeg utvalgt, sier Herren, hærskarenes Gud.”

Kommentar #3

Kjell G. Kristensen

126 innlegg  13843 kommentarer

RE: Såkornet

Publisert nesten 11 år siden

 

A12

O TILVÆRELSENS SØNN!

Med kraftens hender formet Jeg deg og med styrkens fingre skapte Jeg deg

; og Jeg har senket Mitt lys over ditt indre. Vær du tilfreds med det og søk intet annet, for Mitt verk er fullkomment og Mitt bud er bindende. Betvil det ikke og vær ikke mistroisk.

A19

O SØNN AV DET HERLIGE SYN!

Jeg har inngitt deg et pust av Min egen ånd

, så at du kan elske Meg. Hvorfor har du sviktet Meg og gitt din kjærlighet til en annen enn Meg?

A22

O ÅNDENS SØNN!

Edel har Jeg skapt deg, likevel har du fornedret deg

. Reis deg da henimot det du ble skapt til.

A23

O SØNN AV DET HØYESTE!

Til det evige kaller Jeg deg, og likevel søker du det som forgår. Hva har fått deg til å vende deg bort fra Vårt ønske og søke ditt eget?

Ellers synes jeg at du hadde fine henvisninger til den guddommelige manifestasjonen og til menneskehetens utvikling mot en organisk enhet, altså mindre forurensende og mer i takt med naturen, jeg ser dette som det første såkorn som ikke skal bli det endelige, som med det nakne såkornet, det beror med andre ord på en videre utvikling mot det legemet som kalles det fullkomne, Matt.5.48, Rom.12.2: Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som han har behag i det fullkomne. - La oss derfor gå forbi barnelærdommen om Kristus, og gå videre mot det fullkomne, så vi ikke igjen legger grunnvoll med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud. (Heb.6.1)

Ja, alt er under utvikling, i skriften kalles denne kunnskapen et fortrinn, fordi å være i visdommens skygge er som å være i skyggen av rikdom - fortrinnet er at visdommen holder sin eier i live.

Jeg la prøver å sende innlegget mitt på nytt da mesteparten falt ut!!!

Takk for en veldig bra og fin oppsummering fra deg Mette. De bahai’iske skrifter er ikke nevneverdige forskjellige fra Bibelen, de er kanskje enda tydeligere i sitt språk?

På det individuelle plan ser du på oss som såkornet, det tror jeg kanskje en bør se litt nærmere på, vi er som sagt bare et menneske av kjøtt og blod som i Bibelen blir betegnet som kjød, og duger ikke til noe - se begynnelsen på mitt første innlegg, første avsnitt.

I Bibelen blir såkornet sådd av såmannen (2.Kor.9.10) Såmannen sår ordet (Mark.4.14) Og den som sår det gode kornet, er Menneskesønnen (Matt.13.37) Ugresset er den ondes barn, og Åkeren er verden. (Matt.13.38) Menneskesønnens komme er som lynet skinner fra øst og like til vest, og som Noahs dager…

I 1.M.47.19 ber Faraos treller om få såkorn så de kan leve og ikke dø, slik at jorden ikke skal legges øde. - Dette betyr nok at såkornet er kimen til det nye mennesket, og den nye menneskeslekt som skal vokse opp og overvinne døden, som jo er den siste fiende som skal overvinnes i følge 1.Kor.15.26.

Vi kan hos Haggai 2.15 ff. legge merke til tiden dette skjer på: Legg nå merke til tiden fra denne dag og tilbake, før det ble lagt stein på stein i Herrens tempel.” - Denne uttalelsen har sammenheng hva Jesus sier om det som skal skje i endetiden om tempelet og Jerusalem): og det som hendte fra denne dag og tilbakeLuk.21.6: Dette som dere ser - dager skal komme da det ikke skal lates stein på stein som ikke skal brytes ned!” - og tegnet på når dette skjer: “Se til at dere ikke blir ført vill! Mange skal si at det er meg! Og: Tiden er nær! - Gå ikke etter dem!”

Haggai skriver altså om tiden etter dette, tiden før det ble lagt stein på stein, altså tiden etterpå da det igjen skal bygges opp, for: “Forut da det ble satt en haug med kornband som han tenkte skulle gi 20 mål, så kom det bare 10, noe kom noen til pressekaret for å øse opp 50,, så ble det bare 20 - altså noe falt bort underveis som en også kan lese i den øvrige historien om såkornet - noe falt på steingrunn, noe blant torner, men noe falt også i god jord.

Altså må såkornet være en ny skapning - men som det står - det du sår, er ikke det legeme som skal bli, men et nakent korn - om det nå er av hvete eller et annet slag. (1.Kor.15.37) Dette betyr vel at dette må det forskes og prøves på, det nye mennesket er nakent og trenger ikke til klær slik det står skrevet om Adam og Eva, de var nakne, men de skammet seg ikke.

Vi kan også se i linken du gav fra Bahai at omdannelsen ikke er noe som ligger klare i et menneske til utvikling, men snarere noe som blir formet og skapt med hender i en kommende fremtid, og som du også støtter opp under i ditt innlegg.

Legg nå merke til tiden fra denne dag og framover, fra den 24 dag i den 9. Måneden, like til denne dag da grunnen til Herrens tempel ble lagt.

Legg merke til dette: Er det ennå såkorn i kornboden? Ennå har verken vintreet eller fikentreet eller granatepletreet eller oljetreet gitt frukt. Men fra i dag av vil jeg velsigne. For annen gang kom Herrens ord til Haggai den 24. Dag i måneden, og det lød så: Si til Serubabel, stattholderen over Juda: Jeg vil ryste himmelen og jorden. Jeg vil omstyrte kongerikers troner og gjøre til intet hedningerikenes makt. Jeg il velte vognene og dem som kjører dem, og hestene skal styrte, og de som rider på dem. Den ene skal falle på den andres sverd. På den dag, sier Herren, hærskarenes Gud, vil jeg ta deg; Serubabel, Sealties sønn, min tjener - sier Herren - og gjøre deg til en signetring. For deg har jeg utvalgt, sier Herren, hærskarenes Gud.”

,
Kommentar #4

Kjell G. Kristensen

126 innlegg  13843 kommentarer

RE: RE: Såkornet

Publisert nesten 11 år siden
Jeg har store problemer med å få lagt inn teksten slik den skal være når jeg limer inn teksten ser den riktig ut, men når jeg sender den av gårde faller deler av teksten ut eller den stokker seg, hva kan grunnen være? Noen som har peiling?

 

A12

O TILVÆRELSENS SØNN!

Med kraftens hender formet Jeg deg og med styrkens fingre skapte Jeg deg

; og Jeg har senket Mitt lys over ditt indre. Vær du tilfreds med det og søk intet annet, for Mitt verk er fullkomment og Mitt bud er bindende. Betvil det ikke og vær ikke mistroisk.

A19

O SØNN AV DET HERLIGE SYN!

Jeg har inngitt deg et pust av Min egen ånd

, så at du kan elske Meg. Hvorfor har du sviktet Meg og gitt din kjærlighet til en annen enn Meg?

A22

O ÅNDENS SØNN!

Edel har Jeg skapt deg, likevel har du fornedret deg

. Reis deg da henimot det du ble skapt til.

A23

O SØNN AV DET HØYESTE!

Til det evige kaller Jeg deg, og likevel søker du det som forgår. Hva har fått deg til å vende deg bort fra Vårt ønske og søke ditt eget?

Ellers synes jeg at du hadde fine henvisninger til den guddommelige manifestasjonen og til menneskehetens utvikling mot en organisk enhet, altså mindre forurensende og mer i takt med naturen, jeg ser dette som det første såkorn som ikke skal bli det endelige, som med det nakne såkornet, det beror med andre ord på en videre utvikling mot det legemet som kalles det fullkomne, Matt.5.48, Rom.12.2: Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som han har behag i det fullkomne. - La oss derfor gå forbi barnelærdommen om Kristus, og gå videre mot det fullkomne, så vi ikke igjen legger grunnvoll med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud. (Heb.6.1)

Ja, alt er under utvikling, i skriften kalles denne kunnskapen et fortrinn, fordi å være i visdommens skygge er som å være i skyggen av rikdom - fortrinnet er at visdommen holder sin eier i live.

Jeg la prøver å sende innlegget mitt på nytt da mesteparten falt ut!!!

Takk for en veldig bra og fin oppsummering fra deg Mette. De bahai’iske skrifter er ikke nevneverdige forskjellige fra Bibelen, de er kanskje enda tydeligere i sitt språk?

På det individuelle plan ser du på oss som såkornet, det tror jeg kanskje en bør se litt nærmere på, vi er som sagt bare et menneske av kjøtt og blod som i Bibelen blir betegnet som kjød, og duger ikke til noe - se begynnelsen på mitt første innlegg, første avsnitt.

I Bibelen blir såkornet sådd av såmannen (2.Kor.9.10) Såmannen sår ordet (Mark.4.14) Og den som sår det gode kornet, er Menneskesønnen (Matt.13.37) Ugresset er den ondes barn, og Åkeren er verden. (Matt.13.38) Menneskesønnens komme er som lynet skinner fra øst og like til vest, og som Noahs dager…

I 1.M.47.19 ber Faraos treller om få såkorn så de kan leve og ikke dø, slik at jorden ikke skal legges øde. - Dette betyr nok at såkornet er kimen til det nye mennesket, og den nye menneskeslekt som skal vokse opp og overvinne døden, som jo er den siste fiende som skal overvinnes i følge 1.Kor.15.26.

Vi kan hos Haggai 2.15 ff. legge merke til tiden dette skjer på: Legg nå merke til tiden fra denne dag og tilbake, før det ble lagt stein på stein i Herrens tempel.” - Denne uttalelsen har sammenheng hva Jesus sier om det som skal skje i endetiden om tempelet og Jerusalem): og det som hendte fra denne dag og tilbakeLuk.21.6: Dette som dere ser - dager skal komme da det ikke skal lates stein på stein som ikke skal brytes ned!” - og tegnet på når dette skjer: “Se til at dere ikke blir ført vill! Mange skal si at det er meg! Og: Tiden er nær! - Gå ikke etter dem!”

Haggai skriver altså om tiden etter dette, tiden før det ble lagt stein på stein, altså tiden etterpå da det igjen skal bygges opp, for: “Forut da det ble satt en haug med kornband som han tenkte skulle gi 20 mål, så kom det bare 10, noe kom noen til pressekaret for å øse opp 50,, så ble det bare 20 - altså noe falt bort underveis som en også kan lese i den øvrige historien om såkornet - noe falt på steingrunn, noe blant torner, men noe falt også i god jord.

Altså må såkornet være en ny skapning - men som det står - det du sår, er ikke det legeme som skal bli, men et nakent korn - om det nå er av hvete eller et annet slag. (1.Kor.15.37) Dette betyr vel at dette må det forskes og prøves på, det nye mennesket er nakent og trenger ikke til klær slik det står skrevet om Adam og Eva, de var nakne, men de skammet seg ikke.

Vi kan også se i linken du gav fra Bahai at omdannelsen ikke er noe som ligger klare i et menneske til utvikling, men snarere noe som blir formet og skapt med hender i en kommende fremtid, og som du også støtter opp under i ditt innlegg.

Legg nå merke til tiden fra denne dag og framover, fra den 24 dag i den 9. Måneden, like til denne dag da grunnen til Herrens tempel ble lagt.

Legg merke til dette: Er det ennå såkorn i kornboden? Ennå har verken vintreet eller fikentreet eller granatepletreet eller oljetreet gitt frukt. Men fra i dag av vil jeg velsigne. For annen gang kom Herrens ord til Haggai den 24. Dag i måneden, og det lød så: Si til Serubabel, stattholderen over Juda: Jeg vil ryste himmelen og jorden. Jeg vil omstyrte kongerikers troner og gjøre til intet hedningerikenes makt. Jeg il velte vognene og dem som kjører dem, og hestene skal styrte, og de som rider på dem. Den ene skal falle på den andres sverd. På den dag, sier Herren, hærskarenes Gud, vil jeg ta deg; Serubabel, Sealties sønn, min tjener - sier Herren - og gjøre deg til en signetring. For deg har jeg utvalgt, sier Herren, hærskarenes Gud.”

,
Kommentar #5

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

RE: RE: RE: Såkornet

Publisert nesten 11 år siden
13.12.09 kl. 16:27 skrev Kjell Kristensen:

Takk for en veldig bra og fin oppsummering fra deg Mette. De bahai’iske skrifter er ikke nevneverdige forskjellige fra Bibelen, de er kanskje enda tydeligere i sitt språk?

 Hei igjen Kjell

Ser du har hatt store problem med å få innlegget ditt ordnet. - For andre lesere vil jeg anbefale å begynne lesningen ved det sitatet jeg her har hentet ut, og la begynnelsen følge etter slutten på innlegget. - Håper det blir bedre da :)

Jeg har ikke tid til å gå nærmere inn på svar akkurat nå, men jeg kjenner en usigelig glede over at du; - nettopp du Kjell - Med dine årelange omfattende bibelstudier, - ser at bahaitekstene harmonerer med bibelens språk :)  

For meg selv var nettopp disse tekstene det som åpnet øynene mine på nytt for visdommen i troen, - og de er utformet i et språk som er enklere å forholde seg til for vår tids mennesker. -

mvh  Mette

Kommentar #6

Kjell G. Kristensen

126 innlegg  13843 kommentarer

Edgar Cayce

Publisert nesten 11 år siden
13.12.09 kl. 17:44 skrev Mette Müller:

Jeg har ikke tid til å gå nærmere inn på svar akkurat nå, men jeg kjenner en usigelig glede over at du; - nettopp du Kjell - Med dine årelange omfattende bibelstudier, - ser at bahaitekstene harmonerer med bibelens språk :)  

For meg selv var nettopp disse tekstene det som åpnet øynene mine på nytt for visdommen i troen, - og de er utformet i et språk som er enklere å forholde seg til for vår tids mennesker. -

mvh  Mette

 Ja, det er flott å finne frem til troen, uansett hvor man finner den, for den befinner seg nært sagt i alt, og når det er oppfattet, vil oppdagelsen av sannheten bli så mye større og bredere!

Det kan nok være vanskelig både for deg og mange andre med deg å se noe framtidig i tekstene, men ser heller på tekstene som om de skulle gjelde for nuet. Det kan være mange likhetstrekk å dra frem der, men så er det da ordet om en fastsatt tid, altså en nødvendighet av tid og at alt ikke kan skje hverken i dag eller i morgen - i Apokryfene står det at skapningen ikke kan gå fortere frem enn sin Skaper. Med dette menes det vel at en ikke kan leve før en er født. Slik er det og med det nye mennesket som jeg nå vil at Edgar Cayce skal få si noen ord om, så får dere ha meg unnskyldt om dere mener jeg er bitt av en usannsynighetens basille.

Når det står at det som blir sådd ikke er det legeme som skal bli, men et nakent korn - forstår jeg dette som at Gud som en pottemaker, danner et menneske slik han vil ha det, om han mislykkes første gang, kan han lett forandre det slik han vil ha det som i Jer.18.4-6:

Og det karet som han (pottemakeren) gjorde av leire, ble mislykket i pottemakerens hånd. Da gjorde han det om igjen til et annet kar, slik han vil ha det. Og Herrens ord kom til meg, og det lød så: Skulle ikke jeg kunne gjøre med dere, Israels hus, som denne pottemakeren? sier Herren. Se, som leiren i pottemakerens hånd, slik er dere i min hånd, Israels hus!

Mitt grunnlag av tro er bygget på flere opplysninger om de samme ting fortalt og skrevet om av forskjellige observatører, en av dem er blitt kalt den sovende profet, Edgar Cayce som forteller om det samme som skriftene, men litt annerledes, og dette er hva han selv så i sine syner, og slik står det fortalt om det han så om den nye skapning som skulle få komme til verden: "En ny tingenes tilstand vil innfinne seg. Foholdene vil endre seg at det tas større hensyn til det enkelte individ, slik at hvert menneske så og si blir hverandres vokter. Dette vil også medføre en endring av så vel politiske som de økonomiske omstendigheter, ja enda menneskers innbyrdes forhold til hverandre, hvorved det vil kunne skapes en større likhet eller i alle fall en større forståelse for nødvendigheten av en sådann. Tiden for slike endringer nærmer seg. Det påhviler alle, som har et ideal - det være seg enkeltindivider, grupper eller samfunn - å forsøke å leve opp til dette ideal etter beste evne. - Og han tilføyde advarende: "Hvis ikke dette ikke nytter, vil det komme "en ny tingenes tilstand" med hensyn til deres innbyrdes forhold og utfoldesesmuligheter."

Det er ingen tvil om at Edgar Cayce var en stor seer og hadde mange forklaringer på hva tiden skulle bringe fram i lyset. Men det hele beror på en fullkommenhet av tid. Og dette som han så er fullstendig i tråd med hva skriftene også forteller.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere