Svein Ole Hansen

94    1572

DYRET?

I Bibelen kan vi lese om profetier i sammenheng med riker som oppstår og riker som forsvinner.

Publisert: 27. mai 2012 / 3134 visninger.

Mange har lest om riker som: Det babylonske riket med Nebukadnesar, riket Persia- Media under kong Kyros og Aleksander den stores rike. Alle disse store rikene eksisterte i hundreårene før Kristus i Midtøsten og tilstøtende områder.

Hos profeten Daniel kapittel to kan vi lese om profetens fremleggelse og tydning av Nebukadnesars drøm om en statue, seksjonsvis bestående av nevnte riker i rekkefølge fra hodet og ned som:

Hodet på statuen var av fint gull (Nebukadnesars rike), brystet og armene av sølv (Persia-Media), magen og hoftene av bronse (Aleksander den stores rike). Beina var av jern og føttene dels av jern, dels av leire (det fjerde og til nå ”ukjente” og i dette innlegget, det etterlyste riket).

Vi vet også at Johannes’ Åpenbaring ble skrevet mellom Aleksander den stores rike og det kommende fjerde store riket. Dette er uttrykt slik i Johannes’ Åpenbaring:

Dyret du så, det var, men er ikke, og det skal komme opp fra avgrunnen og gå sin undergang i møte. Og de som bor på jorden, og som ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok fra verdens grunnvoll ble lagt, de skal undre seg når de ser dyret, det som var, men ikke er, og enda skal komme. (Åp. 17:8).

Rikene er her omtalt som dyr. Det fjerde riket som skulle komme etter Johannes’ dager på Patmos, er profetisk beskrevet med tidligere rikers dyrebenevnelser som: 

Dyret jeg så, lignet en leopard, men hadde føtter som en bjørn og gap som en løve. Dragen ga det sin kraft og sin trone og stor makt. (Åp. 13:2).

Dette betyr at det fjerde riket var å sammenligne med en leopard (Aleksander den stores rike), hadde føtter som en bjørn (Persia-Media) og et gap som en løve (det babylonske riket med Nebukadnesar).

Ved dette fornemmer jeg noe om det fjerde rikets geografiske virkefelt. Det fjerde dyret synes å ville ”romstere” noenlunde i det samme geografiske området som de foregående dyr. Det skulle utelukke at det fjerde dyret kan være … eksempelvis dagens dominerende supermakt, USA (til tross for innvolveringene i Irak og Afghanistan). I alle fall har ikke USA ekspandert hurtig på sammenlignbart vis som med Aleksanders den stores rike… Heller ikke får jeg noe ut av at USA kan beskrives som et dyr med føtter som en bjørn – i dette tilfellet å forstå som at dyret skulle ha det geografiske avgrensede området for tidligere Persia-Media som sine føtter. Ei heller får jeg noe ut av at USA som sådan skulle ha et tilkjennegitt gap som en dominerende dyrenes konge og en selvopphøyd brølende løve… slik som beskrevet for Nebukadnesars rike. Tidsperspektivet stemmer heller ikke med USA…

Romerriket kan muligens betraktes som en kandidat … i alle fall i utgangspunktet. Problemet med å betrakte Romerriket som en mulig kandidat er at det eksisterte i tiden før, under og etter at Åpenbaringen ble skrevet. Det er ganske sikkert flere andre forhold som kan nevnes som utelukker Romerriket som det Dyret som skulle komme opp av avgrunnen (, men ikke er da Åpenbaringen ble skrevet). Velvel…

Dette er grovt sett bakgrunnen for en debatt jeg ønsker omkring:

Er det fjerde Dyret kommet opp av avgrunnen. Har det forsvunnet tilbake igjen ... i avgrunnen. Har dette Dyret eksistert, eller er det enda noe frem i tid før Dyret dukker opp på verdensarenaen. Dette siste og fjerde riket i ”statuen”, Dyret, er nevnt å ha en samlet virketid på ett tusen to hundre og seksti dager (profetisk som år). Eller tre og en halv tid av ”statuens” totale tid på syv tider, altså halvparten av tiden. Da kan mennesker over mange generasjoner ikke unngå å registrere Dyrets herjinger de ”dager” det har blitt tilmålt, spesielt tatt i betraktning Dyrets størrelse, aggressive fremferd og makt.

At ett tusen to hundre og seksti dager som tre tider og en halv tid er å forstå som år, skjønner vi av ”statuens” totale tid på syv tider. Skulle ett tusen to hundre og seksti dager være å forstå som dager, vil det si at det fra Nebukadnesar tid og frem til Dyret bare utgjør et tidsrom på ett tusen to hundre og seksti dager – noe alle burde skjønne er feil. Nebukadnesar kom til makten nesten seks hundre år før Johannes ble født. Fire år (pluss tid for opparbeidet skuddår) utgjør bare ett tusen fire hundre og seksti dager etter tre hundre og sekstifem dager i året.

I følge profeten Daniel gikk det mot slutten med Dyrets makt og eksistens i tiden for en hendelse som er profetisk beskrevet slik:

Mens du så på, ble en stein revet løs, uten at noen hånd rørte ved den, og den traff statuen på føttene som var av jern og leire, og knuste dem. Daniel 2:34.

Hos Daniel kan vi også lese at denne steinens innvirkning på Dyret ble:

Da ble alt sammen knust, både jernet og leiren, bronsen, sølvet og gullet. Det ble som agner fra treskeplassen om sommeren. Vinden tok det, og det fantes ikke mer. Men steinen som hadde truffet statuen, ble til et stort fjell som fylte hele jorden. (2:35).

Også dette burde være mulig å registrere for mennesker flest – tatt i betraktning fjellets størrelse etter hvert som steinen vokser og blir til et stort fjell som dekker hele jorden.

En annen måte å uttrykke hendelsen med steinen som knuser, vokser og blir til et stort fjell som dekker hele jorden, viser vel verset som følger. For hvilket annet rike kan bestå under tyngden av et fjell som fyller hele jorden enn det riket som utgjør selve fjellet:

Men i disse kongenes dager skal himmelens Gud opprette et rike som aldri i evighet skal gå til grunne og ikke bli overgitt til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle de andre rikene, men selv skal det bestå til evig tid. (2:44).

Kristne mener sannsynligvis at det fjerde riket i ”statuen”, Dyret, enda ikke har kommet opp av avgrunnen. Dersom Dyret har hatt sin tid, kan mye tyde på at kristne som sådan i dag er noe … avventende (jeg vil ikke bruke ordet avvisende) til å trå inn i det riket som Gud skulle opprette som nevnt i tiden for avslutningen av ”statuens” fjerde og siste ”Dyrerike”.

Merkverdig nok synes heller ikke muslimene å ha registrert eller tilkjennegitt et komme av Dyret, til tross for at Dyrets virkeområde synes å være nokså nært, ja, for ikke å si innenfor det sentrale området for islams utbredelse. Ellers hadde vel også muslimene trådt inn i det Guds riket som skulle opprettes i etterkant av Dyrets undergang. Det synes jo også å være slik at ”steinen” som ble løsnet, men ikke av menneskehender, har truffet i området med muslimsk dominans (i alle fall slik området fremstår i dag). Om vi forutsetter at dette har skjedd i tiden etter at Persia ble erobret ca år 642-644 e.Kr. Og at ”steinen” også treffer Dyrets føtter (som en bjørn (i ”Persia-Media-området”)) som at steinen treffer ”statuens” føtter – Dyret som sådan.

Med rimelig stor grad av visshet bør dette verset kunne settes i sammenheng med ”steinens” komme:

Så setter jeg min trone i Elam
          og utrydder kongen og stormennene der,
          sier Herren. Jeremia 49:38.

Dersom ”steinen” ikke treffer området med islam som dominerende religion, må hendelsen ha skjedd før ca år 644 e.Kr. Problemet med å betrakte dette som en mulighet, gjelder Dyrets totale virketid på ett tusen to hundre og seksti år. Dyret, det siste i ”statuen” må i så fall ha kommet opp av avgrunnen før Johannes skrev Åpenbaringen. Denne muligheten gis ikke ved vers fra Johannes’ Åpenbaring som: ”… det var, men er ikke, og det skal komme opp fra avgrunnen”. Dyret, det siste riket i Nebukadnesars statue av riker fra hans drøm, må i så fall ha kommet opp fem-seks hundre år før Johannes skrev Åpenbaringen. Selv om vi legger inn en god margin rundt år 644 e.Kr. (for konvertering til islam i stor stil i ”Persia-Media-området ”), blir denne tiden for ”steinens” komme opplagt feil.

Det kan selvsagt også være at muslimer, kristne og andre velger bort, eller underkjenner skriftene jeg har basert dette innlegget på. I så fall faller debatten om dette emnet bort for slike og da blir det gjerne en helt annen debatt om noen mht Dyret.

Likevel ser jeg altså grunn til å etterlyse en debatt om Dyrets komme. Har Dyret vært, er Dyret nå eller eventuelt kommer det i fremtiden en gang (slik muligens de kristne og muligens også muslimer vil hevde). Det burde vel ikke være noe å debattere om ”statuens” tre første riker har eksistert. Derfor er det i grunnen ganske forunderlig å legge opp til en debatt på denne måten - om et stort rike som ”statuens” fjerde rike har vært, er nå eller muligens vil komme i fremtiden en gang. Jeg vil likevel mene det er av uvurderlig VERDI å få en avklarende DEBATT om hvordan dette forholder seg. I hvert fall for alle de som orienterer sine liv i dag i forventning og tro på Gud og Guds rikes komme.

Dersom det skulle være en mulighet for atDyret oppstår en gang i fremtiden, gjelder det vel at internasjonale og nasjonale lovgivende organ (som slaveri eventuelt sorterer inn under???) er sitt ansvar bevist og innfører samfunnsordningen med slaveri igjen – helst litt i forkant av Dyrets tilkjennegivelse. For dette verset tyder på at Dyret virker i ei tid med slaveri som lovlig samfunnsordning:

Det tvinger alle – små og store, rike og fattige, frie og slaver – til å ha et merke på sin høyre hånd eller på pannen. (Åp. 13:16)

Mitt utgangspunkt er at Dyret må ha kommet i tidsrommet mellom Johannes’ dager på øya Patmos og før slaveriet ble avviklet som en lovlig samfunnsordning. Men også (med noen års slingringsmonn) fra og med tiden for islams utbredelse i Midtøsten.

Det er vel mer enn tvilsomt om slaveri noen gang blir innført som en lovlig samfunnsordning i fremtiden - verken nasjonalt eller internasjonalt, mht om Dyret eventuelt skulle kunne komme i fremtiden en gang. Denne muligheten vil heller ikke stemme med ”statuens” totale tidsramme på syv tider som ett tusen to hundre og seksti år utgjør halve tiden av. Beregnet fra året etter profeten Daniels ord om at:

Hans menneskehjerte skal forvandles,
          et dyrehjerte skal han få.
          Sju tider skal fare over ham.  Daniel 4:16.

Dette skjedde tre år etter at Nebukadnesar kom til makten, etter disse opplysninger:

I det andre året Nebukadnesar var konge, hadde han drømmer som gjorde ham urolig til sinns så han ikke fikk sove. Daniel 2:1.

Og

Tolv måneder senere, da kongen en gang gikk omkring på taket av slottet i Babel. Daniel 4:29 (og videre).

Nebukadnesar kom til makten i år 605 f.Kr.

Debatt følger ;-)

Med vennlig hilsen Svein-Ole

(Uthevet av meg)

PS: Jeg har brukt Bibelen som et viktig, ja, uvurderlig dokument i denne sammenheng. Om vi kan fastslå Dyrets eksistens etter de opplysninger vi finner i Bibelen - og vi er rimelig kjent med historien i det aktuelle området opp til våre dager, og forstår historien som sammenfallende med det Bibelen gir av opplysninger til oppfyllelse, viser det Bibelens pålitelighet – om enn ”ledetrådene” i Bibelen er gitt på profetisk vis til oppklaring.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #51

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

JA, selvskryt skal man høre på for det er ærlig ment!

Etter mange år  i SDA så er det vel naturleg at ein har lært doktrinene -:

Dette med 1844 brukte eg mykje tid på.

Eg hugsar godt eit møte då Jens K. Jensen forklara orda i Daniel 7,25.

"Og han (PAVEN) skal tala mot Den høgste og fara hardt fram mot dei heilage til Den høgste. Han(Paven) skal setja seg føre å endra tider og lover, og dei heilage (kristne)skal gjevast i hans hand éi tid, tider og ei halv tid. (538 -1798)Då skal retten setjast (1844). Herskarmakta skal takast frå han, knusast og gå under for alltid.27Riket, herredømet og makta over rika under himmelen skal gjevast til det folket som er dei heilage til Den høgste."

Slik går det når ein skal forsvara dommen i 1844.

Eg har faktisk vorte varm om hjarta då Jan Madsen tala om 1844 - :

Alf Lohne var det som døypte meg og eg fekk "Mot Historiens Klimaks " i gåve -:

Eg har sjølv vore kolportør (seld bøker) i SDA og greidde å få mange til å kjøpa (MHK).

Det angrar eg veldig på no.

Me får sjå no om ikkje DYRET snart kjem på banen.

http://obamareleaseyourrecords.blogspot.com/2012/05/cnbc-goes-birther-donald-trump-unloads.html

CNBC Goes Birther: Donald Trump Unloads Birther Rant After Romney Reaffirms Support

Svar
Kommentar #52

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Tror du det er dette vi er vitne til i dag, Torstein?

Eg meiner bestemt at Esaias 14 beskriv Antikrist , mannen som legg land og byar i ruinar.

"Dei som ser deg, stirer på deg,
ser grundig på deg:
«Er dette den mannen som fekk jorda til å rista
og kongerika til å skjelva,

17 som gjorde verda til ein ørken
og la byane i grus,
som aldri lét fangar venda heim?»

GOG heiter han og vil snart visa kven han er.

Det er endetidas store leiar.

Dette dyret (GWB) vil styra heilt til Yeshua kjem med himmmelens skyer.(2028)

Esekiel 28 beskriv same mannen no omtala som fyrsten av Tyros

 "Så seier Herren Gud:
Fordi hjartet ditt er hovmodig,
har du sagt: «Eg er ein gud.
Eg sit på gudetrone
midt ute på havet.»
Men du er eit menneske og ikkje ein gud,
du har gjort hjartet ditt
likt eit gudehjarte."

Svar
Kommentar #53

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Nå har ikke jeg vært medlem i SDA mer enn 6 år, men jeg vil si, uten å munnen for full og med fare for å falle for eget grep, at jeg sannsyneligvis har lært mer om SDAs lære enn det du har. Som tidligere SDA så burde du jo vite at vi ikke har doktriner eller... ? Du har lært noe, men det du eventuellt har lært ser det ut til at du har glemt på din vei.

Svar
Kommentar #54

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

... slik som han for bort skal han komme tilbake igjen sa englene til disiplene da Jesus for opp til himmelen. Mer bokstavelig enn dette går det ikke ann å skrive det. At du leser en "åndelig" tilbakekomst harmonerer over hodet ikke med skriften.

Hei Tor

 

 

 

Vi skal rykkes opp i skyen der vi møter Jesus, først de som er døde og så de som er på jorden. Det blir slik at Jesus skal komme som tyv om natten. der to jobber på jordet og en blir tilbake, de to sover i samme seng og en blir tilbake. Det vil si at de som blir tilbake fortsetter sitt liv på jorden. De vil tro at det har skjedd noe grufult. myndighetene vi garantert stenge for Navnet Jesus det vil bli grufult å bo på jorden etter dette.  så jeg tror ikke de ikke kristne ser Jesus igjennkomst med øyne. men vi som har åndelige øyne ser hans igjenkomst.  Det vil bli ville tilstander på jorden da Gud trekker seg tilbake. Guds kjærlighet vill ikke være tilstede på jorden lengere. Jeg tro det vil utarte seg slik i korte trekk

 

 

 

MVH

Rune

 

 

Svar
Kommentar #55

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Vi skal rykkes opp i skyen der vi møter Jesus, først de som er døde og så de som er på jorden. Det blir slik at Jesus skal komme som tyv om natten. der to jobber på jordet og en blir tilbake, de to sover i samme seng og en blir tilbake. Det vil si at de som blir tilbake fortsetter sitt liv på jorden.

Ja, opp i skyen hvor Han tar oss med til Himmelens Jerusalem. Når det gjelder den tekst du snakker om så er det en misforståelse der. Jesus sier som det var i Noahs dager, hvem ble tatt med og bort fra jorden der? Jo Noah og familien, resten ble igjen og døde der og da. Det er en lignelse, forstå det åndelig for ingen jobber på natten på åkeren. Se det åndelig opp imot realitetene Jesus peker på, flommen og nå kommer Han med ild. Hvem kan bli stående?

Hva sier Johannes Åpenbaring?

Det samme, når Jesus kommer og høster inn blir noen med mens resten dør, der og da. Alle de som ør blir reist op fra de døde ca. tusen år etterpå, til endelig dom og ildsjø. 

Det er Left Behind troen som sier at man lever videre men det bygger på noe som kalles for futurisme. Futurisme ble produsert som en motreformasjon av Jesuittene på 1600 tallet og har utviklet seg i flere små grener. Felles for futuristene, uten at de selv forstår det er at de forkaster Daniel 9:24-27 som Protestanten Sir Isaac Newton kalte kristendommens grunvoll.

Svar
Kommentar #56

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Det blir slik at Jesus skal komme som tyv om natten.

Si meg: Hvor står det at Jesus skal komme som en tyv om natten? Er det noe som har falt ut av mine Bibler, eller er det noe du leser inn i teksten?

1. Tess. 5,2: #For dere vet godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten.#

Hva betyr så dette? Jo, at dommedagen, den dagen Jesus Kristus kommer tilbake for å hente sine, den dagen kommer som en overraskelse på alle som ikke er forberedt. Du er i så måte totalt uforberedt på denne dagen fordi du tror at det er en hemmelig gjenkomst.

1. Tess. 5,2 viser til følgende vers:

Matt. 24, 43:#Men det skal dere vite: Dersom husherren visste når på natten tyven kom, ville han våke og ikke la ham bryte seg inn i huset#

2. Pet. 310: #Men Herrens dag skal komme som en tyv. Da skal himmelen forgå med et rungende drønn, elementene skal komme i brann og bli fortært, og jorden og alle gjerninger som er gjort på jorden, skal komme fram i lyset..#

Åp. 16,15: #Se, jeg kommer som en tyv. Salig er den som våker og tar vare på sine klær, så han ikke må gå naken og vise sin skam.» –#

Videre så tar du feil i forhold til Jesu gjenkomst om den er synlig eller ikke. Du skriver da vitterlig #så jeg tror ikke de ikke kristne ser Jesus igjennkomst med øyne. men vi som har åndelige øyne ser hans igjenkomst.#

Apg. 1,11: #og sa: «Galileere, hvorfor står dere og ser mot himmelen? Denne Jesus som ble tatt bort fra dere opp til himmelen, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen.#

Så er spørsmålet om disiplene faktisk så Jesus fare til himmelen slik det står i Apostlenes gjerninger, eller om de så det i «ånden» slik du hevder. Jeg velger å tro på det som står i Bibelen, så får du tro akkurat det du vil.. For som det står så skal alle mennesker se ham komme tilbake slik han dro herfra.

Åp. 1,7: #Se, han kommer med skyene !Hvert øye skal seham, også de som har gjennomboret ham, og alle folkeslag på jorden skal bryte ut i klagerop over ham. Ja, amen!#

Mat. 24,30: #Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, da skal alle folkeslag på jorden bryte ut i klagerop, og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med stor makt og herlighet.#

Svar
Kommentar #57

Mette Solveig Müller

53 innlegg  4830 kommentarer

...

Publisert over 5 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Dette dyret (GWB) vil styra heilt til Yeshua kjem med himmmelens skyer.(2028)

Takk for svar Torstein. -

Jeg har litt problem med å se et enkeltmenneske i denne rollen, som du tillegger GWB. - Men med min nyskjerrighet søkte jeg på ordene Backstage Wall Street, og hadde i tankene hvordan finassituasjon, politikk og media i dag er sauset godt sammen her i vesten.

Kanskje kan dette intervjuet med en som nettopp har skrevet en bok om det belyse dine spørsmål?

Vi skjønner jo at alt henger sammen på et vis, selv om vi har problem med å forstå detaljene.

vennlig hilsen mette

Svar
Kommentar #58

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Så er spørsmålet om disiplene faktisk så Jesus fare til himmelen slik det står i Apostlenes gjerninger, eller om de så det i «ånden» slik du hevder. Jeg velger å tro på det som står i Bibelen, så får du tro akkurat det du vil.. For som det står så skal alle mennesker se ham komme tilbake slik han dro herfra.

Hei Tor

 

 

Da forstår vi dette ulikt, Heb 11,5 Ved tro ble Enok bortrykket for at han ikke skulle se døden, og han ble ikke funnet, fordi Gud hadde bortrykket ham.

Det vi kan lese om Enok er på mange måter et forbilde på Guds menighet. Også menighetens bortrykkelse vil bli et stort forsvinningsnummer. Gud vil ta oss til seg for at vi for alltid skal være der Han er. Bortrykkelsen er vårt salige håp! Og denne begivenhet kan skje når som helst! Vandrer du med Jesus? Er du rede til å møte Ham?

 

 Nå er nådens tid, se, nå er frelsens dag! 2 Kor 6,2.

 

Bortrykkelsen blir et forsvinnings nummer for de verdsslige som blir igjen.

 

Mvh

Rune

 

Svar
Kommentar #59

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

å se et enkeltmenneske i denne rollen

Hei Mette.

Antikrist er ein heilt spesiell person på slutten av dei 6000 åra som verdsamfunnet samlar seg rundt.

Sitatet her er det aller tydlegast.

http://www.youtube.com/watch?v=t5zLNk-Gdy8

http://www.earlychristianwritings.com/text/barnabas-lightfoot.html

Barnabas 15:4
Give heed, children, what this meaneth; He ended in six days. He
meaneth this, that in six thousand years the Lord shall bring all
things to an end; for the day with Him signifyeth a thousand years;
and this He himself beareth me witness, saying; Behold, the day of the Lord shall be as a thousand years. Therefore, children, in six
days, that is in six thousand years, everything shall come to an end.


Barnabas 15:5
And He rested on the seventh day. this He meaneth; when His Son
shall come, and shall abolish the time of the LAWLESS ONE, (GWB) and shall
judge the ungodly, and shall change the sun and the moon and the
stars, then shall he truly rest on the seventh day

Eg har prøvd å beskriva korleis han no kjem på banen om kort tid og har knytta det til at Obama og valet som no vert kansellert.

No er det eksplosiv utvikling i saka.

http://obamareleaseyourrecords.blogspot.com/

Svar
Kommentar #60

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Bortrykkelsen blir et forsvinnings nummer for de verdsslige som blir igjen

Dette er ei stor løgn.

Du kan ikkje eingong bruka Paulus til å begrunna dette.

1 Tess 4.

"Dette seier vi dykk med eit ord frå Herren: Vi som enno lever og blir att her heilt til Herren kjem, skal slett ikkje koma før dei som har sovna inn.16 For når det bydande ropet lyder, når erkeengelen lyfter si røyst og Guds basun ljomar, då skal Herren sjølv stiga ned frå himmelen, og dei døde i Kristus skal først stå opp.17Så skal vi som har vorte att og enno lever, rykkjast bort saman med dei i skyene og møta Herren i lufta. Og så skal vi alltid vera saman med Herren.18Trøyst kvarandre og set mot i kvarandre med desse orda!

Paulus skriv at dei døde og dei som lever når Jesus kjem skal SAMTIDIG møta Herren i LUFTA.

No er desse Paulus sine ord  og løgn diverre.

Dei stemmer ikkje med Guds ord i GT .

Esekiel 37 beskriv korleis oppstandelsen av dei døde skjer.

"Herrens hand kom over meg. Ved Herrens ande førte han meg ut og sette meg ned i ein dal som var full av knoklar.2Han førte meg omkring mellom dei. Sjå, det låg ei stor mengd med knoklar utover dalen, og dei var heilt tørre.3Då sa han til meg: «Menneske, kan desse knoklane bli levande att?» Eg svara: «Min Herre og Gud, det veit berre du.»4Han sa: «Tal profetord over desse knoklane og sei til dei: Tørre knoklar, høyr Herrens ord!5 Så seier Herren Gud til desse knoklane: Sjå! Eg lèt det koma ånd i dykk, så de blir levande. 6 Eg fester sener på dykk, legg kjøt på, dreg hud over og gjev dykk andedrag så de blir levande. Då skal de kjenna at eg er Herren.»
7 Eg tala profetord, som eg hadde fått bod om. Sjå, eg profeterte, og det tok til å buldra og skjelva. Knoklane la seg inn mot kvarandre, knokkel mot knokkel. 8 Eg såg, og sjå! – det kom sener og kjøt på dei, og det drog seg hud over. Men ånd mangla dei. 9 Då sa han til meg: «Tal profetord til ånda! Menneske, tal profetisk og sei til ånda: Så seier Herren Gud: Kom, ånd, frå dei fire vindretningane og blås på desse drepne så det kjem liv i dei.»
10 Eg tala profetord, som han hadde bode meg. Då kom det ånd i dei, så dei vart levande. DEI REISTE SEG OPP OG STOD PÅ FØTENE. Det var ein umåteleg stor hær.
11 Så sa han til meg: Menneske, desse knoklane er heile Israelsfolket. Høyr kva dei seier: «Våre knoklar har tørka inn, vår von er knust. Det er ute med oss!»12Tal difor profetord og sei til dei: Så seier Herren Gud: Sjå, mitt folk, EG OPNAR GRAVNE DYKKAR OG LET DYKK STIGA OPP AV GRAV Så FØRER DYKK TIL ISRAELS-LANDET.13Mitt folk, de skal kjenna at eg er Herren når eg opnar gravene dykkar og lèt dykk stiga opp or grav!14Eg gjev dykk mi ånd, så de blir levande, og lèt dykk finna kvile i dykkar eige land. Då skal de kjenna at eg, Herren, har tala og sett det i verk, seier Herren."

Me skal på ingen måte rykkast opp i lufta . Det er her nede på jorda me skal vera. Gud vekkjer opp dei døde og fører dei til ISRAELSLANDET eller Jerusalem nærmare bestemt.

Der skal me no etter 6000 år samalast til det store gjestebodet med Abraham ,Isak og Jakob.

Det kallast og lauvhyttefesten.

Den kjem 5 dagar etter Yom Kippur.

Svar
Kommentar #61

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Bortrykkelsen blir et forsvinnings nummer for de verdsslige som blir igjen.

Kan ikke si annet ann at du er kraftig lurt til å tro på noe slikt. Bibelen er klinkende klar på at Jesu gjenkomst ikke er noe som foregår i det stille. Hele verden skal se Ham komme tilbake og hente sine.

Svar
Kommentar #62

Per Traasdahl

67 innlegg  1534 kommentarer

Er det ikke bedre å

Publisert over 5 år siden

bruke tiden på "gjestelisten" når bryllupet skal feires.

Når og hvor kommer uansett når tiden er inne.

Svar
Kommentar #63

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5346 kommentarer

Jeg tenker høyt:)

Publisert over 5 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.

Eller tre og en halv tid av ”statuens” totale tid på syv tider, altså halvparten av tiden

Hei

Da Jesus levde hadde det gått ca 4000 år iflg Jødisk tradisjon.

Hvis vår tilmålte levetide er 6000 år tilsvarer dette 2/3- deler.

Det siste riket har lange bein. Det betyr at det varer lenge. 1/3-del. Det er ca 2000 år.

Er vi ikke der nå?

Så kommer dette riket til å spre seg som 2 føtter og 20 tær.

De skal blande seg med giftemål. De skal ikke holde sammen i alt, men de skal være veldig sterke. Det er det som kommer nå.

Mvh Petter

Svar
Kommentar #64

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Det er ti tær og

Publisert over 5 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.

De skal blande seg med giftemål. De skal ikke holde sammen i alt, men de skal være veldig sterke. Det er det som kommer nå.

de ti tær er Rom delt etter at Rom ga sin politiske makt til Den Romerske Katolske Kirke.

Dette giftermål har skjedd ved det europeiske monarki og den tid er gitt opp. Nå forsøker man med bindinger/ giftermål ved EU. Jern og leire vil aldri gå sammen Petter, det sier de andre profetier også men de får vel en halv time som kan kanskje tilsvare nesten 14 dager.

Du vet Babylon var gull, ett utrolig rikt rike, Mederne & Perserne var ikke så rike men hadde bronse i sine rustninger, så kom Grekenland, litt edlere metall men ikke så verdifullt som bronsen. Grekerne brute dette edle metall i sine rustninger. Så kom Rom med metall og styrke som jern, de ga seg og nå deretter forsøkte jernet å blande seg med leire. Det var Den Romerske Katolske Kirke og Kirker som utstedte og godkjente monarkier og hvordan blander man og forbinder sement nå. Man brukte armeringsjern men det ruster, nå bruker man stålfliser i betongen og bygger og bygger.

Nå er vi i ved veis ende Petter.

 

Svar
Kommentar #65

Svein Ole Hansen

94 innlegg  1572 kommentarer

Som en tyv om natten

Publisert over 5 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Si meg: Hvor står det at Jesus skal komme som en tyv om natten? Er det noe som har falt ut av mine Bibler, eller er det noe du leser inn i teksten?

Sitatet er ikke fra en kommentar til meg, men emnet kan jeg vel prøve å belyse likevel.

Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne om dette for dere i menighetene. Jeg er Davids rotskudd og ætt, den klare morgenstjernen. Åp. 22:16.

For dere vet godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. 1Tess. 5:2.

Derfor står også profetordet så mye fastere for oss. Dette ordet gjør dere rett i å holde fast på. Det er en lampe som lyser på et mørkt sted til dagen gryr og morgenstjernen stiger opp i deres hjerter. 2Pet. 1:19.

Om Herrens dag kommer som en tyv om natten, så gjelder ”tyven om natten” i enda sterkere grad for morgenstjernen. Hvorfor? Fordi morgenstjernen er synlig på himmelen og skinner klart og tydelig - varsler en ny dag - for så å ofre sitt lys i morgengryet av Herrens dag; i dette tilfellet før Guds herlighet tilkjennegir sitt lys.

Først da kan det skje at morgenstjernen stiger opp i alle troendes hjerter, i det de dør fra sitt selv og lever for Guds herlighet i enhet. Men når morgenstjernen stiger opp i menneskenes hjerter ... på Herrens dag, har den klare morgenstjernen allerede ofret sitt lys for Guds herlighet – slik han gjorde første gang.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Svar
Kommentar #66

Svein Ole Hansen

94 innlegg  1572 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Så du mener at Gud har opprettet det

Ja, Guds rike er, FØR menneskene er seg bevisst å forholde seg til dette. Se min forrige kommentar. Ellers er det å nevne at om vi nå kan være enig om at ”steinen” som traff Dyret (”statuens fjerde rike”) i føttene og føttene utgjør det geografiske området av ”Persia-Media”, da må ”steinen” - som skulle vokse til et stort fjell som dekker hele jorden, egentlig ha vokset ut fra et område under islamsk dominans.

Grunnen til dette gjelder tidsperspektivet for de syv tider, samt Dyrets tid - som utgjør halvparten av tiden. Iran (Persia) var under islamsk innflytelse fra 800-tallet av. Altså var islam innført med god margin til tidspunktet at steinen traff ”statuen” i føttene etter de syv tider. Som allerede nevnt utgjør de syv tider 2520 år med starttidspunkt år 602 f. Kr. Og Dyrets tid utgjør altså halvparten av denne tidsrammen med 1260 år.

Dette betyr ikke at det er islam det siktes til med steinen som skulle vokse seg til et fjell som dekker hele jorden. Islam er gitt én tid, tider og en halv tid. En annen måte å skrive dette på er 1260 år. En tredje måte å angi islams tid er 42 måneder. Dette forstår vi av følgende vers:

 Men kvinnen rømte ut i ødemarken, til et sted som Gud hadde gjort i stand, og der skulle hun i 1260 dager få den maten hun trengte. Johannes’ Åpenbaring 12:6.

Dette har selvsagt sammenheng med:

Jeg fikk nå en målestang som lignet en stav, og det ble sagt til meg: «Reis deg og mål Guds tempel og alteret, og tell dem som tilber der!Men forgården utenfor tempelet skal du ikke ta med, den skal du ikke måle. For den er overlatt til hedningene, og i 42 måneder skal de trampe ned den hellige byen.Men jeg vil sette mine to vitner, kledd i sekkestrie, til å profetere i 1260 dager.» Johannes’ Åpenbaring 11:1-3.

Og til slutt sammenfallende med:

Dyret fikk en munn som talte store og spottende ord, og det fikk makt til å holde på i 42 måneder. Johannes’ Åpenbaring 13:5.

Det som kan virke noe forvirrende, er at samme tid er skrevet på tre ulike måter. Dermed er det ikke så lett å oppdage sammenhengen.

Med tanke på den aksept islam har hatt hos kristne (og sikkert hos mange andre mer eller mindre troende) opp gjennom tidene - og kanskje spesielt i dag - har det i hvert fall ikke vært, og er kanskje ikke … nærliggende (for å uttrykke det slik) å koble alle disse versene med tidsangivelsene fra Åpenbaringen til islam og historikken rundt islam. Men slik er det faktisk.

Me vennlig hilsen Svein-Ole

 

Svar

Siste innlegg

På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
rundt 11 timer siden / 1083 visninger
3 kommentarer
Snuoperasjon
av
Vårt Land
rundt 11 timer siden / 162 visninger
2 kommentarer
Likebehandling eller særstilling?
av
Bente Sandvig
rundt 22 timer siden / 134 visninger
0 kommentarer
En gjenopprettende rettferdighet
av
Åke Dalin
rundt 22 timer siden / 137 visninger
3 kommentarer
Frans blant ulvene
av
Njål Kristiansen
rundt 24 timer siden / 177 visninger
1 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
rundt 11 timer siden / 1083 visninger
3 kommentarer
Snuoperasjon
av
Vårt Land
rundt 11 timer siden / 162 visninger
2 kommentarer
Likebehandling eller særstilling?
av
Bente Sandvig
rundt 22 timer siden / 134 visninger
0 kommentarer
En gjenopprettende rettferdighet
av
Åke Dalin
rundt 22 timer siden / 137 visninger
3 kommentarer
Frans blant ulvene
av
Njål Kristiansen
rundt 24 timer siden / 177 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
4 minutter siden / 179 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
11 minutter siden / 1366 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
Moralisme er ikke løsningen
17 minutter siden / 207 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
34 minutter siden / 1366 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
42 minutter siden / 179 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
rundt 1 time siden / 179 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1366 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
rundt 1 time siden / 179 visninger
Svein Berntsen kommenterte på
Trollkvinnen i Endor og dagens spiritisme.
rundt 1 time siden / 411 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1366 visninger
Geir Wigdel kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
rundt 2 timer siden / 179 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1366 visninger
Les flere