Rune Staven

401    12014

Å dømme eller fordømmelse ?

Publisert: 21. mai 2012 / 5902 visninger.

Hei

 

 

 Jeg syntes det var på sin plass å skrive om hva det å vere fordømmende og dømme andre mennesker hva betyr de ordene. når vi kristne taler ut Guds ord, om synd og omvendelse så er vi fordømmende, for hvem kan dømme andre, når du selv har en bjelke i ditt eget øye. eller man kan si jeg dømmer deg for det du har gjort. Det er du du som har gjort dette det er å dømme. Men hvis jeg no taler om synd. og sier det finnes mange kristne som lever i lunkenhet. Taler jeg løgn så er jeg fordømmende. men taler jeg sant så er det sant og da kan jeg ikke fordømme noe som er sant. Da er det opp til det menneske å gjøre noe med det. Når jeg formidler budskapet slik det står i bibelen. og legger det ut på VD så er det mange som sier jeg fordømmer og dømmer andre med Guds ord. dømmer jeg fordi jeg har skrevet det som står i bibelen.? er det riktig at jeg skal dømmes for noe som Gud har innblåst i sitt ord? nei nei men hva er da feil er det jeg som personen som formidler dette som er dømende i debatten. for mange ier jo hele tiden at jeg dømmer, dømmer jeg personen, nevner jeg navn og hvem dette gjelder? Nei. går jeg på spesielle personner nei. hvoran kan jeg fordømme eller dømme noen da. For når troende hører om synd og omvendelse, og at mange lever som lunkne og føre feil lære, så tar de det til seg med en gang og blir provoserte, Det er mange her inne som lever brendende for Herren jeg vet ikke hvem alle er, men jeg har reistrert men jeg vet også at sjansen er stor at jeg finnes mange lunkne her inne. men jeg vet ikke hvem. men jeg skriver et innlegg om dette, så får de ta det til seg hvem som vil. For hvem kan jeg dømme ingen kan jeg dømme. men mange tror jeg dømmer de personeligt. og det er feil.

Hva synes dere hva som er fordømmende og hva er å dømme, kan vi troende skrive radikale innleg uten at vi blir fordømt.?

 

Jeg fant noe som jeg syntes passet seg på nettet skrevet e.k sto ikke mer

 

 

Vær barmhjertige!

Luk. 6, 36 - 38

36. Vær barmhjertige, likesom også deres Far er barmhjertig. 37. Døm ikke, så skal dere ikke bli dømt. Fordøm ikke, så skal dere ikke bli fordømt. Ettergi, så skal dere bli ettergitt. 38. Gi, så skal det bli gitt dere! Et godt mål, stappet, ristet og overfylt, skal bli gitt dere i fanget! For med det samme mål som dere har målt med, skal det måles igjen til dere.

Her møter vi en kraftig formaning fra Herren selv - og et mektig løfte om rikelig velsignelse. Hør bare: «Et godt mål, stappet, ristet og overfylt!» Og det direkte i fanget! (v.38).
Dessuten er det knyttet løfter til dette, å la disse ting være: «Døm ikke, skal dere ikke bli dømt. Fordøm ikke, skal dere ikke bli fordømt. Ettergi, skal dere bli ettergitt.» (v.37). I dette ligger også det motsatte: «Døm, skal du bli dømt. Fordøm, skal du bli fordømt. Ettergi ikke, skal du heller ikke bli ettergitt.»
Paulus skriver jo til disse som praktiserte loven - og da først og fremst overfor andre: «Men om du kaller deg jøde, og du setter din lit til loven og roser deg av Gud, og kjenner Hans vilje og dømmer om de forskjellige ting, fordi du er opplært i loven, og regner deg selv å være en veiviser for blinde, et lys for dem som er i mørket, en oppdrager for uforstandige, en lærer for umyndige, siden du har den rette form for kunnskap og sannhet i loven: Du som altså lærer en annen, lærer du deg selv? Du som forkynner at en ikke skal stjele, stjeler du? Du som sier at en ikke skal drive hor, driver du hor? Du som har avsky for avgudene, raner du deres templer? Du som roser deg av loven, du vanærer Gud ved å bryte loven!» (Rom. 2,17-23).
I samme øyeblikk som du feller dom over et annet menneske, det være seg en hjertets dom eller med ord, har du trådt inn i lovens rike. Da er det lovens vilkår som gjelder, og den er ikke tilfreds med å vende lyset mot alle andre - den snur om og lar sitt lys falle også på deg, og hvordan går det da? Jo, nettopp som vår tekst - det vil si, Jesu ord - mer enn antyder: Du blir dømt og fordømt!

Dette har alltid vært - og er fremdeles - et vanskelig ord for mange troende: «Skal vi ikke få påtale det som er galt ifølge Guds ord?»
Og det har på den annen side, alltid vært et elsket ord av verden og falske kristne til å kunne fortsette et liv i strid med Guds vilje: «Dere har ingen rett til å dømme!»
Men dette er jo ikke et forbud mot å forkynne det Guds ord sier om synd. Det er et ord som retter seg mot ditt sinnelag! Hvordan står det egentlig til med deg selv - du som opphøyer deg til å felle dom?

Du kjenner fortellingen om disse som kom trekkende til Jesus med kvinnen som var grepet i hor - de toer likesom sine hender ved nettopp å vise til hva Ordet - det vil i dette tilfelle si loven - sier: «I loven har Moses påbudt oss at slike kvinner skal steines. Hva sier nå du?» Og Jesus ville jo aldri tale imot loven, men Han stiller dem overfor noe som avslører deres sinnelag: «Den av dere som er uten synd, han skal kaste den første stein på henne!» (Joh. 8,5 og 7).
Hva er det de ser da? Jo, hvis denne loven, som de nå påberoper seg å ha på sin side, skulle bli praktisert, ville også de blitt steinet!
Har du sett dette? Har du sett at om Herren skulle komme med sin dom, da ville også du gått under, sammen med dem du eventuelt dømmer!
Men hva gjør så Herren? Kommer Han hit til jord, med dom over oss som har syndet både mot Gud og mennesker? Nei, vi leser tvert imot dette forunderlige: «Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved Ham.» (Joh. 3,17).
Her møter du et sinnelag - det er Guds sinnelag! Han, den rettferdige og hellige kunne med all rett ha dømt oss, og vil også på den siste dag vise all verden det, at Han er den som har rett til å dømme. Men så ser vi altså dette forunderlige i Skriften, at Han i stedet tenker ut et vis Han kan spare oss for dommen på! Han sender sin Sønn hit ned - det vil si at Han selv kommer hit ned. Hos profeten Sakarias leser vi: «Vær stille, alt kjød, for Herrens åsyn! For Han har reist seg og er gått ut av sin hellige bolig.» (Sak. 2,17). Og hos profeten Jesaja: «Han kommer selv og frelser dere.» (Jes. 35,4). Så ser du altså hvem Jesus virkelig er!
Og så er altså Hans oppgave her på jord, å legge grunn for at vi kan frikjennes på et sant og rett grunnlag. Som Han sier om loven, som vi nettopp har vært innom nå: «Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle.» (Mt. 5,17).
Her kommer lovgiveren selv og oppfyller loven som menneske - og du som nå sitter her, du bør jo da spørre: Hvorfor? Han den evig rettferdige behøvde da vel ikke å rettferdiggjøre seg selv, ved en oppfyllelse av loven! Det er et velsignet svar på dette!: For din skyld!
Ja men, dersom det var for min skyld Han oppfylte loven, da har jo jeg en oppfylt lov! Ja, nettopp!
Videre: Han som var fullkomment uten synd, både i seg selv og i handling - Han går til korsets tre og soner synd! Igjen: Hvorfor? Og igjen: Jo, for din skyld! Som vi synger i en sang: «Hvorfor henger Han der på forbannelsens tre? Jo, fordi dine synder er der. Hvorfor roper Han så, av sin Fader forlatt? Kun for deg, for din sjel det jo er.»
Ja men, dersom Han har sonet for min synd, da er jeg jo fullkomment fri fra syndens fordømmelse! Ja, nettopp!
Det er jo dette som er evangeliet! Det var dette den tidligere - og vi kan trygt si: Dømmende! - fariseer og skriftlærde, Paulus kjempet for - at mennesker skulle få se inn i denne Guds usigelige gave, som han kaller den, og bli frelst! For Guds frelse var nå ferdig for dem! Guds frelse er ferdig for deg! Du synder ved ditt selvstrev på den veien! Det er ferdig!
Så skriver apostelen til kolosserne: «Og Ham (Jesus) forkynner vi, idet vi formaner hvert menneske og lærer hvert menneske med all visdom, for å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus.» (Kol. 1,28). Fullkomment - ikke i seg selv, som en ofte kan få inntrykk av at mye av forkynnelsen sikter på - men i Kristus!
Stans nå et øyeblikk for dette: Fullkomment! Og: I Kristus!
Stans nå et øyeblikk - det er en måte å si det på, men jeg vil jo tilføye: Grunn på det! Bli aldri ferdig med å undre deg over det! For hør hva Ordet vitner til deg, og om deg som i din nød har tatt din tilflukt til Jesus - den Jesus vi nå nettopp har stanset for: «Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.» (Rom. 8,1).
Har du hørt det ordet så ofte at det er gått inflasjon i det? Stans nå for det: Ingen - overhodet ikke et snev av - fordømmelse! Blir du snart ferdig med den tanken? Og en ting til: Gir det deg noen videre trang til å dømme andre? Du som selv er gjenstand for en slik nåde, og av Gud selv er plassert i en slik situasjon og tilstand, at ikke noe kan fordømme deg mer!

Vi kjenner til anklagen fra fariseerhjertet: Ja, om nå situasjonen er slik, da kan vi jo bare fortsette å synde! For det første er det helt utenkelig for en levende kristen å tenke slik - Jesus min frelser måtte jo lide og dø for disse ting! Og for det annet: Hva møter Guds ord deg med, du som synder?: «Den som synder, skal dø!» (Esek. 18,4; 20). Jesus er jo ikke en fri adgang ut i synden - Han er en tilflukt for syndere, nettopp for at de ikke skal dø, som følge av sin synd!
Og jeg nevnte på en kristens hjerte og sinnelag her: Synden er blitt en plage! Den forderver likesom alt for ham - og derfor lengter han etter den dagen han skal settes fullkomment fri fra dette gamle menneske! Hva er årsaken til at et menneske får vondt i forhold til synd? Jo, Den Hellige Ånd har begynt å virke på det! Hva er det som får et menneske til å fly til Jesus med dette onde? Det er at Den Hellige Ånd har tatt bolig i deg! Det er Kristus som bor i ditt hjerte! Ellers hadde du ikke brydd deg om det første - synden som bor i deg - eller gjort det annet - flydd til Ham for redning!
Noen har et forhold til loven, kun som en ytre bokstav. Det er ille! Men hva verre er: Det er også mange som har et forhold til evangeliet, kun som enn ytre bokstav! Ja, det er i sannhet mye verre!
Da kan man nok skjule seg for mennesker, bak fromme fraser og klart syn på både det ene og det andre i Guds ord, men Han som ser til hjertet, hva finner Han?
Da vil et slikt menneske gjerne si, så ydmykt da, vet du: Hos meg finner Han bare synd! Det høres så rett ut, men om det skulle være tilfelle, at Gud på dommens dag kun skulle finne synd i deg, da var du fortapt! Nei, «i Ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innsegl Den Hellige Ånd, som var lovt,» står det. (Ef. 1,13). Han finner ikke et forbedret menneske, men Han finner sitt eget! «Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet.» (1 Joh. 5,12). Frukten av Ordets virkning er et sant behov for Jesus!
David rotet seg bort fra Gud ved sitt begjær etter Batseba, men til tross for den store synd han begikk etter hvert, var han så rettferdig i egne øyne, at han uten å nøle felte en hard dom over denne synderen profeten Natan fremstilte for ham. Men da sier Natan: Du er mannen! Hva skjer da? David våkner opp av bedraget, og med det samme våkner et sant behov for frelseren! Om David hadde gått videre i sitt bedrag, og Den Hellige Ånd hadde veket fra ham, ville han nok resten av veien også regnet med Gud og Hans nåde, men verken Gud eller Hans nåde ville vært der!
Men det kan vi ikke se, sier du? Hva er det som gir oss sorg over synden? Gjerne sorg over at vi ikke har noen sorg, om så skulle være - men dog sorg! Og hva er det som driver deg til Jesus og Hans verk, så du blir frimodig og glad, tross alt? Kan du ikke se det? For et bedrag!
Det du ser et lite snev av her, det er jo den rike gave Gud har gitt deg i sitt evangelium - og det like i fanget, om vi skal bli i teksten vår. Ja, i mitt kjød bor intet godt, som også Paulus vitner, men det er kommet noe mer til, noe som har gjort synden til ild og vann for meg! Et nytt liv i Jesus Kristus! Mitt gamle menneske elsker fremdeles synden, men mitt nye sørger over denne kjærligheten!
Måtte vi også se det i forhold til det Jesus holder frem for oss i teksten vår: Også denne vår dom og fordømmelse av andre, har sitt utspring i det gamle menneske, og er dermed synd - om vi påberoper oss dekning i Guds ord aldri så mye! Vi er jo selv i en tilstand hvor vi kun kan frelses av nåde! Og derfor har Han også bestemt at vi skal frelses av nåde, og kun av nåde! Ved Hans gave til oss - at Han ikke fordømmer oss for våre synders skyld, for Jesu Kristi skyld!

Hvordan begynte teksten vår?: «Vær barmhjertige, likesom også deres Far er barmhjertig.» (v.36).
Han er barmhjertig, Han vi har med å gjøre, så Han endatil vekker en horkar og drapsmann som David av syndesøvnen, med det mål for øye, å berge hans sjel!

Fortell Ham alt!
Å, nevn din svake side,
Fortell Ha
m synden med det navn den bær!
De onde ånder vil i lyset lide,
De trives bare der hvor mørket er.

 

MVH

Rune

 

 

 

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #101

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5346 kommentarer

Vel

Publisert over 5 år siden
Hans Petter Selnes Hansen. Gå til den siterte teksten.

en sak var å fortelle meg om hva som ifølge bibelen vill skje om jeg ikke vender om. og der ser jeg igrunnen ikke noe problem.

det andre var å mene at det ville være fortjent, og det mener jeg ikke er greit

En sak er vel hvis noen forteller deg om vegtrafikkloven. Du må gå på den smale vei, fortauet.

Hvis du beveger deg på den brede vei og løper rundt der vil du bli dept. Er det fordømmende? Nei slett ikke! Det vil være det stikk motsatte. Det ville være uansvarlig å ikke fortelle det. De fleste vet dette. Det er dette alle barn må lære.

Når det gjelder Guds bud, som er mye mer omfattende enn vegtrafikkloven, er det plutselig fordømmende.

Man velger selvfølgelig selv å høre på hva man vil.

Mvh Petter

Svar
Kommentar #102

Hans Petter Selnes Hansen

2 innlegg  3175 kommentarer

vel nr 3

Publisert over 5 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.

En sak er vel hvis noen forteller deg om vegtrafikkloven. Du må gå på den smale vei, fortauet.

Hvis du beveger deg på den brede vei og løper rundt der vil du bli dept. Er det fordømmende? Nei slett ikke! Det vil være det stikk motsatte. Det ville være uansvarlig å ikke fortelle det. De fleste vet dette. Det er dette alle barn må lære.

Når det gjelder Guds

ikke helt det jeg sikter til, det nærmeste jeg kommer ditt eksempel, er om du mente jeg fortjente å bli drept

Svar
Kommentar #103

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Jeg er heller ikke glad for helvete finnes. jeg er også bekymret for noen i min familie og for mine venner som ikke er frelst. men jeg kan ikke legge bort den sannhet om Helvete som bibelen taler om. For da lyger man og det blir en falsk trygghet.

Men du støtter et monster som vil pine din familie og dine venner i all evighet? 

Likevel kan du slappe av. Helvete er en menneskelig oppfinnelse. 

Svar
Kommentar #104

Hans Rytterbakken

3 innlegg  518 kommentarer

Et annet helvetesscenarie

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

ingen fortjener helvete er min tanke i utgangs punktet.

Hei igjen Rune,

der er vi enige. For jeg tror ikke på det scenariet som skisseres. Et slik straffescenarie har ingenting med rettferdighet å gjøre fordi det er ren og skjær galskap. Det fører ikke til læring, og det er helt meningsløst fordi vår egen hevnlyst varer rett og slett ikke så lenge i tid.

Det er ingen gjerning som står i stil til å bli torturert vedvarende for all fremtid.

Jeg har et ganske annet utgangspunkt: Som vi leser i skriften skilles det mellom kroppen og sjelen (Matteus 10:28). Hvilket betyr at kroppens død ikke er sjelens død, men sjelens eksistens bestemmes av den høyere makten.

Du og jeg er sjelen, ikke kroppen. Den spirituelle substansen som er på en reise, sendt ut som brødre og kommer tilbake dit vi ble sendt ut fra.

Så hva er helvete?

Sjelen er som en lampe. En type energi som lyser med et unikt lys. En unik svingning. Dens mål er hvitt lys som er summen av alle fargene. Noen sjeler lyser sterkt. Deres energi merkes i omgivelsene og folk trekkes dit. Da trekker mygg og knott seg unna, og de andre rundt kjenner varmen. Andre sjeler er blokkert fordi de ikke har åpnet opp seg selv fullt ut, men bærer i seg misforhold (les "synd") som gjør at de ikke tillater seg å elske seg selv og dermed ikke tillater seg selv å skinne med det lyset de i virkeligheten har. Slike misforhold har med tidligere hendelser å gjøre. Ting de vet de har gjort som de skammer seg over, som de bebreider seg selv for.

Det som føles som et helvete er de erfaringene i livet som innebærer tung motgang, vanskeligheter, "alt på èn gang", få alle mot seg etc. Kall det gjerne sjelsvalg.
Helvete er her på Jorden her og nå! Det er ille nok.

Når sjelen inkarneres i flere livsløp vil den bringe sin energi inn i det nye livet, sin energistatus. Dette kan skje gang på gang på gang dersom ikke ting endres til det bedre.

En blokkert sjel vil fortsette å tiltrekke seg mygg, knott og larver, fattigdom og sykdom, og ulykker. Den vil vandre i sin egen vanskelige tilværelse vedvarende helt til misforholdet (blokkeringen som er i den selv) blir løst opp, og den igjen kan skinne med sitt sanne lys og kjenne seg selv slik dets mål er. 

Når to sjeler har løst et misforhold, er det også løst i forhold til oven. Misforholdet er således ute av bildet. Det er ingen som krever noe ytterligere vederlag for det.

Så konstruer ikke et misforhold som ikke er der. Bebreid ikke det selv for å drept en mygg da du var 10 år. Spikk ikke fliser, men se hva som virkelig betyr noe. 

Og døm ikke deg selv så hardt for kjærligheten dømmer ingen !

 

Svar
Kommentar #105

Ragnhild Kimo

8 innlegg  1937 kommentarer

Jeg har lest og lest.....

Publisert over 5 år siden
Asbjörn Alma@s. Gå til den siterte teksten.

Jeg sier Rune dømmer oss fordi han sier at dersom jeg ikke lever slik han er overbevist om at jeg skal leve, så skal jeg pines gjennom en evighet.,

....men kan ikke se at Rune har kommet med en så forferdelig vranglære :-)

Det handler ikke om å leve etter Runes eller andres regler, men om å ta i mot frelsen og forsoningen med Gud, som er gratis. Det handler om tro, og deretter etterfølgelse. Men det blir noe helt annet.

Jeg ser at Rune skriver om både nåde, frelse og Guds kjærlighet.

Han har rett i at det står om både straff, helvete og fortapelse i Bibelen, og han bruker ikke blanko. Hva skal en forresten med frelse hvis det ikke er noe å frelses fra?

Men det er ingen tvang å lese Runes bibelsitater eller kommentarer hvis en ikke liker dem.

Jeg synes av og til at det er merkelig at så mange ikketroende stadig henger seg på slike tråder. Hvorfor debattere noe en ikke tror på uke etter uke?

Jo da, det er absolutt lov. :-)

Mvh Ragnhild

 

 

Svar
Kommentar #106

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5346 kommentarer

Vel nr 4

Publisert over 5 år siden
Hans Petter Selnes Hansen. Gå til den siterte teksten.

ikke helt det jeg sikter til, det nærmeste jeg kommer ditt eksempel, er om du mente jeg fortjente å bli drept

Hvis du var et lite barn ville jeg komme strømmende til for å hjelpe deg.

Hvis du var en voksen, forvirret, demente person ville jeg også komme løpende. Hvis du var ved dine fulle 5,  ville jeg sagt, du får gjør som du vil. Da vil jeg si du fortjener det.

Mvh Petter

Svar
Kommentar #107

Hans Rytterbakken

3 innlegg  518 kommentarer

Helvete klarer vi utmerket godt å skape selv her og nå

Publisert over 5 år siden
Asbjörn Alma@s. Gå til den siterte teksten.

Helvete er en menneskelig oppfinnelse.

hei Asbjørn,

helvetet er vår eget oppfinnelse slik vi bruker naturlovene imot oss selv. Og det er høyst reelt. Mest av alt av psykisk art. 

Naturloven er som følger  "det dere vil andre skal gjøre mot dere, skal dere og gjøre mot dem"

Prøv gjerne ut dette prinsippet i praksis, og du vil se at det er en levende energilov som ikke trenger noen bok for å eksistere.

De negative følgende basert på den samme loven klarer vi mennesker utmerket godt å skape selv. Det er bare å se på krig og hat en del steder i verden. Til dette trengs ingen innblanding fra oven.

Det helvete som forkynnes innstiftet som et straffested fra Vårherre, tror jeg ikke på.

Svar
Kommentar #108

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Hans Rytterbakken. Gå til den siterte teksten.

Sjelen er som en lampe. En type energi som lyser med et unikt lys.

om en forholder seg til skriften så ser man at det ikke er sjelen som er en lampe men menneskets ånd..

ord.20.27 Menneskets ånd er en Herrens lampe, den ransaker alle kamrene i hjertet.

men det som gir legemet lys (dvs. den levende sjel) er det fysiske øyet det vi ser gjennomtil dagelig.

luk.11.34  Det er øyet som gir legemet lys. Når ditt øye er friskt, er hele ditt legeme lyst. Men er øyet sykt, er også ditt legeme mørkt.35 Se derfor til at lyset i deg ikke er mørke!36 Er nå hele ditt legeme lyst og ingen del av det mørk, da blir alt lyst, som når en lysende lampe skinner på deg.Svar
Kommentar #109

Ragnhild Kimo

8 innlegg  1937 kommentarer

Hvor vil du så tilbringe ditt neste liv?

Publisert over 5 år siden
Hans Rytterbakken. Gå til den siterte teksten.

De negative følgende basert på den samme

Jeg forstår det slik som at du tror på en form for gjenfødelse.

Du skriver et sted:

"Når sjelen inkarneres i flere livsløp vil den bringe sin energi inn i det nye livet, sin energistatus. Dette kan skje gang på gang på gang dersom ikke ting endres til det bedre.

En blokkert sjel vil fortsette å tiltrekke seg mygg, knott og larver, fattigdom og sykdom, og ulykker."

Grusomt!

Hvis en tror på et liv etter døden kan ikke denne verden være et ønsket sted å bli "født å ny". Om igjen og om igjen......

Du sier at menneskene er i stand til å lage et "helvete" selv. Ikke særlig lystelige fremtidsutsikter akkurat. En trenger ikke gå så langt utenfor sin egen stuedør for å se elendigheten. Ja, noen behøver ikke ut av stuen engang!

"Du vår med ljose dagar, med lengting liv og song. Du spår at Gud oss lagar ein betre vår ein gong! Då me med vigsla tunga, med kjærleik rein og klår, forutan brest og sprunga skal lova Herren vår!"

Det er mitt håp og min tro. At Gud skal skape noe nytt, der sorg, synd og smerte og vondskap er borte.

Mvh Ragnhild

Svar
Kommentar #110

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Hans Rytterbakken. Gå til den siterte teksten.

helvetet er vår eget oppfinnelse slik vi bruker naturlovene imot oss selv. Og det er høyst reelt. Mest av alt av psykisk art.

Det vil først åpenbare seg i tidens ende om du har rett, men ildsjøen er den andre død, og den sier Jesus er høyst reell tiltross for Hans Rytterbakkens bagatelliseringer og stadige har Gud virkelig sagt budskap.

Svar
Kommentar #111

Hans Petter Selnes Hansen

2 innlegg  3175 kommentarer

vel 6

Publisert over 5 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.

Hvis du var et lite barn ville jeg komme strømmende til for å hjelpe deg.

Hvis du var en voksen, forvirret, demente person ville jeg også komme løpende. Hvis du var ved dine fulle 5,

nja, føler vel det er en situasjon man for det første strider mot seg selv, og som heller ikke er veldig relevant når det gjelder religon, vis du ikke mener man kan ha absolutt viten om gud.

men selv i den situasjonen, vil ikke jeg mene noen fortjene noe slikt.

Svar
Kommentar #112

Hans Rytterbakken

3 innlegg  518 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Verset er etter mitt syn riktig. Øynene sier noe om tilstanden (ta også en titt på øynene til Breivik).

Ellers skiller jeg ikke mellom ånd og sjel, da mennesket består av det legemlige og det spirituelle. Det er den spirituelle tilstanden jeg sikter til når jeg nevner type lys.

Svar
Kommentar #113

Hans Rytterbakken

3 innlegg  518 kommentarer

En ny verden

Publisert over 5 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.

Det er mitt håp og min tro. At Gud skal skape noe nytt, der sorg, synd og smerte og vondskap er borte.

Hei Ragnhild,

det håper jeg også. Men en kjede er ikke sterkere enn det svakeste leddet. Og et samfunn er ikke bedre enn innbyggerne selv.

For å få til et fredelig samfunn betinger det at innbyggerne selv bygger denne freden og opprettholder den. Mennesket må fungerere på et visst nivå av kunnskap, erfaring og dermed evnen til å ta de gjennomtenkte valgene som fører til at et slikt samfunn blir bra.

Ellers blir det som å sende 100 katter inn i et nyvasket hus. Det blir etterhvert skitt og rot over alt.

I tradisjonell kristen teologi har livet to utganger. Begge selvsagt regissert av den samme Skaperen (som har makten og kontrollen). Det betyr at alle har evig liv, noen i glede for all fremtid og andre i pinsler for all fremtid. Det er ingen rettferdighet og fornuft i dette.

Det eneste alternativet jeg ser som godhet er å føre alle til målet ved å la dem få den tid de trenger ved flere livsløp.

Svar
Kommentar #114

Robin Haug

127 innlegg  11018 kommentarer

Meshuggah=Meg=Slangen=Bokseren

Publisert over 5 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

slangen er her ett bilde på satan det er altså ikke virveldyret slangen som er ond..

Men så kommer jeg med slangen. Hvis du tør å høre på denne musikk. Det er ikke sikkert. Det gjelder dere alle. For det er tale om å kunne like denne musikk. Og denne musikk krever enormt mye. Det er nemlig en stygg musikk. 

Det er fransk musikk. Og akkurat dette er interessant. Fordi musikken vi hører er en reaksjon, ikke en reaksjon som man kunne ønske eller noe annet. Men Gojira er en reaksjon. Jeg vet godt det vil bli veldig få mennesker som blir med meg på dette, men dét er ikke viktig. Man skal alltid kjempe med seg selv. Oss andre er sparringpartnere. Gojira, i. e.,  kjemper for hvaler, donererer alle penger til hvalfolk. 

***

Brother, there is no real evil. 

Svar
Kommentar #115

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.

Hva skal en forresten med frelse hvis det ikke er noe å frelses fra?

:-)

Vi skal frelses fra synd og synd er lovbrudd her og nå. Vi skal ikke frelses fra evig helvetes ild.

Svar
Kommentar #116

Morten Christiansen

18 innlegg  10369 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.

Jeg synes av og til at det er merkelig at så mange ikketroende stadig henger seg på slike tråder. Hvorfor debattere noe en ikke tror på uke etter uke?

Det vi diskuterer er hvordan vi forholder oss til hverandre. Religionen er bare bakteppet, det sentrale er at i ett samfunn så må vi forholde oss til andre og det finnes gode og dårlige måter å gjøre det på.

For meg blir det ett bomskudd å diskutere om Gud finnes eller ikke. Det finnes mennesker som tror på gud som fint relaterer seg til andre, og det finnes mennesker som tror på Gud som ikke gjør det. Denne forskjellen kan man fint diskutere.

Svar
Kommentar #117

Daniel Hisdal

51 innlegg  2110 kommentarer

Bra

Publisert over 5 år siden
Hildegunn Tangeraas Doelitzsch. Gå til den siterte teksten.

Her på VD er det et budskap som blir elsket og applaudert, og det er; Gjør hva du vil (sålenge det ikke skader noen, tro hva du vil, gå den veien du vil. Det vil gå bra til slutt....

Dette du skriver her er helt rett. Mye her inne som klør i ørene.

Her er et innlegg jeg skrev for ca. et halvt år siden, som prøver å vise litt hvordan den andre siden tenker. Kan hende jeg tar feil mtp ateistenes syn, men men:

Hvorfor er kristne så pågående når det gjelder å forkynne budskapet om Jesus? Hva er motivasjonen bak? 

To situasjoner:

Situasjon 1 - en ateist/humanetiker e.l vil overbevise en kristen om at det han tror på er tull, og at han heller bør nyte dette livet, det eneste livet man sikkert kan si at man har.

Den kristne sitter i et busskur og venter på bussen. Han VET ikke at den kommer, men har en sterk overbevisning om at den kommer, og at den er den eneste bussen som kommer. Ateisten går da bort til den kristne, og sier at bussen ikke kommer. Hva er ateistens intensjoner her? Jo, de aller fleste vil sikkert "redde" den som sitter og venter på en buss som ikke kommer, og heller vise hva livet har å by på. 

(Sammenligningen gir gjerne et inntrykk av at livet som kristen er like kjedelig som å sitte i et busskur, men det er ikke meningen å male et slikt bilde)

Situasjon 2 - en kristen vil overbevise en ateist e.l om at Jesus er den eneste veien man kan følge. 

La oss si at det befinner seg to biler et sted. Begge skal samme sted. En ateist sitter i den ene bilen, mens en kristen sitter i den andre. Han som er kristen har en sterk overbevisning om at det kommer til å skje noe forferdelig med den bilen ateisten sitter i. Han gjør da alt han kan for å få ateisten over i sin bil. Hva er den kristnes intensjoner med dette? Selvsagt er det for at det skal gå bra med ateisten.

Det jeg vil frem til med disse situasjonene er å vise at både den kristnes og ateistens intensjoner er av kjærlighet til den andre. Det er altså ikke for å plage andre at man forteller om Jesus igjen og igjen og igjen og igjen. Hvem hadde vel ikke advart han som satte seg i "feil" bil igjen og igjen og igjen?

Når en sann kristen vil fortelle deg om Jesus, er det kun av kjærlighet.

Svar
Kommentar #118

Hildegunn Tangeraas Doelitzsch

12 innlegg  788 kommentarer

God morgen, Daniel

Publisert over 5 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.

Når en sann kristen vil fortelle deg om Jesus, er det kun av kjærlighet.

Veldig bra den sammenligningen din!Og så sant det du skriver!

Igår leste jeg følgende link;

http://www.theblaze.com/stories/not-a-moral-book-atheist-richard-dawkins-supports-passing-bibles-out-in-public-schools/

hvor det står at den kjente ateisten, Richard Dawkins, ønsker å få bibler inn i alle offentlige skoler i Storbritania..............:-)  Selv om motivet hans er at håper på at barna skal avsky bibelen etter å lese den (bibelen er, i følge han, en umoralsk bok......) , så er dette jo egentlig en god nyhet:-)  For vi vet jo at bibelen, Guds levende Ord, kan ha motsatte effekt:-))! Troen kommer jo av forkynnelsen av Guds Ord. Og da kan vi bare ønske R. Dawkins velkommen til å spre Guds Ord!

Så nå har vi en sokneprest i Norge, som ønsker å få korset ut av flagget, og en ateist i England, som ønsker å få bibler inn i skolene.....

Noen ganger kan man lure på om man er i bakvendtland...... 

Svar
Kommentar #119

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Eksplisitt umoral

Publisert over 5 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.

Situasjon 2 - en kristen vil overbevise en ateist e.l om at Jesus er den eneste veien man kan følge.

Denne analogien din holder overhodet ikke som forklaring på noe som helst, og aller minst kan den benyttes som forsvar for den svært tvilsomme kristne moralen som kommer til uttrykk i denne tråden.

Problemet er selvfølgelig ikke at du, Staven, Larsen, Doelitzsch og andre forsøker "å redde ateister" ut av situasjon dere er overbevist om er virkelig. Hør nå godt etter: Det moralsk forkastelige er at dere virkelig mener at dette hysteriske infernoet av en straff som dere hevder venter oss dersom vi ikke vender om, er en del av noe som både er rettferdig og kjærlig!

Jeg skal gi deg en bedre sammenligning: Hva ville du ment om en nazi-propagandør som hevdet at den eneste måten å redde seg fra dødsleirene på, var å selv bli nazist? I prinsippet er dette direkte analogt med dine og andres premisser for redning gjennom troen på Jesus: Den som ikke underkaster seg skal pines i all evighet.

Man må være forkvaklet i sitt sinn for å mene at dette er et uttrykk for grenseløs kjærlighet.

Det er det ikke; det er tvert i mot den ytterste og mest eksplisitte form for umoral dere bedriver propaganda for her.  

Svar
Kommentar #120

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Det moralsk forkastelige er at dere virkelig mener at dette hysteriske infernoet av en straff som dere hevder venter oss dersom vi ikke vender om, er en del av noe som både er rettferdig og kjærlig!

De som tror helvetes ild innehar ikke sannheten om Skaperen Hans-Petter, det samme hvor mye du skulle ønske det for å la være å tro at Gud er god. Hvem er for deg "dere" her? Jeg foreslår for deg Hans Petter å ikke prate med folk som tror Gud er ond i den setting at du tror de har sannheten om hvem Gud er. Hvis du virkelig klarer det kan du også se at det finnes en anne tro med ett helt annet sett med logikk og dybde i sin tro men da må du ha interese for å finne ut om det kan være slik.

For det sier seg selv at en som har skapt hele universet IKKE hadde lagt en slik klappfelle virkningsfull for evig tid selv om du er uenig av stolte, selviske egoistiske grunner. Ingen god Gud ønsker å leve til evig tid sammen med rettferdige om det hadde vært tilfelle for det er det ingen rettferdighet. De som tror helvetes pine er lurt til å tro basert på frykt og trusler iblandet sannheter som får de til å brenne for saken. Det er ingenting annet enn rederlighet og saklighet i forhold til Guds ord som kan redde de. Om de vil la seg redde er om de har kjærlighet til sannheten eller ikke.  

2 Tess 2,10 og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst.

Har de ikke det lar de seg lure av tegn og under og hvem er det som lar seg lede av tegn og under? Jo, de som tror på helvetes ild.

2 Tess 2,9 Og hans komme skjer, efter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under,
2 Tess 2,11-12 Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, 12 forat alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten.

 

De faller bakover, ler krampeaktig og babler uforståelig og tror det er ild fra himmelen. De har gjort pakt med døden i sin tro og tror de villeve evig uansett. Vin og ild er ånd (spirit) bud på bud, regel påregel er Guds ord for dem og de skyr Guds ord, de sier de tror men føgler Ham ikke. De har en egen ånd.

 

Jes 28,7 Men også de som er her, raver av vin og tumler av sterk drikk; prest og profet raver av sterk drikk, er overveldet av vin, tumler av sterk drikk; de raver i sine syner, vakler i sine dommer;

Jes 28,11 Ja, ved folk med stammende leber og i et annet tungemål skal han tale til dette folk,

Jes 28,13 Så skal da Herrens ord bli dem bud på bud, bud på bud, regel på regel, regel på regel, litt her, litt der, så de skal gå og falle baklengs og knuses og bindes og fanges.

Jes 28,15 Fordi I sier: Vi har gjort en pakt med døden og et forbund med dødsriket; når den susende svepe farer frem, skal den ikke nå oss; for vi har gjort løgn til vår tilflukt og svik til vårt skjul -

Jes 28,18 Og eders pakt med døden skal slettes ut, og eders forbund med dødsriket skal ikke stå fast; når den susende svepe farer frem, da skal I bli trådt ned.

Åp 13,13 og det gjør store tegn, så at det endog får ild til å falle ned fra himmelen på jorden for menneskenes øine.

 

De er rett og slett fanget, stakkars folk.

Svar
Kommentar #121

Daniel Hisdal

51 innlegg  2110 kommentarer

Feil

Publisert over 5 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Jeg skal gi deg en bedre sammenligning:

Du har rett og slett ikke forstått meningen med innlegget. Jeg forklarte litt om hvorfor man misjonerer. I TILLEGG PRØVDE JEG Å SETTE MEG INN I HVORFOR ATEISTER VIL INFORMERE KRISTNE OM HVOR TEIT DET ER Å TRO. Jeg prøvde å se ting fra begge sider. Du velger å angripe dette med din vanlige retorikk. Synes du virkelig at du er så mye bedre enn de du anklager for å være ekstreme her inne?

Svar
Kommentar #122

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.

Synes du virkelig at du er så mye bedre enn de du anklager for å være ekstreme her inne?

Ja. ;)

Svar
Kommentar #123

Daniel Hisdal

51 innlegg  2110 kommentarer

Ydmyk...

Publisert over 5 år siden

...som vanlig ser jeg :)

Svar
Kommentar #124

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Beskjedenhet...

Publisert over 5 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.

...som vanlig ser jeg :)

..er en dyd, men det er bedre å sørge for at man ikke behøver å være det... ;)

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Åge Kvangarsnes kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
1 minutt siden / 475 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
11 minutter siden / 475 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
15 minutter siden / 475 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
16 minutter siden / 437 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
21 minutter siden / 1669 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
38 minutter siden / 475 visninger
Dagfinn Gaarde kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1669 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 1 time siden / 437 visninger
Svein Berntsen kommenterte på
Trollkvinnen i Endor og dagens spiritisme.
rundt 1 time siden / 549 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 475 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1669 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 475 visninger
Les flere