Jon Kvalbein

44    26

MF - en tapt skanse

Menighetsfakultetet har nå forlatt sitt eksistensgrunnlag ved å åpne for liberal og bibelstridig teologi

Publisert: 21. mai 2012 / 4932 visninger.

 

                                      Menighetsfakultetet - en tapt skanse

I april valgte Menighetsfakultetets forstanderskap enstemmig biskop Helga Haugland Byfuglien til ny ordfører i forstanderskapet. For første gang sitter en liberal teolog som leder av MFs høyeste organ.  Et historisk tilbakeblikk viser at MF i dag er en tapt skanse for bibeltro teologi.

MF ble opprettet etter at professor Sigurd Odland hadde gått av fra Det teologiske fakultetet (TF) ved Universitetet i Oslo, i protest mot at den liberale Johannes Ording var blitt oppnevnt til professor i dogmatikk samme sted. MF ble startet i 1908 som en skanse for en teologi som skulle være tro mot Bibel og bekjennelse.

I 1919 tilspisset striden mellom de teologiske retningene seg.  Et kirkemøte i Dammen 7. og 8. september ble arrangert for å fremme "samspill mellom retningene". Man ønsket at liberale og konservative skulle samarbeide i kirken. Formannen i arrangementskomiteen var biskop Jens Tandberg, som også var formann i MFs forstanderskap. Professor Ole Hallesby skrev skarpt mot et slik samarbeide med vranglærere. Dagbladet Dagen, som nettopp var startet, skrev at Tandbergs syn "river grunnen vekk under Menighetsfakultetet". Og på det påfølgende forstanderskapsmøtet ble Tandberg ikke gjenvalgt som formann.  På Calmeyergatemøtet i januar 1920 vedtok 950 delegater fra 21 kristelige organisasjoner og institusjoner at bibeltro kristne ikke måtte "inngå i frivillig samarbeid med dem som har brutt med Bibelens autoritet".

I 1953 ble det utløst en ny kirkestrid i forlengelse av en kringkastet tale der Ole Hallesby hadde advart lytterne mot å havne i helvetet.  Biskop Kristian Schjelderup skrev:"For meg hører læren om evig helvetesstraff ikke hjemme i kjærlighetens religion." TF støtte ham. Mens MF uttalte at Schjelderups syn "er uforenlig med den forpliktelse han som prest og biskop har overtatt".

Da MF i 1972 flyttet til Majorstua,sa Jacob Jervell (TF) i NRK: "Vi trenger ikke det MF som har vært, men det MF som er i ferd med å ta form... den nye generasjon av MF-lærere synes å trekke opp en ny kurs for fakultetet".

I 1972 stilte et flertall på 5 mot 4 i MFs professorråd seg positivt til å ordinere kvinnelige prester. Fra mindretallets uttalelse kan en merke seg: "Vi frykter at dette synet på Skriftens autoritet kan trekke etter seg konsekvenser for andre av Det nye Testementes anvisninger og formaninger. Vi tenker da ikke minst på andre ting som NT sier om forholdet mellom kjønnene og som berører samlivsformer, skilsmisse og gjengifte mm. Etter vår mening bør Menighetsfakultetet vokte seg vel for å innta et standpunkt som kan svekke tilliten til dets troskap mot Skriften og som er egnet til å lede til konsekvenser som ingen ønsker."  Denne frykten skulle vise seg å være vel begrunnet.

Nye brytninger oppsto i forbindelse med professor Carl Fr. Wisløffs avgang ved MF ved utgangen av 1975. Jeg har gjort nøye rede for hva som skjedde på det påfølgende forstanderskapsmøtet i Fast Grunn årgang 1976. Møtet førte til at generalsekretær Birger Brevik og undertegnede trakk seg fra MFs forstanderskap. Vi innså at MF hadde slått inn på en vei som ville føre MF stadig lengre bort fra de idealer som lå til grunn da fakultetet ble startet.

MFs lærerråd fattet i 1988 og 1993 læreuttalelser som fastslo at homofilt samliv ikke lar seg forene med kristen etikk.  Professor Jan-Olav Henriksen gav uttrykk for et positivt syn på homofilt samliv i 2001. Det utløste rekke reaksjoner. Erling Utnem, tidligere rektor på prakticum og senere biskop og formann i forstanderskapet, skrev i Dagen (16/1-01) at han var uenig i bispemøtets vedtak om at homofilisaken ikke var kirkesplittende. Det er ifølge Bibelen et salighetsspørsmål. Vi kan ikke som kirke føre noen til fortapelse, skrev han.

Lærerrådet vedtok 19. mars 2001 enstemmig at "professor Jan-Olav Henriksen gir uttrykk for et syn som ikke er i samsvar med fakuletets grunnleggende forståelse av homofilt samliv". Styret sluttet seg enstemmig til dette. Og forstanderskapet stadfestet enstemmig hva som var fakultetets syn og "forutsetter at fakultetets lærere legger dette til grunn for undervisning og veiledning".

På denne bakgrunn var det oppsiktsvekkende å lese at en undersøkelse foretatt av Vårt Land (27/5-2011) hadde avdekket at om lag halvparten av MFs lærere nå sier ja til homofilt samliv og kirkelig vielse av homofile ektepar.  Til dette sa rektor Vidar L. Haanes at MF er "veldig opptatt av å være i nærkontakt med Den norske kirke" og at utviklingen ved MF "avspeiler den endringen i teologisk oppfarning som man ser ellers i kirken" (27/5). Om homofilt samliv sa han: "MF har ikke et offisielt syn i dette spørsmålet." Til VL (28/5) sa han: "Det er ikke min oppgave som rektor å beordre hva ansatte skal mene i bestemte spørsmål. Når noen stiller spørsmål ved om Jan-Olav Henriksen kan være ansatt ved MF, er det miin oppgave som rektor å forsvare hans plass og akademiske frihet ved MF."

Jeg har flere ganger etterlyst et svar fra Haanes på spørsmålet: Når ble de lærevedtakene som ble fattet av lærerrådet og stadfestet enstemmig av styre og forstanderskap i 2001, avlyst som MFs offisielle syn i dette spørsmålet. Noe svar er ikke kommet, antagelig fordi denne avlysningen bare har foregått i Haanes sitt hode. I mellomtiden har det foregått en dyptgående læreutglidning ved MF.

Arne Helge Teigen har nylig (Dagen 23/4 og 6/5 -2012)satt søkelyset på Jan-Olav Henriksens lære om forsoningen i hans bok "Desire, Gift and Recognition" (2009), der Henriksen  ikke forstår Jesu korsdød som en stedfortredende lidelse og som et vilkår for tilgivelse. Mange har også merket seg at forskjellen mellom MF og TF nå er så liten at man er blitt enige om å ha et felles tidsskrift.

Biskop Helga Haugland Byfuglien har gitt klart uttrykk for at hun ønsker at kirken skal vie/velsigne homofile par. Hun lærer stikk i strid med forstanderskapets enstemmige vedtak fra 2001. Likevel ble hun i april valgt enstemmig til ordfører i dette MFs øverste organ, som skal føre tilsyn med at MF virker i samsvar med sin basis. Kan det bli tydeligere at MF har sviktet sitt eksistensgrunnlag - forpliktelsen på Guds Ord?

Jon Kvalbein

 

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #51

Frode Meland

82 innlegg  4856 kommentarer

Om Peters brevene

Publisert over 5 år siden

Du finner helt klart de som mener Petersbrevene er autentiske.  Men det er overveldende konsensus blant historikerne om at iallefall det andre brevet ikke er det, sannsynligvis heller ikke det første.   Se f.eks Bart Ehrman: "The new testament - a historical introduction".

100% sikre kan vi aldri bli fordi ingen av oss var tilstede da brevet ble forfattet.  Men slik er det med all historisk forskning; 100% sikre påstander finnes ikke.   Vi har derimot gode metoder som kan gi oss det mest sannsynlige hendelsesforløp.  Disse metoder går ikke i favør av autensitet.

Svar
Kommentar #52

Tania Randby Garthus

66 innlegg  661 kommentarer

En presisering

Publisert over 5 år siden

Jeg er helt enig i at kvinner også skal være disippler og at de også kan forkynne Guds ord. Men hyrdeansvaret - det å forvalte læren er betrodd mannen slik jeg forstår det.

Hyrdeansvaret er et begrenset ansvarsområde og jeg opplever det å dra det vel langt når man i noen organisasjoner nekter kvinner å sitte i diverse råd og stillinger der det å forvalte lærespørsmål ikke er en del av ansvaret.

Det kan også godt hende at prestestillingen slik den i dag fungerer kan være besatt av både kvinne og mann. Her har jeg ikke landet helt for egen del... Når Paulus taler om det å være hyrde så kan det godt hende at det ligger på et annet plan enn det en prestestilling i Den norske kirke gjør i dag.

Noen frikirker opererer jo med eldsteråd med menn og har kvinnelige forkynnere.

For man kan jo diskutere hva hyrdeansvar er for noe og hvordan det skal forstås. Her er det nok delte meninger blant kristne.

Likestilling er viktig men på noen få områder har Gud satt noen grenser, svangerskap og hyrdeansvar er eksempler på det. :-)

Svar
Kommentar #53

Joachim Teigen

0 innlegg  7 kommentarer

Ei lita tilføying

Publisert over 5 år siden

Eg kjem med ei sein tilføying her (i forhold til når tråden vart starta i alle fall), utan å ha lest gjennom alt som har vorte skrive. Eg las riktignok nokre av dei første innlegga ang. Kyrkja si "plikt" til å fylgje med i tida.

Ein henvisar til bestemminga om å ansatte kvinnelege prestar for 50 år sidan. Eg må få seie at der kan ein i det minste føre ei teologisk argumentering i favør, og det vart også gjort ut i frå mi kunnskap om emnet. Sjølv er eg i utgangspunktet imot kvinnelege prestar, men eg ser uansett at ein kan argumentere med at Paulus' oppfordring til å reservere presteskapet for menn kan ha vore skrive i ein kulturell kontekst, dvs. at det ville vere lite gunstig å bruke kvinner som formidlarar, då ordet åt ei kvinne ikkje blei satt svært høgt på den tida. Grunnen til at eg er imot kvinneleg presteskap har i midlertid med å gjere at Paulus refererar til sjølve Skapinga når han seier at presten skal vere ein mann, og at inga kvinne skal ha autoritet over ein mann. Når han refererar til Skapinga på denne måten, så trur eg ikkje lenger ein kan seia at dette ikkje er gyldig; Paulus refererar til korleis Gud har skapt verda, og fordelt rollene. 

Men dette er litt utanom poenget. Når det kjem til homofilisaka, så ser eg inga teologisk argumentering frå liberalt hald. Ikkje så rart eigentleg, når dei ikkje har nokon bibelvers som støttar opp under det dei prøver å få gjennomslag for. Dette er det store problemet i dag, og det er dette ein meiner når ein seier at dei ikkje er bibeltru. Hadde dei argumentert teologisk hadde saka vore ei heilt anna. Men det gjer dei altså ikkje, dette er politikk, ikkje teologi. Kyrkja forkynnar no venstresidas politiske agenda i staden for Evangeliet. Kanskje ei lita overdriving, det er framleis mykje god forkynning i kyrkja (der eg har vakse opp, i Kviteseid i Vest-Telemark, har dette, så lenge eg kan hugse, vore tilfellet), men forrige setning stemmer for store delar av kyrkja. I leiinga av kyrkja snakkast det nesten berre om miljø, likestilling, inkludering; gode og viktige punkt, men kor blir det av Evangeliet? Tilbake til homofilisaka, det finns ikkje eit einaste vers i heile Bibelen som kan støtte opp under det synet som liberale krefter no prøvar å få igjennom. Tvert i mot, sex skal foregå i ramma av heterofilt ekteskap, og homoseksuelle gjerningar skal frarådast og fordømmast som synd. Dette er ikkje til å koma utanom.

Det eg fryktar er at me er på veg til å bli ei kyrkje der "den tredje funksjonen til Lova" er på veg ut, og at Lova ikkje lenger skal ha nokon plass i livet til ein kristen. Slik skal det ikkje vere! I ei luthersk kyrkje, så skal Lova fokynnast strengt, og Evangeliet skal forkynnast søtt. Dette er det lutherianerar er kjend for, og det er ei linje me bør fortsette med.

Max bless

Svar
Kommentar #54

Maren Ninni A. Lockertsen

7 innlegg  52 kommentarer

All ære

Publisert over 5 år siden

til Haanes, Oftestad og Doksrød som faktisk debatterer Kvalbeins innlegg. 

Det er alltid spennende å bevitne slike debatter som havner på to plan - de som diskuterer saken og de som kun er ute med personangrep og surmuling (så får folk selv finne ut hvilken bås som passer best å tygge drøv i).

Og nok en gang får jeg bevist hvorfor jeg ikke orker bruke tid på verdidebatt.no. Dette hjertesukket var et innfall av manglende beherskelse for å kunne gi litt ære til de herrene H, O og D (og dermed plasserte jeg meg selv, dog en smule med god humor, i bås nummer to). 

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Åge Kvangarsnes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
26 minutter siden / 667 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 1 time siden / 667 visninger
Øyvind Holmstad kommenterte på
Plast, et miljøproblem
rundt 1 time siden / 4832 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 1063 visninger
Mona Ekenes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 9 timer siden / 667 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 10 timer siden / 667 visninger
Mona Ekenes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 10 timer siden / 667 visninger
Ingebjørg Kesseboom kommenterte på
Jeg vokste opp med «Død over Israel!»
rundt 10 timer siden / 10229 visninger
Pål Georg Nyhagen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 10 timer siden / 1063 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 10 timer siden / 1290 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Drømmen om evig liv forsurer tilværelsen
rundt 11 timer siden / 611 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 11 timer siden / 667 visninger
Les flere