Rudi Wara

91    3817

Loven om Livet

Publisert: 18. mai 2012 / 2915 visninger.

LOVEN om LIVET

Loven i Det Nye Testamentet (pakten) er en perfekt kontrast til loven i Det Gamle Testamentet (Pakten)

I den første pakten (DGT) blir denne pakten kalt: loven om synd og død. Loven i Den andre pakten (DNT) blir kalt: loven om åndelig liv.

Den første pakten (loven om synd og død) har satt deg i slaveri (Slaveri eller trelldom er når noe innehar juridisk eiendomsrett over deg)

Så den første pakten (loven om synd og død) satte deg i slaveri – mens den nye pakten (loven om åndelig liv) setter deg fri fra den første pakten (loven om synd og død). Det er en fryktelig tittel som er gitt i den første pakten - “loven om synd og død

Så den første pakten (loven om synd og død) i Det Gamle Testamentes ble gitt til mennesker som var under kontroll av den onde, de som hadde satanisk natur og levde i det åndelige rommet til den onde.

Denne pakten (loven om synd og død) var aldri gitt til de som er NYE SKAPNINGER (født på nytt, fått Jesus i sitt hjerte - frelst). Mennesker som er født på ny (frelst) HAR INGEN DEL ELLER TILHØRIGHET TIL DE TI BUD.

Du ser, Jesus fullførte først den Abrahamiske pakten, og etter at den var fullført så ble alt som var tilhørende til den Abrahamiske pakten rullet sammen og sluttført.

Så åpnet Jesus en ny pakt (loven om åndelig liv). Den første pakten (loven om synd og død) var forseglet med blod fra geiter og okser. Den andre pakten (loven om åndelig liv) ble forseglet med blodet fra Jesus.

Den nye skapningen (de som er født på ny, frelst) som er under denne nye pakten (loven om åndelig liv, har et nytt bud som er gitt til dem – Jesus ga den.

Et nytt bud gir jeg eder, at I skal elske hverandre; likesom jeg har elsket eder, skal også I elske hverandre. Derpå skal alle kjenne at I er mine disipler, om I har innbyrdes kjærlighet. (John 13:34-35)

Paulus sine brev er en åpenbaring og en utredning av denne nye pakten (loven om åndelig liv). Akkurat som 3,4 og 5 Mosebok var en utredning om avtalen i den første pakten (loven om synd og død) så ble brevene fra Paulus gitt til oss for å forklare denne nye pakten (loven om åndelig liv).

Det 13 kapitelet i Korinterne er en åpenbaring om hva denne nye pakten (loven om åndelig liv) er, hva den gjør og hva den ikke gjør. I de andre brevene som Paulus skriver ser vi hvordan denne nye pakten (loven om åndelig liv) blir demonstrert i det daglige live som ny skapning (frelst, født på ny) i Kristus.

Det er svært viktig å forstå at denne nye pakten (loven om åndelig liv) er ikke laget for mennesker som ikke er frelst (født på ny). Det naturlige menneske (som ikke er født på ny/ikke frelst) kan ikke adlyde det nye budet som Jesus ga.

Det er bare et bud som styrer den nye skapningen (de som er frelst, født på ny) og det er: elsk hverandre slik som Jesus elsket oss.

Dette nye budet gjør alle andre bud totalt unødvendige, for det menneske som vandrer i kjærlighet (Vandrer i ånden) vil aldri gjøre noe galt.

Slik som DGT var en fullførelse av kjærlighet, slik er også den nye pakten fullført. Men noen sier, hvorfor blir den første pakten (DGT) kalt ”loven om synd og død” Det er fordi denne første pakten var til for å styre åndelige døde menneske (de som ikke er født på ny, ikke frelst). Den nye pakten om åndelig liv er gitt for å lede - styre de som er nye skapninger (frelst, født på ny) i Kristus. Det er åndelig kjærlighet – det er loven om hva hjerte til Kristus er.

Pakten som ledet og styrte de som var åndelig døde er loven fra Moses. Det er umulig for noen å leve under den Mosaic loven i dag, fordi den pakten Gud gjorde med Abraham har blitt fullført og lagt til side.

Du ser den siste pakten (Loven om ånd og liv) i Kristus satte jødene som ble nye skapninger (født på ny, frelst) fri fra den første pakten (loven om synd og død)

Er da loven imot Guds løfter? Langt derifra! for var det gitt nogen lov som kunde gjøre levende, da kom rettferdigheten virkelig av loven;(Gal 3:21)

Dette verset er litt vanskelig å forstå – se. Hvist loven kunne gi menneske evig liv, da vill denne loven også rettferdiggjøre deg - men Skriften har lagt alt inn under synd, forat det som var lovt, skulde ved tro på Jesus Kristus bli gitt dem som tror. (Gal 3:22)

Se nå på neste skriftsted - Men før troen kom, blev vi (Jødene) holdt innestengt i varetekt under loven til den tro som skulde åpenbares. (Gal 3:23).

Så er da loven blitt vår tuktemester til Kristus, forat vi skulde bli rettferdiggjort av tro; (Gal 3:24). Nei fordi den første pakten ikke kan bringe noen til Kristus, fordi den første pakten var ”loven om synd og død”

Det er kun Den Hellige Ånd som kan bringe oss til Kristus. Se på vers 25-26: men efterat troen er kommet, er vi (jøder)ikke lenger under tuktemesteren; alle er I jo Guds barn ved troen på Kristus Jesus; (Gal 3:25-26)

Legg merke til neste vers: for I, så mange som er døpt til Kristus, har iklædd eder Kristus. Her er ikke jøde eller greker, her er ikke træl eller fri, her er ikke mann og kvinne; for I er alle én i Kristus Jesus. (Gal 3:27-28)

Nå kan vi forstå 1 Korinterne 9:19–20 hvor Pauls snakker om sin tjeneste som sjelevinner.

For om jeg enn er fri fra alle, har jeg dog selv gjort mig til tjener for alle, for å vinne de fleste, og jeg er blitt som en jøde for jødene, for å vinne jøder, for dem som er under loven, som en som er under loven -- om jeg enn ikke selv er under loven -- for å vinne dem som er under loven;        (1Co 9:19-20)

Vi må forstå at det øyeblikket en hedning ble en ny skapning (frelst, født på ny) så stopper han å være hedning. Vi har tre etniske oppdelinger her av menneske rasen. Vær uten anstøt både for jøder og for grekere og for Guds menighet, (1Co 10:32) (grekerne er hedningene)

Det er ingen hedninger eller Jøder i Guds menighet. Vi er alle én i Kristus Jesus.

Hedningene og jødene stoppet å være jøder og hedningene stoppet å være hendinger i det øyeblikket de ble en ny skapning (frelst, født på ny)

Dette er viktig.

Folk som prøver å leve under den første pakten (loven om synd og død) også kalt den Mosaic pakten må lære denne fakta, i følge skriftene fra Gal 3:21 så kan ikke den første pakten (loven om synd og død) gi evig liv til menneske. Den første pakten (loven om synd og død) kan ikke gi rettferdighet til menneske. Hvis denne loven kunne gi rettferdighet, da hadde ikke Kristus trengt å dø for oss, fordi vi trengte bare å følge den Mosaiske loven, de ti bud og Han ville vært levende og rettferdiggjort.

Men fordi Han ikke var levende eller rettferdiggjort, så måtte Han bli dekket med blodet fra okser og geiter hvert år. Blodet representer livet en type liv av Gud som måtte gi til den nye skapningen (frelst, Født på ny). Den Mosaiske pakten ble gitt til mennesker som er åndelig død.

Har du lagt merke til at faderen ikke befaler den nye skapningen (De som er født på ny, frelst) i Kristus til å elske Faderen? Hvorfor? Det er fordi den som er frelst eller født på ny har Guds kjærlighets karakter i seg. Og Han kan ikke hjelpe men elske Ham.

Han er født av kjærlighet. Igjen av de ti bud kan måle seg med en som er Guds barn. Det er bare en lov som er for den nye skapningen (De som er født på ny, frelst) – ”elsk hverandre slik som Jesus elsket oss”.

Så vi ser at det er en enorm forskjell mellom loven om åndelig liv i Kristus og loven om synd og død i den første pakten.

For Åndens lov som gir liv, har i Kristus Jesus gjort deg fri fra syndens og dødens lov. Romerne 8:2

Dette skriftstedet kan ikke gjelde hedningene, fordi ingen hedninger har noen gang vært under den første pakten. Så ser vi i det tredje verset viktigheten av loven (Rom 8:3)

Det som var umulig for loven, siden den sto maktesløs fordi vi er av kjøtt og blod, det gjorde Gud. Han sendte sin egen Sønn som syndoffer, i samme slags kjøtt og blod som syndige mennesker har, og holdt dom over synden i oss. Slik ble lovens krav oppfylt i oss som ikke lever slik kjøttet vil, men slik Ånden vil.  Romerne 8:3-4.

De Greske ordet Sarx, som er oversatt til kjød – det skulle vært oversatt til ”sanser” (lukt, syn, hørsel, De fem sanser) hver gang. Det ville gjort bilde klarere.

Se på femte verset - De som lever slik kjøttet vil, er bare opptatt av det som hører mennesker til. Men de som lever slik Ånden vil, er opptatt av det som hører Ånden til. Romerne 8:5.

Fordi de som gjør og handler etter det som sansene (kjødet) utfører kun det sansene forteller. Hvorfor? Fordi sansene er barna til den fysiske kroppen.

De er avkomet av det naturlige menneskets liv – syn, hørsel, smak, lukt og føle. Disse sansene frembringer all kunnskapen til hjernen som vi har utenfor Kristus. Så de som utfører det sansene er kontrollert av sansene, fordi de er blitt en vane å adlyde dem.

De som er i ånden har snudd opp ned på dette. De er gått over fra å være sanse kontrollert til å bli kontrollert av det som ånden sier. De adlyder det som er av ånden. Ordet ånd her er ånden til den som er født på ny (den gjenskapte ånden, frelst).

Så enkelt forklart, de som styrt av sansene vil komme til å utføre det som sansene foreslår. Mens de som har fått en gjenskapt ånd (frelst, født på nytt) kommer til å utføre det den gjenskapte ånden utfører – den gjenskapte ånden har Guds natur i seg.

De som er åndelig død (ikke frelst) er kontrollert av sansene, mens sinnet til de som har en gjenskapt ånd (frelst, født på ny) er under kontroll av Guds liv (Zoe), og det bringer fred og hvile og stillhet i deg.

Det neste verset er tankevekkende: 6 For det kjøttet (sansene) vil, er død, men det Ånden vil, er liv og fred.  Derfor er det som kjøttet (sansene) vil, fiendskap mot Gud, for det bøyer seg ikke under Guds lov og kan heller ikke gjøre det. Romerne 8:6-7

Det gjelder Guds loven om de ti bud

og de som er i kjødet (sansene), kan ikke tekkes Gud. Romerne 8:8.

Det niende verset.

Men det er ikke kjøttet (sansene) som har makten over dere, det er Ånden (den gjenfødte) – så sant Guds Ånd bor i dere. Den som ikke har Kristi Ånd, hører ikke Kristus til. Romerne 8:9.

Med Guds ånd menes her den gjenfødte ånden, født på ny, frelst - altså ikke DHÅ.

Men om Kristus bor i dere, er nok kroppen død på grunn av synden, men ånden er levende på grunn av rettferdigheten. Han reiste Jesus opp fra de døde, og dersom hans Ånd bor i dere, skal han som reiste Kristus opp fra de døde, også gi deres dødelige kropp liv ved sin Ånd, som bor i dere. Romerne 8:10–11.

Mange har misforstått dette at du må ha DHÅ – vist ikke så er du ikke Kirsten – men det er ikke tilfelle. Et menneske kan være et Guds barn fordi om dem ikke har mottatt DHÅ, se hva Lukas11:13sier:  

Når selv dere som er onde, vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da Far i himmelen gi Den hellige ånd til dem som ber ham! Lukas 11:13

I apostlenes gjerninger ser vi følgende.

De kom ned og ba for dem, slik at de skulle få Den hellige ånd. For Ånden var ennå ikke kommet over noen av dem, de var bare døpt til Herren Jesu navn. Nå la de hendene på dem, og de fikk Den hellige ånd. Apg 8:15–17

Dåpen i til Herren betyr frelsen, du blir født på ny. Det betyr at de har mottatt evig liv.

(Det finnes 3 dåp i bibelen, døpt i Jesus navn, dåpen i vann og dåpen i DHÅ, alle disse tre er adskilte hendelser)

1 Mens Apollos var i Korint, reiste Paulus gjennom innlandet og kom til Efesos. Der møtte han noen disipler  2 og spurte dem: «Fikk dere Den hellige ånd da dere kom til tro?» De svarte: «Vi har ikke engang hørt at det er noen Hellig Ånd.»  3 «Hva slags dåp er dere døpt med da?» spurte han. «Johannes-dåpen», svarte de.  4 Da sa Paulus: «Johannes døpte med en dåp til omvendelse. Han sa til folket at de skulle tro på ham som kom etter ham, det er Jesus.»  5 Etter å ha hørt dette lot de seg døpe til Herren Jesu navn.  6 Og da Paulus la hendene på dem, kom Den hellige ånd over dem. De talte i tunger, og de talte profetisk.  7 Det var omkring tolv menn i alt. Apg 19:1-7

Det er slik at ikke alle troende har DHÅ. (alle har mottatt DHÅ, men alle har ikke blitt fullt blitt døpt i den DH

Men tilbake til Romerne 8:10

Men om Kristus bor i dere, er nok kroppen død på grunn av synden, men ånden er levende på grunn av rettferdigheten. Romerne 8:10

Noter deg, etter at Kristus er i deg så har sansene mistet sin dominans over deg, fordi når du er blitt en ny skapning så har sansene blitt avkled som herre over deg.

Nå har din ånd mottatt evig liv og blitt rettferdiggjort for Gud. Synd klarer nå ikke lengre styre dine sanser.

Han reiste Jesus opp fra de døde, og dersom hans Ånd (DHÅ) bor i dere, skal han som reiste Kristus opp fra de døde, også gi deres dødelige kropp liv ved sin Ånd (DHÅ), som bor i dere. Romerne 8:11

Han (Gud med DHÅ) har gitt deg evig liv og gjort deg til en ny skapning. Nå blir det klart det som Jesus sier: ….…Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. Johannes 10:10.

Den Hellige Ånd har nå kommet inn i menneskets kropp og fyller opp den dødelige kroppen rikelig med liv, frembringer helse og styrke.

Noter deg dette; Den nye loven kan ikke regjere over åndelige døde (de som ikke er frelst) mennesker mer en hva de ti bud kan styre over åndelige levende mennesker (frelste).

Den første loven (DGT loven om synd og død) tilhørte den gamle skapningen (de som ikke er frelst)

Den nye loven tilhører de som er nye skapninger (frelst). Denne nye loven (loven om åndelig liv) er til for å lede oss i hverdagen, på jobben og hjemme. Den er der for å lede kirken, den er der for å lede våres sosiale liv.

Denne nye loven (loven om åndelig liv)er en umulighet for de som er ”naturlige” mennesker. Slik som det Mosaic loven er unaturlig og umulighet for den nye skapningen (de som er frelst).

Jødene som var under den første pakten (DGT loven om synd og død), kan ikke holde den nye loven som kom i den nye pakten.

Så vi ser nå at de ti bud var for de som er naturlige mennesker (ikke frelst, ikke født på ny). Mens kjærlighetsloven er for å styre den nye skapningen – de som er født på ny.

Her er fakta: I den første pakten altså i Det Gamle Testamentet så ble budene kun gitt til israelittene, til deres nasjon. Israel alne eide disse lovene – de ble aldri gitt til hedningene.

Det er absurd for en hedning i dag som hevder han er en kristen og prøver å leve under den Abrahamic pakten og den Mosaiske loven. Bare åndelige døde mennesker (ikke frelste) vil prøve å gjøre det.

Utdrag fra "New Creation Realities" by E.W. Kenyon

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #51

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.

Vi er ånd som har en sjel som bor i en kropp.

Nei, dette er kennyon/hagins gnostisk inspirerte beskrivelse av hva mennesket er, men det bibelen sier er at vi er en levende sjel som har FÅTT en ånd i pant inntil basunen lyder..

For om vi ER en ånd så skulle den ikke kunne tas fra oss.

jak.4.5 Eller mener dere det er tomme ord når Skriften sier: Med brennende iver gjør Gud krav på den ånd han har latt bo i oss?

om han har latt en ånd bo i oss så kan han også fjerne den..

Skriften sier også at det to sorters ånder mennesket kan få, det forklarer Paulus her.

1.kor.2.12 Vi har ikke fått verdens ånd, men den Ånd som er fra Gud, for at vi skal forstå hva Gud i sin nåde har gitt oss.


altså to sorters ånder kan en få..

1. verdens ånd som de ulydige har fått.

2. Den pånyfødte ånd som sammen med DHÅ bekrefter at vi er Guds barn.

Det at ånden er oss gitt som pant  betyr at det åndelige legme enda ikke er tilgjengelig, men panten skal gi oss sikkerhet for denne fremtidige arv..

rom.8.23 Ja, enda mer: Også vi som har fått Ånden, den første frukt av høsten som kommer, sukker med oss selv og lengter etter å bli Guds barn fullt og helt når kroppen vår blir satt fri.

Ser du at ånden HAR VI FÅTT som en FØRSTE frukt inntil det åndelige legme gis , da først blir vi Guds barn fullt og helt.

Svar
Kommentar #52

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12637 kommentarer

Lovens håndhever

Publisert over 5 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.

Det jeg kan si hvist du går til det jeg har skrevet om loven - så kan du se en rød tråd i alt.

Rudi, jeg har lest i Bibelen så pass mye at jeg trenger ikke en engelsk versjon for å få ting til å passe i hop. Er en kommet dit hen at en må støtte seg til utenlandske versjoner av bibeltekster, da har man et problem, for hele Bibelen støtter opp om fortellingene. Det er to vidt forskjellige tolkninger å tolke Bibelen ved å spore opp det som kommer frem ved egen intuisjon og det å la bibeltekstene selv forklare og oppklare ting ved å søke i bibeltekstene.

Det er for så vidt riktig det du skriver i åpningsinnlegget ditt om loven og at den aldri ble gitt til de nye skapninger, (de fikk en ny pakt som ble skrevet i deres sinn og hjerter, Jer.31.33) men der stopper også enigheten. Det beror på at den nye skapningen ikke er av kjøtt og blod, men av ren ånd - det er et usynlig vesen i likhet med Gud selv. Hele 1.Kor.15. avklarer dette spørsmålet ved at det nye menneske er det andre, det åndelige og himmelske, de er oppstandelsens barn. De er ikke født av forgjengelig sæd, men av uforgjengelig, (det som ikke dør) 1.Pet.1.23 - de er ikke født av kjøtt eller blod (det jordiske menneskets dødelighet) og ikke av menneskers vilje og ikke av manns vilje, men av Gud. Joh.1.13

Hele denne prosessen er styrt mot et eneste punkt - døden i Adam og oppstandelsen i Kristus. Loven kom med Moses som er Kristus i GT. Joh.5.46:

Hadde dere trodd Moses, hadde dere også trodd meg. For det er meg han har skrevet om.

Loven kom altså med Moses, men samtidig står det i den samme teksten at døden varte fra Adam til Moses - altså fantes der ingen død etter Moses. (v14) Slår du opp i 1.Kor.15.24-26 vil du se at døden var den siste fiende som ble overvunnet etter at Jesus hadde beseiret alle verdensmakter og overgitt dem til Gud:

Så kommer slutten, når han overgir sin kongsmakt til Gud, sin Far, etter at han har tilintetgjort alle makter, myndigheter og krefter. 25 For han skal være konge helt til Gud har lagt alle fiender under hans føtter.26 Den siste fienden som blir tilintetgjort, er døden.

Altså er Moses også Kristus som kommer med loven og opphevelsen av døden, men etter at all jordens makter er tilintetgjort - denne perioden ligger foran oss og ikke bak oss. Det finnes ingen muligheter for å bortforklare dette om du tar skriftene seriøst.

Her er sammenligningsgrunnlaget, 1.Kor.15.21:

Fordi døden kom ved et menneske

, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. 22 For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus.

Det samme finner vi inn under lovens tilsynekomst hos Rom.5.12:

Synden kom inn i verden på grunn av ett menneske

, og med synden kom døden. Og slik rammet døden alle mennesker fordi alle syndet.*

13 Det var synd i verden også før loven kom, men synden blir ikke regnet som synd når det ikke finnes noen lov.

14 Likevel hersket døden fra Adam til Moses, også over dem som ikke hadde begått noe lovbrudd slik som Adam. Adam er her et motstykke til ham som skulle komme.

Sammenligningsgrunnlag for døden:

1.Kor.15.24-26: Så kommer slutten, når han overgir sin kongsmakt til Gud, sin Far, etter at han har tilintetgjort alle makter, myndigheter og krefter. 25 For han skal være konge helt til Gud har lagt alle fiender under hans føtter.26 Den siste fienden som blir tilintetgjort, er døden.

Rom.5.14:Likevel hersket døden fra Adam til Moses, også over dem som ikke hadde begått noe lovbrudd slik som Adam. Adam er her et motstykke til ham som skulle komme.

Vi kan se i 1.Kor.15.22 at Kristus er motstykket til Adam - Adam utsletter alt liv - Kristus skaper nytt liv i en annen dimensjon enn vi er i dag.

* De hadde villet drepe alle spedbarn som ble født i ditt hellige folk; bare ett barn var blitt satt ut i en kurv og ble reddet. Du gjengjeldte dette ved å la en mengde av deres barn dø, og selv gikk de til grunne i de veldige vannmassene. 6 Denne natten var blitt kunngjort for våre fedre på forhånd, så de skulle være ved godt mot når de så at dine løfter var til å stole på. 7 Ditt folk ventet derfor frelse for de rettferdige og undergang for fienden. 8 Og din straff over fienden brakte samtidig oss frelse og ære, da du kalte oss til deg. 9 For dine hellige, barn av ditt folk, ofret i hemmelighet til deg, og forpliktet seg samtidig til å holde din lov, så de skulle dele med hverandre det som måtte komme både av godt og ondt. Og allerede dengang sang de fedrenes lovsanger. 10 De ble bevart fra fiendens leir – derfra kom skjærende skrik. Vidt og bredt hørtes ropene fra dem som sørget over småbarna sine. 11 Hersker og trell fikk samme straff, konge og undersått ble rammet like hardt. 12 Den samme død rammet i alle hjem, og tallet på døde ble så stort at de gjenlevende var for få til å begrave dem. Deres beste etterkommere var blitt revet bort i ett eneste øyeblikk. 13 Før hadde de nektet å tro på deg, fordi de drev med trolldom. Men da deres førstefødte sønner døde, måtte de erkjenne: Dette folk er Guds sønn! (Visdommens bok, 18.5-13)

Loven ble gitt ved Moses, Joh.1.17 -

Loven fremkaller (Guds) vrede Rom.4.15

Loven kom for at fallet skulle bli stort, men der synden ble stor, ble nåden enda større Rom.5.20

Heb.7.19:Loven førte jo ikke noe fram til fullendelse. Men nå kommer noe bedre, et håp som gjør at vi kan komme Gud nær.

Heb.7.28:De som loven innsetter til øversteprester, er svake mennesker. Men gjennom ordet som ble stadfestet med ed, og som kom senere enn loven, blir Sønnen innsatt, han som for evig har nådd fram til fullendelsen.

Rom.10.4: For Kristus er lovens ende og mål, så hver den som tror, skal bli rettferdig.

Heb.9.22: Etter loven blir jo nesten alt renset med blod, og uten at blod blir utøst, er det ingen som får tilgivelse.

Svar
Kommentar #53

Rudi Wara

91 innlegg  3817 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

altså to sorters ånder kan en få..

1. verdens ånd som de ulydige har fått.

2. Den pånyfødte ånd som sammen med DHÅ bekrefter at vi er Guds barn.

Det at ånden er oss gitt som pant

Ja denne verdens ånd er han som ble kastet ut av Himmelen - lucifer. Det er den ånden som alle mennesker har - pga syndefalet.

ja og den nyfødte ånd er den ånden du mottar når du blir født på ny - det gjør du ved å tro i ditt hjerte på Jesus Kristus som Guds sønn - og bekjenne med din munn at Han er det. da skjer den nye fødselen. det er punkt 2 som du har skrevet

Nei den er ikke gitt oss i pant - dan dagen vi tar imot Jesus - så har vi evig liv med Ham i Himmelen.

Og jeg vet hva jeg tror på -jeg har opplevd den nye fødselen - Jeg har opplev det å ta imot DHÅ med å snakke i andre tunger. 

Det jeg opplevde det stemmer med bibelen. Jeg vet det er sannheten - jeg tviler ikke.

Svar
Kommentar #54

Rudi Wara

91 innlegg  3817 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Rudi, jeg har lest i Bibelen så pass mye at jeg trenger ikke en engelsk versjon for å få ting til å passe i hop. Er en kommet dit hen at en må støtte seg til utenlandske versjoner av bibeltekster, da har man et problem, for hele Bibelen støtter opp om fortellingene. Det er to vidt forskjellige tolkninger å tolke Bibelen ved å spore opp det som kommer frem ved egen intuisjon og det å la bibeltekstene selv forklare og oppklare ting ved å søke i bibeltekstene.

Den erfaringen jeg har med de engelske oversettelsen er utvilsomt positiv. Det at jeg kan sammenligne versjoner gir en my bedre forståelse. 1930 utgaven av den nårske er den som er nermest KJV på eng. Og spessielt med det som besktiver det som er ånd.

Det er ikke et problem - det er en berikelse og øker bredden. De som i dag har oversatt den siste bibelen - de er frafallen - de har intelektuell forståelse av bibelen- de forstår den ikke med sin ånd - det er kun hode kunnskap.

Jeg ser at enn ikke er interessert i å lære - å se hva jeg skrev i begynnelsen av dokumentet. Det forteller meg noe.

Det er sagt at det er lettere for Jesus å sette en narkoman fri - enn å settte en religiøs fri . 

Svar
Kommentar #55

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12637 kommentarer

Hvem lever evig i dag dersom loven har opphørt eller i det hele tatt har kommet?

Publisert over 5 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.

Jeg ser at enn ikke er interessert i å lære - å se hva jeg skrev i begynnelsen av dokumentet. Det forteller meg noe.

Jeg forstår lite av det du skriver i åpningsinnlegget da du avviker fra bibelens forklaringer om loven, dens komme og dens ende.

Joh.1.17 forklarer at loven kom ved Moses, og synden kom ved Adam, begge beskrevet i Rom.5.12 ff - hvor det også i v14 står at døden hersket til Moses (det betyr at den opphørte ved Moses. Hvordan forklarer du dette i forhold til 1.Kor.15.24-26?

 Så kommer slutten, når han overgir sin kongsmakt til Gud, sin Far, etter at han har tilintetgjort alle makter, myndigheter og krefter.25 For han skal være konge helt til Gud har lagt alle fiender under hans føtter. 26 Den siste fienden som blir tilintetgjort, er døden ???

Svar
Kommentar #56

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.

Nei den er ikke gitt oss i pant - dan dagen vi tar imot Jesus - så har vi evig liv med Ham i Himmelen.

vel...da er du bedre stilt enn Paulus..

fil.3.10 Da kjenner jeg ham og kraften av hans oppstandelse, får del i hans lidelser og blir ham lik når jeg dør som han11 – måtte jeg bare nå fram til oppstandelsen fra de døde!
12 Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette, eller alt er fullkommen, men jeg jager fram mot det for å gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. 13 Mine søsken, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men én ting gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg etter det som er foran, 14 og jager fram mot målet, mot den seiersprisen som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus.

men når du ha fått utbetalt panten / seiersprisen alt nå, så må jeg nok si at du nok er lurt på det grundigste.

Jeg vet også  hvorfor du hevder det, det er akkurat det du formidler som kenyon/hagin hevdet, men det er ikke bibelsk lære, men endel av løgnen i entall.

Panten er at du har FÅTT en ånd, denne ånd er en pant / sikkerhet på at ... Du ikke er farløs, dvs. det segl Gud fader har satt på sine barn..inntil forløsningen skjer ved den siste basun

Dette er hele hensikten med Jesu offer å gjøre døden til intet, dvs. når det åndelige legme utdeles er døden endelig overvunnet..

Dette åndelige legme er seiersprisen Paulus strekker seg mot..som han sier må jeg bare nå frem til oppstandelsen fra de døde..

Om du Rudi kan si at du  per i dag har en  udødeligfysisk kropp så kan du si at du har mottatt panten, om ikke er du fortsatt en levende sjel som bare har fått en ånd.

jeg mistenker at den siste påstand gjelder også for deg som alle oss andre.. dødelige levende sjeler.

Svar
Kommentar #57

robert ommundsen

80 innlegg  4869 kommentarer

alt du ikke liker

Publisert over 5 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

jeg utgår fra at du ikke vet at det du beskriver her er gnostisk tankegods rundt sjelen speilet i platons filosofiske tankegods rundt sjelen

kaller du gnostisk.særlig det du ikke skjønner,det er ikke lite det

Svar
Kommentar #58

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 5 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.

kaller du gnostisk.særlig det du ikke skjønner,det er ikke lite det

Hadde det vært så enkelt som du sier, men på en måte så er det også slikt som du sier..

Jeg finner omtrent alt som formidles av såkalte sannheter fra "nyåndelige"  i dag som kaller dette "nye"  nytt og moderne  i  eldgammelt gnostiske tankegods..

Det får meg til å tenke på det kong salomo sa for ca.3000 år siden..

fork.1.9  Det som har skjedd, skal atter skje, og det som ble gjort, skal gjøres på nytt. Intet er nytt under solen.  10 Blir det sagt om noe: «Se, dette er nytt»,  har det likevel hendt i tidligere tider, lenge før oss.

men du er selvsagt fri til å fortelle hva jeg ikke skjønner, men inntil nå har det bare vært store ord uten innhold, eller flåsete kommentarer, om at du skjønner og ikke jeg.

Svar
Kommentar #59

Rudi Wara

91 innlegg  3817 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Joh.1.17 forklarer at loven kom ved Moses, og synden kom ved Adam, begge beskrevet i Rom.5.12 ff - hvor det også i v14 står at døden hersket til Moses (det betyr at den opphørte ved Moses. Hvordan forklarer du dette i forhold til 1.Kor.15.24-26?

Hvist du skal ha en forståelse for det som jeg skriver så må du ha noen grunn sannheter på

plass.

 

1.      Jeg/du er en ånd

2.      Jesus døde for våres synder.

3.      Vi har evig liv når vi har tatt imot Jesus.

4.      Gud er ånd. (Faderen, Sønnen og DHÅ)

5.      Gud er kjærlighet – agape

Joh 1:17  for loven blev gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.

 Det er riktig som du sier her at loven ble gitt ved Moses – men se hva som fortelles, nåden og sannheten kom ved Kristus. Jesus oppfylte loven – loven var bare gitt til jødene – ikke til hedningene

Mosaic pakten.

Ja loven, Mosaic pakten (loven) Den inneholder

1.      Fest måltid (påskefesten, pinsefesten og tabernakle festen),

2.      Tabernaklet som betyr Guds bolig – Gud var i tabernaklet (tabernaklet består av ytre gjerdet, og et telt som inneholdt den hellige plass og den aller helligste plassen).

3.      De fem ofringer – (fred, synd, ild, overtredelses ofringene) ble gitt til Israelittene – altså ikke til hendningene (alle de som ikke er jøder)

4.      Loven – (Moral loven, seremoniell lov og sivil lov) her også inkludert de ti bud.

5    Presteembete – ( Øverste presten – Aaronic presteskap og Levitical presteskap)

(Det er flere sannheter vdr. dette i tabernaklet av David og templet av Salemon – jeg har ikke hatt tid til å gå inni disse ennå)

Dette var gitt til Israelittene – Gud førte Israelittene ut av fangenskap fra Egypt – Gud ga Loven og Gav den KUN til Israelittene – ikke til hedningene. Tabernaklet og disse forskjellige lovene åpenbarer hvordan Gud er – tabernaklet åpenbarer i detalj Jesus Kristus. Her ser vi salvelsen – vi ser hva som er Guds brød til folket – helbredelse. Her i tabernaklet forteller Gud oss hvordan vi kan komme til Ham - hva vi må gjøre - osv

Punktene 1 til 5 måtte Israelittene overholde – de måtte holde loven. Når Jesus kom så ble dette borte, vi trenger ikke lengre å ofre dyr, vi trenger ikke følge de seremonielle lovene og sivil loven. Alt dette oppfylte Jesus på korset. Han fullførte den avtalen som var påbegynt av Abraham og oppfylte også denne Mosaic loven – Jesus sluttførte den kontrakten for oss mennesker.

Fylle deg med ordet – liv.

Når du fyller deg med ordet – dvs. etter at du har mottatt den nye ånden i deg (født på nytt) da er det nye hjerte ditt sensitivt for det som er fra Herren. Derfor sier Jesus angående skilsmisse – Moses ga dere skilsmisse brev for dere hjerte var harde – Men når Jesus hadde fullført verket så fikk vi en ny ånd når vi mottar Jesus i vårt hjerte. Vi fikk en ånd som er sensitivt til Gud. Når vi da leser bibelen, fyller oss med ordet da blir det liv i denne nye ånden – fordi GUDS ORD er ånd og kraft. Så når du leser bibelen – da skjer det noe i DIN ÅND. Du skriver det som var LOVEN (DGT)

Du klarer ikke å synde.

Når du er født på nyt og du fyller deg med ordet – da klarer du ikke å synde – det er som om at alt i deg strider imot – det er Guds ånd som holder deg på rett kjøl – altså Hans krafts – ikke i min egen kraft – med min vilje. Når du oppdager dette – da kan du slappe av – du kan hvile i troen i visshet om at Han som er i deg er større enn han som er denne verdens fyrste.

Hva skjedde med tempel forhenget da Jesus døde på korset?

Det revnet i to – dette forhenget som var tykt og flere meter høyt revnet i to da Jesus døde – hvorfor det? Tabernaklet var i templet – GUD var i templet – Husker du at tabernaklet betyr – GUD bolig. Det var kun øverste presten som kunne gå inn til det aller helligste rommet. Der var Gud. Når Jesus døde så trenger vi ikke tabernakelet mer – Gud forlot tabernaklet - tegnet på det var at duken revnet i to. Gud ga DHÅ bare profeter og prester og konger i DGT. Men noe skjedde da Jesus døde. DHÅ falt på øvre sal – på alle de 120 som var der – Nå Jesus hadde fullført loven – så ble alt det som tilhører den nye loven (loven om ånd og liv) tilgjengelig for alle – alle – alle - mennesker – ikke bare spesielt utvalgte mennesker slik som det var i DGT.

Jesus gjorde det slik at alle mennesker nå kunne få GUDS ÅND I SEG. Gud vil selv skrive opp sine lover i ditt hjerte – når det gjøres – (du fornyer deg med ordet) da endres du til å bære frukter – sindighet, fred, kjærlighet, tålmodighet etc. Då må altså i din ny ånd fulle den med ordet fra bibelen – Når du fyller den NYE ånden i deg så blir du endret – du endres til å være lik Jesus – du endres til et kjærlighet – fordi Gud er kjærlighet – det er fruktene av dette.

Det er derfor det er vanskelige å forstå forskjellen med å prøve å holde loven med det ”Ytre” og holde loven med det ”indre” Din egen vilje (ytre) kan prøve å holde holde lovene i DGT (hensiket med lovene var at du skulle vise kjærlighet – holder du alle lovene i DGT så skulle utkomme være kjærlighet) – du klarer det ikke – det er kun Han som er i deg som kan gjøre det – Fordi Han er kjærlighet. du skal bare vandre i ånden – følge det som hjerte sier.

Det er derfor enn sier - endringen hos deg som troende må komme fra innside og ut – fordi det er Gud som er i deg som endrer deg. Det er HANS kraft i deg som endrer deg.

Brukt tid alene med Herren

Når jeg ble født på ny – altså frelst - da skjedde det noe INNI meg – slik som skriftene sier. DHÅ flyttet inn i meg. Gud ga da også meg en gave - DHÅ. Som følge av dette fikk jeg også et bønne verktøy – altså tungetalen. Mange sier – men når de snakker i tunger da er det bare tull – altså noe helt uforståelig som kommer ut. Ja det er riktig - bibelen sier, be i ånden – bibelen sier også når du ber i ånden da snakker du hemmeligheter med Herren.

Når jeg ber i andre tunger – så berDHÅ gjennom min åndog DHÅ vet hva jeg trenger bønn for. Min sinn forstår det ikke – men det gjør Herren. DHÅ ber for meg – fordi Han vet hva jeg trenger. Når jeg ikke vet hva jeg skal be om med mitt sinn – med vanlige ord – så kan jeg overlate dette til DHÅ. (det er ca 800 millioner mennesker på kloden i dag som snakker i andre tunger)

Å be i andre tunger – da bruker du tid med Herren. Det å meditere og grunne på ordet – dvs. tenke over det versene sier da kommuniserer du med DHÅ og DHÅ viser det hva versene betyr – du får en åpenbaring av dette – det blir virkelige for deg – ordet er ånd – ordet er føde og liv. Når du da mediter på ordet – det er da den virkelige endringen begynner i deg. Altså det er GUD som endrer deg – det er ikke du selv.

Så vi kommer tilbake til hva den gamle pakten (DGT – loven on synd og død) DGT pakten var bare gitt til det YTRE Menneske – og det ytre menneske kunne ikke følge loven – fordi du ikke kan gjøre dette i din egen kraft – du trenger Gud. Det ytre menneske hadde en ånd i seg som var fordervet på grunn av syndefallet til et menneske. Gud måtte endre noe i Menneske for å kunne gjenopprette det som et menneske hadde påført alle menneskene.

Gud ga oss en ny ånd – han tok bort det som var ødelagt – og ga oss en ny ånd – denne nye ånden trenger å bli fylt opp med liv – GUDS ord – Den ny ånden blir endret til kjærlighet – når den blir matte med riktig melk og brød. En åndelige moden person – viser kjærlighet – det lyser fra Hans indre – det er en karisma over den personen som har vært sammen med Gud - samme som da Mosess hadde vært sammen med Gud på fjellet – folkene klarte ikke den herlighet som lyste fra Moses – han måtte får en pose over hode.

Får ånden din feil ernæring (feil lære, doktrine) da forblir en umoden i ånden – dette kan speiles til hva som skjer når du gir kroppen din mat – er det feil ernæring da blir også kroppen din syk.

Derfor er det så viktig at en kommer under riktig lære – den riktige lære er den læren som får deg til å leve fra innside – du får glede av det du lærer, sinnet ditt fryder seg over det som er sannhet – du utvikler deg sammen med Herren. Den riktige lære fører til kjærlighet.

Åndelige stadier.

De åndelige stadiene har ingenting med den fysiske alderen å gjøre. En 50 åring som blir født på ny – vil være på det samme stadiet som en 20 åring som er født på ny – det er ikke forskjell. Den nye ånden som er i deg må utvikles, vokse med Guds ord. Får du feil ernæring da vil du kunne være på babystadiet hele ditt liv – inntil du begynner å leve etter ordet og utvikle deg.

Spedbarn i ånden.

Et spedbarns ånd har disse karakterene

·         Er uskyldig

·         Uvitenhet

·         De er lett å irritere.

·         De blir fort fornermet

·         De må bli mattet hele tiden.

·         De blir fort forstyrret.

·         De blir lett frustrert

Overgangen fra Spedbarn til barne ånd.

·         Her er det viktig å lære barnet til å ete skikkelig.

·         Avvenne sinnet, dvs. avvende sinnet fra vaner som er innarbeidet fra det kjødelige livet.

·         Når du resonerer så gjør du det med ditt nye tankesett angående det som himmelen har.

·         Ikke si hvorfor! Gjør det som ordet sier.

·         Avvende deg fra egoistisk tankesett – tenker bare på deg selv.

·         Avvende seg fra stolte tanker om enn selv.

·         Avvende deg fra å synes synd på deg selv.

·         Barnet stadiet i Ånden.

·         Snakke sannhet med kjærlighet.

·         Når du sier noe så utført det du sier.

·         Er veldig snakkesalig

·         Lær deg til å bli stille. (Hvist du ikke kan si noe positivt, så ikke si noe)

·         Er veldig nyfiken og nysgjerrig. (dette kan føre deg til ting som ikke er bra)

·         A. Skrytende snakk. (snakker ofte om selg selv)

·         B. Ondt snakk. (snakker negativt om andre)

·         C. Tull snakk. Snakker ofte om tullete ting.

Felles for disse tre. Det er bedre å snakke om sine egen svake sider.

·         Snakker bare om ting som er i verden.

 

Åndelig moden.

·         Ser på det jordiske med avstand

·         De ser på rikdom med avstand – dvs. det affiserer ikke dem.

·         Lar ikke pengene styre sine valg – gir avkall på penger, når pengene vil føre til at verdier i Guds ord blir brutt.

·         De velger å følge ordet - istedenfor å la seg påvirke av omstendigheter i det fysiske.

·         De kritiserer ikke tilbake når andre snakker negative ting om dem.

·         De er beveget og rørt av hva Gud leder dem til.

·         De lar seg ikke bevege av ros fra folk – de lar seg bevege av ros fra Gud.

·         De ser når Guds arbeid skjer. De ser når Han utfører noe.

Rom5:12  Derfor, likesom synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden ved synden, og døden således trengte igjennem til alle mennesker, fordi de syndet alle –

Hvem kom inn i verden – den one – Lucifer ER synden.

Rom5:13  for vel var det synd i verden før loven, men synden tilregnes ikke hvor det ingen lov er;

FØR LOVEN KOM – så var synden der og de som ikke vet hva synd er blir ikke tilregenet denne syden.

Rom5:14  men allikevel hersket døden fra Adam til Moses også over dem som ikke hadde syndet i likhet med Adams overtredelse, han som er et forbillede på den som skulde komme.

Her står det om du ikke syndet så hersket Døden alikevell.

Rom5:15  Men ikke er det med nådegaven således som med fallet; for er de mange død ved den enes fall, da er meget mere Guds nåde og gaven i det ene menneske Jesu Kristi nåde blitt overvettes rik for de mange.

Når Jesus kom da ovevant Han døden, syden. Syden hadde ikke noe tak på HAM. Guds nåde er at vi kan ta imot den frie gaven som Gud planla fra tidens grunvoll – den avtalen som Jesus måtte oppfyle – sluttføre – slik at vi kunne få denne gaven helt gratis. Vi får den ved troen på Jesus.

Kjærlighet.

Guds kjærlighet for mennske er utenfor våres fatte evne – Han har en umåtleig kjærlighet og det var derfor han sente sin sønn den enborne til oss. 

Svar
Kommentar #60

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12637 kommentarer

Takk

Publisert over 5 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.

Vi har evig liv når vi har tatt imot Jesus.

for en lang redegjørelse for ditt syn. For å si det enkelt og kort, vi blir aldri enige om dette hvis vi ikke oppfatter bibelteksten likt og helhetlig.

Når skriften nevner at vi må bli som barn, er det mye mer info i Bibelen om små barn uten at jeg skal nevne noe om det, for det bryr du deg ikke om allikevel. Ta en titt i Th.ev.22 http://www.dromsmia.no/tomas.htm , og se der hva Jesus mener.

For å gå over til det siterte, så tror jeg ingen egentlig vet hva det betyr å ta imot Jesus - han sier jo i Luk.18.22: «Én ting mangler du ennå: Selg alt du eier, og del ut til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg!»

Det nærmeste du da kommer er visten til Björn Afselius - du kan ingenting ta med deg dit du går - hvis en får evig liv hvis vi tar i mot Jesus i dette liv, så skjønner jeg ikke hvorfor den tid kommer da de som ligger i gravene skal høre hans røst? (Joh.5.28) Forkynneren sier:

          For det går mennesket
          som det går dyrene,
          den ene som den andre:
          Begge skal dø,
          samme livsånde har de alle.
          Mennesket har ingen fortrinn framfor dyrene.
          For alt er forgjengelig. 
          
   
       Alle går til det samme sted.
          Alle er kommet av støv
          og skal bli til støv igjen..

Her er det ikke snakk om at noen har fått noe evig liv? Dette sier Fork.3.19 -20, men fortsetter:

          Hvem vet om menneskers ånd stiger opp,
          mens dyrenes ånd synker til jorden?
          
          Jeg så at ingen ting er bedre enn at mennesket
          finner glede i sine gjerninger;
          dette er den lodd det har fått.
          For hvem lar mennesket se
          det som siden skal komme?

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Åge Kvangarsnes kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
13 minutter siden / 58 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
42 minutter siden / 676 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 1 time siden / 676 visninger
Øyvind Holmstad kommenterte på
Plast, et miljøproblem
rundt 1 time siden / 4832 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 1073 visninger
Mona Ekenes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 10 timer siden / 676 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 10 timer siden / 676 visninger
Mona Ekenes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 10 timer siden / 676 visninger
Ingebjørg Kesseboom kommenterte på
Jeg vokste opp med «Død over Israel!»
rundt 10 timer siden / 10229 visninger
Pål Georg Nyhagen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 10 timer siden / 1073 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 11 timer siden / 1293 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Drømmen om evig liv forsurer tilværelsen
rundt 11 timer siden / 611 visninger
Les flere