7    815

22/7, lovløshet og frimurerne

Hvordan ser Gud på frimureriet, og hva i all verden har tilbaketrukkede organisasjoner som frimurerne og andre losjevesener med 22/7 å gjøre? jo, det utøver demonsk autoritet, både i lære/innhold og maktstruktur, i og utenfor sine lukkede systemer.

Publisert: 14. mai 2012 / 8075 visninger.

Rettferdighet løfter et folkeslag,  men synd (opprør/lovløshet) er folkets vanære [Ordspr. 14:34]

Bakteppet er her profetien fra Bill Hamon, Salem, Oslo 1999. (ikke Oslokirken som tidligere nevnt.) “Så sier Herren; Jeg vil ryste Norge som Norge aldri før er blitt rystet.  Jeg vil vekke nordmenn til det overnaturlige. Jeg vil tillate noe overnaturlig å skje ut fra det demonske og heksekraft som vil sette respekt og ærefrykt overfor det overnaturlige i nasjonen. Så vil jeg reise opp mine profeter og apostler på samme måte som Moses.  De vil demonstrere at vår Gud er større enn heksekraft, er større enn New Age, er større enn det demoniske, er større enn djeveldyrkere. Jeg vil sette en konfrontasjon mellom det okkulte/demoniske og mine profeter og apostler. Jeg vil sette en demarkasjonslinje gjennom dette området. Jeg vil sette et skille mellom den rettferdige og den onde, - jeg vil demonstrere forskjellen.

Det vil komme en massaker av mennsker pga tilbedelsen av det okkulte og det demonske. På samme måte som man så det i de videregående skolene i USA vil det også bli demonstrert her, men i et annet sosialt miljø og politikere, regeringsmedlemmer, psykiatere og psykologer vil ikke ha svarene. De vil ikke ha ikke noe mer svar nå enn hva magikerne og de vise menn hadde svarene i Daniels dager. Men jeg vil reise opp Danieler! Daniel-profeter som vil undervise nasjonen ut fra Guds visdom, - som vil ha åpenbaringen fra Gud. Jeg kaller dere fram til Guds rike for en tid som denne.”

Frimurerlosjen i oslo viser sitt sanne ansikt.

I serien av innlegg som viser oss autoritetstyver, som drar autoritet fra Gud og gir den til fienden, spotteren og anklageren,  er det nå på tide å se på en institusjon som mange ganger har vært i søkelyset, og påfallende nok er det evangeliske kristne som fører an i denne debatten, men til nå har denne institusjonen vært fredet av de offentlige myndigheter/nasjonale autoriteter, det burde den ikke være.

Så sier Herren; En natt hadde jeg en drøm. Jeg så frimurerlosjen i Oslo reise seg opp i full høyde og gå bort til stortinget. Den vokste seg høy og stor mens den gikk og da den var kommet til stortingsbyggningen var den blitt mye høyere enn stortingent, hvor den så lente seg over Stortingsbyggningen, overskygget denne og påpekte over for denne institusjonen;“Det er du som er lilletinget her, det er jeg som er stortinget!

Som alltid når jeg får slikt begynner Gud å undervise meg når jeg setter meg til å skrive det og jobber med stoffet. Nå viser han meg ting fra mitt elektroniske arkiv og gir ting som jeg tidligere hadde oversett, nytt fokus. Spørsmålet nå er; hva i alle har en (tilsynelatende) tilbaketrukket organisasjon som Frimurerne og andre losjeorganisasjoner med 22/7 å gjøre?

Hvordan tenker så Gud om frimureriet spesielt og losjevesenet generelt. Igjen må vi inn på tematikken autoritetsutøvelse og hvordan Gud tenker autoritet. I boken “apostoliske strategier som forvandler nasjoner” av David Jonathan finner vi følgende avsnitt:

Sitat: det apostoliske autoritetskonsept sier at det bare finnes én autoritetsstruktur i den lokale menigheten. 

“Når vi har strukturer betyr det at den andre selvutnevnte strukturen vil bli demonisk i sin natur og innflytelse. Vi kan ikke tillate to  autoritetsstrømmer i menigheten, fordi mørkets rike da vil kunne komme inn og invadere alle sider ved menighetslivet. Vi kan ikke skape en ny autoritetsstruktur i tillegg til den eksisterende som er av Gud. Et menneske som ikke har underordnet seg den apostoliske autoritetsstrukturen, har allerede brutt Guds autoritetsvei og dette menneske tjener nå uten en åndelig beskyttelse. Autoritetstrukturen strømmer fra Gud til førstpastoren eller tjenestegaven i menigheten. 

Gjennombruddskristne forstår dette og underordner seg denne guddommelige ordningen, slik at de kan tjene under autoritet og med et åndelig dekke av beskyttelse over deres liv. Jesus sa at vi ikke kan utøve autoritet uten at vi først er under autoritet. Han sa det ikke som et generelt prinsipp, men som et krav for en daglig praksis. I den lokale menigheten er det førstepastoren som er den kilden til guddommelig autoritet. Uten underordning under hans autoritet har vi ingen åndelig autoritet i vår tjeneste.” Sitat slutt.

Hva har så dette med nasjonen å gjøre? Jo, vi snakker autoritetsområder, og menighetsprinsippet gjelder like mye over nasjonen som menigheten, de er begge autoritetsområder. Om det gjelder menigheten eller nasjonen kan og skal det bare være en autoritetsvei. Om det er autoritetsveier, i flertall, betyr det at det er autoriteter i autoritetsområdet som ikke er innsatt av Gud og derfor står i opposisjon til den gudegitte. Og all autoritetsbruk som ikke er i hht guds prinsipper drar åndskrefter inn i autoritetsområdet. I menigheten er det pastoren som Gud og mennesker er blitt enige om, som er Guds autoritetsvei, som kongesalvelsen går igjennom. I nasjonen Norge er det pt statsminister Jens Stoltenberg som sitter på “pastor"-ansvaret! for å utøve rett autoritet, og som den beskyttende kongesalvelsen går igjennom, om han hadde vært kristen og underlagt seg Gud, som er betingelsen for denne kraften.

Det bibelske forholdet til styresmaktene:

[Rom13 1-7] Enhver skal være lydig mot de myndigheter han har over seg. For det finnes ingen myndigheter som ikke er fra Gud, og de som finnes, er innsatt av Gud.  2 Den som setter seg opp mot dem, står derfor imot det Gud har bestemt, og de som gjør det, skal få sin dom.  3 For de som styrer, skal ikke skape frykt hos den som gjør det gode, men hos den som gjør det onde. Vil du slippe å frykte myndighetene, så gjør det gode, og du skal få ros.  4 Styresmakten er en Guds tjener, til beste for deg. Men gjør du det onde, har du grunn til å være redd. For styresmakten bærer ikke sverd uten grunn, men er Guds tjener som skal fullbyrde hans straff over den som gjør det onde.  5 Derfor er det nødvendig å være lydig, ikke bare av frykt for straffen, men også for samvittighetens skyld.  6 Betal også skatt av samme grunn. For myndighetene er Guds tjenere og har ansvar for alt slikt.  7 Gi alle det du skylder dem. Betal skatt til den som skal ha skatt, toll til den som skal ha toll, vis respekt for den som skal ha respekt, gi ære til den som skal ha ære.

Det er to sider ved frimureriet og losjevesenet som strider mot Guds forordninger:

1. Demonsk autoritetsutøvelse: Når vi har frimurerne/losjevesenet som en stedfortredende autoritetsvei, en stat i staten med sine egne lover og regler og et velutviklet, ekslusivt, mafialignende kammeraderi, stjeler det autoritet fra Gud, som mister tilsvarende autoritet og må se djevelen gradvis overta. Og i tillegg til mange andre autoritetstyver i nasjonen ender man etterhvert opp med 22/7.

2. Demonsk/religiøs lære: Disse losjene forkynner et annet evangelium, og typisk er at de etterjager prester i DnK, for i størst mulig grad innfiltrere de nasjonale autoritetene. Det religiøse bedrag disse losjene står for er et babelsk tårn, som er reist av åndelige blinde mennesker i massiv protest mot guds forordninger.

I boken ”Gudsfrykt” av John Bevere finner vi flg hvor Gud definerer den religiøse ånd. Sitat; Herrens ånd stilte meg et spørsmål;  Vet du kva en religiøs ånd er? Nei, Herre - vær så snill å fortell meg det. Han svarte raskt: En person med en religiøs ånd er en som bruker Mitt ord til å gjennomføre sin egen vilje!. Sitat slutt. Mao; den religiøse ånd i frimurer-/losjevesenet står i kronisk opprør mot Guds prinsipper. Det er lovløshet satt i system, de forkynner et annet evangelium. De er forbannet og trekker forbannelsen ned over alle som underlegger seg disse, inkl. nasjonen Norge. 

En profeti fra Chuck Pierce fra 1985,  som egentlig omhandler forvandlingen i guds rike fra det trefoldige presteskapet til det femfoldige, inneholder følgende avsnitt;

To fientlige maktstrukturer kom ut fra den religiøse byggningen;

1. Den militante religiøse struktur: med bla den muslimske ånd på den ene side.

Sitat; “Gud viste meg to andre autoritetstrukturer som også reiste seg. Den første bar etiketten, “Den millitante religiøse autoritets-struktur.” Denne bygningen reiste seg raskt og hadde stor styrke. Jeg så mange rom som representerte religiøse system verden over. Herren viste meg effekten slike system ville ha på samfunnet i tiden framover. Jeg så rom hvor terrorisme ble planlagt. Hensikten med terroren var å skape frykt slik at mennesker skulle konvertere til terroristenes tankesystemer for å unngå mere terror. Frykten skulle også forårsake at økonomiske midler Gud ville gi kirken ble overført til fiendens ulike religioner. Så fikk jeg se Herrens hjerte for disse som var forført inn i disse religiøse systemene. Han lengtet etter å se dem løslatt og deres kneblede gaver frigjorte og i tjeneste for Herren.

En nøkkelreligion var den islamske religionen. (Når jeg bruker dette utrykket er det ikke enkeltmenneskene/muslimene som Gud elsker og døde for, jeg mener, men den  religiøse autoritetsstrukturen som er ledet av sataniske makter og myndigheter). Jeg så hvordan muslimsk-religiøse festningsverk ville bli plassert ut på strategiske steder verden over. Den islamske religion forstår hvordan man vinner territorium; (Josva 1:3) Først vinner de militær kontroll, så etablerer de autoritet gjennom terror/blodbad og hva ellers de måtte finne ut er nødvendig for å sikre kontrollen over området.

2.  den lovløse strukturen: frimureriet / losjeveldet og klu-klux-klan på den andre!!

Så viste Gud meg en annenautoritetsstruktur, en liten byggning, plassert foran den religionstrukturen. Denne byggningen hadde merkelappen: “Lovløshet”. I denne byggningen var det skjulte lovløse forbindelser med grupper som f.eks Klu-Klux-Klan og ulike frimurerordener. Jeg fikk se hvordande de påvirket til lovløshet som vold og drapshandlinger på ungdomsskoler. kirker, kjøpesentra osv.

Byggningen var forbundet, både fysisk og administrativt til religionsbygget i bakgrunnen. Jeg syntes dette var merkelig, men Herren viste meg at de samme religiøse åndsmakter kontrollerte begge strukturene. Så viste Gud meg hvordan jordens ulike regjeringer ble påvirket av disse kreftene og hvordan mange regjeringer forgjeves sprøvde å verne seg mot disse maktstrukturene gjennom egne menneskelig, politiske krefter.

Herren viste meg så hva disse bygningene var fundamentert på. Ord som; Mammon, Astarte, Jezebel, Akab, Babylon, anti-semittiske slagord, og hinduistiskfilosofi og mange andre, dukket opp. Gud sa at om vi forstod hvordan disse strukturene opererte ville vi ha nøkler til å vinne krigen i framtiden når religions-byggningen og lovløs-byggningen ville prøve å overta kontrollen.”Sitat slutt.

Her sier faktisk gud, i profetisk form, at frimureriet og de ulike losjene har de samme opphav som den muslimske opprørske ånd, og klu-klux-klan!!  

Det djevelske opphavet er det samme, metodene han bruker er forskjellige. De to førstnenvnte operer i det synlige, voldelige, den andre er mer subtil, det er en tilsynelatene religiøs vakker sak, men er bare forførende med sitt demonske opphav som forkynner et annet avangelium.

Synd er avvisning av Guds lov, eller vilje, og erstatter den med egoisme

Frykt , bla fra terrorisme og synd/ lovløshet går hånd i hånd. Synd blir gjerne definert som; “å bomme på målet”,  men i boken “Under Guds beskyttelse” av John Bevere finner vi en definisjon som er mer presis og som jeg kjenner Gud har sansen for. Jeg siterer: “Bibelen  sier at “synd er lovløshet”. [1Joh. 3:4] Det greske ordet er anomia. I Thayers greske ordbok, står ordet forklart slik: “En tilstand uten lov, fordi man er totalt uvitende om den, eller fordi man har brutt den”. Enkelt sagt, betyr dette at man ikke bøyer seg for Guds lov og autoritet. Vines ordbok fastslår at dette verset gir “den virkelige betydning av ordet (synd)”. Vine fortsetter: “Denne definisjonen på synd framstiller dens essensielle karakter som en avvisning av Guds lov, eller vilje, og erstatter den med egoisme.” 

Jeg siterer deler fra boken: Mange skal si til meg på denne dag: “Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn,  drevet ut demoner i ditt navn og gjor mange kraftige gjerninger i ditt navn? (Matt. 22) Da vil han si til mange som hevder å være kristne “Jeg har aldri kjent dere. Gå bort fra meg, dere som driver med - lovløshet. Hvorfor? Svaret ligger i Matt 7:21; Ikke alle som kaller meg, Herre, Herre skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske fars vilje.”  

Når Gud sier: “jeg har aldri kjent dere”, er det viktig å forstå at det greske ordet oversatt med “kjent” er ginosko. Det blir brukt til å beskrive samleie mellom mann og kvinne i det nye testamente (Matt 1:25;  Men han levde ikke med henne før hun hadde født sin sønn. Og han gav ham navnet Jesus) Det har med intimitet å gjøre. Egentlig sier Jesus:“Jeg kjente dere aldri intimt. I 1Kor 8, 3 står det;“men hvis noen elsker gud, så er han kjent av Ham.” Ordet oversatt med “kjent” er det samme, ginosko. Gud kjenner intimt alle dem som elsker Ham. De som elsker Ham, er de som underkaster seg hans myndighet ved å adlyde hans ord. Jesus sa:“Den som ikke elsker Meg, holder ikke mine ord”. Joh 14:24.

Opprør mot guds prinsipper tiltrekker satan, lydighet mot guds prinsipper tiltrekker Gud.

Videre fra samme bok; Som tidligere ungdomspastor hadde jeg muligheten til å komme i kontakt med de okkulte. De som gikk på undgomskolene i området, flørtet med spiritisme i forskjellig grad. Lederne i ungdomsgruppen min fortalte regelmessig om klassekamerater som var involvert i trolldom og satanisme. Et av de mest interessante prinsippene jeg lærte om okkult praksis, var dette: når de innviet en person i disse hekseforsamlingene (en gruppe som praktiserte heksekunster) oppmuntret lederne ham til å prøve narkotika, drikke alkohol, delta i ulovlige seksuelle handlinger, stjele, eller utføre andre handlinger som enten var mot Guds lov eller landet vårt. 

Jeg var usikker på årsaken til dette helt til Gud åpenbarte sannheten for meg:“opprør er heksekunster”.De lærer at jo mer opprør du gjør, jo mer makt får du, og de søker etter makt.Jo mer de gjør opprør, jo større tilgang får de demoniske kreftene, og dermed  mer innflytelse, kontroll og makt over deres liv.Ved å gjøreopprør mot de forordninger og lover Gud og hans delegerte myndighet har, gir de med vitende og vilje adgang for demonenes kontrollerende rike.  

Denne ideen reflekteres i det trollmenn kaller sin sataniske bibel. For noen få år siden, mens jeg og min kone satt på et hotellrom og bladde gjennom kanalene på fjernsynet etter en gudstjeneste, kom vi over et program om satanisme og svarte-kunst. Jeg skulle til å bytte kanal, noe som vanligvis er klokt å gjøre,fordi jeg tror at alt vi trenger å vite om åndelig krigføring, bør komme fra Guds ånd. Men jeg følte meg tvunget til å se på et øyeblikk. På programmet snakket de om den sataniske bibelen. Journalisten leste opp første budet: “Gjør som du vil”. Det vekket oppmerksomheten min. Skriftsteder dukket straks opp i tanken mine. Salmisten skrev:“Se, jeg kommer. I bokrullen er det skrevet om meg. Å gjøre din vilje, min Gud, er min lyst, og din lov er i mitt indre. Salme 40,8-9. Jesus sa om seg selv. Jeg søker ikke min egen vilje, men Faderens vilje, Han som har sendt meg. (Joh 5,30) 

Etter mange år med studier vet jeg at Herren blir tiltrukket av dem som er lydige mot Ham. Det slo meg at det motsatte også er tilfelle: Mørkets ånder tiltrekkes av dem som lever i opprør. Dette påbudet: Gjør som du vil, er en direkte forvrengning av Guds ord, og det stemmer helt og fullt overens med det Gud sa om opprør. De som med vitende og vilje stiller seg til Satans rådighet, forstår dette prinsippet, men likevel er det andre som blir lurt.De uvitende tror lovløsheten er frihet. Men det er ingen frihet i opprøret.Det nye testamente avslører et tydelig bilde av hva som egentlig finner sted. De blir ondskapens slaver. Peter beskrev feilgrepene deres slik.”De (ledere som opp fordrer til ulydighet) lover frihet, men de er selv slaver under synd og fordervelse. For du er en slave av alt som kontrollerer deg (2 Pet 2:19 NLT) Sitat slutt.

Forby losjene ved lov og brenn losjebyggningene, så har gud og vi som nasjon ett problem mindre for fremtiden!

De ulike losjene er et bestående og kronisk opprør mot Guds prinsipper, og det er hele hensikten deres! Det er beskrivende for den åndelige effekten losjene har i nasjonene, hvordan disse bygningene rent visuelt er plassert på autoritative steder, vakre, opphøyde og fremskutte steder i landskapet, med en arkitektur som det lyser opphøyd og tilbaketrukket autoritet av. Disse kostbare og vakre byggningene står i landskapene rundt om som en åpen provokasjon mot autoritetsveien fra Gud, uten at noen autoriteter i nasjonen bryr seg, for de er jo ofte selv infisert av svineriet. 

Disse losjesystemene burde forbys totalt ved lov, og alle bygningene skulle brennes, slik man gjør med sjaman-amuletter når mannesker fra naturreligioner blir frelst, og skal fjerne sin tilknyttning til den demonske åndelige verden. I en artikel i KS fortalte en misjonær som en gang var på besøk  hos en naturreligionsbasert stamme i Sibir, hvordan han hørte skrikende demoner sitere bibelvers mens amulettene som disse var tilknyttet og gitt autoritet, langsomt brant opp i bålet.

At bygninger har autoritet fordi det er gitt autoritet av mennesker, la jeg første gang merke til da Per Oddvar Hilde, dirigenten i "skruk" en gang fortalte hvordan muslimer en gang brente en tom kirke, (tror det var i kaukasus/georgia-området) tom fordi alle kristne var blitt fordrevet allerede, og muslimene ville fjerne alle spor etter de kristne, inkl den tomme byggningen. Da kirken var brent ned blusset det opp sykdommer, opprør og mye annen elendighet i området. Muslimene fikk den demonske "velsignelsen" fordi kirken var den siste gudegitte autoriteten i området, og da den var borte var alle demonske sluser åpnet.

Dette er nøyaktig det samme effekten disse losjebygningene har i nasjonen, men da med motsatt, og demonsk effekt. Mennesker har bygd disse husene, med dets demoniske opphav og innhold, og gitt disse autoritet. Denne demonske autoriteten kan en nasjon bare kvitte seg med gjennom å forby losjene og brenne de fysiske restene av likistene, ordensbånd, bøker osv osv, og brenne byggningen fysisk. Og gjennom bønn og undervisning fra evangeliske kristne omvende medlemmene fra dette demonske bedraget de er blitt lurt inn i.

Om regjeringen forbød losjeveldet og fjernet alle fysiske rester, ville den gudegitte regjeringen, selv om den er ugudelig i mange heensende, utøve en bibelske autoritet, ved å fjerne en av mange gullkalver/festningsverk i nasjonen og derigjenom gi den bibelske guden større autoritet over nasjonen. Men det er nok ikke å forvente, til det er festningsverkene over denne regjeringen for solide, og bønnedekningen over nasjonen for liten, og det er de kristnes ansvar, ett ansvar vi fremdeles ikke tar inn over oss.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #101

Magnus Leirgulen

61 innlegg  3722 kommentarer

Oi

Publisert over 5 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Vel. Det er du som beskriver det som ondskap?

I en av av de siste kommentarene her skriver Lande plutselig at Frimurerordenen er sendt av Gud.

Når han ikke svarer på mitt spørsmål om dette er en skrivefeil, går jeg foreløpig ut fra at han har gjort helomvending i saken.  Det er forsåvidt greit det, selv om jeg nå ikke helt kan bifalle dette heller slik sett.

Om du mener at det er jeg som beskriver (antagelig frimurerne)  som ondskap - det er ikke greit. Om du har forstått det slik har du vel tatt for mye Müllers Tran igjen.  (-:) 

Svar
Kommentar #102

Ragnhild Kimo

8 innlegg  1938 kommentarer

Hm... :-)

Publisert over 5 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Det er då ditt eige val kven du vil vere gift med?

Det var nå helst dette at mannen min skulle være med på noe han måtte holde skjult for meg da, og hadde avlagt gitt tillatelse til en grusom død med følgende partering hvis han røpet noe til meg. Jeg ville vel neppe føle at vi var ett lenger.

Er jeg grotesk? Akkurat så grotesk som de gamle ritualene. Jeg avskyr den slags, selv om det sies at de ikke mener det bokstavelig!

Jeg har aldri hørt om lignende i verken pinsemenigheter eller andre kristne organisasjoner. Mannen min kan melde seg ut og inn i hvilken menighet han vil (nesten)uten at jeg forlater ham. Hvis jeg også var velkommen dit. 

:-) 

 

 

Svar
Kommentar #103

Ragnhild Kimo

8 innlegg  1938 kommentarer

Hei!

Publisert over 5 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.

Jeg tror de fleste som går inn i slike sammenhenger er oppegående og tenkende mennesker som vet å sette foten ned om det trengs.

Jeg liker rett og slett ikke å være uenig med deg, for jeg har erfart at vi er enige om det meste.

Men Roger Aase forteller litt om problemene med å forlate losjen når en først er kommet inn. Det er sosialt veldig vanskelig å bryte ut. En mister venner, og respekt fra de andre brødrene.

Fordi de fleste nettopp er oppegående, ofte med høy utdannelse og status, er nederlaget ved å gå ut ekstra belastende. Dessuten synes de sikkert ikke at dette er så ondt. Det er jo i følge Aase en gradvis tilvenning, og lederene er mektige og innflytelsesrike.

Jeg synes det lave tallet på utmeldte er bekymringsverdig, mer enn tillitsvekkende.

Jeg anbefaler fortsatt boken av Roger Aase. Hvis hele boken er løgn og oppspinn er det på tide at noen presenterer fakta!

Mvh Ragnhild

Svar
Kommentar #104

Ragnhild Kimo

8 innlegg  1938 kommentarer

En liten tilføyelse.

Publisert over 5 år siden

Det er verken Landes profetier eller Mette Mullers åndelige opplevelser som har påvirket meg til å mene og skrive som jeg gjør.

Men gjennom hele mitt voksne liv har jeg av og til hørt utsagn via "små lekkasjer". Disse ble altså bekreftet av Aases bok. Jeg begynte deretter å lese det jeg kunne komme over på nettet for å se om det var hold i Aases påstander.

Hittil har jeg ikke funnet noen faktaopplysninger som motbeviser det han skriver. Bare en del forsøk på å latterliggjøre ham, og det virker mot sin hensikt på meg. 

Svar
Kommentar #105

Robin Haug

127 innlegg  11018 kommentarer

Jeg appellerer til hukommelsen din, Bastrup

Publisert over 5 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.

En frosk kvekker fordi den er frosk.

Det er merkelig dette. At du og visse andre beskriver meg som en frosk. Forstår du hva dette er? Forstår du hva du gjør? 

Jeg har spurt deg om hvorfor din mentor, etter ditt sigende, igjen og igjen gjentok, overfor deg, at folk måtte beskyttes for seg selv. Kan du huske dette Bastrup? Kan du huske at jeg spurte deg om dette? Kan du lese hva jeg spurte deg om? 

Jeg vet godt det er litt ubehagelig. Men jeg vet også godt at hva jeg her sagt er noe som romsterer.  Du vet at jeg har et poeng. Du kan ikke innrømme det. Eller: du har et valg. Men har du baller til å ta valget? Nei, du vil glemme din egen hukommelse. 

Svar
Kommentar #106

Magnus Leirgulen

61 innlegg  3722 kommentarer

Kimo

Publisert over 5 år siden

"Jeg liker rett og slett ikke å være uenig med deg, for jeg har erfart at vi er enige om det meste".

"Jeg anbefaler fortsatt boken av Roger Aase. Hvis hele boken er løgn og oppspinn er det på tide at noen presenterer fakta!"

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Å søke etter sannheten i en sak, krever av og til uenighet. Jeg liker ikke å være uenig med Rune Staven heller.  Men utgangspuntet var jo trådstarter Landes drømmerier om sønderknuselse og brenning vedr. en gruppe som han ellers hadde små faktiske kunnskaper om.

Jeg opplever at Rune, som ellers er en ganske oppegående fyr, er altfor fokusert på fragmentariske sider ved frimurerne, uten å kjenne til den hele og fulle sammenheng. Nå er det selvsagt slik at disse har seg selv å takke, siden de så lite står frem og forsvarer seg.

Selv føler jeg meg heller ikke komfortabel med å kanskje bli sett på som en slags forsvarer for disse. Det er ikke mitt poeng.  Mitt poeng er at dersom vi roper ulv, ulv i tide og utide blir vi til slutt ikke tatt seriøse lenger som kristne.  

Jeg har ikke lest boken til Aase, men jeg tror så men ikke at den bare  er løgn og oppspinn. Likevel må den nødvendigvis være subjektiv og preget av skuffelse og indignasjon.   Det er forståelig, men en sak har alltid to sider.  Jeg bifaller ikke de ting som er fortalt her, om det er tilfelle da.  Men en dom kan aldri felles bare på den ene parts påstand.

Å dømme på dette grunnlag med at det er satans virksomhet og kvalifisert ondskap som foregår bak frimurernes murer vil jeg ikke være med på, før beviset ligger på bordet.

Jeg har opplevet og sett at en amerikansk vekkelses og helbredelses forkynner har spurt den søkende om de har tilknytning til frimurerne.  En svarte da om sin far, at han hadde vert det, hvorpå predikanten roper til forsamlingen om dette, og at dette er den direkte årsaken til den søkendes langt fremskredne kreftsykdom.  Slikt er usmakelig, og slik vil vi ikke ha det.

 

Svar
Kommentar #107

Robin Haug

127 innlegg  11018 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.

Mitt poeng er at dersom vi roper ulv, ulv i tide og utide blir vi til slutt ikke tatt seriøse lenger som kristne.

En dyp og riktig erkjennelse. Buddhistene vet dette: de bare venter.

Svar
Kommentar #108

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

En dyp og riktig erkjennelse. Buddhistene vet dette: de bare

Hei Robin

 

 

He he da må de nok vente en stund:)

 

 

 

MVH

Rune

Svar
Kommentar #109

Olav Rune Ekeland Bastrup

95 innlegg  2613 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Du vet at jeg har et poeng. Du kan ikke innrømme det. Eller: du har et valg. Men har du baller til å ta valget?

Du påstår at jeg vet noe jeg ikke vet. Nei, jeg vet ikke at du har et poeng. Og jeg tror ikke det skyldes en mangel ved meg, i alle fall er du langt fra å overbevise meg om at det skulle skyldes en mangel ved meg. Å beskytte noen mot seg selv - jeg skjønner nå at det er dette som er synden her, ifølge Haug. Man bruker da sin egenerklærte overlegenhet (i dette tilfelle med en mikrofon merket NRK) til å begrense et annet menneske, man beskytter det fordi det presumptivt ikke kan beskytte seg selv. Det skal man ikke gjøre, tror jeg Haug mener, det er kanskje sågar å ligne med et overgrep, en maktdemonstrasjon mot denne personens frihet og integritet. Har jeg oppfattet dette korrekt? I så fall: Finnes det en fin, tynn linje som kan separere begrepene litt bedre fra hverandre, nemlig at hva Haug (formodentlig) oppfatter som et overgrep like gjerne kunne beskrives som hensynsfullhet? Siden Haug - i en annen tråd - skriver om sinnet, om holdning, antar jeg at holdning, hensyn og motiv ikke er aldeles uvesentlig for sluttproduktet - at å beskytte en person mot seg selv kan være en riktig så barmhjertig handling?

Angående froskemetaforen så synes jeg den blir bedre og bedre for hver gang jeg benytter den, for du lever virkelig opp til den. Din trøst får være at frosken er en prins i forkledning.

Svar
Kommentar #110

Robin Haug

127 innlegg  11018 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

He he da må de nok vente en stund:)

Det må de. Det vil de. Det bør de. De venter. Med rette. (Efter min oppfatning.) Buddhismen representerer en tenkning som ingen av de tre abrahamske religioner kan måle seg med. Den er simpelt hen et annet sted. Det er da også derfor den bare venter. Det er det svake som må misjonere. 

Svar
Kommentar #111

Robin Haug

127 innlegg  11018 kommentarer

If I May

Publisert over 5 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.

Angående froskemetaforen så synes jeg den blir bedre og bedre for hver gang jeg benytter den, for du lever virkelig opp til den. Din trøst får være at frosken er en prins i forkledning.

Dette synes jeg var fint sagt. Virkelig. Det er noe man kan leve med. And certainly I will. 

***

Ellers må jeg si, if I may, at du kverulerer nå, og ikke så lite.

Jeg har spurt deg om hva du tenker om at din sjef den gang så mange gjentatte ganger følte behov for å si til deg at enkelte måtte beskyttes mot seg selv: at det var den leksen han gjentok og gjentok. Jeg har spurt om du ser ironien i mitt spørsmål. Mitt hovedanliggende vil så, naturligvis, være at man tar et oppgjør med sin tidligere sjef. For enten er denne sjefen sjeldent uintelligent, eller så mente han at du var. Hvem skal beskyttes mot hvem her?

Følgelig, når jeg talte om baller, talte jeg altså om dette. Ikke annet.

Konklusjon: man plasserer seg som man plasserer seg. (Om dette emnet anbefaler jeg Jacques Derridas lysfaste Positions.)

Svar
Kommentar #112

Mette Solveig Müller

53 innlegg  4830 kommentarer

.

Publisert over 5 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.

Om du mener at det er jeg som beskriver (antagelig frimurerne)

Hei igjen

Ser at jeg uttalte meg uheldig her. Jeg mener vel at alt som skjer har en årsak og slik sett ikke er "ondskap" som sådann. Ondskapen i verden er mer forårsaket av vår manglende forståelse av de sammenhenger vi lever i. Jo mer vi søker å avklare disse (min gudstro) jo mer bevissthet og harmoni vil vi evne å skape.

Jeg har hatt et behov for å si fra om disse tankene. Om det er rett eller galt får tiden vise, så jeg avslutter denne samtalen her. Har ikke mer å si.

vennlig hilsen mette

Svar
Kommentar #113

Ragnhild Kimo

8 innlegg  1938 kommentarer

Trådstarter...

Publisert over 5 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.

Men utgangspuntet var jo trådstarter Landes drømmerier om sønderknuselse og brenning vedr. en gruppe

Ja, jeg må vel tilstå at min kommentar beveget seg litt i utkanten av starten :-) Jeg er som deg skeptisk til alskens profetier, og tar avstand fra mye av trådstarters utsagn.

Jeg har ingen formening om at det finnes en kobling mellom ABB og frimurerne når det gjelder ugjerningen i Oslo og på Utøya. Det er utenkelig så lenge jeg tror at ABB lider av alvorlig personlighetsforstyrrelse.

Den eneste påvirkningen fra frimureriet jeg synes trer tydelig fram, er behovet for "flotte uniformer med utmerkelser vi ikke vet hva betyr" :-) Det synes jeg forøvrig er latterlig, men det er jo ikke så farlig i seg selv.

Det er det innenfor uniformen som teller.

De flotteste og ærligste menn jeg kjenner behøver ikke uniform for å fortelle at de er blandt de beste!

Mvh Ragnhild

 

 

 

 

Svar
Kommentar #114

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Manglende forståelse

Publisert over 5 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Ondskapen i verden er mer forårsaket av vår manglende forståelse av de sammenhenger vi lever i.

Jeg synes også man skal være forsiktig med å demonisere en organisasjon fordi man ikke forstår hva de driver med, eller personlig ikke synes noe om deres virksomhet.

Jeg ser at man hevder at jeg forsvarer frimurerne innbitt. Jeg forsøker kun å oppklare noen åpenbare misforståelser, samtidig som jeg alltid er talsmann for menneskets rett til å bestemme over sin egen tro og sin egen virksomhet, så lenge de ikke plager eller truer andre.

Meg bekjent har frimurerlosjen aldri bedrevet virksomhet som har gått ut over andre mennesker.

Man må gjerne mene at andre folk er dumme som holder på med noe som er annerledes enn det man selv liker, men skulle det være en legitim grunn til å spre løgner om dem, og hevde at de burde forbys, og deres bygninger brennes ned?

Vi mennesker er forskjellige, og det som kjennetegner våre samfunn er mangfold og ulikheter i interesser. Jeg er sjeleglad for at de menneskene som ønsker å forby alt de selv ikke liker ikke har noen makt i samfunnet.

Heldigvis er det fremdeles tillatt å bestemme selv over sine egne interesser.

Men noen må visst alltid ha noen å se ned på og gremmes over.

Kan man ikke heller ta tak i den type virksomheter som åpenbart truer andres eksistens, enn å angripe folk som ikke gjør en flue fortred?

Mvh Sverre

 

 

 

 

Svar
Kommentar #115

Mette Solveig Müller

53 innlegg  4830 kommentarer

.

Publisert over 5 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.

Kan man ikke heller ta tak i den type virksomheter som åpenbart truer andres eksistens, enn å angripe folk som ikke gjør en flue fortred?

Du kaster deg ganske så bastant inn i kampen for forsvaret av hemmelige lukkede organisasjoner, som bygger mennesker i den kristne læra. Greit det. - Jeg vil uansett ikke angripe den enkelte frimurer, like lite som jeg vil angripe en muslim fordi noen muslimer blir terrorister.

Men du ser vel, at det finnes mange ulike hellige brorskap også innenfor islam? De bygger nok også mennesker i  henhold til tro. Men vi har blitt vitne til, at noen likevel ser at denne verden "trenger" deres terror, som en mørk kraft for å vekke befolkningen.

Vil det være unaturlig at vestens frimureri faktisk lærer, og kan utøve slik mørk vold de også? For å hevde deres egne interesser på det ene eller andre området? Fremstår ikke nettopp vår egen terrorist som en læregutt i terror? Å fremstå slik han evner er ikke galskap, slik jeg evner å se det, men trygghet i egen overbevisning. Denne tryggheten har han ikke alene i seg selv, men med god støtte i et godt akseptert samfunn, tenker jeg.

Jeg opplever det bare mye vanskeligere å tro på at han har vært alene, enn at han har hatt sine usynlige bakmenn. Dette er ikke for å stemple en uskyldig organisasjon, men mer en rasjonell og kjølig betraktning over hva som utspiller seg i vår verden.

vennlig hilsen mette

PS Jeg ønsker ikke å demonisere organisasjonen som sådan. Jeg er faktisk selv inneforstått med at de driver med veldig mye bra. Slik jeg også ser at muslimske brorskap gjør.

Svar
Kommentar #116

Kjell Haugen

6 innlegg  1316 kommentarer

Frimureriets mange falsetter.

Publisert over 5 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.

Jeg har opplevet og sett at en

Hvor lenge frimureriet har eksistert vet ingen. Frimurervirksomhet med invielser kan man f.eks spore helt tilbake til 1600 tallet i det skotske miletæret.  Men man registerer at murernes arbeidsbrakker - eller losjer var utbredt.  I London ble storlosjen som de kalles startet rund 1717. Disse losjene ble fyllt opp meg gamle symboler og hemmelige inngangspassord og masse forskjelige graderinger og ordner. Storlosjer styrer de høyere gradene (mestergrader) , mens tilhørende losjer de lavere gradene (arbeidergrader).   Det dannet seg forskjellige retninger av frimureri representert i de forskjellige storlosjene  i de forskjellige land.  Kolonitiden spredte dette systemet utover fra London til  alle koloniene, til Amerika og til andre ikke engelsktalende land og kolonier.  I Amerika finnes det f.eks en storlosje i hver stat - som har sine "mestergrader", mens de lokale losjene har sine lærlng og svenne grader ( arbeidergrader).

Gjennom bruk av symboler og gudenavn kan man spore likhetstrekk til frimureri tilbake i tid gjennom hermetiske / kabbalistiske tradisjoner.  Bruken av de samme symboler som gjengangere på antikke bilder skrifter kan antyde dette.  Sporene går helt tilbake til byggingen av Salomos tempel gjennom mysterikultene.

Ser vi på tråstarters drøm om at frimurerlosjen skal knuse stortinget er det ingen grunn for det.  Tar vi en tur til stortinget og ser på bildet "Eidsvol riksraad 1814" som henger der er det bildet fullt av frimurer symboler.  Se på veggen i bildet henger den Joriske og Doriske søyle med Passer og Vinkelhake imellom (Søylene kalles også Boaz og Jachin).  Slike symboler finner du i de fleste losjer i hele verden. Mange av Eidsvoll mennene var frimurere og kjent med slik symbolbruk og stolene er til forveksling satt opp som de pleide å være i en losje.   Et tilsvarende kjent frimurerbildet er ""Washington laying the cornestone" som viser Georg Washington i sin frimureruniform legger ned grunnsteinen til kongressbygningen i USA.

Innen den katolske verden har paver forbudt sine medlemmer fra medlemskap i frimurerlogene.  I norden derimot er tilsluting til den kristne tro en forutsetting for medlemskap.  Her er det 12 grader.

I andre storlosjer en de nordiske har man andre graderinger.  Her ligger en påstått knytning til 22/7/11. En av graderingene heter "Knights templar".  Her har en rekke kjente politikere, kunstnere, forfatter vært ordinert siste hundre årene.  Tempelridderne stammer tilbake til 1119 som en katolsk orden. Tempelriddernes flukt og forfølgelse i Frankrike på 13 hundretallet førte til en flukt til Skotland - hvor frimureriet oppstod noe senere.  Derfor er det mange som ser frimurerne som arvtagere til denne "oppgaven".   Frimurerne har fem forskjellige kalendre i bruk en av dem Anno Ordinis ( A.O.) starter i år 1119 og brukes av tempelridderne. Disse årstallene brukes f.eks på medlemspass/medlemsertifikater som utstedes internt.

Svar
Kommentar #117

Ragnhild Kimo

8 innlegg  1938 kommentarer

Trådstarters.....

Publisert over 5 år siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.

Ser vi på tråstarters drøm om at frimurerlosjen skal knuse stortinget er det ingen grunn for det.

Kanskje det er nettopp derfor? Altså, han mener at de allerede er der og har bukta og begge endene?

 

Svar
Kommentar #118

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Ja, fordi jeg sitter inne med viten

Publisert over 5 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Du kaster deg ganske så bastant inn i kampen for forsvaret av hemmelige lukkede organisasjoner, som bygger mennesker i den kristne læra.

Ja, jeg kaster meg ganske bastant inn i diskusjonen fordi jeg faktisk besitter en god del viten om losjebevegelsen. Jeg har venner "på innsiden" og jeg har studert fenomenet ganske nøye gjennom flere år.

Å tro at denne organisasjonen skulle ha noe med 22/7 å gjøre, virker like sannsynlig som å hevde at det egentlig er Arbeiderpartiet selv som har iscenesatt hele terroren for å få sympati.

Jeg har vanskelig for å fatte at man i det hele tatt kan finne på å koble frimurerbevegelsen til terroren i full offentlighet på så sviktende grunnlag, og dermed mistenkeliggjøre hele medlemsmassen, som består av helt vanlige menensker som du og jeg.

Politiet har etterforsket terrorsaken meget grundig for å finne mulige medsammensvorne, og konkludert med at Breivik var alene. Bør man ikke respektere det?

Jeg er mildest talt sjokkert over hva slags mistenkeliggjøring som finner sted i full offentlighet, og uten det minste fnugg av beviser eller indisier.

Det er skremmende hva man kan tillegge dem man kjenner lite til og ikke forstår.

Losjebevegelsen har som siktemål å foredle menneskene og utvikle medlemmenes aller beste verdier. Hvordan noen kan få dette til å være mistenkelig er meg en gigantisk gåte.

Og som jeg har forsøkt å gjøre grundig rede for, så er symbolene de anvender i sine innvielsesritualer, symboler som er fellesmenneskelige, og som stammer fra vår tro, mytologi, eventyr, drømmer osv.

Våre drømmer er ofte full av "skremmende" symboler og hendelser, likevel anser psykologien drømmene som "kongeveien" til å forstå menneskets bevissthet.

Som jeg også har gjentatt mange ganger: Organisasjonen er slett ikke hemmelig eller lukket. Hvem som helst kan bli medlem, og man kan lese om organisajsonens virksomhet i offentlige publikasjoner.

For å bli medlem er det tilstrekkelig at man kontakter dem, og ber om å få bli vurdert som medlem. Det heter seg at man må anbefales av to losjemedlemmer, men dette fravikes ofte. Det er ikke hemmelige medlemslister, men hvem som helst kan finne ut hvem som er medlemmer på grunnlag av offentlige medlemslister.

Men man ønsker altså at visse opptaksritualer ikke skal offentliggjøres fordi de da mister sin verdi som førstegangsopplevelser for medlemmene som skal innvies i en ny grad.

Verre enn det er det ikke.

Mvh Sverre

 

 

 

 

 

 

 

Svar
Kommentar #119

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Trådstarterens drøm....

Publisert over 5 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.

Kanskje det er nettopp derfor? Altså, han mener at de allerede er der og har bukta og begge endene?

...handler om ham selv. Det er hans underbevissthets beskjed til ham om at alt det han i sin forvirring tillegger frimurerlosjen, i virkeligheten dominerer hans eget sinn.

Hans sinn er i ferd med å domineres av en gigantisk konsirpasjonside.

Denne konspirasjonsideen truer hans sunne fornuft.

Å påstå at frimurerlosjen sitter med bukta og begge ender i det norske samfunnet er en syk ide. Medlemslistene i denne organisasjonen er offentlige.

Det er bare å gå inn å sjekke hvem som er medlemmer, så vil man oppdage at en slik komnspiasjonstanke mangler ethvert rasjonelt grunnlag.

Mvh Sverre

 

Svar
Kommentar #120

Rune Holt

8 innlegg  10559 kommentarer

Ikke rart

Publisert over 5 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.

Jeg er mildest talt sjokkert over hva slags mistenkeliggjøring som finner sted i full offentlighet, og uten det minste fnugg av beviser eller indisier.

Det er skremmende hva man kan tillegge dem man kjenner lite til og ikke forstår.

Losjebevegelsen har som siktemål å foredle menneskene og utvikle medlemmenes aller beste verdier. Hvordan noen kan få dette til å være mistenkelig er meg en gigantisk gåte.

Når frimurerne driver med hemmelighetskremmeri og mye merkelige okkulte ritualer,får de takke seg sjøl  for at de blir mistenkeliggjort.

At du står inne for det de driver med er ikke rart.Din tilnærming til religion og lære er nært beslekta.

Svar
Kommentar #121

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.

For å bli medlem er det tilstrekkelig at man kontakter dem, og ber om å få bli vurdert som medlem. Det heter seg at man må anbefales av to losjemedlemmer, men dette fravikes ofte. Det er ikke hemmelige medlemslister, men hvem som helst kan finne ut hvem som er medlemmer på grunnlag av offentlige medlemslister.

Hei Sverre

 

 

Det er ikke bare du som sitter med viten om frimuerne, Jeg kjenner også noen så det er mye mer enn det du tror og vil få vite. Det går deg hus forbi slik jeg tolker din forsvars tale for denne sekten. du vil nok få deg en overaskelse på mange plan i nær framtid sanne mine ord.

 

 

 

 

MVH

Rune

Svar
Kommentar #122

Ragnhild Kimo

8 innlegg  1938 kommentarer

Dette var ikke en påstand!

Publisert over 5 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.

Å påstå at frimurerlosjen sitter med bukta og begge ender i det norske samfunnet er en syk ide. Medlemslistene i denne organisasjonen er offentlige.

Jeg har i alle fall ikke påstått noe som helst i den retning.

Det var bare et spørsmål (ut i lufta) angående trådstarters drømmer, fantasier, profetier eller hva det nå er... en slags forklaring på hvorfor slike tanker får feste.

Mvh Ragnhild

 

Svar
Kommentar #123

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Litt av en logikk

Publisert over 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Når frimurerne driver med hemmelighetskremmeri og mye merkelige okkulte ritualer,får de takke seg sjøl

Først mistenkeliggjør man folk uten grunn, og så påstår man at det erderes egen skyld at de blir mistenkeliggjort.

Har du krav på å få vite hva alle menensker gjør når de er sammen med sine likesinnede?

Hva gir deg rett til å ha innsyn i alle menneskers private affærer?

Kan man også kreve å få innsyn i alt som foregår av indre liv i enhver religiøs organisasjon, i politiske partier osv?

Selvsagt ikke.

Mange danner seg fiendebilder av folk, og tillegger dem nærmest enhver ondskap og tvilsomme verdier. Noen har jødene som fiendebilde, noen har muslimer. Og atter andre har frimurerne.

Da er det tydeligvis legitimt i egne øyne å mistenke dem for hva som helst, inkludert terror og drap.

Så lenge det er liv i meg vil jeg ta til motmæle mot slik ondskapsfull mistenkeliggjøring av andre menneskegrupper uten grunnlag.

Mvh Sverre

 

 

Svar
Kommentar #124

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Hvilken overraskelse er det da?

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

du vil nok få deg en overaskelse på mange plan i nær framtid sanne mine ord.

Skulle jeg gjerne likt å vite.

Mvh Sverre

Svar
Kommentar #125

Kjell Haugen

6 innlegg  1316 kommentarer

A.B.B. hevder selv å være en "Tempelridder".

Publisert over 5 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.

Politiet har etterforsket terrorsaken meget grundig for å finne mulige medsammensvorne, og konkludert med at Breivik var alene. Bør man ikke respektere det?

Innenfor den nordiske frimurerlosjen finnes ikke KnightTemplar graden. 

I de Engelske og Amerikanske storlosjene kan man finne desse gradene.   Ser man på to forskjellige ordner typer "York systemet" og "Det skotske systemet".  York systemet  ( Mark master--> Royal Arch Mason--> Order of the Red Cross --> Order of Knights --> Order of Knights templar ) og det skotske systemet ( 33  forskjellige master grader ) alt bestyres av storlosjen i London.  30. grad i det skotske systemet  ( Kadosh) er inspiert fra middelalderens "Knightstemplar" og er sammenlignbart med York-systemets "Order of Knight Templar" grad.

Hele dette systemet er godt beskrevet og tilgjengelig for de som ønsker det.  Så det at A.B.B lot seg kanskje inspierer av terminologi , språkbruk og symbolbruk er ikke utenkelig.  På samme måte som man politisk kan ha latt seg inspirere av islam-  kritiske holdninger på sin vei når han lagde sitt eget absurde univers og manifest. 

Svar
Kommentar #126

Mette Solveig Müller

53 innlegg  4830 kommentarer

..

Publisert over 5 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.

Å tro at denne organisasjonen

Det siterte får stå på din egen kappe.

Jeg påstår faktisk ikke noe, men gjør det jeg trodde man skulle på et forum; - belyse saken fra ulike ståsted? Det er jo ikke akkurat for å bli populær jeg sier det jeg gjør, men fordi det faktisk har opptatt meg, og jeg mener alle sider bør belyses.

Det forbauser meg hvor lett mange evner å se på islam som en "voldsideologi"?  Og dette spesielt innenfor brorskapene og de lærde krefter? - Og holder det opp mot hvor utenkelig det skulle være at noe slikt befant seg innenfor det samme i  vår egen vestlig kultur? Det virker som om noen tror at vi mennesker er skapt vesensforskjellig?

Men verden klarer seg helt sikkert uten meg og min stemme også, om jeg hadde blitt en buddist som lot verden seile sin egen sjø? - Min stemme teller svært lite alene uansett. Det er når vi står sammen om det vi tror på, at vi løfter i flokk. -

Godt å få mer faktabasert kunnskap av K. Haugen

med vennlig hilsen mette

Svar
Kommentar #127

Knut Nygaard

487 innlegg  6957 kommentarer

Fra "Servitutt" på you tube....

Publisert over 5 år siden

CIOR - Opposisjonen ber justisminister Grete Faremo (Ap) forklare seg | 
Frimurer Eivind Haug Kogstad. Rosene - Eivind Haug Kogstad er født i 1954, har stillingen Advokat og bosted Oslo Han er medlem av Johannes-losjen Rosene Kogstad -- Grete Faremo, født 16. juni 1955, fødested Arendal, Aust-Agder. Jurist og politiker. Foreldre: Jernbanetelegrafist, senere turist- og tiltakssjef og stortingsmann Osmund Faremo (1921--99) og Tora Aamlid (1921--). Gift 26.5.1979 med advokat Eivind Haug Kogstad (1.5.1954--), sønn av kommunegartner Kåre Kogstad og Else Haug, ekteskapet oppløst 1985; samboer med skuespiller Magne Benedikt Lindholm (25.5.1945--), sønn av informasjonssjef Helge Lindholm (1912--91) og pianolærer Solveig Engh (1908--2000).

1996 fremla Stortingets kontrollkomité for de hemmelige tjenester en rapport som hevdet at Berge Furre hadde vært under etterforskning av Politiets Overvåkingstjenenste (POT) for forhold som angivelig var fremkommet i de østtyske Stasi-arkivene mens han var medlem av Lund-kommisjonen. Som justisminister i den aktuelle perioden måtte Grete Faremo ta de politiske konsekvensene av måten saken var blitt håndtert på, og hun gikk fra regjeringen til Stortinget, hvor hun var blitt innvalgt 1993. Etter mandatperiodens utløp 1997 ble hun direktør i Storebrand og 1998--2003 konserndirektør samme sted. Fra 2004 er hun direktør i Microsoft.
Hentet fra http://snl.no/.nbl_biografi/Grete_Faremo/utdypning

Eivind Haug Kogstad (f 1954)
Per Kåre Haug Kogstad (f 1956)
Anette Burum (f 1973)
Carpintaria Marfijo Lda
Anette Burum bor i Vollsveien 208 A , Eiksmarka
Kogstad Lunde & Co DA Advokatfirma Mna 

Medlemmer etter fødselsår --
Navn Født Stilling Bosted
Carlsen, Rolv Arnfinn
1919 
Produksjonsjef

Fyllingsdalen
Christensen, Knut-Erik
1940 
Provisor

Eiksmarka
Christensen, Tor
1935 
Disponent

Oslo
Egeland, Knut Normann
1937 
Spesialrådgiver

Oslo
Falchenberg, Knut
1952 
Administrerende direktør

Oslo
Broch, Lars Coucheron
1930 
Disponent

http://www.tv2.no/prosjekt/frimurer/losjer/rosene

Osmund Faremo, født 1921, fødested Valle i, død 1999. Setesdal, norsk politiker (A). Med i Milorg under krigen, arrestert og dødsdømt, satt i fangenskap i Tyskland 1943--45. Turist- og tiltakssjef i Setesdalsområdet 1964--69. Medlem av Bygland kommunestyre 1951--75, ordfører 1958--60 og 1964--66. Medlem av arbeiderpartiets landsstyre 1965--66. Stortingsrepresentant for Aust-Agder 1965--85, vararepresentant 1958--65. Formann i Norsk-Jugoslavisk Samband 1978--90. Nestleder i Europabevegelsen 1989--91. 

Brødremenigheten ble grunnlagt i Sachsen i Tyskland av grev Zinzendorf i 1727. I begynnelsen holdt de til i Herrnhut, og ble derfor kalt «herrnhutene». Vekkelsen kom fra Danmark til Norge i 1730-årene. Blant annet var det fra siste havdel av 1700-tallet blitt stiftet menigheter i Skien og på Bragernes. I hovedstaden holdt de til i Nedre Slottsgate 15.
http://no.wikipedia.org/wiki/Br%C3%B8dremenigheten

Breiviks fadder i frimurerlosjen:
-- Jeg føler meg brukt
-- Han var høflig, stille og «pinglete»
Nett-TV: NRK har snakket med tre av medlemmene i frimurerlosjen Anders Behring Breivik tilhørte. De forteller om en konservativ, høflig mann, som trolig ikke fant det han lette etter i losjen.
Tre av Anders Behring Breiviks losjebrødre forteller om massedrapsmannens tid i frimurerlosjen.
http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7971381

Finance Credit-konsernet står i sentrum for norgeshistoriens største bedragerisak. Den startet da de to hovedmennene bak selskapet, Torgeir Stensrud og Trond Kristoffersen, ble arrestert og varetektsfengslet i november 2002.
http://no.wikipedia.org/wiki/Finance_Credit

Torgeir Stensrud (født 1. juli 1949) er en tidligere norsk næringslivsleder og offiser. Han er bedrageridømt to ganger, første gang i 1993 og andre gang i 2005 i den såkalte Finance Credit-saken, i forbindelse med at selskapet han startet sammen med Trond Kristoffersen svindlet banker for milliardbeløp. Torgeir Stenrud ble i 2005 dømt til syv års fengsel og til å betale 1,2 milliard kroner i erstatning til bankene sammen med Trond Kristoffersen. Stensrud anket dommen i Oslo tingrett, men denne ble opprettholdt av Borgarting lagmannsrett 12. april 2007.

Stensrud var tidligere oberstløytnant i den norske hæren. Han har vært både president for NATOs reserveoffisersorganisasjon Confédération Interalliée des Officiers de Réserve (CIOR), med 800 000 medlemmer, fra 1990 til 1992,[2] og president for Norske Reserveoffiserers Forbund fra 1992 til 1998.[3] Stensrud ble deretter utnevnt til æresmedlem i Norske Reserveoffiserers Forbund.
http://no.wikipedia.org/wiki/Torgeir_Stensrud

Birger Breivik (født 26. oktober 1912 i Fyresdal, død 28. juni 1996) var generalsekretær for Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) 
http://no.wikipedia.org/wiki/Birger_Breivik

Hvor "Servitutt" vil med denne informasjonen er jeg usikker på, men trolig er det konspiratorisk anlagt - noen som ser sammenhengen?

Svar
Kommentar #128

Magnus Leirgulen

61 innlegg  3722 kommentarer

Litt om symboler og annet språk

Publisert over 5 år siden

Symboler, symbolikk og ritualer er i seg selv hverken gode eller onde, uansett hvor vakre, eller på den annen side, hvor groteske de kan synes å være.  Det er selve bruken, og hva mennesker, eller grupper av mennesker legger i det som gir meningen godt, ondt, lærerikt o.s.v.

Derfor kan også symboler ofte ha forskjellig betydning hvor vi befinner oss i verden, eller i historiske tidsepoker. 

Til eksempel var det kristne korset engang romertidens mest makabre og groteske henrettelseskonstruksjon som verden noensinne har sett.  Noen mennesker kunne bli hengende i flere dager, og døde til slutt, ikke av blodtap men av betennelser og uttørking.  Et symbol på den Ondes gjerning i menneskesinnet, til forlystelse for soldater og andre interesserte i sadismens tegn.

Selve trekonstruksjonen korset, var uskyldig nok. Men bruken av det gjorde ondskapen så kompakt her, at den senere franske giljotinen ble rene barmhjertighetsmaskinen å regne.

Da Jesus frivillig lot seg fange inn i denne ondskapens symbol, og lot seg pine og henrette på denne måten, var det for å ta inn over seg, og vinne seier over den Onde, og dermed fri mennesket fra den evige pine.

Derfor ble korset omgjort av de kristne til et seierssymbol, og til en påminnelse om Jesu selvoppofrende og ubetingede kjærlighet til hvert eneste menneske. Men korset i seg selv betyr jo ikke noe, før mennesket selv velger å ta imot, og dyrke symbolikken og budskapet i det.

Symboler og ritualer (symbolske handlinger) er altså i utgangspuntet nøytrale, før vi legger inn mening og budskap i det. Det er en slags beholdere som kan fylles med  meninger, på godt eller ondt.

Det symbolet vi nordmenn mest av alt er samlet om og elsker er vel det norske flagget. Det vekker minner, fedrelandskjærlighet og gode følelser.  Fargene er innprentet og betydningsfulle for oss, selv om vi ikke helt greier å forklare det,                                                                  Korset er der som symbol på vår kristne kultur, og vekker gode følelser hos de fleste.  Men slett ikke alle. Noen vil fjerne korset fordi det virker provoserende på dem, eller vekker vonde følelser av en eller annen grunn.  Symboler er altså ikke alltid homogene i sin betydning for absolutt alle.

Ritualer er en rekke av symbolske handlinger og ord, der gjentagelser til visse tider og klokkeslett gjerne  er en del av sammenhengen og virkemiddelet.  Men det er hva som blir lagt inn i ritualene som bestemmer om det er av det gode, det onde, eller annet.

Symboler i alle former er språk, en form for meddelelse, mennesker i mellom, og mellom Gud og mennsker.  Et språk like gammelt som mennsket selv.  Slangen i hagen var symbol på den Onde. Han talte fristende, velformulert og logisk til Eva.  Qg Eva og Adam åt av det forbudte eplet, symbolet på at hun valgte å ikke  høre på Guds stemme, men på Satans.

Symboler er meningsbærende.  Da skriftspråket utviklet seg ble dette egentlig bare en videreføring og utvikling i symbolbruk.  Bokstaver er symboler, enkeltvis eller i en rekke av slike symboler som blir til ord, og til meningsfulle setninger.  Rett og slett et inviklet og komplisert  symbolsystem som kan gi klare meningsutvekslinger på godt og ondt, eller til å bli klok eller dum av. Det vet vel vi som vandrer her inne på VD forumet.

Men - hva har alt dette med denne tråden å gjøre ?   Ikke annet enn at jeg ønsker å minne om at ikke alt, alltid er slik som det ser ut for å være.  Dersom vi er årvåkne og ikke lar oss beherske av sannsynligheter, emosjonelle tolkninger og tilfeldige drømmerier, men altid spør etter sannheten i kontekstuell form, kan vi ofte spare oss selv og andre for mye vondt.

Jeg vet ikke mer om Frimurernes ritualer og symboler enn det som er kommet frem her på tråden, og det er i alle fall for lite for meg til å felle en dom over.

Det er fremkommet noen groteske eksempler på deres symbolbruk, det er sant.  Men innholdet og budskapet i denne symbolikken vet vi ikke noe om, jeg vet ikke en gang selv hvordan jeg ville ha opplevet det, eller tolket det.

På apoteket husker vi dødningebeina i kryss over et dødningehode på alle flasker som inneholdt giftige saker i , kanskje de finnes ennå.  Det var jo ikke så pent å vise frem slikt -  selve symbolet på døden.  Men - det var ikke mulig å misforstå det, og slik var det også ment.  Det var en klar advarsel.   Den symbolske meningen var altså god, den ville verne deg mot noe forferdelig vondt.

Det kan være gode grunner eller tåpelige grunner for at ordenen virker så lukket og hemmelig, det vet vi ingen ting om. Derfor er det i hvert fall tåpelig å slå ned på dette som ondskap og  sammensvergelse.

Safunnet ellers blir mer og mer åpent. Det som er vanskelig å forstå er likevel at frimurerne ikke vurderer å åpne litt på sløret av og til. Ikke for å tilfredsstille vår nyssgjerrighet, men for å unngå slike spekulasjoner som vi er vitne til i ny og ne. Men hva vet vi, kanskje det er en del av opplegget deres dette også.  Men dem om det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svar
Kommentar #129

Kjell Haugen

6 innlegg  1316 kommentarer

Utvikling og eksamner..

Publisert over 5 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.

Det kan være gode grunner eller tåpelige grunner for at ordenen virker så lukket og hemmelig, det vet vi ingen ting om. Derfor er det i hvert fall tåpelig å slå ned på dette som ondskap og

Mye av hemmelighetskremmeriet i Frimurerne er eksamenene i utdanningssystemet. Disse er alle satt opp som teaterforestilling med sener og dialoger hvor kandidaten er den uvitende hovedperson og andre er meddeltakere i en velredigert forestilling med faste sener. 

De tre første gradene er innholdsmessig ganske lik i alle losjer.    1. Grad gir bevisthet om lidenskap, utdannelse og det intelektuelle forholdet mellom dem. Dette uttrykt i teaterforestillingen som  hammer , meisel og tommestokk.   2. Grad gir bevisthet om lover/regler og personlige forhold og moralen som er et forhold mellom dem. Dette uttrykt i teaterforestillingen med loddsnor , vater og vinkelhake.  3. Grad uteksamenerer i forståelse av lovene  , kreativitet og proposjonene som er forholdet mellom lover og kreativityet. Dette uttrykt i teaterforestillingen med sporvinden , blyanten og passeren. 

3. grad Ligner mye på den kristne dåp.  Hos de kristne drukner man det gamle livet  i vannet og dør og oppstår til et nytt liv i Kristus. 3 grad legges man i en grav og reises opp av sine medbrødre til et åndelig liv som frimurer.  Mange reagerer på denne morbide teaterforestillingen med død og oppstandelse - som er en symbolsk handling tilsvarende drukning og oppstandelse i dåpsrituale.

Når man har gått i gjennom disse 3 første gradene kan man besøke andre losjer og velge mellom ca 1000 forskjellige mestergrader med egne teateroppsettinger..  I det "Svenske systemet" man bruker i norden er det bare 9 mestergrader.  Alle med egne hemmelige "teaterforestillinger" og forskjellige personlihetsutviklinsnivå.  Alle storljosjer har forskjellige antall slik utviklingsnivå og gjennomførings symbolikk.  De engeskbaserte york/scotske master gradene ble beskrevet i 1813 og brukes fremdeles.  Enkelt arabiske, mexikanske og amerikanske graderingssystemer kan inneholde opp til 93 slik utviklingsgrader med egne hemmelige eksamensforestillinger..   I noen systemer er det brukt "Marks" som ligner på speiderbevegelsen sine ferdighetsmerker. som skal gjøres før man kan eksaminieres og gå vidre til neste nivå.

Svar
Kommentar #130

Åse Bendiksen

0 innlegg  84 kommentarer

Hemmeligheten?

Publisert over 5 år siden

Interessante forelesninger av Walter J. Veith som belyser "hemmelige samfunn"  i et historisk og profetisk perspektiv ut fra bibelen.

 

"The Secret Behind Secret Societies"

"Much has been written on secret societies and there are numerous speculations as to which powers control them. The nature of secrecy is such that the real power behind the power should remain exactly that - Secret. In this lecture, clear evidence is provided to show who really stands behind the throne of earthly power."

http://amazingdiscoveries.tv/media/379/253-the-secret-behind-secret-societies/

 

"Behind the Scenes"

http://amazingdiscoveries.tv/media/380/254-behind-the-scenes/

Svar
Kommentar #131

7 innlegg  815 kommentarer

Takk for denne Åse

Publisert over 5 år siden

Har sett de første 28 min og så langt er dette en eneste lang bekreftelsen på hva Gud har vist meg, og Chuck Pierce, i profetisk form. 

Har selv aldri tatt frimureri-"tullet" helt alvorlig, men når gud begynner å undervise, faller altså brikkene fort på plass.

Alle som raljerer med profetien "min", og min person, burde bruke disse 1 1/2 timene på youtube, og så sjekke innlegget mitt på nytt. 

Hva er det som skjer ved to eller tre vitner?

La oss ikke bedra var det siste og det første Jesus advarte menigheten sin med, dette er en lang undervisning i bedrag, i alle fall de første 28 min, skal selv se de resterende også.

Svar
Kommentar #132

Mette Solveig Müller

53 innlegg  4830 kommentarer

sammenhenger vi ikke overskuer....

Publisert over 5 år siden
. Gå til den siterte teksten.

Alle som raljerer med profetien

Desto mer man prøver å forstå, desto mer må jeg bare erkjenne at jeg ikke vet.

Men at vi lever i sammenheger jeg ikke overskuer, er jeg helt klar over. Og oftest er det ikke nødvendig for mitt eget liv å ha all denne kunnskap heller?

Men at det er nødvendig i dag, og søke etter de sannferdige svarene, med et "levende lys" i øyner og hender, begynner jeg å forstå rekkevidden av. - Og våge å stå i det, uansett hva det koster.

Jeg er ikke dyktig hverken med engelsk eller lange foredrag, så jeg kom ikke så langt på videoen fra Åse, men den så ytterst interessant ut.. Men ved å søke på "origin of secret societies", kom jeg til denne siden som kan studeres mer i fred:

http://www.babylonmysteryreligion.com/Secret%20Societies.htm

Et ord opplyste meg voldsomt. Det er ordet "Blamegame"! - For nettopp ved dette blamegame, blir "lysene våre" blåst ut, - og vi viker, om vi ikke har lært å virkelig stå oppreist i motgang. Det er dette som kreves av oss som tror at det er Sannheten som er Veien til frelse, at vi står oppreist i motgang for det vi tror på. Det er dette vi må undervise i, at vi våger å reise oss, "med verdighet", for det vi personlig har blitt undervist om av vår Gud, gjennom "ordet alene". Ikke med skråsikkerhet, men med en ydmykhet og et ønske om å bli ytterligere opplyst de insikter som andre mennesker sitter med. Da også andre mennesker fra andre kulturer.

Blamegame, er vel også et ord vi må studere mere for å forstå den politikken som føres også? Hvem er det vi bruker som vår "syndebukk"? Det blir lettere å se politikken når vi ser "syndebukkene" klarere, og vet at de bare er ...ja; "syndebukker".

Dette handler den smale veien om, for på den brede blir jeg bare "en meddilter". Det er "Ordet" som kan gi oss opplysning innenifra. Ikke presteskapet som skal fortelle oss hva som er riktig å tro.

Det vil være ytterst viktig å fokusere positivt og ikke negativt, om en skal klare oppgaven. Vår kultur er drillet på å kritisere og se det negative ved alt og alle. Blamegame antagelig?

Mitt utgangspunkt for å være skeptisk til frimureriet, ligger i at medlemsskap faktisk er omtalt som strengt uforenelig med min tro. Jeg er heldigvis i bevegelse, og kjenner hvordan jeg stadig får mer til overs for de "originale" stemmene her på VD, som fortsatt tørr å hevde det de ser. 

med vennlig hilsen mette

Svar
Kommentar #133

Kjell Haugen

6 innlegg  1316 kommentarer

Mange teoriere om dette....

Publisert over 5 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Mitt utgangspunkt for å være skeptisk til frimureriet, ligger i at medlemsskap faktisk er omtalt som strengt uforenelig med min tro.

Mette:

Vi har nå nettopp vært gjennom en endring i grunnloven fra en Luthers til en åpen kristen grunnlov.  Er det en del av dette bildet ?  En av tankene rundt dette kan beskrive slik:

Ser man på kirkehistorien gjennom de siste 3000 år finner man igjen likhetstrekk hele veien. Kampen mellom den Jødiske gud og de andre Gudene.  I Rom før kristendommen var mysteriekultene sterke.  Disse brorskap og mystiske kulter med hemmelige ritualer og symboler var der.  Disse urgamle symbolene finner vi igjen idag mange steder i samfunnet.   Denne romerske kirkestrutur arbeider nært til det politiske system i samfunnet.  Den har en åpen og en lukket side.  Denne kirkestruktur som var i Roma adopterte kristendommen som sin og lagde samlet en hellig bok som kun dets prester kunne fortolke.  

For litt over 500 år siden kom en Luther og lot folk lese denne hellige boken selv. Lot folk tro på Kristus selv.   Samtidlig med dette ble det i denne urgamle kirken laget et hemmelig brorskap for å stoppe denne Lutherske tanke - Jesuittene.  De arbeider på alle plan som "hemmelige" agenter og har kun som hovedoppgave å stoppe utbredelsen av luthersk lære.   Disse Jesuittene har tilknyttet seg mange lukkede politiske , sosiale og samfunnsmessige nettverk gjennom alle tider. Disse var forbudt i Norge fram til 1950 tallet.  Lukkede systemer som frimurerne har mange felles ledere og symboler med - Jesuittene- selv om det i frimurernes losjer ikke er lovelig med religiøse diskusjoner.

Denne kontraprotestantiske organsiasjon har egentlig som hensikt å forene religiøs og  politiske makt tilbake til slik den var i før kristen tid i Rom.  "En Keiser , Ett Rom , En Gud". 

Så det å sette fokus på at enkeltpersoner i tiden kan være "antikrist" er fånyttes.  Kampen mellom Krist og antikrist har vært der hele tiden.  Antikrist er nok ikke en enkelt person ,men et urgammelt system vi ser spiller sitt dobbeltspill i alle samfunn med bruk av symboler.  Hvor mange av våre religiøse og politiske ledere som er etterfølgere av den sorte pave er vanskelig å si men mange av våre ledere har blitt avbildet i sorte klær sammen med en i hvite klær og som pleier å ha en mithra hatt på hode.

Den katolske kirkes dobble pave ( sort/hvit) har sine medhjelpere i mange religioner , filosofier og politiske system.  Også i Islam, Hinduisme, Budisme, humansisme , kommunisme osv.   Den store tanken er nå omdagen å forene alle religioner i en stor økumenisk kirke som styre både religion , filosofi og politikk. Med den endringen vi nå har fått i våre grunnlov blir det åpnet for et katolsk/politisk  dominert kirkesystem i Norge med tiden. 

Svar
Kommentar #134

7 innlegg  815 kommentarer

Müller

Publisert over 5 år siden

jeg har kjempet meg igjennom 44 min av videon nå, og detaljene som faller på plass fra denne undervisningen om det store bedraget er "skremmende" likt profetiene til CP og undertegnede, men det hjelper veldig på forståelsen om du en kristen forståelse i bunn, for ellers blir alt bare en kaotisk suppe av detaljer som ikke henger sammen, og du faller ned på blamegame-konseptet, hvor du finner ro i sjelen, for det er ditt utgangspunkt.

Som videon sier, ondt blir godt, og godt blir ond. Guddommelig blir demonsk, og demonsk blir guddommelig. Her ser du hvordan Gud kan åpenbare ting til mennesker, først i profetisk form, og så gjennom nøkternt detaljert informasjon.

Gud åpenbart Müller. Det var slik bibelen ble skrevet, ikke av ett menneske, ikke i en bok, men alle var drevet av den samme ånd, ånden fra Gud. Jesuittene og frimurerne blir drevet av den andre ånden, antikrists ånd virksom i dag. Men for å gjøre bildet enda vanskeligere å forstå, hos jesuitten, katolikken og frimurerne kan det er det masse mennesker som er frelste og elsker Jesus, men de er satt i et system, i alle fall historisk, som ikke er fra Gud. Gud har gradvis frigjort menigheten fra ondskapen, gjennom ulike delåpenbaringer, som hos luther og mange andre, nå setter han kronen på verket gjennom apostlene og profeten, og gjennom kongesalvelsen. Menigheten er i ferd med å bli slik den var under paulus tid, og endetidsmenigheten kan utvikles. Det er det mange kristne som heller ikke forstår.

Denne antikrists ånd finner du over alt, den moser og jobber konstant hvor den finner sprekker i overflaten. Hos kristne har den funnet en inngang gjennom demokratiet i menigheten, det skjønner ikke demokratisk innstilte menighetskristne, det er guds problem.

Kristne skjønner ikke alt de heller så du er i godt selskap, men begynnelsen til kunnskap er å søke Gud, i forståelsen av den bibelske guden, aller andre guder er en del av bedraget. Det skjønner ikke du, avnskog eller buddhaen vår, robert. Det er bare den bibelske Guden som kommer med sannheten, udemokratisk men sant.

Svar
Kommentar #135

Mette Solveig Müller

53 innlegg  4830 kommentarer

Takk til

Publisert over 5 år siden

Kjell Haugen og Odd Arne Lande som bidrar til å opplyse meg om hva som foregår i denne vår verden. Det tar tid å få ny kunnskap på plass kjenner jeg. Må ta svaret mitt litt kort, da jeg ikke har så mye tid akkurat nå.

Dette blir litt for stort for meg, men kjenner selvfølgelig at jeg bare må ha tillit til den prosessen som er i gang. Og selv gjøre mitt beste, i forhold til hoved budet:

At slik som Gud har elsket min tilblivelse, må jeg elske min neste og hans /hennes tilblivelse. - Ingen av oss har vel kontroll over andre enn seg selv? Det er med dette redskapet jeg selv gjør mine valg i forhold til det jeg tror gagner enten meg selv - andre eller helheten.

Jeg tror det absolutt viktige i dag ligger i å se hva som gagner min neste og helheten!

Da er det gjerne, som det ble sagt; at det gode tjener det onde og det onde tjener det gode. Slik blir det lettere å takle de vansker vi står overfor. Døden er i det godes tjeneste, hvor vanskelig det enn høres ut.

Ikke ulikt det vi kjenner det fra oppvåkning i egne liv? Det var å stå i de harde stormene som modnet oss. Ikke de som bare "sydde puter under armene på oss", eller "curlingforeldre". Jeg kjenner at "strengheten" begynner å komme på plass igjen, det er ikke bare "barmhjertighet" som driver denne verden fremover. Heller tvert imot.

I den linken jeg viste til over her er det bitte litt ned på siden en billedlig oversikt:

Gary H. Kah. En Route to Global Occupation

 Denne gir det mening å studere, opplever jeg. Det blir vel samtidig den tidligste mysterietradisjonen som en dag må forene oss alle igjen i troen på den ene Gud?

vennlig hilsen mette

Svar
Kommentar #136

Mette Solveig Müller

53 innlegg  4830 kommentarer

Brobyggingen ligger her

Publisert over 5 år siden
. Gå til den siterte teksten.

Gud åpenbart Müller. Det var slik bibelen ble skrevet, ikke av ett menneske, ikke i en bok, men alle var drevet av den samme ånd, ånden fra Gud.

Jeg leser over litt fra denne tråden, og ser med nye øyne på det som er skrevet.

Som K.Haugen skrev, så ser jeg nå den milepel det egentlig var, at vi fikk muligheten til å lese bibelen selv. Men antagelig har vi likevel ofte hengt oss alt for mye opp i "de riktige meningene" og "den rette forståelsen" ? Slik vi har blitt splittet opp i sekter i mer eller mindre konflikt om "LÆRA".

Når du Lande skriver det jeg siterte deg med, "Gud åpenbart", så kjenner jeg at "den nye broen" er godt under bygging. Det handler om å være drevet av den samme ånd. Den ånd som søker de sanne svarene og de rettferdige løsningene. Den ånd som fremkommer når vi først søker "Guds rike" og Hans rettferdighet. 

Er vi sanne i vår søken, så vet vi inderlig godt at ingen av oss kjenner den totalitet som omslutter oss, selv om vi alle er skapt i "Guds bilde". Vi må søke disse svarene, tomme for egne tanker og ideer, og dernest rådslå med hverandre i en oppriktig og god ånd. Bare på denne måten kan vi komme nærmere sannheten.

I dag er vi vitne til hvordan alle falske gudsforestillingene skal og må knuses. Er det dette du kaller antikrist? Det kan føles smertefullt for mange. Men det er grunn til å glede seg over at "himmelen" nok likevel kommer nærmere, der vi alle må anerkjenne at vi bare er små celler i et legeme som trenger å styres av denne samme ånd. - Så blir det så mye tydeligere hva som ligger i begrepet "vantro". - Det blir faktisk de / vi som motarbeider fellesskapet?

med vennlig hilsen mette

Svar
Kommentar #137

Kjell Haugen

6 innlegg  1316 kommentarer

Kvitekrist og Antikrist...

Publisert over 5 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Er det dette du kaller antikrist?

For de fleste er AntiKrist disse andre som vil komme inn i min tros sikkerhetsone.

Alt som er til, har også en iboende mulighet i seg å slutte å være til.  Så vi alle definerer oss en sannhet som er samsvar mellom det som er til og vårt inntelekt.  Våre sannheter blir ødelagt når det som er til blir borte/endres eller vårt inntelekt aksepterer nye impulser. 

1 Joh 4:3
Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Det er ånden til Antikrist, som dere har hørt skal komme. Og den ånden er allerede nå i verden.

Her prøver Johannes gjøre sine leser oppmerksom på at det finnes noe som man skal være oppmerksom på.

Litt senere blir dette spesifisert nermere.

1 Joh 4:6
Men vi er av Gud, og den som kjenner Gud, hører på oss. Den som ikke er av Gud, hører ikke på oss. Slik kan vi skjelne mellom sannhetens ånd og villfarelsens ånd.

Villfarelsens ånd..   det at vårt inntelekt ikke aksepterer av nye impulser.

Det var nettopp dette som Luther så som den store fare med datidens katolisisme - som gjorde at han definerte den som Antikrist.

Sola scriptura   (Skriften alene )  ble en fanesak. Ikke alle dogmene, filosofiene , teologiene og kompleksiteten i DKK som fører tankene bort fra Jesu lære.

Gudebilder er en viktig del av det som er til. Kristendommen har masse varianter der ; noen er mulitreligiøse , noen Jødiske , noen dualistiske , noen katolsk treenige og noen til. Dette går bare inn som en del av den sannhet den enkelte definerer i forhold til sitt inntelekt. Det som er viktig for enhver troende er å bygge sin sikkerhetssone og få fred med den. Definere seg sin sannhet og være tro mot den. Da vil denne sannheten sette deg fri og du kan utfra din sannhet bruke dine krefter på gode ting for dine medvandrere.

Luthers protestantisme og reformasjon var ett opprør mot kompleksiteten i DKK.  Alle disse tanker og læresetninger som ble bygget rundt og i tillegg til evangeliet om Jesus. Tanker vi idag kjenner som menneskeretter , humansime, ekumenisk teologi vet vi har alle kommet fra  eller blitt inspirert fra DKK.  DKK har idag ekomenisk god kontakt med de fleste protestantiske organisasjoner og andre katolske miljø. De arbeider også aktivt i forhold til andre religioner for en enhetlig forståelse av religionene.  Denne enhetlige forståelse av religionen kan spores langt tilbake til tanker hvor Gud er EN men viser seg / reinkarneres / manifisterer seg gjennom forskjellige religionssystemer.  ( Noe vi også finner i GT med Elohim / ElShadai/YHWE/Fedregudene er låneguder fra andre relgioner men fremstilles som den samme).  I dette teosofiske gudebildet er det ikke vanskelig å forstå Luthers fortolking av Daniel 7 & Antikrist til å være den komplekse  katolske kirke systemet.

Verktøyene som brukes for å få dette til er mange , frimurerne er et tankesett i sin struktur ligner deler av DKK og som flytter fokus bort fra Jesus som Kristus og lovpriser andre verdier som å foredle og utvikle enkeltmennesket.  Derfor blir det oppfattet som den del av "Antikrist" for mange.

Svar
Kommentar #138

7 innlegg  815 kommentarer

antikrists ånd? vanskelig tema

Publisert over 5 år siden

" I dag er vi vitne til hvordan alle falske gudsforestillingene skal og må knuses. Er det dette du kaller antikrist? Det kan føles smertefullt for mange. Men det er grunn til å glede seg over at "himmelen" nok likevel kommer nærmere, der vi alle må anerkjenne at vi bare er små celler i et legeme som trenger å styres av denne samme ånd. - Så blir det så mye tydeligere hva som ligger i begrepet "vantro". - Det blir faktisk de / vi som motarbeider fellesskapet?"

Haugen har allerede gitt ett godt svar, mulig jeg kan fylle ut, men det er ikke sikkert, det blir sannsynlig ridende ryttere til hest, mao, jeg sier det samme som ham,  bare med andre ord.

Søker litt ekstern hjelp i store norske, de sier om antikrist;

" Antikrist, er motkristus eller Kristi motstander. Selve betegnelsen forekommer bare i 1 Joh 2,18–22; 4,34; 2 Joh 7. Men allerede i Det gamle testamente finnes tanken om at endetidens motstand mot Messias vil konsentrere seg i én person. Se f.eks. Jes 14, Esek 28 og Daniels bok, hvor man har oppfattet Antiokhos Epifanes som type på Antikrist. I Det nye testamente tales det i Johannes-brevene om mange antikrister, frafalne kristne som fører falsk lære, idet de nekter at Jesus er Kristus, kommet i kjød. Disse er forløpere for den egentlige Antikrist. Jfr. «lovløshetens menneske» i 2 Tess 2, «dyret» i Åp 12 og «ødeleggelsens vederstyggelighet» i Mark 13.

Antikristfiguren har spilt en viktig rolle i kirkelig polemikk, især fra høymiddelalderen og frem til 1700-tallet. Mest ble bildet tatt i bruk av kirkelige protestbevegelser i polemikken mot kirkens sentralmakt. Middelalderens pavekritikk toppet seg i Luthers uforbeholdne diagnose av paven som Antikrist. Etter reformasjonen gikk antikristbildet inn i den konfesjonelle polemikken og fikk utbredelse både i katolikkenes og protestantenes (inkludert puritanernes) kritikk av sine motstandere. "

Som store norske og haugen er inne på, uten å si det. Den som prøver å hoppe over gjerdet til Gud uten å ville gå veien til korset er en antikrist. Sånn sett ligger du og avskog og mange andre her på VD og ut i verden, dårlig an. Dere prøver dere på å finne en annen  vei til gud enn kristus, altså søker en annen frelser. Den finnes ikke, alle andre guder/tankebyggninger om frelse er ulike masker for antikrist.

Så er Haugen inne på begrepet konsensus, men nevner det ikke. Konsensus er en sett med tankebyggninger som et felleskap er blitt enige om, typisk et politisk parti, eller en menighet/kirkesamfunn. Konsensus er bla basert på hvordan man historisk oppfatter bibelen, og hvilken grad man er i stand til å se at gud stadig vekke innfører nye sannheter i legemet, helt til endetidsmenigheten står der i all sin prakt. Når konsensus brytes blandt kristne er helvete løs, i familier, menigheter og kirkesamfunn, og legemet krakkelerer opp i stadig mindre enheter, men gud har tatt høyde for det, og i den sannheten som nå skal inn i legemet, dvs menigheten, den ny-apostoliske vil Gud bruke apostler og profeter til å forene alle som i ånden går med Gud, på tvers av alle kirkesamfunn, og benytte de, i og utenfor kirkesamfunnet, og det som sitter igjen med den verdslige makten i menigheten, antiskrists ånd det også, vil rive seg i håret fordi de ikke kjenner igjen menighten "sin". Mange kristne tror de eier menigheten, men det er det bare han som har naglemerkede hender som gjør. Der har vi også noe vi kristne kan bli fykende uenige om.

Ikke enkelt dette, men utgangspunktet her var altså den maktstruktur, som ved hjelp av svarte paver, jesuitter og frimureriet har sneket seg inn i den åndelig og politiske strukturen i verden og er så frekk og autorativ at den kan si til stortinget i Norge at den er lilletinget, og frimurerlosjen er den reelle storting, et fantastisk bilde på ånden bak det hele som vi kaller antikrists ånd. Som jo er en forlengelse av syndefallet i hagen hvor frykten og senere drapsmaskineriet kom inn i verden som 22/7 bare er en liten del av, men som sjokkerte den fredelige andedammen Norge.

Skjønte du noe ut av dette? :)

Svar
Kommentar #139

Mette Solveig Müller

53 innlegg  4830 kommentarer

Noen svar

Publisert over 5 år siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.

1 Joh 4:6
Men vi er av Gud, og den som kjenner Gud, hører på oss. Den som ikke er av Gud, hører ikke på oss. Slik kan vi skjelne mellom sannhetens ånd og villfarelsens ånd.

Villfarelsens ånd..

Hei Kjell

Du har fått en god innsikt og det er en fornøyelse å lese dine kommentarer, slik du kombinerer bibelforståelse og kirkehistorie.

Alle mennesker er vel av Gud. Så i disse ord av Johannes, kommer det fram hvor ulikt vi forholder oss til nettopp denne "sannhetens ånd". Hva fører så et menneske til villfarelse? Som ledetråd har vi fått ordet:

1 Joh 4:3
Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Det er ånden til Antikrist, som dere har hørt skal komme. Og den ånden er allerede nå i verden.

.........

Jeg leser dette og tenker på hvor sterkt min kristne ungdomstro slo inn over meg den dagen for mange år siden alt ble forandret. Da "Vår Herre" nærmest åpnet min hjerne som et egg, helte ut alt som hadde skapt vansker der inne og fylte på med helt ny næring som ga virkelig liv. Ordene fra evangeliene strømmet innover meg med sitt rensende vann, og det  bare fortsatte og fortsatte. Så selv om "min etikett" ser annerledes ut enn mange andres, så står evangeliene om Jesus fortsatt der som virkelig hellig tekst, uforanderlig.

Men hvordan skulle veien videre se ut? Det er så lett å bare akseptere nye læresetninger, men det gir ikke liv i seg selv? Det var følelsene mine som hadde svaret. De hadde fortalt meg stadig vekk at noe var galt, men jeg evnet ikke å gripe fatt  i det. De måtte disiplineres i bønn og tekstlesning over mange år. Det er likevel store prøvelser både før og etter den dagen troen ble en del av livet, men synet på dem ble endret.

Dette tenker jeg nå på som selve essensen i troen. - At det handler om å lære å lytte til sin egen indre stemme, oppøve sin intuisjon, med veiledning av skriften. Vi føler så lett at noe er galt, - følelsene våre gir oss sanne tilbakemeldinger. Problemet er at vi alt for ofte er elendige til å identifisere hva som er galt? Og ofte tyr vi til  de "korrekte svar" uten noen form for kritisk tenkning. 

Mens i virkeligheten bærer våre egne følelser på en enorm innsikt i alt som er, "sannhetens ånd" Om vi lærer oss å forholde oss til dem på en god måte, med den logiske og rasjonelle tenkningen vi har fått med oss på veien.

Men bruker vi denne evnen i samfunnet i dag, vil vi nok raskt bli beskyldt for konspiratorisk tenkning. For mange ser det som farlig at vi nettopp bruker den. Også politiske krefter har lært å styre etter "de riktige læresetningene".

........

Dette er også et svar til Lande, som ser på meg som en antikrist, som "har hoppet over gjerdet" på et feil sted. Dette må du Lande bare få lov til å mene. Det forteller veldig lite om meg, men mye mer om deg. Og faren er at slike holdninger nettopp gir god grobunn for denne "antikrists" virke her på jorden.

Det er en trygghet i å finne troen. Men det slutter ikke der - det er da det begynner. Er vi sanne overfor det Gud har nedlagt i oss gjennom våre egne følelser, vil vi trene oss i å bli styrt av "sannhetens ånd". Da vil ikke antikrist sine krefter få lov til å manipulere og herje med oss slik de gjør i dag. Når troende gjensidig motarbeider hverandre og gjenkjenner antikrist i en ytre merkelapp er dette å ha fordommer overfor hverandre, og god mat for "antikrist". -

Så hvis du fortsatt mener jeg har "hoppet over gjerdet på feil sted", så håper jeg du formidler til meg hvordan dine egne følelser evner å formidle dette til deg? Hvis ikke bør du være forsiktig med slike uttalelser for vår alles skyld.

med beste ønsker fra mette

Svar
Kommentar #140

Kjell Haugen

6 innlegg  1316 kommentarer

..Ordet var Gud..

Publisert over 5 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Alle mennesker er vel av Gud. Så i disse ord av Johannes, kommer det fram hvor ulikt vi forholder oss til nettopp denne "sannhetens ånd". Hva fører så et menneske til villfarelse? Som ledetråd har vi fått ordet:

Sannheten - hvor finner vi den ?  Ta en titt på de gamle Kelterne..  De brukte bare Johannes evageliets Logos og bygde sin tro kun basert på en egen versjon av Johannes evangeliet.  Den teksten vi leser i johannes idag kan være tilsmusset av Greske, romerske egyptiske takebaner igjennom tidene.   Hvor mye av de ord vi finner i dagen utgave av Johannes er de ord som i sin tur kom fra Logos? 

Logos kan tilsmusses og omtokes til det ugjenkjennelige slik A.B.B gjordet det når han presenterte seg som komandør av Knights Templar Europe. Eller man kan drukne logos i en stor menge inforsjon som frimurerne gjør det.    

Det viktigste er jo hele tiden å finne en sannhet og handle etter det - i full overbevisning om at det  er den rette sannhet.   Da skal vi  se at sanneheten kan bekrefter seg selv gjennom hverdagslige handlinger for andre med en praktisk hilsen fra Logos.  Joh 17.17 "Hellige dem i sannheten; ditt ord er sannhet."

Er det så noen som har enerett på Sannheten om logos  ?  Hva forstår man da med Jesu ord Joh 10:35 : "De som Guds ord [logos] kom til, blir altså i loven kalt guder,....". 

Vilfarelse ser du i den kristne jul , påske og pinse feiringen som helt har druknet i julenisse- , kvikklunch- og HageLand-ritualer.  Her finner vi ikke mye logos igjen idag.

Svar
Kommentar #141

7 innlegg  815 kommentarer

Kommunikasjon er en vanskelig sak

Publisert over 5 år siden

" Dette er også et svar til Lande, som ser på meg som en antikrist, som "har hoppet over gjerdet" på et feil sted. Dette må du Lande bare få lov til å mene. Det forteller veldig lite om meg, men mye mer om deg. Og faren er at slike holdninger nettopp gir god grobunn for denne "antikrists" virke her på jorden."

Du sier du er en kristen, jeg har ikke oppfattet deg som en kristen, er det "min skyld"?.

En kristenforståelse som ikke begynner ved jesu føtter, på korset, er en merkelig forståelse. Jeg har aldri oppfattet at det er der du har ditt utgangspunkt, heller tvert i mot. Synes du kjemper i mot med alle virkemidler for å unngå å havne der.

Du har alle muligheter til å fortelle meg at du er en kristen, ingen hindrer deg i det.

Svar
Kommentar #142

Åse Bendiksen

0 innlegg  84 kommentarer

?

Publisert over 5 år siden
Ulf Ekman is Temple Knight of the Pope

The Pentecostal Church in Norway has embraced Ulf Ekman. Many have warned that Ekman is a Temple Knight who serve the Vatican.

http://ivarfjeld.wordpress.com/2011/08/26/ulf-ekman-is-temple-knight-of-the-pope/

Svar
Kommentar #143

Kjell Haugen

6 innlegg  1316 kommentarer

Quo Vadis.

Publisert over 5 år siden
Åse Bendiksen. Gå til den siterte teksten.

The Pentecostal Church in Norway has embraced Ulf Ekman. Many have warned that Ekman is a Temple Knight who serve the Vatican.

Ser man tilbake på reformasjonen hvor Luther mente den katolske kirken var det 11. hornet på dyret og Antikrist systemet har verden gått vidre.

Da ble jo  "den sorte pave" aktivisert for å knuse protestantene.   Siden da har vi sett jesuittene i mange former.  som humaister, åndsfyllte kristne, helbredelsespredikanter ,  politikere og gjennom ordner som frimurerne.


Idag samarbeider de fleste kirkesamfunn og politikere med dette "luthereske dyret".  I norden ser vi det best gjennom f.eks  "Norges/Sveriges kristne råd" hvor både den protestantiske , katolske og ortodokse kirke sitter rundt samme bord for samme sak.  Helt uttenkbart for 500 år siden.  Så det ser ut til at reformasjonen er over og de fleste kirker er på veg tilbake til moderkirken. La Luther få hvile i sin lille kiste - det hele ser ut til å ha vært et 500 år lang trist kapittel i kirkehistorien.

 

Svar
Kommentar #144

Mette Solveig Müller

53 innlegg  4830 kommentarer

Publisert over 5 år siden
. Gå til den siterte teksten.

Du sier du er en kristen, jeg har ikke oppfattet deg som en kristen, er det "min skyld"?.

En kristenforståelse som ikke begynner ved jesu føtter, på korset, er en merkelig forståelse. Jeg har aldri oppfattet at det er der du har ditt utgangspunkt, heller tvert i mot. Synes du kjemper i mot med alle virkemidler for å unngå å havne der.

Du har alle muligheter til å fortelle meg at du er en kristen, ingen hindrer deg i det

Hei igjen Lande

Vi har kommet fram til et punkt i vår samtale, som egentlig er veldig interessant. For om jeg kaller meg en kristen vil det jeg sier lett bli akseptert. Men kaller jeg meg en muslim så ligger jeg antagelig tynnere ann? - Ser du ikke at du lett kan bli lurt av et menneske med kristen etikett, og tilsvarende utvise ubegrunnet mistro overfor en god muslim?

Jeg har i min profil forsøkt å beskrive hvem jeg er etter beste evne, og prøver absolutt ikke å narre noen. Jeg er den du velger å se meg som, så enkelt er vel det? - Her må du lytte til hva din egen stemme forteller deg.

"En kristendom som ikke begynner ved Jesu føtter er en merkelig kristendom", skriver du. Jeg tenker på hvordan dette bildet formidler at vi mennesker er satt her på jorda til å tjene hverandre, og kan gi deg min fulle støtte på dette. Men hvorfor da denne fiendskapen? Skal vi true hverandre til en sunn Gudstro? I mitt hode har jeg et bilde der hver og en har "hodet i himmelen", og beina på jorden og hendene rukket ut til hverandre.

Det er mitt inderlige ønske i den tid vi lever, at vi som har en gudstro klarer å finne sammen på en sunn felles grunn igjen. Er det noe vår tid virkelig trenger, så tror jeg det er dette.

med vennlig hilsen mette

Svar
Kommentar #145

7 innlegg  815 kommentarer

ÅSE: nå tror jeg at inntill det motsatte er

Publisert over 5 år siden

bevist så har ikke UE den innsyn/forståelse i det jesuitiske opprørske bakteppet som drakten hans på dette bildet representerer. Er det noe som ikke følger i UEs fotspor så er det opprør mot Guds prinsipper.

I det ny-apostoliske konsensus er det både en vandring mot det nye, men også en vandring bakover til det gamle, gjennom den katolske systemet, videre bakover til det jødiske rene opphavet. Og når det gjøres noe nytt i guds rike vil det alltid oppstå turbulens fordi gammel støv rotes opp.

Gud sier meg, dvs slik jeg forstår Gud i dette, er UE på riktig sted til riktig tid, så får vi se i ettertid om det blir nødvendig med noen form for "avlusing" av UE. Så langt har ikke jeg sett tegn til noe slikt i hva jeg hører og leser fra ham.

Den veien han går nå var en vei DHÅ viste ham den tiden han var i jerusalem og så med forakt på alle disse gamle kirkene som samlet seg rundt jesu fødested. Dette er initiert av GUD, og gud vet hva som skal til for å bringe legemet sitt videre.

Men det er mange som steiler over dette katolske stuntet/tilnærming til UE, bla Lars Enarsson. Det merkelige her er jo at LE, vokteren på muren, vi ha oss tilbake til jødenes originale arv, men han vil ikke ha oss tilbake gjennom katolikkene, han vil tydeligvis hoppe bukk over "det katolske problemet".

Den falska enheten – Det är dags att ta ställning!

Gästblogg av Lars Enarson

I Sverige talas det idag mycket om behovet av ekumenik och enhet. Många välkomnar detta budskap. Men vilken slags enhet är det man förespråkar? Är det Bibelns enhet det handlar om eller är det någon annan enhet?

1867 ”profeterade” en katolsk präst vid namn Don Bosco följande om framtiden:

”Det kommer att bli kaos i kyrkan. Lugnet kommer inte att återvända förrän Påven lyckas förankra Petri båt mellan de två pelarna ‘eukaristisk tillbedjan’ (1) och ‘hängivenhet till Vår Fru’” (2, 3)

Katolska Kyrkans enhetssträvanden idag bygger framför allt på dessa tre fundament:

1. Påven 2. Mässan och 3. Jungfru Maria.

Lägg märke till att detta inte handlar om en enhet på Ordets och Andens grund, utan om en enhet byggd i första hand på kyrklig hierarki, religiösa ceremonier och utombibliska traditioner.

Förbundet för Kristen Enhet (FKE) bildades redan 1965. De förklarar i sin målsättning: ”Förbundet arbetar för en enad kristen kyrka med biskopen av Rom som enande och enad gestalt.” (4) Här är agendan glasklar och budskapet tydligt. Det är under påven som Kyrkan skall enas. Det anmärkningsvärda är att vid FKEs vårstämma 2006, var företrädare för såväl OAS rörelsen som Livets Ord gästtalare. Peter Halldorf, en av pingströrelsens mest inflytelserika ledare, har också sagt att vi alla måste böja vår nacke för Petri ämbete5. Exemplen kunde mångfaldigas när det gäller det inofficiella erkännandet av påven som högste ledare i den ekumenik som man nu arbetar på både inom såväl OAS-rörelsen, trosrörelsen, stora delar av pingströrelsen och en växande del av den övriga kristenheten.

Den mest dramatiska förändringen har onekligen skett inom Livets Ord. Ulf Ekman hävdade under sitt vårseminarium 2007, att precis som Kyrkan var ett under de första 1000 åren, så kommer den att bli ett igen innan Jesus kommer tillbaka. ”Jesus kommer inte för att hämta ett harem utan en enad brud”. Kyrkan kommer återigen att bli ett. Samtidigt har Livets Ord gjort en markant kursändring på vart och ett av de tre områden som den katolske prästen Don Bosco beskrev som nyckeln till enhet i sin ”profetia” för 150 år sedan.

Ulf Ekman reser numera till Rom och förhandlar med påvens representanter om enhet i kyrkan. Han har skrivit en ny bok om nattvarden i linje med den katolska mässan (6), som lovordas av katoliker. Mariastatyer, halsband med Maria bilder, etc syns mer och mer bland medlemmarna. Medlemmar studerar idag för att konvertera till katolska kyrkan. Vem kunde föreställa sig allt detta för bara fem år sedan?

Ulf Ekman vill se väckelse i Sverige och Europa. Det vill även Katolska Kyrkan. Men frågan vi måste ställa oss är: Vilken väckelse handlar detta om? Handlar det om den utlovade utgjutelsen av den Helige Ande i den yttersta tiden? Eller är det möjligen den yttersta tidens falska ”väckelse” som kommer att svepa in folkmassorna i en ekumenik ledd av antikrist? (Se t ex 2 Tess 2:1-12 och Matt 24:4-5,10-11)

Ett främmande evangelium

Låt oss titta på några uttalanden av både den förre och den nuvarande påven, som många ledare i Sverige idag vill ena hela kristenheten under. Så här sa Johannes Paulus II om eukaristin:

”Eukaristin är ett ‘missionerande sakrament’ inte enbart därför att missionens nåd strömmar ut därifrån, utan också därför att den innehåller i sig principen och den eviga källan till frälsning för alla. Firandet av det eukaristiska offret är därför den mest effektiva missionshandling i världens historia som den kyrkliga gemenskapen kan utföra.” (7)

Johannes Paulus använde effektivt mässan som ”missionsredskap” över hela världen inför miljontals människor, framför allt i Polen. Frågan vi behöver ställa oss är om denna ”eukaristiska väckelse” verkligen handlar om en väckelse av den Helige Ande. Vad har frukten av detta blivit i t ex Polen? De evangeliska kristna där säger att de är idag mer förtryckta i Polen än de var under kommunismen.

Är det bibliskt att ”mässan” är församlingens främsta missionssredskap? Står det någonting om ”eukaristiskt offer” eller om ”eukaristisk tillbedjan” i Bibeln? Innehåller eukaristin i sig den eviga källan till frälsning? Handlar inte Herrens måltid om en förbundsmåltid för dem som redan tillhör honom?

Den förre Påven hade som sitt livs valspråk och motto ”Totus Tuus Maria!” som fritt översatt betyder ”Allt till dig Maria!” Hans överlåtelse och hängivelse till Maria var total. Är detta bibliskt? Han förklarade också:

”Efter jag valdes till Påve då jag blev mer och mer involverad i den universella Kyrkan, kom jag till en liknande övertygelse: Om seger uppnås på det universella planet så kommer den genom Maria. Kristus kommer att erövra genom henne för han vill att Kristi seger nu och i framtiden ska förknippas med henne”. (8)

Jungfru Maria är enligt den förre påven, Kyrkans främsta redskap till att erövra världen. Kan någon påstå att detta överensstämmer med Guds Ord? Har vi råd att ignorera detta? Låt oss se vad den nuvarande påven säger om Jungfru Maria. Här kommer ett citat:

”Och låt oss bedja till Maria, vår Herres Moder, så att hon kan hjälpa oss att uppleva hennes kärlek som en kvinna och en moder, i vilken vi kan förstå hela djupheten i Kristi hemlighet”. (9)

Påven beder alltså till Maria. Men han går längre än så. Han påstår här att det är genom Maria som ”vi kan förstå hela djupheten i Kristi hemlighet”? Är detta ett äkta eller ett falskt evangelium? Jag riktar mig till Sveriges kristna ledare med ett citat av Paulus:

”Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl.” (2 Kor 11:4)

Endast en månad efter det att Benedikt XVI blev påve överlät han hela Kyrkan i händerna på Maria i skepnaden av en vit marmorstaty kallad Our Lady of Guadalupe. Denna staty står på den högsta platsen i Vatikanens trädgård. Så här bad Påven inför denna staty:

”Heliga Maria, som företrädd av Our Lady of Guadalupe, åkallas som moder till alla män och kvinnor i Mexiko och Latinamerika, uppmuntrade av den kärlek du inspirerar i oss, lägger vi återigen våra liv i dina moderliga händer. Du som är närvarande i Vatikanens trädgård, regera i hjärtana hos alla mödrar och i våra hjärtan. Med stora förhoppningar kommer vi till dig och förtröstar på dig”. (10)

För katolska kyrkan är Maria nyckeln till enhet, inte bara bland kristna utan bland alla religioner. ”Himmelens drottning” (se Jer. 7:18; 44:16-19) är den vanligaste titeln som används om Maria i de manifestationer av henne som uppträder på olika platser i världen, som t ex i Guadalupe dit tiotals miljoner människor vallfärdar varje år med påvens välsignelse. Samma titel används emellertid om liknande ”uppenbarelser”, både bland hinduer, buddister och taoister. Även miljontals muslimer har vallfärdat till uppenbarelser av Maria i t ex Egypten. I alla mariauppenbarelser är det alltid enheten som betonas. Hon är modern till alla.

Så här sa Benedikt XVI vid firandet av Marias upptagande till himmelen:

”Maria är upptagen med själ och kropp i himmelens härlighet, och med Gud och i Gud är hon himmelens och jordens drottning... Medan hon levde på denna jord kunde hon enbart vara närvarande hos några få människor... När hon nu är i Gud och med Gud, är hon närvarande hos oss var och en, känner våra hjärtan, kan höra våra böner, kan hjälpa oss med sin moderliga vänlighet... Hon lyssnar alltid till oss och är alltid nära oss och som Moder till Sonen, deltar hon i Sonens makt och hans godhet. Vi kan alltid förtrösta hela våra liv till denna Moder, som inte är långt borta från någon enda av oss”. (11)

Maria är alltså allestädes närvarande precis som Gud och hör alla våra böner! Är detta bibliskt? Är inte detta ett falskt evangelium? Den nuvarande påven sa vid ett annat tillfälle:

”Maria har vakat med moderlig ömhet över påveämbetet hos alla mina ärade föregångare. Var och en av dem har med pastoral vishet väglett Petri båt längs vägen av äkta förnyelse... Jag går denna eftermiddag till Piazza di Spagna till foten av den obefläckade avelsens staty... för att överlåta till henne den älskade staden Rom, Kyrkan och hela mänskligheten”. (12)

Himlens drottning? (Motivet är från Skattungbyn kyrka i Orsa. Foto: Andy)

Vi har alla ett ansvar

Många ursäktar den katolska kyrkan med att kritiken mest handlar om avarter i tredje världen. Uttalandena ovan visar att detta är helt fel. Hädelserna och det obibliska, falska evangeliet kommer direkt från högsta ledningen genom påven själv! Har vi råd att ignorera dessa hädiska uttalanden och arbeta för att denne man ska ena Guds församling som köpts med Jesu blod? Är det verkligen på detta sätt som bruden ska beredas för Messias bröllop?

Utvecklingen går nu med rasande fart. Är det meningen att vi ska verka för enhet bland alla kristna på påvens och den Katolska Kyrkans grund? Nej nu måste vi säga ifrån! Nyligen fick en pastor i norra Sverige ett mycket skakande budskap från Herren: ”Falsk enhet håller på att förkväva min brud!”

Om vi tiger nu så blir vi medbrottslingar till denna förförelse!

Jag riktar en utmaning till alla som läser detta. Ingen kan enligt min mening längre förhålla sig neutral till denna utveckling. Tiden har kommit då det är nödvändigt att ta ställning innan det är för sent. Antingen är du medskyldig till den utveckling som nu pågår med rasande fart, eller också står du upp för sanningen i Guds Ord och protesterar. Vi har alla ett ansvar i detta. Många väntar på din röst! Herren vill resa upp befriare. Du kan bli en av dem!

Antikrist kommer till slut att upprätta ett system där man varken kan köpa eller sälja utan att ta hans märke. Vi måste lära oss nu att ta ställning och inte kompromissa med vår överlåtelse till vår Mästare och vår inre övertygelse om vadsom är rätt och fel. När vi kompromissar ger vi automatiskt vårt stöd till det onda och dessutom trubbas så småningom vårt samvete av, så att vi till slut inte reagerar längre.

Endast den förföljda och den bibeltrogna församlingen får godkänt av Jesus i Uppenbarelseboken. Det är dags att beräkna kostnaden. Jag är övertygad om att vi till slut måste hitta tillbaka till församlingens ursprungliga rötter så som vi ser dem i Apostlagärningarna, om vi ska kunna klara oss från den sista tidens bedrägerier.

”Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen.” Luk 21:36

Fotnoter

1. Den katolska läran att under nattvarden upprepas Jesu offer och man vänder sig i tillbedjan till det fysiska brödet och vinet som Jesu kropp och blod.

2. Dyrkan av Jungfru Maria.

3. Ted and Maureene Flynn, The Thunder of Justice, Signs of the Times, sid 213 (översatt från engelska)

4. Se http://kristenenhet.nu/

5. Påveämbetet

6. Den katolska nattvarden. Se fotnot 2 ovan!

7. Uttalande av Johannes Paulus II under ”The International Eucharist Congress”, den 21 juni, 2000 återgivet av L’Osservatore Romano, den 28 juni, 2000

8. Pope John Paul II, Vittorio Messori, editor, Crossing the Threshhold of Hope, New York, Alfred A. Knopf, Borzoi Book, 1994, Sid 215

9. Marian Thoughts of Pope Bendict XVI,” Online posting: www.udayton.edu/mary/popesaying.html, University of Dayton’s Marian Page, Dec 4, 2005.

10. Our Lady of Guadalupe Receives Papal Visit – We Place Our Lives in Your Maternal Hands.” Online posting: www.zenit.org, May 13, 2005

11. Benedict XVI’s Homiliy on Feast of Assumption – We Have a Mother in Heaven,” Online posting: www.zenit.org, Nov. 21, 2005

12. ”Angelus: Mary Has Accompanied Church in 40 years since Council,” Online posting: www.asianews.it/view_p.php?1=en&art=4831, accessed Dec 8, 2005

Mye her jeg ikke skjønner filla av, men som jeg i mitt kall ikke trenger å ta stilling til. Poenget er at gud er inne i en oppryddningstid, Malaki, tiden før jesu andre komme, og alt skal stillies i rett skikk, men før vi er der er det en gedigen ryddesjau som skal til, og ikke bare hos katolikkene, men også hos alle kristne som mener seg at en menighet skal drives demokratisk. For den samme ånd som sier at menigheten skal drives demokratisk har det samme opphav som jesuittene, det er fra det lovløse systemet som driver hele opprøret. Så her har ikke evangeliske kristne i vesten mye å fare med i forhold til verken UE eller den katolske kirken, den eneste her som så langt ikke er i opprør, er faktisk kirken til UE. 

Svar
Kommentar #146

7 innlegg  815 kommentarer

Mette, det var som jeg trodde, new age har fanget deg.

Publisert over 5 år siden

Bahai har intet med evangeliet og den kristne jesus å gjøre. Bahai er bare en moderne maske for djevelen, bahai læren høres fin og koseli ut, men den forfører, og (for)fører til helvete.

Du er herved advart. 

Svar
Kommentar #147

Mette Solveig Müller

53 innlegg  4830 kommentarer

Hva er en tro?

Publisert over 5 år siden
. Gå til den siterte teksten.

Bahai har intet med evangeliet og den kristne jesus å gjøre. Bahai er bare en moderne maske for djevelen, bahai læren høres fin og koseli ut, men den forfører, og (for)fører til helvete.

Du er herved advart.

La meg prøve å forklare. - Den "omvendelse " jeg opplevde var plutselig og uten bakgrunn i noe religiøst samfunn. Jeg satt alene hjemme med en bok om som omtalte bahai i hendene, da det gikk et lys opp for meg, som der og da forandret mitt liv fullstendig.

Da brukte jeg 1 år på å undersøke alle trossamfunn i Norge for å finne ut hvor jeg kunne føle meg hjemme, og jeg endte opp med tilhørighet til bahaisamfunnet hvor jeg fortsatt etter mange år kjenner at alt stemmer.  Selv om jeg i dag lever så nærmest avsondret og stille at jeg treffer få av dem. I parantes må jeg tilføye, at en slik voldsom "omvendelse" nok ikke er nødvendig for mennesker som lærer å holde seg "nær Gud" i en sann forståelse- For hva er troen?

Troen er først og fremst en praksis! En praksis som gradvis lærte meg å disiplinere mine følelser og hjelpe meg til å å bli fri i ordets egentlige betydning. Ikke en ytre frihet til alt, men en dyp indre frihet. Ved troens hjelp så lærer jeg gradvis å se med mine egne øyne og stoler ikke lenger blindt på andre. Et forhold som blant annet medfører frimodighet til å skrive på dette forumet ;-) bare fordi jeg er en liten stemme selv og.

Så Lande - Du må tro hva du vil. Det er ditt ansvar alene. - Du og din menighet kan ikke "eie Jesus" alene heller. Også Muhammed satte Jesu meget høyt, det var antagelig  tilhengerne han hadde mer problem med? Vi kan bare forsøke å være den cellen vi er ment å være, og holde oss så nært Gud vi makter. Som muslimen vil si: "Gud er ærmere mennesket enn dets egen halspulsåre."

Jeg har altså en erfaring med troen som medfører at ditt snakk om djevel og helvete over hodet ikke har evne tilå feste seg på meg lenger. Det må stå for din regning, og hva du opplever med din tro. Jeg håper virkelig du og når fram til en større indre frihet.

Med aller beste hilsener fra mette

Svar
Kommentar #148

Mette Solveig Müller

53 innlegg  4830 kommentarer

Odd Arne Lande til minne

Publisert over 5 år siden
Arne D. Danielsen. Gå til den siterte teksten.

Etter 22/7 har PST intensivert overvåkningen av Internett. Lande er ikke lenger bare registrert i Guds bok, men også i PST sin. Trusler (om f.eks. brenning av bygninger)

En liten avskjedshilsen på en av hans egne tråder vil jeg gi ham, siden jeg først klarte å finne den.

Denne kommentaren, som er kommentar # 24 på denne tråden, formidler også hvilken uredd person Odd Arne Lande var. Han skrev etter sin overbevisning.

Hvil i fred. Mette

Svar

Siste innlegg

Modige politikere, fins de?
av
Roald Øye
rundt 13 timer siden / 93 visninger
0 kommentarer
Her inne
av
Lise Knudsen
rundt 14 timer siden / 162 visninger
0 kommentarer
Tilbake til skolebenken
av
Hilde Mjøs
1 dag siden / 1759 visninger
0 kommentarer
Fornuftig mobilbruk
av
Vårt Land
2 dager siden / 105 visninger
0 kommentarer
Forglem meg ei
av
Håvard Nyhus
2 dager siden / 711 visninger
2 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Sigurd Eikaas kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 5 timer siden / 223 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 6 timer siden / 223 visninger
Stefan Hallman kommenterte på
Hit, men ikke lengre
rundt 6 timer siden / 868 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 6 timer siden / 1614 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 6 timer siden / 1614 visninger
Jostein Sandsmark kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 6 timer siden / 1614 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Kirken, menneskerettigheter og dogmer
rundt 7 timer siden / 3351 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 7 timer siden / 1614 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 7 timer siden / 1583 visninger
Morten Christiansen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 7 timer siden / 2135 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 7 timer siden / 1614 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 7 timer siden / 1614 visninger
Les flere