Bernt Torvild Oftestad

76    140

KrF i svære vansker - sammen med mange andre

Publisert: 11. mai 2012 / 2157 visninger.

 

Debatten om Kristelig Folkepartis og indirekte trossamfunnenes forhold til den nye ekteskapsloven burde ha kommet for lenge siden.  Men nå er den der.  La meg innledningsvis slå fast noen prinsipper som i hvert fall for en del kristne er avgjørende: Ekteskap og familieliv med mor og far og seksualitet mellom mann og kvinne er en institusjon som er naturrettslig forankret, dvs. at den må hevdes som den allmennmenneskelige rammen om samliv. I Bibelen finner vi et positivt uttrykk for denne del av naturretten. For kristne er det derfor en plikt å arbeide for at det verdslige samfunn så langt råd er, følger naturretten også på dette feltet og motarbeide avviket. For Krf burde det være den mest prioriterte oppgaven ved siden av kamp for de ufødtes rett til liv. Men i forhold til den nye kjønnsnøytrale ekteskapsloven har Krf fått svære vansker.

Det virker som partiet på dette felt har et grunnleggende uavklart forhold til det naturrettslige. Karakteristisk er formannen, Hareides syn. Han har avvist at homofilt samliv er «i mot naturen» ( «Jeg blir dypt skuffet over at delegater på vårt landsmøte bruker vår talerstol til å si at homofilt samliv er unaturlig, og at det er hån skaperverket» VL 10.5. 2012). Hareide kommer dermed i skade for eksplisitt å forkaste apostelen Paulus` naturrettslige belæring i Rom.1,26f. Uansett hvilke taktiske manøvrer han foretar i dag, i hans prinsipielle syn ligger en uforbeholden positiv aksept av den nye ekteskapsloven. Er homofilt samliv «naturlig», er det ingen grunn til å være imot en lov som bekrefter nettopp det. Men det store flertall av Krf deler ikke dette syn. Disse velgere trenger man. De må ikke provoseres. De vil vel fortsatt støtte partiet om det stadig holder fanen høgt mot den nye ekteskapsloven.

Her foretar man som Kjøde en sammenligning med abortloven, som Krf stadig står opp imot. Ekteskapslov og abortlov er ikke i så henseende sammenlignbare. Med den nye ekteskapsloven opphever staten ekteskapsinstitusjonen og innfører en ny institusjon: det kjønnsnøytrale «ekteskapet». Ingen heterofile kan i dag bli offisielt gift i Norge uten å akseptere at deres sosio-biologiske relasjon i prinsippet er likt den homofile. Selvsagt kan man ha sin personlige «reservatio mentalis», dvs. velge i sitt stille sinn at man tolker ekteskapsinngåelsen annerledes. Men den er personlig, privat og individuell og ikke den samfunnsmessig «objektive». Når en kvinne føder et barn (på et norsk sykehus), inngår det ikke i fødselen en etisk aksept av provosert abort. Selvbestemt abort har hun rett til, og det er ille nok. Men hun har selv et valg. I forhold til ekteskapet gis det ikke noe valg. Det gis ingen offentlig, statlig vigsel som har som premiss at et ekteskap kan realiseres bare av heterofile. Kirkesamfunnenes vigselspraksis hjelper oss ikke her. Kirkelige vigsel skjer på oppdrag fra staten og selvsagt ut fra den kjønnsnøytrale ekteskapslov staten har. Her hjelper det ikke å lese en masse skriftord og ha en patent liturgi som vitner om det kristne syn på ekteskapet. Den offentlige rett man baserer seg på og dermed godtar, slår alt dette i hjel. 

 Her har mange sovet i timen og mange sover fortsatt. Det er fremfor alle Nina Karin Monsen som har tatt opp dette problemet. Kirkesamfunnene har ikke villet innse at i og med utøvelse av statlig vigselsrett vier de folk til å leve i det kjønnsnøytrale ekteskapet som er funnet opp i vår tid. Om vi sammenligner med abortloven, så opererer ikke staten med noe «selvbestemt ekteskap». Den har bare ett offisielt ekteskap, det kjønnsnøytrale. Kjøde og andre har et problem: Hvordan kan man holde fanen høyt mot den nye ekteskapsloven og samtidig godta at folk benytter seg av den? Da er det bedre at kristne baserer seg på etisk holdbare samboerkontrakter godtagbare for kirkesamfunnet som grunnlag for den kirkelige vigsel. Det er faktisk på tide at man innser hvilket sivilisasjonsras den nye ekteskapsloven representerer og tenker i samsvar med denne situasjon.                                                        

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Morten Christiansen

18 innlegg  10369 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Negertest:

Jeg reagerer på at mitt ekteskap skal sammenlignes med negres ekteskap. Jovist kan jeg for meg selv skille, men juridisk sett blir jeg satt i samme bås som negre når jeg gifter meg.

Resultat Negertesten = Stryk i simpel anstendighet og moralsk skjønn. Hvor lang tid skal det ta KrF og enkelte kristne og forstå hva de står for? Kristendommen står sterkest i de gamle sørstatene i USA og det er også der det er mest rasisme.... og motstand mot homofili.

Svar
Kommentar #2

Hallvard Jørgensen

56 innlegg  1321 kommentarer

Takk for innlegg

Publisert over 5 år siden

Takk for innlegget, Bernt. Eg undrast: Korleis vil du konkret tenke deg ei "etisk haldbar sambuarkontrakt"? Kva består denne av, og korleis tenker du deg at ho vert inngått?

Svar
Kommentar #3

Leif Halvard Silli

68 innlegg  589 kommentarer

Kyrkjeleg og statleg rett

Publisert over 5 år siden
Bernt Torvild Oftestad. Gå til den siterte teksten.

Her har mange sovet i timen og mange sover fortsatt.

Det er ikkje gjengs å sjå på «homoekteskap» som ekteskap, noko som i seg sjølv er ein grunn til å gjera henne — lova — om. Å byta henne ut med ei samlivslov er ein måte å gjera dette på.

Samstundes er det heller ikkje gjengs å sjå det slik at dei — heterofile — som er gifte etter den nye lova, for sin eigen del treng nokor ny lov. Gjer dei det?

Eg vel å tolka  Bernt T. O. slik at han, med unntak for ei full lovreversering, meiner at KrFs programkomite er betre enn den noverande rettstilstanden. Eg vonar på motbør dersom dette er feil.

Men Bernt har gjerne litt for lite skjøn for kvifor folk flest — og trussamfunna — søv: Nett fordi ein ikkje ser det som reellt at homoekteskap er ekteskap, har ein heller ikkje teke lova so ålvorleg at ein har sagt at ein ikkje kan lata seg vigsla utan å samstundes å godkjenna dei sokalla homoekteskapa. Jamfør ogso det at lovverket tek høgd for at kyrkjesamfunna er usamde i lova og difor ikkje pålegg dei å driva med slik vigsel.

Truleg er det heller ikkje soleklårt — for alle — at det med ei samlivslov ikkje hadde vorte noko meir av at ein kan verta juridisk gift seg hjå presten. Svaret er gjerne opplagt for Bernt. Men for dei media som tolka KrF-komiteen slik at dei no sa ja til «homo-ekteskap», er det neppe opplagt. Her trengst det meir tolke- og vaknehjelp

Det eg gjerne skulle ha høyrt meir frå Bernt om, er om han ikkje ser noko problem i at òg ei slik samlivslov — frå staten si side — jamsteller alle samliv, samkjønna og ulikekjønna? Ogso ei slik lov ville vel vera ei form for jamstelling av den eine typen samliv med den andre?

So dermed har eg eit nytt spørsmål til Bernt: Er det berre sjølve namnetingen som er poenget her? At det ikkje skal heita «ekteskap»? Det er viktig nok. Men eg ville like vel gjerne ha det klårlagt om det er det heile.

Eg etterlyser òg ei vurdering av den privatrettslege jussen i dette — gjerne frå ein jurist: Ekteskapet er ei avtale mellom to. Koss kan ei avtale mellom to personar godkjenna eller avvisa to andre sin rett eller urett til å kallar deira samliv noko spesielt? Eg meiner at det er lovteksta som avgjer dette — og ikkje den einskilde som gifter seg. So klårt kan ein protestera — og eg vil gjerne sjå meir protest. Men eg ser ikkje at det er naudsynt å ta samvitet mitt til fange ved å påstå at eg, dersom eg hadde vorte gift under den nye lova, med det samstundes gav samtykke til at homoekteskap er ekteskap.

Ein kunne gå endå lenger: Eg gifte meg meg på Kypros. Ekteskapet er godkjend i Noreg. Burde Kypros — eller Vatikanet for den del — seia at ekteskap utførde på deira jord, for tida ikkje kan «konverterast» til eit «norskt» ekteskap?

Eg trur at Bernt fer litt vil når han snakkar om staten og «på oppdrag av staten». Staten er ikkje innblanda på anna vis enn at staten — Stortinget — har laga lova. Ein notarius publicus (som er det ein vigselsmann er) er, i kraft av denne funkjsjonen, ikkje meir eller mindre statleg anten han arbeider under ein norsk sorenskrivar eller ein biskop.

Svar
Kommentar #4

Egil Wold

2 innlegg  1814 kommentarer

Spørsmål til Bernt Oftestad:

Publisert over 5 år siden

Hei.

Jeg er selv imot både den kjønssnøytrale ekteskapsloven og den nåværende abortlovgivningen. Jeg syntes det er veldig trist at Krf ikke kan være tydeligere på det prinsipielle mann + kvinne = naturlig samlivsfundament -ståstedet.

Men jeg har noen spørsmål om dette med natur-rett og i hvilken grad du (Oftestad) mener at kristne må samvittighetsmessig holde seg til en Stats definisjon eller ikke:

1. Hva sier natur-retten (eller utleggninger ifra denne) om menneskelivets start (f.eks. ved unnfangelse, ved fødsel, etc)?

2. Hva vil man utfra naturretten kunne si at er allmengyldig rett til liv for et inidivid, og hva er plikt i ett individs liv, hva er rettighet til valg og hva er plikt til å la noe være? (f.eks. rett til å leve vs. kontra plikt til å la leve, rett til valg av sex-partner vs. plikt til å ikke påtvinge/påføre andre sine egne seksuelle ideer, behov, følelser, væremåter)?

3. Er naturrett og kristne verdier sammenfallende i alle mellom-menneskelige forhold (ikke forhold mellom mennesket og Gud)?

4. Norge har lenge kunnet kalles en kristen nasjon, ut fra den lovgivning som har vært bundet opp mot kristen religion, men i de 3 første århundrer av vår tidsregning, så måtte kristne leve, gifte seg, og tilbe bare den Ene sanne Gud, under relativt hedenske tilstander; hva tenker du er likheter og forskjeller mellom dette, og den tilstand vi nå har i dag (ut fra praktisk kristen etikk)?

5. Hvordan ville en Romerks-katolsk vigsling forholde seg (i Norge) om det kjønnsnøytrale "ekteskapet" blir det eneste gyldige "ekteskap" for lang tiid fremover (noe jeg selvsagt ikke håper det blir)?

 

   Det hadde vært spennende om du ville svare på - eller gi noen tanker omkring disse spørsmålene, etter hva du har tid og mulighet til.

Mvh

Egil Wold, Eidsvoll           

Svar
Kommentar #5

Elisabeth Hoen

48 innlegg  2947 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Christiansens sammenligning med `negertesten` er god.

Hvis det enda ikke er klart hvorfor KrF`s standpunkt i saken om ekteskap er delt, vil jeg gjerne si noe om det. Nå snakker jeg om de som er imot forslaget. De som er for; all honnør til dem.

Problem nummer

1) Kjærlighet. Kjærligheten mellom mann og kvinne og kjærligheten mellom mann og mann kan ikke feires på samme måte. Det er naturstridig at noen kan være født med en homofil legning - som så ikke kan noe for at kjærlighet og forelskelse oppstår overfor samme kjønn.  Hvis noen skulle bestride dette (og akseptere så at man kan være født med homofil legning) så representerer dette et syn for nødvendiggjør en advarsel mot kristendom da man rett ut sier at kjærligheten ikke er for alle. Den er rasistisk - i sin karakter.

2) Naturstridig. Deler vi samme natur med andre levende skapninger? Ja. Finnes det `homo`-dyr? Ja. Glem så argumentet om naturstridig - bruk heller kulturstridig.

3) Det har vært mye mas om at kjønnssykdommer/aids smittes - oppstår mellom/ fra mann til mann. Noen som i det hele tatt har hørt om `bush-meat?`. For å imøtegå til og med en myte så vil det være en god praktisk konsekvens av å omfavne livlange ekteskap mellom to menn (eller to kvinner). Det kan bli færre seksuelle partnere.

Synd at KrF har gått tilbake på det gode forslaget. Det kunne blitt veien ut for KrF, for nå kommer snart betegnelsen på KrF til å bli; et ekstremistisk parti. Arne Strand skriver i Dagsavisen at det muligens var for tidlig for KrF å komme med dette forslaget når det gjelder fornyelse av ekteskapslov. Jeg sier at tiden er kommet for å kunne omtale KrF i kategorien ekstremistisk parti.

Svar
Kommentar #6

Kjetil Kringlebotten

17 innlegg  694 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.

Christiansens sammenligning med `negertesten` er god.

Å, er den det? Er reproduksjon mellom forskjellige ‘raser’ umogeleg ut frå naturen? Viss ikkje misser du og Christiansen heile poenget til Oftestad.

Svar
Kommentar #7

Morten Christiansen

18 innlegg  10369 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Kjetil Kringlebotten. Gå til den siterte teksten.

Er reproduksjon mellom forskjellige ‘raser’ umogeleg ut frå naturen?

Totalt irrelevant og en helt vilkårlig unnskylding for å diskriminere. Du finner en rekke av dem som ble brukt ovenfor fargede også.

Svar
Kommentar #8

Rune Holt

8 innlegg  10558 kommentarer

Jadda...

Publisert over 5 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.

Jeg sier at tiden er kommet for

Tiden er nok kommet da alt enten er ekstremt eller politisk korrekt.

Sånn snakker de som tror de har monopol på å plassere alt i båser.

Hvem har nektet homofile å leve som de vil..? Det får de bare gjøre,men kom ikke og krev at alt skal kalles ekteskap.
Det blir et kaos uten like.

Svar
Kommentar #9

Elisabeth Hoen

48 innlegg  2947 kommentarer

Her kommer mørkemannen Kringlebotten! Pass opp!

Publisert over 5 år siden

Først; Til Holt; det er derfor jeg vil tale for at KrF er et ekstremistisk parti slik at det blir litt `alarmisme` i det da partiets holdninger i programmet fortsatt, dessverre, (og har vært) er både rasistisk og diskriminerende. Du er jo enig med meg at når det gjelder Islam så er det riktig å sette ting litt på spissen, ja? Være årvåken, bedre føre var, ja? Samme prinsipp her. Eneste måte å unnslippe diskriminering og rasisme på er visst å ikke være kristen gitt. Derfor er det veldig viktig, etter mitt syn, å forhindre at KrF kommer til makten noen gang. Nå er det jo ikke gitt at man selv ser at man er rasistisk og diskriminerende fordi `å tro` er en beskyttet rettighet. Derfor vil jeg gjerne opplyse om at det faktisk er mulig likevel. 

Kringlebotten; ja ,ser på din profil at `kjærligheten til tru og tanke` er det du bekjenner deg til. Mitt punkt om kjærlighet styrkes ihvertfall nå.  

1) Å, er ikke ekteskapet eksklusivt for mann og kvinne? Kan homofile gifte seg og? Uff og uff, det får meg til å føle meg uvel. Å, kan negre sitte hvor de vil på bussen nå? Uff og uff, det får meg til å føle meg uvel. Jeg tar bil konsekvent fra nå av!

2) Selve vielsen inneholder ingen ord om at `nå skal dere få barn`. Rett på dette først du hvis du vil komme noen vei. Heterofile ska bli belønnet for å følge kjærligheten og forelskelsen med kirkelig vielse, mens dette blir fratatt homofile. Det er rasisme og diskriminering det. At Gud selv ser ut til å være rasistisk og diskriminerende, det er en sak, at du motsier at det ikke er rasistisk slik som du tror på Gud - det er en annen. Bare innrøm at du er rasistisk og diskriminerende - så skal jeg legge saken bak meg jeg. Eller tal for arrangerte ekteskap - det er tross alt bare `reproduksjonsmuligheten` som har noen betydning i det hele tatt - slik du ser det.

Svar
Kommentar #10

Rune Holt

8 innlegg  10558 kommentarer

Utrolig merkelig

Publisert over 5 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.

Heterofile ska bli belønnet for å følge kjærligheten og forelskelsen med kirkelig vielse, mens dette blir fratatt homofile.

Hvorfor er det så utrolig viktig at ALLE skal ha rett til å gifte seg i en KRISTEN kirke..???

Hva spiller det for rolle fra eller til når de kan gifte seg allikevel..?

Skal alle...om de tror på Gud eller ikke,kunne okkupere et gudshus til sin seremoni bare på rent trass ?

Svar
Kommentar #11

Kjetil Kringlebotten

17 innlegg  694 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.

Kringlebotten; ja ,ser på din profil at `kjærligheten til tru og tanke` er det du bekjenner deg til. Mitt punkt om kjærlighet styrkes ihvertfall nå.

Det hadde vore interessant om du faktisk svarte på det eg skreiv, og ikkje på dine eigne fantasiar om kva eg eventuelt kunne komme på å skrive.

1) Når eg les dette må eg seie at alderen du oppgjer i profilen din passar så altfor godt til innhaldet.

2) Kvifor skal eg ‘innrømme’ at eg er rasist? Kan du då også ‘innrømme’ at du torturerer pensjonistar eller stel snop på butikken? Spørsmålet er kva ekteskapet er for noko. Ekteskapet har faktisk ikkje primært noko med forelsking å gjere. Staten kan ikkje regulere folk sitt kjærleiksliv. Det dei kan gjere, derimot, er å leggje juridiske rammer for delar av dette, primært for born. Det er det er som den einaste grunnen til at ekteskapet oppstod. Det er ikkje ein institusjon som skal regulere kven du er glad i. Og born er som kjent eit produkt av samlivet mellom mann og kvinne. (Sjølv om det sikkert finst dei som nekter for det også.) Og eg meiner alle born har rett på å vite kven som er deira biologiske foreldre. (Det er også interessant at eit born ved adopsjon eller ved prøverør har rett til å kjenne til sitt biologiske opphav ved, eller innan, fylte 18 år.)

Ein annan faktor som er av interesse er at fordi Norge godtek adopsjon for homofile par kan dette gå ut over alle som adopterer. I dei landa Norge samarbeidar med — mellom anna i Asia, i Afrika og i Latin-Amerika — er homofili ofte ulovleg. Dei borna som blir adoptert bort, kjem derifrå på heimlandets premissar, ikkje våre. Mange av desse landa nektar å sende barn til homofile foreldrepar, og nokre av dei nekter til og med å sende barn til dei landa som har lover som godtek dette (også til hetrofile foreldrepar). Dette går då ut over dei barna som treng foreldre. Dette har allereie skjedd med Nederland, etter det eg har høyrt.

Det er også slik at dersom ein homofil har adoptert eit born så kan ikkje ein eventuell framtidig partnar av denne adoptere sin partnars born, dersom dette bornet sitt opphavsland ikkje tillet dette. Sjå adopsjonslova, §5a.

Svar
Kommentar #12

Mette Solveig Müller

53 innlegg  4830 kommentarer

Donor 150

Publisert over 5 år siden
Kjetil Kringlebotten. Gå til den siterte teksten.

Staten kan ikkje regulere folk sitt kjærleiksliv. Det dei kan gjere, derimot, er å leggje juridiske rammer for delar av dette, primært for born.

Jeg vil bare formidle, at jeg opplever at din kommentar virkelig tar opp essensen i dette spørsmålet, Kjetil.

Her forleden dag kom jeg over et TV-program som omhandlet disse "nye familiene"? Ved å søke på "Donor 150", kan vi høre om den unge kvinnen som vokste opp med sine to mødre, men ville forske på sin far. I programmet hadde hun til da funnet 12 halvsøsken rundt om, og sin biologiske far; donor 150.

Kort filmklipp her. De utviste stor glede over denne nye familien de hadde fått. Faren var nok litt forskjellige fra de forestillinger de hadde gjort seg. -

Men jeg kan ikke forstå at dette er  en riktig vei å gå inn i fremtiden? Med større modenhet, vil vi muligens kunne gjøre mer modne valg av partner, tenker jeg?

med vennlig hilsen mette

Svar
Kommentar #13

Elisabeth Hoen

48 innlegg  2947 kommentarer

Mørkemann som 28 åring - potensielt farlig

Publisert over 5 år siden

Så de prester som utfører vielser av homofile i Norge i dag, disse kristne er ikke sanne kristne og det må forbys?

`Kvifor skal eg ‘innrømme’ at eg er rasist? Kan du då også ‘innrømme’ at du torturerer pensjonistar eller stel snop på butikken? Spørsmålet er kva ekteskapet er for noko. Ekteskapet har faktisk ikkje primært noko med forelsking å gjere. Staten kan ikkje regulere folk sitt kjærleiksliv. Det dei kan gjere, derimot, er å leggje juridiske rammer for delar av dette, primært for born. Det er det er som den einaste grunnen til at ekteskapet oppstod.`(Kringlebotten) Det er du som viser at du brenner for denne saken, du argumenterer for, du blir utfordret, så ja, du bør absolutt innrømme at du både er rasist og diskriminerende. Not by fault - men av egen vilje.

Når det gjelder dine utvalgte ord på din profil; det var veldig artig at jeg fant det du hadde skrevet fordi det viser med all tydelighet at din kjærlighet strekker seg til ord - ikke til mennesker.

Når det gjelder barn; jeg sa at du skal heller jobbe for å få med temaet barn i selve vielsen. At barn har rett til en mor og en far er ikke relevant her. Det er et eget tema som setter barnet i sentrum.   

Svar
Kommentar #14

Kjetil Kringlebotten

17 innlegg  694 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Elisabeth,

Som sagt hadde det vore interessant å faktisk diskutert det eg har skrive, og ikkje dine fantasiar.

Så de prester som utfører vielser av homofile i Norge i dag, disse kristne er ikke sanne kristne og det må forbys?

Eg har ikkje sagt at noko som helst skal gjerast ulovleg. Prøv å sjå på det eg skriv, ikkje det du innbillar deg at eg skriv. Poenget mitt er at den juridiske delen av ekteskapsinstitusjonen ikkje har noko som helt å gjere med kjærleik eller kjensler. Ekteskap har sjølvsagt (som oftast) bakgrunn i kjærleik, men som sagt kan ikkje staten regulere kjenslene dine. Den juridiske delen av ekteskapsinstitusjonen er derimot ei juridisk ramme rundt samlivet, primært omkring borna – som er ei naturleg frukt av samlivet mellom mann og kvinne. (Og med tanke på at alle har rett til å kjenne til sitt biologiske opphav vert desse sakene endå meir kompliserte.)

Det er du som viser at du brenner for denne saken, du argumenterer for, du blir utfordret, så ja, du bør absolutt innrømme at du både er rasist og diskriminerende. Not by fault - men av egen vilje.

Kom gjerne med eit einaste døme på at eg er rasist. Eitt einaste eitt. Dette er trass alt eit debattforum, ikkje ‘Fantasitimen med Elisabeth.’ Skal du snart skulda meg for andre ting også? For å banke mi ikkje-eksisterande kone? For å torturere folk? For å stele? Du meiner jo å kunna kalla meg rasist utan bevis. Så kvifor ikkje skulda meg for andre ting også? (Heldigvis for meg bur vi ikkje i det gamle Sovjet.)

Når det gjelder dine utvalgte ord på din profil; det var veldig artig at jeg fant det du hadde skrevet fordi det viser med all tydelighet at din kjærlighet strekker seg til ord - ikke til mennesker.

Som sagt, du kjenner meg ikkje. Du svarar på dine eigne fantasiar om kva eg skal ha skrive og du slenger rundt deg med personangrep. Grunnen til at Skrifta seier at seksualiteten høyrer heime mellom mann og kvinne i eit ekteskap (noko som betyr at ikkje berre homofilt samliv vert rekna som synd, men også heterofilt samliv utanfor ekteskapet) er (1) at seksualiteten treng faste rammer, og (2) at den har to primære mål, som ikkje kan spelast ut mot kvarandre: det er fellesskapet mellom ektefellene, noko som ein sjølvsagt kan få til med eit homofilt par, og (2) forplantning, noko som er litt vanskeleg for eit homofilt par, med mindre dei ikkje er konsekvente. Dette er realitetane som ligg i naturen.

Når det gjelder barn; jeg sa at du skal heller jobbe for å få med temaet barn i selve vielsen. At barn har rett til en mor og en far er ikke relevant her. Det er et eget tema som setter barnet i sentrum.

Ein treng ikkje ha med born i vigslinga dersom ekteskapet fyrst er definert med born i sikte. Ein treng ikkje å ta med definisjonen på ein term kvar einaste gong han vert nemnt. Men kva veit vel eg? Eg er jo berre ein potensielt farleg 28-åring.

Svar
Kommentar #15

Elisabeth Hoen

48 innlegg  2947 kommentarer

Publisert over 5 år siden

`Eg er jo berre ein potensielt farleg 28-åring`. Og jeg er en 1-åring som har lært å skrive. Sier vel litt!! For lille meg så virker du som en stor og farlig mann, ja.

Du taler for trossamfunn som har rett til å diskriminere andre på bakgrunn av kjønn og legning. Innad i trossamfunnene selv så reguleres dette ikke. Det gis en dispans (i MR) for å diskriminere (rasismen kommer spesielt inn der hvor det i Bibelen står at homofili er en styggedom) homofile og hvis et land har en statskirke så må den så passe på å ikke la religiøse overbevisninger føre til diskrimineringog eksludering av andre. Dette endrer likevel ikke at KrF`s partiprogram er både diskriminerende og at mange av velgerne er mer konservative enn partiledelsen. Jeg skal vedde på at størsteparten av de som stemmer KrF synes at `homofili er en styggedom` - sitert fra Bibelen - er helt på sin plass.  

 

Svar
Kommentar #16

Kjetil Kringlebotten

17 innlegg  694 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Gjesp. Veit du i det heile tatt kva rasisme er for noko? Og igjen, eg kan enno ikkje sjå at du har svart på noko eg har skrive.

Svar
Kommentar #17

Kjetil Kringlebotten

17 innlegg  694 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Eit par kommentarar til.

Ekteskapsinstitusjonen vart ikkje oppretta fordi folk var glade i kvarandre, men for å ha klare rammer rundt samlivet, eit fruktbart samliv. Grunnen til at ekteskapet mellom éin og mann éi kvinne står i ei særstilling er mangesidig. Her er dei viktigaste, som alle sentrerer rundt born: (1) Klare juridiske rammer rundt samlivet er bra for ektefellene, men grunnen er hovudsakleg borna. (2) Det er ein klar stabilitet med at det berre er éin mann og éi kvinne, og ikkje fleire partnarar i eit samliv. Dette skapar gode rammer for borna. (3) Seksualitetens primære funksjon er ikkje å skape eit fellesskap mellom ektefellene (sjølv om dette er viktig), men det er å få born. Dette er ein biologisk realitet som ein ikkje kan komme unna. To menn kan ikkje ha eit fruktbart samliv (i biologisk forstand), og det kan heller ikkje to kvinner. Det er heilt naturleg å setje eit skilje der. Og det er ikkje noko særkristent.

Dette fører også til at heteroseksuelle forhold utanfor ekteskapet også feilar. Desse kan produserer born, men kan ikkje skape dei gode juridiske rammene rundt samlivet. Og eg har ingen problem med at homofile har regulerte samliv, men det hadde dei med partnarskapslova.

Og dine kommentarar om statskyrkja er berre relevante åtte dagar til. Den 21. mai vert grunnlova endra, og då er ikkje statskyrkja ein realitet lenger. Den norske kyrkja vil halde fram, men ikkje som ‘statens offentlege religion.’

Svar
Kommentar #18

Hans Edvard Tyve

4 innlegg  651 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.

Heterofile ska bli belønnet for å følge kjærligheten og forelskelsen med kirkelig vielse, mens dette blir fratatt homofile. Det er rasisme og diskriminering det.

Uten å blande meg inn i denne debatten på annet vis, mest fordi Krfs problemer er langt større enn det som fremkommer her, er det interessant begrepsbruk du bedriver Elisabeth.

Er det en ny raseteori du har kommet på helt av deg selv, når homofile plutselig er blitt en rase? Eller er det du mer opptatt av å provosere enn å argumentere, slik at begrepsbruken er underordnet?

Svar
Kommentar #19

Elisabeth Hoen

48 innlegg  2947 kommentarer

Publisert over 5 år siden

`Rasismeparagrafen er et tilnavn på § 135a i 13de Kapitel av den norske straffeloven, Forbrydelser mod den almindelige Orden og Fred. Paragrafen ble innført i 1970 og tar for seg diskriminerende og hatefulle ytringer og bruk av symboler rettet mot en gruppe mennesker på grunn av hudfarge, nasjonalitet, etnisitet eller religion, leveform eller orientering. Paragrafen har fått tilnavnet rasismeparagrafen, selv om ordet «rasisme» ikke forekommer i paragrafen. Dette er på grunn av at paragrafen først dreide seg om hatefulle ytringer rettet mot folk på grunn av hudfarge og etnisk opprinnelse. Paragrafen har senere blitt endret og utvidet flere ganger, og ordene diskriminering og hat er fremtredende. Brudd på paragrafen kan straffes med fengsel i opp til tre år.` http://no.wikipedia.org/wiki/Rasismeparagrafen 

La oss se; diskriminerende ytringer rettet mot en gruppe mennesker basert på leveform eller orientering. Det er den utvidede definisjonen etter at `rase` - vel, man har etablert at det ikke finnes ulike menneskeraser. Det kan være uvant tankegang at rasisme har relevans for religion - men diskriminering for saker MAN IKKE KAN NOE FOR (kjærlighet) - eller ytringer som er ment å ramme noe MAN IKKE KAN NOE FOR (homofili er en styggedom) faller faktisk under rasisme i den utvidede definisjonen.

Ja, gjesp. hvis man ikke klarer å forholde seg til virkeligheten - ja, så er løpet kjørt da. Så lenge man i dag gifter seg (også i kirken) fordi man elsker en annen (ikke fordi mann og kvinne kan knulle på en riktig måte) så diskriminerer man vekk kjærlighet mellom homofile/lesbiske. Dette står KrF for slik det er nå. Dette skaper lite problemer fordi vi har en parterskapslov - men det endrer ikke det faktum at KrF (og andre som er konservative kristne) diskriminerer. Parterskapsloven har ikke kommet fram som ide fra kristenfolket for å si det sånn.

Nå, til spørsmålet ditt. En trygg og velsignet ramme rundt et samliv. Det gagner både heterofile og homofile at de blir behandlet likt når det gjelder kjærlighet og ekteskap. At prester ikke ønsker å døpe barn som har far-far det er ikke tema her. To voksne mennesker - barn - to forskjellige ting.

Heldigvis så finnes det prester i Norge som vier homofile/lesbiske. Merkelig tolkning mener vel kanskje du og andre - men det er vel kjærlighet til mennesker som står for den tolkningen - ikke kjærlighet til ord.

Svar
Kommentar #20

Elisabeth Hoen

48 innlegg  2947 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Ja, vi har mye å takke de konservative kristne for! Not! Ville ikke engang ha et ikke-diskriminerende alternativ.

Folkeaksjonen mot Partnerskapsloven var en organisasjon/aksjonsgruppe som ble dannet i 1992 med det formål å stanse innføringen av Partnerskapsloven i Norge. Organisasjonen ble ledet av Ivar Belck-Olsen. Andre forgrunnsfigurer var biskop Odd Bondevik, KrF-politikeren Gunnar Prestegård og daværende Dagen-redaktør Finn Jarle Sæle. Aksjonsgruppas medlemmer bestod for det meste av kristne med et konservativt livssyn.[1] Foruten Belck-Olsen bestod aksjonsgruppas hovedkomite av biskop Odd Bondevik, Krf-politikeren Gunnar Prestegård, professor Per Sundby og redaktør Finn Jarle Sæle. Hovedkomiteens medlemmer bestod av Ove Eikje, Kirsten Fougner, Steinar Harila, Liv Nordhaug, Dag Nygård, Vebjørn Selbekk og David Østby.[2]

Organisasjonen drev både med underskriftkampanjer og formidlet motargumenter mot den kommende loven. Gruppa hevdet blant annet at barn av enslige foreldre var mest utsatt for å vokse opp som homofile.[1] I januar 1993 leverte de et opprop til stortingspresident Jo Benkow der det stor at «Vi finner det ikke riktig at Regjeringen tar ut en gruppe og gir den særfordeler knyttet til seksuell legning». Oppropet var underskrevet av 71 menn og 11 kvinner, blant dem flere kjente innen ulike samfunnssektorer.[1] Blant underskriverne var langrennsløperen Solveig Pedersen, eldregeneral Per Hovda, Krf-politiker Valgerd Svarstad Haugland, Claus Eftevaag, Trude Stendal, Kristen Skjeldal, Lars Korvald, Kåre Kristiansen, Svenn Stray, Reidun Brusletten, Gunnar Gravdahl, Sverre L. Mo, Hans Olav Tungesvik, Kristian Asdahl, Helga Gitmark, Kjell Furnes, John Austrheim, Ragnar Udjus, Jakob Eng, Konrad B. Knutsen, Erling Utnem, Fredrik Grønningsæter, Håkon E. Andersen, Ole Nordhaug, Arvid H. Nergård, Sigurd Lunde, Thor With, Arthur Berg, Oddbjørn Evenshaug, Anfin Skaaheim, Åge Åleskjær og Aril Edvardsen.[2]

http://no.wikipedia.org/wiki/Folkeaksjonen_mot_Partnerskapsloven

Svar
Kommentar #21

Rune Holt

8 innlegg  10558 kommentarer

En skal lese mye rart

Publisert over 5 år siden

Her forsøkes det med å bruke rasisme ??? som brekkmiddel mot å ha meninger om hva et kirkesamfunn og prester skal gjøre og ikke gjøre...
Og på grunn av at Krf ikke kom med forslaget om partnerskapsloven blir de altså medskyldige i en slags merkelig definisjon på rasisme av Elisabeth Hoen....

Hvordan blir det nå når kirken skal få bestemme sjøl..?Skal politikere gå inn i alle kirkesamfunn og forlange vielse av homofile.?
Hva vil du si til din muslimske familie om denne saken..?Diskriminerer islam homofile syns du...???

Til opplysning...Det er faktisk fortsatt lov i Norge å ha synspunt på allle ting....Vil du kanskje ta til orde for å fjerne ytringsfriheten...?

Svar
Kommentar #22

Elisabeth Hoen

48 innlegg  2947 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Hvem har stått for parterskapsloven i Norge, Rune Holt? Det å sikre en ramme rundt livslange forhold også når det gjelder homofile/lesbiske det er det de ikke-kristne som har stått for.

Når man diskriminerer andre fordi de er født slik - det kan sammenlignes med rasisme ja. Noe ikke JEG har gjort - men noe som har blitt til lov her i landet fra 1970.

Selvfølgelig skal ikke staten forlange noe som helst - det KrF la opp til var at prester selv kunne reservere seg fra å vie homofile/lesbiske.

Når det gjelder min `muslimske` familie - så tror jeg du allerede har fått med deg at grunnen til at jeg `ble` muslim var for å komme inn i Iran uten å få problemer. Det fikk jeg ikke - men fikk beskjed om at neste gang jeg kom (sammen med min mann) så måtte jeg ha iransk pass. Min svigerfamilie skal jeg ikke si noe om. Du vet, litt farlig å uttale seg om andre når systemet legger opp til dobbeltmoral.

Islam er enda mindre tilgivende ovefor homofile (nå snakker jeg ikke om enkeltmennesker som er muslimer) enn kristendom slik vi ser den i Norge. Men spesielt nå hvor vi får flere muslimer til Norge (hvor en del er konservative) så kan utviklingen vi har sett ang kristnes forhold til homofile stagnere helt med tanke på at krefter her nok sikkert vil beskytte Islam fordi de da også beskytter seg selv. Sad but true.

Om jeg skal ta ifra andre ytringsfriheten? Ikke vær så skjør og stakkarslig, Holt. Er du ikke en voksen mann?

Svar
Kommentar #23

Rune Holt

8 innlegg  10558 kommentarer

Var det

Publisert over 5 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.

Om jeg skal ta ifra andre ytringsfriheten? Ikke vær så skjør og stakkarslig, Holt. Er du ikke en voksen mann?

Et svar på spørsmålet mitt..?
Du må forstå at når du prater om diskriminering og rasisme..?? begått av et parti og forskjellige menigheter i Norge,så må du regne med å få krasse kommentarer på slikt vås.

Svar
Kommentar #24

Elisabeth Hoen

48 innlegg  2947 kommentarer

Kristendommen - ikke ment for alle

Publisert over 5 år siden
Advarsel mot Kristendom

Det finnes mange tolkninger av hvordan kristendommen skal forstås i vår samtid. Men noe er man (de konservative) enige om; homofile må moralsk sett fordømmes hvis de lever ut sin legning. Burde det ikke så stå en advarsel på enhver Bibel om akkurat dette?

For det er ikke slik - som noen liker å tro - at alle mennesker blir sett på som like verdifulle i Kristendommen. For der heterofile kan få velsignelse av Gud når de inngår ekteskap så vil de fleste (nær sagt alle) homofile par bli nektet dette. Gud ser så ikke ut til å støtte følelser hos mennesker, men istedet støtter Gud at mann og kvinne skal kunne lage barn. Det er det hele. Hvis man så likevel står ved at homofile ikke skal kunne gifte seg i kirken, men likevel mener at alle mennesker har likt menneskeverd så må man tale FOR at heterofile ikke kan velge partner selv basert på følelser hvis man er FOR at alle mennesker skal ha lik verdi (uavhengig av medfødte legninger). Det viktigste aspektet som skal overskygge alt er at mann og kvinne anatomisk passer sammen for å kunne produsere barn. For Gud elsker vel ikke heterofile mer enn Gud elsker homofile vel? Slik at han tar hensyn til heterofiles følelser (kan få velge selv hvem man vil gifte seg med) men overser homofiles følelser?

Det er på tide at vi får på plass en advarsel i enhver Bibel om at `har du homofil legning så advares du herved om at denne legningen omtales i sterke, negative ordlag i denne bok og at det ikke gis tillatelse til å leve ut denne legningen hvis man velger å bli kristen`. Dette ville nok Gud ha støttet selv da jeg er sikker på at Gud ikke nødvendigvis vil ha alle mulige type mennesker inn i himmelen. Ellers ville Gud nok ha brukt mer energi på å oppfordre homofile til å inngå livslange forhold ved å fokusere på menneskelige gode følelser enn å fokusere så mye på type sex.

Svar
Kommentar #25

Hans Edvard Tyve

4 innlegg  651 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.

Ja, vi har mye å takke de konservative kristne for!

Ja, for du fremstår jo som (representant for) et saklig og nyasert alternativ selv...

Det er festlig å lese all din lett naive kritikk av kristendommen, samtidig som de fleste her vet hvilken liberal og progressiv religion du på papiret tilhører.

Skulle du hatt troverdighet i det du skriver, hadde du tenkt mer på de 4 fingrene som er rettet mot deg, og mindre på den ene som peker forover. For alt det du kritiserer kristendommen for, er verre i islam. Kristne har en bibel som forteller at man skal elske også de homofile, men ikke homofilien. (hvilket ikke alltid kommer like tydelig fram). Din "elskede" religion har dødsstraff. Da blir det for meg litt festlig når du raser ut din indignasjon og misbruker definisjoner og lover for å fremme ditt syn. Krf overlever nok både politisk motstand, og den mer uskalige motstanden du representerer, og som sagt, jeg tror Krf har større problemer enn de som evt måtte dukke opp ved behandling av denne saken. Men du legger ikke direkte opp til en saklig debatt.

Nei, Elisabeth dette kommer du dårlig ut av, og jo mer du skriver, jo mer kommer det fram at det er din generelle motstand mot kristendommen som er drivkraften, og ikke den påståtte omsorgen for de homofile. Hadde det nemlig vært tilfellet, ville det vært langt mer naturlig om du også hadde rettet litt av din kritikk mot de som ikke bare kan komme med kritiske bemerkninger mot homofil praksis, men mot de som uttrykker sin motstand mot homofile med vold og drap. Ikke ulikt det mange kristne her på verdidebatt gjør, når det skjer ting innen kristenheten de ikke kan stå inne for.

Du velger en annen tilnærming, og de fleste har nok en fortolkning av hvorfor. Du er glad i å henge merkelapper på kristne, nå skal ikke jeg nedlate meg å debattere på et slikt nivå, men jeg ser for meg din glede over å ha blitt stemplet som muslim-ditt eller datt.. Tenk litt på den før du publiserer neste karikatur. Særlig når du har så lite grunnlag for det.

Som en tjeneste til slutt, rasisme:

1. The belief that race accounts for differences in human character or ability and that a particular race is superior to others.2. Discrimination or prejudice based on race.
1. (Sociology) the belief that races have distinctive cultural characteristics determined by hereditary factors and that this endows some races with an intrinsic superiority over others2. (Sociology) abusive or aggressive behaviour towards members of another race on the basis of such a belief
1. a belief that human races have distinctive characteristics that determine their respective cultures, usually involving the idea that one’s race is superior and has the right to control others.
2. a belief in a policy of enforcing the asserted right of control. — racist, n., adj.
a belief that human races have distinctive characteristics that determine their respective cultures, usually involving the idea that one’s race is superior and has the right to control others. — racist, adj.


Svar
Kommentar #26

Elisabeth Hoen

48 innlegg  2947 kommentarer

Publisert over 5 år siden

For å holde Kringlebotten utenom - (som ihvertfall holder seg til saken) - så har jeg KUN tatt for meg homofili og kristendom. That`s it. Jeg har intet vondt å si om alle sider ved kristendom. Akkurat som jeg har intet vondt å si om alle sider ved islam eller jødedom. Men det har noen sider som jeg mener er verdt å kritisere/utfordre. Jeg har holdt meg til saken her og forholder meg til norske lover. Det er ikke `min egen` definisjon av rasisme jeg viser til. Men det er greit, jeg kan godt holde meg til å beskrive konservative kristne (når det gjelder enkelte saker som jeg har tatt opp her) som talsmenn/kvinner for diskriminering og eksludering. Glem alt om rasisme i forhold til det jeg har sagt om KrF`s partiprogram. Eller vent litt; taler KrF FOR revisjon av enkelte skadelige passasjer i Bibelen? Nei? Vel, da får så alt ihvertfal holdes åpent for ulike tolkninger og prester får så velge selv om de vil vie homofile eller ikke. Eller vil man hindre utvikling? Slik kirkesamfunn i Norge ville hindre kvinner til både det ene og andre før i tiden?

Homofiil er også straffbart i en del afrikanske, kristne land. Akkurat som det er det i f.eks. Iran og i Saudi-Arabia. Denne stygge motsanden mot homofile finnes i begge leire. For det er jo en styggedom ja? Tross alt?  

 

Svar
Kommentar #27

Hans Edvard Tyve

4 innlegg  651 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.

For det er jo en styggedom ja?

Styggedommen er at du misbruker begreper og forsøker å legge bånd på en demokratisk debatt gjennom forsøk på stigmatisering og båssetting, ja endog gjennom et innlegg med navn på personer, som benyttet sin demokratiske rett til å stemme mot et politisk forslag. Minner litt om virkemidlene enkelte andre regimer har benyttet..

Meg bekjent er det også norsk politikk vi diskuterer, og (fortsatt meg bekjent) er det lite dødstrusler fra homofile blant kristne i Norge, mens det ikke er vanskelig å finne uttalelser i den retning fra muslimske ledere i Norge.

Jeg har heller ikke noe problemer med å gi hverken muslimer eller homofile sivile rettigheter fullt ut, men det er også slik at hvis du ønsker å tilhøre et trossamfunn eller en annen form for definert gruppe, så stilles det gjerne visse krav til medlemsskap. Det er da heller ingen menneskerettighet å få være med i en definert gruppe. Rettigheten er knyttet opp til å ha mulighet til å være medlem i grupper på generelt grunnlag, både når vi diskuterer religionsfrihet og organisasjonsfrihet, og disse skal også, i likhet med alle andre grupper ha mulighet til å benytte sin stemmerett gjennom demokratisk deltagelse til å si sin mening.

Svar
Kommentar #28

Elisabeth Hoen

48 innlegg  2947 kommentarer

Publisert over 5 år siden

1) Det er da ikke jeg som har begynt med å kalle andre for styggedom i den hensikt å fordømme de som faller for en av samme kjønn.. Det er da ikke jeg som har kjempet for retten til å diskriminere og eksludere andre. Jeg bare påpeker det jeg.

2) Wikipedia Tyve. Informasjonen er hentet derfra for å få fram et poeng. Og poenget er at endel konservative kristne har motsatt seg muligheten for at homofile får de rettigheter som du nå sier at du støtter. Det er nok mange fortsatt som ønsker å forvise homofile til de evige jaktmarker da man ikke vil støtte livslange partnerskap - at man diskriminerer - det føler mange seg høyt hevet over. Nyord.  

3) Siste del du skriver...langt på vei enig. Men når religion blir politikk.... KrF er et politisk parti...det er noe annet.

Svar
Kommentar #29

Rune Holt

8 innlegg  10558 kommentarer

Det

Publisert over 5 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.

3) Siste del du skriver...langt på vei enig. Men når religion blir politikk.... KrF er et politisk parti...det er noe annet.

Du sier og kritiserer,er at homofile ikke skal få gifte seg og bli viet av prester og pastorer....

Det rent formelle er jo allerede på plass...med partnerskapsloven.
Ingen kan tvinge en menighet til å velsigne eller vie homofile.

Svar
Kommentar #30

Elisabeth Hoen

48 innlegg  2947 kommentarer

Publisert over 5 år siden

`Ingen kan tvinge en menighet til å velsigne eller vie homofile.` (Holt)

Nei. Det var da heller ikke det forslaget gikk ut på. Man kunne reservere seg for å gjøre det. Det er når man ikke godtar dette forslaget at jeg synes det er på sin plass å si at KrF faktisk er et parti som diskriminerer og eksluderer andre for forhold man ikke selv kan noe for og har som politisk agenda å fortsatt legge til rette for at konservative kristne har RETT til å fordømme homofile fordi de har religionsfrihet.

But hey, that`s just me! 

Svar
Kommentar #31

Kjetil Kringlebotten

17 innlegg  694 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Eg vil leggje til at eg meiner ekteskapet mellom mann og kvinne burde vore skilt ut frå alle andre samlivsformer, både heterofile og homofile. Ein bør kunna anerkjenna at det er ein prinsippiell forskjell mellom eit juridisk regulert samliv som i prinsippet kan resultere i born og i eitt juridisk regulert samliv som i prinsippet ikkje kan resultere i born. Dette har ingenting å gjere med diskriminering (eg meiner ein bør ha juridiske rammer for andre samliv).

Ingen, verken meg eller KrF, har talt for at noko skal mista sine juridiske rettar, slik som arverett, sosiale rammer, velferd, adopsjon, etc. (Alle desse sidene kunne ein fint hatt ved ei partnarskapslov.) Eg vil også kort leggje til at adopsjon er eit vanskeleg tema. Her er ein heilt avhengig av lovene i det landet barnet er adoptert frå. Dersom eit land nektar å adoptere bort born til homofile par (eller for den saks skuld til einslege heterofile), kan ikkje vi gjere noko med det. Reglane er faktisk såpass strenge at dersom ein person har adoptert eit born frå t.d. Uganda, og denne personen i ettertid finn ut at han eller ho er homofil, og går inn i eit forhold til ein av sitt eige kjøn, så kan ikkje den andre partnaren adoptere barnet, jf. Adopsjonslova §5a:

“Den ene ektefelle kan med samtykke fra den andre ektefelle adoptere dennes barn hvis ikke de er ektefeller av samme kjønn og barnet er et adoptivbarn som opprinnelig kommer fra en fremmed stat som ikke tillater slik adopsjon.

Den ene partner i et registrert partnerskap kan med samtykke fra den andre partner adoptere dennes barn med mindre barnet er et adoptivbarn som opprinnelig kommer fra en fremmed stat som ikke tillater slik adopsjon.”

Men ein ting ser ut til å ha drukna litt i debatten her, og det er at i kristen samanheng tolkar ein ekteskapet som noko meir enn dei juridiske rammene. La oss sjå på t.d. Den katolske kyrkja. Der har ekteskapet juridiske sider (arverett, sosiale rammer, velferd, adopsjon, etc.), i tilknyting til samfunnet elles. Men der er ekteskapet også eit sakrament. Akkurat som dåp, konfirmasjon, nattverd, skriftemål, prestevigsel og sjukesalving. Vi finn også dette i andre kristne samanhengar, utan at ein nødvendigvis bruker sakramentsomgrepet.

Poenget er at ein i kristen samanheng ikkje berre snakkar om det juridiske, men også om det kristne i eit ekteskap. Dette bør ein hugse på. Ekteskapsliturgien i ei katolsk kyrkje er ikkje det same som å gå til sorenskrivaren. Der forpliktar ein seg på å oppdra born i katolsk tru. Det same gjeld enkelte andre kyrkjesamfunn, inkludert protestantiske.

Like lite som ein kan tvinge eit kyrkjesamfunn til å døype eller konfirmere eller ordinere folk til presteteneste kan ein heller ikkje tvinge eit kyrkjesamfunn til å gifte folk som ikkje vil forplikte seg på det ein forplikter seg på i ekteskapsliturgien.

Svar
Kommentar #32

Elisabeth Hoen

48 innlegg  2947 kommentarer

Rettelse

Publisert over 5 år siden

`Glem alt om rasisme i forhold til det jeg har sagt om KrF`s partiprogram.`

Etter videre gjennomtenkning så kaller jeg for rasisme det som strengt tatt ikke er rasisme (da jeg selv ikke egentlig er så veldig for den utvidede definisjonen). Både art 135 og  diskrimineringsloven er rasisme nevnt, uten egentlig å vise til den klassiske rasismen. Dette burde endres. Jeg ble forvirret. Diskriminering er det rette ordet å bruke. Likevel så er diskriminering på bakgrunn av forhold som individet ikke kan noe for (etnisitet, legning, nasjonalitet etc) like ille som rasediskriminering, altså i samme kategori. Rasisme markerer alvoret, men blir ikke helt korrekt. Unødvendig å bruke.

Takk for innspill om dette.

 

Svar
Kommentar #33

Elisabeth Hoen

48 innlegg  2947 kommentarer

Publisert over 5 år siden

`Ein bør kunna anerkjenna at det er ein prinsippiell forskjell mellom eit juridisk regulert samliv som i prinsippet kan resultere i born og i eitt juridisk regulert samliv som i prinsippet ikkje kan resultere i born.` (Kringlebotten)

Nå er det engang slik at det kvinnelige kjønn kommer til et punkt i livet hvor hun ikke lenger kan få barn. Dette bestemmer naturen. Det er også engang slik at ikke absolutt alle kan få barn. Vil du således tale imot at `eldre` heterofile mennesker gifter seg? Hvis man er over en viss alder, finner kjærligheten - bør man så ikke kunne gifte seg i kirken da heller med det argumentet at kjærlighet ikke er god nok grunn for å gifte seg? Det er viktig her, etter min mening, å føre argumentasjonen helt ut. Hvis du skulle mene at eldre mennesker godt kan giftes i en kirke - men homofile må ikke - så diskriminerer du. Det er godt å se at du støtter partnerskapslov (juridisk regulert samliv), men det du taler for selv er retten til å diskriminere andre på bakgrunn av medfødt legning (noe en person ikke kan noe for). Noe jeg kan sammenligne med rasisme. Men så lenge det står i Bibelen at homofili er en styggedom så vil jo det alltid være noen som føler de blir nødt til å diskriminere homofile. Dette tror jeg er en av grunnene til at vi ikke har en statskirke mer.  

 

 

Svar
Kommentar #34

robert ommundsen

80 innlegg  4869 kommentarer

noen av oss

Publisert over 5 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.

Det er også engang slik at ikke absolutt alle kan få barn. Vil du således tale imot at `eldre` heterofile mennesker gifter seg? Hvis man er over en viss alder, finner kjærligheten - bør man så ikke kunne gifte seg i kirken da heller med det argumentet at kjærlighet ikke er god nok grunn for å gifte seg?

vil heller ikke ha barn.nå ville jo vi heller ikke gifte oss i kirken,så det problemet forsvant jo.

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Njål Kristiansen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
8 minutter siden / 473 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
12 minutter siden / 473 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
13 minutter siden / 437 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
18 minutter siden / 1667 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
35 minutter siden / 473 visninger
Dagfinn Gaarde kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1667 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 1 time siden / 437 visninger
Svein Berntsen kommenterte på
Trollkvinnen i Endor og dagens spiritisme.
rundt 1 time siden / 545 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 473 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1667 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 473 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 2 timer siden / 437 visninger
Les flere