Johannes Morken

Redaktør
404    908

Sykehus utførte ulovlige aborter

Abortklagenemnda sa ja til at Oslo universitetssykehus kunne utføre aborter etter uke 22. Brudd på loven, sier Helsedirektoratet og helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Publisert: 7. mai 2012 / 2035 visninger.

– Dette er en alvorlig sak og det er viktig at Helsedirektoratet har kommet med en klar konklusjon. Nemnda må gjøre vanskelige vurderinger, men brudd på abortregelverket skal ikke forekomme, sier helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Vårt Lands nettutgave skriver at hun lørdag fikk et brev Helsedirektoratet som konkluderer med at praksis knyttet til senaborter etter 22. uke har vært i strid med loven. Mandag går hun ut og slår fast at praksisen skal opphøre – noe den også har gjort, ifølge departementet.

Abortloven slår fast at etter utgangen av 18. svangerskapsuke kan et svangerskap ikke avbrytes med mindre det er særlig tungtveiende grunner for det. Er det grunn til å anta at fosteret er levedyktig, kan tillatelse til svangerskapsavbrudd ikke gis.

LES ABORTLOVEN

 Likevel har den sentrale abortklagenemnda innvilget aborter etter uke 22. Helsedirektoratet sier i brevet til Strøm-Erichsen at det ikke er tillatt med abort av levedyktige fostre selv om sterke sosiale grunner skulle tilsi noe annet. Departementet sier seg enig, opplyser statsråden: Kvinnens lave alder, at graviditeten er resultat av en kriminell handling eller andre sterke, sosiale grunner kan ikke begrunne abort av levedyktige fostre.

Saken om senaborter etter uke 22 ble reist etter at ansatte ved Oslo universitetssykehus (OUS) varslet Helsedirektoratet og klinisk etikkomité ved OUS.

Her er pressemeldingen fra Helse- og omsorgsdepartementet utsendt 7. mai:

«Helse- og omsorgsdepartementet mottok 5. mai svar fra Helsedirektoratet som konkluderer med at praksis knyttet til senaborter etter 22. uke har vært i strid med loven. Brevet inneholder en juridisk vurdering av forbudet mot abort når det er grunn til å tro at fosteret er levedyktig. Videre redegjøres det for faglige utfordringer knyttet til å fastsette svangerskapets lengde.

Departementet har bedt om en vurdering av dette etter at direktoratet orienterte om abortklagenemndas praksis. Departementet fant grunn til å innhente en redegjørelse for de faktiske og juridiske forholdene.

Abortloven slår fast at etter utgangen av attende svangerskapsuke kan et svangerskap ikke avbrytes med mindre det er særlig tungtveiende grunner for det. Er det grunn til å anta at fosteret er levedyktig, kan tillatelse til svangerskapsavbrudd ikke gis.

Etter direktoratets vurdering, er det ikke tillatt med abort av levedyktige fostre selv om sterke sosiale grunner skulle tilsi noe annet. Departementet slutter seg til denne vurderingen. Kvinnens lave alder, at graviditeten er resultat av en kriminell handling eller andre sterke sosiale grunner kan ikke begrunne abort av levedyktige fostre.

- Dette er en alvorlig sak og det er viktig at Helsedirektoratet har kommet med en klar konklusjon. Nemnda må gjøre vanskelige vurderinger, men brudd på abortregelverket skal ikke forekomme, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Spørsmålet om abort etter 12. svangerskapsuke skal innvilges eller ikke avgjøres av uavhengige abortnemnder. Verken departementet eller direktoratet kan instruere nemndene om avgjørelsen i den enkelte abortsak.

Direktoratet har tatt opp problemene med den sentrale abortklagenemnden. Departementet er informert om at nemnda har endret sin praksis i tråd med direktoratets juridiske vurderinger.»

Her kan du laste ned brevet fra Helsedirektoratet om den ulovlige praksisen

FINNES DET  TILFELLER DER DU MENER LEVEDYKTIGE FOSTER SKAL KUNNE ABORTERES ETTER UKE 18? HVORFOR TROR DU PRAKSISEN HAR FÅTT UTVIKLE SEG?

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Fredrik W. H. Steensen

99 innlegg  844 kommentarer

Liv mot liv er vanskelig.

Publisert over 5 år siden

I utgangspunktet er jeg motstander av abort, det å ta menneskelig liv generelt. Samtidig finnes det tilfelle hvor abort selv etter 22. svangerskapeuke. Et slikt tilfelle er liv mot liv, om mors liv er i fare. Her kan et eksempel være om mor får kreft, hvor et abortinngrep kan være det eneste resultatet for å rette mors liv.

Ellers mener jeg det skal forbudt med abort etter uke 22 i alle tilfelle. 

Svar
Kommentar #2

Siri Fuglem Berg

11 innlegg  226 kommentarer

Hva er dødelig avvik?

Publisert over 5 år siden

Jeg leser med interesse innlegget fra Morken samt uttalelsen fra helseministeren angående senaborter etter grensen for levedyktighet.

Selv fikk jeg tilbud om abort så sent som i uke 27, med beskjed om at ved tilstander som mitt barn hadde (trisomi 18) var det aldri for sent. Andre kvinner jeg har møtt kan fortelle om det samme, en kvinne ble forsøkt overtalt til å avslutte svangerskapet rundt uke 34.

Merknader til abortlovens  §18 sier bl a følgende:

"Normalt vil fosteret måtte anses som levedyktig rundt utgangen av 22. svangerskapsuke. På dette tidspunkt vil fosteret normalt være kommet så langt i sin utvikling at det vil kunne være i stand til å overleve utenfor livmoren dersom det ble for tidlig forløst. Dersom fosteret har tilstander som er såkalt uforenlig med liv slik at det aldri vil bli i stand til å overleve utenfor livmoren, som for eksempel fostre uten hjerne, er det ingen øvre tidsgrense for når aborten kan utføres."

Det står også følgende:

"Dersom fosteret vil være i stand til å overleve med intensiv behandling, er det å anses som levedyktig."

og:

"Vurderingen av fosterets levedyktighet skal være en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Det er det konkrete fosterets levedyktighet som skal vurderes."

Da til opplysning:

Tilstander som trisomi 13 og trisomi 18 beskrives ofte av leger som "dødelige", dette trass i at 10-40% lever lenger enn et år (varierer mellom studier og behandlingstiltak som gis). Med mindre fosteret har store organfeil som man med sikkerhet medfører at det ikke kan leve utenfor livmoren, kan man ikke si noe om hvor lenge hvert enkelt foster kan komme til å leve. Noen blir flere år gamle, de eldste lever i 20-30 år, men dette er sjeldent. Allikevel - tilstanden er absolutt forenlig med liv utenfor livmoren, de aller fleste som fødes lever i uker og måneder. Jo mer intensiv behandling og kurativ behandling de får, jo lenger lever de. Man kan altså ikke si at det er uforenlig med liv utenfor livmoren. (Unntak: tilfeller hvor andre organer tar opp lungenes plass slik at lungene ikke har utviklet seg, og  tilfeller med store hjerte/kar-feil). Medisinske artikler om syndromene fra 2011/2012 ber dessuten om at tilstandene ikke lenger skal omtales som dødelige, da disse barna lever lenger og lenger, jo mer villige vi blir til å gi dem behandling/kirurgi.

Er det da riktig at disse fostrene skal kunne aborteres helt fram til termin? Skal ikke kravet om å vurdere det konkrete foster gjelde for fostre hvor kromosomavvik er kjent? Er det greitt at de får dårligere rettsvern?

Vet dere at for trisomi 21 (Down syndrom) vil mellom 30-50% dø i mors liv? For trisomi 13 og 18 er tallene mellom 50-70%. Forskjellen i mors liv er altså ikke stor, allikevel omtaler man ikke Down syndrom som dødelig, man får ikke innvilget senabort av Down barn fram til termin. Hvorfor denne forskjellsbehandlingen? Hvorfor sånn iver etter å fjerne fostre med trisomi 13 og 18?

Vet dere at anencefali ("manglende hjerne" kaller de det i merknadene til abortloven, mer riktig er "mangelfullt utviklet hjerne") heller ikke er uforenlig med liv utenfor livmoren? Disse barna kan også leve i uker, måneder og år. De lyver faktisk i "merknadene til forskriften § 18". Er det allikevel greitt at disse fostre kan aborteres helt fram til termin? Har ikke de krav på samme beskyttelse som fostre med Down syndrom og friske fostre?

Er det ikke på tide å fjerne den dødelige språkbruken og fortelle sannheten om disse tilstander? Hvor lenge skal man kreve at et barn skal leve før det får betegnelsen "forenlig med liv"? I kommentarene til §18 er "uforenlig med liv" definert som "aldri vil bli i stand til å leve utenfor livmoren". Dette er IKKE tilfelle for anencefali, trisomi 13 eller trisomi 18. Er det ikke da på tide å forby aborter etter grensen for levedyktighet, også for disse fostrene?

Svar
Kommentar #3

Hallvard Jørgensen

55 innlegg  1319 kommentarer

Hjarteleg takk

Publisert over 5 år siden

Hjarteleg takk til deg, Siri Fuglem Berg, for dine innspel i denne tematikken.

Svar
Kommentar #4

Lisbeth Myhre

1 innlegg  3 kommentarer

Dødelig avvik og levedyktighet

Publisert over 5 år siden

Vedtak om abort av fostre som har sjeldne tilstander kan bygge på feil kunnskap. Noen eksempler er nevnt i innlegget fra  Siri Fuglem Berg. Fordi det er medfødte tilstander som forekommer meget sjeldent er det få som selv har sett de som overlever. Etterhvert som behandlingsmulighetene bedres er det flere som overlever og til og med kan leve i mange år. Sjeldne tilstander som tidligere (for 10-20 år siden) hadde "vanlig" levealder fra noen få år og opp til maks 20 år, får stadig økt levealder og barna blir både voksne og eldre. Noen kjente eksempler på dette er ryggmargsbrokk og Spielmeyer Vogts sykdom.
Hva som ble omtalt som dødelige avvik for 10 år siden, behøver ikke å være dødelige avvik i år. Det gir utfordringer til abortnemnda som skal vurdere alvorligheten og levedyktigheten i lys av dagens kunnskap og behandlingsmuligheter.
Jeg har, dessverre, en følelse av at det er lett å si at tilstanden er så alvorlig, at fosteret ikke kan være levedyktig, fordi de som fatter avgjørelsene ikke har møtt barn som lever med disse diagnosene. Individuelle variasjoner er kjent, men disse kan vanligvis ikke utredes i fosterlivet.
Det må være riktig å la tvilen komme fosteret til gode.

Svar
Kommentar #5

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Fredrik W. H. Steensen. Gå til den siterte teksten.

abort selv etter 22. svangerskapeuke. Et slikt tilfelle er liv mot liv, om mors liv er i fare. Her kan et eksempel være om mor får kreft, hvor et abortinngrep kan være det eneste resultatet for å rette mors liv.

Slike ting blir jo en ren helsehjelp. men i noen tilfeller så klarer en jo å ta vare på barn om de eks vis tar det ut  ved 24 uke.Så kan både mors og barnets liv muligens reddes.

Svar
Kommentar #6

Fredrik W. H. Steensen

99 innlegg  844 kommentarer

Spørsmålet var om og eventuelt når abort etter 22...

Publisert over 5 år siden
Turid Talita Manjana Holta. Gå til den siterte teksten.

Slike ting blir jo en ren helsehjelp. men i noen tilfeller så klarer en jo å ta vare på barn om de eks vis tar det ut

Jeg er helt enig, men som svar på spørsmålet så er det fortsatt liv mot liv som gjelder i mitt sinn. Og egentlig den eneste gangen jeg finner abort akseptabelt i det hele.

Når det så gjelder hva som er mulig eller ikke er etter hva jeg vet den medisinsk teknologisk utvikling kommet meget langt og gjør det mulig å blant annet operere et fosters hjerte fra ca. uke 20, men helt nøyaktig fra når vet jeg ikke.

Fredrik 

Svar
Kommentar #7

Markus Westermoen

0 innlegg  357 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Dersom det store flertallet av barn med f.eks. Edwards syndrom (trisomi 18) aborteres, minsker ikke det vår mulighet til kunnskap om denne kromosonfeilen?

Jeg forstår at det er billigere å abortere unormale foster enn å la dem bli født og så bruke ressurser på å holde dem i live, men for meg synes det å gi barn 15 dager med liv å være et gode som velferdsstaten bør spandere. Dersom disse 15 dagene på sikt kan gi oss verdifull innsikt i hva som må til for at et menneske skal kunne leve vil det være vel anvendte penger å la disse barna bli født og få noen dager med sine foreldre. 

Dersom flere barn med farlige syndromer ble født ville kanskje gjennomsnittslevetiden for slike i verste fall gå ned - men det burde gjøre de få dagene enda mer verdifulle.

Nødrett gjelder også innen medisinen, så når man må velge mor eller barn kan legen bruke nødrett for å redde den ene selv om det koster livet til den andre.

Svar
Kommentar #8

Margrethe Kalleberg Espegren

0 innlegg  2 kommentarer

saksopplysning vedr. abortmetode

Publisert over 5 år siden

Det blir stadig referert til "inngrep" når det er snakk om senaborter. Faktum er at dette ikke er kirurgiske inngrep, men at kvinnen får medisiner som setter igang rie-aktivitet. Kirurgisk abort brukes kun i svært liten utstrekning i Norge lengre. Medisinsk abort innebærer altså at kvinnen som har fått innvilget en senabort, faktisk føder på vanlig måte, vaginalt, og svangerskapslengden og den medisinske hjelpen som blir gitt til det "aborterte fosteret" vil dermed avgjøre hvor lenge det lever etterpå.

Se også sykehusenes arbeidsbeskrivelse av dette feks.

 http://eqs-kk.sus.no/exportKK/docs/doc_12473/index.html

Svar

Siste innlegg

På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
rundt 11 timer siden / 1074 visninger
3 kommentarer
Snuoperasjon
av
Vårt Land
rundt 11 timer siden / 162 visninger
2 kommentarer
Likebehandling eller særstilling?
av
Bente Sandvig
rundt 22 timer siden / 134 visninger
0 kommentarer
En gjenopprettende rettferdighet
av
Åke Dalin
rundt 22 timer siden / 137 visninger
3 kommentarer
Frans blant ulvene
av
Njål Kristiansen
rundt 24 timer siden / 177 visninger
1 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
rundt 11 timer siden / 1074 visninger
3 kommentarer
Snuoperasjon
av
Vårt Land
rundt 11 timer siden / 162 visninger
2 kommentarer
Likebehandling eller særstilling?
av
Bente Sandvig
rundt 22 timer siden / 134 visninger
0 kommentarer
En gjenopprettende rettferdighet
av
Åke Dalin
rundt 22 timer siden / 137 visninger
3 kommentarer
Frans blant ulvene
av
Njål Kristiansen
rundt 24 timer siden / 177 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Dan Lyngmyr kommenterte på
Moralisme er ikke løsningen
6 minutter siden / 200 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
23 minutter siden / 1356 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
30 minutter siden / 173 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
36 minutter siden / 173 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
42 minutter siden / 1356 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
rundt 1 time siden / 173 visninger
Svein Berntsen kommenterte på
Trollkvinnen i Endor og dagens spiritisme.
rundt 1 time siden / 410 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1356 visninger
Geir Wigdel kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
rundt 2 timer siden / 173 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1356 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1356 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1356 visninger
Les flere