Dag Nygård

12

Grunnloven, Jesus og folk flest

At kampen mot grunnlovsendringene er en kamp for å beholde Jesus, vil de færreste være med på.

Publisert: 7. mai 2012

Underskriftsaksjonen mot endringen av Grunnlovens § 2 har fått en viss oppmerksomhet. Både fordi ingen representanter fra Stortinget møtte opp for å motta oppropet med underskriftene.  Men mest for oppropets hovedanliggende om” å beholde Jesus i grunnloven”. Det siste fremstår som forførende og tilslørende demagogi uten saksvarende innhold. Enkelte vil si at Jesus aldri har vært nevnt i grunnloven. Mens andre retorisk vil hevde at det er Luther som nå fjernes fra grunnloven og ut fra oppropets absurde problemstilling stille spørsmålet om Jesus var lutheraner.

De som støtter grunnlovsendringen beskyldes for landssvik og datoen for grunnlovsendringen 21. mai 2012 er en større ulykke for landet enn 9. april 1940. Det ligger mye oppriktig omsorg for land og folk i engasjementet til de 13 000 underskriverne. Men den ensporede grunnlovsromantikken og hyllesten til statsreligionssystemet fremstår både som prinsipp- og historieløs. Endringene i relasjonen mellom staten og Den norske kirke er støttet av alle kristne trossamfunn i Norge.

Frikirkenes historie i Norge har også vært en kamp mot statskirkesystemet. Forbindelse mellom statsmakt og -kirke har gjennom historien påført mennesker med en annen konfesjonell, religiøs eller livssynsmessig bakgrunn trakassering, utestengelse, diskriminering og stigmatisering. Dette vel å merke mens den nåværende og lovpriste § 2 var gjeldende. Var denne grunnloven i Jesu Kristi ånd, som det hevdes, er det et paradoks at den inneholdt den antisemittiske jødeparagrafen. Statsreligionens historie i Europa er en historie om religionskriger, inkvisisjon, massakrer av religiøse dissidenter. Vi finner noen av røttene til mange av dagens frikirkelige bevegelser blant ofrene.

Først etter den ultimate moralske krisen i det kristne Europa, med andre verdenskrig og holocaust som det absolutte nullpunkt, klarte verden i 1948 å samle seg om en ny moralsk verdensorden formulert i artikkel én i Verdenserklæringen om menneskerettigheter: ”Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter.”  Selv om ideene om menneskeverd, demokrati og beskyttelse av minoriteter er gamle, er det først i nyere tid de har fått mer eller mindre allment gjennomslag. Det er også først i etterkrigstiden at hovedstrømmene i kristenheten omfavnet prinsippene i verdenserklæringen og utviklet et forsvar for disse ut fra eget teologisk ståsted. Det viktigste dokumentet i så måte må vel sies å være erklæringen ”Dignitate humanae” fra Det annet Vatikankonsil i 1965.

For mange er tanken om at staten skal utrykke preferanse for en bestemt teologisk eller livssynsmessig retning uforenlig med ikke-diskrimineringidealene i menneskerettighetene. Som operasjonelt instrument for hele folkefellesskapet og deres demokratiske beslutninger, bør staten være nøytral i slike spørsmål. Det kan derfor stilles spørsmålstegn ved den nå foreslåtte verdiparagrafen i grunnloven. I et irreversibelt multireligiøst og -kulturelt samfunn kan en verdiparagraf med særlig vektlegging av visse religiøse og idémessige normsystemer virke ekskluderende. At en slik verdiparagraf ikke har reel normgivende kraft eller juridisk betydning er en annen sak. Dens symbolverdi har nok større indremedisinsk verdi som sukret pille for de politiske miljøer som under tvil har sluttet seg til Stortingsforliket. 

Denne såkalte verdiforankringen er både upresis og udefinerbar og kan beste fall beskrives som å kaste ankeret i bunnen på egen skute. På kort sikt er den muligens politisk nyttig, men på lengre sikt overflødig. Den bør betraktes som et provisorium på vegen mot en forfatning som reelt likestiller alle tros- og livssynssamfunn under en felles lov.

Debatten om verdiparagrafen vil fortsette etter at grunnlovsendringene er gjennomført. Innenfor det mangfoldige fellesskapet av kristne trossamfunn i Norge vil det være ulike synspunkter på den. Men at kampen mot grunnlovsendringene er en kamp for å beholde Jesus, vil de færreste være med på.

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Arnhild Gjendem

27 innlegg  188 kommentarer

Den norske stat oppløses!

Publisert rundt 8 år siden

"For mange er tanken om at staten skal utrykke preferanse for en bestemt teologisk eller livssynsmessig retning uforenlig med ikke-diskrimineringidealene i menneskerettighetene. Som operasjonelt instrument for hele folkefellesskapet og deres demokratiske beslutninger, bør staten være nøytral i slike spørsmål. Det kan derfor stilles spørsmålstegn ved den nå foreslåtte verdiparagrafen i grunnloven. I et irreversibelt multireligiøst og -kulturelt samfunn kan en verdiparagraf med særlig vektlegging av visse religiøse og idémessige normsystemer virke ekskluderende. At en slik verdiparagraf ikke har reel normgivende kraft eller juridisk betydning er en annen sak. Dens symbolverdi har nok større indremedisinsk verdi som sukret pille for de politiske miljøer som under tvil har sluttet seg til Stortingsforliket. "sitat Dag Nygård.

Vår grunnlov av 1814 er helt klart og tydelig bygget på "Den evangeliske lutherske religion". Ifølge § 112 er den kristne tro og ånd en forutsetning for vår grunnlov og vår statsdannelse. Vil man ha en "nøytral" stat- da oppløses grunnloven og statsdannelsen fra 1814!
Kommentar #2

Jan Harsem

88 innlegg  214 kommentarer

Dyptgripende samfunnsendringer

Publisert rundt 8 år siden

Det hadde vært OK om talspersoner, organisasjoner, trossamfunn, partier og medier knyttet til den kristne kulturen i det norske samfunnet, kunne gå mer til kjernen i denne saken.

Reformene i den norske kirke og grunnloven henger direkte sammen med tunge og dype samfunnsendringer, hvor idealet om den livssynsnøytrale staten overtar for tidligere tanker om at staten kan ha et verdigrunnlag med prioritet til den evangelisk lutherske tro og lære.

Grunnlovsendringene kommer selvsagt ikke fordi Stortinget endelig har hørt på dissenternes kritikk av det monopolbaserte statskirkesystemet. Den diskusjonen er selvsagt interessant - men var nok mer relevant for 100 år siden.

I dag er det politiske realiteter og styrkeforhold som avgjøre grunnlovsendringene. Det er helt unødvendig at kristne medier, partier og organisasjoner opptrer - slik feiere foran curlingkulen - med å fremstille dette med en annen retorikk og motivasjon enn de politiske realitetene innebærer.

Fotfolket er ikke kunnskapsløse og uten evne til å forstå situasjonen. Det svekker tilliten til kristne medier, politikere og organisasjoner, som fremstiller motstanderne av grunnlovsendringene som mindre opplyste, demagoger etc etc. Det hadde vært mer tillitvekkende å erkjenne at dette handler nettopp om en avkristning av samfunnets uttalte verdibasis, til fordel for ideen om den sekulære og liberale staten.

Jeg ville ikke uttalt meg på samme måte som en del av de oppropene jeg har sett mot grunnlovsendringene, men det er en demokratisk styrke at denne lille alternative røsten høres - når et samlet Storting vedtar grunnlovsendringene om få dager.

Samtidig - når grunnlovsendringene snart er vedtatt - så blir det viktig å anvende de formuleringene som nå kommer inn i grunnloven, som referanse for et fortsatt engasjement for de kristne verdiene i det norske - og skandinaviske samfunnet.

 

 

 

Kommentar #3

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

skriking

Publisert rundt 8 år siden
Arnhild Gjendem. Gå til den siterte teksten.
Vår grunnlov av 1814 er helt klart og tydelig bygget på "Den evangeliske lutherske religion". Ifølge § 112 er den kristne tro og ånd en forutsetning for vår grunnlov og vår statsdannelse. Vil man ha en "nøytral" stat- da oppløses grunnloven og statsdannelsen fra 1814!

tror du skriking gjør et tomt følelsesutbrudd mer viktig?

Kommentar #4

Arnhild Gjendem

27 innlegg  188 kommentarer

Når noe er viktig så må man rope høyt for å bli hørt!

Publisert rundt 8 år siden

Robert Ommundsen er redd "skriking" ikke hjelper !

SÅ STORE OMVELTNINGER FOR NORGE UTEN konsekvensanalyser og skikkelig debatt i folket,

DET er til å skrike av Ommundsen!

Så kan vi oppleve ganske raskt at folk sier: "Ja, men hadde vi visst at det ville gå så galt ville vi aldri stemt for endring".

Vi prøvde å advare, men ingen ville høre !
Kommentar #5

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Et veldig godt og informativt innlegg, Dag. For min del har jeg aldri skjønt hvordan en stat kan vedta kristendom. Staten kan verdier for forvaltningen, men kan ikke forvalte tro. Troen hører hjemme i den enkeltes daglige liv og hjerter. Hvorfor en tysker som levde i middelalderen skal være en del av vår grunnlov har jeg aldri forstått, heller ikke hvordan han kan være en garantist for kristen tro. 

Det som er faktum er jo at kristen tro og vekkelse synstes å trives best og vokse mest der den blir forfulgt, paradoksalt nok. 

Kommentar #6

Arnhild Gjendem

27 innlegg  188 kommentarer

"jeg har aldri skjønt...."

Publisert rundt 8 år siden

Jeg tror det er mange med deg Rune Tveit som:" For min del har jeg aldri skjønt hvordan en stat kan vedta kristendom."

Norge er et av verdens beste land å bo i , jeg tror vi ofte tar det som en selvfølge.Vi "har aldri skjønt" som Rune Tveit skriver hvorfor det er slik.

Norge har en grunnmur, Jesus, den kristne troa, som har gitt oss menneskeverdet, fremtidstroa, kristenretten, freden, velsignelsen og friheten.Den Guds velsigne som har hvilt over Norge har vi tatt som en selvfølge."::har den Herre stille lempet så vi vant, vi vant vår rett!..." Bjørnson i Ja vi elsker.

Det er tragisk at vårt folk er villig til å oppgi og bryte ned denne grunnmuren som har betydd så mye for vårt land!

Tidi ho renn som elv mot os,

fort skiftar sumar med vetter

Fader ver alltid Noregs los

Radt til dei seinaste ætter

Herre, vår Gud, vårt Noregs Gud

Varda vårt land frå fjell til flud

Lær oss å gå dine vegar!

                      Anders Hovden

Kommentar #7

7 innlegg  815 kommentarer

Guds autoritetsprinsipper - 5 søyler for velstand i nasjonen

Publisert rundt 8 år siden

Dette var en bra artikel, mye nytt og nyttig for meg, skal lagre denne. Selv har jeg lenge undret meg over at denne diskusjonen ikke har tatt av på forumet, og selv i dag er det lunkne greier. Er dette for vanskelig for de fleste, skjønner de ikke alvoret, eller stoler de på at det som er satt til å være politikere skjønner hva det holder på med? Selv er jeg ikke politiker og klarer ikke helt å få tak på dette, noen sier at det går til “skogen”, og andre sier at det blir mye bedre. Jeg burde vel ha gått i dybden selv, men er ikke kalt til det. 

Det jeg er kalt til er å påpeke at alle innleggene her mangler noe vesentlig, og dette vesentlige har Gud undervist meg om siden han la apostelsalvelse over mitt liv for ca 8 år siden, og førte meg inn i et helt nytt landskap. Dette landskapet viser meg  at kristne i Norge ikke har det minste forståelse av hvordan Gud tenker “autoritet” og hvordan han tenker autoritet utført over et autoritetsområde. (Ser Gjendem er på sporet)

Så hva er et autoritetsområde? Det kan være en familie, det kan være en gruppe mennesker, det kan være en menighet, et kirkesamfunn og det kan være en stat/nasjon. I dette tilfelle er det staten/nasjonen Norge vi prater. 

Og hvordan tenker Gud autoritet utført over en nasjon? Det er fire salvelser man har å forhold seg til i Guds rike. De tre første introduseres i GT, og den siste i NT. De tre første er hhv kongesalvelsen, prestesalvelsen, fremmed ild og i NT kommer først, naturlig nok, frelsessalvelsen.

Her gjør omtrent samtlige kristne i Norge denne tabben som Rune Tveit gjør, sitat; “Troen hører hjemme i den enkeltes daglige liv og hjerter. Hvorfor en tysker som levde i middelalderen skal være en del av vår grunnlov har jeg aldri forstått, heller ikke hvordan han kan være en garantist for kristen tro. Det som er faktum er jo at kristen tro og vekkelse synstes å trives best og vokse mest der den blir forfulgt, paradoksalt nok.

For det første handler dette ikke om å beskytte kristentroen, overhodet ikke, det handler om å beskytte innbyggerne i autoritetsområdet Norge. Det er om innbyggernes ve og vel vi snakker. Vi kristne står i gapet på vegne av nasjonen, ikke omvendt!! Tveit, som en repr for den snittlige kristne i Norge, lever her i troen på at det er frelsessalvelsen som gjør mirakler, nei det er det ikke med tanke på autoritetsutøvelse over nasjoen. En frelsessalvelse kan bare flytte mennesket inn bak forhenget som revnet, og erkjenne at det finnes en frelser, en gud å forholde seg til, og ops, det finnes en djevel også. Frelsessalvelsen og NT har bare litt med autoritetsutøvelse over en nasjon å gjøre, de tunge og avgjørende salvelsene introduseres i GT, og det er hhv kongesalvelsen og prestesalvelsen. 

Den salvelsen som er det intr. her er kongesalvelsen. Guds rike er et kongedømme og spillereglene er satt opp av kongen, Herren i våre liv, den treenige guden. Disse spillereglene finner man i GT, ikke i NT! NT omhandler i hovedsak den enkelte menneskes forhold til Gud, lederne og det hellige allminnelige presteskapet, deg og meg. Det er finmotorikken i legemet som skal på plass i NT, mens GT inneholder grovmotorikken. Gud er ikke dum, når han danner en skapning begynner han med grovmotorikken, og fortsetter med finmotorikken, ikke omvendt. 

La oss så ta en titt på hvordan Gud tenker autoritet over en nasjon i dette århundre, og hvordan dette “merkelige nok” nesten mirakuløst sammenfaller med hvordan vi ser Gud undervise om kongesalvelsen i GT/Israel. 

USA hadde sitt 22/7 i form av 9/11. Og da var det en kristen president som var gitt “all makt i denne sal”. Innbyggerne hadde gitt Bush mandat til å snakke på vegne av nasjonen, han hadde autoriteten over nasjonen. Etter prinsippene for kongesalvelsene kunne da han inngå et forbund, på vegne av nasjonen, selv om all langt fra var kristne i nasjonen, med Gud, ved hjelp av kongesalvelsen. 

En profeti, rettere sagt to, over USA i denne 9/11- al qaida- perioden til Bush viste gud meg på nettet og er hentet fra den messianske jøden Maurice Sklar, konsertfiolinist, profet og helbredelses-”evangelist”. Disse to profetiene er fra hhv 1.1.05 og 1.1.09, og den siste er en oppfølger til den første. Den første innhold masse akk og ve, over nasjonen, hvordan gud ville straffe ugudelighet om man ikke ba for nasjonen. 

 Sitat M Sklar;  I dag, 01.01.2009, talte Herren på nytt til meg om at vi atter en gang vil oppleve at Herren trekker tilbake sin nåde av beskyttelse. Det kommende presidentvalget vil i seg selv være å fjerne beskyttelsen mot terrorisme i USA og andre babylon-nasjoner. 

  Jeg spurte Herren hvorfor terrorangrepene i denne profetien ikke skjedde (altså profetien fra 2005, red anm) og Han sa; President Bush falt på kne i det ovale rom og ropte ut til meg om nåde, rett etter 9/11 (i 2001 hvor 3000 mennesker døde fra følgene av fire planlagte flystyrt. red anm) og våren 2006*. Jeg hørte ham og Jeg svarte hans bønner. Jeg inngikk en pakt med ham, tilsvarende den Jeg inngikk med Kong Josjia, (2 Kong 23, som ryddet opp i avgudsdyrkelsen i Israel. red anm) for lenge siden, at så lenge han var president i USA ville Jeg holde tilbake terror-angrep i nasjonen.  * Men med tanke på Israel har han sviktet Meg ved å ikke forhindre økonomisk og politisk press mot Israel for å gi fra seg land og splitte Israel. 

Her ser vi Gud inngå en pakt med nasjonens menneskelige overhode, og han sammenligner med en konge i GT. Kongesalvelsen er totalt ukjent, men hele GT er i realiteten en undervisning om kongesalvelsen, og hva som skjer med Israel når denne er i bruk og hva som skjer med Israel når denne ikke er i bruk. Fire påfølgende overhoder i Israel viser dette til fulle; Eli, en ugudelige prest som ikke tok tak i forfallet rundt seg og heller ikke skjønte at Guds kraft ikke lå i paktskisten, men i å lyde Guds prinsipper for rett og galt, under han var det krig og undertrykkelse som preget Israel. Så kom Samuel og ryddet opp i avgudsdyrkelsen, og skapte fred innenfor landegrensene. Så overtok Saul, som ikke skjønte hverken dette med autoritet eller hvordan Gud tenkte presteskap. Kongesalvelsen forsvant og det ble krig og ufred. David overtok så, etter 40 år, og skapte fred innenfor landets grenser. Kongesalvelsen i bruk skaper fred, forsvinner den er det ufred på gang.

Nå klarer ikke jeg å se for meg at Stoltenberg går på kne i statsministerens kontor, som Bush gjorde, og ber om en pakt med Gud. Derfor er det viktig at statsministeren er en kristen person, fra uansett parti. Dette er lite sannsynlig vil skje, da er det nest beste at han forholder seg til en kristen grunnlov og bygger det videre lovverket på kristne prinsipper. Også her har regjeringen sviktet. Også på det området har Gud advart nasjonen på forhånd;

 profeten Chuck Pierce,  Oslokirken, 2003;

”Herren sier til Norge:Jeg vil si til dere at en ny dag kommer over dere. Jeg sier; Ikke frykt de stormer som ligger foran, for det er ikke stormer Jeg vil dere skal se etter, men det er det Jeg vil bringe over dere nye rikdommer igjennom. Bølgen av Min Ånd vekkes opp dypt, sier Herren. Og dyp kaller på dyp. Så hvis dere vil våke inntil dagen gryr, så vil bølgen av Min herliget begynne å dekke over og spre seg over dette land. Selv om mørke har hvilt over deres horisont, så kaller Jeg dere nå til en troens bønn til å få de mørke krefter til å gå tilbake. Hvis dere ikke våker og bringer gjennombruddet for denne nye dagen, så vil mørket som er på deres horisont feie over landet og de sivile myndighetene i landet vil reflektere mørket, sier Herren. Det er viktig at det koples om, for at denne nasjonens liv skal bli frelst for denne tid. Og hvis dere ikke gjør det, vil det om fem år være et feil styre over denne nasjonen. Gud er rede til å gjenopprette kappen i Norge. Hvis du hører, gi meg ditt beste, endre ditt sinn, tenk som jeg tenker. Jeg vil gi en ny kappe av velvilje”

Dette var i 2003. 6 år senere var kristne aviser fylt opp av artikler om hvordan regjeringen forsøker å avkristne nasjonen. Det skjer fordi vi kristne  ikke har gjort jobben vår, bla i bønn for ledere og nasjon, som har tillatt ugudelige lover og praksis finne sted. Profetien sier jo rett ut at en ugudelig kristenhet fostrer en ugudelig regjering.

Så var det vårt eget 9/11, dvs 22/7. Hvordan kunne dette komme i en nasjon som hadde opplevd fred og fordragelighet i mer enn 60 år. Herren Herren  gjør som kjent ikke noe uten å ha åpenbaret sine skjulte råd til sine tjenere profetene”. (Amos 3:7) Noen uker tilbake fikk jeg tilsendt dette i en helt annen sak, men for meg var det dette som fikk meg til å hoppe i stolen;

Bill Hamon, del av profeti, Oslokirken, 1999 (Orginaltape kan forevises)

Så sier Herren; Jeg vil ryste Norge som Norge aldri før er blitt rystet.  Jeg vil vekke nordmenn til det overnaturlige. Jeg vil tillate noe overnaturlig å skje ut fra det demonske og heksekraft som vil sette respekt og ærefrykt overfor det overnaturlige i nasjonen. Så vil jeg reise opp mine profeter og apostler på samme måte som Moses.  De vil demonstrere at vår Gud er større enn heksekraft, er større enn New Age, er større enn det demoniske, er større enn djeveldyrkere. Jeg vil sette en konfrontasjon mellom det okkulte/demoniske og mine profeter og apostler. Jeg vil sette en demarkasjonslinje gjennom dette området. Jeg vil sette et skille mellom den rettferdige og den onde, - jeg vil demonstrere forskjellen. 

Det vil komme en massaker av mennsker pga tilbedelsen av det okkulte og det demonske. På samme måte som man så det i de videregående skolene i USA vil det også bli demonstrert her, men i et annet sosialt miljø og politikere, regeringsmedlemmer, psykiatere og psykologer vil ikke ha svarene. De vil ikke ha ikke noe mer svar nå enn hva magikerne og de vise menn hadde svarene i Danials dager. Men jeg vil reise opp Danieler! Daniel-profeter som vil undervise nasjonen ut fra Guds visdom, - som vil ha åpenbaringen fra Gud. Jeg kaller dere fram til Guds rike for en tid som denne.

Her ble altså 22/-2011, profetert 12 år i forveien, og årsaken til 22/7, er ; “Jeg vil tillate noe overnaturlig å skje ut fra det demonske og heksekraft som vil sette respekt og ærefrykt overfor det overnaturlige i nasjonen”. Gud sier her at han må tillatte dette å skje, fordi synden i nasjonen nå er så stor at anklageren har fått overtaket og kan kreve å få tilgang til mennesker på en måte han ønsker. Og grunnlaget er demonsk og new age. Hva dette er kan vi ta en annen gang, bare påpeker her at kristne i Norge er blinde og døve for hvordan Gud tenker autoritet.  

Det er i hovedsak 5- fem elementer som avgjør en nasjons fremtid;

1. Kongesalvelsen som vi har sett noen eks på nå.

2. Lovverket i nasjonen. Det er nemlig også en del av autoritetsutøvelsen som teller i Guds rike, og som er på vektskålen nå. Det holder ikke at vi nå er en kristen og humanistisk nasjon. Det er å gi djevelen økt innflytelse/makt/autoritet. Det er en årsak til at nasjoner med korset i flagget har hatt en bedre utvikling for nasjonens innbyggere enn de som ikke har korset i flagget og en kristen formålsparagraf i skoler og nasjoner. 

Hva skjedde med Tahiti da presidenten grullovfestet at voodo skulle sidestilles som nasjonens tro, på lik linje med det katolske. jo, noen år etter lå øya i grus og 300 000 mennesker døde. Hva skjedde med New Orleans, etter at Gud hadde advart i år i forveien, uten at noen brydde seg, der også. Jo det bla lagt under vann, og det ble sagt i en kristen norsk avis at ca 50% av innbyggerne drev med voodo! Man velger sin framtid ut fra hvilken gud man velger å forholde seg til.

3. De foldede hender. Hvordan det hellige allminnelige presteskapet ber for nasjonen. Bønn er å gi Gud autoritet. Dette har ligget nede i ti-år, men ting synes å være i riktig utvikling.

4. Menighetsdemokratiet; Den fjerde, og da er vi inne på hovedårsaken til 22/7 som profetien sier, demonsk og new age. Da prater vi hovedsakelig ikke utenfor menigheten, men innenfor menigheten!! Nasjonen Norge er blitt advart av gud i mer enn 12 år nå, av ulike profeter og apostler fra utlandet, men ingen hører på. Måten vi organiserer menigheten på, den demokratisk menighetsmodellen, hvor vi har snudd autoritetsveien, er demonsk og new age, for det drar demonske åndskrefter inn i nasjon og menigheter. Og som Samuel sier til den ugudelige lederen Saul; 22 Da sa Samuel: «Har Herren sin glede i brennoffer og slaktoffer like mye som i lydighet mot Herrens ord? Nei, å adlyde er bedre enn slaktoffer, å lytte er bedre enn fett av værer.  23 For trass er som spådomssynd, ulydighet er som avgudsdyrkelse. Fordi du har forkastet Herrens ord, har han forkastet deg som konge.»

Det er Saul som er konge over Norge for tiden, både sekulært og kristent. Det gir konsekvenser!

Slik det skulle være er at autoriteten går fra Gud til mennesket, men menighetsdemokratiet har snudd det hele på hodet, autoriteten går nå fra mennesket til Gud, gud er i realiteten satt på gangen. Menighetsdemokratiet er syndefallet i en kristen forkledning, og som i alle syndefall må Gud gi slipp på autoriteten og slippe til djevelen. Man har gått fra “jesus er herre-menigheten” til “hvorfor kaller dere meg herre, herre, når dere ikke gjør som jeg sier-menigheten”. 

5. Nasjonens forhold til Israel: 1Mos 12:  3 Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og forbanne den som forbanner deg. I deg skal alle slekter på jorden velsignes.»  

Man kommer ikke fra det, hvordan man enn snur og vender på det, den rødgrønne regjeringens hat mot Israel, typifisert ved bla utøya plakater med “boikott Israel” trekker forbannelsen inn over nasjonen. Velsigner vi Israel er det til vår fordel, forbanner vi Israel, forbanner vi oss selv. Man kan like det eller ikke, men det er faktisk ikke gjenstand for debatt. Det står svart på hvitt i bibelen, og bibelen er vår øverste autoritet. 

La oss gå tilbake og se på profetien over Bush; * Våren 2006 gikk han på nytt på kne i det ovale rom. Hvorfor, det var ikke på grunn av 9/11, nei, det var pga Israel. I 2006 hadde han provosert Israel og Gud likte dette svært så dårlig. Utskjelte Thurman Scrivner fortalt om dette på TV visjon norge, og fortalte at han la merke til at en storm bygde seg opp i atlanteren, gikk bortover til ranchen hans i texas mens stormen ble til en tyfon. Der raserte den gården til Bush som takk for sist. Fordi han forbannet Israel, selv om han var en kristen, så forbannet Gud hans fysiske verdier. 

Her på VD dukket det opp en profet/messiansk biskop fra Israel som fortalt Norge nå blir straffet pga hatet mot Israel, bla Oslo-avtalen, gjennom dårlig vær. Denne tråden ble typisk nok stoppet av moderator. Kristne i Norge er grenseløse naive og nekter å forholde seg til bibelen, helt utrolig! Hvordan har været vært i norge det siste året? Spør bønder som tapte avlinger fordi jorden fløt bort, og spør de som har fått vei og hus rasert av avsindig hissig regnvær. Hvordan har våren vært? 15-20 plussgrader i mars og nattkulde i april og mai, hvordan tror dere avlingene vil se ut når blomster og frø/stiklinger fryser?

Lik det eller ikke, disse 5-fem elementene vil i sum avgøre Norges videre skjebne.

Ledere, sekulære og kristne i Norge, dere er herved undervist og advart.

Kommentar #8

Robert Jensen

0 innlegg  350 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

TrorGjendem har høyere tanker om religionen enn hva som er reelt.


Tror du det bare var positivt at kristendommen kom til Norge?

F.eks kjønnsdiskriminering kom til Norge sammen med kristendommen.

Kvinnen fikk ikke være prestinner lenger. Mannen ble plassert over kvinnen.

Tekstene i bibelen endrer seg ikke, men tolkningene endrer seg for å tilpasse seg samfunnet.

Greier de ikke å tolke tekstene til å passe dagens samfunn så slutter de bare å bruke eller tro på teksten...

Kommentar #9

Arnhild Gjendem

27 innlegg  188 kommentarer

takk for et flott og viktig innlegg Odd Arne Lande!

Publisert rundt 8 år siden

"Signa då Gud vårt folk og land

signa vårt strev og vår møda

signa kvar ærleg arbeidshand

signa vår åker med grøda!

Gud, utan deg den vesle urt

veiknar og visnar, bleiknar burt

ver du oss ljoset og livet!"

                 Anders Hovden

Anders Hovden har gitt oss mange sterke, viktige og fine tekster.

Hovden skjønte det:

"Gud utan deg den vesle urt veiknar og visnar bleiknar burt......"

Nå må vi våkne og ta vare på kristenarven og la Bibelens Gud fortsatt få være vår LOS som Anders Hovden ber om i salmen :"Fagert er landet som du oss gav"

Kommentar #10

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Ja, hvem trenger humanister

Publisert rundt 8 år siden

til å støte bort nye kristne, når man har sånne som Gjendem og Lande???

Men jeg nekter dere ikke å si hva dere sier,det er tross alt ytringsfrihet...Men tål å bli sagt imot, fordi mange, kristne som ikke-kristne, vil nok reagere på noe av det Lande har skrevet i sin kommentar her.....

Forresten tror jeg ikke liberale Anders Hovden selv hadde gått god for synspunktene deres....Men det er nå bare ren synsing.

Kommentar #11

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Staten må være sekulær

Publisert rundt 8 år siden

Jeg ser at Gjendem og Lande har kommentert meg på en måte som gjør at det kan virke usikkert hva jeg mener. 

Min mening er at en stat skal styres etter sekulære lover som sikrer borgerne frihet og rettigheter til å ha det livssyn de selv velger. Dette er ingen trussel mot kristen tro, tvert imot. Det å nedfelle i grunnloven at staten er kristen gjør ikke borgerne mere kristne. 

Egentlig er det vel sånn at dagens grunnlov er statlig hykleri. 

Kommentar #12

7 innlegg  815 kommentarer

meg, eller Gud? - og ett nytt 22/7?

Publisert rundt 8 år siden

Fagermo har vansker med å skjellne mellom meg som person, og det faktum at gud har undervist meg på dette over mange år. Da bør du gå på argumenter i stedet for emosjonelt bla bla. Det du ser her er en tjenestegave, og Gud former den gaven slik han vil, med sine kjødelige begrensninger. 

Fikk nettopp tiltale fra en annen apostel at jeg burde slutte å kalle meg apostel, om man er det eller ei, får andre avgjøre over tid, mente ham. Nå er det slik at i et demokratisk havari som menighets-Norge står i bruker jeg denne tittelen for å nettopp understreke at Guds rike ikke er demokratisk, det er et kongedømme og der regjerer Han, eller skulle i alle fall gjøre det, og han former sine prester slik han selv vil, og det er forskjeller på tjenestegavene. (de fem). Det er ett av kallene mine å få fram disse forskjellene.

Noen sier også at jeg er hovmodig, oppblåst, og søker egenmakt gjennom å kalle meg apostel, hvordan kan jeg det, jeg er jo ikke kalt til å være pastor, bare en som rydder vei for gudegitte pastorer. Det jeg er kalt til her på forumet er å få masse dritt slengt etter meg, ( som det sømmer seg en ekte apostel).

Naive kristen tror det er frelsessalvelsen som regjerer, nope, det er konge- og prestessalvelsene, og hos Lande ser du en prest i det hellige allminnelige kongedømmet, guds rike på jord, med sine kjødelige begrensninge som alle andre. Hovedpoenget her er at gud har sine prinsipper som er ufravikelige, og nasjonens skjebne ligger i hånden på disse prinsippene, og hvordan autoritetene i nasjonen følger disse.

Like etter at jeg fikk profetien om 22/7, fikk jeg denne profetien fra ett helt annet hold og det handler om Norge og hva som venter i 2012, og denne profetien innehold advarsler om ett nytt 22/7. Den åndelige muren i Norge er forvitret og det er fritt fram for anklageren, tydeligvis.

Mattias Lekardal, om 2012: (Norjordet / Egeberg - bønnesenter/forkortet/redigert. Lydfil kan forevises)

Profetien inneholder mye men tar med bare noe her, ved siden av hovedpoenget mitt, ett mulig nytt 22/7.

• Gud sier at Norge ikke er ferdig som oljenasjon, det vil fremdeles bli funnet mye olje, og han lar oss få oljepenger for at pengene skal brukes til misjon, å utbre Guds rike. (Det er jo meldt om store funn faktisk i ett helt år nå)

• En kristen TV-stasjon kan gå i svart om den ikke slutter med pengemaset, Det er kampanjer på kampanjer som gjør at jeg framstår som en gjerring og pengekjær gud, jeg er ikke det, sier Herren. 

• En kristen avis vil gå konk om den omfavner og støtter en innreisende forkynner som har med seg villfarelsens ånd, han gjør tegn og mirakler, men han forkynner ikke omvendelse, og jeg tillatter dette fordi denne nasjonen må en gang for alle ta ett oppgjør med denne villfarelsens ånd.

• Den arabiske våren. Det er jeg som tillatter dette å skje. Det er fordi menneskets egenvilje skal reises opp, og til slutt føre til at mennesket tar et standpunkt for meg. (Altså det motsatte av hva som har skjedd i demokratiet Norge, hvor menneskets egenvilje har kuppet menigheten og kastet Gud på dør )

• To statsråder og en leder fra opposisjonen vil måtte gå av som følge av misbruk av offentlig midler. ( Her står vi vel rett opp i den andre statsråden, som er i hardt vær i alle fall)

• Om ny terror i Norge: Nasjonen tror seg ferdig med terrorattentat, men i denne stund planlegges ett nytt attentat mot Norge. Djevelen vil se til at attentatmannen skal si seg inspirert av Breivik, men det er egentlig en muslimsk organisasjon som står bak. Gud sier at dette kan vi forhindre for det er ganske langt fram i 2012 dette vil skje, og alt avhenger av hvordan man ber. Dette attentatet mot Norge blir langt mer dramatisk enn hva vi så i fjor.

En profeti er ofte like mye en advarsel som en faktisk beskrivelse av hva som reelt vil komme til å skje. Tar vi denne advarselen og kommer oss på kne? Husk hva som skjedde med alle domsordene over USA, det ble bare litt som skjedde, (profetiene fra M Sklar fra 05 og  09) fordi mennesker kom seg på kne.

Muren over nasjone er forvitret, skal den bygges opp igjen må man ta tak i de fem søylene, og det er bare kortversjoner jeg har lagt ut om disse. Men det er nok til at nasjonen tar tegningen, - om den er villig til det.

Kommentar #13

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Igjen Odd Arne

Publisert rundt 8 år siden

jeg respekterer din rett til ytringsfrihet....

Kommentar #14

7 innlegg  815 kommentarer

men er du i stand til å vurdere

Publisert rundt 8 år siden

gehalten i mine ytringer? ser ingen analyser av noen verdi, ikke av deg og ikke av noen andre heller.

Kommentar #15

Dag Nygård

12 innlegg  4 kommentarer

Hva saken dreier seg om!

Publisert rundt 8 år siden

Gjeldende § 2 i grunnloven har aldri vært ment som en verdiparagraf for staten. Det er omfortolkning for å tilpasse den til kristendemokratisk tenkning. Den var i sin samtid en videreføring av enevoldstidens religionsmonopol. Diskusjonen på Eidsvoll i forkant av den endelige revideringen av grunnloven i 1814 viser at spørsmålet om religionsfrihet var fremme i debatten. Men stikk i strid med ånden i de liberale konstitusjoner som var modeller for vår egen, den amerikanske og den franske, videreførte man religionsmonopolet. 

På bakgrunn av den lovprising av grunnloven i alminnelighet og §2 i særdeleshet som er sterkt fremtredende i miljøet rundt opproppet mot fjerning av Jesus fra grunnloven, fastholder jeg at det er saksvarende å vise til religiøse minoriteters kamp for oppløsing av statsreligionssystemet og dets implisitte diskriminering. Disse punktene i grunnloven av 1814 er ikke i samsvar med Jesu ånd. Særlig inkonsekvent blir dette sett i lys av forbudet mot tilstedeværelse for mennesker av samme etniske opprinnelse som Kristus selv.

Grunnlovsendringene kommer som resultat av en lang prosess der frikirkene har vært pådrivere, sammen med sekulære livssynshumanister, menneskerettighetsaktivister og politiske liberalere. Internasjonale menneskerettighetsorganer som Europarådet og FN har kommet med kritiske kommentarer til systemet og med Norges høye profil internasjonalt i menneskererettighetspørsmål ville det i lengen være umulig å opprettholde det. Spørsmålet har vært gjenstand for omfattende offentlige utredninger de siste 40 årene. Siverstenutvalgets utredning konkluderte i 1975 at statskirkesystemet burde endres. Begrunnelsen var i hovedsak menneskerettslig. Det såkalte Gjønnes-utvalget(som jeg selv var medlem av) konkluderte likedan i 2006 med sterk vekt på tilsvarende begrunnelse.

Argumentasjonen fra aksjonen er så tendensiøs og usaklig at den fremstår som tilslørende og demagogisk. Jeg har ikke med det sagt at de som står bak er demagoger eller har ønsker om å være det. Men det saklige lavmålet illustreres best ved oppropets siste setning: ” Vi krever at Stortinget stemmer ned forslaget som innebærer at man kaster alt av kristent fundament ut av Grunnloven.” 

Grunnloveendringene sikrer en konfesjonsnøytral stat, men ikke en verdinøytral stat. Grunnloven er i seg selv et verdidokument som inneholder mange verdier som er forankret i kristen tenkning. Den nye såkalte verdiformuleringen innebærer ingen rettslige forpliktelser og representerer ikke noe vern mot mer eller mindre "ukristelige" lover i fremtiden. Like lite som § 2 så langt har forpliktet staten utover Den norske kirkes eget domene. Dette har Høyesterett slått fast i Børre Knutsendommen fra 1983.

Jeg konstaterer at enkelte fremdeles tror at samfunnet kristnes ovenfra gjennom lovgivning, Det er overtro!

Kommentar #16

Odvar Omland

369 innlegg  550 kommentarer

Verdien av den kristne arv

Publisert rundt 8 år siden

At den kristne arv fortsatt skal gjelde i grunnnloven synes jeg er greit formulert.  Dog  kan det fortone seg som Dag Nygård nedtoner verdien av den vel mye. Eller har jeg misforstått? 

For meg står det klart at arven har en rettesnor i Bibelen. Derfor er det fortsatt om å gjøre å holde fram  enkeltverdier - altså det som er innholdet i den kristne arv.  Og det er en kamp som er kjempet helt fra staten overtok de kristne lærerskolene og til nå.  Mange "tap" har for eksempel Kristelig Folkeparti opplevd. Men hvordan hadde det vært dersom partiet ikke hadde hatt sine røster i stortinget?.

Kommentar #17

7 innlegg  815 kommentarer

nå er ikke jeg en del av aksjonsgruppen

Publisert rundt 8 år siden

"Jeg konstaterer at enkelte fremdeles tror at samfunnet kristnes ovenfra gjennom lovgivning, Det er overtro!"

jeg bare påpekte at det er noe som heter kongesalvelsen og kongesalvelsen i norge er pt ikke i bruk, slik den var i bruk en periode under bush, og slik vi ser den i GT av bla samuel, david, gideon, josva og moses. 

Det er en uomtvistelig fordel om nasjonen er dekket av kongesalvelsen, men det er det ingen kristne i norge i dag som forstår, det nest beste er å ha det forankret i loven, om det blir det når, eller har vært, er ikke min jobb å vurdere. jeg bare viser til hva som er maks for en nasjon hva Guds beskyttelse og velsignelse fra Gud angår.

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
21 dager siden / 1485 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 1229 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
12 dager siden / 1070 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
8 dager siden / 964 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
30 dager siden / 626 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
17 dager siden / 434 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere