Leif Halvard Silli

68    589

Snik-islamisering — og 22. juli

Det finst ikkje noko betre uttrykk for Anders Behring Breiviks haldningar enn «snik-islamisering». Difor er det viktig å tolka «snik-islamisering» rett, og ikkje berre fordumma heile uttrykket.

Publisert: 4. mai 2012 / 1495 visninger.

I det gode innlegget «Jeg, en rasist», kjem Kåre Eriksen med fylgjande karakteristikk av kva «snik-islamisering» representerer:

  • «Det finnes knapt noen bedre illustrasjon av dette forestilte tyveriet enn når Fremskrittspartiets Siv Jensen proklamerer at samfunnet vårt er i ferd med å bli «snik-islamisert». I et forklarelsens glimt ser vi for oss skjeggete menn med skumle blikk og hensikter, på vei inn bakdøra i bydel, skole, kommunehus og Storting for å ta fra oss gleden ved å være ekte nordmenn.»

Men kven er hovudfienden til Anders Behring Breivik? Jau: Den (u)behagelege sanninga er at Breiviks hovudfiende er ein hovudfiende han i aukande grad har til felles med fleirtalet her til lands — og ikkje minst med Høgre og FrP: Hovudfienden er Arbeidarpartiet.

Med andre ord: Då FrP dreiv og snakka om «snik-islamisering», so tenkte dei ikkje like mykje på islam og muslimar, som dei tenkte på Arbeidarpartiet. So kan henda rettssaka burde ikkje hatt ekspertvitne som var ekspertar på islam og ekstremisme, men heller ekspertvitne som kunne uttala seg om sosialdemokrati?

(Likevel: Breivik er ikkje tilrekneleg: Det førre innlegget mitt, og innlegget før det)

Når dei politiske rektorane skal få FrP med fleire til å stå skulerette, so dreg dei fram nett  den tolkinga Kåre Eriksen no dreg fram: Dei gjer det til eit stigmatiserande uttrykk for eit slag muslimar — «skjeggete menn med skumle blikk og hensikter, på vei inn baktøra i bydel, skole, kommunehus og Storting». Og for å gjera det endå verre, so føyer ein gjerne til noko ironi om rein/ekte norskdom: «for å ta fra oss gleden ved å være ekte nordmenn».

Men det er ikkje det «snik-islamisering» handlar om — det er ikkje det Anders Behring Breivik meiner å stå for. Det han hevdar å stå for er at Arbeidarpartiet — og alle andre han meiner står for marxistisme, kulturellt sett, har ein politikk der dei let dette, og meir til, få lov å henda.

Difor er det overflatisk (men kan henda det einaste vituge likevel … det skal eg ikkje avvisa), det Janne Haaland Matlary seier når ho åtvarar mot å nytta tid på saka fordi: «det ikke er noen som tror at det foregår en muslimsk invasjon av Europa. - Derfor er dette heller ikke noe å analysere for en statsviter».

I kva grad det er nokon som trur at det er ein «muslimsk invasjon», det kan me nok diskutera. Me kan til dømes slå opp i ordboka på «muslimsk» og «invasjon», samanlikna med stoda — og slå fast at, nei: Ikkje nokon muslimsk invasjon.

Men Arbeidarpartiet er det litt verre å avvisa. Det partiet finst. Og på 1. mai, var det dei i arbeidarrørsla som sa det like ut: Dette var eit åtak på oss. Og mange andre viste, ved at dei etter 22. juli byrja å røysta på Arbeidarpartiet eller melde seg inn Arbeidarpartiet og AUF, at dei tenkte på same måte.

Her er ei liste over folk som ikkje er i fleirtal i Noreg:

  • Ateistane
  • Muslimane
  • Eliten
  • Arbeidarpartiet sine medlemer

Likevel er det mange døme — etter som mange ser det — på at fleirtalet lyt lata vera å gje uttrykk for sin eigen kultur og si eiga tru for å ikkje støyta — eller eventuelt halda seg inne med — ein eller fleire av dei ovannemnde gruppene. Her kunne ein nemnt fleire døme:

  • Anten det var rett eller ikkje, var det det inntrykket me sat att med når det galdt julefeiring på skulane i Drammen. 
  • Det same var tema då ein prest på austkanten i Oslo ville ha lesing frå Koranen i kyrkja. 
  • Ei ny sak er den katolske lækjaren i Vinje — som kan måtta mista jobben fordi han av samvitsgrunnar tuft på religiøs tru, ikkje kan ta seg av abort eller kunsting inseminering.

Fleire ting kunne vore nemnde. Men eg vil dra fram planane om det fleirreligiøse senteret på Stiklestad, ettersom ein annan debattant på Verdidebatt, Bernt Torvild Oftestad, tok opp det same i «Norge på vei mot en ny konfesjonsstat» — og sette de i relieff til 22. juli. At noko er heilkriste er ikkje bra. Sergej Alexander Munkvold peikar i Klassekampen 20 august 2011 på at det heile minner om kristningsproessen av Noreg: Den gong planta ein kyrkjer på gamle heidningehov — i dag plantar ein den nye konfesjonsstaten sine heilagdomar oppå dei kyrkjelege. 

Mange av desse tinga har ikkje med «islamisering» å gjera. Men dei har med å gje avkall på kultur, samvit og religiøsitet. Kalla det gjerne for å gje avkall på rein kultur, reint samvit og rein religion.

Jamvel Arnfinn Haram, som i det siste har gjort både ein og to freistnader på å lata som om Breivik ikkje har nokon ting med honom å gjera, kom han i 2008 med dette spørsmålet i eit saftig Dagblad-innlegg:

 

Er dette — i sum — eit annat syn en det Behring Breivik hadde teke til seg?

(Merk: Eg seier ikkje at Breivik stiller dette spørmålet. For Breivik spør ikkje. Eg seier at Breivik tok til seg dette spørsmålet. Han er ein svamp. Med all slag innhald. Han kokte sin eigen graut på alt saman.)

Men etter mitt syn er ikkje løysinga på krisen — tsunamien — som Anders Behring Breivik løyste ut, å gå på ny jakt etter «likesinna».

Løysinga på krisen er i staden, på ein djupare måte, å koma til rette med at me har ulike syn på ting i dette samfunnet: Det «offisielle» Noreg har no kome på eit so  høgt nivå — tykkjer det sjølv — at når det gjeld oss religiøse, so vert me berre «tolererte»: Me har liksom ein rett til å diskriminera — heiter det. 

Det er på tide på å sanna desse skilnadene i samfunns- og verdssyn, og å slutta å driva dialog for alle pengane. I staden må ein, med ei større ålvor, byrja å setja fokus på driva ned nokre grensestolpar: Hit, men ikkje lenger. Det er på tide å kjempa ein sakleg kamp, med argument, friviljuge organisasjonar, kyrkjesamfunn og røystesetel som kampmiddel. Det er på tide å  slutta å leika butikk.

I denne kampen er det òg naudsynt å få «liberale» religiøse til å respektera autonomien og sjølvstendet til konservativt religiøse.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Njål Kristiansen

141 innlegg  19012 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Silli; Hvordan vurderer du tilregnelighetsspørsmålet opp mot det du skriver?

Svar
Kommentar #2

Leif Halvard Silli

68 innlegg  589 kommentarer

Er alle anti-Arbeidarparti-istar ansvarsføre?

Publisert over 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Hvordan vurderer du tilregnelighetsspørsmålet opp mot det du skriver?

Gode Njål,

Stuttsvar:

Eg meiner at det er viktig å skjøna uttrykket «snik-islamering». Men eg trur ikkje at Anders Behring Breivik er ein nykkel til å skjøna dette uttrykket. Derimot trur eg at han har overfora seg sjølv på mangt og mykje som har med snik-islamering og «snik-kulturell-marxisme-ifisering»  og gjera. Dette har han so tolka på sin eigen — truleg paranoide — måte.

Langsvar:

«Hovudfiende» er ein metafor. Arbeidarpartiet er hovudfienden til mange i det norske samfunnet.  FrP er for tida hovudfienden til for Arbeidarparitet.

Det er med andre ord ikkje slik at «anti-jihadistane» er åleine om ha hovudfiendar. Og dei er heller ikkje åleine om å ha AP til hovudfiende. Det er normalt. Og å ha sterke synspunkt av typen «hovudfiende» plar ikkje føra til korkje vald eller drap.

Me har sett under rettsaka at Anders Behring Breivik svarar på alt han snappar opp i media: Vitne kjem og går, alt etter kva han høyrer gjenom media kva synspunkt dei på ansvarsførleiken hans. Forsvaret har sagt at dei gjer som han seier. Og medan han fyrst kjempa imot ny psykiatrisk vurdering, so er det no den nye psykiatriske vurderinga han kjempar for.

Og Anders Behring Brevik har, tilliks med dei fleste på kloten, opplevd 11. september — og al-Qaeda — gjenom media. Og det er vel ei temmeleg banal sanning at Breiviks svar på 11. september  er 22. juli? (Detalj: Manifestet heiter «2083» og det er f.o.m. 11. september 2083 at han ser verket sitt fullbore …) Samstundes ser vel alle at det ikkje noko samanheng mellom 11. september og 22. juli annat enn i Breiviks hovud?

So, ja, Breivik er prega av anti-Arbeidaparti-ismen som er til stadar i ulike media og medium. Men koss skulle det då vera noko — logisk — samband mellom vanleg anti-Arbeidarparti-isme og 22. juli — annat enn i Breiviks hovud? I manifestet skapar han tildømes den samanheng at kultur-marxisme eigentleg er marxisme og at marxistar bør drepast. Javel. So langt har eg ikkje funne slike tankar hjå Fjordman, iallfall.

Kva tid ein sluttar å vera ansvarsfør, er so klårt eit spørsmål. Endåtil eit definisjonsspørsmål. Men eg trur ikkje det at han har Arbeidarpartiet til fiende gjer han meir eller mindre ansvarsfør enn at han ogso meiner å ha islam som ein fiende. Kanskje gjer det han mindre ansvarsfør — for det det gjer, i mine augo iallfall, at han berre verkar endå meir paranoid.

Svar
Kommentar #3

Robin Haug

127 innlegg  11018 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Breivik, for meg, signaliserer at Arbeiderpartiet-eraen er forbi. Så burde det gå genuint i retning av den marxske ånd. Atter.

Ikke at det er Breiviks fortjeneste. Men 22/7 markererer uansett et historisk sluttpunkt. Rosetoget var det symbolske farvel fra massene. 

Svar
Kommentar #4

Morten Christiansen

18 innlegg  10365 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Breiviks hovedfiende er avvisning/krenkelse. Breiviks hovedfiende er egne følelser. Hva han tar det ut på er mer tilfeldig. Hadde det ikke vært AP så hadde det vært noe(en) annet/andre.

Hovedinnlegget bruker Breivik for å oppnå ett eget mål, beskyttelse av konservative kristne som han mener blir diskriminert. Mennesker som diskriminerer må ikke diskrimineres, derfor må de få lov til å diskriminere uten å bli motsagt eller motarbeidet. Man må skape ett samfunn uten konflikt, og det gjør man ved at de som arbeider for toleranse og individuelle rettigheter må stoppe med det og akseptere at konservative har en rett til å diskriminere og undertrykke.

Det har ingenting med Breivik å gjøre. Vi kan ikke gjøre stort med at iblant så gjør mennesker forferdelige ting. Det er ikke opp til samfunnet å endre seg slik at alle blir kardemomme mennesker, det er umulig. Det beste vi kan gjøre, men det er ikke noe som vil redde alle, er å ta vare på barna våre. Gi dem en trygg oppvekst og ett best mulig utgangspunkt for å mestre livet senere. Skadede barn blir skadede voksne, og skadede voksne handler på måter som skader andre eller samfunnet.

Jeg kan forøvrig igjen konstatere at til tross for att mennesker på høyresiden hevder at de blir sensurert/angrepet etter 22. juli, så er det like mange mennesker som anklager venstresiden eller AP for det som skjedde. Det som må til er at AP/venstreeliten/KM/PK må forandre seg, for det er de som skapte Breivik. Skyld på ofret tankegang. Hadde de ikke gått i miniskjørt hadde de ikke blitt voldtatt, så stopp med å kle dere som horer!

Silli; Jeg kler meg som jeg vil og jeg vil fortsette å kjempe for de verdier jeg har. Det kan hende seg at jeg hører på en professor også selv om han er "elite". Kanskje jeg vil stemme AP, jeg vil ihvertfall mene at leger må gjøre jobben sin.

Jeg har ingen intensjon om å endre mine meninger fordi en skadet person har drept mennesker i en forvirret tåke av konspiratoriske meninger.

Svar
Kommentar #5

Hermod Herstad

0 innlegg  7045 kommentarer

?

Publisert over 5 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Breivik, for meg, signaliserer at Arbeiderpartiet-eraen er forbi. Så burde det gå genuint i retning av den marxske ånd. Atter.

Ikke at det er Breiviks fortjeneste. Men 22/7 markererer uansett et historisk sluttpunkt. Rosetoget var det symbolske farvel fra massene.

Er det noe jeg burde vite for å ha forutsetninger for å skjønne hva du mener?

Svar
Kommentar #6

Rune Holt

8 innlegg  10547 kommentarer

Er ikke helt sikker

Publisert over 5 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Ikke at det er Breiviks fortjeneste. Men 22/7 markererer uansett et historisk sluttpunkt. Rosetoget var det symbolske farvel fra massene.

På hva du egentlig mener her,men jeg er ganske sikker på at folk begynner å bli drittlei hele dette abb-sirkuset.
Og blir saken anket i tillegg,vil folk bli seriøst oppgitt over norsk rettssystem i tilfeller der gjerningsmannen er 100 % bevist skyldig.

En annen ting er at folk ikke orker mer AP-sympati på grunn av denne terroristen.Selv om det selvfølgelig var naturlig i tiden etter 22 juli....men ikke i årevis.

Folk vil også gjennomskue forsøk fra venstresiden i å koble politiske holdninger til 22 juli.Det vil slå kraftig tilbake hvis de ikke slutter med slik usaklig tullprat.På linje med hva gule og andre driver med.

Svar
Kommentar #7

Njål Kristiansen

141 innlegg  19012 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Breiviks hovedfiende er avvisning/krenkelse. Breiviks hovedfiende er egne følelser. Hva han tar det ut på er mer tilfeldig. Hadde det ikke vært AP så hadde det vært noe(en) annet/andre.

Dette tror jeg du har rett i. Det er dette som gjennom rettssaken har manifestert seg hos meg. Man skal ikke gjøre for sterke bedømmelser av samfunnet på grunnlag av noen som viser seg gal. Det er en urett mot hele samfunnet. Vinklingen må rettes til individet som psyknet hen og ble til den galningen som kunne gjøre det han gjorde. Selv de ekstreme politiske retninger må slippe galmannsstemplet. At de fostret et monster er ikke deres feil. Han diet selv saften fra det ondes rot og forsto ikke å skille godt og ondt. Jeg anser mekanismen han manglet som hans psykiske tilstand eller lidelse.

Svar
Kommentar #8

Robin Haug

127 innlegg  11018 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

Er det noe jeg burde vite for å ha forutsetninger for å skjønne hva du mener?

Det tror jeg ikke. Ikke annet enn at vi med 22/7 har sett hvor langt raseriet har gått over dagens politikk. Behring Breivik fungerer som et slags signal: så langt er enkelte altså villige til å gå. Og hvis det gis slike ekstremer, må vi som samfunn ta det til etterretning. Det forteller oss noe om vår egen politiske kultur. Eller kanskje mangelen på samme. For hvor er egentlig dialogen mellom valgte politikere og de velgende? Er politikken ikke bare redusert til ulike pakker av monologe kommandoer til massene? Blir folket hørt? Det er svært farlig med en politikk, eller rettere: post-politikk, som ikke lenger forholder seg til folket. Kravet om å bli hørt vil gjøre seg gjeldende. Slik sett var Behring Breivik et offer for hva som nok best kan kalles den post-politiske eraen. Et svært sykt offer. Men som altså ikke desto mindre, eller av den grunn ikke, forteller oss noe om den virkeligheten vi idag lever i. 

Det vil være svært farlig hvis man nå ender med å avskrive Behring Breivik som psykotisk. For så økes bare trykket. Og vi risikerer flere politisk begrunnede gruelige handlinger. Sannheten er at millioner av mennesker har til dels overlappende synspunkter som de vi finner i Behring Breiviks manifest. Frustrasjonene er til å ta og føle på, mens det ene etter det andre europeiske landet settes under administrasjon av private finansielle institusjoner og hele land ender som gjeldsslaver og på pant. Løsningsforslagene som gis er vidt forskjellige, men at selve den politiske situasjonen i Europa er kritisk er svært manges oppfatning.

***

Det er derfor på slik bakgrunn jeg mener at vi ser en era visne hen. For situasjonen er uholdbar. Og om man vil eller ikke er det i Norge Arbeiderpartiet som har hatt den suverene hegemoniale makt gjennom et hundreår. Så vil mange kanskje være uenig, men selv tror jeg vi vil se en revitalisering av politiske idéer fra den marxske tradisjon. For det er kapitalen, dens globale utbredning og herjinger, som volder oss langt de fleste av våre problemer. Vi skal, efter min mening, ha en helt annen politisk økonomi så vel som økonomisk politikk.

Svar
Kommentar #9

Hermod Herstad

0 innlegg  7045 kommentarer

Skjønner

Publisert over 5 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Er politikken ikke bare redusert til ulike pakker av monologe kommandoer til massene? Blir folket hørt? Det er svært farlig med en politikk, eller rettere: post-politikk, som ikke lenger forholder seg til folket.

Ok, nå tror jeg at jeg skjønner hva du skriver. Men jeg sitter med en følelse av at du argumenterer mot dine egne standpunkter?

Først av alt mistenker jeg deg for å ha en langt mer nyansert oppfatning av "folk" enn hva som kommer til uttrykk i siste kommentar? :-)

Ellers er vi tilbake til diskusjonen om hva som ligger i Breivik og andres påstand om å ikke bli hørt. Vi behøver ikke nødvendigvis tvile på deres opplevelse av å ikke bli hørt, men hva kan vi tilby dem for å fjerne denne opplevelsen?

Jeg opplever deg som tilhenger av klar tale, klare meninger som skal vise vei mot ønsket mål. Samtidig synes jeg du argumenterer for at det er viktig å unngå klar tale, klare meninger for å unngå ekstremistiske handlinger av typen ABB?

Jeg vil også hevde at de politiske monologene minner mer om reklamepakker enn kommandoer? :-)

Svar
Kommentar #10

Morten Christiansen

18 innlegg  10365 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Dette tror jeg du har rett i. Det er dette som gjennom rettssaken har manifestert seg hos meg. Man skal ikke gjøre for sterke bedømmelser av samfunnet på grunnlag av noen som viser seg gal. Det er en urett mot hele samfunnet. Vinklingen må rettes til individet som psyknet hen og ble til den galningen som kunne gjøre det han gjorde. Selv de ekstreme politiske retninger må slippe galmannsstemplet. At de fostret et monster er ikke deres feil. Han diet selv saften fra det ondes rot og forsto ikke å skille godt og ondt. Jeg anser mekanismen han manglet som hans psykiske tilstand eller lidelse.

Jeg tenker det er en fornuftig tilnærming. Dessverre så ser det ut til at mange kun putter det inn i eget verdensbilde. Antirasister sier at det er høyresiden som skapte Breivik, marxister at kapitalismen skapte han, konservative kristne at liberale skapte han osv osv. Løsningen er selvsagt at alle blir enig med "meg", hvem nå en meg måtte være.

For meg er det slik at shit happens. Vi kan ikke kontrollere alt, vi bør ikke ha ambisjoner om å kontrollere alt. Vi får forsøke så godt vi kan å være greie mot hverandre, så får vi klare oss gjennom de hendelser som iblant er nødt til å skje når ulike mennesker lever sammen.

Svar
Kommentar #11

Torill Born

295 innlegg  1322 kommentarer

Hvorfor måtte ABBr ty til ANDRE medier

Publisert over 5 år siden
Leif Halvard Silli. Gå til den siterte teksten.

Kva tid ein sluttar å vera ansvarsfør, er so klårt eit spørsmål. Endåtil eit definisjonsspørsmål. Men eg trur ikkje det at han har Arbeidarpartiet til fiende gjer han meir eller mindre ansvarsfør enn at han ogso meiner å ha islam som ein fiende. Kanskje gjer det han mindre ansvarsfør — for det det gjer, i mine augo iallfall, at han berre verkar endå meir paranoid

Det JEG selv har erfart ved bare å ytre BEKYMRING for multikulturen - og det var jo ikke rart som var vokst opp i et nærmest etnisk homogent samfunn som før-Norge var, bare denne bekymring for disse nye fremmede ble møtt med stemplet rasist. Jeg skrev på flere debatt-linker hos de toneangivende og venstre-orienterte medier - som Aftenposten, VG, Dagbladet, NRK, TV2 og desslike. INGEN av disse så jo ut til å ville ta debatten eller skrive utførlig og ÅPENT til hjelp for befolkningen - hvilket ville være logisk. Slik jeg selv måtte til andre medier for å søke svar på min bekymring - så fant jeg nettsteder som nettopp delte min bekymring. JEG var derimot ikke så bekymret for den muslimske påvirkning, for jeg var fast i troen på at Jesus Kristus også ville overbevise mange muslimer - hvilket jeg har fått høre er skjedd og det kan jeg si Gud skje lov og takk til. Når vi skjønner at han ABBr kanskje har hatt et både splittet, forvrengt og spaltet sinn og blitt totalt forvirret så skjønner jeg godt at han han søkt til medier som kanskje hadde en VISS forståelse for hans forvirring. Han har kanskje vært så forvirret at han ble fylt av hat slik at han måtte av-humanisere seg selv som han sa, med de dramatiske følger det fikk. ÅPENHETEN har manglet. Befolkningen som satte sin lit til Frp og delte bekymringen ble jo latterliggjort og hånet - HVOR VAR ÅPENHETEN for de som var utrygge og bekymret. INGEN åpenhet. IKKE EN av de toneangivende mediers journalister så ut til å dele befolkningens bekymring. De var vel på sine oppdragsgiveres side - forståelig nok, men rettferdigheten var helt borte. NÅ trenger ikke Stoltenberg messe om åpenhet og demokrati - nå har tragedien allerede skjedd. Jeg er sint på de journalister og venstresidens bedrevitere som ignorerte de mange bekymrede - særlig blant de eldre. Vi ser jo også at mange av artistene i Norge også var med på hetsingen av Frp og de som fant støtte der. HVOR VAR DEMOKRATIET. Er det demokrati når man blir hånet og latterliggjort for sine bekymringer.... Mediene var jo - som mange andre etater og institusjoner UNDERLAGT AP&CO og disse utropte jo nettopp Frp til sine fiende. Du snakker om å leve i et løgn-samfunn. Det er jammen godt man har spart litt penger så man kan reise bort deler av året for å få tilbake sin mentale helse. For den har jammen fått gjennomgå de siste årene. HVOR VAR LOGIKKEN - og fortsatt HVOR ER DEN.....Svar utbedes.

 

Svar
Kommentar #12

Leif Halvard Silli

68 innlegg  589 kommentarer

Breivikbruk

Publisert over 5 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Hovedinnlegget bruker Breivik for å

Å seia at ein er diskriminert, er på ein måte siste steg. Eg nytta ikkje det ordet. To land som er i strid med kvarande, freistar å finna ei minneleg løysing. Du må gjerna kalla det at dei freistar å få til harmoni. For det eine landet då å seia at det er diskriminert, er lite vits i. Med mindre landet har ein storebror som eit ris bak spegelen.

Eg minner i denne samanheng om at humanetikarar t.d. har sagt at det ikkje trengst — trongst — noko folkerøysting om ein ting som det med Statskyrkja: Det var noko å slå fast at det, etter deira tolking, var i strid med menneskerettane og so fatta vedtak etter det, i Stortinget.

Jamvel om det er min eigen bakgrunn, tala eg heller ikkje spesifikt om kristne eller konservativt kristne. Eg sa konservativt religiøse.

Eg nyttar heller ikkje Anders Behring Breivik til noko formål — annat enn å freista leggja visse ballar daude som er sette i spel med hjelp av denne mannen. Det må vera legitimt.

Samstundes ville det vera dumt — når ein mann påstår å ha drep syttisju menneske på grunn av fylgjene av PK-hegemoniet — å ikkje koma djupare inn i denne materien. Me er nøydde å finna køyrereglar og løysingar. Eg bryr meg ikkje om at du kallar det «harmoni». 

Du må gjerne meina at ein lækjar skal gjera jobben sin. Men at ein katolsk lækjar skal mista jobben sin fordi han vil vera katolikk, det er ikkje noko du skal få lov å meina — utan motbør.

Svar
Kommentar #13

Morten Christiansen

18 innlegg  10365 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Leif Halvard Silli. Gå til den siterte teksten.

Samstundes ville det vera dumt — når ein mann påstår å ha drep syttisju menneske på grunn av fylgjene av PK-hegemoniet — å ikkje koma djupare inn i denne materien. Me er nøydde å finna køyrereglar og løysingar. Eg bryr meg ikkje om at du kallar det «harmoni».

Du kan fint argumentere for at du og dine skal kunne diskriminere andre uten at du trenger å henge det på ABB. ABB og massakren på Utøya blir bare verktøy for din egen agenda. For meg er det trist at en så tragisk hendelse skal utnyttes til å oppnå egne formål.

Svar
Kommentar #14

Robin Haug

127 innlegg  11018 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

Men jeg sitter med en følelse av at du argumenterer mot dine egne standpunkter?

Dette må du gjerne utdype. Jeg forstår ikke helt hva du sikter til. Motsier jeg meg selv er jeg lutter øre, for slik har jeg enten uttrykt meg uklart eller også tenkt dårlig.

***

Dette med "kommandoer": en metafor, klart. Men jeg mener likevel den taler. Det er noe militært over samtidens økonomiske regime. Det har vært påpekt igjen og igjen hvordan politikere fra alskens ulike partier alle som én lar seg styre av en type økonomiske diktater så snart de kommer i regjering. Det er visse pragmatiske spilleregler som gjelder, og som er slik at egentlig politikk ikke gis. Samtidig er det ikke noe i veien for at slike kommandoer som følger linjen økonomi-->politikk-->massene ikke også forsøkes "selges." Jeg synes faktisk kommando og salg står seg fint med hverandre. En kommando ser straks bedre ut får man først mottaker til å føle at det er noe vedkommende selve velger å kjøpe.

Svar
Kommentar #15

Hermod Herstad

0 innlegg  7045 kommentarer

Ikke sikker

Publisert over 5 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Dette må du gjerne utdype. Jeg forstår ikke helt hva du sikter til. Motsier jeg meg selv er jeg lutter øre, for slik har jeg enten uttrykt meg uklart eller også tenkt dårlig.

Min første tanke var å be om å få slippe. Å utdype mener jeg. Ikke husket jeg hva du skrev, hva jeg skrev eller hva jeg tenkte. Det kunne kanskje være et godt råd til flere enn meg og holde seg til en tråd om gangen?

Nok om det, jeg tok meg bryet med å bla tilbake og siterer fra ditt innlegg:

"Behring Breivik fungerer som et slags signal: så langt er enkelte altså villige til å gå. Og hvis det gis slike ekstremer, må vi som samfunn ta det til etterretning. Det forteller oss noe om vår egen politiske kultur. Eller kanskje mangelen på samme. For hvor er egentlig dialogen mellom valgte politikere og de velgende? Er politikken ikke bare redusert til ulike pakker av monologe kommandoer til massene? Blir folket hørt? Det er svært farlig med en politikk, eller rettere: post-politikk, som ikke lenger forholder seg til folket."

Jeg leser dette som at du aksepterer den teorien som går ut på at Breiviks handlinger må sees i lys av at ingen "hørte" på Breivik. At vi har en "politisk kultur" som fører til at mennesker som Breivik ikke blir hørt. Jeg leser det også som at du mener at denne politiske kulturen må endres for å unngå flere slike ekstreme handlinger?

Jeg skal ikke bruke tid her på å argumentere mot den teorien.   Vil bare bemerke at jeg anser forsøket på å generalisere fra Breivik til "folket", "massene", som nok et eksempel på det jeg synes å merke er en trend blandt "tenkerene" på VD. Trenden er å bygge store teorier basert på enkelthendelser.

Om du motsier deg selv? Det er jeg ikke sikker på, men jeg vil anta at svaret vil ligge i hvordan du mener vi skal sikre oss at Breivik føler seg hørt? Jeg har ikke noe sted i dine innlegg her eller på andre tråder, funnet tegn til noe ønske om å gi "massene det massene vil ha" hvis det skulle gå på bekostning av hva du anser som "sant"?

 

Svar
Kommentar #16

Robin Haug

127 innlegg  11018 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

Jeg leser dette som at du aksepterer

Det er egentlig svært få teorier jeg bare aksepterer. Men en skal være åpen overfor alternative måter å se og forstå på. Vi skal huske på at Breiviks manifest for det meste slett ikke er hans egen tenkning. Også slike alternative forståelsesmåter må samfunnet være åpne for. I et lite land som Norge blir meningshegemoniet påfallende, og trykkende. Det har man lenge kunnet konstatere, uaktet 22/7 --- men nok særdeles påtakelig i etterkant av 22/7. Dette er og forblir svært uheldig.

Jeg tror ikke Breiviks handlinger uten videre kan forklares. Men de står som symptom på noe som gikk fryktelig galt --- og ikke bare hos denne ene mannen. Det må være mulig å på den ene hånd dømme Breiviks handlinger for hva de er, og, på den annen, erkjenne at den norske offentlighet har et selvransakelsesarbeid foran seg. Det skal ikke mye kunnskap og erfaring til for å forstå at den norske offentlighets sentrale aktører har bestemte økonomiske og politiske interesser som slett ikke tjener offentligheten, demokratiet og ytringsfriheten, men mer disse snevre interesser selv.

Det er ikke mange årene siden Rød Valgallianse konsekvent ble utelatt i politiske fjernsysndebatter, gjerne begrunnet med at man ikke hadde plass til alle i studio. Slikt er meget uheldig, og farlig. Det samme gjelder for hva man omtaler som ytre høyre. Vi er alle ulike, og det er ikke slik at noen, bare fordi de tilfeldigvis befinner seg blant flertallet, skal diktere hvilke virkelighetsforståelser som skal kringkastes og hvilke ikke. Vi har alle rett til å bli hørt --- i alle landets sentrale medier. Slik sett avspeiler media ikke sin egentlige rolle i et demokrati, men en klar slagside med klare økonomiske og politiske interesser. Slikt er under enhver kritikk. Den fjerde statsmakt gjør ikke jobben sin.

Breivik-saken er derfor en anledning til å gjennomgå den norske offentlighet som institusjon. For Breivik er målet på hvor sterkt raseriet har vokst. Det gis mange slike saker i Europa, og vi må håpe at Breivik ikke bare har høynet listen.

Svar
Kommentar #17

Hermod Herstad

0 innlegg  7045 kommentarer

Likevektsamfunnet

Publisert over 5 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Også slike alternative forståelsesmåter må samfunnet være åpne for. I et lite land som Norge blir meningshegemoniet påfallende, og trykkende.

Jeg våger meg på følgende siden jeg likevel er i det overfortolkende hjørnet: :-)

Du føler ubehag med en situasjon hvor alle streber mot det samme mål, likevektssamfunnet? Hvor tilsynelatende uenighet egentlig bare er spill for galleriet som skal tildekke denne enigheten? Oppfatninger som utfordrer denne enigheten, blir behandlet som ekstremiteter? Denne behandlingen fører igjen til ekstreme handlinger? Multikulturisme kan i denne sammenheng sees på som et forsøk på å inkludere nye grupper i dette likevektssamfunnet?

Som intellektuell synes du denne "enigheten" er noe kvalm? Du ønsker å finne teorier som utfordrer denne massive enigheten?

Svar
Kommentar #18

Leif Halvard Silli

68 innlegg  589 kommentarer

Eventuelt: Fylg din eigen medisin

Publisert over 5 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Du kan fint argumentere for at du og dine skal kunne diskriminere andre uten at du trenger å henge det på ABB. ABB og massakren på Utøya blir bare verktøy for din egen agenda. For meg er det trist at en så tragisk hendelse skal utnyttes til å oppnå egne formål.

Sjølvsagt må du redusera det eg seier til «meg og mine»? Kva anna kunne ein venta?

Du må gjerne ta den «bare trist»-tonen òg.

Men den kluten du freistar å putta i munnen på meg har berre eitt namn og ein dato.

So ta fyrste steget sjølv, du, dersom du meiner noko med det du seier.

Svar
Kommentar #19

Morten Christiansen

18 innlegg  10365 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Leif Halvard Silli. Gå til den siterte teksten.

Sjølvsagt må du redusera det eg seier til «meg og mine»? Kva anna kunne ein venta?

Selvsagt, du lager ett argument som går på deg og dine, at alle må respektere konservative religiøse fordi ABB drepte en mengde mennesker. Hva annet kan man enn å se på deg og dine?

Svar
Kommentar #20

Robin Haug

127 innlegg  11018 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

Du føler ubehag med en situasjon hvor alle streber mot det samme mål, likevektssamfunnet?

Jeg mener et slikt likevektssamfunn, hvor alle streber mot samme mål, er livsfarlig. Og at det er så langt fra likvekt som man overhodet kan komme! Det gis ikke et mer ustabilt samfunn en slike totalitære.

Globaliseringens økonomistiske modus operandi er egentlig samme logikk bare oppustet på høyeste nivå. Derfor er også islam en farlig størrelse.

Jeg føler derfor ikke kvalme eller ubehag. Men jeg blir alvorlig bekymret, ja. Skadene som påføres er ikke lenger bare sosiale, politiske, kulturelle og økonomiske; skadene er idag også omfattende i forhold til natur, dyreliv, miljø og klima. Volden mot naturen er egentlig den mest bekymringsverdige. Uansett er destruksjonen langt mer omfattende enn, si, på Marx tid. Og naturødeleggelsene er tilmed av slik art at de griper fremover i tid, og får således omfattende konsekvenser for kommende generasjoner. Kolonialiseringen av tiden har forlengst der kolonialiseringen av rommet fullendtes. Det er bare et massivt fravær av tenkning som har kunnet la den økonomiske logikk drive det så langt som det nå en gang har kommet.

***

Noe av forklaringen på hvorfor slike sammenslutninger blir svært labile og kaotiske, er at monologi aldri, de facto og de jure, gis. Men illusjonen om det gis. Det er forskjelligheten som gis i virkelighetens verden, og den er fint konsistent med seg sin egen utvikling. Men illusjonen om det totale og konsente skutt inn foran forskjelligheten fremtvinger kaotisk labilitet med store omkostninger for alle impliserte.

Svar
Kommentar #21

Hermod Herstad

0 innlegg  7045 kommentarer

Makes sense I guess?

Publisert over 5 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Globaliseringens økonomistiske modus operandi er egentlig samme logikk bare oppustet på høyeste nivå. Derfor er også islam en farlig størrelse.

Finner mye som høres fornuftig ut i innlegget ditt. Men jeg tror ikke jeg skjønner den siterte setningen? Er islam en farlig størrelse som bidrag til globaliseringens økonomiske  modus operandi?

Jeg finner heller ikke "folkets røst" i din kommentar? Eller mener du at alle røster som på et eller annet vis utfordrer denne likevektsillusjonen i seg selv er et gode, nettopp fordi de utfordrer? I så fall, er ikke den islamske røst også et gode i den grad den utfordrer illusjonen?

Begynner en gammel mann og bli trett i hodet? Ja! :-)

 

Svar
Kommentar #22

Andreas Ose Marthinussen

31 innlegg  1194 kommentarer

Å definere seg selv ut av debatten.

Publisert over 5 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Globaliseringens økonomistiske modus operandi er egentlig samme logikk bare oppustet på høyeste nivå. Derfor er også islam en farlig størrelse.

Noen ganger er du litt av en enigma. Du mener Arbeiderpartiets tid snart er forbi, kapitalismen likeså (de går jo så godt sammen hand i hand). Og de skal erstattes av mer marxistisk tenkning? Dejà vu? Hva bedrev de humanistiske fagene av tenkning egentlig under det tyvende århundre? Marx har tydeligvis aldri vært død i filosofien. Kanskje fordi økonomi er vanskeligere å forstå en klassekamp?

Jeg synes det du begir deg ut på en hårfin slak linje mellom museringer og analyser om framtiden, til å tenke rett frem like dystopisk som alle de endetidsprofetene vi finner her på VD. Du velger bare ordene dine med større omhu her.

Men ditt siste avsnitt er bare påstander. Det er ikke mulig å gi slike påstander injurierende kraft, når man helgarderer seg med påstander om illusjoner. Det er heller ikke bevist at menneskeheten ikke er i stand til å takle og/eller tilpasse seg de forandringene vi står framfor. Å beholde status quo er uansett meget naiv tenkning. Verden er alltid i forandring. Vi har hatt kald krig før med atombomber som truet med å momentant uttrydde kloden 7 ganger over, bare ved et enkelt tastetrykk. De fleste av oss kom ifra det med livet i behold. Å være dystopisk ovenfor framtiden vitner om liten vilje til å tenke over problemene selv. Da er det mer komfortabelt å postulere det ubeviselige.

Svar
Kommentar #23

robert ommundsen

80 innlegg  4869 kommentarer

bitterhet

Publisert over 5 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Breiviks hovedfiende er avvisning/krenkelse. Breiviks hovedfiende er egne følelser. Hva han tar det ut på er mer tilfeldig. Hadde det ikke vært AP så hadde det vært noe(en) annet/andre.

mot frp som ikke anerkjente ham som geni f.eks

Svar
Kommentar #24

Robin Haug

127 innlegg  11018 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Andreas Ose Marthinussen. Gå til den siterte teksten.

Og de skal erstattes av mer marxistisk tenkning?

Jeg tenkte på det, mens jeg skrev kommentaren, at det ble vel i overkant "aforistisk" --- hvis jeg får lov til å bruke et litt vellydende uttrykk! ;) Men jeg tror nok jeg kunne argumentere tungt og saklig for alt sagt.

***

"Mer marxistisk tenkning," når det kommer til den politiske økonomi, er, slik jeg ser det, ikke usannsynlig. Samtidig er jeg godt klar over at Marx' tekster, naturlig nok, er håpløst utdatert. Men det finnes altså seriøse, internasjonalt anerkjente forskere, politiske vitenskapere, og politiske filosofer som mener mye det samme (og alle forstår økonomisk teori godt): at Marx bestemt har en fremtid, en viss Marx. At en viss Marx faktisk er nødvendig. (Men, igjen, aforistisk.)

Samtidig tror jeg en ikke behøver nære respekt for Marx for å kunne observere hvilke enorme problemer kapitalismen, i alle dens ulike faser, har skapt og skaper lokalt og globalt --- ikke minst for fremtiden, i lys av de ødeleggelser den forårsaker i naturen generelt. Vitenskapeliggjøringen av økonomien har vært uheldig ikke minst fordi den har blokkert den politiske debatten omkring økonomi som politikk, omkring den politiske økonomien. Politiske valg er ikke og kan ikke være irredusibelt vitenskapelige; de baserer seg nemlig også på andre typer verdier. (Atter aforistisk.)

:))

Svar

Siste innlegg

TRO
av
Hege Anita Aarvold Flottorp
rundt 3 timer siden / 71 visninger
0 kommentarer
Hev stemmen
av
Tove S. J Magnussen
rundt 5 timer siden / 92 visninger
1 kommentarer
KIRKENS UNGE
av
Øystein Magelssen
rundt 6 timer siden / 75 visninger
1 kommentarer
Hvorfor Kvekerne?
av
Hans Morten Haugen
rundt 7 timer siden / 80 visninger
0 kommentarer
Konfliktsky fredsbyggere
av
Ingrid Vik
rundt 10 timer siden / 266 visninger
0 kommentarer
Blågrønn trospolitikk
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 112 visninger
0 kommentarer
Drikkeukulturen
av
Erling Rimehaug
rundt 19 timer siden / 334 visninger
3 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

TRO
av
Hege Anita Aarvold Flottorp
rundt 3 timer siden / 71 visninger
0 kommentarer
Hev stemmen
av
Tove S. J Magnussen
rundt 5 timer siden / 92 visninger
1 kommentarer
KIRKENS UNGE
av
Øystein Magelssen
rundt 6 timer siden / 75 visninger
1 kommentarer
Hvorfor Kvekerne?
av
Hans Morten Haugen
rundt 7 timer siden / 80 visninger
0 kommentarer
Konfliktsky fredsbyggere
av
Ingrid Vik
rundt 10 timer siden / 266 visninger
0 kommentarer
Blågrønn trospolitikk
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 112 visninger
0 kommentarer
Drikkeukulturen
av
Erling Rimehaug
rundt 19 timer siden / 334 visninger
3 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Jostein Sandsmark kommenterte på
MØRKRET, DØDEN OG DET VONDE - GUD, LJOSET OG LIVET
11 minutter siden / 2171 visninger
Geir Wigdel kommenterte på
Viktige Venstre-gjennomslag i ruspolitikken
rundt 1 time siden / 209 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
MØRKRET, DØDEN OG DET VONDE - GUD, LJOSET OG LIVET
rundt 1 time siden / 2171 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 2 timer siden / 390 visninger
Tor Albertsen kommenterte på
Aulen, Augustin og forsoningslæren
rundt 2 timer siden / 324 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Presidentens kulisser
rundt 2 timer siden / 1080 visninger
Kåre Kvangarsnes kommenterte på
Vantro.
rundt 2 timer siden / 1215 visninger
Carl Wilhelm Leo kommenterte på
Presidentens kulisser
rundt 3 timer siden / 1080 visninger
Hege Anita Aarvold Flottorp kommenterte på
Dere kastet meg til nett-trollene, Vårt Land!
rundt 3 timer siden / 1996 visninger
Hege Anita Aarvold Flottorp kommenterte på
"Rett" til å dø?
rundt 3 timer siden / 515 visninger
Oddvar Tveito kommenterte på
Dere kastet meg til nett-trollene, Vårt Land!
rundt 3 timer siden / 1996 visninger
Hege Anita Aarvold Flottorp kommenterte på
Drikkeukulturen
rundt 3 timer siden / 334 visninger
Les flere